หลักสูตรสังคมศึกษา

25,935 views

Published on

หลักสูตรสถานศึกษา วิชาสังคมศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

 • Be the first to comment

หลักสูตรสังคมศึกษา

 1. 1. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 1====================================================================== หลัก สูต รสถานศึก ษา กลุม สาระการเรีย นรูส ัง คมศึก ษา ่ ้ศาสนาและวัฒ นธรรม หลัก สูต รแกนกลางการศึก ษาขั้น พื้นฐาน พุท ธศัก ราช ๒๕๕๑ โรงเรีย นเฉลิม พระเกีย รติส มเด็จ พระศรีน คริน ทร์ พะเยา สำา นัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา มัธ ยมศึก ษา เขต ๓๖========================================== ============================== รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำาวิชาการ สืบสานงานพระราชดำาริ
 2. 2. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 2====================================================================== กระทรวง ศึก ษาธิก าร คำา นำา กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ผู้เรียนทุกคนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาต้องเรียน ทั้งนี้เพราะกลุ่มสาระการเรียนรู้นี้ว่าด้วย การอยู่ร่วมกันบนโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา การเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจซึ่งแตกต่างกันอย่างหลากหลาย การปรับตนเองกับบริบทสภาพแวดล้อม ทำาให้เป็นพลเมืองที่รับผิดชอบ มีความสามารถทางสังคม มีความรู้ ทักษะ คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม โดยให้ผู้เรียนเกิดความเจริญงอกงามในแต่ละด้าน กิจกรรมการเรียนในกลุ่มสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการทำางานเป็นกลุ่มสามารถนำาความรู้ ทักษะ ค่านิยมและเจตคติที่ได้รับการ อบรมบ่มนิสัยมาใช้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำาวันของผู้เรียนได้ เมือมองในภาพรวม ๆ แล้วจะพบว่า ความสำาคัญของ ่กลุมสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นอกจากจะช่วยให้ผู้เรียนมี ่ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม ทั้งทางธรรมชาติและสังคมวัฒนธรรม มีทักษะกระบวนการต่าง ๆ ที่สามารถนำามาใช้ประกอบการตัดสินใจอย่างรอบคอบในการดำาเนินชีวิต และมีส่วนร่วมในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในฐานะพลเมืองดีแล้วยังช่วยให้นำาความรู้ทางจริยธรรม หลักธรรมทางศาสนามาพัฒนา========================================== ============================== รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำาวิชาการ สืบสานงานพระราชดำาริ
 3. 3. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 3======================================================================ตนเองและสังคมได้ ทำาให้ผู้เรียนสามารถดำารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข …………………………………… ( นางสาวจันทร์ ฟอง ก้อนคำา ) ป ร ะ ธ า น ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรี ย นเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระ ศรีนครินทร์ พะเยา สารบัญ หน้าความสำาคัญของวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1สาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 4โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 12คำาอธิบายรายวิชา 17========================================== ============================== รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำาวิชาการ สืบสานงานพระราชดำาริ
 4. 4. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 4======================================================================คณะผู้จัดทำา 203 กลุ่ม สาระการเรีย นรูส ัง คมศึก ษา ศาสนา และ ้ วัฒ นธรรมทำา ไมต้อ งเรีย นสัง คมศึก ษา ศาสนา และวัฒ นธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจการดำารงชีวิตของมนุษย์ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำากัด เข้าใจถึงการพัฒนา เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลาตามเหตุปัจจัยต่างๆ เกิดความเข้าใจในตนเอง และผู้อื่น มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับในความแตกต่าง และมีคุณธรรม สามารถนำา========================================== ============================== รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำาวิชาการ สืบสานงานพระราชดำาริ
 5. 5. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 5======================================================================ความรู้ไปปรับใช้ในการดำาเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลกเรีย นรู้อ ะไรในสัง คมศึก ษา ศาสนา และวัฒ นธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมว่าด้วยการอยู่ร่วมกันในสังคม ที่มีความเชื่อมสัมพันธ์กัน และมีความแตกต่างกันอย่างหลากหลาย เพื่อช่วยให้สามารถปรับตนเองกับบริบทสภาพแวดล้อม เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ มีความรู้ ทักษะคุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม โดยได้กำาหนดสาระต่างๆไว้ ดังนี้ • ศาสนา ศีล ธรรมและจริย ธรรม แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ การนำาหลักธรรมคำาสอนไปปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เป็นผู้กระทำาความดี มีค่านิยมที่ดีงาม พัฒนาตนเองอยู่เสมอ รวมทั้งบำาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม • หน้า ที่พ ลเมือ ง วัฒ นธรรม และการดำา เนิน ชีว ิต ระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ลักษณะและความสำาคัญ การเป็นพลเมืองดี ความแตกต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ค่านิยม ความเชื่อ ปลูกฝังค่านิยมด้านประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพการดำาเนินชีวิตอย่าง สันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก • เศรษฐศาสตร์ การผลิต การแจกจ่าย และการบริโภคสินค้าและบริการ การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำากัดอย่างมีประสิทธิภาพ การดำารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ และการนำาหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำาวัน ประวัต ิศ าสตร์ เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ วิธีการทางประวัติศาสตร์ พัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบันความสัมพันธ์และเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณ์สำาคัญในอดีต บุคคลสำาคัญที่มีอิทธิพลต่อการ========================================== ============================== รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำาวิชาการ สืบสานงานพระราชดำาริ
 6. 6. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 6======================================================================เปลี่ยนแปลงต่างๆในอดีต ความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย แหล่งอารยธรรมที่สำาคัญของโลก • ภูม ิศ าสตร์ ลักษณะของโลกทางกายภาพ ลักษณะทางกายภาพ แหล่งทรัพยากร และภูมิอากาศของประเทศไทย และภูมิภาคต่างๆ ของโลก การใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ความสัมพันธ์กันของสิ่งต่างๆ ในระบบธรรมชาติ ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นการนำาเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คุณ ภาพผู้เ รีย น========================================== ============================== รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำาวิชาการ สืบสานงานพระราชดำาริ
 7. 7. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 7======================================================================จบชั้น มัธ ยมศึก ษาปีท ี่ ๓ • มีความรู้เกี่ยวกับความเป็นไปของโลก โดยการศึกษาประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคต่างๆในโลก เพื่อพัฒนาแนวคิด เรื่องการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสข ุ • มีทักษะที่จำาเป็นต่อการเป็นนักคิดอย่างมีวิจารณญาณได้รับการพัฒนาแนวคิด และขยายประสบการณ์ เปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยกับประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ ในโลก ได้แก่ เอเชียออสเตรเลีย โอเชียเนีย แอฟริกา ยุโรป อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ในด้านศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ความเชื่อขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม การเมืองการปกครองประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ และสังคมศาสตร์ • รููู้และเข้าใจแนวคิดและวิเคราะห์เหตุการณ์ในอนาคตสามารถนำามาใช้เป็นประโยชน์ ในการดำาเนินชีวิตและวางแผนการดำาเนินงานได้อย่างเหมาะสมจบชั้น มัธ ยมศึก ษาปีท ี่ ๖ • มีความรู้เกี่ยวกับความเป็นไปของโลกอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้น • เป็นพลเมืองที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ รวมทั้งมีค่านิยมอันพึงประสงค์ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รวมทั้งมีศักยภาพเพื่อการศึกษาต่อในชั้นสูงตามความประสงค์ได้ • มูีความรู้เรื่องภูมิปัญญาไทย ความภูมิใจในความเป็นไทยประวัติศาสตร์ของชาติไทย ยึดมั่นในวิถีชีวิต และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข • มีนิสัยที่ดีในการบริโภค เลือกและตัดสินใจบริโภคได้อย่างเหมาะสม มีจิตสำานึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย และสิ่งแวดล้อม มีความรักท้องถิ่นและประเทศชาติมุ่งทำาประโยชน์ และสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับสังคม========================================== ============================== รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำาวิชาการ สืบสานงานพระราชดำาริ
 8. 8. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 8====================================================================== • มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของตนเอง ชี้นำาตนเองได้ และสามารถแสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆในสังคมได้ตลอดชีวิต สัง คมศึก ษา ศาสนาและวัฒ นธรรมสาระที่ ๑ ศาสนา ศีล ธรรม จริย ธรรม มาตรฐาน ส ๑.๑ รู้ และเข้าใจประวัติ ความสำาคัญ ศาสดา หลัก ธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ และศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติ ตามหลักธรรม เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มาตรฐาน ส ๑.๒ เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกช นที่ดี และธำารงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ ตนนับถือสาระที่ ๒ หน้า ที่พ ลเมือ ง วัฒ นธรรม และการดำา เนิน ชีว ิตในสัง คมมาตรฐาน ส ๒.๑ เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และ ธำารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดำารงชีวิต อยู่ร่วมกันในสังคมไทย และ สังคมโลกอย่าง สันติสข ุมาตรฐาน ส ๒.๒ เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคม ปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และธำารงรักษาไว้ซึ่งการ ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข ========================================== ============================== รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำาวิชาการ สืบสานงานพระราชดำาริ
 9. 9. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 9======================================================================สาระที่ ๓ เศรษฐศาสตร์มาตรฐาน ส ๓.๑ เข้าใจและสามารถบริหารจัดการ ทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่จำากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้ม ค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการ ของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดำารงชีวิตอย่างมี ดุลยภาพมาตรฐาน ส ๓.๒ เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และความจำาเป็นของการ ร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลกสาระที่ ๔ ประวัต ิศ าสตร์มาตรฐาน ส ๔.๑ เข้าใจความหมาย ความสำาคัญของเวลาและ ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการทาง ประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็น ระบบมาตรฐาน ส ๔.๒ เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีต จนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และการ เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึง ความสำาคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นมาตรฐาน ส ๔.๓ เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจ และธำารงความเป็นไทยสาระที่ ๕ ภูม ิศ าสตร์ ========================================== ============================== รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำาวิชาการ สืบสานงานพระราชดำาริ
 10. 10. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 10======================================================================มาตรฐาน ส ๕.๑ เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และ ความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผล ต่อกันและกันใน ระบบของธรรมชาติ ใช้แผนที่และเครื่องมือทาง ภูมิศาสตร์ ในการค้นหา วิเคราะห์ สรุป และใช้ข้อมูล ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพมาตรฐาน ส ๕.๒ เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพ แวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิด การสร้างสรรค์วัฒนธรรม มีจิตสำานึก และมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการ พัฒนาที่ยั่งยืน จุด เน้น โรงเรีย น 1.มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความศรัทธาในชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และปลูกฝังจิตสำานึกให้เยาวชนเห็นความสำาคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวไทยอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ 2.เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่ให้นักเรียนในพื้นที่เขตการศึกษา 8 ได้เข้าเรียนโรงเรียนที่ดีมีมาตรฐาน========================================== ============================== รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำาวิชาการ สืบสานงานพระราชดำาริ
 11. 11. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 11====================================================================== 3.มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ เน้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศมุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความรู้เต็มศักยภาพ 4.มุ่งเน้นให้จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนค้นพบความสามารถของตนเอง และคุณลักษณะที่จำาเป็นต่อการประกอบอาชีพโดยเน้นให้มีการเรียนรู้ควบคู่กับการปฏิบัติและการประกอบอาชีพ 5.มุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเอื้อเฟื้อเผือแผ่และช่วยเหลือผู้อื่นมีลักษณะเป็นผู้นำาเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ ่เยาวชนทั่วไป มีความประพฤติเป็นที่พึงประสงค์ของสังคม และสามารถดำารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6.มุ่งเน้นให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ วิส ัย ทัศ น์ห ลัก สูต รแกนกลางการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ้ ้ ่ ้ซึงเป็นกำาลังของชาติให้เป็นมนุษย์ทมความสมดุลทังด้านร่างกาย ความ ่ ี่ ี ้รู้ คุณธรรม มีจตสำานึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมัน ิ ่========================================== ============================== รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำาวิชาการ สืบสานงานพระราชดำาริ
 12. 12. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 12======================================================================ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเป็น ์ประมุข มีความรูและทักษะพืนฐาน รวมทัง เจตคติ ทีจำาเป็นต่อการ ้ ้ ้ ่ศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรี ย นเป็ น สำา คั ญ บนพื้ น ฐานความเชื่ อ ว่ า ทุ ก คนสามารถเรี ย นรู้ แ ละพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ หลัก การหลัก สูต รแกนกลางการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหลักการที่สำาคัญดังนี้ ๑. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติมีจดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้ ุ เป็นเป้าหมายสำาหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐาน ของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล ๒. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพือปวงชน ทีประชาชนทุกคนมี ่ ่โอกาสได้รบการศึกษาอย่างเสมอภาค และมีคุณภาพ ั ๓. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอำานาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น ๔. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการจัด การเรียนรู้ ๕. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ ๖. เป็นหลักสูตรการศึกษาสำาหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์========================================== ============================== รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำาวิชาการ สืบสานงานพระราชดำาริ
 13. 13. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 13====================================================================== จุด หมายหลัก สูต รแกนกลางการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน พุท ธศัก ราช ๒๕๕๑ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุขมีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงกำาหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียน เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ ๑. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๒. มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหาการใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต ๓. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสขนิสัย และรักการออก ุกำาลังกาย ๔. มีความรักชาติ มีจิตสำานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและ การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ๕. มีจิตสำานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งทำาประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข========================================== ============================== รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำาวิชาการ สืบสานงานพระราชดำาริ
 14. 14. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 14====================================================================== สมรรถนะสำา คัญ ของผู้เ รีย นตามหลัก สูต รแกนกลาง การศึก ษาขั้น พื้น ฐาน ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำาหนด ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำาคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังนี้ สมรรถนะสำา คัญ ของผู้เ รีย น หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำาคัญ ๕ ประการ ดังนี้ ๑ . ค ว าม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร สื่ อ ส า ร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อ แลกเปลี่ ยนข้อ มูลข่าวสารและประสบการณ์อั นจะเป็นประโยชน์ต่ อการพั ฒนาตนเองและสั งคม รวมทั้งการเจรจาต่อ รองเพื่อ ขจั ดและลดปั ญ หาความขั ดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อ ง ตลอดจนการเลื อกใช้วิ ธีก ารสื่ อ สาร ที่ มีป ระสิท ธิ ภาพโดยคำานึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม========================================== ============================== รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำาวิชาการ สืบสานงานพระราชดำาริ
 15. 15. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 15====================================================================== ๒. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนำาไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม ๓. ความสามารถในการแก้ป ัญ หา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศเข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคำานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม ๔. ความสามารถในการใช้ท ก ษะชีว ต เป็นความสามารถ ั ิในการนำากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการดำาเนินชีวิตประจำาวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การทำา งาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อนดีระหว่างบุคคล การ ัจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทั น กั บ การเปลี่ ย นแปลงของสั ง คมและสภาพแวดล้ อ ม และการรู้ จั กหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ทสงผลกระทบต่อตนเองและผูอน ี่ ่ ้ ื่ ๕. ความสามารถในการใช้เ ทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีดานต่าง ๆ และมีทกษะกระบวนการ ้ ัทางเทคโนโลยี เพือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรูการ ่ ้สือสารการทำางาน การแก้ปญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม ่ ัและมีคณธรรม ุ========================================== ============================== รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำาวิชาการ สืบสานงานพระราชดำาริ
 16. 16. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 16======================================================================คุณ ลัก ษณะอัน พึง ประสงค์ต ามหลัก สูต รแกนกลางการ ศึก ษาขั้น พื้น ฐาน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ ่อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้ ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ๒. ซือสัตย์สจริต ่ ุ ๓. มีวินัย ๔. ใฝ่เรียนรู้ ๕. อยู่อย่างพอเพียง ๖. มุ่งมั่นในการทำางาน ๗. รักความเป็นไทย ๘. มีจิตสาธารณะ นอกจากนี้ สถานศึกษาสามารถกำาหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพิ่มเติมให้สอดคล้องตามบริบทและจุดเน้นของตนเอง มาตรฐานการเรีย นรู้ต ามหลัก สูต รแกนกลางการ ศึก ษาขั้น พื้น ฐาน========================================== ============================== รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำาวิชาการ สืบสานงานพระราชดำาริ
 17. 17. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 17====================================================================== การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสมดุล ต้องคำานึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปัญญา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกำาหนดให้ผู้เรียนเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ 1. ภาษาไทย 2. คณิตศาสตร์ 3. วิทยาศาสตร์ 4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 5. สุขศึกษาและพลศึกษา 6. ศิลปะ 7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 8. ภาษาต่างประเทศในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้กำาหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายสำาคัญของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานการเรียนรู้ระบุสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้ ปฏิบัติได้ มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากนั้นมาตรฐานการเรียนรู้ยังเป็นกลไกสำาคัญ ในการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรู้จะสะท้อนให้ทราบว่าต้องการอะไร จะสอนอย่างไร และประเมินอย่างไร รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้ระบบการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งรวมถึงการทดสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการทดสอบระดับชาติระบบการตรวจสอบเพื่อประกันคุณภาพดังกล่าวเป็นสิ่งสำาคัญที่ช่วยสะท้อนภาพการจัดการศึกษาว่าสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามที่มาตรฐานการเรียนรู้กำาหนดเพียงใด โครงสร้า งรายวิช ากลุ่ม สาระการเรีย นรู้ส ัง คมศึก ษา ศาสนาและวัฒ นธรรม========================================== ============================== รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำาวิชาการ สืบสานงานพระราชดำาริ
 18. 18. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 18====================================================================== ระดับ ชั้น มัธ ยมศึก ษาตอนต้น ระดับ ชั้น มัธ ยมศึก ษาที่ 1 ภาคเรีย นที่ 1ระดับ รหัส ชื่อ วิช า ชั่ว โมง หน่ว ยกิ คาบ/ ชั้น วิช า ต สัป ดาห์ ม .1 ส สังคมศึกษา 1 60 1.5 3 2110 1 ส ประวัติศาสตร์ 20 0.5 1 2116 1 1 รายวิช าเพิ่ม เติม ส สมเด็จย่าแม่ 20 0.5 1 2020 ฟ้าหลวง 1 1 ระดับ ชั้น มัธ ยมศึก ษาที่ 1 ภาคเรีย นที่ 2ระดับ รหัส ชื่อวิชา ชั่วโมง หน่วยกิต คาบ/ ชั้น วิชา สัปดาห์ม .1 ส สังคมศึกษา 2 60 1.5 3 2110 2 ส ประวัติศาสตร์ 20 0.5 1 2116 2 2 รายวิช าเพิ่ม เติม ส สมเด็จย่าแม่ 20 0.5 1 2020 ฟ้าหลวง 2========================================== ============================== รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำาวิชาการ สืบสานงานพระราชดำาริ
 19. 19. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 19====================================================================== 2 ระดับ ชั้น มัธ ยมศึก ษาที่ 2 ภาคเรีย นที่ 1ระดับ รหัส ชื่อ วิช า ชั่ว โมง หน่ว ยกิ คาบ/ ชั้น วิช า ต สัป ดาห์ ม .2 ส สังคมศึกษา 3 60 1.5 3 2210 1 ส ประวัติศาสตร์ 20 0.5 1 2216 3 1 ระดับ ชั้น มัธ ยมศึก ษาที่ 2 ภาคเรีย นที่ 2ระดับ รหัส ชื่อ วิช า ชั่ว โมง หน่ว ยกิ คาบ/ ชั้น วิช า ต สัป ดาห์ ม .2 ส สังคมศึกษา 4 60 1.5 3 2210 2 ส ประวัติศาสตร์ 20 0.5 1 2216 4 2 ระดับ ชั้น มัธ ยมศึก ษาที่ 3 ภาคเรีย นที่ 1========================================== ============================== รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำาวิชาการ สืบสานงานพระราชดำาริ
 20. 20. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 20======================================================================ระดับ รหัส ชื่อ วิช า ชั่ว โมง หน่ว ยกิ คาบ/ ชั้น วิช า ต สัป ดาห์ ม .3 ส สังคมศึกษา 5 60 1.5 3 2310 1 ส ประวัติศาสตร์ 20 0.5 1 2216 5 1 ระดับ ชั้น มัธ ยมศึก ษาที่ 3 ภาคเรีย นที่ 2ระดับ รหัส ชื่อ วิช า ชั่ว โมง หน่ว ยกิ คาบ/ ชั้น วิช า ต สัป ดาห์ ม .3 ส สังคมศึกษา 6 60 1.5 3 2310 2 ส ประวัติศาสตร์ 20 0.5 1 2316 6 2 โครงสร้า งรายวิช ากลุ่ม สาระการเรีย นรู้ สัง คมศึก ษา ศาสนาและวัฒ นธรรม ระดับ ชั้น มัธ ยมศึก ษาตอนปลาย ระดับ ชั้น มัธ ยมศึก ษาที่ 4 ภาคเรีย นที่ 1ระดับ รหัส ชื่อ วิช า ชั่ว โมง หน่ว ยกิ คาบ/ ชั้น วิช า ต สัป ดาห์ ม .4 ส สังคมศึกษา 1 40 1.0 2 3110 1 ส ประวัติศาสตร์ 20 0.5 1========================================== ============================== รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำาวิชาการ สืบสานงานพระราชดำาริ
 21. 21. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 21====================================================================== 3116 1 1 รายวิช าเพิ่ม เติม รายวิช าเพิ่ม เติม (ศิล ป์ภ าษา ) ม .4 ส โครงงาน 40 1.0 2 3022 ภูมิปัญญาท้อง 7 ถิ่น ระดับ ชั้น มัธ ยมศึก ษาที่ 4 ภาคเรีย นที่ 2ระดับ รหัส ชื่อ วิช า ชั่ว โมง หน่ว ยกิ คาบ/ ชั้น วิช า ต สัป ดาห์ ม .4 ส สังคมศึกษา 2 40 1.0 2 3110 2 ส 311 ประวัติศาสตร์ 20 0.5 1 62 2 รายวิช าเพิ่ม เติม รายวิช าเพิ่ม เติม (ศิล ป์ภ าษา ) ม .4 ส ภูมิศาสตร์ 40 1.0 2 3128 สำารวจ 1 ระดับ ชั้น มัธ ยมศึก ษาที่ 5 ภาคเรีย นที่ 1========================================== ============================== รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำาวิชาการ สืบสานงานพระราชดำาริ
 22. 22. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 22======================================================================ระดับ รหัส ชื่อ วิช า ชั่ว โมง หน่ว ยกิ คาบ/ ชั้น วิช า ต สัป ดาห์ ม .5 ส สังคมศึกษา 3 40 1.0 2 3210 1 ส ประวัติศาสตร์ 20 0.5 1 3216 3 1 ระดับ ชั้น มัธ ยมศึก ษาที่ 5 ภาคเรีย นที่ 2ระดับ รหัส ชื่อ วิช า ชั่ว โมง หน่ว ยกิ คาบ/ ชั้น วิช า ต สัป ดาห์ ม .5 ส สังคมศึกษา 4 20 0.5 1 3210 2 ส 321 ประวัติศาสตร์ 20 0.5 1 62 4========================================== ============================== รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำาวิชาการ สืบสานงานพระราชดำาริ
 23. 23. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 23====================================================================== ระดับ ชั้น มัธ ยมศึก ษาที่ 6 ภาคเรีย นที่ 1ระดับ รหัส ชื่อ วิช า ชั่ว โมง หน่ว ยกิ คาบ/ ชั้น วิช า ต สัป ดาห์ ม .6 ส สังคมศึกษา 5 20 1.0 2 3310 1 รายวิช าเพิ่ม เติม (ศิล ป์ภ าษา ) ส 302 เหตุการณ์ 40 1.0 2 28 ปัจจุบัน ระดับ ชั้น มัธ ยมศึก ษาที่ 6 ภาคเรีย นที่ 2ระดับ รหัส ชื่อ วิช า ชั่ว โมง หน่ว ยกิ คาบ/ ชั้น วิช า ต สัป ดาห์ ม .6 ส สังคมศึกษา 6 40 1.0 2 3310 2 รายวิช าเพิ่ม เติม (ศิล ป์ภ าษา ) ส โครงงาน 40 1.0 2 3027 ภูมิปัญญาท้อง 7 ถิ่น========================================== ============================== รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำาวิชาการ สืบสานงานพระราชดำาริ
 24. 24. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 24====================================================================== รายวิช า สัง คมศึก ษา ระดับ ชั้น========================================== ============================== รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำาวิชาการ สืบสานงานพระราชดำาริ
 25. 25. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 25====================================================================== คำา อธิบ ายรายวิช ารหัสวิชา ส 21101 รายวิชา สังคมศึกษาพื้นฐาน 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ จำานวน 1.5หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 1 ศึกษา วิเคราะห์ พระพุทธศาสนา และศาสนาที่ตนนับถือเกี่ยวกับความสำาคัญ ประวัติ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทยประวัติศาสดา สาวก ชาดก การปฏิบัติตนของศาสนิกชนในศาสนพิธีและวันสำาคัญทางศาสนา หลักธรรมทางศาสนา การบริหารจิต และเจริญปัญญา เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ยึดมั่นศรัทธา ในศาสนาที่ตนนับถือ นำาเอาหลักธรรมและแนวปฏิบัติที่ดีงามของศาสดาและสาวกมาปรับใช้ และพัฒนาคุณภาพชีวิต สามารถดำารงชีวิตได้อย่างสันติสข ุ ศึกษา วิเคราะห์การเมือง การปกครองของไทย ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข เกี่ยวกับอำานาจอธิปไตย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย สิทธิหน้าที่ เสรีภาพ สิทธิมนุษยชน และวิถีประชาธิปไตย เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ศรัทธา ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งนำาไปใช้ในการดำาเนินชีวิตในสังคม อย่างสงบสุขรหัส ตัว ชี้ว ัด ส 1.1 ม 1/1-11 ส 1.2 ม 1/1-5 ส 2.1 ม 1/1-4 ส 2.2 ม 1/1-3========================================== ============================== รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำาวิชาการ สืบสานงานพระราชดำาริ
 26. 26. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 26================================================================================================================ ============================== รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำาวิชาการ สืบสานงานพระราชดำาริ
 27. 27. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 1====================================================================== แบบบัน ทึก ผลการจัด ทำา โครงสร้า งรายวิช า โครงสร้างรายวิชา สังคมศึกษา รหัสวิชา ส 21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา 120 ชัวโมง ่ จำานวน 1.5 หน่วยกิต หน่ ตัว ชี้ว ด ั ชื่อ หน่ว ย ทัก ษะการ บูร ณาก เครื่อ งมือ เวล นำ้า วย คิด าร ประเมิน ผล า หนัก ที่ คะแน น ๑ ส 1.1 พระพุทธ - การวิเคราะห์ - ภาษา - แบบสังเกต 12 12 ม 1/1 ไทย พฤติกรรมการเข้า ส 1.1 ท ๑.๑ ร่วมกิจกรรม(ใน ม 1/2 ม๑/๒ ส 1.1 ชั้นเรียน) ม 1/3 - แบบสังเกต ส 1.1 พฤติกรรมการเข้า ม 1/4 ร่วมกิจกรรมกลุ่ม ส 1.1 - ประเมินด้วย ม 1/5 Rubrics ๒ ส 1.1 พระธรรม - การวิเคราะห์ - แบบสังเกต 12 12 ม 1/6 พฤติกรรมการเข้า ส 1.1 ร่วมกิจกรรม(ใน ม 1/7 ส 1.1 ชั้นเรียน) ม 1/8 - แบบสังเกต ส 1.1 พฤติกรรมการเข้า==================================================================== ==== รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำาวิชาการ สืบสานงานพระราชดำาริ
 28. 28. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 2====================================================================== ม 1/9 ร่วมกิจกรรมกลุ่ม ส 1.1 - ประเมินด้วย ม 1/10 Rubrics ส 1.1 ม 1/11 ๓ ส 1.2 ม พระสงฆ์และ - การวิเคราะห์ - แบบสังเกต 10 12 1/1 ศาสนาอื่นๆ พฤติกรรมการเข้า ส 1.2 ม ใน ร่วมกิจกรรม(ใน 1/2 ประเทศไทย ส 1.2 ม ชั้นเรียน) 1/3 - แบบสังเกต ส 1.2 ม พฤติกรรมการเข้า 1/4 ร่วมกิจกรรมกลุ่ม ส 1.2 ม - ประเมินด้วย 1/5 Rubrics ๔ ส 2.1 กฎหมายน่ารู้ - การวิเคราะห์ ท ๓.๑ - แบบสังเกต 12 12 ม 1/1 ม๑/๖ พฤติกรรมการเข้า ส 2.1 ร่วมกิจกรรม(ใน ม 1/2 ส 2.1 ชั้นเรียน) ม 1/3 - แบบสังเกต ส 2.1 พฤติกรรมการเข้า ม 1/4 ร่วมกิจกรรมกลุ่ม - ประเมินด้วย==================================================================== ==== รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำาวิชาการ สืบสานงานพระราชดำาริ
 29. 29. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 3====================================================================== Rubrics ๕ ส 2.2 รัฐธรรมนูญ - การวิเคราะห์ - แบบสังเกต 12 12 ม 1/1 พฤติกรรมการเข้า ส 2.2 ร่วมกิจกรรม(ใน ม 1/2 ส 2.2 ชั้นเรียน) ม 1/3 - แบบสังเกต ส 2.2 พฤติกรรมการเข้า ม 1/4 ร่วมกิจกรรมกลุ่ม - ประเมินด้วย Rubrics สอบกลางภาค - ปลายภาค ๒ ๔๐ รวม 60 100==================================================================== ==== รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำาวิชาการ สืบสานงานพระราชดำาริ
 30. 30. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 1====================================================================== แบบบัน ทึก ผลการจัด ทำา โครงสร้า งรายวิช า โครงสร้างรายวิชา สังคมศึกษา รหัสวิชา ส 21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา 120 ชัวโมง ่ จำานวน 1.5 หน่วยกิต หน่ ตัว ชี้ว ด ั ชื่อ หน่ว ย ทัก ษะการ บูร ณาก เครื่อ งมือ เวล นำ้า วย คิด าร ประเมิน ผล า หนัก ที่ คะแน น ๑ ส 1.1 พระพุทธ - การวิเคราะห์ - ภาษา - แบบสังเกต 12 12 ม 1/1 ไทย พฤติกรรมการเข้า ส 1.1 ท ๑.๑ ร่วมกิจกรรม(ใน ม 1/2 ม๑/๒ ส 1.1 ชั้นเรียน) ม 1/3 - แบบสังเกต ส 1.1 พฤติกรรมการเข้า ม 1/4 ร่วมกิจกรรมกลุ่ม ส 1.1 - ประเมินด้วย ม 1/5 Rubrics ๒ ส 1.1 พระธรรม - การวิเคราะห์ - แบบสังเกต 12 12 ม 1/6 พฤติกรรมการเข้า ส 1.1 ร่วมกิจกรรม(ใน ม 1/7 ส 1.1 ชั้นเรียน) ม 1/8 - แบบสังเกต ส 1.1 พฤติกรรมการเข้า==================================================================== ==== รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำาวิชาการ สืบสานงานพระราชดำาริ
 31. 31. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 2====================================================================== ม 1/9 ร่วมกิจกรรมกลุ่ม ส 1.1 - ประเมินด้วย ม 1/10 Rubrics ส 1.1 ม 1/11 ๓ ส 1.2 ม พระสงฆ์และ - การวิเคราะห์ - แบบสังเกต 10 12 1/1 ศาสนาอื่นๆ พฤติกรรมการเข้า ส 1.2 ม ใน ร่วมกิจกรรม(ใน 1/2 ประเทศไทย ส 1.2 ม ชั้นเรียน) 1/3 - แบบสังเกต ส 1.2 ม พฤติกรรมการเข้า 1/4 ร่วมกิจกรรมกลุ่ม ส 1.2 ม - ประเมินด้วย 1/5 Rubrics ๔ ส 2.1 กฎหมายน่ารู้ - การวิเคราะห์ ท ๓.๑ - แบบสังเกต 12 12 ม 1/1 ม๑/๖ พฤติกรรมการเข้า ส 2.1 ร่วมกิจกรรม(ใน ม 1/2 ส 2.1 ชั้นเรียน) ม 1/3 - แบบสังเกต ส 2.1 พฤติกรรมการเข้า ม 1/4 ร่วมกิจกรรมกลุ่ม - ประเมินด้วย==================================================================== ==== รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำาวิชาการ สืบสานงานพระราชดำาริ
 32. 32. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 3====================================================================== Rubrics ๕ ส 2.2 รัฐธรรมนูญ - การวิเคราะห์ - แบบสังเกต 12 12 ม 1/1 พฤติกรรมการเข้า ส 2.2 ร่วมกิจกรรม(ใน ม 1/2 ส 2.2 ชั้นเรียน) ม 1/3 - แบบสังเกต ส 2.2 พฤติกรรมการเข้า ม 1/4 ร่วมกิจกรรมกลุ่ม - ประเมินด้วย Rubrics สอบกลางภาค - ปลายภาค ๒ ๔๐ รวม 60 100==================================================================== ==== รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำาวิชาการ สืบสานงานพระราชดำาริ
 33. 33. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 1====================================================================== คำา อธิบ ายรายวิช ารหัสวิชา ส 21102 ชื่อรายวิชา สังคมศึกษาพื้นฐาน 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ จำานวน 1.5หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2 ศึกษา วิเคราะห์เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น เกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจการซื้อขายแลกเปลี่ยน สถาบันการเงินในประเทศ เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และนำาไปปรับใช้ในการดำาเนินชีวิตประจำาวันอย่างมีความสุข ศึกษา วิเคราะห์ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ภูมิศาสตร์ประเทศไทย ประเทศในเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย เกี่ยวกับลักษณะทางภูมิศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สภาพสังคมและวัฒนธรรม การดำารงชีวิต และการประกอบอาชีพของประชากร เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และเกิดความสัมพันธ์อันดีของประเทศไทยกับประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ออสเตรเลีย และโอเชียเนียรหัส ตัว ชี้ว ัด ส 3.1 ม 1/1-1/3 ส 3.2 ม 1/1-1/4 ส 5.1 ม 1/1-1/3 ส 5.2 ม 1/1-1/4========================================== ============================== รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำาวิชาการ สืบสานงานพระราชดำาริ
 34. 34. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 2================================================================================================================ ============================== รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำาวิชาการ สืบสานงานพระราชดำาริ
 35. 35. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 1====================================================================== แบบบัน ทึก ผลการจัด ทำา โครงสร้า งรายวิช า โครงสร้างรายวิชา สังคมศึกษาพื้นฐาน 2 รหัสวิชา ส 21102 ภาคเรียนที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา 60 ชั่วโมง จำานวน 1.5 หน่วยกิต หน่ ตัว ชี้ว ด ั ชื่อ หน่ว ย ทัก ษะการ บูร ณาก เครื่อ งมือ เวล นำ้า วย คิด าร ประเมิน ผล า หนัก ที่ คะแน น ๑ ส 3.1 เศรษฐศาสต - การวิเคราะห์ - แบบสังเกต 5 ๕ ม.1/1- ร์เบื้องต้น พฤติกรรมการเข้า 2 ร่วมกิจกรรม(ใน ชั้นเรียน) - แบบสังเกต พฤติกรรมการเข้า ร่วมกิจกรรมกลุ่ม - ประเมินด้วย Rubrics ๒ ส 3.1 เศรษฐกิจพอ - การวิเคราะห์ - แบบสังเกต ๕ ๕ ม.1/3 เพียง พฤติกรรมการเข้า ร่วมกิจกรรม(ใน ชั้นเรียน) - แบบสังเกต==================================================================== ==== รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำาวิชาการ สืบสานงานพระราชดำาริ
 36. 36. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 2====================================================================== พฤติกรรมการเข้า ร่วมกิจกรรมกลุ่ม - ประเมินด้วย Rubrics ๓ ส 3.2 สถาบันการ - การวิเคราะห์ - แบบสังเกต ๘ ๑๐ ม.1/1- เงิน พฤติกรรมการเข้า 4 ร่วมกิจกรรม(ใน ชั้นเรียน) - แบบสังเกต พฤติกรรมการเข้า ร่วมกิจกรรมกลุ่ม - ประเมินด้วย Rubrics ๔ ส 5.1 ม เครื่องมือทาง - การวิเคราะห์ - แบบสังเกต 10 ๑๐ 1/1-2 ภูมิศาสตร์ พฤติกรรมการเข้า ร่วมกิจกรรม(ใน ชั้นเรียน) - แบบสังเกต พฤติกรรมการเข้า ร่วมกิจกรรมกลุ่ม - ประเมินด้วย Rubrics==================================================================== ==== รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำาวิชาการ สืบสานงานพระราชดำาริ
 37. 37. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 3====================================================================== ๕ ส 5.2 ม ภัยธรรมชาติ - การวิเคราะห์ - แบบสังเกต 10 ๑๐ 1/3 พฤติกรรมการเข้า ร่วมกิจกรรม(ใน ชั้นเรียน) - แบบสังเกต พฤติกรรมการเข้า ร่วมกิจกรรมกลุ่ม - ประเมินด้วย Rubrics ๖ ส 5.1 ม ประเทศไทย - การวิเคราะห์ - แบบสังเกต 10 ๑๐ 1/3 พฤติกรรมการเข้า ร่วมกิจกรรม(ใน ชั้นเรียน) - แบบสังเกต พฤติกรรมการเข้า ร่วมกิจกรรมกลุ่ม - ประเมินด้วย Rubrics ๗ ส 5.1 ม ทวีปเอเชีย - การวิเคราะห์ ท ๔.๑ - แบบสังเกต 10 ๑๐ 1/1-3 ตะวันออก ม๑/๔ พฤติกรรมการเข้า ส 5.2 ม เฉียงใต้ ร่วมกิจกรรม(ใน 1/1-4 ชั้นเรียน)==================================================================== ==== รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำาวิชาการ สืบสานงานพระราชดำาริ
 38. 38. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 4====================================================================== - แบบสังเกต พฤติกรรมการเข้า ร่วมกิจกรรมกลุ่ม - ประเมินด้วย Rubrics สอบกลางภาค - ปลายภาค ๒ ๔๐ รวม 60 100==================================================================== ==== รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำาวิชาการ สืบสานงานพระราชดำาริ

×