Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Eq tri-tue-cam-xuc

280 views

Published on

Eq tri-tue-cam-xuc

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Eq tri-tue-cam-xuc

 1. 1. nuéi dõóng lÎng bao dung Thoã con Àinh Àinh vaâ thoã con Àöng Àöng chúi vúái nhau rêët thên. Khi muâa àöng sùæp túái, chuáng ruã nhau ài xa kiïëm lûúng thûåc dûå trûä. Möåt höm, trong luác vûúåt qua möåt ngoån nuái cao, Àinh Àinh chùèng may trûúåt chên, suyát ngaä xuöëng vûåc, Àöng Àöng thêëy thïë vöåi bêët chêëp sûå an nguy cuãa baãn thên, lao túái keáo Àinh Àinh thoaát khoãi búâ vûåc. Khi caã hai àaä úã núi an toaân, Àinh Àinh khùæc lïn hoân àaá to gêìn àêëy haâng chûä: “Ngaây… thaáng… nùm..., Àöng Àöng àaä cûáu Àinh Àinh.” Hai ngûúâi baån tiïëp tuåc ài vïì phña trûúác. Sau khi ài àûúåc möåt 2 eq - trÈ tuè cÀm xÒc 3 C¾c em thÝn män, hÁy hÑc tâp thÏ con }inh }inh ½æ tÞt cÀ nhùng chuyèn khéng ½¾ng nhð tréi theo sÍng biæn. ChÊ bÙng c¾ch ghi nhð Ýn huè ngõñi kh¾c d¿nh cho chÒng ta, quãn ½i níi o¾n hân cÔa mÉnh ½êi vði ngõñi kh¾c, chÒng ta mði sêng vui vÅ v¿ thoÀi m¾i ½õôc. Trong cÝu chuyèn tiäp theo, chÒng ta sÆ cÓng xem mît ngõñi ½Á l¿m thä n¿o ½æ bÀo vè võñn hoa cÔa mÉnh nhÃ! viät tìn thõïng lãn c¾t chùång àûúâng daâi dùçng dùåc, hoå àaä àïën àûúåc biïín. Nhûng úã àêy hoå laåi caäi nhau chó vò chuyïån quay vïì hay ra khúi. Trong luác noáng giêån, Àöng Àöng àaä àaánh Àinh Àinh möåt caái baåt tai. Àinh Àinh vöåi chaåy ra búâ biïín, viïët lïn àoá haâng chûä: “Ngaây… thaáng… nùm..., Àöng Àöng àaánh Àinh Àinh.” Möåt ngûúâi biïët chuyïån àaä hoãi Àinh Àinh: - Taåi sao chaáu laåi khùæc chuyïån Àöng Àöng cûáu chaáu lïn àaá coân viïët chuyïån Àöng Àöng àaánh chaáu lïn caát? Àinh Àinh noái: - Viïåc Àöng Àöng cûáu chaáu, chaáu suöët àúâi nhúá ún baån êëy, nïn múái khùæc lïn àaá àïí khöng phai. Coân chuyïån baån êëy àaánh chaáu, chaáu seä quïn theo soáng biïín cuöën tröi chûä ài. B¿i hÑc gôi mò
 2. 2. nuéi dõóng lÎng bao dung 4 eq - trÈ tuè cÀm xÒc 5 võñn hoa cÔa mÑi ngõñi Nhaâ öng Brown coá möåt vûúân hoa rêët àeåp nhûng boån treã ài hoåc qua thûúâng hay vaâo ngùæt. Öng àaä nhiïìu lêìn nhùæc nhúã nhûng vêîn khöng àûúåc. Möåt buöíi saáng, öng Brown ra àûáng trûúác vûúân hoa vaâo luác boån treã ài hoåc. Coá möåt thùçng nhoác tiïën laåi gêìn hoãi öng: - Chaáu coá àûúåc haái hoa khöng aå? - Chaáu thñch cêy hoa naâo? - Öng Brown hoãi laåi noá. Thùçng nhoác choån möåt cêy hoa tu-lñp thêëp beá. Öng Brown baão noá: - Vêåy cêy hoa naây laâ cuãa chaáu. Nïëu chaáu àïí noá laåi àêy, noá seä núã hoa trong nhiïìu ngaây nûäa. Coân nïëu chaáu haái ngay bêy giúâ thò chó chúi àûúåc möåt luác thöi. Chaáu thñch thïë naâo hún? Thùçng nhoác nghô ngúåi möåt höìi röìi àaáp: - Vêåy chaáu seä àïí hoa úã àêy, luác tan hoåc vïì chaáu laåi àûúåc ngùæm noá. Buöíi chiïìu höm àoá, hún hai mûúi àûáa nhoác àûáng chúâ öng Brown choån hoa cho chuáng vaâ têët caã àïìu àöìng yá giûä hoa laåi trong vûúân, cho àïën têån khi taân. Vaâ muâa xuên nùm êëy, öng Brown àaä tùång cho boån treã têët caã hoa trong vûúân. «ng Brown ½Á tÜng hät hoa trong võñn cho bÑn trÅ, nhñ vây m¿ bÀo vè ½õôc võñn hoa. }Í thât l¿ mît bièn ph¾p théng minh. }éi khi, chÒng ta vÉ khéng muên mÞt ½i mît thö gÉ ½Í nãn ra söc bÀo vè, nhõng chÈnh thä lÂi c¿ng mÞt nhiåu hïn. CÎn näu chÒng ta bao dung vði tÞt cÀ thÉ sÆ nhân ½õôc nhiåu ½iåu têt ½Çp. Giêng nhõ Trai trong cÝu chuyèn tiäp theo ½Ýy, vÉ biät bao dung m¿ ½Á l¿m nãn ½õôc nhùng ½iåu vé cÓng kü dièu ½Þy! B¿i hÑc gôi mò
 3. 3. nuéi dõóng lÎng bao dung 6 eq - trÈ tuè cÀm xÒc 7 Trai tuy l¿ lo¿i ½îng vât nhuyçn thæ, khéng cÍ xõïng sêng lán bî nÁo, nhõng ½Á biät c¾ch thÈch nghi vði ho¿n cÀnh: biän mît vât thæ l th¿nh mît phßn thÝn thæ. Trong cuîc sêng h¿ng ng¿y, con ngõñi chÒng ta cÕng vây, cßn phÀi biät cõ xø mît c¾ch bao dung ½î lõông nhõ Trai ½êi vði hÂt c¾t. HÁy thay ½ìi sú yäu kÃm, khiäm khuyät cÔa mÉnh bÙng h¿nh ½îng thúc tä. Trong cÝu chuyèn tiäp theo, chÒng ta sÆ ½õôc biät lÎng khoan dung, vÌ tha vði ngõñi kh¾c sÆ ½õôc ½ån ½¾p lÂi nhõ thä n¿o nhÃ! ½iåu kü dièu cÔa ngÑc trai noá, coi nhû möåt phêìn cú thïí cuãa mònh. Ngaây qua ngaây, haåt caát nhúâ àûúåc nuöi lúán búãi chêët dinh dûúäng cuãa Trai àaä thaânh möåt haåt ngoåc tuyïåt àeåp. Sau khi con ngûúâi phaát hiïån ra àiïìu naây, hoå goåi haåt caát àûúåc Trai nuöi dûúäng laâ “trên chêu”, hay “ngoåc trai”. Vaâ ngoaâi veã àeåp hiïëm coá, ngoåc trai coân coá nhiïìu cöng duång khaác, nïn rêët àûúåc con ngûúâi ûa chuöång, vò thïë maâ Trai cuäng àûúåc con ngûúâi yïu thñch. Möåt ngaây noå, Trai àang búi dûúái àaáy höì thò tröng thêëy möåt àaám rong múä maâng. Noá vui mûâng búi laåi gêìn chuêín bõ àaánh cheán cho thoãa thñch. Àang luác múã röång miïång thò möåt haåt caát rúi vaâo trong ngûúâi noá, cùæm sêu vaâo da thõt, hêíy kiïíu gò cuäng khöng ra. Trai caãm thêëy vûúng vûúáng húi khoá chõu. Phaãi laâm thïë naâo àêy? Öm nöîi oaán hêån biïën cuöåc söëng sau naây trúã nïn khoá chõu hay àöìng hoáa, chung söëng hoâa bònh vúái haåt caát àoá. Suy ài tñnh laåi, Trai bùæt àêìu cùæt möåt phêìn dinh dûúäng cuãa mònh daânh nuöi haåt caát, bao boåc lêëy B¿i hÑc gôi mò
 4. 4. nuéi dõóng lÎng bao dung 8 eq - trÈ tuè cÀm xÒc 9 kÅ trîm ngÑc Nhõ chÒng ta ½Á thÞy ½Þy, nhñ khoan dung m¿ nh¿ vua cÍ ½õôc lÎng trung th¿nh cÔa vÌ tõðng quÝn nÑ lán tÈnh mÂng cÔa mÉnh. Trong cuîc sêng, chÒng ta cßn cÍ lÎng khoan dung, vÌ tha bòi tÂo cï hîi cho ngõñi cÕng chÈnh l¿ tÂo cï hîi cho mÉnh. CÝu chuyèn vå éng lÁo dõði ½Ýy l¿ mît minh chöng rÞt rÐ r¿ng vå gi¾ trÌ cÔa lÎng bao dung ½Þy. Mñi c¾c em cÓng theo dÐi. Tiïëp àoá, nhaâ vua noái: - Caác khanh, höm nay ta múâi caác khanh uöëng rûúåu, phaãi têån hûúãng niïìm vui, vêåy moåi ngûúâi haäy boã muä ra. Àöåi muä thò sao coá thïí thoaãi maái àûúåc cú chûá, phaãi khöng? Quêìn thêìn ai nêëy àïìu cúãi muä ra, nhúâ vêåy maâ tïn tröåm thoaát töåi. Sau naây, khi nhaâ vua bõ thua trêån, nhúâ àûúåc möåt võ tûúáng duäng caãm liïìu chïët baão vïå nïn múái thoaát hiïím. Nhaâ vua hoãi: - Bònh thûúâng ta àêu coá chiïëu cöë àùåc biïåt gò àïën khanh, sao khanh laåi möåt loâng trung thaânh vúái ta nhû vêåy? Võ tûúáng múái àaáp: - Thûa bïå haå, thêìn chñnh laâ ngûúâi bõ cung nûä daåo noå giêåt mêët muä. Möåt võ vua noå múã tiïåc mûâng thùæng trêån trong cung. Böîng, möåt cún gioá to nöíi lïn, thöíi tùæt moåi ngoån nïën àang thùæp trong cung. Röìi coá tiïëng kïu thêët thanh cuãa möåt cung nûä: - Tröåm, bùæt tröåm, coá keã tröåm àöì nhên luác trúâi töëi. Nhaâ vua hoãi: - Khanh bõ mêët àöì gò vêåy? Cung nûä àaáp: - Bêím, ngûúâi àoá lêëy mêët miïëng ngoåc nhû yá maâ tiïån nûä àeo trïn cöí aå. Coá àiïìu, tiïån nûä àaä giêåt àûúåc muä cuãa hùæn. Chó cêìn bïå haå cho thùæp nïën lïn thò seä biïët ngay ai laâ keã tröåm thöi aå. Nghe thêëy vêåy, nhaâ vua cûúâi cûúâi noái: - Chó laâ möåt miïëng ngoåc têìm thûúâng, àêu coá gò giaá trõ. Höm nay úã àêy àïìu laâ cöng thêìn, ta khöng muöën truy cûáu chuyïån naây. B¿i hÑc gôi mò
 5. 5. nuéi dõóng lÎng bao dung 10 eq - trÈ tuè cÀm xÒc 11 kim cõïng cÔa chim pheáp chuáng ùn traái cêy trong vûúân, thêåm chñ nhiïìu khi coân vaäi gaåo cho chuáng ùn. Vïì sau, luä chim chó coân tòm àïën kiïëm ùn trong vûúân cuãa öng laäo. Xûa kia, trïn möåt hoân àaão ngoaâi khúi xa coá rêët nhiïìu kim cûúng nùçm trïn nhûäng vaách nuái cheo leo, hiïím trúã maâ con ngûúâi khöng thïí lïn àûúåc. Chó coá duy nhêët möåt loaâi chim biïín laâ coá thïí bay àûúåc lïn àoá. Chim biïín thónh thoaãng ùn möåt vaâi viïn kim cûúng àïí tiïu hoáa töët hún. Múái àêìu, dên trïn àaão khöng biïët àûúåc laâ trong buång chim coá kim cûúng. Chó khi chim túái ùn tröåm quaã trong vûúân, bõ dên trïn àaão àaánh chïët, luác möí buång chim ra, hoå múái phaát hiïån ra àiïìu àoá. Tûâ àoá trúã ài, loaâi chim naây luön bõ dên trïn àaão sùn luâng bùæt giïët, khiïën chuáng ngaây àïm núm núáp lo súå, khöng daám bay túái möí tröåm quaã trong vûúân ùn nûäa. Cuäng vò thïë maâ dên trïn àaão khöng thïí lêëy àûúåc kim cûúng nûäa. Chó coá duy nhêët möåt öng laäo laâ khöng bao giúâ bùæt vaâ saát haåi chim, laåi coân cho
 6. 6. eq - trÈ tuè cÀm xÒc 13 nuéi dõóng lÎng bao dung 12 «ng lÁo trong cÝu chuyèn trãn tuy chÊ mÞt Èt quÀ cÝy v¿ gÂo nhõng lÂi thu ½õôc nhùng viãn kim cõïng cÍ gi¾ trÌ. Tin rÙng c¾c em cÕng thÞy ½õôc l¿ éng lÁo tuy mÞt Èt nhõng lÂi ½õôc rÞt nhiåu. Sau ½Ýy, mñi c¾c em theo dÐi xem chuyèn gÉ ½Á xÀy ra vði hai ngõñi biät khoan dung, ½î lõông nhÃ! Laå möåt àiïìu laâ, öng laäo thûúâng xuyïn nhùåt àûúåc kim cûúng trong vûúân nhaâ. Thò ra, khi chim ùn traái cêy vaâ gaåo vaâo buång, chuáng liïìn thaãi phên vaâ caã kim cûúng xuöëng vûúân. tãn trîm hën nhiãn Möåt buöíi töëi, trong luác ngöìi chúâ lïn maáy bay, àïí tiïu khiïín, Ly mua möåt höåp baánh vaâ möåt quyïín saách àïí vûâa chúâ vûâa àoåc. Cö tòm möåt chöî ngöìi röìi maãi mï àoåc saách. Böîng nhiïn, Ly thêëy ngûúâi thanh niïn ngöìi caånh thaãn nhiïn thoâ tay lêëy baánh cuãa cö ùn. Tuy khöng vui, nhûng vò khöng muöën gêy chuyïån nïn Ly cho qua. B¿i hÑc gôi mò
 7. 7. nuéi dõóng lÎng bao dung 14 eq - trÈ tuè cÀm xÒc 15 Ly ùn möåt chiïëc, chaâng thanh niïn kia cuäng ùn möåt chiïëc, khi Ly thoâ tay àõnh lêëy chiïëc baánh cuöëi cuâng trong höåp ra ùn, chaâng thanh niïn cûúâi cûúâi, thoâ tay cêìm chiïëc baánh beã laâm àöi, chia cho cö möåt nûãa, coân mònh ùn möåt nûãa. Cö àoán lêëy nûãa chiïëc baánh, buång baão daå: “Xem ra “tïn tröåm” naây coân biïët àiïìu, vêîn biïët chia cho mònh möåt nûãa.” Sau khi nghe loa thöng baáo àïën giúâ lïn maáy bay, Ly vöåi vaâng nheát saách vaâo ba lö, xaách haânh lyá chaåy ra cûãa lïn maáy bay, khöng liïëc “tïn tröåm” lêëy möåt caái. Sau khi ngöìi yïn öín trïn maáy bay, cö múái löi quyïín saách àang àoåc dúã tûâ trong ba lö ra. Böîng Ly ngêy ngûúâi, höåp baánh cuãa cö vêîn nguyïn veån khöng hïì suy suyïín, àang nùçm úã trong ba lö! Hoáa ra luác naäy cö ùn baánh cuãa ngûúâi khaác. Giúâ coá muöën xin löîi thò cuäng àaä muöån. Ly caãm thêëy rêët khoá nghô, búãi chñnh cö múái laâ “tïn tröåm” ngaåo maån, vö lyá vaâ bêët lõch sûå. CÀ Ly v¿ ch¿ng thanh niãn trong cÝu chuyèn trãn ½åu l¿ nhùng ngõñi cÍ lÎng khoan dung, ½î lõông, bòi cÍ nhõ vây mði cÍ th¾i ½î bÉnh thÀn trõðc “tãn trîm”, cho phÃp ngõñi kh¾c cÓng ×n b¾nh. L¿m ngõñi phÀi hÑc c¾ch biät nghË cho ngõñi kh¾c, ½÷ng bao giñ so ½o tÈnh to¾n. Näu chÊ nghË cho bÀn thÝn thÉ cÍ khi lÂi l¿m hÂi chÈnh mÉnh. }Í l¿ trõñng hôp cÔa c¾i cÝy kiãu ngÂo trong cÝu chuyèn sau ½Ýy. B¿i hÑc gôi mò
 8. 8. eq - trÈ tuè cÀm xÒc 17 ChÊ vÉ thÍi hõ vinh, thÈch bå ngo¿i h¿o nho¾ng m¿ cÝy ½Á tú hÂi chät mÉnh. Näu nÍ ½æ chim gÐ kiän bØt sÝu giÒp, biät bao dung v¿ chÞp nhân nhùng c¾i lí trãn thÝn thÉ nÍ ½Á cÍ thæ kiãn cõñng ½öng vùng trõðc giÍ mõa. C¾c em thÝn män, c¾c em ½Á bao giñ nghe vå Biæn Chät chõa? Em cÍ muên biät tÂi sao nÍ lÂi cÍ tãn nhõ thä khéng? HÁy ½Ñc cÝu chuyèn tiäp theo nhÃ! nuéi dõóng lÎng bao dung 16 c¾i cÝy kiãu ngÂo seä bõ phaá hoaåi, khoeát thaânh tûâng löî. Do àoá, noá beân lïn tiïëng xua àuöíi Goä kiïën. Luä sêu biïët chuyïån mûâng lùæm, chuáng thi nhau sinh söi naãy núã àuåc khoeát thên cêy, chùèng mêëy chöëc caái cêy bõ muåc ruöîng. Vaâ möåt ngaây kia, möåt cún gioá maånh thöíi túái, cêy liïìn gaäy àûát àöi.Möåt caái cêy cao vuát, thùèng tùæp, rêët tûå haâo vïì thên hònh cuãa mònh, röìi chùèng mêëy chöëc noá trúã nïn kiïu ngaåo. Möåt höm, Goä kiïën bay túái àêåu trïn caânh cêy vaâ noá nghe àûúåc rêët nhiïìu con sêu àang nghiïën rùng àuåc khoeát trong thên. Goä kiïën thûúng tònh lêëy moã möí vaâo thên cêy àõnh khoeát löî bùæt sêu ùn. Tuy nhiïn, caái cêy khöng biïët gò, noá giaäy naãy lïn veã tûác giêån, coá veã noá khöng chõu àûúåc caãnh caânh cêy àeåp àeä cuãa mònh B¿i hÑc gôi mò
 9. 9. eq - trÈ tuè cÀm xÒc 19 Biæn Galilee v÷a nhân v÷a cho ½i. Biæn Chät chÊ nhân m¿ khéng chÌu cho ½i nãn cuêi cÓng trò th¿nh mît biæn chät. Giñ thÉ c¾c em ½Á biät tÂi sao khéng cÍ sinh vât n¿o sinh sêng trong Biæn Chät. }Í l¿ bòi vÉ nÍ qu¾ Èch ký, khéng cÍ lÎng bao dung, khéng muên chia sÅ vði ngõñi kh¾c. C¾c em thÝn män, trong cuîc sêng h¿ng ng¿y, c¾c em cÍ thõñng hay nìi nÍng khéng? HÁy ½Ñc cÝu chuyèn cÔa mît câu bà hay nìi nÍng ½æ rÒt ra b¿i hÑc cho mÉnh nhÃ! nuéi dõóng lÎng bao dung 18 hai biæn hë Úà Palestine coá hai biïín höì. Söng Jordan bùæt nguöìn tûâ trïn nuái, khi àöí xuöëng noá tung boåt trùæng xoáa, taåo nïn möåt biïín nûúác ngoåt. Biïín reo cûúâi cuâng nùæng, lêëp laánh dûúái aánh mùåt trúâi vaâ chûáa àêìy töm caá. Cêy cöëi vûún caânh trïn mùåt biïín vaâ àêm sêu rïî vaâo loâng biïín àïí huát lêëy nguöìn nûúác trong laânh. Con ngûúâi dûång nhaâ dûång cûãa trïn búâ, chim choác laâm töí trïn cêy. Àoá laâ biïín höì Galilee. Röìi söng Jordan chaãy vïì phña nam àöí vaâo möåt biïín höì khaác. Úà àêy khöng coá caá töm, khöng möåt boáng cêy, cuäng chùèng thêëy tiïëng chim hoát hay tiïëng treã con nö àuâa. Khöng khñ nùång nïì phuã truâm bïn trïn mùåt nûúác, khöng coá ngûúâi hay chim choác, muöng thuá naâo uöëng àûúåc nûúác cuãa noá. Tïn noá laâ Biïín Chïët. Taåi sao hai biïín höì naây laåi khaác nhau àïën vêåy? Biïín Galilee àoán nhêån doâng nûúác cuãa söng Jordan nhûng khöng giûä nûúác laåi. Möîi gioåt nûúác chaãy vaâo àêy cuöëi cuâng cuäng àïìu chaãy tiïëp ài núi khaác, vò vêåy nûúác úã àêy luön trong laânh, maát ngoåt. Coân Biïín Chïët nhêån bao nhiïu nûúác cuäng àïìu giûä laåi cho riïng mònh, vò thïë noá tñch tuå rêët nhiïìu muöëi khiïën nûúác vö cuâng mùån. B¿i hÑc gôi mò
 10. 10. nuéi dõóng lÎng bao dung 20 eq - trÈ tuè cÀm xÒc 21 vät thõïng cÔa lñi nÍi Coá möåt cêåu beá rêët hay nöíi noáng. Àïí sûãa tñnh xêëu àoá, cha cêåu múái àûa cho cêåu möåt tuái àinh vaâ dùån: - Möîi khi nöíi noáng thò haäy àoáng möåt chiïëc àinh lïn haâng raâo sau vûúân. Ngaây thûá nhêët, cêåu beá phaãi àoáng lïn haâng raâo nhûäng ba mûúi baãy chiïëc àinh. Nhûng caâng vïì sau, söë lûúång àinh maâ cêåu phaãi àoáng lïn haâng raâo caâng ñt, búãi cêåu thêëy laâ viïåc kiïìm chïë tñnh noáng cuãa mònh coân dïî hún nhiïìu so vúái viïåc àoáng àinh lïn haâng raâo. Vaâ cuöëi cuâng thò cêåu beá cuäng àaä hoåc àûúåc caách kiïìm chïë baãn thên, khöng nöíi caáu vö cúá nûäa. Cêåu noái chuyïån naây vúái cha. Öng laåi noái vúái cêåu rùçng: - Giúâ thò möîi lêìn con kiïìm chïë àûúåc tñnh noáng cuãa mònh, con haäy nhöí möåt chiïëc àinh ra khoãi haâng raâo nheá. Trong cuîc sêng, ½éi khi vÉ khéng kiåm chä ½õôc bÀn thÝn m¿ chÒng ta gÝy tìn thõïng cho ngõñi kh¾c. HÚn l¿ c¾c em ½åu khéng muên nhõ vây phÀi khéng? Mñi c¾c em ½Ñc thãm mît cÝu chuyèn û nghËa kh¾c vå lÎng bao dung nhÃ! Ngaây qua ngaây, cuöëi cuâng àïën möåt höm, cêåu beá noái vúái cha laâ mònh àaä nhöí hïët àinh ra khoãi haâng raâo röìi. Cha dùæt tay cêåu ra vûúân noái: - Con laâm rêët töët, con trai ngoan cuãa ta. Nhûng haäy nhòn nhûäng löî àinh trïn haâng raâo naây xem, chuáng vônh viïîn khöng thïí laânh lùån nhû trûúác àûúåc nûäa. Con haäy nhúá lêëy, nhûäng lúâi con noái luác noáng giêån giöëng nhû löî àinh trïn haâng raâo vêåy. Nïëu con cêìm dao àêm ngûúâi khaác möåt dao, duâ coá noái xin löîi àïën caã ngaân lêìn thò vïët thûúng maäi maäi vêîn seä töìn taåi. Nöîi àau do lúâi noái gêy ra cuäng giöëng nhû nöîi àau thên thïí vêåy, noá laâm cho con ngûúâi ta khöng thïí chõu àûång nöíi. B¿i hÑc gôi mò
 11. 11. eq - trÈ tuè cÀm xÒc 23 nuéi dõóng lÎng bao dung 22 chiäc gi¿y cÍ ½éi Nhûng khöng ai ngúâ àûúåc laâ öng laäo laåi vöåi vaâng cúãi nöët chiïëc giaây coân laåi quùèng xuöëng vïå àûúâng ray. Moåi ngûúâi bùn khoùn khöng hiïíu taåi sao öng laåi laâm vêåy. - Laâ thïë naây, - öng laäo giaãi thñch - Chiïëc giaây coân laåi naây duâ àùæt àïën àêu ài chùng nûäa àöëi vúái töi maâ noái giúâ cuäng thaânh vö duång. Töi quùèng xuöëng àïí ai nhùåt àûúåc hoå coân coá caã àöi maâ ài. Möåt öng laäo lùån löåi ài thùm con gaái lêëy chöìng xa. Trûúác khi ài, öng lêëy söë tiïìn tñch goáp bêëy lêu sùæm cho mònh möåt àöi giaây múái, röìi àaáp xe lûãa ài thùm con gaái. Lêìn àêìu tiïn ài xe lûãa nïn khi ngöìi úã trïn taâu öng rêët lo lùæng, cùng thùèng. Vò thïë, luác taâu taåm dûâng úã ga xeáp, öng beân xuöëng taâu ài loanh quanh hñt thúã thû giaän. Vui chên thïë naâo, öng ài caách khaá xa núi taâu dûâng maâ khöng hay. Chó àïën khi taâu chuêín bõ tiïëp tuåc lïn àûúâng, öng múái biïët vaâ vöåi vaâng húát haãi quay laåi. May laâ öng cuäng lïn àûúåc toa taâu cuöëi cuâng. Chó coá àiïìu, trong luác vöåi vaâng, öng àaä àaánh rúi mêët möåt chiïëc giaây. Moåi ngûúâi trïn taâu àïìu tiïëc cho öng. «ng lÁo khéng vÉ mÞt cÔa m¿ buën bÁ, tr¾i lÂi, cÎn rîng lõông, h¿o phÍng nghË ½än ngõñi kh¾c. Giñ thÉ c¾c em ½Á hiæu thä n¿o l¿ lÎng bao dung rëi chö? C¾c em thÝn män, tin rÙng qua c¾c màu chuyèn vå lÎng bao dung, c¾c em sÆ biät c¾ch sêng têt hïn v¿ biät cõ xø ½î lõông hïn vði ngõñi kh¾c. B¿i hÑc gôi mò

×