ผศ.ศรัณ ยพงศ์ เที่ย งธรรม
Marketing Promotion•  การทำาการส่งเสริมการตลาด (Marketing  Promotion) จะต้องมีค่าใช้จ่ายมากใช่หรือไม่ ?  และถ้าคำาตอบ...
Low Cost Marketing ทีใ ส่ป ้า ยชื่อ : บริษัทคอมพิวเตอร์เล็กๆ แห่งหนึ่ง   ่ แจก “ที่ใส่ป้ายชื่อ” ให้แก่ผู้เข้าชมงานแสดง...
Giveaway  สิน ค้า ของกำา นัล : บริษัทซอฟแวร์แห่งหนึงตั้ง                         ่  รางวัลการข...
Low cost Marketing Tools  Internet Website และ Search Engine     Internet Website เป็นเครื่องมือทางการ  ตลาดที่ต้...
Name card  นามบัต ร ที่ใช้เพื่อมุ่งหวังการสื่อสารการตลาดนั้น ควรใช้  ประโยชน์ทั้งสองด้าน ด้านหนึ่งให้รายละเอียดตาม  ...
Folders, Leaflets, Coupons           แผ่นพับ ใบปลิว และคูปอง           เช่นเดียวกับนามบัตร แผ่นพับ ใบปลิว  หรือคูปอง...
Press Release     Press Release คือการทีกจการเขียนข่าว                ่ ิ  เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือร...
Radio  รายการวิท ยุ           ธุรกิจขนาดเล็กควรเสาะหาเพื่อใช้  ประโยชน์จากรายการวิทยุตางๆ ในการส่ง         ...
Classified Ads  โฆษณาในหน้า คลาสสิฟ ายด์ข องหนัง สือ พิม พ์ และ  โฆษณาในสมุด โทรศัพ ท์           หากจำาเป็นต้องลงโฆษ...
Member get members  การขอให้ลูกค้าแนะนำาลูกค้าให้           การขอให้ลูกค้าแนะนำาลูกค้าให้เป็นเรื่องง่ายที่ธุรกิจขนาด ...
Buzz Marketing  Buzz Marketing     โดยปกติลูกค้ามีการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการภายใน  กลุมแบบปากต่อปากอยู่แล้ว ไม่ว่...
Viral Marketing  Viral Marketing     Viral Marketing เป็นการใช้อินเทอร์เน็ตเป็น  สือในการทำาให้เกิดการบอกต่อด้วยก...
Fax Message and Catalog onshipment  Fax Message ใบปะหน้าการส่ง Fax ทีมีพนทีที่                    ่ ...
Have a nice day
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Low cost marketing

1,295 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,295
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Low cost marketing

 1. 1. ผศ.ศรัณ ยพงศ์ เที่ย งธรรม
 2. 2. Marketing Promotion• การทำาการส่งเสริมการตลาด (Marketing Promotion) จะต้องมีค่าใช้จ่ายมากใช่หรือไม่ ? และถ้าคำาตอบคือ “ใช่” แล้ว• ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทีมงบประมาณ ่ ี ด้านการตลาดน้อยมาก จะทำาการส่งเสริมการ ตลาดผลิตภัณฑ์ของพวกเขาได้อย่างไร ? หรือ เป็นเรื่องทีเหมาะสมแล้วทีธุรกิจบริการขนาดเล็กๆ ่ ่ จำาเป็นต้องจัดสรรรายรับจำานวนมากเป็นงบ ประมาณในการส่งเสริมการตลาด ?• “Low cost Marketing - การทำาการตลาดแบบ ต้นทุนตำ่า” ซึ่งเป็นแนวทางการส่งเสริมการตลาด ทีมรูปแบบทีไม่อิงตามรูปแบบการบริหารการ ่ ี ่ ตลาดของบริษัทใหญ่ต่างๆ
 3. 3. Low Cost Marketing ทีใ ส่ป ้า ยชื่อ : บริษัทคอมพิวเตอร์เล็กๆ แห่งหนึ่ง ่ แจก “ที่ใส่ป้ายชื่อ” ให้แก่ผู้เข้าชมงานแสดงสินค้า โดยที่ใส่ป้ายชื่อนี้ออกแบบอย่างมีสไตล์และใช้สีที่ เป็นสัญลักษณ์ของบริษัท รวมทั้งพิมพ์ชื่อบริษัทและ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อไว้ด้วย ภายหลังงานแสดง สินค้าปรากฏว่ายอดลูกค้าที่ติดต่อเข้ามายังบริษัท เพิ่มสูงขึ้น 64% โดยระบุว่ารู้จักบริษัทจากที่ใส่ป้าย ชื่อที่แจกในงาน เสื้อ พิม พ์โ ลโก้ส ิน ค้า : บริษัทผู้จำาหน่ายอุปกรณ์ สำานักงานแห่งหนึ่ง ส่งเอกสารรายละเอียดเครื่องถ่าย เอกสารรุ่นใหม่ไปยังดีลเลอร์ทุกรายโดยมีข้อเสนอ พิเศษว่าจะแจกเสื้อโปโลและของกำานัลอื่นๆ ที่มีโลโก้ ตราสินค้าให้แก่ดีลเลอร์ที่เรียกนัดหมายให้พนักงาน ขายของบริษัทเข้าไปนำาเสนอให้รายละเอียดเกี่ยวกับ
 4. 4. Giveaway สิน ค้า ของกำา นัล : บริษัทซอฟแวร์แห่งหนึงตั้ง ่ รางวัลการขายให้แก่ตัวแทนจำาหน่ายที่สามารถ ทำายอดขายได้ตามเป้าหมายเป็นทริปท่องเทียว ่ ฮาวาย ปรากฏว่าในสองปีแรกมีตัวแทนจำาหน่าย เพียงรายเดียวทีทำายอดขายได้ตามเป้าหมายและ ่ ได้รับรางวัลไป ในปีต่อมา บริษัทยังคงตั้งรางวัล เดิมเงือนไขเดิม แต่ตั้งแต่เริ่มปี บริษัทเน้นการกระ ่ ตุ้นยำ้าเตือนตัวแทนจำาหน่ายด้วยการส่งจดหมาย ข่าวไปยังตัวแทนจำาหน่ายยำ้าถึงรางวัลทริปท่อง เทียวฮาวาย นอกจากนีแต่ละเดือน ยังมีสินค้า ่ ้ ต่างๆ เช่น ถ้วยนำ้า ปากกา กล่อง ทีมรูป่ ี สัญลักษณ์ฮาวายส่งให้ตัวแทนจำาหน่ายอย่างต่อ เนือง ปรากฏว่าในปีนนมีตัวแทนจำาหน่ายทีทำา ่ ั้ ่ ยอดขายได้ตามเป้าหมายถึง 15 ราย ยอดขาย โดยรวมเพิมขึ้น 35% ่
 5. 5. Low cost Marketing Tools Internet Website และ Search Engine Internet Website เป็นเครื่องมือทางการ ตลาดที่ต้นทุนตำ่ามากเมือเทียบกับประสิทธิภาพ ่ และประสิทธิผลทีคาดหวังได้ เช่น การสื่อสารกับ ่ ลูกค้าได้ทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมงสัปดาห์ละ 7 วัน การนำาเสนอผลิตภัณฑ์ รวมทังการเป็นช่อง ้ ทางในการสื่อสารและรับคำาสั่งซื้อจากลูกค้า ส่วน การทำาให้ผลิตภัณฑ์ของเราอยูใน Top List ของ ่ Search Engine ก็เป็นเรื่องจำาเป็นหากต้องการให้ ลูกค้าหาเราพบ เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่หรือ เกือบทังหมดมีพฤติกรรมการหาข้อมูล เลือกและ ้ เปรียบเทียบข้อมูลโดยอาศัย Search Engine ส่วน วิธีการ กิจการก็ควรว่าจ้างให้มออาชีพโดยตรง ื ดำาเนินการ เนืองจากมีค่าใช้จ่ายไม่สง ่ ู
 6. 6. Name card นามบัต ร ที่ใช้เพื่อมุ่งหวังการสื่อสารการตลาดนั้น ควรใช้ ประโยชน์ทั้งสองด้าน ด้านหนึ่งให้รายละเอียดตาม มาตรฐานนามบัตรทั่วไป ส่วนด้านหลังสามารถให้รายละ เอียดอื่นๆ ได้ตามที่กิจการต้องการให้ขอมูล โดยมีหลัก ้ สำาคัญก็คือ ต้องให้ผู้ที่ได้รับนามบัตรไปเก็บนามบัตรนี้ไว้ไม่ ทิ้งไม่ทำาลาย นามบัต ร อาจจะเป็นบัตรส่วนลดในการรับบริการ หรือ อาจ ใช้เทคนิคง่ายๆ ประการหนึ่งที่จะเพิ่มค่าให้นามบัตรและ ทำาให้ผู้ได้รับนามบัตรไม่ทิ้งไปก็คือ  การเขียนหมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือ email address ด้วย ลายมือก่อนยืนนามบัตรให้ผู้รับซึ่งจะทำาให้ผู้รับรู้สึกถึงความพิเศษ ่ จึงมักเก็บนามบัตรไว้ไม่ทิ้งหรือทำาลาย  ควรแจกหรือกระจายนามบัตรในทุกโอกาสที่เป็นไปได้ นอกจาก จะแจกโดยตรงให้กับบุคคลทุกคนที่มีโอกาสรู้จัก  ควรแนบไปกับสินค้า ใบวางบิล ของกำานัลลูกค้า ฯลฯ  ฝากนามบัตรจำานวนหนึ่งให้เพื่อนและครอบครัวเก็บไว้ เพื่อว่า หากมีโอกาสก็จะได้ช่วยแจกนามบัตรให้บุคลอื่นๆ  บอร์ดสำาหรับให้ติดนามบัตรไว้ในสถานที่หรือร้านค้า ก็เป็นจุดที่
 7. 7. Folders, Leaflets, Coupons          แผ่นพับ ใบปลิว และคูปอง          เช่นเดียวกับนามบัตร แผ่นพับ ใบปลิว หรือคูปองรับบริการฟรีหรือคูปองส่วนลด เป็น สิ่งทีควรเตรียมไว้แจกในทุกโอกาสเช่นกัน ่ เช่น แจกให้ผที่มาร่วมสัมมนารายอืนๆ วาง ู้ ่ บนกระจกรถยนต์ในลานจอดรถ หรือ ยืนแจก เองในทีชุมชน ่      
 8. 8. Press Release Press Release คือการทีกจการเขียนข่าว ่ ิ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือร้านค้า แล้วส่งไปยัง สือมวลชนโดยเฉพาะสื่อสิงพิมพ์ โดยคาดหวังให้ ่ ่ มีการพิมพ์เผยแพร่ในลักษณะข่าว การส่งข่าว ประชาสัมพันธ์นจะมีโอกาสมากขึ้นหาก ี้ หนังสือพิมพ์ฉบับนันๆ มี Section เกี่ยวกับธุรกิจ ้ ขนาดกลางและขนาดย่อย โดยในการเขียนข่าว ประชาสัมพันธ์เพื่อ Release นัน ควรมีรูปแบบที่ ้ เป็นมาตรฐานแต่เน้นความง่าย มีส่วน Headline และมีส่วนทีอยูในเครื่องหมายคำาพูดทีต้องการ ่ ่ ่ เน้นและทำาให้เหมือนเป็นการสัมภาษณ์โดยนัก ข่าว
 9. 9. Radio รายการวิท ยุ          ธุรกิจขนาดเล็กควรเสาะหาเพื่อใช้ ประโยชน์จากรายการวิทยุตางๆ ในการส่ง ่ เสริมการตลาดกิจการหรือผลิตภัณฑ์ วิธีการที่ ง่ายทีสุดก็คือด้วยการโทรศัพท์เข้าไปมีส่วน ่ ร่วมในรายการวิทยุตางๆ เพื่อสอบถาม ตอบ ่ คำาถาม สนทนา เพื่อแฝงการส่งเสริมการ ตลาดผลิตภัณฑ์ของกิจการ
 10. 10. Classified Ads โฆษณาในหน้า คลาสสิฟ ายด์ข องหนัง สือ พิม พ์ และ โฆษณาในสมุด โทรศัพ ท์          หากจำาเป็นต้องลงโฆษณาหนังสือพิมพ์ ส่วนที่ราคา ถูกและคาดหวังผลได้ดี ที่เข้าข่ายเป็น low-cost marketing ก็คือส่วน Classified และสื่อโฆษณาที่ราคาไม่แพงที่ไม่ควร มองข้ามอีกสื่อหนึ่งก็คือโฆษณาในสมุดโทรศัพท์ ไปรษณีย บัต ร          ไปรษณียบัตรเป็นสื่อที่ใช้ประโยชน์ได้ดีในการเตือน ลูกค้าเมื่อถึงกำาหนดนัด เช่น การบำารุงรักษา การตรวจ สุขภาพฟัน ฯลฯ เป็นต้น รวมทั้งกิจการสามารถใช้ ไปรษณียบัตรเพือเชื้อเชิญให้ลกค้าเข้าไปรับทราบข้อมูล ่ ู รายละเอียดหรือติดต่อกับกิจการทาง web site เรียกว่าการ ทำา “mail drive to the web” Email: ในทำานองเดียวกันกับไปรษณียบัตร กิจการสามารถ ใช้ Email ในการแจ้งข่าวสารให้ลูกค้าได้เช่นเดียวกัน โดย เฉพาะ email เป็นการสื่อสารที่สามารถออกแบบมุ่งให้ลูกค้า Response และคาดหวังได้สูงด้วย
 11. 11. Member get members การขอให้ลูกค้าแนะนำาลูกค้าให้          การขอให้ลูกค้าแนะนำาลูกค้าให้เป็นเรื่องง่ายที่ธุรกิจขนาด กลางและขนาดย่อมมองข้ามไป โดยมีกจการจำานวนมากไม่เคย ิ ปฏิบติเลย ั Cross Selling การเสนอหรือเชิญชวนลูกค้าปัจจุบนให้ซื้อผลิตภัณฑ์หรือ ั บริการอื่นๆ ของกิจการ เป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างยอดขาย ด้วยต้นทุนที่ตำ่ามากเช่นกัน Ambient Advertising Ambient หมายถึงสิงแวดล้อมรอบๆ ตัวในชีวิตประจำาวัน ่ Ambient Advertising มาจากแนวความคิดว่าทุกสิงรอบๆ ตัว ่ สามารถจะเป็นพื้นที่โฆษณาได้ทั้งสิน Ambient Ad จึงเป็นโฆษณา ้ โดยใช้สอที่เป็นสิงรอบๆ ตัว กล่าวคือ เป็นสือโฆษณาที่แปลก ื่ ่ ่ แหวกแนว เพื่อเน้นการสร้างความประหลาดใจ ประทับใจใน ความคิดสร้างสรรค์ เช่น การสกรีนข้อความโฆษณาลงบนตัว “วัว” ที่ยืนเล็มหญ้าอยู่ขางทาง ข้อความโฆษณาบนพื้นหลังคารถ ้ ประจำาทาง เพื่อมุ่งโฆษณาไปยังคนที่อยู่บนสะพานลอยหรืออยู่บน อาคาร หรือ การแขวนป้ายข้อความที่ต้องการโฆษณาไว้ที่ตัวคน เป็นต้น ความแปลกใหม่ของ Ambient Ads. จะดึงดูดความสนใจ ได้ดี และ ก่อให้เกิดการพูดปากต่อปาก
 12. 12. Buzz Marketing Buzz Marketing โดยปกติลูกค้ามีการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการภายใน กลุมแบบปากต่อปากอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นความพึงพอใจหรือ ่ ไม่พอใจเกี่ยวกับสินค้า ร้านค้า หาทางกระตุ้นและบริหาร การสื่อสารปากต่อปากโดยการสร้างกระแสให้เกิดการพูด ต่อๆ กัน อาจทำาได้โดยออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการให้มี ความแปลกใหม่ โดดเด่น หรือการจัดกิจกรรมทางการตลาด ต่างๆ Chat Marketing ห้องสนทนาใน web site ต่างๆ เป็นอีกแหล่งหนึ่งที่ นักการตลาดต้นทุนตำ่าควรใช้ประโยชน์ในการเข้าไปพูดคุย สื่อสาร นำาเสนอข้อมูลการตลาดผลิตภัณฑ์หรือตัวกิจการ Free Media เป็นการดำาเนินการ หรือจัดกิจกรรมที่น่าสนใจและน่า จะเป็นข่าว เช่น การเชิญดาราคนดังที่เรารู้จักให้มาที่ร้าน แล้วเชิญนักข่าวมาถ่ายทำาการสัมภาษณ์หรือการจัด กิจกรรมที่แปลก แหวกแนว ยิ่งใหญ่ ที่ให้สื่อมวลชนสนใจ มาทำาข่าวหรือสกู้ป
 13. 13. Viral Marketing Viral Marketing Viral Marketing เป็นการใช้อินเทอร์เน็ตเป็น สือในการทำาให้เกิดการบอกต่อด้วยการ Forward ่ ต่อๆ กันไป เช่น กิจการอาจถ่ายรูปร้านค้า รีสอร์ท หรือ ร้านอาหารที่ต้องการทำาการส่งเสริม การตลาด แล้วส่งรูป และ/หรือ เขียนคำาอธิบาย แล้วส่งให้คนรู้จกเพื่อ Forward ต่อๆ กันไป ั นอกจากนี้การใช้ email signature ทีใช้ในการ ่ ส่ง email ก็เป็นเครื่องมือทีน่าสนใจทีควรเผยแพร่ ่ ่ ไปพร้อมข้อความด้วย สติ้ก เกอร์          สติ๊กเกอร์เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ทน่าสนใจ ี่ มีความยืดหยุนในการเผยแพร่สูง สามารถติดได้ ่ ทัวไปและพบเห็นได้ทวไป เช่น สติ้กเกอร์บริการ ่ ั่ กำาจัดปลวก บริการติดตั้งเสาอากาศทีวี ทีติดไว้่
 14. 14. Fax Message and Catalog onshipment Fax Message ใบปะหน้าการส่ง Fax ทีมีพนทีที่ ่ ื้ ่ สามารถเผยแพร่ข้อมูลที่ต้องการประชาสัมพันธ์ ได้ Waiting melody การให้ข้อมูลเสียงในขณะทีพัก ่ สายหรือรอการโอนสายโทรศัพท์ Catalog on Shipment คือการส่ง Catalog ไปกับ การส่งมอบสินค้าที่สั่งซื้อ Banner แขวนไว้บนผนังตึกทีเป็นจุดรับสายตา ่ ฯลฯ เป็นต้น โดยการตลาดต้นทุนตำ่านี้มแกนหลัก ี ทีสำาคัญทีสุดก็คือ “Marketing Mind” นั่นคือ การ ่ ่ มีหวใจที่เป็นนักการตลาดอย่างแท้จริงทีจะมอง ั ่ เห็นและออกแบบสิงต่างๆ รอบๆ ตัวเพื่อประโยชน์ ่ ทางการตลาดได้.
 15. 15. Have a nice day

×