Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1
ÒÓÌÛØÀÍÒÓÌÛØÀÍÒÓÌÛØÀÍÒÓÌÛØÀÍÒÓÌÛØÀÍ
ËÅÂÅÄÛØ
Ïîâåñòü, îéëûìàø, ïüåñå
Éîøêàð-Îëà
2012
ÌÀÐÈÉ ÝË ÐÅÑÏÓÁËÈÊÛÑÅ
«ÌÀÐÈÉ ÆÓÐÍÀË» Ê...
4
ÓÄÊ 82/89
ÁÁÊ 84 (2 Ðîñ=Ìàð) 44
Ñ 603
Ñîëîâüåâ Þ.È.
Òóìûøàí ëåâåäûø: ïîâåñòü, îéëûìàø, ïüåñå.—
Éîøêàð-Îëà: Ìàðèé Ýë Ðåñï...
5
Ï
îâåñò
ü
6
Òóìûøàí ëåâåäûøÒóìûøàí ëåâåäûøÒóìûøàí ëåâåäûøÒóìûøàí ëåâåäûøÒóìûøàí ëåâåäûø
Èëûø ñ¢ðåò ïîâåñòü
ËÓÄØÎ ÉÎËÒÀØÅÌËÀÍ
Ïîðî ëó...
7
Êàæíå àéäåìå — îéûðòåìàëòøå, øêåøîòàí óø-àêûëàí,
êóìûëàí... Êàæíûæûí ÷îíûøòûæî òóäûí ãûíà, òåòëà íèãº
äåíå òà‰àñòàðàø ëè...
8
Èê é¢äûì îêíà âîêòåíñå ÷åðëûì êîêûðòûø êó÷åí, ø¢ëû-
øûæº ïåòûðàëòûí. Ìåäø¢æàðûì ¢æìº îëìåø ïûðäûæ âîê-
òåíñåò øûï ëèéûí ...
9
ÞÆÃÓÍÀÌÆÅ ÏÎØÊÓÄÛÍÀÌÀÒ
ÎÃÛÍÀ ÏÀËÅ
— Ïîøêóäûì âåëå ìî?! Ïàøàì ïûðëÿ ûøòûìå éîëòàø-
íàì, ýñîãûë ðîäî-òóêûìíàìàò: ìî äåíå è...
10
òûãîäûì ïºëåìûø ýøå èêìûíÿð òóíûêòûøî, ¢äûðàìàøûæå-
ïºðúå‰æå, ïóðûø äà íóíàò òàìàêûì ûëûæòûøò, ìåìíàí éûð
÷óìûðãûøò. (É...
11
Øèêø òóë äå÷ ïîñíà îê ëåê, ìàíûò. Ìûé òûãå øîíåì, —
îéëûøî-âëàê êîêëàøòå òûãëàé ãûíà, íèìîãàé é¢êïàëå äå÷ ïî-
ñíà, èêøû...
12
— Óêå-å, èíâàëèä êîëÿñêàê ûëå, îãûë ìî?
— Àëà íåìû÷-âëàêûí êðåñëûøò òûãàé øîòàí óëûò ãûí
âåëå? Âåò ¢äûðàìàøûí êîøòûí êå...
13
÷û÷àò, øå‰ãå÷ûíàò, ìàíìûëà... Òàêøûì ãûí êàæíå îøêûëå-
òûì òåðãàò. Ø¢ðòíåò ãûíæå, îé, òàðâàíà âåò âàðà øîìàê. Ìà-
íåø-ì...
14
ø¢òëûø, ïè÷ûí ëóì âåëàëòå, ìëàíäûì òûìàíìåø øå÷ íàðû-
ëàí ëåâåäå, éûðâàø òóòûø ïåëåäàëòøå îø âèñ-âèñ äåíå ëóãàë-
òå. Ïó...
15
ñåìûøòûì øîêòàø!.. Òèäûì òûãëàé ãàíà êàëàñêàëåí êåðòàøàò
îê ëèé. À âåò òå øêå ïàëåäà, òûøòå ìîãàé ãûíà íàöèîíàëüíî-
ñòÿ...
16
ë¢ääûìº, ÷åñòíûé ëèÿø; ïàøàì ûøòàø; óø êàéûìåø éºðà-
òàø; âàø-âàø ýðåàê ïîëøàø; ëèøûë-âëàêûì, øî÷ìî êàëû-
êûì, óëî ò¢íÿ...
17
èçè ãûíà ëàêå — ÷ûëàæàò ìîòêî÷àê ðàø êîåø. Ìûé òóäëàí îø
ïåëåäûø àðøàøûì, âåêàò âèñâèñûì, êó÷ûêòåì. Âàðà ìå êóìäà
îëûê ...
18
Òûãå øó÷êî êóì èé ýðòûø. Øèæàì, àÿð êî÷ûâ¢ä ìûéûì
ïóíäàøäûìå ë¢êº êóïûøêî øóïøûíàê øóïøåø. Øèæàì, ïå-
ëàøåìàò ìûéûì âåñ...
19
øåø óøûì ïóäûðàòåí òîëàøûøò, ¸êûðíûé, — êåëãûí ø¢ëàë-
òûø ýëåêòðèê Àíàòîëèé. — Íî èëûø Ìèêèøêà îãûë, ñàäàê
÷ûëàæûìàò øê...
20
— ɺðà, äûê âîò, íûëëå êàíäàøûæ ãû÷ êàíäàøûæûì
âåëå àéäåìå ñåìûí èëåì.
— À îí÷û÷ñûæûì êóø éîìäàðåíàò? — àäàê ï¢øêûëàø
ø...
21
øûì èëàø ò¢‰àëàì!» Íî óêå. Àäàê èÿæå øóðà, ò¢øêàøêå óø-
íûøûì. Ìîñêîø îêñà äå÷ ïîñíà òîëûí ïóðûøíà. Àëà-êóçå ëèé
äûð, Î...
22
ìûëíà éºðøûí âîëåí, ñàäëàíàê äûð âàðàæûì ïåøûæàê ýñêå-
ðûìûì ÷àðíûøò. Èëåí-èëåí, ìåìíàí ñåìûíàê ïàøàì ûøòûøå
èê êàçàõ ä...
23
êå÷å Îëåã éîëòàøåì äåíå èëûøûì. Ïóêøûøò òóøòî ìûéûì,
ìóøêû÷, Îëåã øêåíæûí âóðãåìæûì ïóûø äà âàðà èæå àâàì
äåêå îøêûëüûì...
24
äà òèäå ÷åðêûì ÷î‰ûøî-âëàêûì, — ìàíåø ÷ûëàøòëàí. — Âîò,
êóøêûí øîãàëåøàò, ìûéæå ãûí òó ìàðòå àëà âåñ ò¢íÿøêàò
êàåí êîëò...
25
ëóêòûí, óãû÷ ïîëêûø øóðàëòûø, ðàìûì êî‰ûëàéûìàê èøûê-
òåí, ïóðàêàí ëåâàø ãû÷ âóæ-æ âàøêåðàê ëåêòå äà ïà÷åðûøêû-
æå îøêû...
26
àâàæå ñ¢ðåòëàëòû÷. Òåâå íóíî óëûò, êîêòûí éûãûðå øèí÷àò.
Ïûðëÿ óøíûìåêûøò âîéçàëòûíûò óëìàø. Ìîòêî÷ ñûëíûí êîé-
ûò. Øîí...
27
êîëòûø. Àâàìàò ûíäå ïåøàê øî‰ãåìûí. Òèäëàí ìûéæàò, àëáà-
ñòàæå, òûðøåíàê ïîëøûøûì... Ó èëûøûì ÷î‰åì, êîåø...».
Ìûíÿð øî...
28
êûì îãûë ãûí, êå÷ ëàíäðèíûì äà íàëûí ïóýíàò?!. Øûìàí
âóéæûì íèÿëòåíàò?..». Ñàâûðíûøûì äà 캉ãåø îøêûëüûì,
ñàäå ¢äûðûí ê...
29
— Ý-ý, ¢äûðåì, øèí÷àâ¢äûøêàò øóûíàò àìàí. Òóäûí äåíå
êîâûøòàì îò øèí÷àëòå âå-ýò. Óëî, òûëàíåòàò ïºëåê óëî, —
ýïëûí âóéæ...
30
Çîÿ íèìîì ûøòàø ºðûí. Êû÷êûðëàøàò òº÷ûø, íî ïàëûäûìå-
âëàê óìøàì ïåòûðàò äà ÷àøêåðûø øóïøûò. ɺðûêòåí ïûø-
òûøòàò, ïëàò...
31
Èëûøûøòå ì¢éæûì îãûë, êî÷ûæûì óòëàðàê òàìëàø ëî-
ãàëåø, ìàíûò êàëûêûøòå. Ñàìûðûê åø øî÷ìî ãîäûìàò. Òèäû-
æå òûãàê ëèéøà...
32
Øûì øàãàò ýðòàëòûìåêå, Àë¸øàëàí êóøêî êàéûìûì ê¢÷û-
êûí óìûëòàðåí, ïà÷åð îìñàì âåñ âå÷ûí ò¢÷º. Ïûðëÿ êàÿøàò
ûø ¢æ. Íî ÷...
33
* * *
Ïîñ¸ëêî êóãóæàê îãûë. Óêå-óêå äà êå÷å êîäåí îãûë ãûí,
àðíÿëàí èê ãàíàæå ñàäàê êàæíûæûì ãàÿê âàøëèÿò. Çîÿ ãûí
ïàëû...
34
Éîëæàò ÷ûòûðíàëòå, òåâå-òåâå éºðëåø. Âèéäûìûí âóðãåìæûì
êóäàøåø, «Àâàì äåêå ìèåí òîëüûì» ÷åðåòàí îíäàë÷ûê øîìàê
äåíå çà...
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

1

Share

Download to read offline

Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)

Download to read offline

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повести, рассказы, пьесы»)

 1. 1. 1
 2. 2. ÒÓÌÛØÀÍÒÓÌÛØÀÍÒÓÌÛØÀÍÒÓÌÛØÀÍÒÓÌÛØÀÍ ËÅÂÅÄÛØ Ïîâåñòü, îéëûìàø, ïüåñå Éîøêàð-Îëà 2012 ÌÀÐÈÉ ÝË ÐÅÑÏÓÁËÈÊÛÑÅ «ÌÀÐÈÉ ÆÓÐÍÀË» ÊÓÃÛÆÀÍÛØ ÓÍÈÒÀÐ ÊÀÇÍÀ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ Þðèé Ñîëîâüåâ
 3. 3. 4 ÓÄÊ 82/89 ÁÁÊ 84 (2 Ðîñ=Ìàð) 44 Ñ 603 Ñîëîâüåâ Þ.È. Òóìûøàí ëåâåäûø: ïîâåñòü, îéëûìàø, ïüåñå.— Éîøêàð-Îëà: Ìàðèé Ýë Ðåñïóáëèêûñå «Ìàðèé æóðíàë» êóãûæàíûø óíèòàð êàçíà ïðåäïðèÿòèé, 2012. — 240 ñ. ISBN 978-5-91716-164-8 Þðèé Ñîëîâüåâûí òèäå ñûëíûìóò êíèãàøêûæå èêìûíÿð ïî- âåñòü, îéëûìàø äà äðàìûì ïóðòûìî. Íóíî òà÷ûñå ïàãûòûí ò¢ðëº éûæû‰ëàæûì àâàëòàò, èëûøûøòå âàøëèÿëòøå ÿòûð î‰àé äà, ìàí- ìûëà, ø¢ì-ìîêø ãî÷àê âîøò ýðòûøå, ÷îíûì òàðâàòûøå ñ¢ðåòëàì îí÷ûêòàò. Àâòîð «Éûâàí Êûðëà» äðàìûæëàí Ìàðèé Ýë Ðåñïóáëèêûí Ñ.Ã.×àâàéí ë¢ìåø Êóãûæàíûø ïðåìèé äà Ýñòîí ðîäî-òóêûì êà- ëûê-âëàê ïðîãðàììûí ïðåìèéæå äåíå ïàëåìäàëòûí. Òèäå êíèãàì ò¢ðëº èéãîòàí ëóäøî òà‰íà-âëàêëàí òåìëåíà. © Ñîëîâüåâ Þ.È., 2012 © ÃÓÊÏ «Ìàðèé æóðíàë», 2012ISBN 978-5-91716-164-8 Ñ 603 Êíèãàì Ìàðèé Ýë Ðåñïóáëèêûñå ò¢âûðà, ïå÷àòü äà íàöèîíàëüíîñòü ïàøà øîòûøòî ìèíèñòåðñòâûí «Ìàññîâûé èíôîðìàöèé äà êíèãà ëóêìî ïàøàì 2009-2013 èéëàøòå íºëòàëûí, âèÿ‰äåí êîëòûìàø» öåëåâîé ïðîãðàììûæ ïî÷åø ñàâûòêòûìå.
 4. 4. 5 Ï îâåñò ü
 5. 5. 6 Òóìûøàí ëåâåäûøÒóìûøàí ëåâåäûøÒóìûøàí ëåâåäûøÒóìûøàí ëåâåäûøÒóìûøàí ëåâåäûø Èëûø ñ¢ðåò ïîâåñòü ËÓÄØÎ ÉÎËÒÀØÅÌËÀÍ Ïîðî ëóäøî éîëòàøåì, ïîðî æàïåò ëèéæå. Òèäå êíèãàì ëóäûí ëåêòàø æàïûì ìóàòàê ìàíûí, øîíåì. Ò¢‰àëòûøòå ÷î- íåì ãû÷ ëåêøå, óøåøåì êîäøî èêìûíÿð øîìàêûì îéëåí êî- äûíåì. Þìàøíå, òóíûêòåì ìàíûí èòàê øîíî. Ëóäûí ëåê äà, ïðîñòî øîíàëòå... À òèäå êíèãà äåíå òåâå ìîì êàëàñûíåì... Òóìûøàí ò¢ðëº ìî ëèéûí êåðòåø: ÷èéûìå âóðãåì, ìàëàø âî÷ìî ãîäûì âóéãå-ïî÷ãå óðàëòìå ëåâåäûø (òûãàéæûì ðîæûí éîëàø ïàãûò ãû÷ ìîòêî÷ ñàéûí øàðíåì); îðàëòå ëåâåäûø; ýñî- ãûë... óëî ìëàíäå ëåâåäûø — îí÷àëàò ãëîáóñûì, äà þæèê ãî- äûì ÷ûëò ºðàò — ïóéòî òóäûìàò òóìûøòåí ïûòàðûìå: îêåàí- òå‰ûç, êóðûê, îøìàí-÷îäûðàí êóíäåì, äà... ï¢ðò¢ñ ïîÿíëû- êûì ëóêìî ïóðãåä ïûòàðûìå ïóíäàøäûìå äà íèìó÷àøäûìå êàðüåð (òûãàéæûì É¢äâåëûøòå èëûìåì ãîäûì øºðòíüûì ìóø- ìî êóíäåìëàøòå ÿòûð óæûíàì), ñíàðÿä äà áîìáî ïóäåøòìå äå÷ âàðà êîäøî ëàêå-âûíåì-âëàê, èêòåø ïîãûìî êóãó êóðûêûø êóøøî ø¢ê êóðûê, äà ìîãàé òóøòî «èêòåø ïîãûìî»?! — ê¢ëåø- îêê¢ëûøòàê àëÿêûí êûøêåí êîäûìî ø¢ê-êóøòûðà äà... òóëå÷ ìîëî, òóëå÷ ìîëî ìëàíäûâàëûøòå òûðûí-ò¢ðûí ðîæëàì óøåø- òàðàò. Íóíûæûì âàðà Ï¢ðò¢ñ-àâà ý-ý îðëàíåí òóìûøòåí òîëà- øà. Êåðòåø ìî òóäî øêåòàê ýìëàëòûí íèíå ñóñûð äå÷ûí? À àéäåìûæå êóøêî îí÷à? Óøàíæå! Òóäûæûí ø¢ìæº ìîãàéðàê ãûí? Ø¢ìæº äåíå èêòåø êûëäàëòøå ÷îíæî êóçå èëà äà êóçå ÷ûòà ãûí? Òóäûæàò òóìûøàí óëìàø, øàòûí! Òà÷ûñå èëûø ê¢êøûò ãû÷ ðàøàê óæàì: øûãûð ÷îíàíæûí ÷îíûøòûæî âåð- æàò îêñà êàëòàëûê âåëå äà òûãîäûìàê ºðàì — òóäî òè÷ìàøûí àðàëàëò êîäûí, à âåñûæûí òîðåø-êóòûíü êîðåøàí, ñóñûðãåí ïûòûøå, òóìûøòåí ïûòàðûìå... Òûãàéæå ïóòûðàê êîæìàêøûí, êóìäà ÷îíàíæûí. Âåò ëà÷àê ñàäûãàéûí ÷îíæî ø¢ì-ìîêø éîòêå êîðøòà ýí ëèøûë — à÷à-àâà, èçà-øîëüî-àêà-ø¢æàð, øî÷øî, ïåëàø — å‰-âëàê âåð÷àò âåëå îãûë, êîðøòà ÷îíæî óëî Ò¢íÿ, óëî Ñàíäàëûê âåð÷...
 6. 6. 7 Êàæíå àéäåìå — îéûðòåìàëòøå, øêåøîòàí óø-àêûëàí, êóìûëàí... Êàæíûæûí ÷îíûøòûæî òóäûí ãûíà, òåòëà íè㺠äåíå òà‰àñòàðàø ëèéäûìå øåðãå ÷èí÷å ïàäûðàø é¢ëåí èëà. Êàæ- íûæûí øêåíæûí. Êóçå óêå ãûí? Âåò ÷ûëàí èêãàé ëèéûò ûëå ãûí, èëûøûæå ìî ò¢ñûì íàëåø ûëå?.. Òûãàê øî÷åø èêòåøû- æå êàëûê. Ñàäëàíàê êàëûêøàò ìûëàì àäàê òóìûøàí ãàÿê ÷ó- ÷åø. Ïóéòî òóäàò ò¢ðëº ëàñòûê äåíå óðãåí-òóìûøòåí ïûòàðû- ìå ëåâåäûø äåíå óðíàëòûí. Ìîãàé ãûíà èëûø ï¢ðûìàø ãû÷ òóäî îê øîãî?! Íî øóêûæî ñàäàê ñå‰ûìå, îí÷ûêî ïå‰ãûäûí, ïàòûðûí äà ë¢ääå òîøêàëìå êîéûøàí. Êóçå óêå ãûí? Òóãåæå òûãàé èëûøûøêå øóûíà ûëå ìî? À òàêøûì êóøêî øóûííà- æå?.. Èëûøûøòåì ûíäå ò¢ðëº êóíäåìûøòå ëèéûíàì, ÿòûð óæû- íàì, êíèãàìàò ìî÷îëî ëóäûíàì. Þæî ñ¢ðåòøå êûçûòàò óøûø- òåì. Íî èê ñàâûêòûøûøòå (à èëûøûñûæûì øêå âîçûìàøòåì îí÷ûêûòûíåì) èê î‰àéûì ëóäìåì óøûøòåì ÷îòàê ëàêåìûí. Þæãóíàìæå âîêòåíàê èêòàæ-ìîãàé òºðñûðûì, âàø-âàø óìû- ëûäûìàøûì óæàì äà ñàäå êíèãà óøûøêåì òîëûí ïóðà. Àëà òûãå ñºðàë îãûë ãûíàò, òèäûì ëóäøûëàí øóêòûíåìàê. ...Èêàíà ýìëûìâåðûñå èê ïàëàòûø êîøòûí êåðòäûìå ïà- öèåíòûì êîíäåíûò. Ñàäå ïàëàòûæûì ë¢ìûí òûãàé ÷åðëå-âëàê- ëàí êåëûøòàðûìå óëìàø. Îêíà âîêòåíñå êðîâàòüûøòå òóäûí ñåìûíàê ¢ìûð ìó÷êûëàí êðîâàòü ïåëåí ëèÿø ï¢ðàëòøå âåñ ÷åðëå äåíå íóíî âàøêå ïàëûìå ëèéûíûò. Ñàäûæå, îêíà âîêòåí êèÿ äà, ýðå óðåìûø îí÷åí. À âàðà, èêøûðûìûí äà èê ñåìûí ðîí÷àëòøå èëûøûì êå÷ èçèø äà ñûëíåøòàðàø ìàíûí, ïîøêó- äî ÷åðëûëàí óðåìûøòå ìî ûøòàëòìå íåðãåí ñºðàëûí, êóìû- ëûí êàëàñêàëàø ò¢‰àëûí. Âåò òóäûæî ïûðäûæ âîêòåíå êèåí, îêíà âåëûø âóéûìàò ñàâûðåí êåðòûí îãûë. Èê ãàíà ýìëûìâåð îðàëòå âîêòåíñå ïàðêûì ñ¢ðåòëåí, ìîãàé êàéûê-âëàê ÷î‰åø- òûëìå íåðãåí êàëàñêàëåí, ìîãàé ïóøå‰ãå êóøìûì ðàäàìëåí, ò¢ñûøòûì óëî ÷îíæûì ïûøòåí ñ¢ðåòëåí. Âåñ ãàíàæå àéäåìå- âëàêûì àâàëòåí: êàæíûæå ìîì ûøòûëåø, ìîì ÷èåí, êîðíî äåíå êóçå îøêûëåø, êºì âàøëèåø... Èëåí-èëåí, ïûðäûæ âîê- òåíñå ÷åðëûí êóìûëæî éºðøûí é¢êøåí — âåò òóäî óðåìûøòå ìî ûøòàëòìûìàò îí÷àëûí îãåø êåðòûñ. Âàðàæûì îêíà âîêòåí- ñûëàí êºðàíàø äà ñûðàø âåëå ò¢‰àëûí.
 7. 7. 8 Èê é¢äûì îêíà âîêòåíñå ÷åðëûì êîêûðòûø êó÷åí, ø¢ëû- øûæº ïåòûðàëòûí. Ìåäø¢æàðûì ¢æìº îëìåø ïûðäûæ âîê- òåíñåò øûï ëèéûí âîçûí, ïóéòî íèìîìàò îê êîë. À ýðäåíå îêíà âîêòåíå êèéûøå ïàöèåíòûì ìîðãûø óæàòåíûò. Ïûðäûæ âîêòåíå êèéûøå ïàöèåíò ïóéòî òèäûì ãûíà âó÷åí, ìåäø¢æàð- øàìû÷ûì ¢æûí äà êðîâàòüøûì ñîäîððàê îêíà âîêòåêå êóñà- ðàø éîäûí. Íî îêíàøêå îí÷àëìåê, ñàäå ÷åðëåò óø êàéûìåø ºðûí: îêíà ãû÷ ñºðàë ò¢íÿì àâûðûøå ïîøêóäî îðàëòûí ïè÷ êåðìû÷ ïûðäûæøå âåëå êîéûí. Êîëûøî ïîøêóäûæî ïûðäûæ âîêòåíå êèéûøûí èëûøûæûì êå÷ èçèø äà ñºðàñòàðàø ìà- íûí, ÷ûëàæûìàò øêå ãû÷ øîíåí îéëåí óëìàø. Îí÷ûêûæûì óãû÷ éîë¢ìáàê øîãàëàø íèìîãàé ¢øàí ëèéûí îãûë ãûíàò, èëûøûì éºðàòåí èëåí: ï¢ðò¢ñûì, êàëûêûì, òóäûí ãàÿê òóò- êàðûø ëîãàëøå ïàëàòûñå ïîøêóäûì, óëî ò¢íÿì... ɺðàòåí äà ïîøêóäûí êîðøòûøî ÷îíæûì òóìûøòàø òûðøåí... À ûíäå àéñòà ìåàò îêíà øàð÷àíàì êå÷ èçèø ïî÷ûíà äà, (òîøòûí-òîøòäåàê ìàííåì ûëå) óêå, ë¢ääå òóìûøàí êóìäà èëûøûøíàí èê èçè àëàíæûì ãûíà îí÷àëûíà. À øàð÷àì ïî÷ìå- êûæå, òóøòî ïûðäûæ îê ëèé? À ëèåø ãûí?..
 8. 8. 9 ÞÆÃÓÍÀÌÆÅ ÏÎØÊÓÄÛÍÀÌÀÒ ÎÃÛÍÀ ÏÀËÅ — Ïîøêóäûì âåëå ìî?! Ïàøàì ïûðëÿ ûøòûìå éîëòàø- íàì, ýñîãûë ðîäî-òóêûìíàìàò: ìî äåíå èëàò, ìàíìûëà, ìîì êî÷êûò, ìî þæûì ø¢ëàò, ÷îíûøòûì ìî òóðæåø?.. Òàêøûì å‰ ÷îíûøêî ïóðàø äà òóøòî ïóðãåäàø ñºðàëæàò îãûë... Äà ìîãàé òóøòî «ñºðàëæå» äà ìîéíæî, íèãºí ïðàâàæå óêå. Òèäå âåò éºðøûí ïîñíà ò¢íÿ, ÷îí ò¢íÿ, òóäûì íè㺠ò¢êûøàø îãûë. Îãûë äà... Èëûøûøòûæå ãûíà ÷¢÷êûäûíàê 캉ãåøëà ëåêòåø øîë. À ïî- ëûø ê¢ëìûì-éîäìûì ìîòêî÷ øèæûí ìîøòûìàí. Òàêøûì òûø- òå, É¢äâåëíå, âåñ ïàøà-ëà, — «Ëèòåðàòóðíûé ñàëîí», âåñ ñå- ìûíæå ñûëíûìóò ïàéðåì, ýðòûìå êîêëàøòå êàíûøûì óâåðòà- ðûìåê, ÷àéûì é¢ìº ïîñíà ïºëåìûøòå òàìàêàì ò¢ðãûìº ãî- äûì àëà ìûëàì, àëà øêå ñåìûíæå øîíêàëåí äà òàìàê øèêøûì êåëãûí íåëûí, èêûìøå øêîëûí äèðåêòîðæî Íèíà Èâàíîâíà îéëûøòåø. Òóäî É¢äâåëíå ûíäå êîëî èé óòëà èëà, òûñå èëû- øûì, êàëûê é¢ëàì ñàéûí ïàëà. Ñàäëàíàê ìûëàíåìàò, é¢äâå- ëûí íºð㺠ïàäûðàøûæëàí, òóäûì êîëûøòàø ïåø î‰àé äà ïàéäàëå. Àäàêøûì, ñèï É¢äâåë îëàø ìèåí ëåêìåê, âàøòàëòàø ìèéûìå ðåäàêòîð Èëüÿ Þðüåâè÷ äå÷ âàðà ýí îíäàêøå ëà÷àê Íèíà Èâàíîâíà äåíå ïàëûìå ëèéûì. Ïîðî, êóìûëçàê ¢äûðà- ìàø. Òóäûì êîëûøòàì.— Ïàëûäûìå Àíêåëü... Òóãå øîë, ïàãà- ëûìåì, èëûøûøòå ëèåäà: èëà àéäåìå âîêòåííàê, à ìå îãûíà ïàëå, êº òóäî òóãàé, ìàíìûëà, ìîãàé òàìàêûì øóïøåø, ìî ÷îíæûì òóðæåø?.. — ìóò ìóíäûðàæûì ýøå èê ãàíà ïºðäûêòåí ñàâûðàëåø ûëå, âåêàò, íî òûãîäûì ïîìûæàëòìå ãàé ëèå äà, ñàâûðíåí, ìûéûì øûìëåíðàê îí÷àëå. — ...Ñûí êóí äåíàò, êàï- êûë äåíàò, Þðèéâàíû÷, òåíäàí ãàéðàê ûëå èíäåøëûìøå èé- ëàøòå «Àðêòèêà» ðàéãàçåòíàí ðåäàêòîðæî... «Âàíû÷ îãûë, Èëüè÷ óëàì» ìàíûí òºðëàòûíåì ûëå, íî
 9. 9. 10 òûãîäûì ïºëåìûø ýøå èêìûíÿð òóíûêòûøî, ¢äûðàìàøûæå- ïºðúå‰æå, ïóðûø äà íóíàò òàìàêûì ûëûæòûøò, ìåìíàí éûð ÷óìûðãûøò. (É¢äâåëûø ìèéûìåê, ò¢‰àëòûøòàê øåêëàíûøûì — òóñî ¢äûðàìàø-âëàê òàìàêëàí òóíåìøå óëûò, ÿòûðûí ò¢ðãàò.) Ϻëåìûø îìñàì ïî÷åøðàê âîí÷ûøûøò âåñ ò¢øêàøêå ÷óìûð- ãûøò äà ïî÷å-ïî÷å àíåêäîòûì òóòûø òóðæàø ò¢‰àëüû÷. Ìåì- íàí éûð ÷óìûðãûøûøò ìî øîòëàí ìóò ðîí÷àëòìûì âàøêå óìûëûøò, ìóòëàíûìàøêå óøíûøò. — Éîëæî êîðøòà ûëå äîêàí... Øàðíåäà, îêøàêëåíðàê êîø- òûí. Ãàçåòûøòå âîçûìûæî ìûëàì äûê òàêøûì ýðå î‰àéûí ÷ó÷ûí, íî ïîñíàê ôîòîñ¢ðåòûì ïåø ÷àïëûí ûøòà ûëå, — ïºëå- ìûø àëå ãûíà ïóðûøî êîêëà ãû÷ èêòûæå, òàìàêûì ûëûæòû- ìåê, êåëãûí ø¢ëàëòûø. — Êàéûø «ìàòåðèêûø» äà êóæóí ûø èëå. Òóãå øîêòûø... — êóìøî òóíûêòûøî øîìàêûø óøíà. — À âåò ýøå ñàìûðûê ûëå — èëàø äà èëàø, — ìóòûì òóøêàëòûø ýøå âåñûæå. — Òàêøûì ºðàø íèìîëàí... É¢ûí êî- ëåí äûð. Òûãàò ëèéûí êåðòûí... — Òóãå øîë, É¢äâåëûøòå êóæó æàï èëûøûí «ìàòåðèêû- ñå» ¢ìûðæî ê¢÷ûê. — Ñàäëàíàê þæèê ãîäûìæî ïåíñèîíåð-øàìû÷ Êóãó ìëàí- äûø êàÿøàò ë¢äûò. Òûøòàê ÷ûëàøòûì éûãûæòàðåí-ò¢ëûæòà- ðåí èëàò. — Íî âåò ñàäûæå ïåø ñàìûðûê ûëüûñ. — Àëà êîëåíæàò îãûë? — Âåðíàê, ãàçåòûøòå íåêðîëîã ìîéí ëèåø ûëå. Ýëíà êóì- äà ãûíàò, òûãàé øîìàê ëåêìå ãîäûì ìèëèöèé èëûìå êóíäå- ìûøêûæå ìîëãóíàì êû÷àë-éîäûøòìî êàãàçûì êîëòà ûëå, àëå ÑÑÑÐ ìó÷êàò ðîçûñêûì óâåðòàðåí. Âåò ñîäûêè ëó èé óòëà ìîëè ûøòûø ðåäàêòîðëàí. — Òóãå ãîéî. Ûíäå ïîãûíûøî âè÷-êóä òóíûêòûøî êîêëàøòå èê îéñà- âûø éûð ìóòëàíûìàø ûëûæå. — Îí÷ûëãî÷ òîéûìî àéäåìûí ¢ìûðæº êóæó ëèåø, ìà- íûò. — Òóãå ûíäå. — Òóãàê ëèéæå. — Êîëåíàê ìàíìå øîìàê øîêòåí ãûí, àðàìëàí îãûë òóäî.
 10. 10. 11 Øèêø òóë äå÷ ïîñíà îê ëåê, ìàíûò. Ìûé òûãå øîíåì, — îéëûøî-âëàê êîêëàøòå òûãëàé ãûíà, íèìîãàé é¢êïàëå äå÷ ïî- ñíà, èêøûðûìûí øîêòûø. — Óêå, òûãàéûì êîëàëòûí îãûë... — Ìûÿò êîëûí îìûë... — Óìûëûøûì, êº íåðãåí îéëåäà, — ïºëåìûøòå Íèíà Èâàíîâíà äåíå ýøå êîêòûí óëìûíà ãîäûìàê ò¢‰àëìå ìóòëà- íûìàø ãû÷ êº íåðãåí øîìàê ëåêìûì òîãäàéûìåì é¢êûí ëóê- òûí ïûøòûøûì. Ìûéæå, «Àðêòèêà» ðàéãàçåòûí ðåäàêòîðæû- ëàí øîãàëìåêå, ðåäàêöèéûñå ìî àðàëàëò êîäøî òîøòî ïîäøèâ- êå-âëàêûì èêûìøå êå÷å ãû÷àê øåðàø ò¢‰àëüûì, ãàçåòûí ýð- òûìå êîðíûæûì, âåðûñå êóíäåìûí ýðòûø èëûøûæûì øûì- ëåí ëåêòûì, ìîãàé æàïûøòå ìîãàé ðåäàêòîðûí ûøòûìûæûì òåðãûøûì. Èíäåøëûìøå èéëàøòå ðåäàêòîðëàí òûðøûøå Þð- ãèñ Àíêåëüûí ë¢ìæàê ìûëàíåì î‰àéëà ÷ó÷î — àëà ëàòûø, àëà ðóøà‰øå íåìû÷... Ïàøàæå íàöèîíàëüíîñòüûøòàò îãûë, à Àí- êåëü «Àíãåë» ìàíìûëà øîêòûìûëàí. Òûãàé ôàìèëèÿíàò ëèÿø ê¢ëåø âåò. Âåñ ýëûøòûæå ýøå éºðà âåëå. Íî Ðîññèéûøòå ÷û- ëàí ãàÿê «...îâ» äà «...åâ»-øà÷ óëûò ãûí... Àðàëåí øóêòåí ìî ñóêñî-ï¢ðûøûæº òóäûì? Ñàäëàí ë¢ìæûì îãûò îéëî ãûíàò, êº íåðãåí øîìàê ëåêìûì âèãàê óìûëûøûì. — Ñàäå íåðãåí, — ïå‰ãûäåìäûøò. — Ìå òóäûì Þðèé Èâàíîâè÷ ìàíûííà. À ÷ûíæûì ãûí Þðãèñ Þîçîôîâè÷, òðó- êûøòî êàëàñåí êåðòàøàò îê ëèé, îéëûìàí ûëå. Ìîãàé êàëûê ãû÷ ãûí?.. — Òóäûì íåìû÷ ¢äûðàìàø êû÷àëåø ãûí, íåìû÷ óëäå... Ñàäëàíàê Þðãèñ Þîçîôîâè÷... — Ìûé òûãàé èñòîðèéûì êîëûí îìûë, — ìàëäàëüûì, «Ìîëàí îì ïàëå? Íó-êà, êàëàñêàëûçà ÷å÷àñàê ðàäàìûí», ìàí- øûëà. — Ïàøàæå òåâå êóøòî, — êóìûëûí êàëàñêàëàø ò¢‰àëå Îëüãà Ïåòðîâíà. — Èêàíà òóäûí ë¢ìæº «Æäè ìåíÿ» ïåðåäà- ÷ûøòå éî‰ãûø. Ñàäå Þðèé Èâàíû÷íàì àëà-ìîãàé íåìû÷ ¢äû- ðàìàø êû÷àëåø óëìàø. Òåëåâèçîð äåíå îí÷ûêòûøò: ¢äûðàìàø øèí÷à èíâàëèä êîëÿñêûøòå... — Øîãûçà, Îëüãà Ïåòðîâíà, êîëÿñêûøòå øèí÷à ûëå ìî?— øóïøûë øóêòûäûìî øèêøûì ëóãû÷ ï¢ðãàëå âåñ òóíûêòû- øî, Âèêòîðèÿ Ãåîðãèåâíà. — Ìûëàì ãûí êðåñëûøòå øèí÷û- ìûëà ÷ó÷î.
 11. 11. 12 — Óêå-å, èíâàëèä êîëÿñêàê ûëå, îãûë ìî? — Àëà íåìû÷-âëàêûí êðåñëûøò òûãàé øîòàí óëûò ãûí âåëå? Âåò ¢äûðàìàøûí êîøòûí êåðòäûìå íåðãåí â¢äûøº-âëàê íèìîì ûøò îéëûñ, — Âèêòîðèÿ Ãåîðãèåâíà, ìàòåìàòèêûì òó- íûêòûøî, ðàøëûêûì éºðàòà. — ×ûíàê, ìûÿò òûãàéûì íèìàò øûì êîë. Éî‰ûëûø óìû- ëåíàì ãûíæå, ñàé âåëå. Òàçàê ãûíà ëèéæå. Äûê âîò, âîêòåíûæå ¢äûðæº øîãà. Ò¢ñøº ÷ûëò à÷àæûí! Íó, ìûé Þðãèñ íåðãåí îéëåì. Òûãàé ë¢ì ÷¢÷êûäûí îê âàøëèÿëò, ñàäëàí âèãàê òîã- äàéûøíà: òèäå — ìåìíàí ðåäàêòîðíà, à íåìû÷ ¢äûðàìàø âîê- òåíå øîãûøûæî — ¢äûðæàê. Âàøìóòûì ïóýí àëà óêå, ðàøû- æûì îì øèí÷å. Òàêøûì òûëå÷ âàðà èê ïåðåäà÷ûìàò øûì êîäî, àëà âàøåøòà äûð äà âàøëèéìûøòûì òåëåâèçîð äåíå, ñîäûêè, îí÷ûêòàò ìàíûí øîíûøûì. Âåò òûãàéæå ÷¢÷êûäûí ëèåäàñ. Àëà ñåðûøûì âîçåí êîëòåí? Òàêøûì, ìîãàé ñûëíå ñ¢ðåò-ñþæåò ëèåø ûëå! Íåìû÷ ¢äûðàìàøûí îéëûìûæ ãû÷ ïåøàê ðîìàíòè- êà ø¢ëûøàí èñòîðèéëà øîêòûø. À ¢äûðàìàøëàí ìî ê¢ëåø?.. Ήàéûñ... Øèí÷àâ¢äåìàò ëåêòå... — À âåò ñàäå ïåðåäà÷å äå÷ âàðàæûìàê, øàðíåäà, êóæóí ûø êó÷àëò? — Âèêòîðèÿ Ãåîðãèåâíà ïóéòî òåîðåìûëàí ÷ûí èê- òåøëûìàøûì âåðåøòå. — Òóãåëà ÷ó÷åø... — Òî÷íî! — Íèãºëàí ûø îéëî... — Îé âåò ºðûêòàðûø òóäî òóíàì ìåìíàì Çàïîëÿðüå ãû÷ éºðøåøëàí êàéûìûæ äå÷ îí÷û÷ ïîãûíûìî ÷åâåðëàñûìå êà- ñûøòûæå! Øîíûäûìûí-âó÷ûäûìûí... Øàðíåäà? Òóíàì îëàñå áèáëèîòåêûí çàëûøêûæå, «Ëèòåðàòóð ñàëîíûøêûíà», êàëûê òà÷ûñå ãàÿê øû‰-øû‰ ïîãûíåí ûëå. Ìîëãóíàìàò òûãàé êàñ- ëàøêå êàëûê ÿòûðàê òîëûí. Íî òó ãàíàæå óòëàðàêàò ÷óìûðãåí ûëå... Òûãàé êàñëàøêå É¢äâåë îëàø êóìäà Ðîññèéûí ò¢ðëº ëóê- ëàæ ãû÷ àëå âåëå òîëøî-âëàê êîøòàø ïóòûðàê éºðàòàò. Òèäû- æûì ìûé, ó ñåâåðÿíèí, øêåæàò âàøêå óìûëûøûì. Âåò òûø- òå, ì¢íäûð âåëûøòå, èé äà ëóì ëî‰ãàøòå, øèæäå-âó÷ûäûìûí êîæãàíûøå ïîðàí-óðàãàí ëóïøûìî êóíäåìûøòå èëûøå-øà- ìû÷ äåíå ïàëûìå ëèÿø ìîòêî÷ ñàé éºí. Ïåø ïàéäàëå êàñ! Òûø- òå ÷ûëàí òîëøî óëûò: âàø-âàø òåðãàò, øûìëàò, ýñêåðàò; îí-
 12. 12. 13 ÷û÷àò, øå‰ãå÷ûíàò, ìàíìûëà... Òàêøûì ãûí êàæíå îøêûëå- òûì òåðãàò. Ø¢ðòíåò ãûíæå, îé, òàðâàíà âåò âàðà øîìàê. Ìà- íåø-ìàíåø ñåìûí... Ñàäëàíàê òåðãàò, ñàäëàíàê øêåíûøòûìàò ñàêëàø òûðøàò. Íî èëûø èëûøàê âåò. Ñàäàê øêåíæûíûì íà- ëåø... Àðàì ìî îéëàò: «Òèäå Í-ñê ïîñ¸ëêî ïóéòî èê ëåâåäûø äåíå ëåâåäàëòûí...» Òàêøûì, é¢äâåë îëà-ïîñ¸ëêî-âëàê êóãó îãûòûë. Ñàäëàí òóøòî âàø-âàø ÷ûëàí ÷ûëà ãàÿê ïàëàò. Ìàíìûëà, èê ìó÷àøòå ò¢ðâûí÷àò ãûí, âåñ ìó÷àøòå ê¢äûð÷ûí øîêòà. «Ê¢äûð÷ûí» ìàíàì äà, Ìàðèé ìëàíäûøòûëà ê¢äûð÷ûæº òóøòî íèãóíàì îê ñóðãûêòî. Àäàêøûì ìîëî êóëüòóðíûé ìåðîïðèÿòèé ò¢âûò óêå ãûí, êóø ýøå ëåêòàò? Òåëûì — ïîëÿðíûé é¢ä, óðåìûøòå ýðå ïû÷êåìûø; êå‰åæûì ýðå êå÷å îí÷à... Îò ïàëå êóø ïóðàø. Àäàêøûì êå‰åæûìæå ïåë îëàæå îòïóñêûø «ìàòåðèêûø» ÷î- ‰åøòà. À èãå÷ûæå ìîãàé øîãûìûì êàëàñàø ìàíûí, øîíåí- âó÷ûäûìûí øî÷øî èê ìóòëàíûìàøûì øàðíàëòåì. Ïà÷åðåì êîêûìøî ïîäúåçäûøòå. Ðåäàêöèéûø êàéûøàø êîðíî îíäàêøå ïºðò âîêòåíàê ýðòà. Ïûòàðòûø ïîäúåçäûøòûæå èëûøå ïûêøå ãûíà òîøêûëòøî ïåíñèîíåð Ìèõàëû÷ óðåìûñå òîøêàëòûø ïëî- ùàäêûøòå êåëûøòàðûìå òå‰ãûëûø ìîòîð èãå÷å ãîäûì ÿíäàð þæûì ø¢ëàëòàø ëåêòûí øèí÷åøàò, êàæíå ýðòåí êàéûøå äåíå ñàëàìëàëòåø, ìóòûì âàøòàëòà. Ìûéûì, êîíåøíå, îê ïàëå, øî- íûøûì îíäàêøå. «Ñàëàì» ìàíûí, âîêòå÷øå ýðòåí êàéûíåì ûëå. Ìîãàé òóøòî?! Ïàøàø ëåêìå êîêûìøî êå÷ûíàê «Òûé ó ðåäàê- òîð óëàò âåò?» éîäî... È âîò ñàäå Ìèõàëû÷åò èê êå÷ûí ìûé äå÷åì éîäåø: — Èëüè÷, êóçå øîíåò, òà÷å ëóì ëèåø àëå óêå? Ìûéæå îëà âîêòåíå ¢äûðàìàø î‰ëà íºëòàëòøå ìóæûð, âóéæî ýðå ãàÿê ëóì äåíå ïåòûðíàëòøå àëå êûëìå ëóïñ äåíå ÷àëåìøå ìóæûð ñîïêî ìîãûðûø îí÷àëàì, ëàïêàø âîëûøî ïû- ëûì óæàì. Ýøåàò ëàï ëèåø ãûí, ÷å÷àñàê ñàäå ñîïêà-âëàêûí ïåëûæûì ïåòûðà, òóãå ÷ó÷åø, ïóéòî ÷å÷àñ ìëàíä¢ìáàêå êàì- âîçåø äà àéäåìûìàò ëàïòûðòà... — Àëà,— ìàíàì, — êàëàñåí îì êåðò. Ήàéæå êóøòî? Òà÷ûæå èêûìøå èþíü, èêûìøå êå‰åæ êå÷å óëìàøûíûñ! À òóäî òûãàé øîíûäûìî-âó÷ûäûìî éîäû- øûì ïóýäåí øèí÷à äà ìûéûì ºðûêòàðà. Ûøòàø òåòëà íèìîì øî‰ãûëàí, øîíàëòûøûì. À êå÷ûâàë äå÷ âàðàæå ïóéòî êàâà
 13. 13. 14 ø¢òëûø, ïè÷ûí ëóì âåëàëòå, ìëàíäûì òûìàíìåø øå÷ íàðû- ëàí ëåâåäå, éûðâàø òóòûø ïåëåäàëòøå îø âèñ-âèñ äåíå ëóãàë- òå. Ïóéòî óãû÷ òåëå òîëüî. Òûøòå êå‰åæ ò¢‰àëìå èêûìøå êå- ÷ûí ãûíà îãûë, ð¢äûøòûæàò òûãàé âó÷ûäûìî âàøòàëòûø ëèé- ûí êåðòåø óëìàø... — Äûê âîò... ×ûëàí ïàëûíåøò: ìîì êàëàñåí êåðòåø òèäå ïàëûìå äà òóíàìàê ïàëûäûìå ðàéãàçåò ðåäàêòîð — Þðèé Èâà- íîâè÷, Þðãèñ Þîçîôîâè÷ Àíêåëü? — óìáàêûæå øóÿ èêûìøå øêîëûíàê çàâó÷øî Îëüãà Ïåòðîâíà. — À òóäî àäàê êàëûê îí- ÷ûê òûãëàé ãûíà ëåêòûí øîãàëå äà ýí îíäàê ïîðî øîìàêûì îéëûø, ñàëîíûø óíàëà òîëøî êàæíå âóéëàòûøûëàí òàóì ûø- òûø, ìîëî ïîãûíûøûëàí âóéæûì ñàâûø. Êóæóí ûø îéëî ãûíàò, ïóéòî ÷ûëà ðàø — íèãºì îéûðåí ûø êîäî. Âàðà èêìû- íÿð ïî÷åëàìóòûì ëóäûí ïóûø. Íóíûøò òóãàé ÷àïëå óëûò äûê! Ìûéûí ãûí óëî ÷îíåì òàðâàòûøò. À þæûøò ìîòêî÷àê ïàëû- ìûëà ÷ó÷û÷, ëóäûíàì íóíûì àëà-êóøòî... Ðàéãàçåòûøòå? Íî òóøòî Àíêåëü ôàìèëèÿí àâòîðûì èê ãàíàò óæûí îìûë. Ïñåâ- äîíèì äåíå ñåðåí ãûí âåëå? Âåñûøò, ºðûí øèí÷ûäå, êºí ïî- ÷åëàìóòøî ìàíûí éîäû÷. «Øêå âîçåíàì», — ëèå âàøìóò. Âîò òûãå! Âîò òûãàé î‰àé óâåðûì ïàëåí íàëíà... Íî òèäå ýøå ò¢‰àë- òûø âåëå. Âàðàæûì ïåëåí êîíäûìî ÷åìîäàíæûì ïî÷î äà òóøå÷ ìóçûêàëüíûé àðâåðûì, äæàçìåí-âëàêûí øîêòûìî ñàêñîôî- íûì, ëóêòî. Íó âåò òóãå ÷àïëûí î‰àðûø! Þæãóíàìæå òèäå èíñòðóìåíò äåíå øîêòûìûì òåëåâèçîð äåíå êîëàìàò, ÷îíûì ïåøûæàê îê òàðâàòå. Íî êóíàì «èëûøå» é¢êøûì êîëàò, äà ýøå êàæíå êå÷ûí ãàÿê óæìî àéäåìå øîêòàëòà ãûí?! Îé, ºðìà- àø! Îé, êóçå ìå ñîâûì êûðûøíà òóíàì! À âàðà òóäî ê¢ñåíæå ãû÷ øèÿëòûøûì ëóêòî äà ïàëûäûìå ñåìûì ïóàëòûø — óëî ÷îíåòûì ñàâûðà! ×àðíûìåêøå, ýøå äà ýøå ïóàëòàø éîäíà. Êó- ìûëíàì øóêòûø. Óìáàêûæå «Ìî ìûé øêåòûí ãûíà øîêòåì äà øîêòåì?» ìàíå äà êàñûì ñåì äåíå ñºðàñòàðàø ÿìäûëàëòøå ìó- çûêàí÷å äå÷ áàÿíæûì éîäî, êóìäàí ïàëûìå ðóø ìóðî-âëàê ãû÷ ÷î‰ûìî ïîïïóðè ìàíìûì øîêòàø ò¢‰àëå. Òóäî øîêòà- ìóðà, ìå ÷ûòåí êåðòäå òóäûí äåêå óøíåíà. Îé, ìîãàé âåñåëà êàñ ûëå! Êóä øàãàò ãû÷ ïåëé¢ä ìàðòå ÷ûëò ïàéðåì øóéíûø òóíàì. È ìîæî ýí î‰àéæå — ìûëàì òèäûæå ïóòûðàê êåëøûø! — ïûòàðòûøëàíæå òà-àê ò¢‰àëå Ðîññèéûñå ò¢ðëº êàëûê-âëà- êûí — òàòàðûí, ìîðäâàí, ìàðèéûí, ÷óâàøûí, áàøêèðûí... —
 14. 14. 15 ñåìûøòûì øîêòàø!.. Òèäûì òûãëàé ãàíà êàëàñêàëåí êåðòàøàò îê ëèé. À âåò òå øêå ïàëåäà, òûøòå ìîãàé ãûíà íàöèîíàëüíî- ñòÿí îãûò ïîãûíî. Øêåæàò òàâàëòûìå ãàé ûøòà, âàðà àëà-êó- äûæî øî÷ìî ñåìûì êîëåøàò, âåðæå ãû÷ òºðøòåíàê ëåêòåø — êóøòàëòåíàê êîëòà. «Þðèé Èâàíîâè÷, àëå ìàðòå êóøòî øûëûí êèåíäà-à!» — êû÷êûðà. Âîò, òûãàé ûëå êàñ! — Òàëàíò îãûë ìî? Òàêøûì âåò ó âåðûøòå þæèêòûøò ìîì ûøòåí-êó÷ûëò ìîøòûìûøòûì, êàëûê àêëûæå ìàíûí, âèãàê îí÷ûêòàø òûðøàò... Ìûé ãûí òóäûì éºðøûíàê øûì óìûëî, — âà÷ûì òóðòûêòåí èêòåøëûø Âèêòîðèÿ Ãåîðãèåâíà. — Äà-à, ïàëûäûìå Þðãèñ... Þðãèñ Àíêåëü... — Íèíà Èâà- íîâíà ëîìûæ àòåø èêòàæ êóìøî äûð ñèãàðåòøûì òóøêåí- òóøêåí éºðûêòûìåê, ò¢òêûí ¢ìáàêåì îí÷àëå. Òèäûí äåíå ìîì êàëàñûíåæå ûëå? Àëà ìûÿò òðóê ñûëíûìóò÷î óëàì äà èêòàæûì ïî÷àø òîøòäå øûëòåí èëàø ò¢‰àëàì?.. ʺ øèí÷à àéäåìûì... Êîíåøíå, òóíàì ìûé òûøòå ëèéûí îìûë, à èëåíàì äà ïàøàì ûøòåíàì ìàðèé ìëàíäûøòåì. Íî ìîëàí äûð îí÷ûëíåì Þðãèñ Àíêåëüûí ò¢ñøº ìîòêî÷àê ðàøûí ñ¢ðåòëàëòå — âîë- ãûäî, øîìàêäûìå, òûìûê äà ÷åñòíûé — àäàêàò êàëûê îéëûìà ãû÷ óìûëûøûì — ïºðúå‰. Òûãàé øîìàê-âëàê äåíå òûøòå àé- äåìûì ïåø øóýí àêëàò. Òóäûí íåðãåí ìûÿò, ó ðåäàêòîð, ÿòûð êîëûíàì. Íî øóêûøòûì èêòå ºðûêòàðåí: «Ëó èé óòëà òûøòå èëûøíà, ïûðëÿ ïàøàì ûøòûøíà, à òóäûì òàêè ñàéûí ûæíà óìûëî, òàêè êàéûø Êóãó ìëàíäûø ïàëûäûìå...» * * * Àéäåìå êàÿ, êûøàæå êîäåø. À ýøå êîäåø ñèãàðåò ïóø: øèêøûæå, êàäûðûí-êóäûðûí 뢉ãåí, òóâðàøûøêå ê¢çà. Êî- ëåí ãûíàò, ìèåí øóäûìî ñåðûøûæå ýøå àëà-êóøòî êàÿ (ýëåê- ðîíêî îãûë ãûí) — øî÷ìî 캉ãûæº, éºðàòûìå àëå ýí ëèøûë àéäåìå äåêå — òóãåæå èëà òóäî ýøå ÿòûð å‰ûí ÷îíûøòûæî äà øêåæàò èëûøå ãàé... Ìîëàí àéäåìå øî÷åø? Àäàêøûì àéäåìûëàí òû ò¢íÿø øî- ÷àø ïèàë ìî?! Âåò ëà÷àê òûé òû Îø ò¢íÿø øî÷ ìàíûí âàø- ëèéûíûò àëà-êóíàì à÷àò äåíå àâàò, òûëå÷ îí÷û÷øî êî÷àò äåí êîâàò, ýøåàò îíäàêøå êóãåçå-êóãåçå-øàìû÷... Ìèëëèîíëî èëûø êûë ãû÷, íºøìº ãû÷ ëà÷àê òûé ñå‰ûøûø ëåêòûíàò, Îø ò¢íÿø øî÷ûíàò... Èëàø øî÷ûíàò! Øî÷ûíàò îí÷ûëíî ëèÿø; òàëå-
 15. 15. 16 ë¢ääûìº, ÷åñòíûé ëèÿø; ïàøàì ûøòàø; óø êàéûìåø éºðà- òàø; âàø-âàø ýðåàê ïîëøàø; ëèøûë-âëàêûì, øî÷ìî êàëû- êûì, óëî ò¢íÿì ïàãàëàø äà éºðàòàø!.. Àëå?.. Èëà ìî Þðãèñ Àíêåëü òà÷å? Èëà ãûí — êóøòî? Âàøëèé- ûí ìî íåìû÷ ìëàíäûøòå èëûøå ¢äûðæûì?.. Îí÷û÷ñî ðåäàêòîðíàì êû÷àë-éîäûøòìî ñåðûøëàííà É¢äâåë îëàø ïåë èé ãû÷àò, èê èé ãû÷àò âàøìóò ûø òîë. Òóãå øîë, éûæû‰àí àéäåìûí èëûø êîðíûæî. «Éûæû‰àí äà... ÈËÛØÛÆÛÌ ØÊÀÊ ×ΉÅÍÀ ØÎË», — êåëãûí ø¢ëàëòåí, ìàíå èê ïàëûìåì äà øêåíæûí ¢ìûðæûì øàðíàëòûø. «...Òóíàì ìûé èíäåøûìøå êëàññûø âîí÷åíàì ûëå. Êå‰åæ êàíèêóë æàïûøòå ¢äûð-âëàê ìîòêî÷ âàøòàëòû÷: êàïûøò, òà- ‰àñòàðûìàøòå ìàíìûëà, øûìàâó÷ûøêî ñàâûðíûøò, ñûí-êó- íûøò êå‰åæûìñå ìºðº-ñíåãå ãàíå ëºçà‰ûí ÷åâåðãåí ñûëíåøòå — îí÷åí éºðàòåò; âàø-âàø çàïèñêûì ñåðêàëàò, ðâåçå-øàìû- ÷ûì ïûé-é îí÷àëûò, èçèø âàðàðàêøå êåëøàøàò ò¢‰àëüû÷. Êóãóðàê êëàññûøòå òóíåìøå-âëàê äåíå. À ïûðëÿ òóíåìøûæå èãûëòàëûí êîëòà. Íî èëûø — èëûøàê, øêåíæûíûì ñàäàê íà- ëåø. Âàðàæûì ïûðëÿ òóíåìøå éîëòàøåì-âëàêàò øêåíàí êëàññ ãû÷àê ¢äûðûì íàëüû÷, åøûì ÷î‰ûøò. Ïûòàðòûø êëàññûøòå òóíåììåì ãîäûì ìûéûíàò ÷îíûøòåì òûëå÷ îí÷û÷ ïàëûäûìå øèæìàø øî÷î. Àëà ìîëî äå÷ øå‰ãåëàí êîäàø îãûë ìàíûí ãûí âåëå, øêàëàíåì èê ¢äûðûì îéûðåí íàëüûì. Óêå, ìûé òóäëàí íèãóíàìàò, ÷îíåì ïî÷ûí, éºðàòûìàø íåðãåí îéëåí ïûøòàø øûì øó. Àëà øèæìàøûæå ûëûæûíàò îãûë óëìàø?.. Òàê èê- êîê ãàíà êèíî äå÷ âàðà ïàðê ãî÷ Ëåíàì óæàòûøûì, ºíäàëìå àìàëûì, íºð㺠¢äûð î‰ûì òóðæìî øîòûì ûøòûëüûì. ™äûð- æàò ïûçíà âåëå âåò... ×å÷àñ, ÷å÷àñ, ÷å÷àñàê!.. Óêå, «÷å÷àñàêûø» ûø øó! ͺð㺠éºðàòûìàøûí øåðå-êî÷ûæûì ïàëåí íàëäåàê, øêîëûì òóíåì ïûòàðåí, øî÷ìî ìëàíäåìëàí êèäåì ð¢çàëòûøûì. Íî ëà÷àê òó ïàãûòûøòå èê îìûì óæûíàì-ëà. Òåâå ìûé âîëãûäî êîðíî äåíå êóðæàì. Âàøòàðåøåì — ìîòêî÷àê ñûëíå ¢äûð. Ê¢ðåí ¢ïàí, òóãàÿê ñûí äåíå é¢ëûøº øèí÷à, ÷óðèéûñå êàæíå ïàëûæå, øûðãûæìûæ ãîäûì ò¢ð⺠ëóêûøòî ûëûæøå-
 16. 16. 17 èçè ãûíà ëàêå — ÷ûëàæàò ìîòêî÷àê ðàø êîåø. Ìûé òóäëàí îø ïåëåäûø àðøàøûì, âåêàò âèñâèñûì, êó÷ûêòåì. Âàðà ìå êóìäà îëûê äåíå óëî ò¢íÿëàí êîêòûí ãûíà îøêûëûíà. Èê ñ¢ðåò âåëå. Íî àëà-ìîëàí òóäî ¢ìûðåøëàí óøåø ëàêåì øèí÷ûí, èê êå÷û- íàò ìîíäåí îìûë; êëàññûøòå, øêîëûøòî ñàäå ¢äûðûí ñûí- æûì êû÷àëûíàì. Àðàì! Ñàäëàíàê äûð øêîëûì òóíåì ïûòàðû- ìåøêå èê ¢äûð äåíàò øîò äåíå ìóòëàíåí, äà êå÷ îíäàëåí äà øûì êåðò. Îðàäûëà îìåø óæìî ¢äûðûì âåëå êû÷àëûíàì. Òû- ãàê Éîøêàð-Îëàñå ïåäèíñòèòóòûø òóíåìàø êàéûøûì. Òóøòî êóæóí øûì êó÷àëò, àðìèéûø íàëüû÷. Êîê èé ãû÷ ïºðòûëìåê, óãû÷ èêûìøå êóðñûø øèí÷ûì. Òó ìàðòå àëà-êóíàì íºð㺠ðâå- çàø óëìåì ãîäûì óæìî îìåì íåðãåí ìîíäåíàìàò. È âîò, èê êå÷ûí ïóéòî óãû÷ øî÷ûì, àëà-êóíàì óæìî îìåì øàðíàëòû- øûì. À ïàøàæå òåâå êóçå ëåêòå. Êîðèäîð äåíå âàøòàðåøåì îìåø óæìî ¢äûðàê òîëåø: óëî êàï-êûëæå, ñûí-êóíæî, ò¢ðâûæº, øèí÷àæå — ÷ûëàæàò íºð㺠ñàìûðûê ïàãûò ãîäñî îìî ãû÷. Òî- ëåø îãûë, ëûâûðãå øóëäûðëàæûì êàéûêêîìáûëàê âåëåí-ð¢çåí ÷î‰åøòà. Îðàäûø êàåíàì ìàíûí èäà øîíî. ×ûëàæàò òûãàê ëèéûí. Ìûé òóäûì øóêåðòàê øêàëàíåì îéûðåí íàëûíàì óëìàø. Âó÷å- íàì... ...™äûð êîêûìøî êóðñûøòî òóíåìûí. Ë¢ìæº Èðèíà. Ìå ìîòêî÷ êóøòûëãûí ïàëûìå ëèéíà, âàø-âàø éºðàòåí øûíäûøíà. Ñàâûðíûø òóäî ìûëàííà øåðãàøûøêå, à ñàäå øåðãàøûæûí óêå ìó÷àø... Òàêøûì ìó÷àøûæëàí ñ¢àí ëèå — Èðèíàì ìàðëàí íàëüûì. Èëåí-òîëûí, Îø ò¢íÿøêå êóì éî÷àì øî÷ûêòåííà, éîë¢ìáàê øîãàëòåííà... Íî èëûø, êàëûê îê øîéûøò, — éûæû‰àí óëìàø, ìàíåø. Èëåí-èëåí, òèäûì êàæíûæå óìûëà. Ïåäèíñòèòóòûì òóíåì ïû- òàðûìåê, ïàøàì ûøòàø Éîøêàð-Îëàøòàê êîäûì. Ó÷ðåæäåíèé ñàé, ñîìûë êåëøûøå. Ïàøà÷å êîëëåêòèâàò èêîÿí ïîãûíåí. Êà- áèíåòûøòå êóìûòûí øèí÷åíà. Èêûìøå êå÷ûíàê ïàøàø ëåê- ìûì ïàëåìäûøíà. Âàðà — øî÷ìî êå÷å. Óìáàêûæå àäàê âåñ àìàë ëåêòåø... Òûãå òºêåì êàæíå êå÷ûí ãàÿê ïîäûëøî òîëàø ò¢‰à- ëüûì. Ïàëåì, ïàøà ãû÷ êàæíå êå÷ûí ñîìñîðà òîëàø ñàé îãûë, 캉ãûøòåì éºðàòûìå ïåëàøåì äåí ýðãûì èçèí-êóãóí âó÷àòûñ. Àäàêøûì òóíàì ìå ò¢øêàãóäûøòî èëåííà — êàëûêàò óæåø âåò, ñºðàë ìî? Ýðëàøûæûì øêàëàíåì îéëåì: éºðà, òåòëà ñèòà. À êàñòåíå ÷ûëàæàò ìîíäàëòûí äà òîâàòøîìàêûì àäàê âåñ êå- ÷ûëàí êîäåíàì. Íî ýðëàøûæûì ÷ûëà «øêå âåðûøêûæå» øèí- ÷ûí.
 17. 17. 18 Òûãå øó÷êî êóì èé ýðòûø. Øèæàì, àÿð êî÷ûâ¢ä ìûéûì ïóíäàøäûìå ë¢êº êóïûøêî øóïøûíàê øóïøåø. Øèæàì, ïå- ëàøåìàò ìûéûì âåñ ñåìûíðàê îí÷àø ò¢‰àëûí. Ïóéòî ìóòëà- íûìûæàò îê øó. ßòûð æàï øêåìûì øóäàë êîøòûì, íèìîãàé êºð㺠âèåò óêå, ìàíàì. ×å÷àñ åøàò øàëàíåí êåðòåø. É¢ìûëà- íàê âåð÷ ìûíÿð ãàíà òóìà òàðâàíåí äà... Âåò Èðèíàæûì éºðàòåí ìàðëàí íàëûíàìûñ. Òóäûæî ìî äåíå òèòàêàí? Èêøûâå êóø- êåø... Òûãå, øêåìûì íàìûñëåí, êèäûøòå êó÷àø òûðøåíàì. Íî èêòàæ òûëçå ãû÷ àÿðâ¢ä óãû÷ àðíÿ-êîêûòëàí óøûì êîëòåí... À èêàíà ìûé óãû÷ ðâåçå ãîäñî îìûì óæûì! Ëà÷àê òóäûì! Êîêûìøî ãàíà. Ê¢ëåø âåò, èëûøûøòå òûãåàò ëèéûí êåðòåø óëìàø. Ñàäå îìî ÷îíåì ïàðåìäûø, îêê¢ë êîéûøûì óí÷ûëè ñàâûðûø, èëûøûì ó øèí÷à äåíå îí÷àëàø òàðàòûø. Îé, êóçå ìûëàì òóíàì íàìûñ ûëå! Ñàäå øàïøàê âåð÷ ÷ûëà ìîíäàø?! Ýí ïèàëàí, ýí øåðãå øîíûìàøûì óæàëàø? Óêå, øîíàëòûøûì, îìñà óëìàøòå íå÷ûâå îêíà ãû÷ êîøòàø! Àëå âàðà ÷àðêàì âåëå øîãåì?! Òèäå øàêøå êîéûøûì èëûøåì ãû÷ ïóéòî òîâàð äåíå ðîøò! ðóàë êóäàëòûøûì... Òûëå÷ âàðà åø èëûøíà óãû÷ ïåëåäå âåò. Èðèíà äåíå ìóòëà- íûìà ãû÷ êî÷î øîìàê-âëàê ÷ûëò ëåêòûí âîçû÷, âàðàæûì Îø ò¢íÿøêå êîêûìøî éî÷àì øî÷ûêòûøíà, ïà÷åðàíàò ëèéíà. Ïà- øàìàò ýðåàê òûðøåí ûøòåíàì. Òûøå÷ûíàê ïàãàëûìàø øî÷î. Âàøêå ûíäå êî÷à ëèÿì. Íî óêå-óêå äà óøûøêåì ñàäå îìî òîëûí ïóðà, ÷îíåìëàí ëàñêàí, êàíüûëûí ÷ó÷åø, øèæäåàê øûðãûæàë êîëòåì. Ïåëàøåì òûãàé ñ¢ðåòûì óæåøàò, ìûñêàðàì ûøòà: «Àäàê ñàäå îìåòûì îí÷åí øèí÷åò?» — «Ñàäûì», — ûø- òàëàì. À øêåæå êûçûòàò îì ïàëå: ìî òèäå — ï¢ðûìàø; îì óìûëî — ñóêñî îìî? Íî èêòûì øèí÷åì, ìûé ýí ïèàëàí àéäå- ìå óëàì! Ìûéûí ñåìûí èäà ø¢ðòíüº, øêåíäàì ñàêëûçà ìàíûí òó- íûêòåí îì îéëî. Íî ëèøûë-âëàêûì, ïîøêóäî, éîëòàø-øàìû- ÷ûì ïàãàëàø äà éºðàòàø ê¢ëìº íåðãåí îéëûäå îìàê ÷ûòå. Âåò òû ò¢íÿøòå êàæíå øî÷øî èêøûâûì Êå÷å èê ñåìûí øûðãû- æàë ûðûêòåí îí÷àëûí, Þìî èê ñåìûí øûìàí øóïøàëûí. Òûãå ëèéûí. Òåê òûãàê êîäøî... Âåò ×ÛËÀÍ ÌÅ ÞÌÛÍ ÊÈÄÛØÒÅ ÓËÛÍÀ — Àäàêøûì Þìûæûì èëûøûøòå íåëå-éºñº òóòêàðûø ëîãàëûíà äà âåëå øàðíàëòåíà. À âåò êóçå ìåìíàì àòåèçì ø¢ëû-
 18. 18. 19 øåø óøûì ïóäûðàòåí òîëàøûøò, ¸êûðíûé, — êåëãûí ø¢ëàë- òûø ýëåêòðèê Àíàòîëèé. — Íî èëûø Ìèêèøêà îãûë, ñàäàê ÷ûëàæûìàò øêå âåðûøêûæå øûíäà... — Èëûø îãûë, Þìî íåðãåí òûãå îéëàò... — òºðëàòûø áðè- ãàäèð Ñòåïàí. — Ìî Þìî íåðãåí? — ûø óìûëî Àíàòîëèéæå. — «Þìî Ìèêèøêà îãûë» ìàíûò ìàíàì, — ðàøåìäûø áðè- ãàäèð. — À, òåê òóãå ëèéæå! — êèäûì ëóïøàëå Àíàòîëèé. — Ìûé ñàìàí íåðãåí îéëåì... Àðàìëàí ìî èëûø òûãàé ñàìàíûø ñàâûð- íûø: ÷åðêå-âëàêûì óãû÷ íºëòàø ò¢‰àëüû÷, êàëûêàò Þìûí âåëûø ñàâûðíûø... Ýõ, ÷ûëà òèäûæå îíäàêðàê ëèåø ûëå ãûí- æå-ý... À æàï ýðòûø — øî‰ãåìàëòå. Ìàíìûëà, «ñòàðîñòü — íå ðàäîñòü»... Òóäûì Éîøêàð-Îëàñå Òðîé÷ûí ÷åðêûì ÷î‰ûøî-à÷àëûøå áðèãàäûøòå ýøå ×óáàéñ ìàíûò. «Ìîëàí?» éîäìåìëàí øòóêàòóð Ñåðãåé, âîøòûëàë, êèäûì ëóïøàëå: «Îò ïàëå ìî, ýëåêòðèê- øàìû÷ ÷ûëàí ×óáàéñ òóêûì ãû÷ óëûòûñ. À òèäûæå ýøå ë¢ìæº äåíàò êåëøåí òîëåø ãûí, êîíåøíå, ×óáàéñûí ðîäûêàéæå!» — «Ñòàðîñòü...», ìàíàò. À ìûíÿð èÿøûæå óëàò? — ðàøåì- äûíåæå Ñòåïàí. — Óé, óæå íûëëå êàíäàøå! — âàøåøòà ñàäûæå. — Òèäå èéãîò ìî, åäðèò êàíäàøå?! — êàðàë øûíäûø áðè- ãàäèð. — Êîê ãàíà áëÿäêûø ìèåí òîë, ñàìûðûê äåêå, ñàêûé ò¢ðëº øîíûìàøåò âèãàê ëåêòûí éîìåø! Àäàê êîëî èÿø êà÷û- ìàðèé ãàé ëèÿò. — Âàðà èçèø øîíàëòåíðàê åøàðûø: — ...Êå÷ ÷îíåò äåíå äà, — òûãå êàëàñåí øûíäûøàò, íûëëå êàíäàø èÿø òûíåø ïóðûøî Ñòåïàí ÷åðêå âóéûø îí÷àëå, — ïðîñòèòëå Þìî...— âàðà êî÷ûí ø¢âàëå. — Òüôó, òûé, Òîëèé, «Ñòàðîñòü» ìàíìåò äåíå ñóëûêûø âåëå ïóðòåò... — Ìîæû÷, ñóëûê, ìîæû÷ îãûë... Íî òûøòå àëà ÷ûíæàò óëî? — òóøòûì òóøòûìûëà ìóãûìàòûø Òîëèéæå. — À ìûé âîò ìîì ýøå êàëàñûíåì. Âîò òûé, Ñòåïàí, äîòîâî ïðàìîé ìàðèé óëàò. À âîò, ïàëåò, êóçå óëìàø: êº âåñ àéäåìå íåðãåí îñàëûì îéëà ãûí, òóäî øêåæ íåðãåí îéëà ëèåø. Ñàäëàí íèãºì èãûë- òàø ìîéí îê ê¢ë. — Íåëåø íàëüû÷ ìî? Ìûéæå âåò òûëàò êà‰àøûì âåëå ïóûøûìûñ... Ñàìûðûê ëèéíåò ïóéòî... Ëèé òóãåæå! À òûé «Øî‰- ãî óëàì» ìàíûí øèí÷åò.
 19. 19. 20 — ɺðà, äûê âîò, íûëëå êàíäàøûæ ãû÷ êàíäàøûæûì âåëå àéäåìå ñåìûí èëåì. — À îí÷û÷ñûæûì êóø éîìäàðåíàò? — àäàê ï¢øêûëàø øîíåíàê éîäåø Ñòåïàí. Íó, òóãàé òóäî. Ìîì ûøòåò. — ×ûëà êëåí÷à ïóíäàøêå ïóðåí êàéûø. Òóãå ÷ó÷åø, ïóé- òî øî÷ûí âî÷ìåêàê àâà øºð îëìåø ñàäå øàêøå â¢äûì øóï- øûëûíàì. Ûíäå òåâå ëà÷ êàíäàø èé ëèåø, èê ÷¢÷àëòûøûì ïîäûëìàø óêå. — Òóãå. Àëà èëûø òóíûêòà, àëà òàçàëûê ïûòà, àëà óø ïóðà äà ìûÿò ïîäûëìûì êóäàëòûøûì,— ìóòûì àäàê Ñòåïàí íàëå.— Ìûÿò ûíäå ò¢âûò îì é¢. Íî øóêåðòå îãûë ÿëûøêåì ìèéûìåì ãîäûì àëà-ìîëàí äûð ìîòêî÷ ñûðûøûì, òàê ïîäûëìåì øóûí êîëòûø äûê. Êîðíûøòî âàøëèéûì Ñàêàð Ìèêàëûì äà éîäàì: «Ìèêàë, àðàêàì ïîäûëìåò øóýø?!» — «Øóýø», — ìàíåø. «Àéäà òóãåæå Êîñòèáàðûø!» Äûê âîò, ïóðûøíà Êîñòèáàðûø, íàëüûì èê êëåí÷à îøûì, ïóðëàøàò ïåø òóòëûì ¢ñòåìáàê êîíäûøûì äà øêåíàí ÿëûñå ìàðèéûì ñèéëàø ïèæûì. Êî÷êàì äà ñèéëåì, ñèéëåì äà êî÷êàì. ×ûëà îáåäëàí íàë ø¢äº òå‰ãåì ëóêòûí ïûø- òûøûì. Ëåêòûì Êîñòèáàð ãû÷ — ÷îíåìëàí ëàñêà. Ïîøêóäåì ÿðàëàí êóàíåí ïûòåí. Âåò ÿëûøòûæå ìîãàé îêñà?! Òóãå øîë... — èêòåøëûø îéæûì Ñòåïàí. Âàðà Òîëèé íåðãåí øàðíàëòûø. — Òàê, øûì èé îì é¢ ìàíàò... — Êàíäàøå, — òºðëàòûø Àíàòîëèé. — ×åðëàíåíàò àëå ýìëàëòûíàò ìî? — Óêå-å. Øêàê êåðòûì. À ïàøàæå òåâå êóçå ëèå. Îãûäà ¢øàíå âåò, ÷ûëò äåòåêòèâ! Èíäåøëûìøå èéëà ñàìûé ìó÷àø. É¢ûí øåð òåìûí. Âåò ïàçàð ïîäâàëûøòå é¢ûí ïºðäàëüûì, êàë- òàê. Êå÷ûâàëûì ãðóç÷èêëàí ïàøàì ûøòåì, à âàðàæå ñºñíà ãàé ëºêåí âîçàì. Íîåíàì é¢àø, íîåíàì èëàø. Ëà÷àê òó ïàãûòûøòå, øàðíåäà äîêàí, ×å÷íÿñå Ãðîçíûé îëàì óýø íºëòûìàøêå äîá- ðîâîëåö-âëàêûì ïîãàø ò¢‰àëüû÷. Âñ¸, ìàíüûì, ñèòà òûãå èëàø! Íè ïåëàø, íè åø. Ïåðâûé âàòåìæå ¢äûðåì äåíå ïûðëÿ øóêåð- òàê ìûé äå÷åì îéûðëåí êàåí. Äûê âîò, êàÿø êºíûøº èêòàæ ëó÷êûí ïîãûíûøíà. Ìûëàìæå ãûí — èëàø-êîëàø, íèìî îéãî, ìàíìûëà èê ìó÷àø: ñàäàê øêåò óëàì, å‰ ïàñó ò¢ðûñº ï¢í÷º ãàé, îí÷ûêûæûì ìî ëèéøàøûì ñàäàê îì óæ... «Éîøêàð-Îëà — Ìîñêî» ïîåçäûø øèí÷ûí ãûíà øóíà, êî÷ûâ¢ä ý‰åðëà éî- ãåí êàéûø. Âåò øêàëàíåìæå îéëûøûì âåëûñ: «Ñèòûø! Ó èëû-
 20. 20. 21 øûì èëàø ò¢‰àëàì!» Íî óêå. Àäàê èÿæå øóðà, ò¢øêàøêå óø- íûøûì. Ìîñêîø îêñà äå÷ ïîñíà òîëûí ïóðûøíà. Àëà-êóçå ëèé äûð, Îçà‰ âîêçàëûøòå ÷ûëàí øàëàíåí ïûòûøíà. Èêòå-êîêû- òûíæî èê âåðå îêñàì ûøòàø éºíûì ìóî, âåñå-øàìû÷ âåñ âåðå... Ìûé øêåòàê øîãåí êîäûì. Òîãäàåäà äîêàí, âóðãåìåìàò, ÷óðè- åìàò òóðæàëò ïûòûøå. ×ûëò áîìæ. Âîò òóíàì ìûé äåêåì êîê êàçàõ ëèøåìå. Êàçàõ óëìûøòûì âàðà óìûëûøûì. È òåìëûøò ìûëàíåì èçèøàê îêñàì ûøòàø. Êóø ïóðåò, ìûé âèãàê êåëøû- øûì. Âàãîí ãû÷ êîâ¸ð ðóëîí-øàìû÷ûì ÿñòàðûìàí óëìàø, à 캉ãåø òóøêî àëà-ìîãàé òþê-øàìû÷ûì ãðóçèòëàø. Ìûéûí ãàÿê èêòàæ âè÷ å‰ ïîãûíåí. Êå÷ûãóò øûì ï¢æâ¢äûì éîêòà- ðûøíà. À êàñòåíûæå, ïàøàì ïûòàðûìåê, êàçàõ-øàìû÷åò ìåì- íàì ñàéûí ãûíà ïóêøûøò, äà ò¢ðãî÷àê ñèéëûøò. Óø êàéûìåø ëºêåí øûíäåííà. Ïîìûæàëòìåêå îí÷åíà, ìå ñàäå âàãîíûøòàê ìàëåí êèåíà óëìàø, à ïîåçä îí÷ûêî ÷ûìà, òàâà äà òàâà, øåð- øîò ïà‰ãàæûì øîòëà. Ê¢ñåííà ïóñòà: íû îêñà, íû øûðïå, íû òàìàê, íû äîêóìåíò. Þæãóíàìæå, ïîåçä, ï¢éûì øîòûð-ð ïóð- ìûëà, îðàâàæ äåíå íåëûí êî÷ûðòàòåí, èêòàæ-ìîãàé ñòàíöèé- ûñå òóïèêûø øîãàëìå ãîäûì íó (!) âó÷åíà âåò îìñà ïî÷ûëò- ìûì. ×å÷àñ, øîíåíà, èêòàæøå òîëåø äà êî÷êûøûìàò, òàìàêû- ìàò ïóà. Âó÷åí øèí÷å! Ïåë êå÷å äåíå øîãåíà âåò, êàëòàê, — èêòàò óêå. Ìûíÿð ñóòêà òûãå êàéûìûì îì øàðíå. Øóæûøî, ïåëå ÿðíûøå, îãûäà ¢øàíå, Àëìàòàøêå ìèåí ò¢êíûøíà. Ê¢ðòíüûãîðíî ñòàíöèéûí èê òóïèêûøòûæå óæå ÃÀÇ ãðóçî- âèê-âëàê âó÷àò. Èçèøàê ïóêøûøòàò, ñàäå ìàøèíàëàøêå Ìîñ- êîøòî ãðóçèòëûìå ñàòóì êóñàðêàëàø ò¢‰àëíà. Ïûòàðûøíà âåëå, ìåìíàì, âè÷ ðóø ïºðúå‰ûì, ôóðãîíàí ìàøèíàøêå âèåøàê ø¢øêûí øûíäûøò. Àäàê ÿòûð øàãàò àëà-êóøêî êóäàëíà. Ôóð- ãîíûøòî îêíà óêå, ïè÷, øîêøî, ïóðàê, ø¢ëàø íèìî äåíå, êóøòî äà êóøêî êàéûìûì îãûíà ïàëå. ßòûð æàï ýðòûìåêå, àëà-ìîãàé àóë-êèøëàêûøêå ìèåí øóíà. Âîò òûøòå ãûíà ìå òîãäàÿø òº÷ûøíà — òûøå÷ 캉ãåø êîðíî óêå. Òèäå — êóëëûê. Ïåë èé òóøòî èëûøûì. Íèãóø êóðæàø — éûðâàø ñòåïü. Ìå àðûêûì ê¢í÷åíà, øîðûê-èìíå ïî÷åø êîøòûíà: ïóêøåíà, ëå- âàøûì ýðûêòåíà... Ìåìíàì ìîòêî÷ ýñêåðàò. Èêìûíÿð ãàíà øû- ëàø òº÷ûøíà. Íî êóøêî êàéûøàøûìàò îãûíà ïàëå, êàëòàê. Àóë-êèøëàê ãû÷ ëåêøå èê êîðíî ïàëàò óêå. Âåñ êå÷ûíæå øêå- àê 캉ãåø ïºðòûëûíà. Êàçàõ-øàìû÷ âîøòûëûò, èãûëòûò. Êó-
 21. 21. 22 ìûëíà éºðøûí âîëåí, ñàäëàíàê äûð âàðàæûì ïåøûæàê ýñêå- ðûìûì ÷àðíûøò. Èëåí-èëåí, ìåìíàí ñåìûíàê ïàøàì ûøòûøå èê êàçàõ äåíå ëèø ïàëûìå ëèéûì. Òóäàê èê é¢äûì ñàäå àóë- êèøëàê ãû÷ êóðæàø ïîëøûø. Àðíÿ íàðå ãû÷ âåëå, øóæåí äà ÿðíåí ïûòûøå, ïûêøå ãûíà Àëìàòàì ìóûì. Íî ê¢ñåíûøòå íû äîêóìåíò, íû èê êóìûð îêñà äûê, à-àé!.. À êàëûê òóøòî éºðøûí âåñò¢êº. Ðóø êàëûê ãàé êðèñòàðàäèëàí îãûò ïó, ìûé- ûí ãàéûì îãûòàò îí÷àë, øêå ñåìûíûøò èêøûðûìûí èëàò. Éîøêàð-Îëàæàò Àëìàòà äåíå òà‰àñòàðûìàøòå êóòêûøóýëà ÷ó- ÷åø. Êàéûøûì òóíàì ê¢ðòíüûãîðíî âîêçàëûø. Èê ìàøèíèñò äå÷ êóçå ãûí Îçà‰ûø ìèåí øóàø ìàíûí éîäàì, îê âàøåøòå. Ïîòîìóøòî êàçàõ. Âàðàæûì ðóøûì âàøëèéûì. — Óæàì,— ìàíåø,— òóòêàðûø ëîãàëûíàò. Îçà‰ ãû÷ óëàò ìî? — éîäåø. — Òóãå,— ûøòàëàì. — Âîò ìî,— òóíûêòà ê¢ðòíüûãîðíûçî,— òûé Îçà‰ ìàðòå ïîåçäûì èò êû÷àë, à òó âåëûø êàéûøûì ýñêåðå. Êå÷-ìîãàé ïîåçä ëèéæå, íî òóâåêûëà êàéûæå. Øèí÷àøàê òûðøå. Òóíàì âåëå ìèåí øóàò. Âåò ïàëåì, òûéûí íû îêñàò, íû ïàñïîðòåò óêå. Òèäûì øîòûø íàëüûì. ß òîâàðíûé, ÿ ïàññàæèðñêèé, ÿ ïðèãîðîäíûé äåíå äà ñàäàê Îçà‰ âåëûøêå ëóïøàëòûì. Èêàíà ìûéûì øåêëàíàò, ïîåçä ãû÷ ëóêòûí êóäàëòàò, âåñ ãàíà. Èê êóòûøûì éîëûí, âåñûì ìàøèíà äåíå ýðòåì. Ìî ëèåø, òóäûì êî÷êàì. Óëî ÷îíåì ñóñûðãåí ïûòåí. Ñàäàê øî÷ìî Éîøêàð-Îëàø- êåì ìèåí øóíåì. À èê âåðåæå ïàññàæèð ïîåçä ãû÷ òà-àê ëóêòûí êóäàëòûøò äûê ìûéûì, ê¢ðòíüº ïå÷ûø ÷óðèåì äåíàê ìèåí êåðûëòûì! Óêå, ïå÷àòëàëòûíàê øèí÷ûì! Óëî ø¢ð㺠é¢ëà, óëî âóé ñóðãàëòå. Ïûêøå ãûíà øèí÷àì ïî÷ûì. È òûãîäûì, øèí÷å- äà óêå, ýí îíäàê óæûëàëòûøûì ñàäå ê¢ðòíüº ïå÷ûøòå òàïòåí êåëûøòàðûìå ûðåñûì! Øîðòûí êîëòûøûì âåò òóíàì, î‰åì ûðåñëûøûì. «Î, Þìî! — ÷îí éºñûí êû÷êûðàëüûì. — Òûé óëàò ãûí, ïîëøî ìûëàíåì 캉ãûøêåì ìèåí øóàø. Ìûé òåòëà íèãóíàì îñàë äà ñóëûêàí ïàøàì ûøòàø îì ò¢‰àë, óìøàøêåì íèãóíàìàò àðàêàì îì íàë, òàìàêàì êóäàëòåì! Óãû÷ åøûì ïî- ãåì, éî÷àì øî÷ûêòåì äà òóäûì ñàé àéäåìûì, Òûéûì ïàãàëû- øûì îí÷åí êóøòåì, ïóøå‰ãûì øûíäåì!..» — ìîì ãûíà îé- ëûøò øûì ïûòàðå. ...Þìî ïîëøûìî äåíàê òîëûí øóûì Éîøêàð-Îëàøêå. Êóì
 22. 22. 23 êå÷å Îëåã éîëòàøåì äåíå èëûøûì. Ïóêøûøò òóøòî ìûéûì, ìóøêû÷, Îëåã øêåíæûí âóðãåìæûì ïóûø äà âàðà èæå àâàì äåêå îøêûëüûì. Ýõ, àâàé, àâàé! Øîãà âàøòàðåøåì øî‰ãî êîâà, òóãå ÷àìàíåí êîëòûøûì äûê. Âåò ìûíÿð ìûéûí âåð÷ îéãûðåí òóäî, ìûíÿð ãàíà òóäûí êóìûëæûì âîëòåíàì?! À ìûéæå àðàêà äåíå òà‰ëàëòûíàì, à‰ûðãåíàì... Ýðëàê ïàøàø ëåêòàì ìàíüûì äà òûãàê ûøòûøûì. Äâîðíèêëàí ïóðûøûì. É¢äøº-êå÷ûæå îé- ûðûìî êóíäåìåì éûòûðàåì. Ìûéûí êóäûâå÷åì ýí ÿíäàð. Òà- ìàêûì îì øóïø, àðàêàì âèåøàê ìîíäåì. Þæãóíàìæå ïîäûë- ìåì øóýøàò, âèãàê Þìûì äà òóäëàí òîâàòåì øàðíàëòåì. Âàðà- æûì êàæíå êå÷ûí ÷åðêûø êîøòàø ò¢‰àëüûì. Òóøòî ýëåêòðèê ê¢ëìº íåðãåí êîëìåê, âèãàê éîäûì. Ûíäå êàíäàøûìøå èé òûøòå ýëåêòðèêëàí ûøòåì. Îêñàëàí âåð÷ûíàò îãûë, ÷îíåì éî- äåø äà. Íî îêñà øîòûøòûæî êàæíå òûëçûí êîê ò¢æåìûì ñà- äàê ïóàò. Áà÷ûøêà «Èëàø ê¢ëåø», ìàíåø. Âîò òûãàé èñòîðèé ëèéûí êàéûø ìûé äåíåì. Ñàäëàíàê îéëåì, èëàø ãûíà ò¢‰à- ëûíàì. À âåò íûëëå èé ìàðòåíæå ìûíÿð ïîðûì ûøòàø ëèåø ûëå?! Èêøîíåìàò, à÷àì èëàø øî÷ûêòåí ãûí, òóãåæå Þìî äåíå ïûðëÿ èëûìàíàê. Ïîðî ïàøàì ûøòåí êîäàøàê èëûìàí... Äâîðíèêëàí ûøòàø ò¢‰àëìåê, èêìûíÿð æàï ãû÷ Àíàòî- ëèé êóä èéëàí ñàìûðûêðàê Ìàðèÿ ë¢ìàí øêåò ¢äûðàìàø äåíå ïàëûìå ëèéûí. Òóäàò æèëêîíòîðûøòî äâîðíèêëàí ûøòåí, ÷ûëà éºíàí îãûë ãûíàò, ïîñíà ïà÷åðûøòå èëåí. Ïàøàì éºðàòûøå ïºðúå‰ûì ñàäåò øåêëàíåí, èê æàï ãû÷ ïûðëÿ èëàø ò¢‰àëû- íûò. Ï¢ðò¢ñûí çàêîíæî ïî÷åø ëà÷ èíäåø òûëçå ãû÷ ýðãå øî÷î. «Ýðãå óëî, òóãåæå óëî — ÒÓÊÛÌ ÊÛË», — êóàíåí ïûòåí Àíàòîëèé. Óëî ¢ìûðæº ìó÷êî øîíåí êîøòìî øîíûìàøûæûì èëûøûø øû‰äàðàø ïèæå. Êàæíå êóìûðûì øîòëåí-àíûêëåíàê, øóëäàêàí îãûë ôîòî- äà âèäåîàïïàðàòûì íàëå. Ôîòîàïïàðàòøå äåíå éî÷à óëìûæ ãîäûìàê ñíèìàÿø éºðà- òåí. «Ñìåíà» äåíå. Ïðîñòà òóãàé ûëå òóäî. À ûíäå ó òåõíèêà äåíå ýðãûí êóøìûæûì ñíèìàòëàø äà âèäåîøêî âîéçàø ìîòêî÷ êó- ìûëà‰å. Óëî ìóòëàíûìàøûæàò òóäûí éûðàê ãûíà ïºðäåø. Åøûì ñíèìàòëà, òèäûí äåíå ïûðëÿ óãû÷ íºëòàëòøå ÷åðêûì äà òóøòî ÷î‰ûøî-âëàêûí òûðøûìûøòûì èñòîðèéëàí êîäûíåæå, èê- ìûíÿð óæàøûøêûæå ýðãûæûìàò ïóðòà. «Òåê ïàëûæå à÷àæûì
 23. 23. 24 äà òèäå ÷åðêûì ÷î‰ûøî-âëàêûì, — ìàíåø ÷ûëàøòëàí. — Âîò, êóøêûí øîãàëåøàò, ìûéæå ãûí òó ìàðòå àëà âåñ ò¢íÿøêàò êàåí êîëòåì äûð, îí÷àëìûæå øóûí êîëòà èçè ãîäñûæûì äà øêåíæûì, ìûéûìàò, à÷àæûì, óæåø äà øàðíàëòà òóíàì óãû÷ ìûéûì ïàäûðàøåì». À èêàíà ýðãûæûí èê ôîòîæûì ðàìûø ïèæûêòàø øîíåí ïûøòûø, òèäûí íåðãåí ïåëàøûæëàíàò êàëàñûø. — Êåâûòëàøòå òåìûí êèÿò,— ìàíå òóäûæî.— Êàé äà íàë. — Óêå, ìûé øêå ûøòåì. Øêå êèäåì äåíå,— òîðåø ëèå ïåëàøûí îéæûëàí Àíàòîëèé. — Àëå âàðà òèäûìàò ûøòåí îì êåðò? À ìîì øîíåí ïûøòà ãûí Àíàòîëèé ïûòàðòûø æàïûøòå, ÷å÷àñàê ûøòàø ïèæåø, ÷å÷àñàê øóêòûíåæå. Èçè ãûíà ëåâà- øûøêûæå ëåêòå — àëà èêòàæ-ìî äà øîòåø òîëøî ìàòåðèàë óëî. Òûøòûæå ò¢ðëº àëà ê¢ëåøàí, àëà ê¢ëäûìº àðâåð-âëàê ïºðäàëûò. Êå÷ Ìàðèÿ äåê èëàø ïóðûìûæ ãîäûìàê òûøòå ïî- ðÿäêûì ûøòûëå ãûíàò, ñàâûðíàøàò âåð óêå. Âîêòåí âåñ ëå- âàø, âóé ¢ìáàëíå âåñå. «Òàê êàéûê ÷åòëûê ãàéûì ûøòåí ïûòà- ðåíûò, — êºì ýïåðå òèòàêëûìûæûì îãåø ïàëå Àíàòîëèé äà òóíàìàê øêåíæûì øûìàòàø ïèæåø: — Îëà øûãûðåìäà øîë. Òóäûí òûãàé êîéûøûæî. Ýøåæå éºðà êå÷ òûãàéæå óëî. Ìîëî- âëàêûí î‰à ãû÷ ûøòûìûæûì ïûòàðòûø æàïûøòå ÷ûëà é¢ëàë- òåí ïûòàðåíûò...» Òåâå òóäî èê î‰à êàòûøûì íàëåø, âåñûì. Ðàìûëàí êåëøåí òîëøî èê ïàäûðàøûìàò ûø ìó. Ûíäå ïîëêû- ëàøòå ïåø ïóðãåäåø. Òûøòå èê ãàíà ïîðÿäêûì ûøòûìå äåíå ìî êóøòî êèéûìûì øóêåðòàê ìîíäåí. Íî òûðøûìûæå àðàì ûø ëèé, êåëøûøå íàñòàì ãûíà îãûë, ÿìäå ðàìûìàê ø¢äûðåí ëóêòî. Îìñàì ïî÷ìî âèøûø ñàâûðíûø. ×àïëå ðàìå, ê¢ðåí ò¢ñàí, ÿíäàæàò óëî. Éûðæå ýøå ò¢ðûì êåëûøòàðûìå. Âàðà òóøòî ôî- òîñ¢ðåò óëìûì øèæå. ʺ ãûí, ïàëûíåæå. ßíäà ¢ìáà÷ûí ïóðàê ëåâåäûøûì ¢øòûë êóäàëòûø, ò¢ñëåíàê îí÷àëå. Ïàëûø: âàòû- æûí à÷àæ äåí àâàæå óëûò óëìàø. Ïàãûò ôîòîêàðòû÷êûì ñàéû- íàê ñàðãàéûêòåí ãûíàò, à÷à-àâà ëèéøûøòûí ñàìûðûê ÷óðèé- ûøòûí êàæíå ïàëûæûì ðàø óæàø ëèåø. Òàêøûì Àíàòîëèé íóíûì èëûøûì èê ãàíàò óæûí îãûë. Îø ò¢íÿ äåíå øóêåðòàê ÷åâåðëàñåíûò ãûí. Âàòûæûí ôîòîàëüáîìûøòî àðàëàëòøå èê- ìûíÿð èçè êàðòû÷êûæ ãû÷ ïàëûø. Èëûøûëàí èëûìàí, øî- íàëòåí, ðàìå øå‰ãå÷ êàðòîíûì êîìàðåí íàëÿò, ôîòîãðàôèéûì
 24. 24. 25 ëóêòûí, óãû÷ ïîëêûø øóðàëòûø, ðàìûì êî‰ûëàéûìàê èøûê- òåí, ïóðàêàí ëåâàø ãû÷ âóæ-æ âàøêåðàê ëåêòå äà ïà÷åðûøêû- æå îøêûëüî. — Ìàðèÿ, — ïåëàøûæëàí ðàìûì îí÷ûêòà,— ûøòåí øî- ãûëòàøàò îê ê¢ë óëìàø, ÿìäûì âåðåøòûì. Ïåëàøûæå, èê ìóòûì ëóêäå, Àíàòîëèéûí êèäûøêûæå ê¢òà. — Îãåø êåëøå ìî? — êóìûë âîëûìûì øèæûí éîäåø. — Êóøòî ìóûíàò? — Ìàðèÿ îí÷àëòûøûæûì ðàìå ãû÷ îê êîðà‰äå. — Ëåâàøûøòå ïºðäàëåø ûëå,— ðàìûì êèäûøòûæå ïºðäûê- òûëåø.— Èçèø òîøòåìûí, äà éºðà âåò. Îø ÷èÿ äåíå ÷èÿëòåí øûíäåìàò, ïåø ÿæî ëèåø. Íî Ìàðèÿ òóäûì ûø êîë, ñåìûíæå âåñûì âóäûìàòûø: «À ìûé éîìäàðåíàì. Øîëüûì äåêå ëîãàëûí, øîíåíàì. ×ûíæûì ãûí òûøòàê óëìàø, — âàðà ïîìûæàëòìûëà ëèå.— Òîëÿ, ôîòî- êàðòû÷êûæå êóøòî? — Òóøòàê, êóøòî êèåí, — Àíàòîëèé, êîæãàíåí, èê ìî- ãûðûø ýðòà, ÷èÿ àòûì íóìàë òîëåø, áàëêîíûø íà‰ãàÿ, âàðà êèñòû÷êûì êû÷àëåø. — Ìîëàí òóäûæûì øû÷ ïóðòî? — Ïà÷åðûøòå òàêøàò òîð øóêî. Ìîì òóäûì ø¢äûðêàëåò? — ûø êîë ïåëàøûæûí øîìàêøûì Àíàòîëèé. Ûø êîë. — Êè- ñòû÷êûì óæûí îòûë? Âàøìóò ûø øîêòî. Àíàòîëèé êèñòû÷êûì ïûêøå ìóî, áàëêîíûø ëåêòûí, ïà- øàëàí ïèæå. Èê ãàíà ÷èÿëòûøàò, øîòëàí ûø òîë: øåìàëãå ò¢ñûì ÷èÿ èêàíàøòå ûø ïåòûðå, øåì êîðåø-âëàê ðàøàê ïàë- äûðíàò. Èçèø êîøêûìåêå, ýøå èê ãàíà ÷èÿëòåí íàëå. Ûíäû- æûì ìîòêî÷ ñºðàëûí êîåø. Øîíûìûì òûãå ñàéûí øóêòû- ìûæëàí ÷îíæî êóàíà, êèäøûì î‰ òóðàø ûðåñëåí, ðàìûì ê¢òà. — Àâàæå! — êû÷êûðàëå âàðà.— Òîë-ÿ òûøêå. Ïåëàøûæàò ñîäîðûí ãûíà ïºëåìûø ïóðåí øîãàëå. Íî ìî- ëàí ¢æìûì óìûëûìåêå, ïèñûëûêøå âèãàê ëóí÷ûðãûø, êó- ìûëæî âîëûø. Øîìàê äå÷ ïîñíàê êîäî. — Íó, Ìàðèÿ, êóçåðàê? Êåëøà? Ìàðèÿ èêìàãàë ïûðäûæûñå ó àðâåðûì îí÷ûøòî. Äà òûãî- äûì éºðàòûìå ïàäûðàøûæàò îãûë, øèí÷àîí÷ûëíûæî à÷à äåí
 25. 25. 26 àâàæå ñ¢ðåòëàëòû÷. Òåâå íóíî óëûò, êîêòûí éûãûðå øèí÷àò. Ïûðëÿ óøíûìåêûøò âîéçàëòûíûò óëìàø. Ìîòêî÷ ñûëíûí êîé- ûò. Øîíûìûæûì øèæäåàê éî÷à ïàãûò âóçàëå. À÷àæûí, àâà- æûí ïîðûëûêûøòûì, øûìàëûêûøòûì óëî ÷îíæî äåíå øèæå. Ûíäå íóíî óêå óëûò. Éî÷à ïàãûò ãû÷ ïàëûìå äà øåðãå òû ðàìûñå êàðòû÷êå êå÷å åäà íóíûì øàðíûêòûøàø ûëå. Òóäëàí éî÷à ïàãûò ãû÷àê øèí÷àò òóíåìûí. Íî ê¢ðåí òóñàí ðàìûì îøûø ñàâûðûìûæå ìîòêî÷àê é¢øòûí ÷ó÷ûí êîëòûø. Ñàäëàí, ñàâûð- íåí, êóõíüûø ëåêòûí îøêûëüî. Àíàòîëèé êèäûøòå êó÷ûìî êóàíåí ïûòûøå ýðãûæëàí ò¢ðëûì îéëûøòìî äåíå òèäûì ûø øèæ. Íî Ìàðèÿ òèäûì êóæóí ûø ÷ûòå, èêìûíÿð êå÷å ãû÷ îéûì óãû÷ ñàäå òûãëàé ðàìå âåëûø ñàâûðûø: — Àíàòîëèé, ýðãûíàí êàðòû÷êûæëàí àëà âåñ ðàìûì ûø- òåò ûëå, àëå êåâûòûøòå íàëàò. À òûøêûæå 캉ãåø à÷à-àâàì ïºðòûëòåò? É¢êøº êîêûòå øîêòûø: èê ìîãûðûì Àíàòîëèéûìàò éºíäûìûø ûíåæ ëóê, âåò àéäåìå òûðøà, ïàëà âåò òóäûí èëû- øûæûìàò, íî âåñ ìîãûðûì, êàæíå ãàíà øèí÷àø ïåðíûìå ãî- äûì ðàìå ÷îíûì ÷ûòûäåàê øûãûðåìäà. Òèäëàí ïåëàøûæå âà- øåøòàø ìóòûì ûø ìó. «Ïåëòîðòà, ÿìäûì âåëå êåëûøòàðûøû÷. Âåñûì ûøòàø øîòåò ûø ëèé...». Íèìîì ûø ïåëåøòå. «Ìîëàí âàòåìëàí îê êåëøå?» — øêàëàíæå ïåðâûé ãàíà éîäûøûì ïóûø. É¢äûìàò êàíüûëäûìûí ýðòàðûø. Îìåøûæå ìî ãûíà ûø êîí- ÷î: îí÷û÷ñî ëþâûê èëûø, âîëãûäåìàø ò¢‰àëøå îí÷ûêëûê. Àâàæå... Íî ìî òûãàé? ×ûëàæàò îø ðàìå éûð ïºðäåø. Àíàòî- ëèé, ÷óðê ëèéûí, øèí÷àæûì ïî÷î, ìîãàé îìûì óæìûæûì øàðíàëòàø òº÷à. Âóéûøòî — ïó÷ûìûø. ×ûëà âàðíàëò ïûòåí. Ýðäåíå, ìàíìûëà, øîëà éîë äåíå êûíåëìå ãàé êóìûëàò àëà- êóø éîìî. Êå÷ûãóò ÷îíæûëàí éºñûí ÷ó÷ûí êîøòî, âàðà-âàðà ïóéòî îìûæàò ðàøåìå. Øàðíàëòûø òóäî ðàìûì ïèæûêòûìå ãîäûì âàòûæûí êîéûø âàøòàëòìûæûì, ïóéòî êûçûò ãûíà øèæå. Èê øîíûìàøûì âåñå àëìàøòà. Îíäàê òóäî âóäàêà ûëå. Íî âàðàðàêøå øêàëàí øèæäûìûí ðàøåìå: øèí÷à îí÷ûëàí ïó- ðàêà‰ ïûòûøå ÿíäà âîøò îí÷ûøî éºðàòûìå Ìàðèÿí, ýðãû- æûí àâàæûí, ýí ëèøûë å‰-âëàê ñ¢ðåòëàëòû÷. «Øêå à÷à-àâàí êàðòû÷êûøòûì ïóðàêàí ëåâàøûøòå êóäàëòåí êîäåì ûëå ìî?— ïóðãåäåø ÷îíûì øîíûìàø.— À÷àì øóêåðòàê âåñ ò¢íÿø êàåí
 26. 26. 27 êîëòûø. Àâàìàò ûíäå ïåøàê øî‰ãåìûí. Òèäëàí ìûéæàò, àëáà- ñòàæå, òûðøåíàê ïîëøûøûì... Ó èëûøûì ÷î‰åì, êîåø...». Ìûíÿð øîíà, òóíàð âèñà, ÷îíæûëàí øó÷êûí, éºñûí ÷ó- ÷åø. Øèæäå âóéæûìàò ð¢çàëòûø, ïóéòî òóøå÷ ò¢ðëº îêê¢ë øîíûìàøûì ëóêòûí êóäàëòûíåæå. À òóäûæî òóãàê øîëåø: «Îé, ìûíÿð øóêî òóïåëà êîéûø ûøòàëòûí ê¢÷ûê èëûøûøòåì! Ýð- ãûì êóøêåø. Èêûìøå âàòå äå÷ ¢äûð. Âåò íóíî ìûéûí øî÷øåì óëûò. Êîêòûíàò êî÷à-êîâàæûì, à÷à-àâàæûì ìîíäàò ãûí, èëåí- òîëûí, òóêûì êûëæå éºðøûí ê¢ðûëòåøûñ. Øêåæå ôîòîàïïà- ðàòûìàò, âèäåîìàò íàëûíàì, óøàí-øîòàí êîéûøûì êîéíåì, à òóêûì êûëûì øêåàê ê¢ðàì. Òûãå ëèéøàø îãûëûñ! Òóãåæå èëà- øàò îê ê¢ë! Âåò àðàì îãûë îéëàò: ìûíÿð øàðíàò, àéäåìå òóíà- ðàê èëà!» Àíàòîëèé áàëêîíûø ëåêòå. Éî‰ãûäûðàê ëèåø, øîíûø. Íî òûãîäûì óøûøêî àäàê âåñ ñ¢ðåò òîëûí ïóðûø. Âåñåëà ãûíà îãûë øîë. ×îíûì êîðøòàðûøûæå âåëå ÷îíûøòî-ø¢ìûøòº ëà- êåì øèí÷ûò. Âåñåëàæëàí øûðãûæàë êîëòåò, þæãóíàìæå ýñî- ãûë ì¢øêûð êîðøòûìåø âîøòûëàò. Êå÷-ìî ãûíàò æàï ýðòûìå ñåìûí òóäî ìîíäàëòåøàê. À ÷îíûì êîðøòàðûøûæå ýøå êóæó æàï ð¢äà‰øå ïóäàí êîøàð óìäûæ äåíå øóðêàëà, êîðæåø... «Òåâå èêàíà ïàøà äå÷ âàðà îëàíàí Ñîâåòñêèé óðåìûøòå âåðëàíûøå «Îêåàí» êåâûòûø êèëüêàì íàëàø ïóðûøûì. Çà- êóñêûëàí, êîíåøíå. Îæíî ûëå òóøòî òûãàé êåâûò, òóøòî êî- ëûì óæàëàò ûëå. Ïðèëàâêå ò¢ðëº êîë — ÿ òå‰ûçûñå, ÿ ý‰åðû- ñå — äåíå òè÷ òåìûí. Êèëüêà ãûíà óêå. Óêå ãûí, óêå — ñàâûð- íåí îøêûëüûì. Êåâûò ãû÷ ëåêøåìëà, øà‰ãàò ïåë øèí÷àì äåíå óæìî, èêòàæ ëàòêîê-ëàòêóì èÿøðàê ¢äûðûì òóðàí îí÷àëüûì. Èéãîòøî äåíå ìûéûí ¢äûðåìëàê ìàíûí øîíàëòåí ãûíà øóê- òûøûì, «×¢÷¢, âèòëå ûðûì ïóûçà, ïîæàëóéñòà», ìàíûí, êèä- øûì øóÿëòåí, èçè êîïàæûì øàðàëòûø. «Êåðåìåò! Îêìàê!» — âàðàæûì øêåìûì âóðñåì. Íî òóíàì, øîìàê ëóêäå, ¢äûð âîê- òå÷ ýðòåí, êåâûò ãû÷ ëåêòûí îøêûëüûì: «Òóäëàí êå÷ èçèøàê ïóýì ãûí, ïîäûëàøåì øàãàëðàê êîäåø...». Òà÷å òûãàé ñ¢ðåò íèãºì îê ºðûêòàðå äûð, íî òóíàì ìûéûí ÷îíûøêåì øåì ¢ìû- ëûì ïûøòûø. Òûãîäûì âóéûøêåì øîíûìàø ïóðûø: «Êóçå òûãå? Âåò ëà÷ ìûéûí ¢äûðåì ãàé! Àëà 캉ãûøòûæº èê øóë- òûø êèíäå óêå. À êóçå êûçûò ìûéûí ¢äûðåì èëà? Êå÷ èê ãàíà òóäûì óæàø øîíåíàò, êå÷ èê ãàíà äà êèëî øîêîëàä êàìïåò-
 27. 27. 28 êûì îãûë ãûí, êå÷ ëàíäðèíûì äà íàëûí ïóýíàò?!. Øûìàí âóéæûì íèÿëòåíàò?..». Ñàâûðíûøûì äà 캉ãåø îøêûëüûì, ñàäå ¢äûðûí êèäûøêûæå óëî-óêå ãû÷ âè÷ òå‰ãåàø êàãàçûì øóðàëòûøûì. Òóíàì òèäå êóãó îêñà ûëå. Òåê êî÷ûâ¢äëàí ûíæå ñèòå. Âåñ êå÷ûíæàê Àíàòîëèé àäàê âåñ ðàìûì ïîãûø. Øêåàê ûøòûø. Òóøêî ýðãûæûí ôîòîæûì êåëûøòàðûø, à òîøòûø- êûæî Ìàðèÿí à÷à-àâàæûí ñ¢ðåòûøòûì ïºðòûëòûø. Ϻðòûë- òûø äà ïûòàðòûø æàïûøòå ûíäå ìûíÿðûìøå ãàíà èêûìøå åøûæûì, àëà-êóíàì ò¢ðëº îêê¢ë äåíå à‰ûðãåí êîøòìî øîò- äûìî èëûøûì, êóäàëòåí êîäûìî ¢äûðæûì øàðíàëòûø: «Êóçå ãûí òûëàò ïîðûñûì ïºðòûëòåì, ¢äûðåì?» Âåò ÒÛßÒ ÌÛÉÛÍÀÊ ™ÄÛÐÅÌ ÓËÀÒ! Êàíäàøûìøå ìàðò ïàéðåì ûëå. Çîÿ òèäûì ìîòêî÷ ñàéûí øàðíà. Òà÷ûñå êå÷ûëàê. Êå÷ òèäëàí ûíäå ïåë èé ýðòåí. Ïàâåë òó ãóòëàøòàê ïîñ¸ëêî ãû÷ éºðøåøëàí øî÷ìî âåëûøêûæå êàéûø. Øî‰ãî àâà äåê ìîëî èêøûâûí ïºðòûëàø êóìûëàò, éºíàò ûø ëåê. Ïàâåë åøûæ äåíå áàðàêûøòå èëåí òîëàøûø. Ïàøà âåðûø- òå îí÷ûêøûì íèìîìàò ûøò ¢øàíäàðå. «Èêòàæ-êóíàì òîëûí êàåì» ìàíûí êàéûø. «Óêå, òåòëà èò òîë, îãåø ê¢ë», — Çîÿí ÷îíûøêûæî òàðâàòàø, 캉ãåøòàðàø ëèéäûìå íåëå é¢øòº ê¢ âîçî. ...×îíëàí ìîòêî÷àê éºñº, ïóéòî òóøòî êóæó ê¢÷àí ÿíëûê èëàíåí äà óëî êàïûì êîðøòàðåí óäûðà, óäûðà, óäûðà... À Àëåê- ñåé — ïóéòî èëûøûøòûæàò ýí ïèàëàí ïåëàø. Êàíäàøûìøå ìàðò àìàë äåíå êàæíûøòëàí ïºëåêûì íàëûí êîíäûø. Ò¢‰àëå êóãóðàê ãû÷. Ïûøòûø ïºëåêûì êóìûëäûìî Çîÿí âîêòåêå. Îí- äàêøå êèäûøêûæàê êó÷ûêòûíåæå ûëå. Âó÷ûø. Íî òóäî ûø íàë. Âàðà Ìàðèíàëàí, êóãóðàê ¢äûðæûëàí, ïºëåêûì øóÿëòûø. Íî òûãîäûì ÷îí ëóêøî äåíå ïåëàøûæûí óìûëàø ëèéäûìå îéãûì øèæûí, îíäàê òóäûì øåêëàíåí øóêòûäûìûëàíàê óãû÷ ñàâûðíûø Çîÿ äåêå. — Çîÿ, èêòàæ òîìàøà ëèéûí îãûë äûð? — éîäî øûìàí. — Óêå. Íèìàò óêå, — ëèå ê¢÷ûê âàøìóò. Òûãîäûì èçèðàê- øå, Îëÿæå, øîðòàøàò øóûí óëìàø: — À÷àé, à÷àé, à êóøòî ìûëàì ïºëå-ýê? — êèäøå ãû÷ øóïøåø.
 28. 28. 29 — Ý-ý, ¢äûðåì, øèí÷àâ¢äûøêàò øóûíàò àìàí. Òóäûí äåíå êîâûøòàì îò øèí÷àëòå âå-ýò. Óëî, òûëàíåòàò ïºëåê óëî, — ýïëûí âóéæî ãû÷ íèÿëòûø äà ïèí÷àê ê¢ñåíæå ãû÷ èçè ãûíà ÷àòêà «Áàðáè» êóð÷àêûì ëóêòî. — Òèäå — òûëàíåò. Êó÷î, ìîí- äåí îìûë òûéûì. Âåò òûÿò ìûéûí ¢äûðåìàê óëàò. Ìûéûíàê. Òèäûì êîëìåê, Çîÿí ëîãàð ïûøêåìàëòå, òóøòî íåëûí êîë- òàø ëèéäûìå, ø¢ëûøûì ÷àðàêëûøå êîìûëÿ øî÷î, øèí÷à ãû÷, ïàìàø â¢ä ãàÿê øûðãåí, øèí÷àâ¢ä êûøêàëàëòå. Àëåêñåéûì ºíäàëûí, éºñûí ãûíà øîðòûí êîëòûø. À äèâàí âîêòåíå íèìîì óìûëûäå îí÷åí øîãûøî ¢äûðûøòûì ûø óæ ãûíàò, øèæå: íóíàò ïûðëÿê óëûò, èê åø. * * * Çîÿ ëàòêàíäàø èÿøàê ìàðëàí ëåêòå. Îíäàêøå òåâå-òåâå øêîëûì òóíåì ïûòàðûìåê, à÷à-àâàæëàí Éîøêàð-Îëàñå òåõíîëîãè÷åñêèé òåõíèêóìûø êàÿø øîíûìàøûæûì ëóêòûí ïûøòûø. — Ïîñ¸ëêûøòàê êîäàò! — ïå‰ãûäûí êàëàñåí òóíàì à÷à. — Ñàäå òþðåìùèê äåíå ïûðëÿ ëèéíåò äà 캉ãåò ãû÷ âàøêåðàê øûëûí êàéûíåò ìî? Òóäëàí ìî, 캉㺠캉㺠îãûë. ×ûæîâ- êàøòûæå øèí÷åí ëåêòûí, òóíåìûí òóäî. Ïî÷åøåòàò ìèåí øóýø. Âó÷î âàðà òûé äå÷åò... ̺‰ãûøòàê êîäàò, — âàðà, òèäå îéëû- ìàøëàí ìó÷àøûì ûøòåí, ïºðòîçà åøàðåí: — Êèä-éîëåò óëî, ïîñ¸ëêûøòàò ïàøà ëåêòåø. — Äà ìîì òå òóäûí äåêå ïèæûíäà?! — âàøåøûæå êîæãà- íåí Çîÿ. — Íó ìî âàðà òþðüìàøòå øèí÷åí ãûí? Âåò òóäàò òûãëàé ðâåçûñ. Ìîëî ñåìûíàê ïàøàì ûøòà, ê¢ëäûìàøûø îãåø øó... Çîÿ, Âèêòûðûì àðàëåí, òóäûí íåðãåí ýøå øóêî ïîðî øî- ìàêûì åøàðà ûëå. Âåò êûçûòàò íè㺠îãåø ïàëå, Âèêòûð îãûë ãûí, ìî ëèåø ûëå òóíàì Çîÿ äåíå. Âåò ïîñ¸ëêûøòî òîëøî êà- ëûê ýðåàê øóêî. Çîÿìûòûí èëûìå óðåìûøò øå‰ãåëíå êîðåì. Âåñ ìîãûð ê¢êøàêàæ ãû÷ àñôàëüò êîðíî ýðòà. Êîðíî âåñ ìî- ãûðûøòî — ïàðê. Ñàäå ïàðêûøòàê èêàíà òóäûì êóì ïºðúå‰ âàøëèå. Ïàëûäûìå-øàìû÷ éûòûðà êàïàí, ñûëíå î‰ûì ïîãû- øî, øåì øèí÷àí, âà÷å äå÷ ¢ëûêðàê êå÷àëòøå âîëãûäî ¢ïàí ¢äûðûì óæûí, ò¢ðëº êîìïëèìåíòûì îéëûøòàø ò¢‰àëüû÷. Âàðà èêòûæå ºíäàëøûí êîåø, âåñûæûí êèäøå î‰ûøêî êåðæàëòåø.
 29. 29. 30 Çîÿ íèìîì ûøòàø ºðûí. Êû÷êûðëàøàò òº÷ûø, íî ïàëûäûìå- âëàê óìøàì ïåòûðàò äà ÷àøêåðûø øóïøûò. ɺðûêòåí ïûø- òûøòàò, ïëàòüå øîðò âåëå øîêòûø... Îé, þìàøíå! Ëà÷àê òèäå æàïûøòå òîðàøòàê îãûë Âèêòûð îãåø ëèé ãûí, ñàäå âàøëèé- ìàø êóø ñàâûðíåí êåðòåø ûëå?! Òèäûì ìî îéëàø ýí ëèøûë àéäåìå-âëàêëàí? Âåò ñàäå òîìàøàê Âèêòûð äåí Çîÿì ìîòêî÷ ëèøûëûì ûøòåí, à ÷îíûøòî ïàëûäûìå, òûëå÷ îí÷û÷ øèæäû- ìå òóëûì ûëûæòåí. Âàðàæûì íóíî ÷¢÷êûäûí âàøëèÿø ò¢‰à- ëüû÷. Ûíäå êîê èÿò øóýø. Òóëå÷ îí÷û÷øî Âèêòûð òþðüìà ãû÷ ïºðòûëûí ûëå. Òóäûì êëóáûøòî êðåäàëìûæëàí êóì èéëàí øûíäåíûò óëìàø. Âàðà àìíèñòèé ëèå. Êîê èé ãû÷ òóäî øî÷ìî ïîñ¸ëêûøêûæî ïºðòûëüº. Íî Çîÿí à÷àæ äåí àâàæå, ¢äûðûø- òûí êºí äåíå òà‰ûì êó÷ûìûì ïàëåí íàëìåê, êàñ êîðíûì éºðøûíëàí ïåòûðûøò. Èêòà‰àøûøò äåíå ïûðëÿ íû êèíîø, íû ñàìûðûê êóøòûìàøûø ìèåí òîëìåò. Ýðòàê 캉ãûøòº. Óêå- óêå äà Çîÿ ëèøûë àéäåìå-âëàê äåíå òûãàò-òóãàò ìóòëàíàø òº÷åí. Ïûòàðòûøëàí íóíûøò òûãå êàëàñåíûò: — Ìîíäî òóäûí íåðãåí. Òþðåìùèê äå÷ ïèàëûì èò âó÷î. Òóäûí äåíå îðëàíàø âåëå ò¢‰àëàò. Èê ãàíà ø¢ðòíåí ãûí, ø¢ðòíÿ âåñ ãàíà. — Ìå òûëàò âåñ êà÷ûì ìóûííà. Èëüÿ Ñòåïàíû÷ûí Àë¸øà ýðãûæûì ïàëåò âåò? Øóêåðòå îãûë àðìèé ãû÷ ïºðòûëûí, — øèæòàðåí àâà. — Òóäëàí ìàðëàí îìàê ëåê! — ìî íåðãåí îéëàø ò¢‰àëìûì øèæûí, âàøòàðåø ðóàëûí Çîÿ. — À÷à-àâà ìóò âàøòàðåø êàåò, ïºðò ãû÷ûí ïîêòåí ëóê- òàì! — ïºðòîçàí ïå‰ãûäå øîìàêøå ìóòëàíûìàøëàí ìó÷àø ëèé- ûí.— Êàåò — ÷ûëà ìîãûðûìàò ïîëøàø ò¢‰àëûíà... * * * Èëüÿ Ñòåïàíû÷ìûò íóíûí óðåìûøòàê ïîñíà îðàëòå äåíå èëåíûò. Øêåæå ýøå ïàøà âåðûøòûæå ïà÷åðëàí ÷åðåòûøòå øî- ãåí. ™øàíåí, àëà èêòàæ ãàíà èêòàæ-ìî äà ñàäàê ëîãàëåø. Íî âàðà-âàðàæå èëûø øîò êóìûêòàëòìå äåíå ÷ûëà òèäå øîíûìàø ñ¢ìûðëûø. Ûëå òûãàé æàï. Ýðãûæûì ïîñíà ëóêòàø ìàíûí, àíûêëåí ïîãûìî óëî-óêå îêñàì ïîãåí, àëà-ìîæûì óæàëåí, ïà÷åðûì øêàê íàëàø ëîãàëå, äà èêòàæ ïåë èé ãû÷ Àë¸øà ýð- ãûøò ñàìûðûê îçàâàòûì, Çîÿì, ïóðòåí.
 30. 30. 31 Èëûøûøòå ì¢éæûì îãûë, êî÷ûæûì óòëàðàê òàìëàø ëî- ãàëåø, ìàíûò êàëûêûøòå. Ñàìûðûê åø øî÷ìî ãîäûìàò. Òèäû- æå òûãàê ëèéøàø-ëà. Âåò ¢äûðûìàò, êà÷ûìàðèéûìàò ò¢ðëº êîéûøàí, îí÷àëòûøàí à÷à-àâà êóøòåí. Ýñîãûë éºðàòåí óøíàò ãûíàò, ò¢ðëº îêê¢ëëàíàê ëåêòûí øîãûøî êûð÷à-ìàð÷àæûì êå÷ êîëüìî äåíå êóî, òóíàðå ëîãàëåø. Îí÷åòøå ãûí, þæãóíàì- æå èê æàï ãû÷ åø èëûø ÷ûëò ñîìñîðàøêå ñàâûðíà äà... øàëàíà. À þæûæî òûãîäûì ÷àìàíåí êàëàñà: «Äà, à ìîãàé íóíûí éºðà- òûìàø ëèéûí!» Òóãå øîë, èëûøûí ñàâûðòûøûæûì òîãäàÿø éºñº. Çîÿ äåí Àë¸øàí åø èëûøûøòûí ò¢‰àëòûø îøêûëûøòàò ïå‰ãûäûæàê ëèéûí îãûë. Ñàìûðûê âàòûëàí ÿ èêòå îê êåëøå, ÿ âåñå ìåøàÿ. Ïóéòî èëûøûæå òûãå ñàâûðíûìûëàí òèòàêàíûì êû÷àëåø. Àë¸øàæå ãûíà ýðå òûìûê. Òóìà òàðâàíà ãûíàò, óòî øîìàêûì îê îéëî. Ïàëåí ãûí òóäî Çîÿí ÷îíûøòûæî ìî ûø- òàëòìûì?.. Òûãå êîê èé. ™äûð øî÷ìåøêå. Òóäëàí Ìàðèíà ë¢ìûì ïó- ûøò. Îí÷à Çîÿ øêå ïàäûðàøûæûì äà øîíà: «Òûÿò ¢äûð øî- ÷û÷. Èëûøåò ìîãàé ëèåø àëà?» Âàðà øêåíæûì ÷àìàíåí øèí- ÷åí: «Âåò ìûéæå èëûøåì òûãå ûíåì ò¢‰àë ûëüûñ. Êå÷ èçèøàê éºðàòûìå àéäåìå äåíå èëåí îí÷ûøàø ûëå! À Îëüîø äåíå ìû- íÿð ïûðëÿ óëûíà, óòûð âåëå òîðëûìûëà ÷ó÷åø». ™äûð øî÷ìî äåíå ñàìûðûê àâàí ÷îíæî ëóøêûìî ãàé ëèå. Àëà ûíäå èëûøûì âåñ ìîãûðûø ñàâûðàø ëèéäûìûëàí ãûí âåëå? Àäàêøûì ïà÷åðûøòå âåñ èçè àéäåìå øî÷ìî äåíå óëî éºðàòûìàøûæûì òóäëàíàê ãûíà ïóûø. * * * Ìàðèíàëàí êóä òûëçå òåìå ãîéî. Òóíàì Çîÿ äåêå êûçûò îëàøòå èëûøå éîëòàø ¢äûð-âëàê ïóðûøò. Êóæó æàï ìóòëà- íûøò, âàø-âàø ÿòûð óûì ïàëåí íàëüû÷. Âàðà ýøå èê îí÷û÷ñî éîëòàø ¢äûðûí øî÷ìî êå÷ûøêûøò ¢æû÷. — Ìèåò ìî? Òðóêûøòî òûãàé ¢æìàøëàí Çîÿ ìîì êàëàñàøàò ºðûí. Åøà‰- ìåêå, «âåñåëà» êàñûø òóäî ïåø øàãàë ëåêòåäåí. À êûçûò ¢æûò éîëòàø ¢äûð-âëàê. «Ìûé àëå ñàìûðûê óëàìûñ! Ìîì ýðå íûë ïûðäûæ êîêëàøòå êèÿø?» — Ìèåì!
 31. 31. 32 Øûì øàãàò ýðòàëòûìåêå, Àë¸øàëàí êóøêî êàéûìûì ê¢÷û- êûí óìûëòàðåí, ïà÷åð îìñàì âåñ âå÷ûí ò¢÷º. Ïûðëÿ êàÿøàò ûø ¢æ. Íî ÷îíëàí êàëàñåí ìîøòûäûìûí êóøòûëãî. Óýø òóäî âàøëèåø øêîëûì ïûòàðûìåêå øàëàíåí ïûòûøå éîëòàøûæå- âëàêûì. Ýøåàò êóìûë íºëòûí âàøëèéû÷ òóäûì óíà äåíå òåì- øå ïà÷åðûøòå. Òûøòûæå, ìàãíèòîôîí é¢êûì ñå‰åí, þàðëàò, ìûñêàðàì ûøòûëûò, âîøòûëûò. Çîÿì òûëå÷ îí÷û÷ óæäûìî- âëàê äåíå ïàëûìûì ûøòàò. ×åðåò ¢ñòåëòºðûøòº øèí÷ûøå èê ñàìûðûê ïºðúå‰ äåêå øóî. — Ïàëûìå ëèé — Ïàâåë. Ìå òóäûí äåíå ïûðëÿ òóíåìûííà. Éîøêàð-Îëàøòå. Ûíäå ïîñ¸ëêûøòûíà èëàø, ïàøàì ûøòàø ò¢‰àëåø, — êàëàñûøò Çîÿ äåêå øà‰ãå òîëøî ¢äûð-âëàê. — Çîÿ, — ïàëûìå ëèéìå ë¢ìåø ïºðúå‰ëàí øûìàí êèä- øûì øóÿëòûø. Íî ìî òóãàé? Òóíàì òóäî óæî Ïàâåëûí øèí÷àæûì, òèäûí äåíàê ïûðëÿ àëà-ìîãàé ê¢÷ûê æàïûøòå êèäøå ãû÷ûí óëî ÷î- íûì ûðûêòûøå øîêøûì, óëî êàïûì ëûâûðòûøå âèéûì øèæå. Ìîòêî÷àê ê¢÷ûê âàø îí÷àëòûø. Íî òèäå ïóéòî èäàëûêëà êó- æóí øóéíûø. Øåêëàíåí øóêòûø Ïàâåëûí âîëãûäî-âîëãûäî øèí÷àæûì, ïºðúå‰ ò¢ñûì ïîãàø ãûíà ò¢‰àëøå ÷óðèéâûëû- øûæûì. À êèäøîêøûæî êûçûòàò óëî êàïûì ûðûêòà. Òûãîäûì Çîÿ ïºðúå‰ûí ìîì øîíûìûæûì ïàëåí îãûë. Íî âóéûøòûæî âîëãåí÷ûëà ïàìàø â¢ä ãàé ÿíäàð øîíûìàø øî÷ûí: «Ïàâåë... Òåâå êºì ìûé óëî èëûøåì ìó÷êî âó÷åíàì. Òûéûí ë¢ìåò Ïàâåë óëìàø. Òèäå òûÿê óëàò! Òûé ìûéûí ëèéøàø óëàò ûëüûñ! — êî÷ûí ø¢ëàëòûø. — Ëèéøàø óëàò «ûëå»...» Óìáàêûæå èìåíèííèê ë¢ìåø íºëòàëüû÷ òîñòûì, ìóðûì øåðãûëòàðûøò, êóøòûøò... Çîÿ — Ïàâåë äåíå. Ïóéòî íóíî êîê- òûí óãû÷ ëàòêàíäàø èÿø óëûò. Ïàâåëûí òàçà âà÷ûøêûæå øû- ìàí êèäøûì ïûøòåí... Íî ÷ûëà ñàéæå âàøêå ïûòà øîë. Ëà÷ òèäå êàñ ãàÿê. ...ɺðøûí à‰ûðãûøå âóÿí Çîÿ êèÿ ìàðèéæå âîêòåíå. Íîé- ûìûì øèæäå... Îìî ò¢âûò êîøêåí. Âóéûøòûæî èê øîíûìàø ãûíà: «Êóíàì-ãûíàò ìûÿò ïèàëûì âàøëèéøàø ûëüûì. Ìûÿò àéäåìå óëàìûñ! ×îíàí àéäåìå! Ìîëàí òóíàì à÷àì äåí àâàìûì êîëûøòûì ãûí? Ïå‰ãûäûðàêàê ëèÿø ê¢ëåø ûëå... Òåê. Òåê Ïàâåë ìóæûðàí. Íî òóäî — ìûéûí. Òèäå — ìûéûí ïèàëåì!»
 32. 32. 33 * * * Ïîñ¸ëêî êóãóæàê îãûë. Óêå-óêå äà êå÷å êîäåí îãûë ãûí, àðíÿëàí èê ãàíàæå ñàäàê êàæíûæûì ãàÿê âàøëèÿò. Çîÿ ãûí ïàëûìûì òîðà ãû÷àê òîãäàéûø. Òèäå — Ïàâåë. ™äûðûí óëî êàïøå ÷ûòûðíàëòå. Ëà÷ êîäøî ãàíàñûëàê. Ø¢ìæº óòûð äà óòûð êûðà. Ýñîãûë øèí÷àæå â¢äûæãûø. Éî÷àîðâàì îí÷ûêî ø¢êàëå, êîðíî øêàê íóíûì Ïàâåë äåêå íàìèéûø. — Ïàâåë, — ìàíå òóíàì Çîÿ. Êóøòûëãûí òóãå, ïóéòî òèäå âàøëèéìàø êîêûìøàò îãûë, à ø¢äûìøº, ò¢æåìøå... Òûëå÷ âàðà Çîÿ äåí Ïàâåë ÷¢÷êûäûí âàøëèÿø ò¢‰àëüû÷. Âàðàæûì éûøòðàêûí. Êóçå óêå ãûí, âåò ìàíåø-ìàíåøëàí îëàø- òàò øûãûð. Íî òèäå àìàë Çîÿëàí ì¢øêûðà‰àø ÷àðàêûì ûø ûøòå. ɺðàòåí øûíäûìå àéäåìûíàê èçè óæàøûæå ø¢ì ïåëåí óëìûì øèæìåêå, Çîÿí êóìûëæàò âàøòàëòå. Óêå, òóäî éî÷àì êóäàëòûìå íåðãåí ûøàò øîíàëòå. Òóíàì òóäûí óøûøòûæî èê øîíûìàø ãûíà ëèéûí — îø ò¢íÿøêå êîêûìøî éî÷àì øî- ÷ûêòàø!.. Óãû÷ ¢äûð øî÷î. Æàï ýðòûìå ñåìûí ÷ûëò à÷àæûí ò¢ñøûì íàëå. Ñàäëàíàê äûð Çîÿëàí Ïàâåë ýøåàò ëèøûëðàê ëèå. Íî âàø- ëèéìå åäà ûíäå âåñ éîäûø øîãåí: — Óìáàêûæå ìîì ûøòàø? Èëûøûì êóçå ÷î‰àø? — Èëåíà òûãàê äûð, — ìàíûí òóíàì Çîÿ äà, Ïàâåëûí øèí÷àøòûæå êå÷ èêòàæ ÷¢÷àëòûø äà ¢øàíûì êû÷àëûí, øûï åøàðåí. — Àëà... Àëà óøíåíà? Îéëåí òûãå ¢äûðúå‰ äà øêåíæûì øóäàëûí: «Êóçå òûãå îéëàø òîøòàò? ʼn îéãî ¢ìáàëàí ïèàëûì ÷î‰ûíåò? Ìûíÿð å‰ûì êîðíî ãû÷ ºðäûæûø ø¢êàëíåò?» Ðîí÷åí ïûòàðûäûìå ìóíäûðà. À ðîí÷àëòøå ø¢ðòûæº òîâà‰åø, òîâà‰åø... óýø ðîí- ÷àø ëèéäûìå ÷óìûðêàøêå âàðíåí ïîãûíà. Çîÿí âàøìóò óêå. Ïàâåëûíàò... ...Çîÿ 캉ãûæº ïºðòûëåø. À òóøòî Àëåêñåé êî÷êàøàò øîë- òåí. Òàìëûí ãûíà ¢ïøàëòøå ø¢ð ãàç ïëèòà ¢ìáàëíå ïóøëàíà. Çàëûøòå êîê ¢äûð ÷àðãà é¢êûí âîøòûëûí, ÷îãèåí ìîäåø. Èçè- ðàêøå êóãóðàêøûì íóøêûí ïîêòà. À Àëåêñåé, ìàðèéæå, ýí ëèøûë, ïîðî êóìûëàí éîëòàø ëèéøûæå âàííûéûøòå éî÷à òóâûð-éîëàøûì ìóøêåø. Òûãàé ñ¢ðåòûì Çîÿ èêûìøå ãàíà îãûë óæåø. Íî òà÷å ïóòûðàê éºñº: «Å‰ îéãåø ïèàëûì îãûò ÷î‰î...».
 33. 33. 34 Éîëæàò ÷ûòûðíàëòå, òåâå-òåâå éºðëåø. Âèéäûìûí âóðãåìæûì êóäàøåø, «Àâàì äåêå ìèåí òîëüûì» ÷åðåòàí îíäàë÷ûê øîìàê äåíå çàëûø ýðòà. Âàðà íóíî ïûðëÿ êî÷êûò, çàëûñå ïóøêûäî äèâàíûø êàíàëòàø âåðà‰ûò. Êîê ¢äûð à÷àæ éûð ïºðäåø. «Êºëàí à÷à, êºëàí ÷¢÷¢», — ÷îí êîðøòåí, âåñåëàí ìîäìûøòûì îí÷à Çîÿ, äà òóãå ÷ó÷åø, ïóéòî êóãóðàêøå à÷àæ ïåëåíðàê, à÷àæàò òóäûìàê ïóéòî óòëàðàê éºðàòà... ...Êàíäàøûìøå ìàðò ïàéðåì ûëå. Çîÿ òèäûì ìîòêî÷ ñàé- ûí, òà÷ûñå êå÷ûëàê øàðíà. Êå÷ òèäëàí ýðòåí ûíäå ïåë èé. Ïàâåë òó ãóòëàøòàê ïîñ¸ëêî ãû÷ øî÷ìî âåëûøêûæå êàéûø. Øî‰ãî àâàæ äåê ìîëî èêøûâûí ïºðòûëàø êóìûë ûø ëåê. Àäàêøûì òûøòûæàò Ïàâåë åøûæ äåíå áàðàêûøòå âåëå èëåí òîëàøûø. «Èêòàæ-êóíàì òîëûí êàåì», ìàíûí êàéûø. Íî óêå, òåòëà ûíæå òîë. Îãåø ê¢ë!.. ...Òûãîäûì ïºëåìûøòå ñûëíå ñåì éî‰ãàëòå — êóøòûëãî òóãàå, êóìûëûì íºëòûøº. Èëûìåò âåëå øóýø. À èêøîíåòàò, êàæíå ñåìûì ïîñíà àéäåìå øî÷ûêòà. Ìîãàé òóäûí ÷îí — òóãà- ÿê ñåì, ìîãàé êóìûë — é¢êøàò ñàäûãàÿê, àäàêøûì ÌÎÃÀÉ ÑÀÌÀÍ — ÌÓÐÛÆÀÒ ÒÓÃÀßÊ Èêàíà Ìîðêèíóð ðàéîíûñî Ñàìàíñîëàø ìèåí-ñàâûðíû- øûì. Òóñî âåð-øºð ÷îíûì ñàâûðà, ï¢ñº ãûíàò, ïîðî éûëìàí êàëûê ø¢ìûøòº øî÷øî îëàñå èé ìîêëàêàì øóëûêòàðà. Òàê- øûì, êûçûò «øóëûêòàðà» ìàíìûæ äåíå éî‰ûëûø ëèÿì äûð. Òèäûì ýðòûøå æàïûøòå îéëûìàí, äîêàí, — «øóëûêòàðåí». Ïåøûæå îéëûìûøòàò îê øó. Ìîðêèíóð ðàéð¢äº ãû÷ Ñàìàíñîëà ìàðòå ëó÷êî ìå‰ãå. Àñ- ôàëüò êîðíî òàñìàëà øóéíàëò âîçûí, âèÿø òóãàé, àâòîáóñ êó- äàëìàøòå íèìîãàé ÷ûòûðûêòûø óêå, íèìîãàé ëàêûì îò øèæ. Îæíî ãûí, ìàíûò, ðàéöåíòð ìàðòå êîðíûì ïåë êå÷å ýðòûìàí óëìàø. Òåëûì — ëóì ïóðãûæ, øîøûì-øûæûì — ëàâûðà êû- øàë êûäàë äà‰ûò, êå‰åæûì òàëå é¢ð äå÷ âàðà êîðíûø ëó÷î èòàò ëåê. Ûëå äà ìîíäàëòûí òóäî. Ñàìûðûê òóêûìæî òûãàéûì îãåøàò øàðíå. Íó, øîíåì, Ñàìàíñîëàø òûãàé ÷àïëå êîðíî óë- ìåê, èëûøûæàò òóãàÿê ïèñå. Íî àðàì âàøêûøûì. Èëûøåò àñ- ôàëüò êîðíî îãûë óëìàø. Òà÷ûñå ñàìàíûí îðàâàæå Ñàìàíñîëà- ñå èëûøûì, ëàñêàíðàê êàëàñàø ãûí, éºðøûí âåñ êîðíî äåíå
 • kidsher

  Jul. 10, 2014

Views

Total views

681

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

114

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×