Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

โครงการโรงเรียน และนักเรียน ดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม ปี ๕๕

8,729 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

โครงการโรงเรียน และนักเรียน ดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม ปี ๕๕

 1. 1. โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจําปี ๒๕๕๕ โดย ธนาคารออมสิน ร่วมกับ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืนฐาน ้ กระทรวงศึกษาธิการ การสมัครเข้าร่วมโครงการภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ขอรับใบสมัครรายละเอียดโครงการได้ทสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง ี่ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เว็บไซต์ : www.obec.go.th , http://inno.obec.go.th โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๗๙ หรือ ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th โทร. ๐ ๒๒๙๙ ๘๐๐๐ ต่อ ๒๒๕๐๓๒, ๒๒๕๐๓๓ ให้ใช้ข้อมูลและใบสมัครของ พ.ศ. ๒๕๕๕ เท่านั้น
 2. 2. สารบัญ หน้าพระราชดํารัส ก๑. หลักการและเหตุผล ๑๒. วัตถุประสงค์ ๑๓. ประโยชน์ที่ได้รับ ๑๔. หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ๒๕. คณะกรรมการตัดสินการประกวดโรงเรียนและนักเรียน ๓ ดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม๖. ขั้นตอนการคัดเลือกโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น ๔ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม๗. หลักเกณฑ์ และวิธีการการประกวด ๕๘. ปฏิทินการดําเนินงาน ๖๙. รางวัลการประกวด ๗๑๐. สัดส่วนรางวัล ๗๑๑. การสมัครเข้าร่วมโครงการ 9๑๒. แบบใบสมัคร แบบประเมิน แบบสรุปผลการประเมิน 9 และแบบแจ้งผล การประเมิน สําหรับโรงเรียนดีเด่น และนักเรียนดีเด่น ...ให้ใช้ข้อมูลและใบสมัครของ พ.ศ. ๒๕๕๕ เท่านั้น...
 3. 3. ก พระราชดํารัส “...การที่จะเล่าเรียนให้ได้ความรู้เต็มที่ และให้สําเร็จลุล่วงไปได้โดยตลอดนั้น ขึ้นอยู่ที่ความตั้งใจจริงเป็นสําคัญ ผู้มีความตั้งใจจริงกระทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ และเป็นความดีย่อมได้รับความสําเร็จ และความยกย่องเสมอ ขอให้ดูนักเรียนเก่าที่สําเร็จการศึกษาสูงๆ และนักเรียนที่ได้รับรางวัลในวันนี้เป็นตัวอย่าง นักเรียนจงฝึกหัดให้มีความตั้งใจจริงเสียตั้งแต่บัดนี้ เพราะความตั้งใจจริงนี้จะช่วยกําจัดความเกียจคร้าน ความอ่อนแอและความท้อถอยได้อย่างดียิ่งจะปลูกฝังความขยันหมั่นเพียรและความเข้มแข็งให้เกิดเป็นนิสัย และนิสัยดีที่ปลูกฝังไว้แต่เยาว์วัยนี้ จะเป็นคุณสมบัติติดตัวไปในวันข้างหน้า จะช่วยให้เอาชนะอุปสรรคต่างๆได้ และจะช่วยให้มีความสําเร็จ และความเจริญรุ่งเรืองต่อไปในชีวิต...” พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเสด็จฯ ทรงเปิดอาคารเรียนโรงเรียนวังไกลกังวล และพระราชทานรางวัลนักเรียน วันจันทร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๐๘ ...ให้ใช้ข้อมูลและใบสมัครของ พ.ศ. ๒๕๕๕ เท่านั้น...
 4. 4. -๑- โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม๑. หลักการและเหตุผล เนื่องจากในปี ๒๕๕๐ เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษาพสกนิ ก รไทยทุ ก หมู่ เ หล่ า ร่ ว มใจกั น เทิ ด พระเกี ย รติ เ พื่ อ สนองแนวพระราชดํ า ริ “เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” ซึ่ ง“คุณธรรม” เป็นองค์ประกอบสําคัญประการหนึ่งในเงื่อนไขของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ธนาคารออมสิ น จึ ง เล็ ง เห็ น ความสํ าคั ญของการสร้ างจิ ตสํ านึ กด้ านคุ ณธรรมให้ กั บ เด็ ก และเยาวชน โดยร่ ว มกั บสํ า นั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดประกวดสถานศึกษาที่ดําเนินโครงการที่จะส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติจริงด้านคุณธรรม จริยธรรม การออม และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่นและประกวดนักเรียนที่มีความประพฤติดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม การออม และการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ในชีวิต โดยธนาคารออมสินได้สนับสนุนงบประมาณเป็นรางวัลและค่าใช้จ่ายในการจัดประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นปีละ ๘ ล้านบาท และจัดประกวดต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๑๐ ปี วง เงินสนับสนุนทั้งสิ้นจํานวน ๘๐ ล้านบาท๒. วัตถุประสงค์ ๑) เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการสนับสนุนโรงเรียนและนักเรียนที่มุ่งเน้นคุณธรรม จริยธรรม การออม และนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติจริง ๒) เพื่อยกย่องเชิดชู ปลูกจิตสํานึกด้านคุณธรรม จริยธรรม การออมและการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้กับเด็กและเยาวชน ตลอดจนส่งเสริมให้สถาบันการศึกษามุ่งบ่มเพาะให้เด็ก และเยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรม ๓) เพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงการประหยัด ออมเงิน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนําไปสู่ การปฏิบัติจริง๓. ประโยชน์ที่จะได้รับ เมื่อสิ้นสุดโครงการสังคมไทยจะได้ร่วมยกย่อง เชิดชู และต่อยอดให้กําลังใจแก่สถานศึกษาที่เป็นต้นแบบที่ดีที่มุ่งเน้นการเรียนการสอนด้านคุณธรรม จริยธรรม การออม และการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติจริง ไม่น้อยกว่า ๓๘๐ แห่ง และมีนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม และการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จํานวนไม่น้อยกว่า ๘๐๐ คน ซึ่งนักเรียนเหล่านั้นได้รับโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับเงินทุนสนับสนุนจากธนาคารออมสิน โครงการนี้จะเป็นต้นแบบที่จะสนับสนุนให้องค์กรต่างๆ สนใจในด้านการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการออม อันจะส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยมุ่งเน้นด้านคุณธรรมและจริยธรรมเป็นหลักในการดํารงชีพ ...ให้ใช้ข้อมูลและใบสมัครของ พ.ศ. ๒๕๕๕ เท่านั้น...
 5. 5. -๒-๔. หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ๑. ธนาคารออมสิน ๒. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 3. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ๕. คณะกรรมการตัดสินการประกวด เพื่อให้การพิจารณายกย่อง เชิดชู ให้กําลังใจแก่โรงเรียน นักเรียนที่มีผลงานดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรมการออมและการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ราบรื่น และเป็นธรรม สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ธนาคารออมสินจึงแต่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการ ดังนี้ ๕.๑ คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบด้วย ที่ปรึกษา - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ - รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ - เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน - ผู้อํานวยการธนาคารออมสิน ประธานคณะกรรมการอํานวยการ - นางเบญจลักษณ์ น้ําฟ้า รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รองประธานคณะกรรมการอํานวยการ - นางสาวอุไรวรรณ แสงแก้ว ที่ปรึกษาคณะทํางานโครงการฯ ธนาคารออมสิน - นางอรทัย มูลคํา ที่ปรึกษาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการอํานวยการ - ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต - ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต - นางสาวนงเยาว์ พาชีรัตน์ รองผู้อํานวยการธนาคารออมสิน กลุ่มสินเชื่อรายย่อย - นางสาวปทุม คุ้มทอง ผู้ช่วยผู้อํานวยการธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา ๑ - นายนําพร ยมนา ผู้ช่วยผู้อํานวยการธนาคารออมสิน สายงานทรัพยากรบุคคล - นายไพโรจน์ สว่างตระกูล ผู้จัดการฝ่ายนิติการ ธนาคารออมสิน - นางบุษบา ฤทธิ์เรืองนาม ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ธนาคารออมสิน - นางณัชชา รัตนเพชร์ ผู้จัดการฝ่ายเลขานุการธนาคาร ธนาคารออมสิน - นางสาวปภากร รัตนเศรษฐ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารออมสิน - นางสาวเสาวณี เวียงหฤทัย ฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารออมสิน - นางสาวกันต์สริตา เจริญเกรียงสกุล ฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ธนาคารออมสิน - ประชาสัมพันธ์สํานักอํานวยการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ...ให้ใช้ข้อมูลและใบสมัครของ พ.ศ. ๒๕๕๕ เท่านั้น...
 6. 6. -๓- กรรมการและเลขานุการ - ผู้อํานวยการสํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (นางพจมาน พงษ์ไพบูลย์) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ - นางบรรเจอดพร สู่แสนสุข สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา - นางสาวอัมพร หุตะสิทธิ์ สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา - นางเกศกัญญา อนุกูล สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา - นางสาวอุมาภรณ์ พัฒนะนาวีกุล สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา - นายพรหมเทพ สุขศิริสัมพันธ์ สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา - นายสมประสงค์ อนุรักษ์ชื่นชม สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ๕.๒ คณะกรรมการระดับกลุ่ม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แบ่งเป็น ๑๘ คณะ ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการ (ประจําภาคสงฆ์) - ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รองประธานคณะกรรมการ - ผู้จัดการธนาคารออมสินภาค/เขต (๑ ท่าน) คณะกรรมการ - ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขา (๑ ท่าน) - ผู้ทรงคุณวุฒิ (๓ ท่าน) อาทิ ผู้แทนด้านศาสนา ผู้สื่อข่าวท้องถิ่น และ ผู้แทนด้านอื่นๆ - ผู้แทนจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ของกลุ่มสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา นั้นๆ (๔ ท่าน) กรรมการและเลขานุการ - บุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแห่งเดียวกับประธานหมายเหตุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่เป็นประธานคณะกรรมการภาคสงฆ์ ๑๘ กลุ่ม ได้แก่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ต่อไปนี้กลุ่มที่ ๑ กรุงเทพมหานคร กลุ่มที่ ๒ พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ กลุ่มที่ ๓ อุทัยธานี เขต ๒กลุ่มที่ ๔ พิจิตร เขต ๒ กลุ่มที่ ๕ ตาก เขต ๑ กลุ่มที่ ๖ เชียงราย เขต ๔กลุ่มที่ ๗ เชียงใหม่ เขต ๒ กลุ่มที่ ๘ หนองคาย เขต ๑ กลุ่มที่ ๙ มหาสารคาม เขต ๑กลุ่มที่ ๑๐ อุบลราชธานี เขต ๕ กลุ่มที่ ๑๑ นครราชสีมา เขต ๗ กลุ่มที่ ๑๒ ปราจีนบุรี เขต ๑กลุ่มที่ ๑๓ ชลบุรี เขต ๒ กลุ่มที่ ๑๔ สุพรรณบุรี เขต ๑ กลุ่มที่ ๑๕ ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒กลุ่มที่ ๑๖ ชุมพร เขต ๑ กลุ่มที่ ๑๗ ตรัง เขต ๑ กลุ่มที่ ๑๘ ปัตตานี เขต ๒ ...ให้ใช้ข้อมูลและใบสมัครของ พ.ศ. ๒๕๕๕ เท่านั้น...
 7. 7. -๔- 5.3 คณะกรรมการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกอบด้วย ประธานกรรมการ - ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รองประธานคณะกรรมการ - ผู้จัดการธนาคารออมสินภาค/เขต (๑ ท่าน) คณะกรรมการ - ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขา (๑ ท่าน) - ผู้แทนศาสนา (๑ ท่าน) - ผู้ทรงคุณวุฒิ (๑ ท่าน) - ผู้สื่อข่าวท้องถิ่น (๑ ท่าน) กรรมการและเลขานุการ - บุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแห่งเดียวกันกับประธาน๖. ขั้นตอนการคัดเลือกโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม และจริยธรรม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ๑. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จํานวน ๑๘๓ เขต ทําการคัดเลือกโรงเรียนดีเด่น จํานวน๑ โรงเรียน และนักเรียนดีเด่น จํานวน 1 คน จากโรงเรียนรัฐบาลในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการระดับกลุ่มสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ข้อ ๕.๒) ภายใน เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ ๒. คณะกรรมการระดับกลุ่มสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ข้อ ๕.๒) จํานวน ๑๘ กลุ่มจะทําการคัดเลือกโรงเรียนดีเด่น และนักเรียนดีเด่น ดังตารางที่กําหนดในข้อ ๑๐ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการอํานวยการ (ข้อ ๕.๑) ภายใน เดือน มิถุนายน ๒๕๕๕ อนึ่งให้คณะกรรมการระดับกลุ่มสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เสนอชื่อพร้อมด้วยเอกสารประกอบของโรงเรียน และนักเรียนมาด้วยเพื่อให้คณะกรรมการอํานวยการพิจารณาคัดเลือกให้เหลือตามสัดส่วน โดยไม่ต้องคํานึงถึงการเฉลี่ยรางวัลให้ทุกเขตพื้นที่การศึกษา แต่ให้พิจารณาตามข้อเท็จจริงและหลักเกณฑ์อย่างเป็นธรรม ๓. คณะกรรมการอํานวยการจะพิจารณาตัดสินโรงเรียนดีเด่นจํานวน ๓๕ โรงเรียนจาก ๕๗ โรงเรียน และนักเรียนดีเด่น จํานวน ๕๕ คนจาก ๙๙ คน ตามรายชื่อโรงเรียนและนักเรียนที่คณะกรรมการระดับกลุ่มสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานําเสนอ (ภายในเดือน ตุลาคม ๒๕๕๕) ๔. ห้าม คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องทุกระดับของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เปิดเผยผลการคัดเลือกระดับกลุ่ม จนกว่าจะมีการประกาศผลอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการระดับกลุ่ม ไม่มีผลผูกพันต่อการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการอํานวยการ ...ให้ใช้ข้อมูลและใบสมัครของ พ.ศ. ๒๕๕๕ เท่านั้น...
 8. 8. -๕- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) สัดส่วนการส่งผลการคัดเลือกเพื่อให้คณะกรรมการอํานวยการพิจารณาคัดเลือกโครงการได้กําหนดสัดส่วนการส่งผลการคัดเลือกโรงเรียนดีเด่นและนักเรียนดีเด่น ไว้ ดังนี้ ๑. ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาคัดเลือกโรงเรียน สพม.ละ ๑ โรงเรียนนักเรียน ๑ คน ส่งให้คณะกรรมการกลุ่มอํานวยการ (สนก.สพฐ.) ภายในเดือน มิถุนายน ๒๕๕๕ ๒. คณะกรรมการอํานวยการจะพิจารณาตัดสินโรงเรียนดีเด่นจํานวน ๓ โรงเรียนจาก ๔๒ โรงเรียนและนักเรียนดีเด่น จํานวน ๒๕ คนจาก ๔๒ คน๗. หลักเกณฑ์ และวิธีการการประกวด ๗.๑ การประเมิน โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม คณะกรรมการจะประเมิน ๒ ส่วน คือ ๑. ลักษณะพื้นฐานของโรงเรียน (๖๐ คะแนน) โดยพิจารณาจาก - ด้านกายภาพ (สภาพแวดล้อม) - ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านคุณธรรมและจริยธรรม - ด้านการพัฒนาบุคลากร - ด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ๒. ลักษณะดีเด่น (๔๐ คะแนน) - ผลงานดีเด่น และ/หรือกิจกรรม ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ๗.๒ การประเมิน นักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม คณะกรรมการจะประเมิน ๒ ส่วน ๑. ลักษณะพื้นฐานของนักเรียน (๔๐ คะแนน) โดยพิจารณาจาก - การศึกษาเล่าเรียน - การมีทักษะในการจัดการชีวิต - สุขภาพอนามัย - ความประพฤติ คุณธรรมและจริยธรรมที่สําคัญ ๒. ลักษณะดีเด่น (๖๐ คะแนน) - พฤติกรรม/กิจกรรม/ผลงานดีเด่น ที่แสดงถึงความเป็นคนดีมีคุณธรรมและจริยธรรมวิธีการประเมิน ๑. คณะกรรมการกลุ่มสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จะพิจารณาจากเอกสาร สัมภาษณ์และตรวจเยี่ยมในสถานที่จริง ๒. การตัดสินของคณะกรรมการอํานวยการถือเป็นข้อยุติ (โดยจะพิจารณาอย่างถี่ถ้วนตามเกณฑ์ที่กําหนด อย่างไรก็ตาม หากโรงเรียนและนักเรียนที่คณะกรรมการระดับกลุ่มคัดเลือกเสนอมาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ จะมิได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการอํานวยการ) ...ให้ใช้ข้อมูลและใบสมัครของ พ.ศ. ๒๕๕๕ เท่านั้น...
 9. 9. -๖-หมายเหตุ โรงเรียนดีเด่น และนักเรียนดีเด่น ที่จะได้รับการพิจารณาตัดสินให้รับรางวัล ๑. จะต้องไม่เคยได้รับรางวัลเป็นเงินสนับสนุนการศึกษา หรือทุนการศึกษา ประเภท คุณธรรมจริยธรรม ภายใน 2 ปีการศึกษาที่ผ่านมา (ปีการศึกษา ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔) ๒. จะต้องไม่เคยรับรางวัลโรงเรียน และนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยธนาคารออมสินร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการปฏิทินการดําเนินงานประจําปี ๒๕๕๕ ระยะเวลา กิจกรรมมีนาคม – เมษายน – ธนาคารออมสินและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประชาสัมพันธ์และแจ้งพฤษภาคม หลักเกณฑ์โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ๑๘๓ เขต (สพป.) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ๔๒ เขต (สพม.) รับสมัครโรงเรียน และนักเรียนที่จะเข้าโครงการ ปิดรับสมัคร ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ภายในเดือน มิถุนายน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ๑๘๓ เขต (สพป.)คัดเลือกโรงเรียนดีเด่น ๑ โรงเรียน และนักเรียนดีเด่น ๑ คน ส่งให้คณะกรรมการกลุมสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ่ ประถมศึกษา (ประจําภาคสงฆ์) ปิดรับเอกสาร ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ๔๒ เขต (สพม.) คัดเลือกโรงเรียนดีเด่น 1 โรงเรียน และนักเรียนดีเด่น ๑ คน ส่งให้คณะกรรมการกลุ่มอํานวยการ (สนก.สพฐ.) ปิดรับเอกสาร ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ภายในเดือน สิงหาคม คณะกรรมการกลุมสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ่ (ประจําภาคสงฆ์) พิจารณาผล ส่งให้คณะกรรมการกลุมอํานวยการ (สนก.สพฐ.) ่ ปิดรับเอกสาร ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ภายในเดือน คณะกรรมการอํานวยการพิจารณาตัดสินและประกาศผลตุลาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) โรงเรียนดีเด่น ๓๕ โรงเรียน และนักเรียนดีเด่น ๕๕ คน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) โรงเรียนดีเด่น ๓ โรงเรียน และนักเรียนดีเด่น ๒๕ คน รวมโรงเรียนดีเด่น ๓๘ โรงเรียน และนักเรียนดีเด่น ๘๐ คนภายในเดือน ธันวาคม พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรหมายเหตุ 1. ปฏิทินการดําเนินงานข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) 3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ...ให้ใช้ข้อมูลและใบสมัครของ พ.ศ. ๒๕๕๕ เท่านั้น...
 10. 10. -๗- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)สัดส่วนการส่งผลการคัดเลือกเพื่อให้คณะกรรมการอํานวยการพิจารณาคัดเลือกโครงการได้กําหนดสัดส่วนการส่งผลการคัดเลือกโรงเรียนดีเด่นและนักเรียนดีเด่นไว้ ดังนี้ ๑. ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาคัดเลือกโรงเรียน สพม.ละ ๑ โรงเรียน นักเรียนละ ๑ คนส่งให้คณะกรรมการกลุ่มอํานวยการ (สนก.สพฐ.) ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ ๒. คณะกรรมการอํานวนการจะพิจารณาตัดสินโรงเรียนดีเด่นจํานวน ๓ โรงเรียนจาก ๔๒ โรงเรียนและนักเรียนดีเด่น จํานวน ๒๕ คน จาก ๔๒ คน๙. รางวัลการประกวด เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และยกย่องเชิดชู ปลูกจิตสํานึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดแก่เด็กและเยาวชน ตลอดจนส่งเสริมให้สถาบันการศึกษามุ่งบ่มเพาะให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม และการออม ธนาคารออมสิน ยินดีมอบเงินสนับสนุนการศึกษา และทุนการศึกษาดังนี้ • โรงเรียนที่ชนะการประกวดโรงเรียนดีเด่น จํานวน ๓๘ โรงเรียน จะได้รับเงินสนับสนุนการศึกษาโรงเรียนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร โดยให้นํางบประมาณดังกล่าวไปใช้ในกิจกรรมการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม การออม การน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในวิถีชีวิตของบุคลากรและนักเรียน • นักเรียนที่ชนะการประกวดนักเรียนดีเด่น จํานวน ๘๐ คน จะได้รับเงินเป็นทุนการศึกษา รางวัลละ๔๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้บริหารโรงเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกันพิจารณา ใช้งบประมาณเพื่อการศึกษาของนักเรียน ...ให้ใช้ข้อมูลและใบสมัครของ พ.ศ. ๒๕๕๕ เท่านั้น...
 11. 11. -๘- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ๑๐. สัดส่วนการส่งผลการคัดเลือกเพื่อให้คณะกรรมการอํานวยการพิจารณาคัดเลือก โครงการได้กําหนดสัดส่วนการส่งผลการคัดเลือกโรงเรียนดีเด่นและนักเรียนดีเด่นไว้ดังนี้ สัดส่วนการ จํานวน จํานวน สัดส่วนการ ส่งผลการกลุ่ม จังหวัด ส่งผลการ จังหวัด สพท. คัดเลือก ร.ร. คัดเลือก น.ร. ๑ ปทุมธานี(๒), นนทบุรี(๒), กรุงเทพฯ, สมุทรปราการ(๒) ๔ ๗ ๒ ๔ ๒ อ่างทอง, พระนครศรีอยุธยา(๒), สระบุรี(๒) ๓ ๕ ๑ ๓ ๓ สิงห์บุรี, ลพบุรี(๒), อุทัยธานี(3), ชัยนาท ๔ ๖ ๒ ๓ ๔ กําแพงเพชร(๒), พิจิตร(๒), เพชรบูรณ์(๓), นครสวรรค์(๓) ๔ ๑๐ ๓ ๕ ๕ สุโขทัย(๒), พิษณุโลก(๓), อุตรดิตถ์(๒), ตาก(๒) ๔ ๙ ๓ ๕ ๖ เชียงราย(๔), พะเยา(๒), ลําปาง(๓), น่าน(๒), แพร่(๒) ๕ ๑๓ ๔ ๗ ๗ เชียงใหม่(๖), แม่ฮ่องสอน(๒), ลําพูน(๒) ๓ ๑๐ ๓ ๕ ๘ อุดรธานี(๔), หนองคาย(๓), เลย(๓), สกลนคร(๓), หนองบัวลําภู(๒) ๕ ๑๕ ๕ ๘ ๙ ขอนแก่น(๕), กาฬสินธุ(์ ๓), มหาสารคาม(๓), ร้อยเอ็ด(๓) ๔ ๑๔ ๔ ๘ ศรีสะเกษ(๔), นครพนม(๒), มุกดาหาร, อํานาจเจริญ ๖ ๑๕ ๕ ๘๑๐ อุบลราชธานี(๕),ยโสธร(๒)๑๑ สุรินทร์(๓), นครราชสีมา(๗), บุรีรัมย์(๔), ชัยภูม(ิ ๓) ๔ ๑๗ ๕ ๑๐๑๒ ปราจีนบุรี(๒), นครนายก, สระแก้ว(๒), ฉะเชิงเทรา(๒) ๔ ๗ ๑ ๔๑๓ ชลบุรี(๓), ระยอง(๒), จันทบุร(ี ๒), ตราด ๔ ๘ ๓ ๔๑๔ นครปฐม(๒), สุพรรณบุรี(๓), กาญจนบุรี(๔), สมุทรสาคร ๔ ๑๐ ๒ ๕๑๕ ประจวบคีรีขันธ์(๒), สมุทรสงคราม, ราชบุรี(๒), เพชรบุรี(๒) ๔ ๗ ๒ ๔๑๖ ชุมพร(๒), สุราษฎร์ธานี(๓), นครศรีธรรมราช(๔) ๓ ๙ ๓ ๕๑๗ ภูเก็ต, กระบี,่ ตรัง(๒), ระนอง, พังงา ๕ ๖ ๒ ๓๑๘ สงขลา(๓), พัทลุง(๒), สตูล, ปัตตานี(๓), ยะลา(๓), นราธิวาส(๓) ๖ ๑๕ ๕ ๘ รวม ๗๖ 183 57 99 คณะกรรมการอํานวยการจะพิจารณาตัดสินโรงเรียนดีเด่นจํานวน ๓๕ โรงเรียนจาก ๕๗ โรงเรียน และ นักเรียนดีเด่น จํานวน ๕๕ คน จาก ๙๙ คน ตามรายชื่อโรงเรียนและนักเรียนที่คณะกรรมการระดับกลุ่ม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นําเสนอ ภาคสงฆ์เจ้าภาพ กลุ่มที่ ๑ กรุงเทพมหานคร กลุ่มที่ ๒ พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ กลุ่มที่ ๓ อุทัยธานี เขต ๒ กลุ่มที่ ๔ พิจิตร เขต ๒ กลุ่มที่ ๕ ตาก เขต ๑ กลุ่มที่ ๖ เชียงราย เขต ๔ กลุ่มที่ ๗ เชียงใหม่ เขต ๒ กลุ่มที่ ๘ หนองคาย เขต ๑ กลุ่มที่ ๙ มหาสารคาม เขต ๑ กลุ่มที่ ๑๐ อุบลราชธานี เขต ๕ กลุ่มที่ ๑๑ นครราชสีมา เขต ๗ กลุ่มที่ ๑๒ ปราจีนบุรี เขต ๑ กลุ่มที่ ๑๓ ชลบุรี เขต ๒ กลุ่มที่ ๑๔ สุพรรณบุรี เขต ๑ กลุ่มที่ ๑๕ ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ กลุ่มที่ ๑๖ ชุมพร เขต ๑ กลุ่มที่ ๑๗ ตรัง เขต ๑ กลุ่มที่ ๑๘ ปัตตานี เขต ๒ ...ให้ใช้ข้อมูลและใบสมัครของ พ.ศ. ๒๕๕๕ เท่านั้น...
 12. 12. -๙-๑๑. การสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ขอรับใบสมั คร และเอกสารโครงการได้ที่สํา นักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ทางเว็บไซต์ : http://innoobec.go.th หรือ www.gsb.or.th และ www.obec.go.thโทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๗๙ ธนาคารออมสิน โทร. ๐ ๒๒๙๙ ๘๐๐๐ ต่อ ๒๒๕๐๓๒, ๒๒๕๐๓๓๑๒. แบบฟอร์มต่าง ๆ สําหรับโรงเรียน - ใบสมัครโรงเรียนดีเด่น - แบบประเมินโรงเรียนดีเด่น สําหรับกรรมการ - แบบสรุปผลการประเมิน รายโรงเรียนของแต่ละสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา - แบบสรุปผลการประเมินรายโรงเรียน - แบบสรุปผลการประเมิน - แบบแจ้งผลการประเมิน สําหรับนักเรียน - ใบสมัครนักเรียนดีเด่น - แบบประเมินนักเรียนดีเด่น สําหรับกรรมการ - แบบสรุปผลการประเมิน รายบุคคลของแต่ละสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา - แบบสรุปผลการประเมิน รายบุคคล - แบบสรุปผลการประเมิน - แบบแจ้งผลการประเมิน สําเนาเอกสารโครงการข้อ ๑ – ๑๑ และใบสมัคร โรงเรียน / นักเรียน ให้โรงเรียนเท่านั้นเนื่องจากโรงเรียนไม่ต้องศึกษาแบบสรุปต่าง ๆ คณะกรรมการกลุ่มสํานักงานเขตพื้นที่ศึกษา จัดส่งเอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ ข้อ 12ให้คณะกรรมการอํานวยการโครงการ ทุกรายการ ...ให้ใช้ข้อมูลและใบสมัครของ พ.ศ. ๒๕๕๕ เท่านั้น...
 13. 13. -๑๐- ใบสมัคร โรงเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดยธนาคารออมสิน ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการข้อมูลทั่วไป ชื่อสถานศึกษา…………………………………………..………............…………ถนน ……………..…........................................…. ตําบล/แขวง……………………………………อําเภอ/เขต………....………………สพป. /สพม...............................…………….. รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์………….………โทรสาร ……………..……e-mail ........................................... เปิดสอนชั้นสูงสุด ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวนครู/อาจารย์ทั้งหมด………..คน จํานวนนักเรียน ……………คน ชื่อผู้ประสานงาน.........................................................................................โทร......................................................... รูปถ่าย / รูปวาด แผนที่ของโรงเรียน ...ให้ใช้ข้อมูลและใบสมัครของ พ.ศ. ๒๕๕๕ เท่านั้น...
 14. 14. -๑๑-ใบสมัคร (หน้าที่ ๒ ) ผู้สมัครโปรดพิจารณาหลักเกณฑ์และให้ความสําคัญของสัดส่วนคะแนนแล้วปฏิบัติตามให้ถูกต้อง มิฉะนั้นจะไม่ได้รับการพิจาณากิจกรรม/ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔เขียนอธิบายโดยรวมพร้อมภาพ และเอกสารประกอบ ประเด็นต่อไปนี้จํานวนไม่เกิน ๓๐ หน้ากระดาษ เอ ๔ ไม่ตองมีภาคผนวก ้๑.ลักษณะพื้นฐาน (๖๐ คะแนน) ๑.๑ ลักษณะด้านกายภาพ (๑๐ คะแนน) (๑) การจัดสภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียน สงบ สะอาด สวยงาม ร่มรื่น ปลอดอบายมุข (๒) การจัดสถานที่ มุมกิจกรรมหรือมุมประสบการณ์ที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การออม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายในห้องเรียน และจัดจุดเรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างสูงสุด ๑.๒ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านคุณธรรม และจริยธรรม (๒๕ คะแนน) (๑) การบูรณาการเรื่องคุณธรรม จริยธรรม การออม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอนใช้สื่อและการปฏิบัติจริงหลากหลายเป็นประจํา (๒) การประเมิ นและนิ เทศภายใน ที่ เกี่ยวกับการปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม การออมและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๓) โครงการ กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมธรรมะ กิจกรรมส่งเสริมการออม โครงงานคุณธรรม และชมรมที่ ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม การออม และการน้ อ มนํ า ปรั ชญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ยงมาใช้ในชีวิตประจําวัน (๔) การนําคนในชุมชน วิทยากร พระสงฆ์ ผู้รู้ศาสนามาบรรยายและให้ความรู้อย่างสม่ําเสมอ (๕) การบูรณาการหลักธรรมทางศาสนาที่ครู นักเรียนนับถือ สอดแทรกในชีวิตของนักเรียน และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๑.๓ ด้านการพัฒนาบุคลากร (๑๐ คะแนน) (๑) ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนเป็นแบบอย่างที่ดี โรงเรียนได้รับเลือกเป็นตัวแทน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ด้านการปลูกฝังคุณธรรม (๒) การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้คุณธรรมให้กับบุคลากรและนักเรียนในสถานศึกษา ๑.๔ ด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการส่งเสริมด้านคุณธรรม และจริยธรรม (๑๕ คะแนน) (๑) การจัดกิจกรรมโดยให้ผู้ปกครอง หรือคนในชุมชน มาร่วมคิด ร่วมวางแผนในการพัฒนาชุมชนด้านการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การออม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน (๒) การสร้างเครือข่ายขยายผลด้านการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมสู่สถานศึกษาอื่น ๆ (๓) การจัดประชุมหรือเวทีธรรมในหมู่บ้าน / ชุมชน เพื่อเป็นการดูแลสอดส่องและส่งเสริมบุตรหลานเยาวชนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม ...ให้ใช้ข้อมูลและใบสมัครของ พ.ศ. ๒๕๕๕ เท่านั้น...
 15. 15. -๑๒-ใบสมัคร (หน้าที่ ๓ )๒. ลักษณะดีเด่น (๔๐ คะแนน) - ผลงานดีเด่น/และหรือกิจกรรมของโรงเรียน ด้านการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การออมและการน้ อ มนํ า หลั กปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยงสู่ การปฏิ บั ติ จริ ง ให้ โ รงเรี ย นบรรยายถึ งสภาพของโรงเรี ย นมีปัจจัยนําเข้าอย่างไร เช่น เป็นโรงเรียนชนบทห่างไกล เดินทางลําบาก ชุมชนยากจนมาก ชุมชนไม่สามารถสนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนได้ งบประมาณทางราชการน้อย แต่ผู้บริหาร และครู ขวนขวาย ให้นักเรียนครู ผู้ เกี่ย วข้ อง เรี ยนรู้ เข้าใจหลักธรรม ยกย่ องส่งเสริ มความดี คนดี ในบรรยากาศของโรงเรี ยนเสมอๆ ให้นักเรียนได้นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในวิถีชีวิต ครูมีความสามัคคี ทุ่มเทอุทิศแรงกาย แรงใจ กําลังทรัพย์ บางโอกาส ทํางานไม่เห็นแก่รางวัล ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค แต่ปรารถนาให้นักเรียน เป็นคนดี ช่วยกันต่อต้านสิ่งผิด ส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จัก ได้เรียนรู้ที่จะทําดี มีจิตวิญญาณครู ช่วยกันทั้งครู นักเรียนทําโรงเรียนให้เป็นที่อบอุ่น น่าอยู่ น่าเรียนเหมือนบ้าน มีพ่อ มีแม่ มีความรัก มีความงาม และมีความดี๓. คํารับรองจากผู้บริหารโรงเรียน - ผู้บริหารโรงเรียนต้องรับรองว่า ๑. โรงเรียนไม่เคยได้รับรางวัลเป็นเงินสนับสนุนการศึกษา หรือทุนการศึกษาประเภทคุณธรรม จริยธรรม ภายใน ๒ ปีการศึกษาที่ผ่านมา (ปีการศึกษา ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔) ๒. โรงเรียนไม่เคยได้รับรางวัลประกวดโรงเรียน และนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยธนาคารออมสิน ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ...ให้ใช้ข้อมูลและใบสมัครของ พ.ศ. ๒๕๕๕ เท่านั้น...
 16. 16. -๑๓-แบบสรุปผลการประเมินรายโรงเรียน ของแต่ละสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แบบสรุปผลการประเมินโรงเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจําปี 2555 สพป./สพม………………………………………………………………………………………………..จํานวนโรงเรียนที่ส่งเข้าประกวด ……….. โรงเรียนผลการพิจารณาโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม จํานวน …… โรงเรียน คะแนนรวม กายภาพ ลักษณะดีเด่น ชื่อโรงเรียน การเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากร การมีส่วนร่วมกับชุมชม เฉลี่ย เฉลี่ย 10 เฉลี่ย เรียงตามลําดับคะแนน เฉลี่ย 25 คะแนน เฉลี่ย 10 คะแนน เฉลี่ย 15 คะแนน 100 คะแนน 40 คะแนน คะแนน1………………………2………………………3………………………4………………………5………………………6……………………..7……………………..8……………………..9……………………..10…………………..11…………………..12……………………13…………………..14…………………….ลงชื่อ ............................................................ ลงชื่อ ......................................................... (……………………………………………….. ) ( ………………………………………………. ) ประธานคณะกรรมการ รองประธานคณะกรรมการ ........... / ................ / ........... .......... / ................ / ........... ...ให้ใช้ข้อมูลและใบสมัครของ พ.ศ. ๒๕๕๕ เท่านั้น...
 17. 17. -14-แบบประเมินโรงเรียนดีเด่น สําหรับกรรมการ หน้าที่ ๑ ผลการประเมิน รายการประเมินโรงเรียน .......................................................... สพป/สพม.………………………………………….…… ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ลักษณะพื้นฐาน (๖๐ คะแนน) ๑.๑ ลักษณะด้านกายภาพ (๑) การจัดสภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียน สงบ สะอาด สวยงาม ร่มรื่นปลอดอบายมุข (๒) การจัดสถานที่ มุมกิจกรรม หรือมุมประสบการณ์ที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การออม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในห้องเรียนจัดจุดเรียนรู้ หรือแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างสูงสุด๑.๒ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านคุณธรรม จริยธรรม (๑) มีการบูรณาการเรื่องคุณธรรม จริยธรรม การออม และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอน ใช้สื่อและการปฏิบัติจริงหลากหลายเป็นประจํา (๒) มีการประเมินและนิเทศภายใน ที่เกี่ยวกับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๓) มีโครงการ กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมธรรมะ การออม โครงงานคุณธรรม และชมรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม การออมและการน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในชีวิตประจําวัน (๔) มีการนําคนในชุมชน วิทยากร พระสงฆ์ ผู้รู้ศาสนามาบรรยายและให้ความรู้อย่างสม่ําเสมอ (๕) มีการบูรณาการหลักธรรมทางศาสนาที่ครู นักเรียนนับถือสอดแทรกในชีวิตของนักเรียน และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน๑.๓ ด้านการพัฒนาบุคลากร (๑) ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนเป็นแบบอย่างที่ดี โรงเรียนได้รับเลือกเป็นตัวแทน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ด้านการปลูกฝังคุณธรรม (๒) มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ คุณธรรม ให้กับบุคลากรและนักเรียนในสถานศึกษา๑.๔ ด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการส่งเสริมด้านคุณธรรมและ จริยธรรม (๑) มีการจัดกิจกรรมโดยให้ผู้ปกครอง หรือคนในชุมชน มาร่วมคิดร่วมวางแผน ในการพัฒนาชุมชน ด้านการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การออมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน (๒) มีการสร้างเครือข่ายขยายผลด้านการปลูกฝังคุณธรรม และจริยธรรมสู่สถานศึกษาอื่น ๆ (๓) มีการจัดประชุมหรือเวทีธรรมในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อเป็นการดูแลสอดส่องและส่งเสริม บุตรหลาน เยาวชน ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม ...ให้ใช้ข้อมูลและใบสมัครของ พ.ศ. ๒๕๕๕ เท่านั้น...
 18. 18. -๑5-แบบประเมินโรงเรียนดีเด่น สําหรับกรรมการ หน้าที่ ๒รายการประเมินโรงเรียน ................................................................. สพป./สพม……………….……………………….๒. ลักษณะดีเด่น (๔๐ คะแนน) - ผลงานดีเด่น / และหรือกิจกรรมของโรงเรียน ด้านการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การออม และการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในชีวิตครูและนักเรียนผลการประเมิน ............................ คะแนนความเห็นเพิ่มเติม................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................สรุปคะแนนลักษณะพื้นฐาน................................ คะแนน ลักษณะดีเด่น ......................... คะแนน รวม .................คะแนน ลงชื่อ……………………………………………………......กรรมการ ( ) ตําแหน่ง................................................................. .................. / ................... /.................. ...ให้ใช้ข้อมูลและใบสมัครของ พ.ศ. ๒๕๕๕ เท่านั้น...
 19. 19. -๑6- แบบสรุปผลการประเมิน รายโรงเรียน ตามจํานวนกรรมการ แบบสรุปผลการประเมิน โรงเรียน ดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม กลุ่มสํานักงานเขตพื้นที่ กลุ่มที…...............จํานวน…...... สพป./สพม. ่ประกอบด้วยจังหวัด…..............................................................................................................................................โรงเรียน ........................................................................................................................ สพป./สพม. ................................................ ชื่อกรรมการ / กายภาพ การเรียน การพัฒนา การมีส่วน ลักษณะดีเด่น คะแนน ๑๐ คะแนน การสอน บุคลากร ร่วมกับชุมชน ๔๐ คะแนน รวม ตําแหน่ง ๒๕ คะแนน ๑๐ คะแนน ๑๕ คะแนน ๑๐๐ คะแนน ๑…………………………………………… ๒…………………………………………… ๓…………………………………………… ๔…………………………………………… ๕…………………………………………… ๖…………………………………………… ๗…………………………………………… ๘…………………………………………… ๙…………………………………………… ๑๐…………………………………………… ๑๑…………………………………………… ๑๒…………………………………………… ๑๓…………………………………………… ๑๔…………………………………………… ๑๕…………………………………………… ๑๖…………………………………………… ๑๗…………………………………………… ๑๘…………………………………………… ๑๙…………………………………………… ๒๐…………………………………………… คะแนนเฉลี่ย ...ให้ใช้ข้อมูลและใบสมัครของ พ.ศ. ๒๕๕๕ เท่านั้น...
 20. 20. -๑7-แบบสรุปผลการประเมิน แบบสรุปผลการประเมิน โรงเรียน ดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม กลุ่มสํานักงานเขตพื้นที่ กลุ่มที……..… จํานวน…...............สพป./สพม. ่ประกอบด้วยจังหวัด…................................................................................................................................... ชื่อโรงเรียน/ สพป. กายภาพ การเรียน การพัฒนา การมีส่วนร่วม ลักษณะ คะแนนรวม เฉลี่ย การสอน บุคลากร กับชุมชน ดีเด่น เฉลี่ย เรียงตามลําดับคะแนน ๑๐ คะแนน เฉลี่ย ๒๕คะแนน เฉลี่ย ๑๐ คะแนน เฉลี่ย ๑๕ เฉลี่ย ๑๐๐ คะแนน คะแนน ๔๐ คะแนน ๑…………………………………………… ๒…………………………………………… ๓…………………………………………… ๔…………………………………………… ๕…………………………………………… ๖…………………………………………… ๗…………………………………………… ๘…………………………………………… ๙…………………………………………… ๑๐…………………………………………… ๑๑…………………………………………… ๑๒…………………………………………… ๑๓…………………………………………… ๑๔…………………………………………… ๑๕…………………………………………… ๑๖…………………………………………… ๑๗…………………………………………… ๑๘…………………………………………… ๑๙…………………………………………… ๒๐…………………………………………… ...ให้ใช้ข้อมูลและใบสมัครของ พ.ศ. ๒๕๕๕ เท่านั้น...
 21. 21. -๑8- แบบแจ้งผลการประเมิน จากกลุ่ม สพป./สพม. ส่งถึงคณะกรรมการอํานวยการ แบบแจ้งผลการพิจารณา โรงเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม กลุ่มสํานักงานเขตพื้นที่ กลุ่มที.่ ................. จํานวน ......... สพป.ประกอบด้วยจังหวัด..............................................................................................................ผลการพิจารณาโรงเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม จํานวน ………................. โรงเรียน (๑ ๒ ๓ หรือ ๔ โดยเรียงตามลําดับ) ๑.ชื่อโรงเรียน.............................. อําเภอ.......................... สพป/สพม............ รหัสไปรษณีย์ .......................... ชื่อผู้บริหารโรงเรียน................................................... หมายเลขโทรศัพท์........................................................ เปิดสอนชั้น.......................................จํานวนครู............. คน จํานวนนักเรียน............................................คน จุดเด่นของโรงเรียน คือ..................................................................................................................................๒.ชื่อโรงเรียน.............................. อําเภอ......................... สพป/สพม................รหัสไปรษณีย์........................... ชื่อผู้บริหารโรงเรียน................................................... หมายเลขโทรศัพท์........................................................ เปิดสอนชั้น.......................................จํานวนครู............. คน จํานวนนักเรียน..................................……….คน จุดเด่นของโรงเรียน คือ..................................................................................................................................๓.ชื่อโรงเรียน.............................. อําเภอ.......................... สพป/สพม................รหัสไปรษณีย์.......................... ชื่อผู้บริหารโรงเรียน........................................................... หมายเลขโทรศัพท์................................................ เปิดสอนชั้น........................................จํานวนครู............. คน จํานวนนักเรียน............................................ คน จุดเด่นของโรงเรียน คือ....................................................................................................................................๔.ชื่อโรงเรียน.............................. อําเภอ.......................... สพป/สพม.................. รหัสไปรษณีย์........................ ชื่อผู้บริหารโรงเรียน ................................................... หมายเลขโทรศัพท์....................................................... เปิดสอนชั้น ................................................จํานวนครู ............. คน จํานวนนักเรียน ..................................คน จุดเด่นของโรงเรียน คือ..................................................................................................................................... (หากมีจํานวนมากกว่า ๔ โรงเรียน สามารถ พิมพ์เพิ่มได้) คณะกรรมการได้ พิจ ารณาตามเกณฑ์ เห็ น สมควรเสนอชื่ อโรงเรี ย นข้ า งต้ น พร้ อมเอกสารใบสมั ค รแบบประเมินของกรรมการทุกคน แบบสรุปผลทุกฉบับ เอกสารประกอบของทุกโรงเรียน แก่คณะกรรมการอํานวยการโครงการประกวดโรงเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อพิจารณาต่อไปลงชื่อ .................................................................. ลงชื่อ .................................................................. ( ) ( ) ประธานคณะกรรมการ รองประธานคณะกรรมการ ........... / ................ / ........... .......... / ................ / ........... ...ให้ใช้ข้อมูลและใบสมัครของ พ.ศ. ๒๕๕๕ เท่านั้น...
 22. 22. -๑9- (เขียนด้วยลายมือของนักเรียนเองทุกหน้า) ใบสมัคร นักเรียน ดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ก F ปีการศึกษา ๒๕๕5 การศึ ( F ) โดยธนาคารออมสินร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการข้อมูลทั่วไป (ต้องเติมข้อมูลให้ครบทุกช่อง)๑. ชื่อ – นามสกุลของนักเรียน…………………………............………………………….……ชั้น……………..……………..…….……๒. โรงเรียน…….…………………………………………………………ถนน……………………………………….................................... ตําบล/แขวง………………………………..อําเภอ/เขต……………………….…………..สพป/สพม.………………………………… รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์………………………..………….โทรสาร……..……….....…………….…..………… โรงเรียนเปิดสอนชั้นสูงสุด ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวนครู/อาจารย์ทั้งหมด…………………………………….........คน จํานวนนักเรียน………........………………………คน๕. ที่อยู่ของนักเรียน บ้านเลขที่…….………...…ถนน ............................................อําเภอ/เขต……….………………........ จังหวัด……………………….………….รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ ………….....………………................... ชื่อบิดา………………………………..………………อาชีพ……………….…………………..รายได้/เดือน...........................บาท ชื่อมารดา…………..……………………………..…อาชีพ…………………………………...รายได้/เดือน...........................บาท ชื่อผู้ปกครอง(กรณีไม่ได้อยู่กับบิดา-มารดา).….………................................… อาชีพ………………….....….…………… รายได้/เดือน........................................บาท๖. ความสามารถพิเศษ (ตามความเป็นจริง) ๖.๑ .................................................................................………………........................................................ …………………………………………………………………………………………………………………………..……………. ๖.๒ .................................................................................………………........................................................ …………………………………………………………………………………………………………………………..……………. ๖.๓ .................................................................................………………........................................................ …………………………………………………………………………………………………………………………..……………. ๖.๔ ................................................................................………………........................................................ …………………………………………………………………………………………………………………………..……………. ๖.๕ .................................................................................………………........................................................ ...ให้ใช้ข้อมูลและใบสมัครของ พ.ศ. ๒๕๕๕ เท่านั้น...

×