คำำ ศัพ ท์
แปลอัง กฤษ

act : (N)
A bill which has been enacted by legislature into law.

แปลไทย

พระรำชบัญญัติ

คำำ ศัพ ท์...
คำำ ศัพ ท์
แปลอัง กฤษ

defendant : (N)
The person defending or denying; the party against whom relief or recovery
is sough...
แปลอัง กฤษ

Use of right or authority.

แปลไทย

การใช้สิทธิ

คำา ศัพ ท์

fair use : (N)
A privilege in others than the own...
นั้น
คำา ศัพ ท์
แปลอัง กฤษ

imprison : (V)
To restrict one’s freedom by putting him into prison.

แปลไทย

การจำาคุก

คำา ศ...
แปลอัง กฤษ

The process of fighting or defending a case in a civil court of law.

แปลไทย

กระบวนการต่อสู้คดีแพ่ง

คำา ศัพ ...
คุก ประหารชีวิต
คำา ศัพ ท์
แปลอัง กฤษ
แปลไทย

คำา ศัพ ท์
แปลอัง กฤษ

reformation : (N)
A process aimed to bring about a be...
ever existed.
แปลไทย

คำา ศัพ ท์
แปลอัง กฤษ

กฎหมายของสหพันธรัฐหรือมลรัฐที่กำาหนดระยะเวลาหรืออายุความสำาหรับการฟ้อง
ร้องคด...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

คำศัพท์

7,750 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
7,750
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
26
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

คำศัพท์

  1. 1. คำำ ศัพ ท์ แปลอัง กฤษ act : (N) A bill which has been enacted by legislature into law. แปลไทย พระรำชบัญญัติ คำำ ศัพ ท์ actionable : (Adj) แปลอัง กฤษ That for which an action will lie, furnishing legal ground for an action. แปลไทย กรณีทอำจถูกฟ้องร้องดำำเนินคดีได้ ี่ คำำ ศัพ ท์ advocacy : (N) แปลอัง กฤษ The act of supporting in public. แปลไทย กำรเรียกร้องให้สนับสนุนต่อสำธำรณะ คำำ ศัพ ท์ arrest : (V) แปลอัง กฤษ To deprive a person of his liberty by legal authority. แปลไทย กำรจับกุมโดยผู้มอำำนำจตำมกฎหมำย ี คำำ ศัพ ท์ charge : (N) แปลอัง กฤษ The specific crime the defendant is accused of committing. แปลไทย ข้อหำว่ำกระทำำผิดกฎหมำยอำญำ คำำ ศัพ ท์ compensate : (V) แปลอัง กฤษ แปลไทย คำำ ศัพ ท์ แปลอัง กฤษ To indemnify, or pay damages, to an injured party in order to restore him to his position as existed at the time of the incidence. กำรให้ค่ำสินไหมทดแทนควำมเสียหำยแก่ผู้เสียหำยเพื่อทีจะทำำให้ผู้เสียหำยกลับคืนสู่ ่ สถำนะเดิมขณะที่เกิดเหตุขึ้น copyright : (N) The right of literary property as recognized and sanctioned by positive law. แปลไทย ลิขสิทธิ์ คำำ ศัพ ท์ criminologist : (N) แปลอัง กฤษ A person who perform a scientific study of crime and criminals. แปลไทย นักอำชญำวิทยำ คำำ ศัพ ท์ defamation : (N) แปลอัง กฤษ แปลไทย An intentional false communication, either published or publicly spoken, that injures another’s reputation or good name. กำรหมิ่นประมำทอันเป็นเหตุให้บุคคลอื่นเสื่อมเสียชื่อเสียง
  2. 2. คำำ ศัพ ท์ แปลอัง กฤษ defendant : (N) The person defending or denying; the party against whom relief or recovery is sought in an action or suit or the accused in a criminal case. แปลไทย จำำเลยในคดีแพ่งและคดีอำญำ คำำ ศัพ ท์ deposition : (N) The testimony of a witness, taken in writing, under oath or affirmation, แปลอัง กฤษ before some judicial officer in answer to questions or interrogatories. The deposition is conducted under oath outside of the courtroom, usually in one of lawyer’s offices. แปลไทย คำำ ศัพ ท์ คำำเบิกควำมของพยำนเป็นหนังสือตำมที่ได้เบิกควำมภำยใต้คำำสำบำนนอกศำล ตำม ปกติมักจะทำำในสำำนักงำนทนำยควำม deterrence : (N) A purpose of criminal punishment aimed to discourage others from แปลอัง กฤษ committing a crime by showing consequences that they may incur if they commit similar crime. แปลไทย คำำ ศัพ ท์ แปลอัง กฤษ แนวคิดทฤษฎีทำงกฎหมำยอำญำที่ประสงค์จะลงโทษผู้กระทำำควำมผิดเพื่อป้องปรำม บุคคลอื่นมิให้กระทำำควำมผิดเช่นเดียวกันอีก due process of law : (N) a course of legal proceedings as prescribed by law or regulation aimed at protecting individual rights. กระบวนกำรตำมที่กฎหมำยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภำพของ ประชำชน ภำยใต้หลักกำรนี้ รัฐจะทำำให้ประชำชนสูญเสียหรือเสียหำยในสิทธิใน แปลไทย ชีวิต ร่ำงกำร เสรีภำพ และทรัพย์สินไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีที่ได้ดำำเนินกระบวนกำร ตำมที่กฎหมำยกำำหนดครบถ้วนแล้ว นอกจำกนั้น ในกำรพิจำรณำพิพำกษำคดี ศำล จะต้องให้โอกำสคู่ควำมในกำรนำำเสนอข้ออ้ำงข้อเถียงและพยำนหลักฐำนอย่ำงเพียง พอจึงจะถือว่ำได้ดำำเนินกระบวนกำรโดยชอบแล้ว คำำ ศัพ ท์ engage : (V) แปลอัง กฤษ To do or involve in doing some activity. แปลไทย ลงมือหรือเกียวข้องกับกิจกรรมอันใดอันหนึ่ง ่ คำำ ศัพ ท์ execute : (V) แปลอัง กฤษ To kill someone as a punishment for committing a criminal offense. แปลไทย กำรประหำรชีวิต คำำ ศัพ ท์ exercise : (V)
  3. 3. แปลอัง กฤษ Use of right or authority. แปลไทย การใช้สิทธิ คำา ศัพ ท์ fair use : (N) A privilege in others than the owner of a copyright to use the copyrighted แปลอัง กฤษ material in a reasonable manner without the owner’s consent, notwithstanding the monopoly granted to the owner. แปลไทย คำา ศัพ ท์ แปลอัง กฤษ การที่กฎหมายอนุญาตให้ผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของลิขสิทธิ์สามารถใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ได้โดย ไม่ผิดกฎหมาย fine : (N) To punish someone for committing an offense by ordering him to pay a specific sum of money. แปลไทย การลงโทษบุคคลทีกระทำาความผิดอาญาด้วยการสั่งให้จายเงินตามจำานวนทีกำาหนด ่ ่ ่ คำา ศัพ ท์ free speech : (N) แปลอัง กฤษ แปลไทย คำา ศัพ ท์ แปลอัง กฤษ แปลไทย คำา ศัพ ท์ แปลอัง กฤษ แปลไทย คำา ศัพ ท์ แปลอัง กฤษ Right guaranteed by First Amendment of U.S. Constitution to express one’s thoughts and views without governmental restrictions. เสรีภาพในการพูดและแสดงความคิดเห็นที่ได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญของ สหรัฐอเมริกาฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่หนึ่ง freedom of religion : (N) The freedom of an individual to believe or practice his or her belief, which is protected by the Constitution. เสรีภาพของบุคคลที่จะเชื่อหรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อของตนซึ่งได้รับความ คุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ good faith : (N) Honesty of intention, and freedom from knowledge of circumstances which ought to put the holder upon inquiry. โดยสุจริต ground : (N) A foundation or basis for bringing civil action. แปลไทย มูลคดีที่อาจนำาไปฟ้องเป็นคดีแพ่งได้ คำา ศัพ ท์ holding : (N) แปลอัง กฤษ แปลไทย A legal principle that can be drawn from the judgment of the court, and that is directly relating to the issue in dispute in that particular case. หลักกฎหมายที่ได้จากคำาพิพากษาของศาลในประเด็นที่พิพาทโดยตรงในคดีทตัดสิน ี่
  4. 4. นั้น คำา ศัพ ท์ แปลอัง กฤษ imprison : (V) To restrict one’s freedom by putting him into prison. แปลไทย การจำาคุก คำา ศัพ ท์ infringe : (V) แปลอัง กฤษ To violate a law, regulation or right, to break into, or to trespass upon. แปลไทย การละเมิดสิทธิหรือบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คำา ศัพ ท์ inmate : (N) แปลอัง กฤษ A person who is punished by means of imprisonment. แปลไทย นักโทษทีถูกจำาคุก ่ คำา ศัพ ท์ judgment : (N) The official and authentic decision of a court of justice upon the respective แปลอัง กฤษ rights and claims of the parties to an action or suit therein litigated and submitted to its determination. แปลไทย คำาพิพากษาวินิจฉัยประเด็นข้อพิพาทที่คู่ความกล่าวอ้าง คำา ศัพ ท์ lawsuit : (N) แปลอัง กฤษ An action or proceeding in a civil court แปลไทย การฟ้องร้องดำาเนินคดีแพ่ง คำา ศัพ ท์ legitimate : (Adj) แปลอัง กฤษ That which is lawful, legal, recognized by law, or according to law. แปลไทย ชอบด้วยกฎหมาย คำา ศัพ ท์ liability : (N) แปลอัง กฤษ An obligation one is bound in law or justice to perform. แปลไทย หนี้หรือความรับผิดที่ผูกพันตามกฎหมาย คำา ศัพ ท์ liberty : (N) แปลอัง กฤษ แปลไทย คำา ศัพ ท์ Freedom from restraints except such as those that are justly imposed by law and indispensable for the equal enjoyment of the same right by others. อิสรภาพจากการถูกจำากัดต่างๆ เว้นแต่เป็นข้อจำากัดทีถูกกำาหนดโดยชอบด้วย ่ กฎหมายและเป็นกรณีที่จำาเป็นเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น litigation : (N)
  5. 5. แปลอัง กฤษ The process of fighting or defending a case in a civil court of law. แปลไทย กระบวนการต่อสู้คดีแพ่ง คำา ศัพ ท์ obscene : (Adj) แปลอัง กฤษ Being offensive, especially when relating to naked people. แปลไทย มีลักษณะลามกอนาจาร คำา ศัพ ท์ offense : (N) แปลอัง กฤษ A breach of the criminal laws. แปลไทย การกระทำาผิดกฎหมายอาญา ฐานความผิด คำา ศัพ ท์ penalty : (N) แปลอัง กฤษ A legal punishment. แปลไทย การลงโทษตามกฎหมาย คำา ศัพ ท์ plaintiff : (N) แปลอัง กฤษ A person who brings an action. แปลไทย โจทก์ คำา ศัพ ท์ propensity : (N) แปลอัง กฤษ แปลไทย A natural tendency, inclination, or character to behave in a particular way. แนวโน้มหรือบุคลิกลักษณะตามธรรมชาติของบุคคลที่จะประพฤติตนในแนวทางใด แนวทางหนึ่ง คำา ศัพ ท์ prosecution : (N) แปลอัง กฤษ A criminal action. แปลไทย การดำาเนินคดีอาญา คำา ศัพ ท์ provision : (N) แปลอัง กฤษ A condition which formally included in law. แปลไทย บทบัญญัติของกฎหมาย คำา ศัพ ท์ punishment : (N) A deprivation of life, liberty, property or right inflicted upon a person by แปลอัง กฤษ judgment of the court, for some criminal offense committed by the person, e.g., fine, imprisonment, exection. แปลไทย การลงโทษซึ่งในที่นี้หมายถึงการลงโทษทางอาญาโดยคำาพิพากษาของศาลด้วยการ ทำาให้บุคคลที่กระทำาความผิดต้องปราศจากเสรีภาพ ทรัพย์สิน หรือชีวิตอันเป็นผล เนื่องมาจากการที่บคคลดังกล่าวได้กระทำาความผิดกฎหมายอาญา เช่น การปรับ จำา ุ
  6. 6. คุก ประหารชีวิต คำา ศัพ ท์ แปลอัง กฤษ แปลไทย คำา ศัพ ท์ แปลอัง กฤษ reformation : (N) A process aimed to bring about a better result, or to rectify a defendant’s behavior. แนวคิดทฤษฎีทางกฎหมายอาญาที่ประสงค์จะลงโทษผู้กระทำาความผิดเพื่อแก้ไข ฟื้นฟูผู้กระทำาความผิดอาญาให้กลายเป็นคนดี rehabilitation : (N) A process aimed to restore a wrongdoer to be a good citizen and dignified member of a society. แนวคิดทฤษฎีทางกฎหมายอาญาที่ประสงค์จะลงโทษผู้กระทำาความผิดเพื่อแก้ไข แปลไทย ฟื้นฟูผู้กระทำาความผิดให้กลายเป็นสมาชิกที่ดีและมีคุณค่าของสังคมเช่นเดียวกับ แนวคิด Reformation คำา ศัพ ท์ แปลอัง กฤษ แปลไทย คำา ศัพ ท์ แปลอัง กฤษ retribution : (N) A purpose of criminal punishment aimed to make a wrongdoer suffer as a consequence of his crime. แนวคิดทฤษฎีทางกฎหมายอาญาที่ประสงค์จะลงโทษผู้กระทำาความผิดเพื่อเป็นการแก้ แค้นที่ผู้นั้นได้กระทำาความผิดอาญาจนทำาให้ประชาชนและสังคมได้รับความเสียหาย reverse : (V) To overthrow, vacate, set aside or revoke. แปลไทย การกลับคำาพิพากษาของศาลล่าง คำา ศัพ ท์ review : (V) แปลอัง กฤษ To re-examine judicially; A reconsideration แปลไทย การตรวจสอบทบทวนคำาพิพากษาของศาลล่างโดยศาลสูง คำา ศัพ ท์ ruling : (N) แปลอัง กฤษ A judicial or administrative interpretation of a provision of a statute, order, regulation, or ordinance. แปลไทย คำาวินจฉัยตีความบทบัญญัติของกฎหมายหรือระเบียบต่างๆ ิ คำา ศัพ ท์ statute of limitation : (N) แปลอัง กฤษ Statutes of the federal government and various states setting maximum time periods during which certain actions can be brought or rights enforced. After the time period set out in the applicable statute of limitations has run, no legal action can be brought regardless of whether any cause of action
  7. 7. ever existed. แปลไทย คำา ศัพ ท์ แปลอัง กฤษ กฎหมายของสหพันธรัฐหรือมลรัฐที่กำาหนดระยะเวลาหรืออายุความสำาหรับการฟ้อง ร้องคดี testify : (V) To give evidence as witness. แปลไทย เบิกความเป็นพยาน คำา ศัพ ท์ tort : (N) A violation of a duty imposed by general law or otherwise upon all persons แปลอัง กฤษ occupying the relation to each other which is involved in a given transaction. แปลไทย คำา ศัพ ท์ การฝ่าฝืนต่อหน้าที่ซึ่งกำาหนดโดยกฎหมายหรือโดยประการอื่นสำาหรับบุคคลทุก คนในส่วนที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่มีต่อกันในกิจการอย่างหนึ่งอย่างใด. การละเมิด trial : (N) A judicial examination and determination of issues between parties to แปลอัง กฤษ action, whether by they be issues of law or fact, before court that has jurisdiction. แปลไทย การพิจารณาพิพากษาคดี (ตามปกติจะทำาโดยมีการสืบพยานด้วย) คำา ศัพ ท์ valid : (Adj) แปลอัง กฤษ แปลไทย Having the authority of law and the binding force as permitting by law. มีอำานาจกระทำาได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

×