20121203bookdrive-diy

872 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
872
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
484
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

20121203bookdrive-diy

  1. 1. ~1~เครองสแกนเนอร Book Scanner รุน BookDrive DIY ่ื1. ลักษณะทัวไปของเครืองสแกนเนอร ่ ่ เครื่องสแกนเนอร Book Scanner รุน BookDrive DIY ผลตโดยบริษัท Atiz ออกแบบพิเศษดวยลักษณะ ิV-Shape โดยกระจกใสรูปตัว V สามารถกดทับหนาหนังสือใหแผออกซงสามารถลดความโคงของหนังสือ และใชกลอง ่ึดจตอล SLR 2 ตวในการถายภาพหนาหนงสอ ทาใหภาพทไดเ กดความคมชดมาก โดยสามารถรองรับกลองของ Canon ิิ ั   ั ื ํ ่ี ิ ัEos ในการทางานหลายรุน และใชโปรแกรม BookDrive Editor ในการเชื่อมตอและควบคุมกลอง ํ รูปที่ 1 ลักษณะของเครื่องที่ออกแบบพิเศษเปน V-shape รูปที่ 2 BookDrive DIY ใชกลองดิจิตอล SLR สองตวในการทางาน ั ํพัทนีย อาบุญงาม ชั้นปที่ 4 สาขาสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนนกศกษาฝกงาน ฝายบริการความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (STKS) ั ึ  
  2. 2. ~2~ รูปที่ 3 ลักษณะการกดทับหนังสือ โดยกระจกรูปตัว V ชวยลดความโคงของหนังสือ2. ขอดีขอเสียของเครืองสแกนเนอร  ่ 2.1 ขอดี  1) ภาพที่ถายออกมาจะคมชัด ตัวอักษรเมื่อปรับ Level หรือ ปรับแสงและสี จะคมชดมากกวา ั  2) การจัดวางหนังสือขณะสแกนจะจัดวางไดงาย มีตําแหนงคงที่ ความโคงของหนาหนังสือมีนอย 3) โปรแกรม BookDrive Editor มีการใชงานอยางเปนระบบ มีทั้ง Auto และ Manual ทาใหการ ํ  ทํางานสามารถปรับเปลี่ยนไดตามที่ผูแสกนตองการ โปรแกรมสามารถ Show Grid โชวตารางเปรยบเทยบความ  ี ี เอียงของภาพได 4) ภาพที่สแกนออกมามีความเอียงและผดพลาดนอยมาก เพราะมการกาหนดตาแหนงการวางหนงสอ ิ  ี ํ ํ  ั ื คงที่ เพยงแตตองใชความระมัดระวังในการกดทับหนังสือใหตรงกึ่งกลางหนังสือและเลือกพื้นที่ตดภาพให ี   ั เหมาะสม 5) เหมาะสําหรับหนังสือที่มีความหนาและสีสันมาก เพราะ เครื่องสแกนไมมีขอจํากัดเกี่ยวกับความหนา ของหนังสือสามารถสแกนไดทุกรูปแบบ เพราะมีกระจกใสรูปทรงตัว V เหมาะกบการกางหนากระดาษใหลาดเอยง ั   ี ตามความเหมาะสมได และถาหนงสอมสนสนตองการความคมชด เครองสแกนเนอรสามารถถายภาพหนาหนงสอให  ั ื ีั ั  ั ่ื   ั ื ออกมาสวยงามและมีความคมชัดสูง 2.2 ขอเสีย 1) แมการถายภาพจะคมชด แตเ ราไมสามารถควบคมแสงใหคงทไดตลอดเวลา ระยะเวลาการถายอยู   ั  ุ  ่ี   ในชวงเชาถึงเที่ยงเทานั้น แมจะอยูในชวงนี้แตภาพที่ถายมาจะมีลักษณะของแสงที่แตกตางกันของชวงเวลา หนาซายหนาขวาแสงจะไมเทากน   ัพัทนีย อาบุญงาม ชั้นปที่ 4 สาขาสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนนกศกษาฝกงาน ฝายบริการความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (STKS) ั ึ  
  3. 3. ~3~ 2) แมจะมีตําแหนงคงที่ แตน้ําหนักของกระจกใสที่ตองใชกดทับหนังสือใหมีความแบนมีน้ําหนักมาก ดวยจํานวนหนาหนังสือที่มีมาก ทําใหเมื่อยลาได  3) โปรแกรมมีทั้งระบบ Auto และ Manual ดงนนในการตดภาพแมจะเลอกการตดภาพแบบ Auto ั ้ั ั  ื ั แตเมื่อกรอบการตัดมีการเบี่ยงเบน ก็ตองคอยขยับกรอบหรือปรับขนาดตามภาพที่ถายออก 4) เมื่อแสงไมคงที่แลว การปรับ Level ตองทําทีละหนา หรอทาหนาซายและหนาขวาแยกกนทาให ื ํ    ั ํ เสียเวลา เพอใหภาพทถายออกมาสามารถมองเหนไดคมชด ทาใหเ สยเวลามาก ่ื  ่ี  ็  ั ํ ี 5) เครื่องสแกนเนอรใชกลองดิจิตอล SLR ในการถายภาพหนาหนงสอ 2 ตัว เพื่อถายทีละหนา จากการ   ั ื สังเกตกลองทั้งสองตัวจะถายภาพหนาหนังสือและประมวลผลเชื่อมตอเขาคอมพิวเตอรเสร็จประมาณ15 วินาที ซึ่งอาจทําใหเกิดความลาชามชองวางระยะเวลาในการสแกนหนังสือมากเกินไป ี 3. การใชเครื่องสแกนเนอรเบื้องตน 1. การตั้งคาเริ่มตน เขาไปทโปรแกรม BookDrive Capture 5  ่ี โดยสามารถตงคาตางๆไดดงน้ี ้ั   ั 1.1 Location เลือกตําแหนงเก็บภาพจากการสแกนหนังสือ 1) Book name ชื่อหนังสือ โดยมีหลักการตั้งชื่อโฟลเดอร คือ ป (ค.ศ.) เดอนวน-ชื่อไฟลที่สื่อ ื ั ความหมาย โดยหากชื่อมีชองวางใหใชเครื่องหมาย Hyphen (-) แทนเทานัน เชน 20121203-STKS- ้ Book เปนตน 2) Destination ตําแหนงในคอมพิวเตอรที่ตองการเก็บหนังสือสแกนเลมนี้ไว 1.2 How to name file ชองแรกหมายถึงจํานวนตําแหนงของเลขหนา เชน 3 คือหลักรอย คือ จาก  000-999 ชองที่สอง คือ เลขหนาเริ่มตน เชน 1 คือเริ่มตนที่หนา 001 1.3 Page sequence การลาดบหนาใหเ ลอกจากซายไปขวา L -> R ํ ั  ื  1.4 Rotate JPEG การหมุนภาพ ใหเลือก Rotate actual file เพื่อหมุนไฟลภาพตามจริงไมใชเพื่อดู เทานั้น โดยตามลักษณะการถายภาพของกลองใหตั้งคาดังนี้ คือ L 270 และ R 90 1 4 2 3พัทนีย อาบุญงาม ชั้นปที่ 4 สาขาสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนนกศกษาฝกงาน ฝายบริการความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (STKS) ั ึ  
  4. 4. ~4~ 2. การตั้งกลองเพื่อสแกนหนังสือ นํากลองไปติดตั้งในตําแหนงการติดตั้งกลองทั้งสองตัวบนเครื่องสแกนเนอรเมื่อติดตั้งเสร็จใหเปดที่กลองดานขวากอนเพราะโดยปกติแลวตองใหกลองดานขวาทํางานกอน กอนถายภาพหนาหนังสือควรหาหนากึ่งกลางหนังสือ เราสามารถหมุนเลนสกลองเพื่อปรับเปลี่ยนระยะใหเหมาะสมและสามารถถายภาพหนาหนังสือไดชัดเจนที่สุด โดยหลักการทํางานปกติกลองดานขวาจะถายหนาหนังสือดานซายและกลองซายจะถายหนาหนังสือดานขวา 3. การสแกนหนังสือ ยกกระจกใสขึ้นและวางหนังสือลงบนแทนวางหนังสือ กดกระจกใสลงใหอยูกึ่งกลางระหวางหนาหนังสือทั้งสองหนา และกดปุมเพื่อถายภาพหนังสือ โดยมีปุมบนแปนพิมพสามารถเลือกคําสั่งที่ใชควบคุมการทางาน ดงน้ี ํ ั 1) Enter เปนคําสั่ง New ใชสาหรบการถายภาพหนาหนังสือใหม ํ ั   2) Ins หรือ 0 เปนคําสั่ง Insert ใชสําหรับการแทรกหนาหนังสือ 3) Del หรือ . เปนคําสั่ง Replace ใชสําหรับแทนที่หนาหนังสือหรือเลือกคําสั่งในโปรแกรมไดเลยในมุมบนซาย ดังรูป 4. การตดภาพและดหนาหนังสือดวยโปรแกรม BookDrive Edit Pro โดยคําสั่งมีดังนี้ ั ู 1) เมนู View การดภาพทถายออกมาสามารถเลอกรปแบบได คอ ู ่ี  ื ู ื - Show Page Count โชวเ ลขหนา  - Show Grid โชวตารางเพอดความลาดเอยง  ่ื ู ี - Show Maker (L=R) โชวหนาขวาเทียบกับหนาซาย - Fit (100%), Fit Width, 1:1 ขนาดการโชวภาพ  2) เมนู Action การจดการภาพ ั - Manual Crop Mode ตดภาพดวยตนเองโดยสามารถ ั กาหนดขอบเขตและขนาดภาพทตองการตดได และตองตดเองทกครงทถาย ํ ่ี  ั  ั ุ ้ั ่ี  - Auto Crop Mode จะตัดภาพเองอัตโนมัติทุกครั้งที่มีการถายภาพหนาหนังสือ  - Crop and Capture L (/) ตดและถายภาพเฉพาะหนาซาย ั    - Crop and Capture L (*) ตดและถายภาพเฉพาะหนาขวา ั  พัทนีย อาบุญงาม ชั้นปที่ 4 สาขาสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนนกศกษาฝกงาน ฝายบริการความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (STKS) ั ึ  
  5. 5. ~5~ รูปที่ 4 ตวอยางหนาจอการตดภาพหนาหนงสอ จะมกรอบปรบขนาดการตดภาพ ั   ั  ั ื ี ั ั รูปที่ 5 หนงหนงสอหลงจากการตดภาพ ั ั ื ั ั รูปที่ 6 ไฟลที่ไดจากการสแกนหนังสือ และเมื่อไดไฟลภาพหนังสือแลว ก็จะนําไปผานกระบวนการปรับแตงสีและแสง หรือการปรับLevel ใหคมชัดและมีสีคลายหนังสือจริง จากนั้นนําไฟลที่ไดรวบรวมเปนไฟล PDF และใส Bookmarks ก็จะกลายเปนหนังสือ อิเล็กทรอนิกสเกบไวได ็พัทนีย อาบุญงาม ชั้นปที่ 4 สาขาสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนนกศกษาฝกงาน ฝายบริการความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (STKS) ั ึ  

×