Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Өдөр тутмын бүтэц, зохион байгуулалт (Ерөнхий)

665 views

Published on

ХИС-ийн Сэтгүүл зүй, медиатехнологийн тэнхим.

Слайдын эх сурвалж; До.Цэнджав "Хэвлэл, мэдээллийн менежмент"

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Өдөр тутмын бүтэц, зохион байгуулалт (Ерөнхий)

  1. 1. Өдөр тутмын сонины бүтэц Сэтгүүл зүйн IV анги Хэвлэл мэдээллийн менежмент Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургууль
  2. 2. Эрхлэн гаргагч: • Эрхлэн гаргач гэдэг нь тухайн хэвлэлийг санхүүжүүлэгчийг хэлнэ. Зарим эрхлэн гаргагч сониныхоо Ерөнхий эрхлэгчийг шууд хийгээд явдаг бол зарим нь өөрийн томилсон Ерөнхий эрхлэгчээр дамжуулан сониныхоо бодлогод оролцдог байна.
  3. 3. Ерөнхий эрхлэгч, ерөнхий захирал: • Ерөнхий эрхлэгч сонинд орж байгаа бүх материалыг гардаж унших бололцоогүй. Харин бодлогын шинжтэй гол өгүүллийг заавал уншиж зөвшөөрөл олгосон байхыг шаардана. Харин нийгэм, уншигчийн өмнө заавал хариуцлага хүлээх ёстой. Хуулийн өмнө байгууллагаа төлөөлж хариуцлага хүлээнэ.
  4. 4. Ерөнхий эрхлэгчийн орлогч, хариуцлагатай нарийн бичгийн дарга: • Сонины нийтлэлийн бодлогыг ажил хэрэг болгон хэрэгжүүлэх, зохион байгуулах ажиллагааны үйл явцад гарч байгаа аливаа бэрхшээлтэй асуудлыг шуурхай биелүүлэн гардан удирдаж нийтлэлийн өдөр, долоо хоногийн төлөвлөгөөг хийж, улирлын ерөнхий сүлжээнд хяналт тавьж ажилладаг. Сонин хэдий чинээ том байна, төдий чинээ олон орлогч эрхлэгч, хариуцлагатай нарийн бичгийн дарга нарын ажиллуулдаг.
  5. 5. • Хариуцлагатай нарийн бичгийн дарга сонинд орох материалын төлөвлөгөө гаргах, нэгдүгээр нүүрэнд ямар материалыг оруулах, бусад нүүрүүдэд хэрхэн хуваарилж байрлуулах, загвар дэглэлт, фото зургийг хэдэн үед тавих, албадын бэлтгэсэн өгүүлэл сурвалжлагыг хянан уншиж, засч, гарчигийг солих зэргээр сонины эхний нүүрээс төгсгөлийн шат хүртэл хяналт тавьж, зохион байгуулах үүрэгтэй.
  6. 6. Албадын дарга нар: • Албадын дарга нар редакцийн ерөнхий төлөвлөгөө, улс төр, эдийн засаг, соёл урлаг, байгаль хамгаалал зэргийг долоо хоног, 14 хоног, сар зэрэг давтамжаар тусгасан сэдэвчилсэн сүлжээ, долоо хоногийн дугааруудын тойм төлөвлөгөө, юу юу оруулах мэдүүлэг, хадаас материалын төлөвлөгөө, цаг үеийн график төлөвлөгөөг биелүүлэгч, хэрэгжүүлэгч нь юм.
  7. 7. Тамгын газрын дарга: • Энэ алба бүхэлдээ Ерөнхий эрхлэгчийн шууд удирдлаган дор ажиллан сонины захиргаа аж ахуйн өдөр тутмын бүхий л ажлыг хариуцан зохион байгуулдаг гүйцэтгэн захирах алба юм. Бүтээлч болон бүтээлч бус ажилтнуудын ажлын хариуцлага, сахилга бат, гэрээний биелэлт, бизнес төлөвлөгөөний биелэлт, бусад байгууллага хүмүүстэй харилцах харилцаа хүний нөөц, санхүү аж ахуй, анхан шатны тооцоо, үйлдвэрлэл, материалын зардлыг хариуцан, ажиллагсдын талаар шагнал урамшуулал, шийтгэл зэрэг санал боловсруулах эрх бүхий Ерөнхий эрхлэгчийн шадар чухал алба болно.

×