V2010 9

201 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
201
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

V2010 9

  1. 1. ปีที่ 4 ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553 ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม : วิ ท ยบรรณสาร จดหมายข่าว 2010 : Volume 9 Penalty Clause 6 Provision, Proviso, Provide สรวิศ ลิมปรังษี* ในฉบับที่แล้วได้กล่าวถึงคำที่มีความหมายเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับนี้จึงขอกล่าวถึงคำที่ต่อเนื่องกันอีกเล็ก น้อยก่อนที่จะผ่านไปยังคำอื่นๆ ต่อไป ห้อ งส มุด (w อิเ ww ล็ก .lib ทรอ ra นิก ry ส์ศ .co าล j.g ยุต o.t ิธร h) รม ในกรณีที่มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือกฎหมาย หากเราพิ จ ารณาไปถึ ง รายละเอี ย ดของการแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลง ดังกล่าว จะพบว่าบางครั้งจะใช้วิธีการกำหนดให้ยกเลิกข้อความหรือ บทบั ญ ญั ติ เ ดิ ม และกำหนดให้ ใ ช้ ข้ อ ความหรื อ บทบั ญ ญั ติ ใ หม่ ที่ ต้องการใช้แทนที่ข้อความหรือบทบัญญัติเดิมนั้น ในกรณีนี้คำกลุ่ม หนึ่งที่อาจนำมาใช้ให้ตรงตามความต้องการได้คือคำว่า “repealed and replaced” คำว่ า “Repeal” หมายถึ ง การยกเลิ ก หรื อ เพิ ก ถอนสิ่ ง ที่ ใช้ บั ง คั บ อยู่ เ ดิ ม เพื่ อ ทำให้ สิ่ ง นั้ น สิ้ น ผลไป ส่ ว นคำว่ า “Replace” หมายถึงการเข้าแทนที่สิ่งที่มีหรือใช้อยู่แต่เดิม เมื่อนำคำทั้งสองมาใช้ รวมกันทำให้มีความหมายถึงการที่เรายกเลิกสิ่งที่มีอยู่เดิมและให้ใช้ สิ่งใหม่แทน เช่น ● Section 11 of the Act on Electronic Transactions B.E. 2544 shall be repealed and replaced by the following provision. (ให้ยกเลิกความในมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรม ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน) Clause 10 of the Sale Contracted dated January 1, 2011 has been repealed and replaced by the new terms and conditions that extend the warranty period for 1 year. (ข้อ 10 ของสัญญาขาย ลงวันที่ 1 มกราคม 2011 ได้ถูกยกเลิก และแทนที่ด้วยข้อกำหนดและเงื่อนไขใหม่ที่ขยายระยะเวลาการรับประกันออกไปอีกหนึ่งปี) ● Provision, Proviso, Provide คำว่า “Provision” นี้เป็นอีกคำที่พบเห็นบ่อยครั้ง หากเป็นใช้ในข้อความที่เกี่ยวกับกฎหมายจะมีความหมายในทำนองที่ หมายถึงบทบัญญัติหรือข้อบทของกฎหมาย แต่หากใช้ในส่วนที่เกี่ยวกับสัญญาจะหมายถึงข้อสัญญาต่างๆ ● According to the provision of Article V of the New York Convention, foreign arbitral awards may be refused recognition and enforcement exclusively on the grounds set forth in the article. (ตามบทบัญญัติของมาตรา 5 แห่ง อนุสัญญานครนิวยอร์ค คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการต่างประเทศอาจถูกปฏิเสธการยอมรับและบังคับให้เฉพาะแต่ในกรณี ตามที่กำหนดในมาตราดังกล่าวเท่านั้น) * ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา 3
  2. 2. จดหมายข่าว วิ ท ยบรรณสาร : ปีที่ 4 ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553 ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม The provision of a contract should be interpreted in good faith in accordance with the ordinary meaning to be given to the terms of the contract in its context and in the light of its objective and purpose. (ข้อสัญญาควรได้รับ การตีความตามหลักสุจริตโดยสอดคล้องกับความหมายทั่วไปของข้อกำหนดในสัญญาตามบริบทและวัตถุประสงค์และ เจตนารมณ์ของสัญญานั้น) คำอีกคำที่มีความคล้ายคลึงกันคือคำว่า Proviso ซึ่งโดยทั่วไปจะหมายถึงข้อยกเว้น ข้อจำกัดหรือเงื่อนไขของข้อสัญญา หรือบทบัญญัติต่างๆ ที่หากกรณีเข้าลักษณะตามที่กำหนดไว้อาจทำให้เป็นข้อยกเว้นหรือข้อจำกัดของหลักการทั่วไปที่ได้กำหนด ไว้ในข้อสัญญาหรือบทบัญญัติเหล่านั้น หรืออาจจะส่งผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของสัญญาที่เกี่ยวข้องก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่า เนื้อหาของ Proviso นั้นกำหนดไว้ใน ลักษณะใด จุดสังเกตประการหนึ่งของข้อความที่จะถือว่าเป็น Proviso นี้คือมักจะเริ่มต้น ด้วยคำว่า “Provided” เช่น ● The Contractor agrees to complete the construction within 15 months from the date of the agreement, provided that the Owner has made the necessary arrangement to enable the Contractor to commence the construction no later than 1 month from the date of the agreement. (ผู้รับเหมาตกลงที่จะก่อสร้างให้แล้ว เสร็จภายใน 15 เดือนนับแต่วันที่ทำสัญญา ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขว่าเจ้าของโครงการต้องจัดการตามที่ จำเป็นเพื่อให้ผู้รับเหมาสามารถเริ่มก่อสร้างได้ให้ เรียบร้อยไม่ช้ากว่าหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ทำสัญญา) ห้อ งส มุด (w อิเ ww ล็ก .lib ทรอ ra นิก ry ส์ศ .co าล j.g ยุต o.t ิธร h) รม ● If the seller has delivered goods before the date for delivery, he may, up to that date, deliver any missing part or make up any deficiency in the quantity of the goods delivered, provided that the exercise of this right does not cause the buyer unreasonable inconvenience or unreasonable expense. (หากผู้ขายได้ส่งมอบสินค้าก่อนวันที่ กำหนดให้ส่งมอบ ผู้ขายอาจส่งมอบชิ้นส่วนที่ขาดหายไปหรือสินค้าส่วนที่ขาดปริมาณไปจนกระทั่งถึงวันที่กำหนดให้ส่งมอบ ดังกล่าว ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขว่าการใช้สิทธิดังกล่าวต้องไม่ทำให้ผู้ซื้อเกิดความไม่สะดวกหรือค่าใช้จ่ายเกินสมควร) คำว่า “Provided” ข้างต้นมาจากคำกิริยาคำว่า “Provide” ความหมายทั่วไปของคำว่า Provide นี้จะหมายถึงการที่เรา จัดหาของหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาให้ เช่นการใช้ในประโยคว่า “Somsak provides food and beverage for workers who repair the road in front of his house.” (สมศักดิ์จัดหาอาหารและเครื่องดื่มให้คนงานที่ซ่อมแซมถนนหน้าบ้านของเขา) แต่หาก เป็นการใช้ในกรณีที่เกี่ยวกับกฎหมายหรือสัญญาจะหมายถึงการกำหนดหรือบัญญัติข้อสัญญาหรือบทบัญญัติอย่างหนึ่งอย่างใด ● The contract provides that the seller must deliver goods which are of the quantity, quality and description required by the contract within 6 months after receipt of the deposit. (สัญญากำหนดว่าผู้ขายต้องส่งมอบสินค้า ที่มีปริมาณ คุณภาพและลักษณะตามที่กำหนดในสัญญาภายใน 6 เดือนภายหลังจากได้รับเงินมัดจำ) ● Although the buyer takes the delivery of the goods that is later than that required by the contract, the buyer retains the right to claims for damages provided in the contract. (แม้ว่าผู้ซื้อจะรับมอบสินค้าที่ส่งล่าช้ากว่าที่กำหนด ในสัญญา ผู้ซื้อยังคงมีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายตามที่กำหนดไว้ในสัญญาได้) ● 4

×