การจัดทำาหน่วยการเรียนรู้                รายวิชาศิลปะ             ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ٢  ...
หลักฐานที่เป็นผลการเรียนรู้         เป้าหมาย          หลักฐานที่เป็นผลการ                ...
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  หน่วยการเรียนรู้ที่ ٦   สาระที่ 2 ดนตรี   การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ٦              เรื่อง วงดนตรี หลักฐาน         กิจกรรม          สือ/อุป...
หลักฐาน        กิจกรรม        สื่อ/อุปกรณ์  ชั่วโ                            ...
ไทยประกอบด้วยอะไรบ้าง         ลักษณะของการตั้งวง รูปแบบ         การเลือกใช้เครื่องดนตรี โดย        ...
2.นำาเสนอ  นักเรียนในห้อง        - ฉิ่ง กรับผลการ    2.ครูให้นักเรียนศึกษาจากใบ  ฉาบศึกษา    ความรู้ เ...
หลักฐาน          กิจกรรม         สื่อ/อุปกรณ์  ชั่วโ                         ...
เข้าใจ หลักฐาน         กิจกรรม         สื่อ/อุปกรณ์  ชั่วโ                       ...
เรียน และส่งรายงานให้       เรียบร้อย โดยครูคอยให้คำา       ปรึกษา       ٦.นักเรียนและครูร่วมกันสนทนา...
ข้อมูล เรื่อง เครื่องหมายและ   ลักษณะของ      สัญลักษณ์ทางดนตรี ว่าเป็น     วงดนตรี      อย่างไร หลังจากท...
สากล  สากลและโน้ต และแนวเพลงของกน      เรื่อง แนว    ตรีสากล ว่ามีความแตกต่างจากแนว    เพลงสากล    เพลงไทย...
หลักฐาน        กิจกรรม          สือ/                           ่ ชั่วโม   ...
หลักฐาน         กิจกรรม           สื่อ/  ชั่วโม                         อุปกรณ...
หลักฐาน         กิจกรรม           สื่อ/ ชั่วโม                         อุปกรณ์ ...
มา โดยครูอธิบายวิธีการสังเกต และ      การวิเคราะห์ว่าทำาอย่างไร จากนั้นครู      ก็สรุปบทเรียนโดยครูทบทวนบทเรียนห...
ตัวแทนของนักเรียนออกมารายงาน     ดนตรี     หน้าชั้นเรียน และส่งรายงานให้     สากล     เรียบร้อย โดยครูค...
1. สาระที่ 2 ดนตรี2. มาตรฐานการเรียนรู้ ศ 2.1     เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์คุณค...
4. กระบวนการแก้ปัญหา 1.3คุณลักษณะ   1. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน   2. รักความเป็นไทย   3. มุ่งมั่นในการทำางาน   4. มีคุณธรรม...
กิจกรรมการเรียนรู้ครังที่ 2 เรื่อง ประเภทวงดนตรีไทย (เวลาเรียน 1           ้ชั่วโมง)    1.ครูแจ้งจุดประสงค์...
กิจกรรมการเรียนรู้ครังที่ 4 เรื่อง ลักษณะของวงดนตรีสากล (เวลา 1            ้ชั่วโมง)    1.ครูแจ้งจุดประสงค์...
4.ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม 5 กลุ่มเท่าๆกัน แล้ให้นักเรียนศึกษาข้อมูล เรื่อง เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี ว่าเป็นอย่างไร ...
อธิบายวิธีการสังเกต และการวิเคราะห์ว่าทำาอย่างไร จากนั้นครูก็สรุปบทเรียนโดยครูทบทวนบทเรียนกิจกรรมการเรียนรู้ครังที่ ٧ เรื่...
6. นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาลักษณะของ และลักษณะของเพลงทั้งไทยในอัตราจังหวะ 2 ชั้น โดยครูอธิบายเพิ่มเติมจากที่นักเรียนได้ศ...
4.ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม 6 กลุ่มเท่าๆกัน แล้ให้นักเรียนศึกษาข้อมูล เรื่อง บรรทัด 5 เส้น ว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร โดยครูให้น...
เป้าหมายการเรียนรู้       วิธีการวัด   เครื่องมือวัดสาระสำาคัญ    ดนตรีไทยซึ่งได้จัดรวบรวม    1. ทดสอบ   ...
7.2 เกณฑ์การวัด  7.2.1 ข้อสอบปรนัย เลือกคำาตอบได้ถูกข้อละ 1 คะแนน  7.2.2 แบบประเมินการปฏิบัติงานกลุ่ม   1. การกำาหนด /...
2. ความประณีตสวยงาม      3. ความสะอาด      4. ความแข็งแรงคงทน      5. ทำางานเสร็จทันเวลา     7.2.8 การส...
นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินระดับปานกลาง.......คน คิดเป็นร้อยละ.................        นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเม...
9. ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ...............................................................................
ลงชื่อ.................................................. ผูตรวจสอบ                            ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

สาระที่ 2 หน่วยที่ 6

2,861 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,861
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

สาระที่ 2 หน่วยที่ 6

 1. 1. การจัดทำาหน่วยการเรียนรู้ รายวิชาศิลปะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ٢ สาระที่ 2 ดนตรีชื่อหน่วยการเรียนรู้ที่ ٦ วงดนตรีเป้าหมายการเรียนรู้ สาระสำาคัญ ดนตรีไทยซึ่งได้จัดรวบรวมเป็นวงบรรเลงที่ถือว่าเป็นแบบแผนมีอยู่ ๓ อย่าง คือ วงปี่พาทย์ วงเครื่องสาย วงมโหรี แต่ละวงมีขนาดซึ่งถือตามจำานวนเครื่องดนตรี และผู้บรรเลงมากน้อยกว่ากันเป็นชื่อวง ดังจะจำาแนกต่อไปนี้ส่วนหน้าที่ของเครื่องดนตรีแต่ละสิ่งนั้นจะกล่าวไว้ในวงเครื่องใหญ่แห่งเดียวเพื่อมิให้ต้องซำ้าซากกันตัวชี้วัด ศ 2.1 ม.2/1 เปรียบเทียบการใช้องค์ประกอบดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่างกัน ศ 2.1 ม.2/2 อ่าน เขียนร้องโน้ตไทย และโน้ตสากลที่มีเครื่องหมายแปลงเสียง คุณลักษณะ 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2. ซื่อสัตย์สุจริต 3. มีวินย ั 4. ใฝ่เรียนรู้ 5. อยู่อย่างพอเพียง 6. มุ่งมั่นในการทำางาน 7. รักความเป็นไทย 8. มีจิตสาธารณะ
 2. 2. หลักฐานที่เป็นผลการเรียนรู้ เป้าหมาย หลักฐานที่เป็นผลการ เรียนรู้สาระสำาคัญ ดนตรีไทยซึ่งได้จัดรวบรวมเป็นวง 1. ทดสอบประเมินบรรเลงที่ถือว่าเป็นแบบแผนมีอยู่ ๓ อย่าง คือ ผลก่อนเรียนวงปี่พาทย์ วงเครื่องสาย วงมโหรี แต่ละวงมี 2. ทำาใบงานขนาดซึ่งถือตามจำานวนเครื่องดนตรี และผู้ 3. การนำาเสนอผลบรรเลงมากน้อยกว่ากันเป็นชื่อวง ดังจะ งานจำาแนกต่อไปนี้ ส่วนหน้าที่ของเครื่องดนตรี 4. การแสดงความแต่ละสิ่งนั้นจะกล่าวไว้ในวงเครื่องใหญ่แห่ง คิดเห็นเดียวเพื่อมิให้ตองซำ้าซากกัน ้ศ 2.1 ม.2/1 เปรียบเทียบการใช้องค์ประกอบ 1. ใบความรู้ดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่างกัน 2. ใบงาน ศ 2.1 ม.2/2 อ่าน เขียนร้องโน้ตไทย และโน้ต 3. ซักถามปัญหาสากลที่มีเครื่องหมายแปลงเสียง 4. สรุปความรู้ คุณลักษณะ 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 1. รายงานการสังเกต 2. ซื่อสัตย์สุจริต พฤติกรรม 3. มีวินัย 2. สังเกตพฤติกรรม 4. ใฝ่เรียนรู้ ด้านคุณธรรมพื้นฐาน 5. อยู่อย่างพอเพียง 6. มุงมั่นในการทำางาน ่ 7. รักความเป็นไทย 8. มีจิตสาธารณะ
 3. 3. การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ ٦ สาระที่ 2 ดนตรี การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
 4. 4. หน่วยการเรียนรู้ที่ ٦ เรื่อง วงดนตรี หลักฐาน กิจกรรม สือ/อุปกรณ์ ่ ชั่วโ มง١.ศึกษาจาก 1.ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ - ใบความรู้ 1ใบความรู้ ٢.นักเรียนและครูร่วมกันสนทนา เรื่อง ประเภทเรื่อง ลักษณะของประเภทเครื่องดนตรี เครื่องดนตรีประเภท ว่าเราสามารถแบ่งประเภทของ ไทยเครื่องดนตรี เครื่องดนตรีออกได้กี่ประเภท - แบบไทย ใครรู้บ้าง ครูสุ่มถามนักเรียน ทดสอบ เรื่อง ٣.ครูให้นักเรียนศึกษาจากใบ ประเภทเครื่อง ความรู้ เรื่อง ประเภทเครื่องดนตรี ดนตรีไทย ไทย - V.C.D ٤.ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม ลักษณะของ เท่าๆกัน แล้ให้นักเรียนศึกษา วงดนตรีไทย ข้อมูล เรื่อง ประเภทเครื่องดนตรี - ภาพเครื่อง ไทยโดยให้แต่ละกลุ่มจดบันทึกให้ ดนตรีไทย เรียบร้อย พร้อมส่งครูให้ เรียบร้อย ٥.นักเรียนครูร่วมกันสนทนา ประเภทของวงดนตรี และลักษณะ ของเครื่องดนตรีว่ามีการแบ่ง ประเภทอย่างไร โดยครูสอบถาม นักเรียน หลังจากนั้นครูให้ นักเรียนที่เป็นตัวแทนของ นักเรียนออกมารายงานหน้าชั้น เรียน โดยครูคอยให้คำาปรึกษา ٦.นักเรียนและครูร่วมกันสนทนา ลักษณะองค์ประกอบดนตรี และ การแบ่งประเภทของเครื่องดนตรี และรูปแบบการสังเกตของเครื่อง ดนตรีว่ามีลักษณะการสังเกต อย่างไร โดยครูอธิบายเพิ่มเติม เพื่อให้นักเรียนเข้าใจยิ่งขึ้น
 5. 5. หลักฐาน กิจกรรม สื่อ/อุปกรณ์ ชั่วโ มง1.ศึกษาจาก ١.ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 1.ใบความ 1ใบความรู้ ٢.นักเรียนและครูร่วมกัน รู้ เรื่อง ประเภทเรื่อง สนทนาลักษณะของประเภท วงดนตรีไทยประเภทวง เครื่องดนตรี ว่าเราสามารถ 2. แบบดนตรีไทย แบ่งประเภทของวงดนตรีออก ทดสอบ เรื่อง ได้กี่ประเภท ใครรู้บ้าง ครูสุ่ม ประเภทวงดนตรี ถามนักเรียน ไทย ٣.ครูให้นักเรียนศึกษาจากใบ 3. V.C.D ความรู้ เรื่อง ประเภทวงดนตรี ลักษณะของวง ไทย ดนตรีไทย ٤.ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม 6 4. ภาพ กลุ่มเท่าๆกัน แล้ให้นักเรียน เครื่องดนตรีไทย ศึกษาข้อมูล เรื่อง ประเภทวง ดนตรีไทยโดยให้แต่ละกลุ่มจด บันทึกให้เรียบร้อย พร้อมส่ง ครูให้เรียบร้อย ٥.นักเรียนครูร่วมกันสนทนา ประเภทของวงดนตรีไทย และ ลักษณะของเครื่องดนตรีว่ามี การแบ่งประเภทอย่างไร โดย ครูสอบถามนักเรียน หลังจาก นั้นครูให้นักเรียนที่เป็นตัวแทน ของนักเรียนออกมารายงาน หน้าชั้นเรียน โดยครูคอยให้ คำาปรึกษา ٦.นักเรียนและครูร่วมกัน สนทนาลักษณะของวงดนตรี
 6. 6. ไทยประกอบด้วยอะไรบ้าง ลักษณะของการตั้งวง รูปแบบ การเลือกใช้เครื่องดนตรี โดย ครูอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้ นักเรียนเข้าใจ หลักฐาน กิจกรรม สื่อ/อุปกรณ์ ชั่วโ มง1.ศึกษาจาก 1.นักเรียนและครูรวมกัน ่ - ใบความรู้ใบความรู้ สนทนาลักษณะของเพลงไทย เรื่อง เครื่องเรื่อง เครื่อง และลักษณะของเครื่องดนตรีที่ ดนตรี 4 ภาคดนตรี 4 มีหลากหลาย และสามารถ - CD เพลงภาค แยกได้ 4 ภาคใหญ่ มีภาค บรรเลงดนตรี ไหนบ้างนักเรียน ครูสุ่มถาม ไทย 4 ภาค
 7. 7. 2.นำาเสนอ นักเรียนในห้อง - ฉิ่ง กรับผลการ 2.ครูให้นักเรียนศึกษาจากใบ ฉาบศึกษา ความรู้ เรื่อง เครื่องดนตรี 4ค้นคว้าต่อ ภาคสมาชิกหน้า 3.นักเรียนและครูรวมกัน ่ชั้นเรียน สนทนาลักษณะเครื่องดนตรี แต่ละภาค มีความแตกต่างกัน อย่างไร และมีลักษณะเป็น อย่างไร โดยให้นักเรียน สังเกตจากใบความรู้ 4.ครูให้นักเรียนแบ่ง 4 กลุ่ม เท่าๆกัน แล้วให้แต่ละกลุ่ม ไปศึกษาลักษณะของวงดนตรี พื้นเมือง 4 ภาคว่ามีลักษณะ เป็นอย่างไร และให้แต่ละกลุ่ม ทำาเป็นรายงานมาส่งให้ เรียบร้อย 5. นักเรียนและครูรวมกัน ่ สนทนาหลังจากที่นักเรียนได้ ไปศึกษาลักษณะของเครื่อง ดนตรี 4 ภาคแล้ว นักเรียน แต่ละกลุมก็ได้ทราบแล้ว จาก ่ นั้นครูให้ตัวแทนนักเรียนแต่ละ กลุ่มออกมารายงานหน้าชั้น เรียน โดยให้แต่ละกลุมส่ง ่ แบบรายงาน 5. นักเรียนและครูรวมกัน ่ สนทนาลักษณะองค์ประกอบ ของวงดนตรี และลักษณะ ของการบรรเลงว่าแต่ละภาคมี ความเป็นเอกลักษณ์อย่างไร และลักษณะของเครื่องดนตรี เป็นอย่างไร
 8. 8. หลักฐาน กิจกรรม สื่อ/อุปกรณ์ ชั่วโ มง1.ศึกษาจาก 1.ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ - ใบความรู้ 1ใบความรู้ ٢.นักเรียนและครูร่วมกันสนทนา เรื่อง ประวัติเรื่อง ประวัติ ลักษณะของประเภทเครื่องดนตรี ดนตรีสากลดนตรีสากล สากล ว่าเราสามารถแบ่งประเภท - แบบทดสอบ ของวงดนตรีสากล ออกได้กี่ เรื่อง ประวัติ ประเภท ใครรู้บ้าง ครูสุ่มถาม ดนตรีสากล นักเรียน - V.C.D ٣.ครูให้นักเรียนศึกษาจากใบ ลักษณะของวง ความรู้ เรื่อง ประวัติดนตรีสากล ดนตรีสากล ٤.ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม - ภาพเครื่อง เท่าๆกัน แล้ให้นักเรียนศึกษา ดนตรีสากล ข้อมูล เรื่อง ประวัติดนตรีสากล โดยให้แต่ละกลุ่มจดบันทึกให้ เรียบร้อย พร้อมส่งครูให้ เรียบร้อย ٥.นักเรียนครูร่วมกันสนทนา ประเภทของวงดนตรีสากล และ ลักษณะของเครื่องดนตรีว่ามีการ แบ่งประเภทอย่างไร โดยครู สอบถามนักเรียน หลังจากนั้นครู ให้นักเรียนที่เป็นตัวแทนของ นักเรียนออกมารายงานหน้าชั้น เรียน และส่งรายงานให้ เรียบร้อย โดยครูคอยให้คำา ปรึกษา ٦.นักเรียนและครูร่วมกันสนทนา ลักษณะของวงดนตรีสากล ประกอบด้วยอะไรบ้าง ลักษณะ ของการตั้งวง รูปแบบการเลือก ใช้เครื่องดนตรีสากล โดยครู อธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียน
 9. 9. เข้าใจ หลักฐาน กิจกรรม สื่อ/อุปกรณ์ ชั่วโ มง1.ศึกษาจาก ١.ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ - ใบความรู้ 1ใบความรู้ ٢.นักเรียนและครูร่วมกันสนทนา เรื่อง ลักษณะเรื่อง ลักษณะของประเภทเครื่องดนตรี ของวงดนตรีลักษณะของ สากล และลักษณะของวงดนตรี สากลวงดนตรี สากล แบ่งออกได้กี่ประเภท ใคร - ใบงานสากล รู้บ้าง ครูสุ่มถามนักเรียน เรื่อง ลักษณะ ٣.ครูให้นักเรียนศึกษาจากใบ ของวงดนตรี ความรู้ เรื่อง ลักษณะของวง สากล ดนตรีสากล - V.C.D ٤.ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม 6 กลุ่ม ลักษณะของวง เท่าๆกัน แล้ให้นักเรียนศึกษา ดนตรีสากล ข้อมูล เรื่อง ลักษณะของวง - ภาพเครื่อง ดนตรีสากล โดยให้แต่ละกลุ่มจด ดนตรีสากล บันทึกให้เรียบร้อย พร้อมส่งครู ให้เรียบร้อย ٥.นักเรียนครูร่วมกันสนทนา ประเภทของวงดนตรีสากล และ ลักษณะของเครื่องดนตรีว่ามีการ แบ่งประเภทอย่างไร โดยครู สอบถามนักเรียน หลังจากนั้นครู ให้นักเรียนที่เป็นตัวแทนของ นักเรียนออกมารายงานหน้าชั้น
 10. 10. เรียน และส่งรายงานให้ เรียบร้อย โดยครูคอยให้คำา ปรึกษา ٦.นักเรียนและครูร่วมกันสนทนา ลักษณะของวงดนตรีสากล ประกอบด้วยอะไรบ้าง ลักษณะ ของการตั้งวง รูปแบบการเลือก ใช้เครื่องดนตรีสากล โดยครู อธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียน เข้าใจ หลักฐาน กิจกรรม สือ/อุปกรณ์ ่ ชั่วโม ง1.ศึกษา 1.ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ - ใบความรู้ 1จากใบ ٢.นักเรียนและครูร่วมกันสนทนา เรื่องความรู้ ลักษณะของประเภทเครื่องดนตรี เครื่องหมายเรื่อง สากล และลักษณะของวงดนตรี และเครื่องหมา สากล และลักษณะของสัญลักษณ์ สัญลักษณ์ยและ ของโน้ตสากลและโน้ต แตกต่าง ทางดนตรีสัญลักษณ์ กันอย่างไร ครูถามนักเรียนใน - ใบงานทางดนตรี ห้อง เรื่อง ٣.ครูให้นักเรียนศึกษาจากใบ เครื่องหมาย ความรู้ เรื่อง เครื่องหมายและ และ สัญลักษณ์ทางดนตรี สัญลักษณ์ ٤.ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม 5 กลุ่ม ทางดนตรี เท่าๆกัน แล้ให้นักเรียนศึกษา - V.C.D
 11. 11. ข้อมูล เรื่อง เครื่องหมายและ ลักษณะของ สัญลักษณ์ทางดนตรี ว่าเป็น วงดนตรี อย่างไร หลังจากที่นักเรียนได้ สากล ศึกษาจากใบความรู้แล้ว พร้อมทั้ง - ภาพเครื่อง จดบันทึกมาส่งครูให้เรียบร้อย ดนตรีสากล ٥.นักเรียนครูร่วมกันสนทนา ประเภทของวงเครื่องหมายและ สัญลักษณ์ทางดนตรี โดยครู สอบถามนักเรียน หลังจากนั้นครู ให้นักเรียนที่เป็นตัวแทนของ นักเรียนออกมารายงานหน้าชั้น เรียน และส่งรายงานให้เรียบร้อย โดยครูคอยให้คำาปรึกษา ٦.นักเรียนและครูร่วมกันสนทนา ลักษณะของเครื่องหมายและ สัญลักษณ์ทางดนตรี ว่ามีส่วน สำาคัญต่อการเล่นดนตรีและปฏิบัติ ดนตรีไทยและสากลเป็นอย่างมาก เราจึงต้องศึกษาลักษณะของตัว โน้ตให้เข้าใจก่อนนะนักเรียน ครู อธิบายหลักความสำาคัญของตัว โน้ตประเภทต่างๆหลักฐาน กิจกรรม สือ/ ่ ชั่วโม อุปกรณ์ ง1.ศึกษา 1.ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ - ใบความ 1จากใบ ٢.นักเรียนและครูร่วมกันสนทนา รู้ เรื่องความรู้ ลักษณะของประเภทเครื่องดนตรี แนวเพลงเรื่อง แนว สากล และลักษณะของวงดนตรีสากล สากลเพลง และลักษณะของสัญลักษณ์ของโน้ต - ใบงาน
 12. 12. สากล สากลและโน้ต และแนวเพลงของกน เรื่อง แนว ตรีสากล ว่ามีความแตกต่างจากแนว เพลงสากล เพลงไทยอย่างไร ครูสุ่มนักเรียนออก - V.C.D มาอธิบายหน้าชั้นเรียนให้เพื่อนฟัง ลักษณะ ٣.ครูให้นักเรียนศึกษาจากใบความรู้ ของวง เรื่อง แนวเพลงสากล ดนตรีสากล ٤.ครูให้นักเรียนแต่ละคนไปศึกษา - ภาพ ลักษณะของแนวเพลงไทย และสากล เครื่อง พร้อมทั้งอธิบายมาให้เรียบร้อย โดย ดนตรีสากล ครูคอยให้คำาปรึกษา ٥.นักเรียนครูร่วมกันสนทนาประเภท ของวงเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทาง ดนตรี และลักษณะของแนวเพลงที่ นักเรียนศึกษาว่ามีลักษณะและรูป แบบเป็นอย่างไร จากนั้นครูสุ่ม นักเรียนออกมาอธิบายหน้าชั้นเรียน โดยครูจะสุ่มตามเลขที่ โดยครูคอย ให้คำาปรึกษา ٦.นักเรียนและครูร่วมกันสนทนา ลักษณะของเครื่องหมายและ สัญลักษณ์ทางดนตรี และลักษณะ ของเพลงทั้งไทยและสากล แตกต่าง กันอย่างไร โดยครูอธิบายเพิ่มเติม จากที่นักเรียนได้ศึกษามา โดยครู อธิบายวิธีการสังเกต และการ วิเคราะห์ว่าทำาอย่างไร จากนั้นครูก็ สรุปบทเรียนโดยครูทบทวนบทเรียน
 13. 13. หลักฐาน กิจกรรม สือ/ ่ ชั่วโม อุปกรณ์ ง1.ศึกษา 1.ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ - ใบความ 1จากใบ ٢.นักเรียนและครูร่วมกันสนทนา รู้ เรื่องความรู้ ลักษณะของเพลงไทย ว่ามีรูปแบบ ประเภทเรื่อง อย่างไร โดยครูได้สุ่มนักเรียนตอบ เพลงไทยประเภท ภายในห้อง - ใบงานเพลงไทย ٣.ครูให้นักเรียนศึกษาจากใบความรู้ เรื่อง เรื่อง ประเภทเพลงไทย ประเภท ٤.ครูให้นักเรียนแต่ละคนไปศึกษา เพลงไทย ลักษณะของแนวเพลงไทย และสากล - V.C.D พร้อมทั้งอธิบายมาให้เรียบร้อย โดย ลักษณะ ครูคอยให้คำาปรึกษา ของวง ٥.นักเรียนครูร่วมกันสนทนาประเภท ดนตรีสากล ของเพลงไทยว่ามีรูปแบบและ - ภาพ โครงสร้างอย่างไร และลักษณะของ เครื่อง แนวเพลง จากนั้นครูสุ่มนักเรียนออก ดนตรีสากล มาอธิบายหน้าชั้นเรียน โดยครูจะสุ่ม ตามเลขที่ โดยครูคอยให้คำาปรึกษา ٦.นักเรียนและครูร่วมกันสนทนา ลักษณะของ และลักษณะของเพลงทั้ง ไทยและสากล แตกต่างกันอย่างไร โดยครูอธิบายเพิ่มเติมจากที่นักเรียน ได้ศึกษามา โดยครูอธิบายวิธีการ สังเกต และการวิเคราะห์ว่าทำา อย่างไร จากนั้นครูก็สรุปบทเรียน โดยครูทบทวนบทเรียน
 14. 14. หลักฐาน กิจกรรม สื่อ/ ชั่วโม อุปกรณ์ ง1.ศึกษา ١.ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ - ใบ 1จากใบ ٢.นักเรียนและครูร่วมกันสนทนา ความรู้ความรู้ ลักษณะของเพลงไทยอัตราจังหวะ 2 เรื่องเรื่อง ชั้น ว่ามีรูปแบบอย่างไร โดยครูได้สุ่ม ประเภทประเภท นักเรียนตอบภายในห้อง เพลง 2เพลง 2 ٣.ครูให้นักเรียนศึกษาจากใบความรู้ ชั้นชั้น เรื่อง ประเภทเพลง 2 ชั้น - ใบงาน ٤.ครูให้นักเรียนแต่ละคนไปศึกษา เรื่อง ลักษณะของแนวเพลงไทย ในอัตรา ประเภท จังหวะ 2 ชั้น พร้อมทั้งอธิบายมาให้ เพลง 2 เรียบร้อย โดยครูคอยให้คำาปรึกษา ชั้น ٥.นักเรียนครูร่วมกันสนทนาประเภท - V.C.D ของเพลงไทยว่ามีรูปแบบและ ลักษณะ โครงสร้างอย่างไร จากนั้นครูสุ่ม ของวง นักเรียนออกมาอธิบายหน้าชั้นเรียน ดนตรี โดยครูคอยให้คำาปรึกษา สากล ٦.นักเรียนและครูร่วมกันสนทนา - ภาพ ลักษณะของ และลักษณะของเพลงทั้ง เครื่อง ไทยในอัตราจังหวะ 2 ชั้น โดยครู ดนตรี อธิบายเพิ่มเติมจากที่นักเรียนได้ศึกษา สากล มา โดยครูอธิบายวิธีการสังเกต และ การวิเคราะห์ว่าทำาอย่างไร จากนั้นครู ก็สรุปบทเรียนโดยครูทบทวนบทเรียน
 15. 15. หลักฐาน กิจกรรม สื่อ/ ชั่วโม อุปกรณ์ ง1.ศึกษา 1.ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ - ใบ 1จากใบ ٢.นักเรียนและครูร่วมกันสนทนา ความรู้ความรู้ ลักษณะของเพลงไทยอัตราจังหวะ 2 เรื่องเรื่อง ชั้น ว่ามีรูปแบบอย่างไร โดยครูได้สุ่ม ประเภทประเภท นักเรียนตอบภายในห้อง เพลง 2เพลง 2 ٣.ครูให้นักเรียนศึกษาจากใบความรู้ ชั้นชั้น แล้วนักเรียนก็ได้ทราบลักษณะของ - V.C.D เพลงร้องที่มีอัตราจังหวะว่าเป็น เพลงไทย อย่างไร เดิม 4.นักเรียนและครูร่วมกันสนทนา - ภาพ ลักษณะของเพลงลาวดวงเดือน โดย เครื่อง ครูอธิบายประวัติเพลงลาวดวงเดือน ดนตรีไทย ลักษณะของโน้ตเพลงลาวดวงเดือน ครูได้สาธิตการขับร้องเพลงลาวดวง เดือน เพื่อให้นักเรียนได้ทราบจังหวะ และเทคนิคการร้อง โดยครูสาธิตไปที ละขั้นตอน ٥.นักเรียนและครูร่วมกันขับร้องโน้ต เพลงลาวดวงเดือนอย่างสนุกสนาน โดยครคอยให้คำาปรึกษา ٦.นักเรียนและครูร่วมกันสนทนา ลักษณะของ และลักษณะของเพลงทั้ง ไทยในอัตราจังหวะ 2 ชั้น โดยครู อธิบายเพิ่มเติมจากที่นักเรียนได้ศึกษา
 16. 16. มา โดยครูอธิบายวิธีการสังเกต และ การวิเคราะห์ว่าทำาอย่างไร จากนั้นครู ก็สรุปบทเรียนโดยครูทบทวนบทเรียนหลักฐาน กิจกรรม สื่อ/ ชั่วโม อุปกรณ์ ง1.ศึกษา ١.ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ - ใบ 1จากใบ ٢.นักเรียนและครูร่วมกันสนทนา ความรู้ความรู้ ลักษณะของประเภทเครื่องดนตรีสากล เรื่องเรื่อง และลักษณะของวงดนตรีสากล ว่า บรรทัด 5บรรทัด ลักษณะการบันทึกของตัวโน้ตดนตรี เส้น5 เส้น ไทย และดนตรีสากล มีความแตกต่าง - แบบ กันอย่างไร ครูสุ่มถามนักเรียน ทดสอบ ٣.ครูให้นักเรียนศึกษาจากใบความรู้ เรื่อง เรื่อง บรรทัด 5 เส้น บรรทัด 5 ٤.ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม 6 กลุ่มเท่าๆ เส้น กัน แล้ให้นักเรียนศึกษาข้อมูล เรื่อง - V.C.D บรรทัด 5 เส้น ว่ามีลักษณะเป็น ลักษณะ อย่างไร โดยครูให้นักเรียนจดบันทึกมา ของวง ส่งครูให้เรียบร้อย ดนตรี ٥.นักเรียนครูร่วมกันสนทนาประเภท สากล ของการบันทึกตัวโน้ตลงในบรรทัด 5 - ภาพ เส้น หลังจากนั้นครูให้นักเรียนที่เป็น เครื่อง
 17. 17. ตัวแทนของนักเรียนออกมารายงาน ดนตรี หน้าชั้นเรียน และส่งรายงานให้ สากล เรียบร้อย โดยครูคอยให้คำาปรึกษา 6.ครูสาธิตการบันทึกตัวโน้ตลงใน บรรทัด 5 เส้น โดยให้นักเรียนดูทีละ ขันตอน หลังจากนั้นครูให้นักเรียนฝึก ้ เขียนตัวโน้ต และบันทึกลงในบรรทัด 5 เส้น ให้เรียบร้อย โดยครูคอยให้คำา ปรึกษา ٧.นักเรียนและครูร่วมกันสนทนา ลักษณะของบรรทัด 5 เส้น ว่ามีส่วน สำาคัญต่อการเล่นดนตรีและปฏิบัติดนตรี ไทยและสากลเป็นอย่างมาก เราจึงต้อง ศึกษาลักษณะของตัวโน้ตให้เข้าใจก่อน ก่อนที่นักเรียนจะฝึกบันทึกตัวโน้ต ครู อธิบายหลักความสำาคัญของตัวโน้ต ประเภทต่าง แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ ٦ เรื่อง วงดนตรีกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ٢วิชา ศิลปะ เวลาเรียน ١٠ชั่วโมงหน่วยการเรียนรู้ที่ ٦ วงดนตรี ปีการศึกษา .........
 18. 18. 1. สาระที่ 2 ดนตรี2. มาตรฐานการเรียนรู้ ศ 2.1 เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวัน3. ตัวชี้วัด ศ 2.1 ม.2/1 เปรียบเทียบการใช้องค์ประกอบดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่างกัน ศ 2.1 ม.2/2 อ่าน เขียนร้องโน้ตไทย และโน้ตสากลที่มีเครื่องหมายแปลงเสียง4. สาระสำาคัญ ดนตรีไทยซึ่งได้จัดรวบรวมเป็นวงบรรเลงที่ถือว่าเป็นแบบแผนมีอยู่ ๓ อย่าง คือ วงปี่พาทย์วงเครื่องสาย วงมโหรี แต่ละวงมีขนาดซึ่งถือตามจำานวนเครื่องดนตรีและผู้บรรเลงมากน้อยกว่ากันเป็นชื่อวง ดังจะจำาแนกต่อไปนี้ ส่วนหน้าที่ของเครื่องดนตรีแต่ละสิ่งนั้นจะกล่าวไว้ในวงเครื่องใหญ่แห่งเดียวเพื่อมิให้ต้องซำ้าซากกัน 1.1ความรู้ 1. องค์ประกอบของดนตรีไทย 2. ประเภทของวงดนตรีไทย 3. อ่าน เขียนโน้ตสากล 4. อ่านเขียนโน้ตไทย 5. ลักษณะของเครื่องหมายของโน้ต 1.2ทักษะกระบวนการ 1. กระบวนความรู้ และความเข้าใจ 2. กระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 3. กระบวนการกลุ่ม
 19. 19. 4. กระบวนการแก้ปัญหา 1.3คุณลักษณะ 1. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 2. รักความเป็นไทย 3. มุ่งมั่นในการทำางาน 4. มีคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ 5. กระบวนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้ครังที่ 1 เรื่อง ประเภทเครื่องดนตรีไทย (เวลาเรียน 1 ้ชั่วโมง) 1.ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 2.นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาลักษณะของประเภทเครื่องดนตรีว่าเราสามารถแบ่งประเภทของเครื่องดนตรีออกได้กี่ประเภท ใครรู้บ้างครูสุ่มถามนักเรียน 3.ครูให้นักเรียนศึกษาจากใบความรู้ เรื่อง ประเภทเครื่องดนตรีไทย 4.ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม 4 กลุ่มเท่าๆกัน แล้ให้นักเรียนศึกษาข้อมูล เรื่อง ประเภทเครื่องดนตรีไทยโดยให้แต่ละกลุ่มจดบันทึกให้เรียบร้อย พร้อมส่งครูให้เรียบร้อย 5.นักเรียนครูร่วมกันสนทนาประเภทของวงดนตรี และลักษณะของเครื่องดนตรีว่ามีการแบ่งประเภทอย่างไร โดยครูสอบถามนักเรียนหลังจากนั้นครูให้นักเรียนที่เป็นตัวแทนของนักเรียนออกมารายงานหน้าชั้นเรียน โดยครูคอยให้คำาปรึกษา 6. นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาลักษณะองค์ประกอบดนตรีและการแบ่งประเภทของเครื่องดนตรีและรูปแบบการสังเกตของเครื่องดนตรีว่ามีลักษณะการสังเกตอย่างไร โดยครูอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนเข้าใจยิ่งขึ้น
 20. 20. กิจกรรมการเรียนรู้ครังที่ 2 เรื่อง ประเภทวงดนตรีไทย (เวลาเรียน 1 ้ชั่วโมง) 1.ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 2.นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาลักษณะของประเภทเครื่องดนตรีว่าเราสามารถแบ่งประเภทของวงดนตรีออกได้กี่ประเภท ใครรู้บ้าง ครูสุ่มถามนักเรียน 3.ครูให้นักเรียนศึกษาจากใบความรู้ เรื่อง ประเภทวงดนตรีไทย 4.ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม 6 กลุ่มเท่าๆกัน แล้ให้นักเรียนศึกษาข้อมูล เรื่อง ประเภทวงดนตรีไทยโดยให้แต่ละกลุ่มจดบันทึกให้เรียบร้อย พร้อมส่งครูให้เรียบร้อย 5.นักเรียนครูร่วมกันสนทนาประเภทของวงดนตรีไทย และลักษณะของเครื่องดนตรีว่ามีการแบ่งประเภทอย่างไร โดยครูสอบถามนักเรียน หลังจากนั้นครูให้นักเรียนที่เป็นตัวแทนของนักเรียนออกมารายงานหน้าชั้นเรียน โดยครูคอยให้คำาปรึกษา 6. นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาลักษณะของวงดนตรีไทยประกอบด้วยอะไรบ้าง ลักษณะของการตั้งวง รูปแบบการเลือกใช้เครื่องดนตรี โดยครูอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนเข้าใจกิจกรรมการเรียนรู้ครังที่ 3 เรื่อง ประวัติดนตรีสากล (เวลา 1 ชั่วโมง) ้ 1.ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 2.นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาลักษณะของประเภทเครื่องดนตรีสากล ว่าเราสามารถแบ่งประเภทของวงดนตรีสากล ออกได้กี่ประเภทใครรู้บ้าง ครูสุ่มถามนักเรียน 3.ครูให้นักเรียนศึกษาจากใบความรู้ เรื่อง ประวัติดนตรีสากล 4.ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม 4 กลุ่มเท่าๆกัน แล้ให้นักเรียนศึกษาข้อมูล เรื่อง ประวัติดนตรีสากล โดยให้แต่ละกลุ่มจดบันทึกให้เรียบร้อย พร้อมส่งครูให้เรียบร้อย 5.นักเรียนครูร่วมกันสนทนาประเภทของวงดนตรีสากล และลักษณะของเครื่องดนตรีว่ามีการแบ่งประเภทอย่างไร โดยครูสอบถามนักเรียน หลังจากนั้นครูให้นักเรียนที่เป็นตัวแทนของนักเรียนออกมารายงานหน้าชั้นเรียน และส่งรายงานให้เรียบร้อย โดยครูคอยให้คำาปรึกษา 6. นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาลักษณะของวงดนตรีสากลประกอบด้วยอะไรบ้าง ลักษณะของการตั้งวง รูปแบบการเลือกใช้เครื่องดนตรีสากล โดยครูอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนเข้าใจ
 21. 21. กิจกรรมการเรียนรู้ครังที่ 4 เรื่อง ลักษณะของวงดนตรีสากล (เวลา 1 ้ชั่วโมง) 1.ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 2.นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาลักษณะของประเภทเครื่องดนตรีสากล และลักษณะของวงดนตรีสากล แบ่งออกได้กี่ประเภท ใครรู้บ้างครูสุ่มถามนักเรียน 3.ครูให้นักเรียนศึกษาจากใบความรู้ เรื่อง ลักษณะของวงดนตรีสากล 4.ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม 6 กลุ่มเท่าๆกัน แล้ให้นักเรียนศึกษาข้อมูล เรื่อง ลักษณะของวงดนตรีสากล โดยให้แต่ละกลุ่มจดบันทึกให้เรียบร้อย พร้อมส่งครูให้เรียบร้อย 5.นักเรียนครูร่วมกันสนทนาประเภทของวงดนตรีสากล และลักษณะของเครื่องดนตรีว่ามีการแบ่งประเภทอย่างไร โดยครูสอบถามนักเรียน หลังจากนั้นครูให้นักเรียนที่เป็นตัวแทนของนักเรียนออกมารายงานหน้าชั้นเรียน และส่งรายงานให้เรียบร้อย โดยครูคอยให้คำาปรึกษา 6. นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาลักษณะของวงดนตรีสากลประกอบด้วยอะไรบ้าง ลักษณะของการตั้งวง รูปแบบการเลือกใช้เครื่องดนตรีสากล โดยครูอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนเข้าใจกิจกรรมการเรียนรู้ครังที่ 5 เรื่อง เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี ้(เวลา 1 ชั่วโมง) 1.ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 2.นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาลักษณะของประเภทเครื่องดนตรีสากล และลักษณะของวงดนตรีสากล และลักษณะของสัญลักษณ์ของโน้ตสากลและโน้ต แตกต่างกันอย่างไร ครูถามนักเรียนในห้อง 3.ครูให้นักเรียนศึกษาจากใบความรู้ เรื่อง เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี
 22. 22. 4.ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม 5 กลุ่มเท่าๆกัน แล้ให้นักเรียนศึกษาข้อมูล เรื่อง เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี ว่าเป็นอย่างไร หลังจากที่นักเรียนได้ศึกษาจากใบความรู้แล้ว พร้อมทั้งจดบันทึกมาส่งครูให้เรียบร้อย 5.นักเรียนครูร่วมกันสนทนาประเภทของวงเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี โดยครูสอบถามนักเรียน หลังจากนั้นครูให้นักเรียนที่เป็นตัวแทนของนักเรียนออกมารายงานหน้าชั้นเรียน และส่งรายงานให้เรียบร้อย โดยครูคอยให้คำาปรึกษา 6. นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาลักษณะของเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี ว่ามีส่วนสำาคัญต่อการเล่นดนตรีและปฏิบัติดนตรีไทยและสากลเป็นอย่างมาก เราจึงต้องศึกษาลักษณะของตัวโน้ตให้เข้าใจก่อนนะนักเรียน ครูอธิบายหลักความสำาคัญของตัวโน้ตประเภทต่างๆกิจกรรมการเรียนรู้ครังที่ 6 เรื่อง แนวเพลงสากล (เวลา 1 ชั่วโมง) ้ 1.ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 2.นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาลักษณะของประเภทเครื่องดนตรีสากล และลักษณะของวงดนตรีสากล และลักษณะของสัญลักษณ์ของโน้ตสากลและโน้ต และแนวเพลงของกนตรีสากล ว่ามีความแตกต่างจากแนวเพลงไทยอย่างไร ครูสุ่มนักเรียนออกมาอธิบายหน้าชั้นเรียนให้เพื่อนฟัง 3.ครูให้นักเรียนศึกษาจากใบความรู้ เรื่อง แนวเพลงสากล 4.ครูให้นักเรียนแต่ละคนไปศึกษาลักษณะของแนวเพลงไทยและสากล พร้อมทั้งอธิบายมาให้เรียบร้อย โดยครูคอยให้คำาปรึกษา 5.นักเรียนครูร่วมกันสนทนาประเภทของวงเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี และลักษณะของแนวเพลงที่นักเรียนศึกษาว่ามีลักษณะและรูปแบบเป็นอย่างไร จากนั้นครูสุ่มนักเรียนออกมาอธิบายหน้าชั้นเรียน โดยครูจะสุ่มตามเลขที่ โดยครูคอยให้คำาปรึกษา 6. นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาลักษณะของเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี และลักษณะของเพลงทั้งไทยและสากล แตกต่างกันอย่างไร โดยครูอธิบายเพิ่มเติมจากที่นักเรียนได้ศึกษามา โดยครู
 23. 23. อธิบายวิธีการสังเกต และการวิเคราะห์ว่าทำาอย่างไร จากนั้นครูก็สรุปบทเรียนโดยครูทบทวนบทเรียนกิจกรรมการเรียนรู้ครังที่ ٧ เรื่อง ประเภทเพลงไทย (เวลา 1 ชั่วโมง) ้ 1.ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 2.นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาลักษณะของเพลงไทย ว่ามีรูปแบบอย่างไร โดยครูได้สุ่มนักเรียนตอบภายในห้อง 3.ครูให้นักเรียนศึกษาจากใบความรู้ เรื่อง ประเภทเพลงไทย 4.ครูให้นักเรียนแต่ละคนไปศึกษาลักษณะของแนวเพลงไทยและสากล พร้อมทั้งอธิบายมาให้เรียบร้อย โดยครูคอยให้คำาปรึกษา 5.นักเรียนครูร่วมกันสนทนาประเภทของเพลงไทยว่ามีรูปแบบและโครงสร้างอย่างไร และลักษณะของแนวเพลง จากนั้นครูสุ่มนักเรียนออกมาอธิบายหน้าชั้นเรียน โดยครูจะสุ่มตามเลขที่ โดยครูคอยให้คำาปรึกษา 6. นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาลักษณะของ และลักษณะของเพลงทั้งไทยและสากล แตกต่างกันอย่างไร โดยครูอธิบายเพิ่มเติมจากที่นักเรียนได้ศึกษามา โดยครูอธิบายวิธีการสังเกต และการวิเคราะห์ว่าทำาอย่างไร จากนั้นครูก็สรุปบทเรียนโดยครูทบทวนบทเรียนกิจกรรมการเรียนรู้ครังที่ ٨ เรื่อง ประเภทเพลง ٢ ชั้น (เวลา 1 ้ชั่วโมง) 1.ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 2.นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาลักษณะของเพลงไทยอัตราจังหวะ 2 ชั้น ว่ามีรูปแบบอย่างไร โดยครูได้สุ่มนักเรียนตอบภายในห้อง 3.ครูให้นักเรียนศึกษาจากใบความรู้ เรื่อง ประเภทเพลง 2 ชั้น 4.ครูให้นักเรียนแต่ละคนไปศึกษาลักษณะของแนวเพลงไทย ในอัตราจังหวะ 2 ชั้น พร้อมทั้งอธิบายมาให้เรียบร้อย โดยครูคอยให้คำาปรึกษา 5.นักเรียนครูร่วมกันสนทนาประเภทของเพลงไทยว่ามีรูปแบบและโครงสร้างอย่างไร จากนั้นครูสุ่มนักเรียนออกมาอธิบายหน้าชั้นเรียน โดยครูคอยให้คำาปรึกษา
 24. 24. 6. นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาลักษณะของ และลักษณะของเพลงทั้งไทยในอัตราจังหวะ 2 ชั้น โดยครูอธิบายเพิ่มเติมจากที่นักเรียนได้ศึกษามา โดยครูอธิบายวิธีการสังเกต และการวิเคราะห์ว่าทำาอย่างไร จากนั้นครูก็สรุปบทเรียนโดยครูทบทวนบทเรียนกิจกรรมการเรียนรู้ครังที่ ٩ เรื่อง ปฏิบัติเพลง ٢ ชั้น (เวลา 1 ชั่วโมง) ้ 1.ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 2.นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาลักษณะของเพลงไทยอัตราจังหวะ 2 ชั้น ว่ามีรูปแบบอย่างไร โดยครูได้สุ่มนักเรียนตอบภายในห้อง 3.ครูให้นักเรียนศึกษาจากใบความรู้แล้วนักเรียนก็ได้ทราบลักษณะของเพลงร้องที่มีอัตราจังหวะว่าเป็นอย่างไร 4.นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาลักษณะของเพลงลาวดวงเดือนโดยครูอธิบายประวัติเพลงลาวดวงเดือน ลักษณะของโน้ตเพลงลาวดวงเดือน ครูได้สาธิตการขับร้องเพลงลาวดวงเดือน เพื่อให้นักเรียนได้ทราบจังหวะและเทคนิคการร้อง โดยครูสาธิตไปทีละขั้นตอน 5.นักเรียนและครูร่วมกันขับร้องโน้ตเพลงลาวดวงเดือนอย่างสนุกสนาน โดยครคอยให้คำาปรึกษา 6. นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาลักษณะของ และลักษณะของเพลงทั้งไทยในอัตราจังหวะ 2 ชั้น โดยครูอธิบายเพิ่มเติมจากที่นักเรียนได้ศึกษามา โดยครูอธิบายวิธีการสังเกต และการวิเคราะห์ว่าทำาอย่างไร จากนั้นครูก็สรุปบทเรียนโดยครูทบทวนบทเรียนกิจกรรมการเรียนรู้ครังที่ ١٠ เรื่อง บรรทัด ٥ เส้น (เวลา 1 ชั่วโมง) ้ 1.ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 2.นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาลักษณะของประเภทเครื่องดนตรีสากล และลักษณะของวงดนตรีสากล ว่าลักษณะการบันทึกของตัวโน้ตดนตรีไทย และดนตรีสากล มีความแตกต่างกันอย่างไร ครูสุ่มถามนักเรียน 3.ครูให้นักเรียนศึกษาจากใบความรู้ เรื่อง บรรทัด 5 เส้น
 25. 25. 4.ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม 6 กลุ่มเท่าๆกัน แล้ให้นักเรียนศึกษาข้อมูล เรื่อง บรรทัด 5 เส้น ว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร โดยครูให้นักเรียนจดบันทึกมาส่งครูให้เรียบร้อย 5.นักเรียนครูร่วมกันสนทนาประเภทของการบันทึกตัวโน้ตลงในบรรทัด 5 เส้น หลังจากนั้นครูให้นักเรียนที่เป็นตัวแทนของนักเรียนออกมารายงานหน้าชั้นเรียน และส่งรายงานให้เรียบร้อย โดยครูคอยให้คำาปรึกษา 6. ครูสาธิตการบันทึกตัวโน้ตลงในบรรทัด 5 เส้น โดยให้นักเรียนดูทีละขั้นตอน หลังจากนั้นครูให้นักเรียนฝึกเขียนตัวโน้ต และบันทึกลงในบรรทัด 5 เส้น ให้เรียบร้อย โดยครูคอยให้คำาปรึกษา 7. นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาลักษณะของบรรทัด 5 เส้น ว่ามีส่วนสำาคัญต่อการเล่นดนตรีและปฏิบัติดนตรีไทยและสากลเป็นอย่างมาก เราจึงต้องศึกษาลักษณะของตัวโน้ตให้เข้าใจก่อน ก่อนที่นักเรียนจะฝึกบันทึกตัวโน้ต ครูอธิบายหลักความสำาคัญของตัวโน้ตประเภทต่างๆ 6. สื่ออุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้ 1. ใบความรู้ 2. ใบงาน 3. แผนภาพ 4. คำาถาม 5. สถานการณ์/ เหตุการณ์ 6. ของจริง/เครื่องดนตรี 7. อุปกรณ์การเล่นดนตรี 8. อุปกรณ์ในการจัดบอร์ด 9. อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ 10. หนังสือเรียน เอกสารความรู้7. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 7.1 วิธีการวัดและเครื่องมือวัด
 26. 26. เป้าหมายการเรียนรู้ วิธีการวัด เครื่องมือวัดสาระสำาคัญ ดนตรีไทยซึ่งได้จัดรวบรวม 1. ทดสอบ 1. แบบเป็นวงบรรเลงที่ถือว่าเป็นแบบแผนมี ประเมินผลก่อน ทดสอบประเมินอยู่ ๓ อย่าง คือ วงปี่พาทย์ เรียน ผลก่อนเรียนวงเครื่องสาย วงมโหรี แต่ละวงมี 2. ตรวจใบงาน 2. แบบขนาดซึ่งถือตามจำานวนเครื่องดนตรี 3. การนำาเสนอ ประเมินใบงานและผู้บรรเลงมากน้อยกว่ากันเป็นชื่อ ผลงาน 3. แบบวง ดังจะจำาแนกต่อไปนี้ ส่วนหน้าที่ ประเมินการนำาของเครื่องดนตรีแต่ละสิ่งนั้นจะกล่าว เสนอผลงานไว้ในวงเครื่องใหญ่แห่งเดียวเพื่อมิให้ตองซำ้าซากกัน ้ศ 2.1 ม.2/1 เปรียบเทียบการใช้ 1.ใบความรู้ – แบบประเมินองค์ประกอบดนตรีที่มาจาก เรื่อง ประเภท ใบงานวัฒนธรรมต่างกัน เครื่องดนตรี – แบบประเมิน ไทย การปฏิบัติงาน 2. แบบทดสอบ กลุ่ม เรื่อง ประเภท เครื่องดนตรี ไทย 3.ใบความรู้ เรื่อง ประเภทวง ดนตรีไทย 4. แบบทดสอบ เรื่อง ประเภทวง ดนตรีไทย 5.ใบความรู้ เรื่อง ประวัติ ดนตรีสากล 6. แบบทดสอบ เรื่อง ประวัติ ดนตรีสากล 7.ใบความรู้ เรื่อง ลักษณะ ของวงดนตรี สากล 8. ใบงาน เรื่อง ลักษณะของวง ดนตรีสากลศ 2.1 ม.2/2 อ่าน เขียนร้องโน้ต 1.ใบความรู้ – แบบประเมินไทย และโน้ตสากลที่มีเครื่องหมาย เรื่อง ใบงานแปลงเสียง เครื่องหมายและ – แบบประเมิน
 27. 27. 7.2 เกณฑ์การวัด 7.2.1 ข้อสอบปรนัย เลือกคำาตอบได้ถูกข้อละ 1 คะแนน 7.2.2 แบบประเมินการปฏิบัติงานกลุ่ม 1. การกำาหนด / เป้าหมายร่วมกัน 2. การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ 3. การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 4. การประเมินและปรับปรุงผลงาน 7.2.3 แบบประเมินก่อนนำาเสนอผลงาน 1. เนื้อหา 2. กลวิธีนำาเสนอ 3. ขั้นตอนการนำาเสนอ 4. การใช้ภาษา 5. ตอบคำาถาม / เวลา 7.2.4 แบบตรวจผลงานเขียนแผนผังความคิด 1. ความคิดรวบยอด 2. ความคิดรอง 3. ความคิดย่อย 4. การเชื่อมโยงความคิด 5. ความสวยงาม 7.2.5 แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 1. ความตั้งใจ 2. ความร่วมมือ 3. ความมีวินัย 4. คุณภาพของผลงาน 5. การนำาเสนอผลงาน 7.2.6 แบบประเมินใบงาน 1. การสรุปเป็นองค์ความรู้ 2. เนื้อหาถูกต้อง ครบถ้วน 3. การบันทึกข้อมูล 4. การอภิปราย 5. การสนทนาซักถาม 7.2.7 แบบประเมินผลงาน / ชิ้นงาน 1. ความคิดสร้างสรรค์
 28. 28. 2. ความประณีตสวยงาม 3. ความสะอาด 4. ความแข็งแรงคงทน 5. ทำางานเสร็จทันเวลา 7.2.8 การสอบถามนักเรียนเกี่ยวกับการวิเคราะห์แผนภาพ 1. คำาตอบเป็นคำาตอบในเชิงบวกได้ 1 คะแนน 2. คำาตอบเป็นคำาตอบในเชิงลบได้ 0 คะแนน 7.2.9 แบบประเมินพฤติกรรมด้านการปฏิบัติตน 1. ความกระตือรือร้น 2. ความร่วมมือ 3. ความรับผิดชอบ 4. การเคารพกติกา 5. ความกล้าแสดงออก 7.2.10 แบบประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรมพื้นฐาน 1. ความขยัน 2. ความมีวินัย 3. ความสะอาด 4. ความสามัคคี 5. ความมีนำ้าใจ8. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 8.1 ผลการจัดการเรียนรู้ ( นักเรียนทั้งหมด 40 คน ) นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดี........คน คิดเป็นร้อยละ...........
 29. 29. นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินระดับปานกลาง.......คน คิดเป็นร้อยละ................. นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับปรับปรุง........คนคิดเป็นร้อยละ............. 8.2 ผลการประเมินพฤติกรรมระหว่างเรียน.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 8.3 ปัญหาและอุปสรรคระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 8.4 การปรับปรุงและพัฒนา.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ลงชื่อ…………………………………………(.................................................................) ครู วิทยฐานะครูชำานาญการ
 30. 30. 9. ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ลงชื่อ...........................................ผูตรวจสอบ ้ (......................................................) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 10. ความเห็นของผู้บริหารโรงเรียน..................………………………………………………………………………................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 31. 31. ลงชื่อ.................................................. ผูตรวจสอบ ้( ..............................................) ผู้อำานวยการโรงเรียน.................................

×