Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ayudas violencia de genero

475 views

Published on

decreto ayudas vioencia de genero en Euskadi

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ayudas violencia de genero

 1. 1. EHAA - 2011ko maiatzak 30, astelehena • N.º 101 ZK. • BOPV - lunes 30 de mayo de 2011Xedapen Orokorrak Disposiciones GeneralesHERRIZAINGO SAILA DEPARTAMENTO DE INTERIOR2830 2830AGINDUA, ­ 011ko maiatzaren ­ 0ekoa, Herrizain- 2 3 ORDEN de ­ 0 de mayo de ­ 011, del Consejero de 3 2 goko sailburuarena, Genero-­ndarkeriaren aurkako i Interior, por la que se establece el procedimiento Babes Integraleko Neurriei buruzko abenduaren de concesión y pago de la ayuda económica a las 2 ­ 8ko ­ /2004 Lege Organikoaren 27. artikuluan 1 ­ mujeres víctimas de violencia de género prevista aurreikusitako genero-­ndarkeriaren biktima diren i en el artículo ­ 7 de la Ley Orgánica ­ /2004, de 2 1 emakumeei diru-­aguntza emateko eta ordaintzeko l 2 ­ 8 de diciembre, de Medidas de Protección Inte- prozedura ezartzen duena. gral contra la Violencia de Género. Genero-­ndarkeriaren aurkako Babes Osorako i La Ley Orgánica ­ /2004, de 28 de diciembre, de 1 ­Neurriei buruzko abenduaren ­ 8ko ­ /2004 Lege 2 1 Medidas de Protección Integral contra la ViolenciaOrganikoak, ­ 7. artikuluan, genero-­ndarkeriaren 2 i de Género, regula, en su artículo ­ 7, la percepción 2emakume biktimei zuzendutako diru-­aguntza jaso- l de una ayuda económica destinada a las mujerestzea arautzen du, baldin eta errenta-­ aila jakin bat m víctimas de violencia de género que se sitúen en unbadute eta lana lortzeko zailtasun bereziak izango di- determinado nivel de rentas y respecto de las que setuztela susmatzen bada, adina, prestakuntza orokorra presuma que, debido a su edad, falta de preparaciónedo bereziaren falta eta beste gorabehera sozial batzuk general o especializada y otras circunstancias socia-direla eta. Eskubide subjektibo hori aitortzeak aipatu les, tendrán especiales dificultades para obtener unlege organikoaren printzipio zuzentzaile horietako bat empleo. El reconocimiento de este derecho subjetivosegurtatu nahi du, hau da, genero-­ndarkeriaren bik- i pretende asegurar uno de los principios rectores de latimentzat baliabide ekonomikoak bermatzea, horiek citada ley Orgánica, cual es garantizar medios econó-gizarteratzen laguntzeko asmoz. micos para las mujeres víctimas de violencia de géne- ro, con el fin de facilitar su integración social. Justizia, Lan eta Gizarte Segurantzako sailburu- Mediante Orden de ­ 9 de noviembre de ­ 007 del 2 2aren ­ 007ko azaroaren ­ 9ko Aginduaren eta He- 2 2 Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social yrrizaingoko sailburuaren ­ 010eko martxoaren ­ ko 2 3 Orden de ­ de marzo de ­ 010 del Consejero de Inte- 3 2Aginduaren bidez, diru-­aguntza hori garatu zen eta l rior, se desarrolló esta ayuda económica, estableciendolaguntza horiek emateko eskakizunak eta baldintzak los requisitos y condiciones exigidas para la concesiónezarri ziren. Araudi horiek aplikatzean lortutako espe- de estas ayudas. La experiencia adquirida en la aplica-rientziak aditzera eman du hainbat aldaketa sartzeko ción de estas regulaciones ha puesto de manifiesta labeharra, besteak beste aipatu behar dugu laguntza necesidad de introducir algunas modificaciones, entrehoriek bateragarriak direla administrazio publiko- las cuales procede destacar la de establecer la compa-ek edo horren edozein organismok, erakundek edo tibilidad de estas ayudas con la percepción de cual-entitatek, baita erakunde pribatuek ere, emandako quier otra otorgada por administraciones públicas obeste edozein laguntzarekin, baldin eta hori lortzeko cualquiera de sus organismos, entes o sociedades, asíbaldintza genero-­ndarkeriaren biktima izatea ez ba- i como por entidades privadas, siempre que no sea re-da. Eta horren guztiaren helburu nagusia da genero- quisito para su obtención ser víctima de violencia dei­ndarkeriaren biktimak diren emakumeak ez zigor- género. Ello, con el objetivo principal de no penali-tzea, nahiz eta diru-­ arrera baxua osatzera begirako s zar a las mujeres que siendo víctimas de violencia delaguntzak eskatzen dituzten. género requieran también ayudas orientadas a com- plementar un bajo nivel de ingresos. Adierazitakoagatik, hauxe Por lo expuesto, XEDATU DUT: DISPONGO: 1. artikulua.– Xedea. Artículo ­ .– Objeto. 1 Hauxe da agindu honen helburua: genero- El objeto de la presente Orden es regular el proce-i­ndarkeriaren Aurkako Babes Osorako Neurriei bu- dimiento de concesión y pago de la ayuda económicaruzko abenduaren ­ 8ko ­ /2004 Lege Organikoaren 2 1 a las mujeres víctimas de violencia de género previs-2­ 7. artikuluan aurreikusitako laguntza ekonomikoa ta en el artículo ­ 7 de la Ley Orgánica ­ /2004, de 2 1genero-­ndarkeriaren biktimak diren emakumeei ema- i 2 ­ 8 de diciembre, de Medidas de Protección Integralteko eta ordaintzeko prozedura ezartzea. contra la Violencia de Género. 2011/2830 • (1/13)
 2. 2. EHAA - 2011ko maiatzak 30, astelehena • N.º 101 ZK. • BOPV - lunes 30 de mayo de 2011 2. artikulua.– Onuradunen eskakizunak. Artículo ­ .– Requisitos de las beneficiarias. 2 Genero-­ndarkeriaren emakume biktima guztiak i Podrán ser beneficiarias de esta ayuda todas aque-izan daitezke laguntza honen onuradun, baldin eta, llas mujeres víctimas de violencia de género que, a lalaguntza eskatzen dutenean, baldintza hauek betetzen fecha de solicitud de la ayuda, reúnan los siguientesbadituzte: requisitos: a) Euskal Autonomia Erkidegoan erroldatuta ego- a) Estar empadronada a la fecha de solicitud, en latea, eskabidea aurkeztu baino sei hilabete lehenago. Comunidad Autónoma del País Vasco con una anti-Baldintza hori ez da beharrezkoa izango, baldin eta güedad de seis meses. Esta condición no será necesa-emakumea Euskal Autonomia Erkidegoko edozein ria si la mujer ha estado con anterioridad empadro-udalerritan erroldaturik egon bada lehenago. nada en cualquier municipio de la Comunidad Autó- noma del País Vasco. b) Indarrean dagoen lanbide arteko gutxieneko b) Carecer de rentas que, en cómputo mensual,soldataren % ­ 5etik gorako errentarik ez izatea (hi- 7 superen el ­ 5 por ciento del salario mínimo interpro- 7labetero), kontuan izan gabe aparteko bi ordainsarien fesional vigente, excluida la parte proporcional de doszati proportzionala. pagas extraordinarias. c) Lana lortzeko zailtasun bereziak izatea, Lanbide- c) Tener especiales dificultades para obtener unE­ uskal Enplegu Zerbitzuak emandako txostenaren bi- empleo, que se acreditará a través de informe emitidodez egiaztatuko dena. por Lanbide-­ ervicio Vasco de Empleo. S d) Lehenago jaso ez izana ­ /2004 Lege Organiko- 1 d) No haber percibido esta ayuda, establecida alaren arabera ezarritako laguntza, ez Euskal Autono- amparo de la Ley Orgánica ­ /2004, con anterioridad, 1mia Erkidegoan ezta Estatuko beste erkidego batean ni en la Comunidad Autónoma Vasca, ni en ningunaere ez. otra comunidad del Estado. e) Hurrengo artikuluan aurreikusi bezala, genero- e) Acreditar la situación de violencia de género dei­ndarkeriaren egoera egiaztatzea, babesteko neurriak la forma prevista en el artículo siguiente, no habien-indarrean sartu zirenetik eta laguntzaren eskabide- do transcurrido más de un año entre la entrada ene­ gunera urtebete baino gehiago pasatu ez bada. vigor de las medidas de protección y la fecha de soli- citud de esta ayuda. f ) Erasotzailearekin ez bizitzea. f ) No convivir con el agresor. Errolda-­ girian erasotzailea ere egongo balitz, ho- a En el caso de que en el certificado de empadro-rretarako nahikoa izango litzateke bertan aurkeztea namiento presentado figurara también el agresor, serábajaren eskabidea, nahiz eta oraindik ebatzi gabe suficiente a estos efectos, la presentación de la solici-egon. tud de su baja en el mismo, aunque no se haya re- suelto todavía. 3. artikulua.– Genero-­ndarkeriaren egoera egiaz- i Artículo ­ .– Acreditación de la situación de vio- 3tatzea. lencia de género. Agindu honek araututako diru-­aguntza jasotzeko l La situación de violencia de género que da lugareskubidea aitortzen duen genero-­ndarkeriaren egoera i al reconocimiento del derecho de la ayuda económicabaliabide hauen bidez egiaztatuko da: regulada en esta Orden se acreditará por alguno de los siguientes medios: a) Genero-­ndarkeriaren gertakariak zigortzen ditu- i a) Sentencia condenatoria por hechos constitutivosen epaia, biktimaren aldeko babes-­ eurriak adosteko n de violencia de género, en la que se acuerdan medi-dena. das de protección a favor de la víctima. b) Biktima babesteko agindua indarrean egotea b) Orden de protección a favor de la víctima eneskabide egunean. vigor a la fecha de la solicitud. c) Salbuespenez, Fiskaltzaren txostenak egoera ho- c) Excepcionalmente, será título de acreditación deri egiaztatuko du: horrek adieraziko baitu salatzailea esta situación el informe del Ministerio Fiscal que in-genero-­ndarkeriaren biktima delako zantzuak badau- i dique la existencia de indicios de que la denunciantedela. es víctima de violencia de género en tanto se dicta la orden de protección. 4. artikulua.– Errentak zehaztea. Artículo ­ .– Determinación de rentas. 4 1.– Errenten gabezia baldintzatzat hartzerakoan, 1.– A efectos de determinar el requisito de caren-bakar-­ akarrik hartuko dira kontuan diru-­aguntzaren b l cia de rentas, únicamente se tendrán en cuenta laseskatzaileak dituen edo izan ditzakeen errenta edo rentas o ingresos de que disponga o pueda dispo-diru-­ arrerak, aintzat hartu gabe biktimarekin bizi di- s ner la solicitante de la ayuda, sin que se computen 2011/2830 • (2/13)
 3. 3. EHAA - 2011ko maiatzak 30, astelehena • N.º 101 ZK. • BOPV - lunes 30 de mayo de 2011ren familia-­ nitateko beste kide batzuen errentak edo u a estos efectos las rentas o ingresos de otras personasdiru-­ arrerak. s miembros de la unidad familiar que convivan con la víctima. 2.– Laguntzaren eskatzaileak familia-­ rantzukizunak e 2.– Si la solicitante de la ayuda tuviera responsa-balitu, errenten gabezia delako betekizuna betetzen bilidades familiares, se entenderá que cumple el re-duela ulertuko da, baldin eta familia-­ nitateko mul- u quisito de carencia de rentas cuando la renta mensualtzoaren hileko errentak, familiako kideen artean zati- del conjunto de la unidad familiar, dividida por eltuta, lanbide arteko gutxieneko soldata baino % ­ 5 7 número de miembros que la componen, no supera elgainditzen ez badu. 7 ­ 5% del salario mínimo interprofesional. 3.– Errenta edo diru-­ arrera konputagarriak izan- s 3.– Se considerarán rentas o ingresos computablesgo dira genero-­ndarkeriaren biktimek edo bere kar- i cualesquiera bienes, derechos o rendimientos de quegura dauden pertsonek dituzten edo izan ditzaketen disponga o pueda disponer la víctima de violencia deedozein ondasun, eskubide edo etekin, lanetik eta género, o las personas a su cargo, derivados del traba-kapital higikor edo higiezinetik etorrita, baita ondare- jo y del capital mobiliario o inmobiliario, incluyen-g­ ehitzeak, jarduera ekonomikoen eta prestazio izaera- do los incrementos de patrimonio, de las actividadesko gehitzeak ere, ardurapeko seme-­ laba edo adingabe a económicas y los de naturaleza prestacional, salvo lasbakoitzeko Gizarte Segurantzako esleipen ekonomiko- asignaciones económicas de la Seguridad Social porak izan ezik. hijo/hija o menor acogido a cargo. 4.– Lanetik ez datozen eta hilean behin baino 4.– Las rentas que no procedan del trabajo y quemaiztasun luzeagoz jasotzen diren errentak horretara- se perciban con una periodicidad superior al mes seko zenbatuko dira eta hileka heinean banatuko dira. computarán a estos efectos prorrateándose mensual- mente. 5.– Artikulu honek arautzen ez duen guztian, 5.– En todo lo no regulado en este artículo, se es-Diru-­ arrerak Bermatzeko Errentaren maiatzaren s tará a lo dispuesto en el Decreto ­ 47/2010, de ­ 5 de 1 22­ 5eko ­ 47/2010 De­ re­ uak ezarritakoa beteko da. 1 k t mayo, de la Renta de Garantía de Ingresos. 5. artikulua.– Lanbide-­ uskal Enplegu Zerbitzu- E Artículo ­ .– Informe de Lanbide-­ ervicio Vasco 5 Saren txostena. de Empleo. Lanbide-­ uskal Enplegu Zerbitzuak landuko du E Lanbide-­ ervicio Vasco de Empleo elaborará el in- Sagindu honen ­ .c) artikuluak aipatu txostena; ho- 2 forme a que se refiere el artículo ­ .c) de la presente 2rretan jasoarazi beharko du laguntza jasoko duen Orden, en el que deberá hacer constar que la mujeremakumeak, adina, prestakuntza orokor edo bere- solicitante de esta ayuda, debido a su edad, falta deziaren falta eta beste gorabehera sozial batzuk direla preparación general o especializada y circunstanciaseta, ez duela nabarmenki hobetuko baliagarriagoa sociales, no va a mejorar de forma sustancial su em-izatea lanerako, lan munduan sartzeko ezarritako lan- pleabilidad por su participación en los programas dep­ rograma berezietan parte hartzearen ondorioz. empleo específicos establecidos para su inserción pro- fesional. Hortaz, laneratzeko ibilbide pertsonala egiterako- A tal efecto, en la elaboración del itinerario perso-an, aurreko paragrafoan adierazitako faktore bakoitza nal de inserción laboral, se valorará cada uno de losbaloratuko da, baita horiek batera duten eragina ere, factores mencionados en el apartado anterior y la in-biktima laneratzeko gaitasunean eta enplegu gaitasu- cidencia conjunta de los mismos en la capacidad dena hobetzen. Adinari dagokionez, kontuan hartuko inserción profesional de la víctima y sobre la mejoradira, Lanbideren esperientziaren arabera, laneratzeko de su empleabilidad. En la apreciación de la edad, sezailtasunak eragin ditzaketen adinak. Biktimaren tendrá en cuenta aquellas edades de las que Lanbide,prestakuntza orokorraren edo bereziaren gorabeherei de acuerdo con su experiencia, pueda inferir la difi-dagokienez, funtsean balioetsiko dira eskolatzerik eza cultad para la inserción laboral. Por lo que se refiereedo, hala egokituz gero, analfabetismo funtzionala. a las circunstancias relativas a la preparación general oGorabehera sozialak baloratzeari dagokionez, jasanda- especializada de la víctima, se estimará, fundamental-ko indarkeria-­ goerarekin eta minusbaliotasun-­ aila e m mente, aquellos supuestos de total falta de escolariza-aitortuta duten laneratzeko programetan parte har- ción o, en su caso, de analfabetismo funcional. En latzearen edo aprobetxatzearen eraginarekin lotutakoei valoración de las circunstancias sociales se atenderánerantzungo zaie, baita, Lanbideren iritziz, biktimaren las relacionadas con la situación de violencia sufrida ylaneratzeko gaitasunean eragin ditzakeen beste edo- su repercusión en la participación o aprovechamientozein ere. de los programas de inserción, con el grado de min- usvalía reconocido, así como cualesquiera otras que, a juicio de Lanbide, puedan incidir en la empleabilidad de la víctima. 2011/2830 • (3/13)
 4. 4. EHAA - 2011ko maiatzak 30, astelehena • N.º 101 ZK. • BOPV - lunes 30 de mayo de 2011 6. artikulua.– Senideen erantzukizunak. Artículo ­ .– Responsabilidades familiares. 6 1.– Onuradunak, gutxienez, bere kargura dagoen 1.– Existirán responsabilidades familiares cuan-odol-­ haidetasuneko edo ezkontza-­ haidetasuneko bi- a a do la beneficiaria tenga a su cargo, al menos, a ungarren mailara arteko senidearekin bizi bada, familia- familiar, por consanguinidad o afinidad hasta el se-e­ rantzukizunak egongo dira. Ez dira kargutzat hartu- gundo grado inclusive, con el que conviva. No seko lanbide arteko gutxieneko soldatatik gorako edo- considerarán a cargo los y las familiares con rentas dezein izaeratako errenta duen seniderik, kontuan izan cualquier naturaleza, superiores al salario mínimo in-gabe aparteko bi ordainsarien zati proportzionala. terprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias. 2.– Eskaera egiterakoan, familia-­ rantzukizunak e 2.– Las responsabilidades familiares deberán con-bete beharko dira, salbu hurrengo hirurehun egune- currir en el momento de la solicitud, excepto en eltan jaioko diren seme-­ laben kasuetan. Horrelakoe- a supuesto de hijos e hijas que nazcan dentro de lostan, jasotako diru-­aguntzaren zenbatekoa berrikusiko l trescientos días siguientes. En este supuesto, se pro-da egokitutako zenbatekoari egokitzeko, eskaera egu- cederá a revisar la cuantía de la ayuda percibida paranean ardura horiek elkartu badira. adecuarla a la cantidad que le hubiera correspondido si, a la fecha de la solicitud, hubieran concurrido esas responsabilidades. 3.– Dena dela, bizikidetza ere dagoela ulertuko da, 3.– Se entenderá, no obstante que también exis-genero-­ndarkeriaren egoeratik etorritako arrazoiak i te convivencia cuando ésta se encuentre interrumpidadirela-­ ta etenda badago. e por motivos derivados de la situación de violencia de género. 4.– Bizikidetzaren betekizuna ez da beharrezkoa 4.– No será necesario el requisito de la conviven-izango mantenu-­ eharra badago, hitzarmenaren edo b cia cuando exista obligación de alimentos en virtudepailearen ebazpenaren arabera. Kontrako frogarik ez de convenio o resolución judicial. Se presumirá ladagoen bitartean, bizikidetza dagoela uste izango da convivencia, salvo prueba en contrario, cuando los ybiktimaren izenean dagoen agirian senideei aitortzen las familiares tengan reconocida la condición de be-bazaie Gizarte Segurantzako osasun-­aguntzaren onu- l neficiarios o beneficiarias de la asistencia sanitaria deradunak direla. la Seguridad Social en el documento que aparezca ex- tendido a nombre de la víctima. 7. artikulua.– Laguntzaren zenbatekoa. Artículo ­ .– Cuantía de la ayuda. 7 1.– Oro har, laguntza honen zenbatekoa langabezi- 1.– El importe de esta ayuda será, con carácterako sorospeneko sei hilekoaren baliokidea izango da. general, equivalente al de seis meses de subsidio por desempleo. 2.– Genero-­ndarkeriaren biktimak familia- i 2.– Cuando la víctima de violencia de género tu-e­ rantzukizunak baditu diru-­aguntzaren zenbatekoa l viera responsabilidades familiares, el importe de lahonen baliokidea izango da: ayuda será el equivalente a: a) Langabeziako sorospeneko hamabi hilabete, bik- a) Doce meses de subsidio por desempleo, cuandotimak bere kargura baldin badu senide edo hartutako la víctima tuviera a cargo un familiar o menor acogi-adingabea. do. b) Langabeziako sorospeneko hemezortzi hilabete, b) Dieciocho meses de subsidio por desempleo,biktimak bere kargura baditu bi edo senide gehiago cuando la víctima tuviera a su cargo dos o más fami-edo hartutako adingabeak, edo senide bat eta hartu- liares o menores acogidos, o un familiar y un menortako adingabea. acogido. 3.– Genero-­ndarkeriaren biktimari ofizialki onartu i 3.– Cuando la víctima de violencia de género tu-bazaio % ­ 3ko ezintasun maila edo goragokoa, diru- 3 viera reconocido oficialmente un grado de discapaci-l­aguntzaren zenbatekoa honen baliokidea izango da: dad igual o superior al ­ 3 por ­ 00, el importe de la 3 1 ayuda será equivalente a: a) Langabeziako sorospeneko hamabi hilabete, bik- a) Doce meses de subsidio por desempleo, cuandotimak familia-­ rantzukizunik ez badu. e la víctima no tuviera responsabilidades familiares. b) Langabeziako sorospeneko hemezortzi hilabete, b) Dieciocho meses de subsidio por desempleo,biktimak bere kargura baldin badu senide edo hartu- cuando la víctima tuviera a su cargo un familiar otako adingabea. menor acogido. c) Langabeziako sorospeneko hogeita lau hilabete, c) Veinticuatro meses de subsidio por desempleo,biktimak bere kargura baldin baditu bi edo senide cuando la víctima tuviera a su cargo dos o más fami- 2011/2830 • (4/13)
 5. 5. EHAA - 2011ko maiatzak 30, astelehena • N.º 101 ZK. • BOPV - lunes 30 de mayo de 2011gehiago edo hartutako adingabeak, edo senide bat eta liares o menores acogidos, o un familiar y un menorhartutako adingabea. acogido. 4.– Genero-­ndarkeriaren biktimak bere kargura i 4.– Cuando la víctima de violencia de género tu-badu % ­ 3ko ezintasun maila edo goragokoa ofizi- 3 viera a su cargo a un familiar o un menor acogido,alki onartuta duen senidea edo hartutako adingabea, que tuviera reconocido oficialmente un grado de dis-laguntzaren zenbatekoa honen baliokidea izango da: capacidad igual o superior al ­ 3 por ­ 00, el importe 3 1 de la ayuda será equivalente a: a) Langabeziako sorospeneko hemezortzi hilabete, a) Dieciocho meses de subsidio por desempleo,biktimak bere kargura baldin badu senide edo hartu- cuando la víctima tuviera a su cargo un familiar otako adingabea. menor acogido. b) Langabeziako sorospeneko hogeita lau hilabete, b) Veinticuatro meses de subsidio por desempleo,biktimak bere kargura baldin baditu bi edo senide cuando la víctima tuviera a su cargo dos o más fami-gehiago edo hartutako adingabeak, edo senide bat eta liares o menores acogidos, o un familiar y un menorhartutako adingabea. acogido. 5.– Familia-­ rantzukizunak e dituen genero- 5.– Cuando la víctima de violencia de género coni­ndarkeriaren biktimak edo harekin bizi den senideak responsabilidades familiares o el familiar o menoredo hartutako adingabeak ofizialki onartuta badu % acogido con quien conviva tuviera reconocido oficial-6­ 5eko edo goragoko ezintasun maila, diru-­aguntzaren l mente un grado de discapacidad igual o superior alzenbatekoa langabeziako sorospeneko hogeita lau hi- 6 ­ 5 por ­ 00, el importe de la ayuda será equivalente a 1labeteren baliokidea izango da. veinticuatro meses de subsidio por desempleo. 6.– Genero-­ndarkeriaren biktimak edo harekin i 6.– Cuando la víctima de violencia de género y elbizi den senideak edo hartutako adingabeak ofizialki familiar o menor acogido con quien conviva tuvieranonartuta badu % ­ 3ko edo goragoko ezintasun mai- 3 reconocido oficialmente un grado de discapacidadla, diru-­aguntzaren zenbatekoa langabeziako sorospe- l igual o superior al ­ 3 por ­ 00, el importe de la ayu- 3 1neko hogeita lau hilabeteren baliokidea izango da. da será equivalente a veinticuatro meses de subsidio por desempleo. 8. artikulua.– Tramitazio elektronikoa. Artículo ­ .– Tramitación electrónica. 8 1.– Interesa duten pertsonek prozedura honen 1.– Las personas interesadas podrán solicitar, con-izapide guztiak eskatu, kontsultatu eta egin ditzakete, sultar y realizar todos los trámites de este procedi-baliabide elektronikoen bidez. miento utilizando medios electrónicos. 2.– Hauek arautzen dute izapide elektronikoa: ad- 2.– La tramitación electrónica está regulada por elministrazioaren prozeduretan baliabide elektronikoak, Decreto ­ 32/2007, de 18 de diciembre, por el que 2 ­informatikoak eta telematikoak nola erabili behar se regula la utilización de medios electrónicos, infor-diren arautzen duen abenduaren ­ 8ko ­ 32/2007 De- 1 2 máticos y telemáticos en los procedimientos admi-k t­ re­ ua; Autonomia Erkidegoko Administrazio Oroko- nistrativos y el Decreto ­ 2/2008, de ­ 9 de abril, de 7 2rraren eta bere erakunde autonomiadunen erregistro- creación, organización y funcionamiento de los regis-en sorrera, antolaketa eta funtzionamenduari buruz- tros de la Administración General de la Comunidadko apirilaren ­ 9ko ­ 2/2008 De­ re­ ua; eta PLATEA 2 7 k t Autónoma de Euskadi y sus Organismos AutónomosE-­ dministrazioarentzako Plataforma Teknologikoa A y la Resolución de ­ de febrero de 2006, de la Direc- 9 ­ezartzen duen dokumentua onartzen duen Informa- tora de Informática y Telecomunicaciones, aprobandotika eta Telekomunikazioen zuzendariaren ­ 006ko 2 el documento que establece la Plataforma Tecnológicaotsailaren ­ ko Ebazpena. 9 para la E-­ dministración-­ LATEA-­ A P . 3.– Laguntza horiek izapidetzen erabiliko diren 3.– Las instrucciones para la utilización de mediosbaliabide elektronikoen jarraibideak argitaratuko dira electrónicos en la tramitación de estas ayudas se pu-helbide elektroniko honetan: blicarán en la siguiente sede electrónica URL: http://www.interior.ejgv.euskadi.net/r42-­ vvg003/ a http://www.interior.ejgv.euskadi.net/r42-­ vvg003/ aeu/contenidos/ayuda_subvencion/ayudas_victimas_ es/contenidos/ayuda_subvencion/ayudas_victimas_vg_2010/eu_ayudasvg/ayudas_victimas_vg_2010.html vg_2010/es_ayudasvg/ayudas_victimas_vg_2010.html 9. artikulua.– Eskabideak eta halabeharrezko agi- Artículo ­ .– Solicitudes y documentación precep- 9riak. tiva. 1.– Eskabideak, eskatutako agiriekin batera, aurrez 1.– Las solicitudes, junto con la documentaciónaurre aurkeztu ahal izango dira Genero-­ndarkeriaren i requerida, podrán presentarse de forma presencial enBiktimei Laguntzeko Zuzendaritzaren bulegoetan las oficinas de la Dirección de Atención a las Vícti-edo Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren mas de Violencia de Género o ante los órganos pre-eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren vistos en el artículo ­ 8.4 de la Ley ­ 0/1992, de ­ 6 3 3 2 2011/2830 • (5/13)
 6. 6. EHAA - 2011ko maiatzak 30, astelehena • N.º 101 ZK. • BOPV - lunes 30 de mayo de 20112­ 6ko ­ 0/1992 Legearen ­ 8.4 artikuluan aurreikusi- 3 3 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-tako organoen aurrean, adierazitako guztian behar traciones Públicas y del Procedimiento Administrativobezala betetako eskabide-­ rri normalizatuaren bidez. o Común, mediante instancia normalizada debidamen-Eskabide-­ rri eredua agindu honen eranskinean dago, o te cumplimentada en todos sus términos. El modelobaita helbide elektroniko honetan ere: de solicitud figura como anexo a esta Orden y en la siguiente sede electrónica URL: http://www.interior.ejgv.euskadi.net/r42-­ vvg003/ a http://www.interior.ejgv.euskadi.net/r42-­ vvg003/ aeu/contenidos/ayuda_subvencion/ayudas_victimas_ es/contenidos/ayuda_subvencion/ayudas_victimas_vg_2010/eu_ayudasvg/ayudas_victimas_vg_2010.html vg_2010/es_ayudasvg/ayudas_victimas_vg_2010.html Era berean, eskabideak baliabide elektronikoen Así mismo, las solicitudes podrán presentarse porbidez aurkez daitezke euskadi.net izeneko helbide medios electrónicos en la siguiente sede electrónicaelektronikoan: de euskadi.net: http://www.interior.ejgv.euskadi.net/r42-­ vvg003/ a http://www.interior.ejgv.euskadi.net/r42-­ vvg003/ aeu/contenidos/ayuda_subvencion/ayudas_victimas_ es/contenidos/ayuda_subvencion/ayudas_victimas_vg_2010/eu_ayudasvg/ayudas_victimas_vg_2010.html vg_2010/es_ayudasvg/ayudas_victimas_vg_2010.html 2.– Eskatzaileek eskabidea, erantsitako egiazta- 2.– Las personas solicitantes podrán presentar lapenekin batera, aurkez dezakete aukeratuko duten solicitud, junto con las acreditaciones que se acom-hizkuntza ofizialean. Halaber, eskabideko jardueretan pañe, en el idioma oficial de su elección. Así mismo,eta prozedura osoan zehar, eskatzaileak aukeratutako en las actuaciones derivadas de la solicitud, y durantehizkuntza erabiliko da, hala ezartzen baitute Euskara- todo el procedimiento, se utilizará el idioma elegidoren erabilera arautzeko den azaroaren ­ 4ko ­ 0/1982 2 1 por la persona solicitante, tal y como establecen losLegearen ­ .2.a) eta ­ .1 artikuluek. 5 6 artículos ­ .2.a) y ­ .1 de la Ley ­ 0/1982, de ­ 4 de 5 6 1 2 noviembre, Básica de Normalización de Uso del Eus- kera. 3.– Eskabideek aukera hau ere izango dute: la- 3.– Las solicitudes incluirán la posibilidad de queguntzaren eskatzaileak baimena emango du berariaz, el solicitante de la ayuda consienta expresamente quediru-­aguntza kudeatzen duen organoak agirien zati- l parte de la documentación sea obtenida o verificadaren bat lor edo egiazta dezan eta, horrek ez du gala- por el órgano gestor de la ayuda, sin perjuicio de lasraziko Administrazio Publikoarenak diren ikuskapen, facultades de comprobación, control e inspección queegiaztapen, kontrol eta ikerketa ahalmenak gauzatzea. tiene atribuidas la Administración Pública. 4.– Eskabideak adieraziko du zein egiaztapen or- 4.– La solicitud indica qué acreditaciones podrándezka dezake erantzukizunpeko adierazpenak, eska- ser sustituidas por una Declaración Responsable, co-tzaileak sinatutako agiri gisa; horretan adierazten du- mo documento suscrito por el solicitante en el queenez, bere erantzukizunpean, diru-­aguntza lortzeko, l manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple conindarreko araudian ezarritako betekizunak betetzen los requisitos establecidos en la normativa vigente pa-dituela eta hala egiaztatzen duen dokumentazioa ba- ra acceder a la subvención y que dispone de la docu-duela. Betekizunak jasota egon beharko dira modu mentación que así lo acredita. Los requisitos deberánzehatzean eta garbian dagokion erantzukizunezko estar recogidos de manera clara y precisa en la corres-adierazpenean. Erantzukizunezko adierazpenarekin pondiente declaración responsable. La inexactitud,batera doan edo sartzen den edozein datu, adierazpen falsedad u omisión en cualquier dato, manifestaciónedo agiriren zehaztasunik ezak, faltsukeriak edo ez o documento que se acompañe o incorpore a una de-aipatzeak prozeduran jarraitzeko ezintasuna zehaztuko claración responsable, determinará la imposibilidaddu eta horrek ez die kalterik eragingo gerta litezkeen de continuar en el procedimiento, sin perjuicio deerantzukizun penal, zibil edo administraziokoei. Era las responsabilidades penales, civiles o administrativasberean, aipatu gorabeherak aitortuko dituen Adminis- a que hubiera lugar. Asimismo, la resolución de latrazio Publikoen ebazpenak zehaztuko du interesatuak Administración Pública que declare tales circunstan-dirua itzultzeko betebeharra, hala badagokio. cias podrá determinar la obligación del interesado de reintegro si fuera el caso. Laguntzen eskatzaileek zerga-­ etebeharrak eta b La acreditación del cumplimiento de las obliga-Gizarte Segurantzaren aurrean betetzeko egiaztapena ciones tributarias y frente a la Seguridad Social, porautomatikoki egiaztatuko du organo kudeatzaileak, parte de las personas solicitantes de las ayudas se ve-behar bezain beste aldiz, eta aurretik onarpena eman rificará automáticamente, tantas veces como fuera ne-beharrik gabe, Euskal Autonomia Erkidegoko Oga- cesario, por el órgano gestor sin necesidad del con-sun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu sentimiento de los mismos, en aplicación del DecretoBategina onartzen duen azaroaren ­ 1ko ­ /1997 Lege- 1 1 Legislativo ­ /1997, de ­ 1 de noviembre, por el que 1 1gintzako De­ re­ ua aplikatuz. Nafarroako Ogasuneko k t se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Princi-Zerga da salbuespena, bertan zerga-­ etebeharrak egu- b pios Ordenadores de la Hacienda General del País 2011/2830 • (6/13)
 7. 7. EHAA - 2011ko maiatzak 30, astelehena • N.º 101 ZK. • BOPV - lunes 30 de mayo de 2011nean dituela egiaztatzen duen agiria aurkeztu behar Vasco. A excepción de la Hacienda Tributaria de Na-baita. varra en que deberá presentarse Certificado acreditati- vo de cumplimiento de las obligaciones tributarias. 5.– Behar bezala betetako eskabide-­ rri normaliza- o 5.– Junto con la instancia de solicitud normali-tuarekin batera, agiri hauek aurkeztu beharko dira: zada, debidamente cumplimentada, se aportará la si- guiente documentación: a) Eskatzailearen identitatearen kreditazioa (NANa, a) Acreditación de la identidad de la solicitantepasaportea edo baliokidea) eta kargura dituen senide- (DNI, pasaporte o similar) y de los y las familiaresena edo hartutako adingabekoena ere, hori izateko a su cargo o menores en acogimiento, que tengan labeharra badute. obligación de poseerlo. b) Genero-­ndarkeriaren egoera egiaztatzen duen i b) Documento acreditativo de la situación de vio-dokumentua, agindu honen ­ . artikuluan aurreikusi- 3 lencia de género, en los términos previstos en el artí-tako terminoetan. culo ­ de la presente Orden. 3 c) Bizilagun guztien zerrenda duen erroldatze- c) Volante de empadronamiento que incluirá la re-a­ giria, laguntzaren eskabidea aurkeztu baino hilabete lación de todas las personas residentes, expedido conbaino tarte laburrago bat lehenago egina. una antelación inferior al mes respecto a la fecha de presentación de la solicitud de la ayuda. d) Familia-­iburua edo, bestela, zaintza, babesa edo l d) Libro de familia o en su caso del documentotutoretza egiaztatzen duen agiria. acreditativo de la guarda, custodia o tutela. e) Eskatzaileak edo ardurapeko pertsonek % ­ 3ko 3 e) En caso de que la solicitante o las personas a suezintasun maila edo handiagokoa onartuta badute, es- cargo tengan reconocida una discapacidad con un por-kumeneko erakundeak egindako indarreko ezintasun- centaje igual o superior al ­ 3%, acreditación de disca- 3e­ giaztapena. pacidad vigente emitido por la Institución competente. f ) Eskatzailearen eta bere ardurapeko bizikidetza- f ) Última declaración del Impuesto de la Rentau­ nitateko kideen Pertsona Fisikoen Errentaren gai- de las Personas Físicas de la solicitante y de las per-neko Zergaren azken aitorpena edo, hala badagokio, sonas miembros de la unidad de convivencia que seForu Ogasunean aitorpena egiteko beharra ez izatea- encuentren a su cargo o, en su caso, copia del certi-ren ziurtagiriaren kopia. ficado de no haber tenido obligación de declarar en Hacienda Foral. g) Enplegagarritasun-­ xostena. t g) Informe de empleabilidad. h) Eskatzailearen edo lan egiteko adina duten h) Vida laboral (Tesorería General de la Seguridadbizikidetza-­ nitateko kide guztien lan-­ izitza (Gizarte u b Social) de la solicitante y de todas las personas miem-Segurantzaren Diruzaintza Orokorra). bros de la unidad de convivencia en edad laboral. i) Familia-­ nitatean lan egiteko adina duten per- u i) Cartilla de paro de todas las personas integran-tsona guztien langabezia-­ xartela edo, hala egokituz t tes en la unidad familiar en edad laboral o en su casogero, ikasten egotearen ziurtagiria. certificado de estar estudiando. j) Eskatzailearen eta bere ardurapeko pertsonen j) Certificados bancarios relativos al estado dekontuen eta bankuko tituluen egoerari buruzko ban- cuentas y títulos bancarios, de la solicitante y de laskuko agiriak. personas que se encuentren a su cargo. k) Hirugarrenaren alta-­ atuak. Hona hemen ere- d k) Alta de datos de tercero. Modelo disponible en:dua: http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/r51-­ 41/eu/ 3 http://www.zuzenean.euskadi.net/s68-­ ontay/es/ ccontenidos/autorizacion/alta_terceros/eu_7999/hiru- contenidos/autorizacion/alta_terceros/es_7999/alta_garrenaren_alta.html terceros.html 6.– Eskabidea izapidetzean eta agiriak aurkezte- 6.– El empleo de un canal, presencial o electróni-rakoan, aurrez aurreko kanala edo kanal elektroni- co, en el trámite de solicitud y aportación de docu-koa erabiltzeak ez du behartzen horietaz baliatzera mentación no obliga a su utilización en los sucesivosprozeduraren hurrengo izapideetan, izan ere edozein trámites del procedimiento, pudiendo modificarse enunetan alda baitaiteke. Eskabidearen ondorengo iza- cualquier momento. Los trámites posteriores a la so-pideak, kanal elektronikoaren bidez, euskadi.net/nire licitud, por canal electrónico, se realizarán a través degestioak izenekoaren bidez egingo dira. euskadi.net/Mis gestiones. 10. artikulua.– Eskabideko akatsak zuzentzea eta Artículo ­ 0.– Subsanación de defectos en la soli- 1dokumentazio osagarria aurkeztea. citud y presentación de documentación complemen- taria. 2011/2830 • (7/13)
 8. 8. EHAA - 2011ko maiatzak 30, astelehena • N.º 101 ZK. • BOPV - lunes 30 de mayo de 2011 1.– Eskabideak oso-­ sorik beteta ez baleude edo o 1.– Si las solicitudes no vinieran cumplimentadashoriekin batera nahitaezko dokumentazioa eransten en todos sus términos, o no fueran acompañadas deez bada eskatzaileari eskatuko zaio hamar lanegunetan la documentación preceptiva, se requerirá a la perso-eskabidea zuzentzeko edo nahitaezko agiriak aurkez- na solicitante para que, en un plazo de diez días há-teko. Hori egin ezean, eskaerari uko egin zaiola uler- biles subsane la solicitud o acompañe los documentostuko da. Administrazioak, ordea, eskaeraren gaineko preceptivos, con indicación de que, si así no lo hicie-ebazpena eman eta jakinarazi egin behar du berariaz, ra, se le tendrá por desistida en su petición, estandoHerri Administrazioaren Araubide Juridikoaren eta obligada la Administración a dictar resolución expresaAdministrazio Prozedura Erkidearen azaroaren ­ 6ko 2 sobre esta solicitud, así como a notificarla, de confor-3­ 0/1992 Legearen ­ 1.1 eta ­ 2.1 artikuluetan ezarri- 7 4 midad con lo dispuesto en los artículos ­ 1.1 y ­ 2.1 7 4takoaren arabera. de la Ley ­ 0/1992, de ­ 6 de noviembre, de Régimen 3 2 Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce- dimiento Administrativo Común. 2.– Era berean, Genero-­ndarkeriaren Biktimei i 2.– Asimismo, la Dirección de Atención a las Víc-Laguntzeko Zuzendaritzak interesatuei eskatuko die timas de la Violencia de Género podrá solicitar a lasbeharrezkoak diren beste datu eta dokumentu aurkez- interesadas que aporten cuantos datos y documentostea, prozeduraren edozein unetan. sean necesarios en cualquier momento del procedi- miento. 11. artikulua.– Kudeaketa, ebazpena eta errekur- Artículo ­ 1.– Gestión, resolución y recursos. 1tsoak. 1.– Herrizaingo Saileko Genero-­ndarkeriaren Bik- i 1.– La Dirección de Atención a las Víctimas de latimei Laguntzeko Zuzendaritza izango da prozedura- Violencia de Género del Departamento de Interiorren instrukzioa egiteko eta horiek ebazteko eskumena será el órgano competente para la instrucción y reso-duen organoa. lución del procedimiento. 2.– Diru-­aguntza eman edo ukatuko da Genero- l 2.– La concesión y la denegación de la ayuda sei­ndarkeriaren Biktimei Laguntzeko zuzendariaren realizará mediante resolución expresa y motivada deebazpen adierazi eta arrazoituaren bidez. la Directora de Atención a las Víctimas de la Violen- cia de Género. Ebazpen horrek ez du amaitzen administrazio Dicha resolución no pone fin a la vía adminis-bidea eta beraren aurka interesdunek gora jotzeko trativa y contra la misma cabe interponer recurso deerrekurtsoa aurkeztu ahal izango diote Herrizaingoko alzada ante el Consejero de Interior, en el plazo desailburuari, jakinarazpena jaso eta hurrengo egunetik un mes contado a partir del día siguiente a aquel enhilabeteko epean, Administrazio Publikoen Araubide que tenga lugar la notificación, de conformidad conJuridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari lo dispuesto en los artículos ­ 14 y ­ 15 de la Ley 1 1buruzko azaroaren ­ 6ko ­ 0/1992 Legearen ­ 14. eta 2 3 1 3 ­ 0/1992, de ­ 6 de noviembre, de Régimen Jurídico 21­ 15. artikuluetan ezarritakoarekin bat etorriz. de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 3.– Laguntzak ematea ebazteko eta jakinarazteko 3.– El plazo máximo para resolver y notificar lagehieneko epea sei hilabetekoa izango da, izapidetze- concesión de las ayudas será de seis meses desde lako eskumena duen organoaren erregistroan eskabide- fecha en que la solicitud haya tenido entrada en elak sarrera izan duen egunetik hasita; ebazpen adiera- Registro del órgano competente para su tramitación,zia eman gabe epe hori amaitzen bada emandakotzat transcurrido el cual se entenderá concedida la peti-hartuko da, betiere Administrazio Publikoen Araubi- ción de ayuda si no recayera resolución expresa, todode Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari ello a los efectos de lo establecido en el artículo ­ 3 4buruzko azaroaren ­ 6ko ­ 0/1992 Legearen 43. arti- 2 3 ­ de la Ley ­ 0/1992, de ­ 6 de noviembre, de Régimen 3 2kuluan ezarritakoaren arabera. Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce- dimiento Administrativo Común. Administrazio Publikoen Araubide Juridikoari eta La notificación se practicará conforme a lo previs-Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroa- to en los artículos ­ 8 y ­ 9 de la Ley del Régimen 5 5ren ­ 6ko ­ 0/1992 Legearen ­ 8. eta ­ 9. artikuluetan 2 3 5 5 Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedi-aurreikusitakoaren arabera jakinaraziko da edo, hala miento Administrativo Común o, en su caso, en losbadagokio, Administrazioaren prozeduretan baliabide artículos ­ 1, ­ 2 y 23 del Decreto ­ 32/2007, de ­ 8 2 2 ­ 2 1elektronikoak, informatikoak eta telematikoak nola de diciembre, por el que se regula la utilización deerabili behar diren arautzen duen abenduaren ­ 8ko 1 medios electrónicos, informáticos y telemáticos en los2­ 32/2007 De­ re­ uaren ­ 1., ­ 2. eta ­ 3. artikuluen k t 2 2 2 procedimientos administrativos.arabera. 2011/2830 • (8/13)
 9. 9. EHAA - 2011ko maiatzak 30, astelehena • N.º 101 ZK. • BOPV - lunes 30 de mayo de 2011 4.– Azkenean, laguntzaren eskabidea ukatzen bada 4.– Si la solicitud de ayuda finalmente es denega-betekizunen bat ez betetzeagatik, berriro eskatu ahal da por no cumplir algún requisito, se podrá volver aizango da lehenengo ukapena eragin zuten gorabehe- solicitar si se produce algún cambio en las circuns-rak aldatzen badira. tancias que dieron lugar a la primera denegación. 12. artikulua.– Laguntza ordaintzea. Artículo ­ 2.– Pago de la ayuda. 1 Laguntza eman eta berehala, ordainketa bakarrean El pago de la ayuda se realizará en el momentoordainduko da, eskatzaileak eskabide-­ rria betetzean o inmediato a la concesión mediante un único abono,adierazitako bere titulartasunpeko banku-­ orrontean. k en la cuenta bancaria que, siendo de su titularidad,Hortaz, kontu horrek aktibo egon behar du, espedi- señale la solicitante en el momento de formular laentea bukatzen ez den bitartean. solicitud. Esta cuenta deberá permanecer activa a es- tos efectos en tanto no se tenga constancia de la fina- lización del expediente. 13. artikulua.– Zenbatekoa berrikustea. Artículo ­ 3.– Revisión de la cuantía. 1 1.– Emandako laguntzaren zenbatekoak goranzko 1.– Procederá la revisión al alza de la cuantía de laberrikuspena izango du, baldin eta laguntza lehenen- ayuda concedida en el supuesto de hijas o hijos de lagoz eskatu eta hurrengo hirurehun egunen barruan solicitante que nazcan dentro de los trescientos díasjaiotako seme-­ labarik badago. a siguientes a la primera solicitud de la ayuda. Zenbatekoa berrikusteko eskaera jaiotza gertatu eta La solicitud de revisión de la cuantía deberá pre-hurrengo hiru hilabeteren buruan aurkeztu beharko sentarse en el plazo de tres meses desde el nacimien-da, agiri hauekin batera: to, acompañado de la siguiente documentación: a) Eskatzailearen seme-­ laben jaiotza-­ giria. a a a) Partida de nacimiento de las hijas o hijos de la solicitante. b) Laguntza eman eta gero jaiotako seme-­ laben a b) En el caso de concurrir discapacidad en algu-batek ezintasuna badu, alegatutako ezintasuna aitor- na de las hijas o hijos nacidos con posterioridad atzen dioten agiri ofizialak. la concesión de la ayuda, los certificados oficiales en que se reconozcan las discapacidades alegadas. 2.– Era berean, zenbatekoaren goranzko berrikus- 2.– Procederá igualmente la revisión al alza de lapena egongo da agindu honetan aurreikusitako lagun- cuantía cuando en el momento de la concesión de latza ematerakoan biktimak eskatuta balu, beretzat edo ayuda prevista en esta Orden, la víctima tuviera so-bere ardurapeko pertsona batentzat, % ­ 3ko ezinta- 3 licitada para sí o para las personas a su cargo, solici-sun maila edo handiagoa aitortzeko eskabide ofiziala, tud oficial de reconocimiento de una discapacidad debaina oraindik Foru Aldundiari dagokion Zerbitzuak porcentaje igual o superior al ­ 3%, pero ésta aún no 3hori ebatzi gabe balego. hubiera sido resuelta por el Servicio correspondiente de la Diputación Foral. Genero-­ndarkeriaren Biktimei Laguntzeko Zuzen- i El importe de la ayuda concedida por la Direccióndaritzak emandako laguntzaren zenbatekoa berriku- de Atención a las Víctimas de la Violencia de Génerosiko da, betiere ezintasuna aitortzeko ekintza agindu podrá ser revisado siempre que el acto de reconoci-honen babespean egindako eskabidea hurrengo sei miento de la discapacidad tenga lugar dentro de loshilabeteren buruan gertatuz gero. seis meses siguientes a la solicitud de ayuda formula- da al amparo de la presente Orden. 3.– Berrikusteko eskaera horri aplikatuko zaio 3.– A dicha solicitud de revisión se le aplicará to-Agindu honetan aurreikusitako prozedura orokor do el procedimiento general previsto en la presenteosoa. Orden. 14. artikulua.– Diru-­aguntza lortzeko baldintzak l Artículo ­ 4.– Alteración de las condiciones para 1aldatzea. obtener la ayuda. Laguntza ematerakoan kontuan hartu diren bal- Toda alteración de las condiciones tenidas endintzak aldatzeak laguntzak emateko ebazpena ere cuenta para la concesión de la ayuda, siempre quealdatzea ekar dezake, betiere diru-­aguntzaren helbu- l se entienda cumplido el objeto de ésta y, en su ca-rua beteta dagoela ulertzen bada eta, hala dagokio- so, la obtención concurrente de otras subvenciones onean, Administrazio honek edo beste administrazio ayudas otorgadas por esta u otras Administraciones oedo erakunde publiko batzuk aldi berean emandako Entes públicos, podrá dar lugar a la modificación dediru-­aguntzak eta laguntzak jaso direla ulertzen bada, l la resolución de concesión, siempre que se salvaguar-eta, betiere, diru-­aguntzaren onuradun izateko agin- l den los requisitos mínimos establecidos en esta Or-du honetan ezarritako gutxieneko betekizunak bete den para ser persona beneficiaria. A estos efectos, labadira. Ondorio horietarako, Genero-­ndarkeriaren i Dirección de Atención a las Víctimas de la Violencia 2011/2830 • (9/13)
 10. 10. EHAA - 2011ko maiatzak 30, astelehena • N.º 101 ZK. • BOPV - lunes 30 de mayo de 2011Biktimei Laguntzeko Zuzendaritzak aldatzeko ebazpe- de Género dictará la oportuna resolución de modi-na eman beharko du; horretan, emandako laguntzen ficación en la que se reajustarán los importes de laszenbatekoak berregokituko dira eta onuradunak be- subvenciones concedidas y se procederá por parte dehartuta geratuko dira soberan jaso dituzten zenbate- las personas beneficiarias a la devolución de los im-koak itzultzera. portes recibidos en exceso. 15. artikulua.– Baldintzak ez betetzea eta eran- Artículo ­ 5.– Incumplimientos y responsabilida- 1tzukizunak. des. Laguntzaren onuradunak Euskadiko Ogasun Na- En el supuesto de que la persona beneficiaria degusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bate- la ayuda incurriese en los casos que señala el artícu-ginaren ­ 3.1 artikuluak ezarritako kasuetako batean 5 lo ­ 3.1 del Texto Refundido de la Ley de Principios 5badago edo agindu honetan aplikatu beharreko gai- Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco,nerako arauetan eta diru-­aguntza emateko ebazpe- l incumpliese cualquiera de las condiciones establecidasnean ezarritako baldintzetako bat betetzen ez badu, en la presente Orden y demás normas aplicables asíGenero-­ndarkeriaren Biktimei Laguntzeko zuzendari- i como en la resolución de concesión, la Directora dearen ebazpenaren bidez, ordaintzeke dauden kopuru- Atención a las Víctimas de la Violencia de Género,ak jasotzeko eskubidea galdu duela adieraziko da eta, mediante la correspondiente resolución, declarará labidezkoa bada, jasotako zenbatekoak eta laguntza or- pérdida del derecho a la percepción de las cantidadesdainduz geroztik sortutako legezko korrituak Euskal pendientes y, en su caso, la obligación de reintegrarHerriko Diruzaintza Nagusiari itzuli beharra; horrek a la Tesorería General del País Vasco las cantidadesez ditu eragotziko bidezkoak diren ekintzak, abendu- percibidas más los intereses legales que correspondanaren ­ 7ko ­ 98/1991 De­ re­ uan ezarritakoaren arabe- 1 6 k t desde el momento del pago de la ayuda, sin perjuiciora. Diru-­ opuru horiek sarrera publikotzat hartuko k de las demás acciones que procedan, de conformidaddira bidezko lege-­ ndorioetarako eta erantzukizunen o con lo establecido en el Decreto ­ 98/1991, de ­ 7 de 6 1araubidea Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei diciembre. Las referidas cantidades tendrán la con-buruzko Legearen Testu Bateginaren ­ 4. artikuluan 6 sideración de ingresos públicos a los efectos legalesezarritakoa izango da. pertinentes, siendo el régimen de responsabilidades el previsto en el artículo ­ 4 del Texto Refundido de la 6 Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda Gene- ral del País Vasco. Halaber, jasotako zenbatekoak osorik itzuli egin Asimismo, procederá la devolución íntegra de lasbeharko dira baldin eta laguntza eman bada eskatuta- cantidades percibidas, cuando se hubiera obtenido lako betekizunak bete gabe edo hori ematea eragotziko ayuda sin reunir los requisitos exigidos para su conce-luketen egintzak edo datuak faltsutuz edo ezkutatuz. sión, o falseando u ocultando los hechos o datos que hubieran impedido su concesión. 16. artikulua.– Dirua itzultzeko prozedura. Artículo ­ 6.– Procedimiento de reintegro. 1 Aurreko artikuluan aurreikusitako ez-­ etetze kasu- b En el supuesto de los incumplimientos previstosetan, hau izango da jasotako diru-­aguntzak itzultzeko l en el artículo anterior, el procedimiento para el rein-prozedura: tegro de las ayudas percibidas será el siguiente: a) Genero-­ndarkeriaren Biktimei Laguntzeko zu- i a) La Directora de Atención a las Víctimas de lazendariak interesdunari jakinaraziko dizkio itzultzeko Violencia de Género comunicará a la persona inte-prozeduraren hasiera eta hori oinarritzeko arrazoiak resada la iniciación del procedimiento de reintegro yeta ­ 5 eguneko epea emango dio, interesdunak ego- 1 las causas que lo fundamentan, concediendo un plazokitzat jotzen dituen alegazioak egiteko. de ­ 5 días para que formule las alegaciones que esti- 1 me oportunas. b) Alegazioak jaso edo alegaziorik egin gabe epea b) Recibidas las alegaciones o transcurrido el plazopasa ondoren, prozedura amaitutzat joko da, Genero- sin que se hubieran realizado, se pondrá fin al proce-i­ndarkeriaren Biktimei Laguntzeko zuzendariaren dimiento por resolución de la Directora de Atenciónebazpenaren bidez. a las Víctimas de la Violencia de Género. Itzulketako prozedura ebazteko gehienezko epea El plazo máximo para resolver el procedimiento desei hilabetekoa da. reintegro será de seis meses. Ebazpenean adierazten bada ez-­ etetzea egon dela, b Si la resolución estimase la existencia de incumpli-diru-­aguntza jasotzeko eskubidea galdutzat emango l miento, declarará la pérdida del derecho a la percep-da eta, hala badagokio, ebazpena jakinarazten denetik ción de la ayuda y, en su caso, la obligación de rein-hasita gehienez bi hilabeteko epean, dagozkion diru- tegrar a la Tesorería General del País Vasco las canti-k­ opuruak Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza dades que procedan en un plazo máximo de dos me- 2011/2830 • (10/13)
 11. 11. EHAA - 2011ko maiatzak 30, astelehena • N.º 101 ZK. • BOPV - lunes 30 de mayo de 2011Nagusiari itzuli beharra adieraziko da. Epe hori bo- ses, desde la notificación de la resolución. Este plazorondatezko epealditzat joko da. se considerará como plazo de período voluntario. c) Borondatezko aldian itzulketarik egiten ez bada, c) La falta de reintegro en el período voluntarioEusko Jaurlaritzaren Ogasun eta Herri Administrazio será puesta en conocimiento de la Viceconsejería deSaileko Ogasun eta Finantza Sailburuordetzari jakina- Finanzas del Departamento de Economía y Haciendaraziko zaio, premiamendu-­ ideari ekin ahal izateko, b del Gobierno Vasco, a fin de que se proceda por laaplikatzekoa den legezko araudian xedatutakoaren vía de apremio, según lo dispuesto en la normativaarabera. legal aplicable. 17. artikulua.– Diru-­aguntzaren bateragarritasu- l Artículo ­ 7.– Compatibilidad de la ayuda. 1na. 1.– Agindu honetan aurreikusitako diru-­aguntza l 1.– La percepción de la ayuda económica previstajasotzea bateragarria izango da administrazio publi- en la presente Orden será compatible con la percep-koek edo horren edozein organismok, erakundek edo ción de cualquier otra ayuda establecida tanto por lassozietatek edo edozein erakunde pribatuk emaniko administraciones públicas o cualquiera de sus organis-beste batzuekin, betiere laguntza hori ez bada jaso mos, entes o sociedades, como por cualquier entidadxede bererako, hau da, hori jasotzeko baldintza ez privada siempre que ésta no esté destinada al mismobada genero-­ndarkeriaren biktima izatea; dena dela, i fin, es decir, que no sea una ayuda cuya condiciónhorrek ez dio kalterik eragingo hurrengo paragrafoan sea ser víctima de violencia de género sin perjuicioadierazitakoari. de lo establecido en el párrafo siguiente. 2.– Xedapen honetan araututako prestazioa bate- 2.– La prestación regulada en esta disposición esragarria da Indarkeriazko Delituen eta Sexu Askata- asimismo compatible con las ayudas previstas en lasunaren aurkako Delituen Biktimentzako Laguntzei Ley ­ 5/1995, de ­ 1 de diciembre, de Ayudas y Asis- 3 1eta Asistentziari buruzko abenduaren ­ 1ko ­ 5/1995 1 3 tencia a las Víctimas de Delitos Violentos y contra laLegean aurreikusitako diru-­aguntzekin. l Libertad Sexual. 3.– Eskatzaileak abenduaren ­ 1ko ­ 5/1995 Lege- 1 3 3.– En el supuesto de que la solicitante percibie-aren babespean laguntzak jasoko balitu edo adminis- ra ayudas al amparo de la Ley ­ 5/1995, de ­ 1 de 3 1trazio publikoek edo horren edozein organismok, era- diciembre, o cualquier otra ayuda establecida tantokundek edo sozietatek edo edozein erakunde priba- por las administraciones públicas o cualquiera de sustuk emaniko beste laguntza bat diru-­ arreratzat hartu s organismos, entes o sociedades, como por cualquierbeharko dira, agindu honen ­ . artikuluan ezarritako 4 entidad privada éstas deberán computarse como in-errenten gabezia izeneko betekizuna betetzen duten gresos, con la finalidad de determinar si cumple elzehazteko asmoz. requisito de carencia de rentas establecido en el artí- culo ­ de la presente Orden. 4 18. artikulua.– Datuak babestea. Artículo ­ 8.– Protección de datos. 1 Datu Pertsonalak Babesteko abenduaren ­ 3ko 1 En cumplimiento de los dispuesto en la Ley Or-1­ 5/1999 Lege Organikoak ezarritakoa betetzeko, gánica ­ 5/1999, de ­ 3 de diciembre, de Protección 1 1Eusko Jaurlaritzako Herrizaingo Saileko Genero- de Datos de Carácter Personal (LOPD), la Direccióni­ndarkeriaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritzak de Atención a las Víctimas de la Violencia de Géne-jakinarazten du eskabideetako datuek Herrizaingo ro del Departamento de Interior del Gobierno VascoSaileko Genero-­ndarkeriaren Biktimei Laguntzea i informa que los datos se faciliten y que figuren enizeneko fitxategia osatuko dutela; horren xedea da las solicitudes pasan a formar parte de un Fichero delaguntza-­ spedienteak kudeatzea, Datuak Babesteko e su titularidad denominado Atención a las VíctimasAgentziari jakinarazi eta gero, eta datuen segurtasun de Violencia de Género del Departamento de Inte-osoa bermatzeko behar dituen segurtasun-­ eurriak n rior, cuya finalidad es la gestión de los expedientes deditu; datu horiek ez zaie hirugarrenei jakinaraziko, ayuda, previamente notificado a la Agencia Vasca delegeak gaitutako suposamenduetatik kanpo. Datu Protección de Datos y que cuenta con las medidas depertsonalak babesteko araudiaren arabera, DBLOk es- seguridad necesarias para garantizar la total seguridadpresuki aitorturiko atzipen-­ zuzenketa-­ baliogabetze-­ , , de los datos, los cuales no serán comunicados a terce-eta aurkaratze-­ skubideak burutu ahal izango dituzte, e ros fuera de los supuestos habilitados legalmente. DeEusko Jaurlaritzako Herrizaingo Saileko Genero- acuerdo con la normativa existente sobre proteccióni­ndarkeriaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritzarekin de datos de carácter personal, se podrán ejercer losharremanetan jarriz (Vitoria-­ asteizko Donostia kale- G derechos de acceso, cancelación, rectificación y opo-an, ­ 1010). 0 sición que expresamente reconoce la LOPD ponién- dose en contacto con la Dirección de Atención a las Víctimas de la Violencia de Género del Departamen- to de Interior del Gobierno Vasco, c/ Donostia-­ an S Sebastián, ­ ; ­ 1010 de Vitoria-­ asteiz. 1 0 G 2011/2830 • (11/13)
 12. 12. EHAA - 2011ko maiatzak 30, astelehena • N.º 101 ZK. • BOPV - lunes 30 de mayo de 2011 Administrazio Publikoak aurkeztu diren datuak al- La Administración Pública podrá cotejar los datosderatu ahalko ditu eta beharrezko egiaztapenak egin, aportados y realizar las comprobaciones oportunaslaguntzak behar bezala adjudikatzeko. para la correcta adjudicación de las ayudas.XEDAPEN GEHIGARRIA.– Finantzaketa eta DISPOSICIÓN ADICIONAL.– Financiación eaurrekontuen egozpena. imputación presupuestaria. 1.– Agindu honek arautzen du diru-­aguntzak l 1.– Las ayudas cuyo procedimiento de concesiónemateko eta ordaintzeko prozedura eta horiek finan- y pago se regula en la presente Orden se financiarántzatuko dira Euskal Autonomia Erkidegoko Aurre- con cargo a los Presupuestos Generales de la Comu-kontu Orokorren kontura. nidad Autónoma del País Vasco. Publizitate-­ rintzipioa betetzeko asmoz, Genero- p Al objeto de dar cumplimiento al principio de pu-i­ndarkeriaren Biktimei Laguntzeko zuzendariaren blicidad, por Resolución de la Directora de Atenciónebazpenez argitara emango da, aurrekontu ekitaldi a las Víctimas de la Violencia de Género se hará pú-bakoitzaren hasieran, Euskal Autonomia Erkidegoko blica, al comienzo de cada ejercicio presupuestario, laAurrekontu Orokorretan horretarako emandako do- dotación asignada al efecto en los Presupuestos Gene-tazioa. rales de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Aurrekontu ekitaldi bakoitzean eman beharreko El volumen total de las ayudas a conceder dentrodiru-­aguntzen zenbateko osoak ez du gaindituko l de un ejercicio presupuestario no superará la citadaaipatutako zuzkidura edo haren kopuru eguneratua, consignación o la que resulte de su actualización, deEuskal Autonomia Erkidegoan indarreko aurrekontu conformidad con el régimen presupuestario vigenteerregimenaren arabera. Horrelakorik gertatuz gero, en la Comunidad Autónoma de Euskadi, y de cuyaEuskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitara- circunstancia se dará publicidad mediante resolucióntuko da, Genero-­ndarkeriaren Biktimak Laguntzeko i de la Directora de Atención a las Víctimas de la Vio-zuzendariaren ebazpenaren bidez. lencia de Género publicada en Boletín Oficial del País Vasco. 2.– Laguntzak ematea ukatu egingo da, horretara- 2.– Se denegará la concesión de la ayuda en el ca-ko den aurrekontuan ez badago kreditu egoki eta na- so en el que el Presupuesto al que deban imputarsehikorik nahi den xederako eta, beraz, agindu honen las citadas ayudas carezca de crédito adecuado y su-eraginkortasuna eten egingo da, beste laguntza batzuk ficiente para la finalidad pretendida, suspendiéndoseemateari dagokionez. Horregatik guztiagatik, agindu la eficacia de la presente Orden en lo relativo a lahau indarrean dagoen bitartean, ekitaldi ekonomiko concesión de nuevas ayudas. Por todo ello, mientrasbatean ezarritako kreditua agortuz gero, egoera ho- se encuentre vigente la presente Orden, si en un ejer-rren berri emango da, administrazio-­ bazpen baten e cicio económico se agota el crédito consignado, sebidez, eta, ebazpen horretan, kreditua noiz agortu emitirá al objeto de dar publicidad a tal circunstan-den azalduko du. Ebazpen hori, gainera, Euskal He- cia, resolución administrativa en la que se señalará larriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da. fecha en la que se ha producido el agotamiento del citado crédito, publicándose la misma en el Boletín Oficial del País Vasco. 3.– Kontuan hartuz arau honen izaera denboran 3.– Dado el carácter de la presente norma regu-mugagabea dela, aurrekontu-­ urreikuspenaren bal- a ladora, indefinido en el tiempo, condicionado por ladintzapean dagoela eta jakin gabeko ekintzak gertatu existencia de previsión presupuestaria y el acaecimien-izana, dagokion ekitaldi osoan zehar aurkez daitezke to de hechos inciertos, se podrán presentar solicitudeseskabideak. durante todo el ejercicio correspondiente.XEDAPEN IRAGANKORRAK DISPOSICIONES TRANSITORIAS Lehenengoa.– Izapidetzen ari diren prozedurak. Primera.– Procedimientos en tramitación. Agindu hau indarrean sartu aurretik aurkeztuta- Las solicitudes presentadas con anterioridad a lako eskabideak ebatziko dira agindu honen arabera: entrada en vigor de la presente Orden se resolverángenero-­ndarkeriaren aurkako Babes Integraleko i conforme a lo establecido en la Orden de ­ de mar- 3Neurriei buruzko abenduaren ­ 8ko ­ /2004 Lege 2 1 zo de ­ 010, del Consejero de Interior, por la que se 2Organikoaren ­ 7. artikuluan aurreikusitako genero- 2 establece el procedimiento de concesión y pago de lai­ndarkeriaren biktima diren emakumeei diru-­aguntza l ayuda económica a las mujeres víctimas de violenciaemateko eta ordaintzeko prozedura ezartzen duen de género prevista en el artículo ­ 7 de la Ley Or- 2Herrizaingoko sailburuaren ­ 010eko martxoaren ­ ko 2 3 gánica ­ /2004, de ­ 8 de diciembre, de Medidas de 1 2Agindua. Protección Integral contra la Violencia de Género. 2011/2830 • (12/13)
 13. 13. EHAA - 2011ko maiatzak 30, astelehena • N.º 101 ZK. • BOPV - lunes 30 de mayo de 2011 Bigarrena.– Gehieneko zenbatekoa ebazpen ho- Segunda.– El importe máximo establecido en la Re-netan ezarriko da: genero-­ndarkeriaren Biktimei La- i solución de ­ 0 de diciembre de ­ 010, de la Directora 3 2guntzeko zuzendariaren ­ 010eko abenduaren 30eko 2 ­ de Atención a las Víctimas de la Violencia de Género,Ebazpena, Herrizaingoko sailburuaren ­ 010eko mar- 2 por la que se hace pública la dotación asignada en lostxoaren ­ ko Aginduan aurreikusitako diru-­aguntzei 3 l Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma delEuskal Autonomia Erkidegoko ­ 011rako Aurrekontu 2 País Vasco para el año ­ 011 a las ayudas previstas en la 2Orokorretan emandako dotazioa iragartzen duena. Orden de ­ de marzo de ­ 010, del Consejero de Inte- 3 2Izan ere, agindu horrek Genero-­ndarkeriaren aurkako i rior, por la que se establece el procedimiento de conce-Babes Integraleko Neurriei buruzko abenduaren ­ 8ko 2 sión y pago de la ayuda económica a las mujeres vícti-1­ /2004 Lege Organikoaren ­ 7. artikuluan aurreiku- 2 mas de violencia de género prevista en el artículo ­ 7 de 2sitako genero-­ndarkeriaren biktima diren emakume- i la Ley Orgánica ­ /2004, de ­ 8 de diciembre, de Medi- 1 2ei diru-­aguntza emateko eta ordaintzeko prozedura l das de Protección Integral contra la Violencia de Géne-ezartzen baitu. Hain zuzen, ­ 80.000 eurotan finkatu 3 ro (­ OPV n.º ­ 2, de ­ 9 de enero de 2011), fijado en B 1 1 ­da eta, era berean, agindu honetan ezarritakoaren 3 ­ 80.000 euros, también constituirá igualmente el límitearabera, ­ 011ko ekitaldian emango diren laguntzen 2 máximo de ayudas a conceder durante ele ejercicio ­ 011 2gehieneko muga izango da. en base a lo establecido en la presente Orden.XEDAPEN INDARGABETZAILEA DISPOSICIÓN DEROGATORIA Indargabe geratzen da Herrizaingoko sailburuaren Queda derogada la Orden de ­ de marzo de ­ 010, 3 22­ 010eko martxoaren ­ ko Agindua, hor ezartzen baita 3 del Consejero de Interior, por la que se establece elzer prozedura jarraitu behar den Genero-­ndarkeriaren i procedimiento de concesión y pago de la ayuda eco-aurkako Babes Integraleko Neurriei buruzko abendu- nómica a las mujeres víctimas de violencia de géneroaren ­ 8ko ­ /2004 Lege Organikoaren ­ 7. artikuluan 2 1 2 prevista en el artículo ­ 7 de la Ley Orgánica ­ /2004, 2 1aurreikusitako genero-­ndarkeriaren biktima diren i de ­ 8 de noviembre, de Medidas de Protección Inte- 2emakumeei diru-­aguntza emateko eta ordaintzeko. l gral contra la Violencia de Género.AZKEN XEDAPENAK DISPOSICIONES FINALES Lehenengoa.– Interpretazioa eta aplikazioa. Primera.– Interpretación y aplicación. Genero-­ndarkeriaren Biktimei Laguntzeko zuzen- i Se faculta a la Directora de Atención a las Vícti-dariari ahalmena ematen zaio agindu hau betearazte- mas de la Violencia de Género a realizar cuantas ac-ko beharrezko diren jarduerak burutzeko, baita bere tuaciones sean precisas para la ejecución de la presen-eranskina ebazpen bidez aldatzeko edo eguneratzeko te Orden, así como para modificar o actualizar me-ere. diante Resolución su anexo. Bigarrena.– Izapide elektronikoa. Segunda.– Tramitación electrónica. Agindu honen ­ . artikuluan aurreikusitako izapide 8 La tramitación electrónica prevista en el artículo ­ 8elektronikoa abian hasiko da agindua indarrean sartu de la presente Orden, entrará en funcionamiento eneta hiru hilabeteko epearen barruan, gehienez ere. el plazo máximo de tres meses desde la entrada en vigor de la Orden. Hirugarrena.– Legedi aplikagarria. Tercera.– Normativa aplicable. Agindu honek aurreikusten ez duenari dagokionez, En lo no previsto en esta Orden se estará a lo dis-aintzat hartuko dira bi hauek: genero-­ndarkeriaren i puesto en la Ley Orgánica ­ /2004, de ­ 8 de diciem- 1 2aurkako Babes Osorako Neurriei buruzko abendua- bre, de Medidas de Protección Integral contra la Vio-ren ­ 8ko ­ /2004 Lege Organikoa eta azaroaren 11ko 2 1 ­ lencia de Género, y en el Texto Refundido de la LeyLegegintzako De­ re­ uaz onartutako Euskadiko Oga- k t de Principios Ordenadores de la Hacienda Generalsun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu del País Vasco, aprobado por el Decreto LegislativoBategina. 1 ­ /1997, de ­ 1 de noviembre. 1 Laugarrena.– Indarrean jartzea. Cuarta.– Entrada en vigor. Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldiz- La presente Orden entrará en vigor el día siguien-karian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da te al de su publicación en el Boletín Oficial del Paísindarrean. Vasco. Vitoria-­ asteiz, ­ 011ko maiatzaren ­ 0a. G 2 3 En Vitoria-­ asteiz, a ­ 0 de mayo de ­ 011. G 3 2Herrizaingoko sailburua, El Consejero de Interior,RODOLFO ARES TABOADA. RODOLFO ARES TABOADA. 2011/2830 • (13/13)

×