PJ2009 - Projekti analyys

738 views

Published on

Projektianalüüs

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
738
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

PJ2009 - Projekti analyys

 1. 1. Võrdsete võimaluste loomine ja õppeprotsessi mitmekesistamine Projekti analüüs Kersti Varblane 2009
 2. 2. Tutvustus <ul><li>SA Innove projektitaotluste voor, rahastamine Euroopa Liidu Struktuurifondidest. </li></ul><ul><li>Meede “Kooli poolelijätmise vähendamine, haridusele juurdepääsu suurendamine ning õppe kvaliteedi parandamine” </li></ul><ul><ul><li>alameede „Kaasav, mitmekesine ja turvaline üldharidus“ </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>1.valdkond Õpetamise mitmekesistamine ja ajakohastamine </li></ul></ul></ul><ul><li>Täiendav info üldhariduse taotlusvooru kohta ja toetuse saajate nimekiri on leitav SA Innove koduleheküljelt. VALDKONNAD </li></ul><ul><li>28.aprill - 27.mai 2009 projektiplaan ja –taotlus </li></ul><ul><ul><li>Võrdsete võimaluste loomine ja õppeprotsessi mitmekesistamine </li></ul></ul>
 3. 3. Projekt <ul><li>Probleemi(de) ja hetkeolukorra kirjeldus, mida projektiga sooviti lahendada </li></ul><ul><li>Ühiskonna jätkuvalt kiire muutumine on esitanud linnalähedasele maakoolile uued väljakutsed: </li></ul><ul><li>1. Probleem: oluliselt on suurenenud hariduslike erivajadustega ja koduõpet vajavate õpilaste arv. Erivajaduste arvestamine õppeprotsessis muutub eriti keeruliseks 3. kooliastmes, kui klassiõpetaja kompetentsusest enam ei piisa. </li></ul><ul><ul><li>1.1 Lahendus: Selleks et säilitada õpimotivatsioon ja võimetekohane areng 3.kooliastmes ka neil, kellele tavaõpe ei sobi, on vaja õppimist ja õpetamist mitmekesistada. Paraku ei valda õpetajad kaasaegsel tehnoloogial baseeruvaid õpetamistehnikaid ja vastavat didaktikat. </li></ul></ul><ul><li>2. Probleem: väikese gümnaasiumi (1-2 paralleelklassi) mudeli puudumine kavandatavas koolireformis, mis vähendab võrdseid võimalusi haridusele. </li></ul><ul><ul><li>2.1 Lahendus: Kaasaegse õpitehnoloogia valdamise korral oleks võimalik ka väikese õpilaste arvu juures pakkuda õpilasele kõiki riikliku õppekava valikaineid. Õppeprotsessi mitmekesistamisega on võimalik tõsta põhiainete õpetamise kvaliteeti ning tulemuslikkust. </li></ul></ul>
 4. 4. Projekt <ul><li>Projekti kestus 01/09/2009 - 31/12/2011, 28 kuud </li></ul><ul><li>Projekti peaeesmärk oli: </li></ul><ul><li>E-õppevahendite ja võrgupedagoogika abil luua õppeprotsessi ja koolikorralduse mudel põhikooli III astme ja gümnaasiumi jaoks, mis mitmekesistab õppetööd ja loob võrdsed võimalused haridusele ligipääsuks nii regionaalses kui ka hariduslike erivajaduste kontekstis. </li></ul><ul><li>Projekti alaeesmärgid: </li></ul><ul><li>Rakendada e-õppega integreeritud õppekava mudel Kiili Gümnaasiumi näitel </li></ul><ul><li>E-õppevahendite abil õpitegevust mitmekesistades toetada HEV-õpilaste võimetekohast arengut ja õpimotivatsiooni III kooliastmes </li></ul><ul><li>E-õppe abil tõsta gümnaasiumihariduse kvaliteeti ja luua võrdsed võimalused õppimiseks </li></ul><ul><li>Luua regionaalne e-õppe teabekeskus ja koolide võrgustik </li></ul><ul><li>Tõsta pedagoogide kutsealast võimekust </li></ul><ul><li>Arendada maagümnaasiumide võimekust pakkuda kaugkoolitust täiskasvanud õppijale </li></ul><ul><li>Toetuse vajalikkus </li></ul><ul><li>Kaasaegse õpetamistehnoloogia ja vastava didaktika omandamine eeldab väga kõrgetasemelisi koolitusi (näiteks võrgudidaktika asjatundjaid Eestis ei ole). Täiendavat tööd ja eksperdi-tuge eeldab ka näidisõppekava ja ainekursuste väljatöötamine. Seega toetus on vajalik koolituseks, täiendava töö tegemiseks ja teadmiste sisseostmiseks. </li></ul>ajagraafik
 5. 5. Koolide võrgustik Kiili Gümnaasium Tabasalu Gümnaasium Saku Gümnaasium Saue Gümnaasium Jüri Gümnaasium veel mingi kool... veel mingi kool...
 6. 6. Analüüs <ul><li>Projekti algatamise eeldused: </li></ul><ul><ul><li>hea idee olemasolu </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>aktuaalne (kuum) teema: maagümnaasiumide päästmine uue seaduse tulekul </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>k aasaegse võrgupedagoogika rakendamine HEV õpilaste ja õpetajate töös üldhariduskoolis </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>toetab kooli pikaaegsete eesmärkide saavutamist </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kiili Gümnaasiumi ja IT arengukava toetav </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>on olemas vajalik inimressurss ( pädevus +hulk) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>õpetajaid/õpilasi jagub, pädevust mitte </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>finantseerimise tõenäosus küsitav (nõuded olid selged) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>ei arvestatud aina süveneva majanduslangusega, mille mõjud alles hakkavad tunda andma (valla/kooli eelarve jms) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>riskid on talutavuse piirides </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Õpetajate ebapiisav motivatsioon lisatöö tegemiseks </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Õpetaja lisatöö tasustatakse ja luuakse võimalus tõsta oma professionaalset taset. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Õppijate vähene valmisolek e-õppes osalemiseks </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Õppima õpetamine, üldoskuste arendamine ja tuutorluse rakendamine </li></ul></ul></ul></ul>
 7. 7. Analüüs <ul><li>Põhieesmärgi määratlemi ne (SMART): </li></ul><ul><ul><li>Konkreetsus – sõnastuse selgus </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Probleemi käsitlus ja sellest tuleneva eesmärgi sõnastus on küllalt selge </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Mõõdetavus – saavutatuse hinnatavus </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Koolitatud õpetajate- arv </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Õppekava mudel – testimise tulemused, tagasiside </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ainemoodulid – arv, testimise tulemused, tagasiside </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Võrgustikus osalejad (koolid, õpilased) – arv </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Lõppkasutajaga kooskõlastatus – vajadustele vastavus </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Õpilane - kodusõppijatele, HEV õpilastele, mahajääjatele võimalus osaleda õppetöös vastavalt oma ajagraafikule ja jõudlusele ka koolist eemal viibides </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Õpetaja - IT lahenduste väljatöötamisel, kasutamisel ja ligipääsu võimaldamisel tõuseb osalejate arvutioskus ja infopädevus </li></ul></ul></ul>
 8. 8. Analüüs <ul><ul><li>Realistlik – ressurssidele vastavus </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>osalevate kooli töötajate arv - 50 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>osalevate õpilaste arv - 200 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>riistvara (arvuteid ca 50) olemas </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>e-õppe keskkond Moodle </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>internetiühendus (püsi-, wifi) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>loodav süsteem ei vaja täiendavaid ressursse edasiseks toimimiseks, projekti tulemus optimeerib ressursside kasutamist </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Ajakohasus – nõudlusele vastavus </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>koguneb digitaalne teave õppematerjali näol </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>omavalitsuste ja maakonnakeskuste koolide omavahelise koostöö süvendamine </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>valikuvõimaluste suurendamine ja ühtlustamine õppetöös </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>kohaliku elu edendamine ja regionaalne areng </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>võrgustiku loomine koolide vahel </li></ul></ul></ul>
 9. 9. Analüüs <ul><li>Olulisemad probleemid: </li></ul><ul><li>Täitmine pooleli, taotlus läbi ei läinud... </li></ul><ul><li>Oma ressurssidega praeguses majandusolukorras pea võimatu täita </li></ul><ul><li>PGS (koolireform) lööb jalad alt </li></ul><ul><li>Negatiivne: </li></ul><ul><li>projektimeeskonna koosseis (isiksused) </li></ul><ul><li>meeskonnaliikmete ülesannete mittetäitmine </li></ul><ul><li>mittepiisav majandusolukorraga arvestamine </li></ul><ul><li>eelarve puudulikult koostatud (detailid puudu) </li></ul><ul><li>Positiivne külg; </li></ul><ul><li>Kogemuse võrra rikkam (mis ei tapa, teeb tugevamaks) </li></ul><ul><li>Ühistöö taotluse täitmisel oli asjalik, töine </li></ul><ul><li>põhjalik oma kooli võimaluste analüüs </li></ul><ul><li>uute teadmiste saamine välisosalejatelt </li></ul>
 10. 10. Tänan tähelepanu eest!

×