Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Práctiques TIC

521 views

Published on

Aquestes son les práctiques duites a terme a la clase del divendres, de 12 a 14 amb n'Antònia.

Published in: Education, Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Práctiques TIC

 1. 1. 22104 - LES TICS A L’EDUCACIÓ PRIMARIA
 2. 3. Definicio i usos <ul><li>Lloc dins la xarxa periòdicament actualitzat que recull cronològicament texts, articles, musica, vídeos, fotografies... D’un o diferents autors. </li></ul><ul><li>L’autor conserva sempre la llibertat de deixar publicat el que sigui pertinent. </li></ul>
 3. 4. Característiques <ul><li>Dins cada article o entrada d’un blog els lectors poden escriure els seus comentaris i l’autor donar resposta. </li></ul><ul><li>Es possible establir un diàleg. </li></ul><ul><li>Fa una diferència evident entre el diàleg que es manté entre persones dins un blog que el diàleg que es pot mantenir via e-mail ja que el debat que es forma dins un blog es forma amb els diferents punts de vista dels diferents visitants . </li></ul>
 4. 5. Com crear un blog <ul><li>La creació d’un blog ha de seguir una sèrie de </li></ul><ul><li>passes: </li></ul><ul><ul><li>Anar a www.blogger.com i clicar sobre el botó “Crea tu blog ahora”. S’obrirà una nova pantalla. </li></ul></ul><ul><ul><li>Posar el nom d’usuari per identificar-nos. </li></ul></ul><ul><ul><li>A l’apartat de Blog title  títol del blog. </li></ul></ul><ul><ul><li>A l’apartat de Blog adress (URL)  direcció del blog a Internet. Exemple: http://NOMESCOLLIT.blogspot.com </li></ul></ul><ul><ul><li>Presionem damunt d’un estil per a l’aparença del blog. </li></ul></ul>
 5. 6. Configuració del blog <ul><li>Per accedir a les opcions de Configuració és necessari que cliquem sobre el botó de “Configuració”. </li></ul><ul><li>Una vegada hem entrat a aquesta pàgina, veurem una sèrie d’apartats que hem d’omplir: títol del blog, descripció del blog... </li></ul><ul><li>D’aquesta manera configuram i personalitzam el blog. </li></ul><ul><li>Dintre d’aquest apartat és important destacar la privatització del blog. </li></ul>
 6. 7. Privatització del blog <ul><li>Aquest apartat és molt important, ja que a través d’ell podem controlar l’accés d’altres persones al nostre blog. </li></ul><ul><li>En el cas del blog que hem realitzat a classe, sols hi tenen accés els alumnes de l’UIB i els professors o professores. Les persones alienes a la universitat no hi tenen accés. </li></ul><ul><li>Aquest apartat ens ofereix diverses opcions de lliure elecció per a la seva privatització. Com per exemple: si volem que el nostre blog surti a les llistes principals de blogger. D’aquesta manera, tothom podria veure el nostre blog. </li></ul>
 7. 8. Creació d’entrades <ul><li>L’altre punt important en un blog són les entrades. </li></ul><ul><li>Per a poder crear una entrada  Nueva entrada. (Part superior del blog a la dreta). </li></ul><ul><li>A continuació escriurem un títol per a la nostra entrada i redactarem el que volem. </li></ul><ul><li>A la part inferior d’allà on hem redactat, trobam un apartat “opcions d’entrada”perquè la gent ens pugui deixar comentaris. </li></ul><ul><li>Tenim l’opció d’elegir l’etiqueta per a la nostra entrada. Exemple: teoria, comunicació... </li></ul>
 8. 9. Creació d’entrades. <ul><li>Finalment, guardam l’entrada i la publicam. D’aquesta manera surt al blog. </li></ul><ul><li>Per editar les entrades, sols fa falta que cliquem a “editar” . </li></ul><ul><li>Les entrades serveixen per escriure el que hem fet un dia, proves que hem realitzat, etc. </li></ul><ul><li>D’aquesta manera, els professors/es que hi tenen accés, poden avaluar la feina feta. </li></ul>
 9. 11. Definició <ul><li>Un popular editor de presentacions desenvolupat per a sistemes operatius com Microsoft Windows i Mac OS. </li></ul>
 10. 12. Usos <ul><li>Programa dissenyat per a fer presentacions pràctiques amb text esquematitzat. </li></ul><ul><li>Fàcil d'entendre, animacions de text i imatges, imatges predissenyades o importades des d'imatges de l'ordinador. </li></ul>
 11. 13. Característiques <ul><li>Podem crear tot tipus de productes relacionats amb les presentacions: </li></ul><ul><ul><li>Diapositives estàndard de 35mm </li></ul></ul><ul><ul><li>Transparències </li></ul></ul><ul><ul><li>Documents impresos per als assistents a la presentació </li></ul></ul><ul><ul><li>Notes i esquemes per al presentador. </li></ul></ul>
 12. 14. Funcions i actualitat <ul><li>Funcions relacionades amb les imatges les que criden més l'atenció: </li></ul><ul><ul><li>Elaborar programes de presentació. </li></ul></ul><ul><ul><li>Utilització d’imatges amb text i sons per a l'exposició de dades. </li></ul></ul><ul><li>És un dels programes de presentació més estesos en l'actualitat. </li></ul>
 13. 16. Definició i usos: <ul><li>Instrument útil i necessari per a redactar, investigar i col·laborar. </li></ul><ul><li>Els seus usos son diversos: </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Importar referències bibliogràfiques i informació. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Organitzar, exportar i compartir les referències bibliogràfiques. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Donar el format adequat a les referències. </li></ul></ul></ul></ul>
 14. 17. Característiques: <ul><li>Permet la seva utilització sense descarregar cap tipus de programa. </li></ul><ul><li>Es pot utilitzar amb distints programaris (Windows, Mac, Linux...) </li></ul><ul><li>Podem crear una base de dades personal en línea. </li></ul><ul><li>La seva quantitat d’emmagatzematge de registres es il·limitada. </li></ul><ul><li>Accessible des de qualsevol tipus d’ordinador amb connexió a Internet. </li></ul>
 15. 18. Pasos per accedir a Refworks: <ul><li>Introduir la direcció al nostre navegador d’ús personal. </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>https://www.refworks.com/Refworks </li></ul></ul></ul></ul>
 16. 19. <ul><li>Clicar a Registrate para crear una cuenta individual per a crear una conta pròpia. </li></ul><ul><li>Es important que la primera vegada que ens registrem sigui des de un ordinador de l’UIB. </li></ul>
 17. 20. <ul><li>Quan haguem finalitzat el procés de enregistrament rebrem un correu on trobarem un Código de grupo. </li></ul><ul><li>Aquest codi es necessari per fer ús de Refworks des d’un ordinador que no sigui o no pertanyi a l’UIB. </li></ul>
 18. 21. Importar dades: <ul><li>Una vegada hi siguem dins Refworks, podrem importar referències. </li></ul><ul><li>Aquestes referències podran ser importades directament des de: </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Internet </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Arxiu de text </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Manualment </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Catàlegs bibliogràfic u OPAC </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>RSS Feeds </li></ul></ul></ul></ul>
 19. 22. Com importar des de Internet? <ul><li>Al importar dades des de la xarxa es necessari que el proveïdor que ens dona la informació ho permeti amb Añadir a Refworks. </li></ul><ul><li>També podem importar dades fent recerques al proveïdors especialitzats, com Google Scholar. (Per aixó es necessari activar l’opció de des de preferencies avançades Biblioteca UIB, Dialnet...) </li></ul>
 20. 23. Administrar referencies: <ul><li>El primer pas per administrar referencies dins Refworks es crear una carpeta. </li></ul>
 21. 24. <ul><li>Els següents passos per administrar referències son: </li></ul><ul><ul><li>Col·locar les referències en la carpeta corresponent. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ordenar les referències. </li></ul></ul>
 22. 25. Compartir referencies: <ul><li>Seguidament, una vegada administrades les referencies, compartirem la informacio amb la resta d’usuaris mitjançant. </li></ul><ul><li>Per compartir, crearem una bibliografia a partir de referencies, Write-N-Cite, RefShare. </li></ul>
 23. 26. Alternatives a Refworks: <ul><li>Avui dia coneixem com alternatives als Refworks: </li></ul><ul><ul><li>End Note </li></ul></ul><ul><ul><li>ISI Knowledge </li></ul></ul>
 24. 28. Usos i característiques <ul><li>La web de biblioteca de la uib es pot emprar per: </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Cercar llibres </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Cercar catàlegs </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Reservar cabines d’estudi </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Reservar ordinadors portàtils </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>El compte d’usuari pot utlitzar-se per: </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Modificar informació </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Modificar el pin </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Diverses consultes (Préstecs, etc) </li></ul></ul></ul></ul>
 25. 30. Definició <ul><li>És un programa que ens permet elaborar mapes conceptuals de forma ràpida i senzilla. </li></ul><ul><li>Recordant que els mapes conceptuals s ón esquematitzacions gràfiques que ens permeten resumir,organitzar i ordenar la informació de la que tractam </li></ul>
 26. 31. Usos : <ul><li>Aquest programa servirà per poder comprendre i interpretà millor un text determinat. </li></ul><ul><li>Gràcies als mapes conceptuals podem fer les explicacions més clares i senzilles. </li></ul>
 27. 32. Caracter ístiques: <ul><li>Podem plasmar directament el concepte claus. </li></ul><ul><li>Podem representar les relacions entre conceptes. </li></ul><ul><li>Podem veure a primera vista l’informaci ó més rellevant dels temes. </li></ul><ul><li>Dins el mapa es poden introduir enllaços adicionals d’informaci ó, fotografíes, vídeos ,pagines webs etc. </li></ul><ul><li>A l’hora de fer el mapa podem utilitzar diferents colors per il·lustrar els conceptes. </li></ul>
 28. 33. Passos per elaborar un mapa: <ul><li>Identificar els conceptes caus del text </li></ul><ul><li>Ordenar jer àrquicament els conceptes de més general a menys general. </li></ul><ul><li>Col·locar el concepte més general o de més nivell a la part superior del mapa. </li></ul><ul><li>Unir els conceptes mitjançant línees-fletxes i paraules d’enllaç. </li></ul><ul><li>Els exemples apareixen al final per il·lustrar i no van encerclats. </li></ul>
 29. 34. Exemple:
 30. 35. Observacions <ul><li>Per acabar cal fer refer ència que aquest programa ens podrà servir tant a nivell acàdemic a l’hora de estudiar durant aquest quatre anys com de manera professional;ja que amb ell podrem preparar temes,fer proves inicials,exàmens… </li></ul>
 31. 37. Definició <ul><li>Un cercador és un sistema informàtic que recopila arxius, per després emmagatzemar-los en servidors web gràcies a la Web crawler. </li></ul>
 32. 38. Usos <ul><li>Web crawler és un programa que inspecciona les pàgines de la Worl Wide Web (www) de forma metòdica i automatitzada: </li></ul><ul><ul><li>Visiten una llista de URLs o localitzadors </li></ul></ul><ul><ul><li>Identifiquen els enllaços </li></ul></ul><ul><ul><li>Elaboren una nova llista </li></ul></ul>
 33. 39. <ul><li>Les recerques es realitzen a partir de paraules clau o per arbres jeràrquics (per temes). </li></ul><ul><ul><li>Permet obtenir i cercar informació sobre infinitat de temes: informació escrita i visual. </li></ul></ul><ul><ul><li>El resultat és una llista de direccions web que contenen informació sobre la paraula clau o temes relacionats. </li></ul></ul>
 34. 40. Característiques <ul><li>Recopilen informació sobre els continguts de les pàgines. </li></ul><ul><li>El resultat de la recerca són pàgines que contenen la paraula clau. </li></ul>
 35. 41. <ul><li>Si consideren una web important per a l’usuari, la enregistren completa. En cas contrari, només enregistren una o dues pàgines. </li></ul><ul><li>Cada cert temps revisen les webs per actualitzar els continguts de les seves bases de dades. Ofereixen continguts actualitzats. </li></ul>
 36. 42. Exemples de cercadors <ul><li>Cercadors més usuals: Google, Google acadèmic, MSN search, Hotbot… </li></ul><ul><li>Altres cercadors: </li></ul><ul><ul><li>CERCAT ( www.cercat.com ) </li></ul></ul>AVANTATGES INCOVENIENTS <ul><li>Estructuració per temes i subtemes. </li></ul><ul><li>Breu definició del contingut de la pàgina </li></ul>- Només abarca Catalunya. -No hi ha la possibilitat de modificar l’idioma. -Enllaça amb qualsevol pàgina, tengui o no relació temàtica, on surti la paraula clau.
 37. 43. <ul><ul><li>MAMMA ( www.mamma.com ) </li></ul></ul>AVANTATGES INCONVENIENTS -Estructuració similar a Google. -Columna de suggeriments -Cercadors específics - Si la paraula clau no té traducció (per exemple: tortilla, paella…) els links i les entrades apareixen majoritàriament en anglès.
 38. 45. Definició <ul><li>Delicious és un s ervei de gestió d'adreces d'interès socials a través del web. </li></ul>
 39. 46. Any de creació <ul><li>Aquest programa es començà a utilitzar a partir de l’any 2003, mantingut per Joshua Schachter i amb el suport de Memepool. </li></ul><ul><li>El 9 de desembre de 2005 va ser adquirit per Yahoo!. L’empresa va decidir mantenir-lo independent. </li></ul>
 40. 47. Usos <ul><li>Permet pujar a la xarxa les adreces d'interès. </li></ul><ul><li>Permet la categorització amb paraules clau (etiquetes), fet que fa m és fàcil localitzar la informaci ó . </li></ul><ul><li>També permet compartir la informaci ó amb altres usuaris i així conèixer qui ha desat un determinat enllaç. </li></ul>
 41. 48. Característiques <ul><li>Pots revisar les teves p àgines preferides en qualsevol ordenador que tingui Internet. </li></ul><ul><li>No necessites guardar els teus preferits quan formatetgis el teu ordenador o compris un nou ja que estaran permanentment en Internet. </li></ul>
 42. 49. <ul><li>Les pàgines preferides són públiques. Gràcies a aquestes pàgines i les etiquetes, es construeix una red social en la que pots veure: </li></ul><ul><ul><li>Quines persones tenen agregades els mateixos enllaços que tú. </li></ul></ul><ul><ul><li>Trobar gent amb gustos similars… </li></ul></ul><ul><li>Incorpora tecnologia RSS, permetent donar-li m és usos a delicious. </li></ul><ul><li>Es molt f à cil d’utilitzar i administrar </li></ul>
 43. 50. Valoració <ul><li>Pensam que aquesta assignatura és molt rellevant i útil per a la realització d’una classe. Gràcies a tots els coneixements sobre la informàtica i les noves tecnologies que hem anat aprenent al llarg del semestre, podem presentar la informació d’una manera més clara i entenadora. </li></ul><ul><li>Consideram que l’assignatura s’ha duit a terme d’una forma molt dinàmica i activa. </li></ul><ul><li>Sa nostra enhorabona a la part pràctica de l’assignatura. </li></ul>
 44. 51. Grup Catalina Fornés Carina Giménez Maria Antonia Reynés Esperança González Daniel Navío

×