Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

อ่านการ์ตูนออนไลน์ Ajin (8)

https://www.facebook.com/pakadfree/posts/377928745706409

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

อ่านการ์ตูนออนไลน์ Ajin (8)

 1. 1. ขื่ เพอน ขอยํเราจะ ' "ดาย" `
 2. 2. ว่าเขาจะ นื่อืญิ กสิ้ปิมามชวต อีกควิ้ขิบี๒ `วุ้.-“หึ วู้ `ฉืขุ่ ธุ์"รี่ชุ่.ฟ็_ ร็อื่ษ์ขุ่ฉื`
 3. 3. ฟั'|สี้ธิ์ณ์ย1บเยรุ่ขุ หุ่ หุ่ ฌ' มี ยี่ วุ้ ฏ_จู๋ ช๊`ปี้ช๊เ'บ่ฟื้ `ใ`รุ๊ ยื่สี้ธิ์'|||บ่|ปี้ ||บี้บ้บ่บ่ - อู๊ ศขุ่ฯ. โอกูระ อิยูฮ= บุหคลฮิากัญู เฉี่ปี๋ปี๋ปี๋าปี๋ จ'มาคี่ จากกอุ่ฆค้นคว๊า ปี๋าปี๋จับปื่ตื่ ญี่ปูนมื้ปื่ยึ และวิจัฮอาจิน อเมริกัน ขอจ็ นาทาฮิ ทรวฯฮอบ งุ เริ่องราว น่ จ=เบึนอ๋จ็โจ็ ถ่อโปเธา จ=กอับฆา ราฮกี๊านทันซ็ ฟ็ด็ว่าว
 4. 4. กึ๋ ๓ย3จขั้ สายเอาณั จู๋` .,ด่|; มุ่ 1 ]บ่บ่ล๊วุ|ปั๊รุ๊ ฉัแใดํฒฮ่า๐ ดุ ' คึ จู๋ แากาลิ ล๊อบาดํ3ยอําญั6บ ' ถูกจ้บแล๊9 ' ลุ้ ฮิ สิณั
 5. 5. ฒฝืพี'›ปั้๒อื ชั ไ ,ปื่ 1 ` ด่ |ล๊อืฟ้ น่[| ฟื้รู่| ปี้: `|1นื่|! งํปั่ปี้|ล๊ขื่` จั จี๋หึขุ่'สื้ ฆั อื ขุ่ หุ่ ปี้ปั๊รึ่ปั๊
 6. 6. บาถิแ ” ขึ้ ย๊า3เทึ่ยงต๋3ย อื“บ กัญ์ย เทบ่8ลอย น่ตั้ออั้ใ8 แญั ของบาย พัฒาย ณัวุ บี่า บากาอิ ` เป๊ฒฒ่งใง ` ดุ หุ่ ` เ นิ่บายออก ' ท๊อืด้3ย
 7. 7. ทบอนั่แณั นัยบเปืฒาบ :` ' อด฿กเ8ยละ ส็ส็" บี้พื้ บี่ บากาจิปื่ พ0กบาย๓ยเฐิยบ 88.ณัย0กับใบ่ ของหบอนั่แ ไท๊บีงฒ่อย
 8. 8. ป็9ปิ๊าป๊ ใบ่เย็บฮา เกิบใปหน่อย โเสื้ ขุ่ พูด่ใด่ หถ่มาก เถขคจ๊บ เหบี8ฒิ ฆั' ' งุ เธี พุษยปิ๊ใช่ เท$อใงรึ ` `ขุ่""'ด่ เ บากาลิ เองกืบืด9าบ ฐ์ลึกเทบือบ กับ฿ บัแป็แป่ลก ใปทบ่อยเห5อรึ
 9. 9. นี๊ริ๊วุ้*'มื้ หึ หึ ฉื ด่น๊พุญิดี๊ดี๊กี๊
 10. 10. นายบากซบาด บั๊บเลยเห8อวุ
 11. 11. ใอ๋คบ ณี“ชา หยาบคาย ป
 12. 12. เธียบทบัก ยบาดบั้บลํะ ขุ่บี“กูทึ ก์ ดุ ฮู บากาอิรึ ทายากจุ๋ บึทางธักบา
 13. 13. บํองของฉับ เปืบนุ๊คบั๊บณั คบที่แปลก ฿ใบใบ่อับ ลักทน่6ย ขี้`วื'นื่1ตื้"` ' ' _ สี่ “ ` ฒอฒของ ซี ` เหึยวูทคูแ ` ' ' "| ' ขุ่ " ! บี้"จิจ๊บใ ดุ งั อยากจขั้ใปทึ่ ` ฆั ` ใ รื้จ๊จี๊ พี ` " คี่ ขั้ ติ์งุ ” มื้ จากั้ทแบ..' ฆั ดี บทาอืยบบ เณ8าะอํา ` เทตุฌล งํ หุ่ ' ` |^ . มุ่ ปือึ้| จู๋ หุ่งี่ บากาถิณั ใบใธ่คบทึ่ค98 ลูกก5ฒ่าแฒ บั้บึ้กทบ่อย
 14. 14. ดุ' ` ถิาเพื่อบของ บายลําตัญู ต'อบายบาก ขบาดน้บ
 15. 15. .ฮิ `จ็ 'จ๋ ชิ้ › ยํ ' ฒ่ /ฐี เราอขากทําอธ่1รสักอขางมื่2. นิ หึรี้ วู๊ฮู้ ฐีรุ่ ทําไม เรา ถืยํจะเกีด ' ถืงเทึยํนึภ ใด์ล่ะ.'.ใ ตื่ ด่ ตี้ เซ๊ปี๊เดิ้ววี่ไยปั๊น... ขอกอาบ ธ่0บบือ ติ3ยกธัพบ่ ศาบา8ถท่า ฿๓ยดั๊บ เท8อธี
 16. 16. เปี้จ๋.›วั่ปุ๋»”ผุ้'›วั่ปุ๋ยื้ปี้สี่ฮู้ขุ่ฉืปุ๋ขุ่›นื่ทํ ฬิ ย ” ธัคั ฿ .ฑ ' ”นู่ฆัหีฆัญั“ฟ็ด่ขุ่ขุ่ ฑ ย ย็ท ญิ ขุ่ณิจุ๋“สู่.” นื่ล .ฬิ ฌ เ พู่จ๊»«“๓`จุ๋ ริมอาจิน สนนเเละล่ยํเล ซ๊-]จุ้อิ๊หิไ ปี๊'นุ๊ จุ๊”ยี่ยื่ กล่มลนบ ~ตุ๋บ่'ปุ๋.«ธํปุ๋ขุ่ด่ขุ่.ด่'.ด็.๐.”..หื่ขุ่ 1ร์ |แ""ปี้ล๊""ยื้ (ด่. พุหี้ ขุ่กึ๋ พันธมิตร อาจน
 17. 17. ดิ้ปั๊ภีบ่สดง อําบืคบทึ่ ยอบธับอาจิบ อยู่ต๋0ยลิณั สื้ น๊ ธิ . ปื ภี . ด่ ' › ท่าอะใ8ใท๊ แากาอืใต๋ บัางณีด๊ ะใด๊อีฌล ตอบกลํปิ
 18. 18. ?อถู๐ มื้ฝ๐น่6จู๋ ตั้ฐ์"อ๊ฐ์ ธุ์ มั๊จี๊อึ๋ขั้-ปิ๊ฮี้ษินี๊๒รุ<รุ่ อาจิน ดิ้๒๑ ญิ ยี่ ' "อาจน" เปี๋นขอขอยํลิยํมขวด 1หึหึอืจ๊ป็ยิ้รู๊ฮ๊อู๊อู๊ฐ์รุ๊ธี ฒ่นื่ฐิอู๊` `ด่บ่ปิ๊.ธี งั ษิ
 19. 19. เธอจจุ๋ ออกบาตึก
 20. 20. แอ๋9ล่ะแห่ จญ่บเทก๊บู กาธนึฒไทํ จะสัญญูาภัฒ่า ฿าจะบานั่งติ3 ปู้โปั่ฐิติ์ย๊ลิ้นี๊ฐ์ฉ่' ขุ่ฯ
 21. 21. ฉับป็สบ งุ เลึ่องฑ8เฐี๗ อะ฿ปัแ ท8อก บายป็สบ เลึ่องกา8เธียบ และบทาลัยออู่ แล๊3นิ เพี ยง เพราะ เปิ้นอาจิน ยี่ เนขนะ!! นั่บเตั้ เทผุผลทึ่บาย ขีคะแนแบํอย ดอ๗อบอัด ฒ฿ โทตธัายใป แหึ"" ฒ่อยเห8อ ธํ ยี่ ทงทณยายาบ ขั้ - บาทงซื3ต แต'กลับต๋อง ' ณังทลายลง แมั๊แ.ด่
 22. 22. ตี๋ฮู้ ถ้าฌอกบั๊บ ป่าบนิ้คง ตายไปแล๊0 ถิาแาย อยากภังวล นึ่ลงของไอ๊ ฒจุ๋ยอบ ตายบาก ขบาตบั๊บ
 23. 23. รื้ อี๊เวลากว่า งํ ขุ่. ยี่ สั้ ดี' ' - จู๋` อื หนยํชวโมยํฉี่'จู๋ด่ งื' หึ อืจึ'
 24. 24. |ก๖๐ช (0) กสุ่มสน้บลนุนและล่งเลริ เขุ่5ด่มุ่|5ห่ด่ยํ ' ' ' ' บึมุ่๐ก15
 25. 25. เราใม่จ้ ปี้ ดึกยี่ยํถายุ่ ทรีถอะใยุ่ก๋บ บ่ ยี่ - เดกนล์กนด่ ายุ 5 ขวบ ในธุตว้นพึชถึม่วด่ แฉัวก=แค่ ทําใม เ,าถืขุ่ อาจนถ่ามดว รัคึกล่ะวุ ๓ ฿วืไ แปลกจรีง ฯนั่นเเทละ
 26. 26. ริ ป๋ ฐี`ฐิรู๊' นึ่เปืบบ๊อบูล สั้ ซองอึฌอและ โท8ศัฌทป๋ของ ทั่9ฝึปธะเทก ผู้คแที่บีค0าบ ลุ้จ๋ `ขุ่ คิดทึ่จ๗กบีอง `ยื่` อาจิบจะถูกต๊ บัญูซือําเป๊บฒ9ก ตั3อั๓8ายทัแทื ฉั แลี3เอซ ลุ้ ขั้ ด่ บบบบฮะธี เป่อ8ใบี่ณ' ของญัทึ่ภิดต่อ ติาแ'. จําเบีบ ต๋องทําฒาด ขึ้ - บ๓ย8ธี
 27. 27. ขัอบูลเทลํา นื่จะเตั้ป8ะโยฒ่ ล่าทธับเ8าอยํางบาก ต'อกา89างแฒา8 .ด่ขุ่ด่ <|๐ล๊ถิ่'ปุ๋เ๖ผุ้ญ์กุ้ง “คั 'รื หื › รี ฉั ขุ่ 'ธั วื รุ๊ นาคาจิม่า เคลุเกะ กยําบเป๊๗ฒ่3 ทธีอสิทธิบบุษยซบ กึจะป็บือีกต่อใป่ ๐ขน๊ปุ๋๐ะด่หึ ฒคฒมปุ๋ภ์พุห
 28. 28. ขุ่ขุ่' ` 'สุ่พั้..`ท็' ชุ่ขุ่ น่"ผุ้ ณัมั๊ อี๊จี้ฮึจี้อี๊อู้นี๊ฮ๊ฐิอิ๊ อุ๊ บุ๊นุ๊อุ๊จี๊อุ๊อุ๊นี๊อั้อี๊ซู๊อุ๊จี๊ รี้อุ๊อุ๊ญี่จู๋ฮู้มั๊อุ๊อุ๊จุ๋ตั้อุ๊อุ๊ อู้มั๊อุ๊ตั้ ลํ สึฆ์`.ฆั`ต๊ อุ๊ฒ ต๊อุ๊ฆัพั อุ๊ฐิรี๊ .ฒนี๊นี๊นี๊จุ๋นี๊รู๊ ฮื” ชุ่นิ้มั๊ ษิมึ ดั๊อุ๊อุ๊ญิ .` ..“”จู๋ขุ่อุ๊อุ๊อุ๊ดี๊ วู๊ซู๊ฮึตั้ ขุ่อ็นี๊ฐิซ๊ฐิฐิ . ต๊฿ต๊จุ๋ จุ๋ตั้ฒอุ๊อุ๊ปิ๊จุ๋จุ๋อุ๊ดี๊อุ๊อุ๊ อุ๊อุ๊อุ๊อู้อู้ตั้อุ๊อุ๊ต๊อุ๊อุ๊ . งี่นี๊มั๊มึ ”ษิ ยิ้อู๊อั้ซู๊อู้นี๊อิ๊อุ๊อุ๊ฮี้ ฐิอิ๊ซู๊อิ๊ดี๊ฮึอู๊อุ๊อุ๊อู้ ฐิ ภิ นํ อุ่งี่ ฒฒต๊ฒ ฮ๊มึบู๊ฐิจุ๋ฐิซู๊ต๊อุ๊ลิ๊อิ๊ฐิ อู๊ฐิอิ๊ฐิฐิฐิ บ่ รํ. ,งํ .ขุ่ อือี๊กี๊อี๊ ณันี๊นี๊มั๊อุ๊ฒบืฐิอิ๊ฐี รํ ฮิช๊เฉี่ ` ณัลิ๊อี๊ย๊ ฮึ นี๊ฐิฮึฐินี๊อุ๊บู๊อี๊บู๊อี๊ อี๊อิ๊ฮี้รี๊ดี๊ ฆั, อืดี๊ดื้ย็ อุ๊จุ๋อุ๊อุ๊อี๊อู้ขีอุ๊ จี้รี้ ขุ่มั๊อุ๊อุ๊จุ๋อุ๊จุ๋อุ๊จี๊อึ๋ อู้ จุ๋อุ๊อุ๊อุ๊ . _ อี๊นี๊บึนี๊นี๊นี๊฿อุ๊มั๊อุ๊อุ๊จ๊รุ๊ขุ่พังั`, ณัณั ฐิจิ๊ ริ๊รู๊อี๊ฐิฐิอิ๊อู๊มึอี๊รู๊รู๊ฐิจี๊นั้ณั` .บํสุ่ ทํ ฐิฐิต๊ต๊“ ผื่ชี้อุ๊ฆัอุ๊ดี๊ ปั๊ลิ้ปี๊. ซี , กี รู๊` ทิ ตื่ณิฮัต๊ฐิอู๊อั้ต๊ปิ๊จุ๋ขุ่ขุ่
 29. 29. ขอ โทษบา ฒก3บ จฐิงาณกธับ บาย฿ เปืบลูกด๊าคแ
 30. 30. เบึคของก่อบ " เท8อคธับ!ธี ตับ 10 อับ ใต 10 อับ ษิ ด่ผุ้จุ๋ณ์จั้พิดํ-”สู่บ่ ยื้< ด่ ›ลี่ ' ง้วู๊'หึ"วุฮูขุ่ ฟ้"ย๊ 'ลุ้ ' ฟื้ 'จู๋ฮัซื้ หิ
 31. 31. ทบอนั่แ ณัใบ่๓ยเบึ้ย3 อําบ้บจะบ่า เซากึเถอะ โ ฉุ ยี่ ด0ฒ เ8าจะใปข่3ย พุพื้มู่ซื้" ` _ - หึ จั1เน่ภ้' ยื่ ."ขุ่เ` $ง๊ยื้ดิ์ (|ดวัวั่ะ' (บ่ด++ะ๖ ใอ๊พ3กบั๊บ แนํฒอําแต่ กํอบแบ่ ฮ่ยงมีต ฿าธลงคบ เพี่อใป่ชํวย บากาอิ ๓ย์ ฌ3กเ3าจิง ต๋องอัพเก8ด ซี เหบือบกับ น่ฆัธี
 32. 32. มึตบากาลิ ร๊|[฿:ปื8 [ท่ปื
 33. 33. ธีบ”7ฮฏ์ติ์อือู้ วไบํ ทู้ปุ่ ยั หมาย หงี[ลยฏีปื่ "อะใรนะ ช่วยเคยํเทรอ ช่างเเม่งลึ" เริ่ม©©กข๏งโหดกัแเเฉัจ มึเเค่ส©งดปื่งจะ ชื้©ปิฒวทํา©ะไ5เย©ะเเยะจ่ะ ๖งุ ถ่ลข์฿ภอ$$2 1๐ เปิ้ฯยํ|งุ-5(ลก : บิอ'฿กอ5$2 โข์อก$|อ{๐บ่ ะ ถ่อธ฿ก๐552-$(ลก.๖|๐ขู$ถ๐'(๐๓

×