V2010 8

201 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
201
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

V2010 8

  1. 1. ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553 ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม : วิ ท ยบรรณสาร จดหมายข่าว 2010 : Volume 8 Penalty Clause 5 Modify, Amend, Revise สรวิศ ลิมปรังษี* ห้อ งส มุด (w อิเ ww ล็ก .lib ทรอ ra นิก ry ส์ศ .co าล j.g ยุต o.t ิธร h) รม คำต่อไปที่จะขอกล่าวถึงคือคำว่า “Modify” ตามปกติจะมี ความหมายว่าแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง หากเป็นในเรื่องของสัญญา จะหมายถึงการที่คู่สัญญาเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเงื่อนไขข้อตกลง ในสัญญาที่ทำขึ้น หากเป็นคำนามจะเปลี่ยนเป็น “Modification” หมายถึงการแก้ไขหรือการเปลี่ยนแปลง ตัวอย่างการใช้คำทั้งสอง เช่น ● The parties agree to modify the terms and conditions of the agreement for the sale of the condominium that they have previously agreed upon. (คู่สัญญาตกลงเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาขายคอนโดมิเนียมที่ได้เคย ตกลงไว้) ● Because of the modification of terms of payment, the buyer will pay the last installment six months after the receipt of the goods. (เพราะเหตุที่มีการแก้ไขข้อกำหนดเกี่ยวกับการชำระเงิน ผู้ซื้อจะชำระเงินงวดสุดท้ายเมื่อครบหกเดือน หลังจากที่ได้รับสินค้า) คำอื่นที่มีความหมายคล้ายคลึงกันคือคำว่า “Amend” ซึ่งหมายถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเช่นกัน หากเป็นคำนามจะ ใช้ว่า “Amendment” การใช้ลักษณะหนึ่งที่อาจพบเห็นได้บ่อยคือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติของกฎหมาย เช่นในกรณี ของรัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีการแก้ไขหลายครั้ง ฉบับที่แก้ไขครั้งแรกเรียกว่า The First Amendment การแก้ไขฉบับแรกนี้จะมีสาระสำคัญที่เป็นการรับรองเสรีภาพของประชาชนที่จะแสดงความคิดเห็น หากเป็นการแก้ไขครั้งที่ห้า จะเรียกว่าเป็น The Fifth Amendment ซึ่งจะเป็นฉบับที่รับรองสิทธิขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม เช่นสิทธิที่จะไม่ให้การปรักปรำตนเอง หากจะเขียนวลีเต็มๆ เพื่อหมายถึงรัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกาฉบับแก้ไขครั้งใด ครั้งหนึ่งจะใช้ว่า “The First Amendment to the United States Constitution” ตัวอย่างการใช้คำข้างต้นเช่น ● The Contracting States have agreed to amend the dispute resolution mechanism set forth in their investment treaty. (รัฐภาคีตกลงแก้ไขกลไกการระงับข้อพิพาทที่กำหนดไว้ในสนธิสัญญาการลงทุน) ● The Fifth Amendment provides for a protection against self-incrimination. (รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ แก้ ไ ขครั้ ง ที่ ห้ า ได้กำหนดให้ความคุ้มครองมิให้ต้องให้การปรักปรำตนเอง) ● The parties have negotiated the amendment to the construction contract for several weeks, but have not been able to agree on the new terms. (คู่สัญญาได้เจรจาเกี่ยวกับการแก้ไขสัญญาก่อสร้างมาเป็นเวลาหลายสัปดาห์แล้ว แต่ ไม่สามารถตกลงเงื่อนไขใหม่ได้) * ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา 3
  2. 2. จดหมายข่าว วิ ท ยบรรณสาร : ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553 ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม ห้อ งส มุด (w อิเ ww ล็ก .lib ทรอ ra นิก ry ส์ศ .co าล j.g ยุต o.t ิธร h) รม คำอีกคำหนึ่งที่แม้จะมีรูปคล้ายกับคำว่า Amend ที่กล่าวถึงแล้วข้างต้นคือคำว่า Amends คำทั้งสองมีส่วนที่แตกต่าง กันเพียงคำหนึ่งมี “s” แต่อีกคำหนึ่งไม่มี คำที่มีตัวอักษร “s” เพิ่มเข้ามาในที่นี้ไม่ได้เป็นการใช้คำว่า Amend ในฐานะที่เป็น คำกิริยาที่ใช้กับประธานซึ่งเป็นเอกพจน์ ในกรณีการใช้เป็นคำกิริยาที่มี “s” ความหมายจะยังคงเหมือนที่ได้กล่าวถึงข้างต้น แต่การใช้คำว่า “Amends” ที่จะกล่าวถึงนี้เป็นคำนาม ความหมายจะกลายเป็นสิ่งใดก็ตามที่ได้ทำขึ้นเพื่อเป็นการแก้ไข เยียวยา หรือชดเชยให้แก่ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่ได้ก่อให้เกิดขึ้น ปกติผู้ที่จะทำสิ่งดังกล่าวจะได้แก่บุคคลที่เป็นผู้ทำความ ผิดพลาดหรือทำให้เกิดความเสียหายนั้นขึ้นเอง แต่การนำคำ ๆ นี้ไปใช้มักจะใช้ในวลีที่ว่า “Make amends” หากต้องการจะสื่อ ว่าเป็นการแก้ไขเยียวยาให้แก่ใครก็จะใช้ในลักษณะของ Make amends to/for someone หากต้องการจะสื่อถึงความผิดพลาด หรือความเสียหายที่ต้องการจะแก้ไขเยียวยาจะใช้ว่า Make amends for something ซึ่งอาจจะใช้ทั้งสองส่วนประกอบเข้า ด้วยกันในประโยคเดียวกันก็ได้ ● Tony wants to score for his team to make amend for the own goal that he committed in the first half. (โทนี่ต้องการจะทำประตูให้แก่ทีมเพื่อชดเชยการที่เขาทำเข้า ประตูตัวเองในครึ่งเวลาแรก) ● We did not help Sam writing the report for the history class. I think we should make amends to him. (เราไม่ได้ช่วยแซมเขียนรายงานสำหรับวิชาประวัติศาสตร์ ฉันคิดว่าเราควรจะชดเชยให้แก่เขา) คำอีกคำที่มีความหมายใกล้เคียงกับกลุ่มคำที่กล่าวถึง แล้วคือคำว่า “Revise” ซึ่งมีความหมายถึงการแก้ไขหรือ ทบทวนที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิม หากเป็นคำนามจะใช้ คำว่า “Revision” แต่หากเป็นคำว่า “Revised statutes” จะมี ความหมายเฉพาะหมายถึ ง กฎหมายลายลั ก ษณ์ อั ก ษรของ ประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีการรวบรวมประมวลการแก้ไขครั้ง ต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกันแล้วบัญญัติขึ้นเป็นกฎหมายใหม่เพื่อความสะดวกในการค้นหาและทำความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แต่ในปัจจุบันได้เปลี่ยนไปทำในรูปแบบของ United States Code หรือประมวลกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ● The law on electronic transaction has been revised to make it more suitable to the changing technology. (กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ถูกแก้ไขเพื่อทำให้กฎหมายเหมาะสมกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงไป มากขึ้น) ● The revised edition of the book on family law has just been published last week. (หนังสือกฎหมายครอบครัว ฉบับแก้ไขได้ตีพิมพ์แล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา) ● The committee spent more than 4 months to review the revision of the regulations. (คณะกรรมการใช้เวลามากกว่า สี่สัปดาห์ในการตรวจสอบการแก้ไขระเบียบ) 4

×