Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

اساسيات اللغة الإنجليزية

443 views

Published on

English basic steps

Published in: Education
 • Be the first to comment

اساسيات اللغة الإنجليزية

 1. 1. www.expressenglish.4t.com ˺ Omar AL-Hourani
 2. 2. :English LettersΔϳΰϴϠΠϧϻ΍ΔϐϠϟ΍ϑήΣ΃ :Ƣŷ ǹȐǰNj ƨȇDŽȈǴųȏơƨǤǴdzơ ǥǂƷȋ - :Capital Letters ƧŚƦǰdzơǥǂƷȋơ /ƆȏȁƗ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z :Small Letters ƧŚǤǐdzơǥǂƷȋơ /ƢƆȈǻƢƯ a b c d e f g h I j k l m n o p q r s t u b w x y z .Vowel Letters (ƨǯǂƸƬǷ) ƨȈƫȂǏǥǂƷƗȄǸLjƫ A , E , I , O , UǥǂƷȋơ - .Consonant LettersƨǼǯƢLJǥǂƷƗȄǸLjƬǧǥǂƷȋơȆǫƢƥƢǷƗ - :Numbers of EnglishΔϳΰϴϠΠϧϻ΍ΔϐϠϟ΍ϡΎϗέ΃ :ƧƽǂǨŭơǵƢǫǁȋơ /ƆȏȁƗ 0 ǂǨǏ Zero 1 ƾƷơȁ One 2 ǹƢǼƯơ Two 3 ƨƯȐƯ Three 4 ƨǠƥǁƗ Four 5 ƨLjŨ Five 6 ƨƬLJ Six 7 ƨǠƦLJ Seven www.expressenglish.4t.com ˻ Omar AL-Hourani
 3. 3. 8 ƨȈǻƢť Eight 9 ƨǠLjƫ Nine 10 Ƨǂnjǟ Ten :ƨƦǯǂŭơǵƢǫǁȋơ /ƢƆȈǻƢƯ 11 ǂnjǟȃƾƷƛ Eleven 12 ǂnjǟŘƯƗ Twelve 13 ǂnjǟƨƯȐƯ Thirteen 14 ǂnjǟƨǠƥǁƗ Fourteen 15 ǂnjǟƨLjŨ Fifteen 16 ǂnjǟƨƬLJ Sixteen 17 ǂnjǟƨǠƦLJ Seventeen 18 ǂnjǟƨȈǻƢť Eighteen 19 ǂnjǟƨǠLjƫ Nineteen :ƽȂǬǠdzơǙƢǨdzƗ /ƢƆưdzƢƯ 20 ǹȁǂnjǟ Twenty 30 ǹȂƯȐƯ Thirty 40 ǹȂǠƥǁƗ Forty 50 ǹȂLjŨ Fifty 60 ǹȂƬLJ Sixty 70 ǹȂǠƦLJ Seventy 80 ǹȂǻƢť Eighty 90 ǹȂǠLjƫ Ninety www.expressenglish.4t.com ˼ Omar AL-Hourani
 4. 4. 100 ƨƠǷ Hundred 1000 ǦdzƗ Thousand 1000000 ǹȂȈǴǷ Million :ƨȈƦȈƫǂƬdzơƽơƾǟȋơ /ƢƆǠƥơǁ Ƕǫǂdzơ ǽDŽǷǁ ǾƬƥƢƬǯ DZȁȋơ 1st First ňƢưdzơ 2nd Second ƮdzƢưdzơ 3rd Third Ǟƥơǂdzơ 4th Fourth džǷƢŬơ 5th Fifth DžƽƢLjdzơ 6th Sixth ǞƥƢLjdzơ 7th Seventh ǺǷƢưdzơ 8th Eighth ǞLJƢƬdzơ 9th Ninth ǂNjƢǠdzơ 10th Tenth ǂnjǟȅƽƢūơ 11th Eleventh ǂnjǟňƢưdzơ 12th Twelfth ǂnjǟƮdzƢưdzơ 13th Thirteenth ǂnjǟǞƥơǂdzơ 14th Fourteenth ǂnjǟdžǷƢŬơ 15th Fifteenth ǹȁǂnjǠdzơ 20th Twentieth ǹȂƯȐưdzơ 30th Thirtieth ǹȂǠƥǁȋơ 40th Fortieth ǹȂLjǸŬơ 50th Fiftieth ǹȂLjǸŬơȁƾƷơȂdzơ 51st Fifth First www.expressenglish.4t.com ˽ Omar AL-Hourani
 5. 5. ǹȂƬLjdzơȁňƢưdzơ 62nd Sixth Second ǹȂǻƢǸưdzơȁƮdzƢưdzơ 83rd Eighth Third ƨƠŭơ 100th Hundredth Ǧdzȋơ 1000th Thousandth ǹȂȈǴŭơ 1000000th Millionth Śƻȋơ - Last :ǵƢǫǁȋơƨƥƢƬǯ /ƆƢLjǷƢƻ :ƩơǂnjǠdzơ (Î Twenty six ǹȁǂnjǟȁƨƬLJ : 26 Thirty seven ǹȂƯȐƯȁƨǠƦLJ : 37 Forty three ǹȂǠƥǁƗȁƨƯȐƯ : 43 Fifty five ǹȂLjŨȁƨLjŨ : 55 Sixty one ǹȂƬLJȁƾƷơȁ : 61 Seventy four ǹȂǠƦLJȁƨǠƥǁƗ : 74 Eighty two ǹȂǻƢťȁǹƢǼƯơ : 82 Ninety eight ǹȂǠLjƫȁƨȈǻƢť : 98 www.expressenglish.4t.com ˾ Omar AL-Hourani
 6. 6. :ƩƢƠŭơ (Ï One hundred thirty one ǹȂƯȐƯȁƾƷơȁȁ ƨƠǷ : 131 Nine hundred eight ƨȈǻƢťȁ ƨƠǷǞLjƫ : 908 Three hundred twelve ǂnjǟƢǼƯơȁ ƨƠǷƭȐƯ : 312 Five hundred eleven ǂnjǟȃƾƷƛȁ ƨƠǷdžŨ : 511 :ǥȂdzƗƩƢƠŭơȁǥȂdzƗƩơǂnjǠdzơȁǥȂdzȋơ (Ð One thousand two hundred thirty five śƯȐƯȁƨLjŨȁ ǹƢƬƟƢǷȁ ǦdzƗ : 1235 Three thousand five hundred twelve ǂnjǟƢǼƯơȁ ƨƠǷdžŨȁ ǥȂdzƗƭȐƯ : 3512 Fourteen thousand three hundred five ƨLjŨȁ ƨƠǷƭȐƯȁ ƆƢǨdzƗǂnjǟƨǠƥǁƗ : 14305 ˺ ˻ ˼ ǹȂǠƥǁƗȁƨLjŨȁ ƨƠǷƭȐƯȁ ƆƢǨdzƗǹȂLjŨȁƾƷơȁȁƨƠǷƪLJ : 651345 ˺ ˻ ˼ Six hundred fifty one thousand three hundred forty five www.expressenglish.4t.com ˿ Omar AL-Hourani
 7. 7. ˽ ˼ ˻ ˺ ǂnjǟƢǼƯơȁ ǹƢƬƟƢǷȁ ƆƢǨdzƗ ǹȂLjŨȁ ƨƯȐƯȁƨƠǷƨǠƥǁƗ ǹƢǻȂȈǴǷ : 2453212 ˺ ˻ ˼ ˽ Two million four hundred fifty three thousand two hundred twelve :English Nouns˯ΎϤγϷ΍Ϊϋ΍Ϯϗ  Ali ȆºǴǟ) Ƕ ǴǟǶLJơ book ƣ ƢƬǯ apple ƨ ƷƢǨƫ school ƨ LJǁƾǷ house DZŗǷ :ƨǴưǷƗ - .(AmericaƢǯŚǷƗ SyriaƨȇǁȂLJ Anas džǻƗ AhmedƾŧƗ :Dz ưǷ .DZơ Ȇ ǿ ƨȈƥǂǠdzơƨǤǴdzơĿǦȇǂǠƬdzơƧơƽƗȁ  ƨǧǂǠǷȁƧǂǰǻǶLJȐdzƾƳȂȇƨȈƥǂǠdzơƨǤǴdzơĿǹƗǥǂǠǻƢǸǯ-ȁ .(ƨLJǁƾŭơƨLJǁƾǷ) .ƨǼȈǠǷƨLJǁƾǷřǠƫ :ƨLJǁƾŭơ  .ƾȇƾŢǹȁƽ ƨLJǁƾǷȅƗřǠƫ :ƨLJǁƾǷ .the Ȇ ºǿƨºȇDŽȈǴųȏơƨǤǴdzơĿǦȇǂǠƬdzơƧơƽƗȁ  ƨǧǂǠǷȁƧǂǰǻǶLJȐdzƾƳȂȇƨȇDŽȈǴųȏơƨǤǴdzơĿǮdzǀǯȁ- .(school , the school) :DzưǷ school :ƨLJǁƾǷ , the school : ƨLJǁƾŭơ .a , anȆǿƨȇDŽȈǴųȏơƨǤǴdzơĿŚǰǼƬdzơƧơƽƗȁ - džǷƢŬơƮƸƦdzơĿDzȈǐǨƬdzƢƥDžǁƾƫ Ÿanȁ aśƥǩǂǨdzơƢǷ Ƕ ºLJȏơǺºǷDZȁ ȋơǥǂūơǹȂǰȇƢǷƾǼǟan Ǟ ǔ ǻȁǺǯƢLJǶLJȏơǺǷDZȁȋơǥǂūơǹȂǰȇƢǷƾǼǟ a Ǟǔǻ .ļȂǏ an apple , a school :DZƢưǷ ļȂǏǥǂƷ ǺǯƢLJǥǂƷ www.expressenglish.4t.com ̀ Omar AL-Hourani
 8. 8. Džǁƾƫ sugarǂǰLJ waterƔƢǷ :DzưǷ .ƾǠǴdzƨǴƥƢǬdzơŚǣƔƢũȌdz a , anŚǰǼƬdzơļơƽƗǥƢǔƫȏ - .džǷƢŬơƮƸƦdzơĿDzȈǐǨƬdzƢƥ I drink a water. Ƙǘƻ I drink water. ƶǏ ƔƢºǸºLJȋơ ǞºǸºƳ .ǖǬǧǞŦȁƽǂǨǷƢŶƛȁƨȈƥǂǠdzơƨǤǴdzơdžǰǟȄǴǟ ŘưǷƨȇDŽȈǴųȏơƨǤǴdzơĿƾƳȂȇ ȏ - school à schools :DzưǷ .ǶLJȏơǂƻȉ s ǥǂƷ ƨǧƢǓƜƥǞǸƴƫĄ ƔƢũȋơ ǶǜǠǷ - bus , fly :ƨȈdzƢƬdzơƔƢũȋơǞŦơ :DZȂǬƬLJ %ÖÍ bus à buss , fly à flys :ȂǿƶȈƸǐdzơƣơȂŪơȁƘǘƻơǀǿǺǰdzȁ buses , flies DzȈǴǫƾǠƥDzȈǐǨƬdzƢƥƵǂnjƫǥȂLJ .ǞǸŪơƔƢũȋ a , anŚǰǼƬdzơļơƽƗǥƢǔƫȏ - I bought a toys. Ƙǘƻ I bought toys. ƶǏ :English Verbs ϝΎόϓϷ΍Ϊϋ΍Ϯϗ :ǶǿǦȇǁƢǐƫƨƯȐƯǾdz ƨȇDŽȈǴųȏơƨǤǴdzơ DZƢǠǧƗǺǷDzǠǧDzǯ - .V3 DZȂǠǨŭơǶLJơ ƮdzƢưdzơǦȇǂǐƬdzơ - V2 ȆǓƢŭơňƢưdzơǦȇǂǐƬdzơ - V1 ǂǓƢūơDZȁȋơǦȇǂǐƬdzơ Present V1 - Past V2 - Past Participle V3. www.expressenglish.4t.com ́ Omar AL-Hourani
 9. 9. ǵ ƾ ƼƬLjºȈǧƮºdzƢưdzơǦȇǂǐƬdzơƢǷƗȆǓƢǸǴdzǵƾƼƬLjȇ ňƢưdzơǦȇǂǐƬdzơȁ ǂ ǓƢƸǴdzǵƾƼƬLjȇ DZ ȁȋơǦȇǂǐƬdzơ .ǞƥơǂdzơƮƸƦdzơĿDzȈǐǨƬdzƢƥDžǁƾƫǵƢƬdzơǂǓƢūơȁDZȂȀƴǸǴdzřƦŭơ ƨǣƢȈǐdz :ƢŷśǸLjǫńƛƨȇDŽȈǴųȏơƨǤǴdzơDZƢǠǧƗǶLjǬǼƫȁ - :Regular Verbs ƧƿƢnjdzơŚǣDZƢǠǧȋơ (Î ǥƢǔº ȇ ƮºdzƢưdzơȁ ň ƢưdzơǦȇǂǐƬdzơńƛDzǠǨdzơDzȇȂƸƬdzȁ ƮdzƢưdzơ ǦȇǂǐƬdzơǾLjǨǻȂǿ ňƢưdzơ Ǿ ǨȇǂǐƫDzǠǨdzơǹȂǰȇ :ƤǠǴȇDzǠǨdzơDzưǷ .edDzǠǨdzơǂƻȉ play - played - played Irregular Verbs ƧƿƢnjdzơDZƢǠǧȋơ (Ï :ƣǂnjȇDzǠǨdzơȁ DzǯƘȇDzǠǨdzơDzưǷ .ƮdzƢưdzơȁňƢưdzơǦȇǂǐƬdzơńƛ ǾǴȇȂŢƾǼǟDzǠǨdzơDzǰNjŚǤƬȇ eat - ate - eaten drink - drank - drunk ǚǨƷńƛƱƢƬŢDZƢǠǧȋơǽǀǿȁ ǂnjǟƮdzƢưdzơƮƸƦdzơĿDZȁƾŪơńƛǂǜǻơ :Ƕǿ ƨǼǷǃƗƨƯȐƯǾdzƨȇDŽȈǴųȏơƨǤǴdzơDZƢǠǧƗǺǷDzǠǧDzǯ - :Past ȆǓƢŭơDzǠǨdzơ /ƆȏȁƗ .Ƥă ǠÊƊdzdžă ƊǴƳ㠝ƣă ǂÊ Nj㠝ƊDzƊǯƗƊ :DzưǷ .ȆǓƢŭơĿ ƭƊ ăƾƷ ƢǷ DzǸǟȂǿȆǓƢŭơDzǠǨdzơ - ƆȏƢǠǧƗ DZ ƢǠǧȋơǽǀǿȄǸLjƫ ed DzǠǨdzơǂƻȉǥ ƢǔȇȆǓƢ ǷńƛǶȀǴȇȂƸƬdzDZƢǠǧȋơǶǜǠǷ ƨ ȇDŽȈǴųȏơƨǤǴdzơĿ - .Regular Verbs ƧƿƢNjŚǣ Love , Cry ŸƧƿƢNjƆȏƢǠǧƗƪLjȈdzƢĔƘƥƢƆǸǴǟȆǓƢǷńƛDZƢǠǧȋơǽǀǿDZȂƷ :DZȂǬƬLJ %ÖÍ Love à Loveed , Cryà Cryed :ȂǿƶȈƸǐdzơƣơȂŪơȁƘǘƻơǀǿǺǰdzȁ Loved , Cried DzȈǴǫƾǠƥDzȈǐǨƬdzƢƥƵǂnjƫǥȂLJ www.expressenglish.4t.com ̂ Omar AL-Hourani
 10. 10. :Present ǝǁƢǔŭơDzǠǨdzơ /ƢƆȈǻƢƯ ƣ ǂnjºȇ play ƤºǠǴȇ :DzưǷ .Dz ǠǨǴdz ǂǓƢūơ DZ ȁȋơǦȇǂǐƬdzơ ǾLjǨǻ Ȃǿ ǝ ǁƢǔŭơDzǠǨdzơDzǰNjǹȂǰȇ - .sitdžǴŸ eatDzǯƘȇ  drink :Imperative ǂǷȋơDzǠǨdzơ /ƢƆưdzƢƯ  drinkƣǂNjơ playƤǠdzơ :DzưǷ .DzǠǨǴdz ǂǓƢūơ DZȁȋơǦȇǂǐƬdzơ ǾLjǨǻ ȂǿǂǷȋơDzǠǧDzǰNjǹȂǰȇ - sitdžǴƳơ eatDzƌǯ :-sΔϓΎο·Ϊϋ΍Ϯϗ .ǖǬǧ DZȁȋơǦȇǂǐƬdzơDZƢǠǧȋȁƔƢũȌdz -sǥƢǔƫ - :ssȁƗ s ȁƗ chȁƗ shȁƗ zºƥ ƨȈȀƬǼǷƨǸǴǰdzơ ƪǻƢǯơƿƛ - bus à buses :DzưǷ .-esǦȈǔǻƨǸǴǰǴdz -sƨǧƢǓƛƾǼǟ :ǺǯƢLJǥǂƷǾǬƦLjȇ oºƥ ƨȈȀƬǼǷ ƨǸǴǰdzơ ƪǻƢǯơƿƛ - do à does :DzưǷ .-esǦȈǔǻ -sƨǧƢǓƛƾǼǟ :ơƾǟƢǷ Photo à Photos ƧǁȂǏ , Videoà Videos ȂȇƾȈǧ , Kiloà Kilos ȂǴȈǯ , Pianoà Pianos ȂǻƢȈƥ :ǺǯƢLJǥǂƷǾǬƦLjȇ yºƥ ƨȈȀƬǼǷ ƨǸǴǰdzơ ƪǻƢǯơƿƛ - worry à worries :DzưǷ .-iesǦȈǔǻȁ yǥǀŴ -sƨǧƢǓƛƾǼǟ Harry à Harrys :ǶǴǠdzơƔƢũƗơƾǟƢǷ www.expressenglish.4t.com ˺˹ Omar AL-Hourani
 11. 11. :-ingΔϓΎο·Ϊϋ΍Ϯϗ .ǖǬǧ DZȁȋơǦȇǂǐƬdzơDZƢǠǧȋ -ingǥƢǔƫ - :ǺǯƢLJǥǂƷǾǬƦLjȇ eºƥ ƨȈȀƬǼǷƨǸǴǰdzơ ƪǻƢǯơƿƛ - come à coming :DzưǷ .-ingǦȈǔǻȁ eǥǀŴ -ingƨǧƢǓƛƾǼǟ be à beingDzǠǨdzơ :ơƾǟƢǷ ƨºǸǴǰǴdz Śƻȋơǥǂūơ ąǪƒǘǻĄ ǹƢǯȁ ǺǯƢLJǥǂƷ +ļȂǏǥǂƷ + Ǻ ǯƢLJǥǂŞ ƨȈȀƬǼǷ ƨǸǴǰdzơ ƪǻƢǯơƿƛ - .ƩơƽǂǨŭơǚǨdz ǚǨŢǹƗƤŸƨdzƢūơǽǀǿĿ ƽƾnjǷ -ing ƨǧƢǓƛƾǠƥ .run à running :DzưǷ .-ingǦȈǔǻĽ ƨǸǴǰǴdzŚƻȋơǥǂūơǦǠǔǻ -ingƨǧƢǓƛƾǼǟ :-edΔϓΎο·Ϊϋ΍Ϯϗ Dz º ǠǨdzơǹƢǯơƿƛƮdzƢƯȁňƢƯǦȇǂǐƫ Ʃơƿ DZƢǠǧƗ ȁƗƨǨǏ ƶƦǐƬǧ DZ ȁȋơǦȇǂǐƬdzơ DZƢǠǧȋ -ed ǥƢǔƫ - .ƿƢNjŚǣ :eºƥ ƨȈȀƬǼǷƨǸǴǰdzơ ƪǻƢǯơƿƛ - use à used :DzưǷ .-edǦȈǔǻȁ eǥǀŴ -edƨǧƢǓƛƾǼǟ :ǺǯƢLJǥǂƷǾǬƦLjȇ yºƥ ƨȈȀƬǼǷƨǸǴǰdzơ ƪǻƢǯơƿƛ - study à studied :DzưǷ .-iedǦȈǔǻȁ yǥǀŴ -edƨǧƢǓƛƾǼǟ ƨºǸǴǰǴdzŚƻȋơǥǂūơǪǘǻǹƢǯȁǺǯƢLJǥǂƷ +ļȂǏǥǂƷ + Ǻ ǯƢLJǥǂŞ ƨ ȈȀƬǼǷƨǸǴǰdzơƪǻƢǯơƿƛ - .ƩơƽǂǨŭơǚǨdzǚǨŢǹƗƤŸƨdzƢūơǽǀǿĿ ƽƾnjǷ -ingƨǧƢǓƛƾǠƥ stop à stopped :DzưǷ .-edǦȈǔǻĽƨǸǴǰǴdzŚƻȋơǥǂūơǦǠǔǻ -edƨǧƢǓƛƾǼǟ :ļȂǏǥǂƷǾǬƦLjȇ yȁƗ wºƥ ƨȈȀƬǼǷƨǸǴǰdzơ ƪǻƢǯơƿƛ - :DzưǷ . ǺǯƢLJǥǂƷļȂǐdzơ ǥǂūơ ǪƦLJ ȂdzŕƷ Ɣ Ȇ NjȅƗǦǠǔǻȏȁƔȆNj ȅƗ ǥǀŴ ȏ -ed ƨǧƢǓƛƾǼǟ play à played www.expressenglish.4t.com ˺˺ Omar AL-Hourani
 12. 12. :ΔϳΰϴϠΠϧϻ΍ ΔϐϠϟ΍ΔϠϤΟ Ŀ Ǻºǰdzȁ . ƨȈǴǠǨdzơƨǴǸŪơȁƨȈũȏơƨǴǸŪ ơ:ƢŷǹƢƬ ǼƯơƨȈƥǂǠdzơƨǤǴdzơDzŦǹƗǹȂǧǂǠȇƣǂǠdzơDzǯȁǥǂǠƫƢǸ-ǯ .ƨȈǴǠǨdzơƨǴǸŪơȆǿǖǬǧƧƾƷơȁƨǴŦǮdzƢǼǿ ƨȇDŽȈǴųȏơƨǤǴdzơ :ǺǷ ƨȇƽƢǠdzơƨdzƢūơĿƨȇDŽȈǴųȏơƨǤǴdzơƨǴŦǦdzƘƬƫ - Subject + Verb.1 + Object DzǟƢǧ DzǠǧ DZȁȋơǦȇǂǐƬdzơ ǾƥDZȂǠǨǷ ǁȁǂůǶLJơȁƗ .ǥǂǛȁƗƨǨǏƢƆǔȇƗļƘȇǹƗǺǰŻDzƥ ǖǬǧ ǁȁǂůǶLJơȁƗǾƥDZȂǠǨǷObject ļ ƘȇǹƗƧǁȁǂǔdzƢƥdžȈdz - :DzưǷ He is smart. ƨǨǏ .ȆǯƿȂǿ The pen is there. ǹƢǰǷǥǂǛ .ǭƢǼǿǶǴǬdzơ :ƽǂǨǷǶLJơ  ItDzǫƢǟŚǣ  SheȆǿ  HeȂǿ :DzǟƢǨdzơǹƢǯơƿƛ - .sƨǧƢǓƛƾǟơȂǫǁƢƦƬǟȏơśǠƥǀƻȋơǞǷ sǥǂūơDzǠǨdzơǂƻȉǥƢǔȇ :ǞŦǶLJơ  IƢǻƗ  TheyǺǿǶǿ  WeǺŴ  YouƪǻƗ :DzǟƢǨdzơǹƢǯơƿƛ - .ƔȆNjȅƗDzǠǨǴdzǥƢǔȇȏ .ƩơƽƢǸŪơȁƩƢǻơȂȈūơDzǫƢǠdzơŚǤƥƽȂǐǬŭơ - www.expressenglish.4t.com ˺˻ Omar AL-Hourani
 13. 13. ƨººǴººưººǷƗ .ƨƷƢǨƬdzơȆǴǟDzǯƘȇ ȁƗ .ƨƷƢǨƬdzơDzǯƘȇȆǴǟ (Î .the appleƨƷƢǨƬdzơ :ǾƥDZȂǠǨŭơȁ  eatDzǯƘȇ :DzǠǨdzơȁ AliȆǴǟ :DzǟƢǨdzơ :ƨǴǸŪơƶƦǐƫ Ɔơƿƛ Ali eats the apple. .ƨƷƢǨƬdzơDzǯƘȇȆǴǟ .AliȆǴǟ :ƽǂǨǷǶLJơDzǟƢǨdzơǹȋ eatDzǠǨǴdz sƢǼǠǓȁƢǼǿǚƷȏ .ǵƾǬdzơƧǂǯǶǿǹȂƦǠǴȇ ȁƗ .ǵƾǬdzơƧǂǯǹȂƦǠǴȇǶǿ (Ï .footballǵƾǬdzơƧǂǯ :ǾƥDZȂǠǨŭơȁ playǹȂƦǠǴȇ :DzǠǨdzơȁ TheyǶǿ :DzǟƢǨdzơ :ƨǴǸŪơƶƦǐƫ Ɔơƿƛ They play football. .ǵƾǬdzơƧǂǯǹȂƦǠǴȇǶǿ .TheyǶǿDzǟƢǨdzơǹȋ playDzǠǨǴdz sǞǔǻŃƢǼǿǚƷȏ ǝǁƢnjdzơĿ ǖǘǬdzơƤǠǴƫ ȁƗ ǝǁƢnjdzơĿƤǠǴƫ ǖǘǬdzơ (Ð .in street ǝǁƢnjdzơĿ :ǾƥDZȂǠǨŭơȁ play ƤǠǴƫ :DzǠǨdzơȁ The cats ǖǘǬdzơ :DzǟƢǨdzơ :ƨǴǸŪơƶƦǐƫ Ɔơƿƛ The cats play in a street. .ƾȇƾŢ ǹȁƽǝǁƢNjȅƗǝǁƢnjdzơĿƤǠǴƫǖǘǬdzơ The cats play in the street. .śǠǷǝǁƢNjǝǁƢnjdzơĿƤǠǴƫǖǘǬdzơ .ǞŦǶLJơDzǟƢǨdzơǹȋ playDzǠǨǴdz sǞǔǻŃƢǼǿǚƷȏ ȂǿǽǂȇƾǬƫǂƬƬLjǷŚǸǓDzǟƢǨdzơßƔƢŭơƣǂnjȇ ȁƗ ƔƢŭơƣǂnjȇȂǿ (Ñ water ƔƢǷ :ǾƥDZȂǠǨŭơȁ drink ƣǂnjȇ :DzǠǨdzơȁ He Ȃǿ :DzǟƢǨdzơ :ƨǴǸŪơƶƦǐƫ Ɔơƿƛ He drinks water. .ƔƢǷƣǂnjȇȂǿ .He ȂǿDzǟƢǨdzơǹȋ drinkDzǠǨǴdz s ƢǼǠǓȁƢǼǿǚƷȏ .aŚǰǼƬdzơƧơƽƗǾdzǞǔǻŃǮdzǀdzƾǠǴdzDzƥƢǫŚǣ waterǶLJȏơ www.expressenglish.4t.com ˺˼ Omar AL-Hourani
 14. 14. :ŅƢƬdzơDzǰnjdzơȄǴǟǡƢǐȈǧǂǷȋơƨdzƢƷĿƢǷƗ - Verb.1 + Object :DzǸŪơǽǀǿńƛǂǜǻơ - DzǠǧ DZȁȋơǦȇǂǐƬdzơ ǾƥDZȂǠǨǷ ǁȁǂůǶLJơȁƗ Eat lunch. .ƔơƾǤdzơ ǺǴǯ .ƔơƾǤdzơ ơȂǴǯ .ƔơƾǤdzơ Ȑǯ .ƔơƾǤdzơ ȆǴǯ .ƔơƾǤdzơ Dzǯƌ Drink the water. .ƔƢŭơ ǺƥǂNjơ .ƔƢŭơ ơȂƥǂNjơ .ƔƢŭơ ƢƥǂNjơ .ƔƢŭơ ĺǂNjơ .ƔƢŭơ ƣǂNją ơ .ǮdzƿǺǷ ǹƾǯƘƫ .ǮdzƿǺǷ ơȁƾǯƘƫ  .ǮdzƿǺǷ ơƾǯƘƫ .ǮdzƿǺǷ ȅƾǯƘƫ .ǮdzƿǺǷ ƾǯƘƫ Be sure of that. Be careful. .ƩơǁǀƷ Ǻċ ǯ .ǺȇǁǀƷ ơȂǻȂǯ .ǺąȇǁǀƷ ƢǻȂǯ .ƧǁǀƷ ňȂǯ .ơƆǁǀƷ Ǻą ǯ Give it to me. .ǽƢȇƛ řǘǟƗ Give me the pen .ǶǴǬdzơ řǘǟƗ You go. .Ƥǿƿơ ƪǻƗ Do what you want. .ǾǻȁƾȇǂƫƢǷ ơȂǴǠǧơ :ƨǴǸŪơƨȇơƾƥĿ DoǞǔǻƾȈǯƘƬǴdzȁ Do eat lunch. Do drink the water. Do be careful. .ǂNjƢǠdzơƮƸƦdzơĿDzȈǐǨƬdzƢƥDžǁƾƫƨǴǸŪơƨȇơƾƥĿ Do not (Don't)ǞǔǻȆǨǼǴdzȁ .DzºǘºƥƾºǸºƷƗ :ƨǴǸŪơǽǀǿ ńƛǂǜǻơǹȉơȁ - Ƣ Ȁ Ŧ ǂ Ƭ Ǽ º LJǦȈǯƆơƿƛƨȇDŽȈǴųȏơƨǤǴdzơĿƨȈũơƨǴŦƾƳȂȇȏǾǻƗƢǼǴǫǺǰdzȁƨȈũơƨǴŦƨǴǸŪơǽǀǿǹƗǚƷȐƫƢǸǯ :ǹƗǚƷȏ ŸƨȇDŽȈǴųȏơƨǤǴdzơńƛ AhmedƾŧƗ :DzǟƢǨdzơ a heroDzǘƥ :ǾƥDZȂǠǨŭơ is à He , She , It , ƽǂǨǷǶLJơ :Ȃǿ ƢǻƾǼǟǺǷDzǠǧ ǞǔǻŸDzǠǨdzơǺȇƗ Ɔơƿƛ are à You , We , They , ǞŦǶLJơ am à I .ǹƢǯŘǠŠ was , wereƢȀȈǓƢǷȁ ǹȂǰȇƢǿƢǼǠǷ is , are , amDZƢǠǧȋơȁ www.expressenglish.4t.com ˺˽ Omar AL-Hourani
 15. 15. :ƨǴǸŪơƶƦǐƫ Ɔơƿƛ Ahmed is a hero. AhmedƾŧƗ :ƽǂǨǷǶLJơDzǟƢǨdzơǹȋ isƢǼǠǓȁƢǼǿǚƷȏ ǝ ȂºǼdzơơǀǿǶƳǂƬǻƢǷƾǼǟǺŴǺǰdzȁ  ƆȐǘƥǹȂǰȇƾŧƗ : ƶƦǐƫƨȈƥǂǠdzơƨǤǴdzơńƛƨȈǧǂƷƨŦǂƫǶƳǻǂ ƢƬǷƾǼǟȁ .DzǘƥƾŧƗ :ƶƦǐƬǧ ǹȂǰȇƨǸǴǯǥǀŴDzǸŪơ ǺǷ :ŅƢƬdzơDzǰnjdzơȄǴǟǁƢǐƬƻơǺǰŻ - He isà He's , She isà She's , It isà It's Ali isà Ali's , Omar is à Omar's :ǖǬǧǞǧǁŚǸǓDzǟƢǨdzơǹȂǰȇǹƗǕǂnjƥŅƢƬdzơDzǰnjdzơȄǴǟǁƢǐƬƻơǺǰŻ - You are à You're , They are à They're , We areà We're :ƨǴưǷȋơǽǀǿńƛǂǜǻơ - I amà I'm (You are/You're) careless. .DzǸȀǷƪǻƗ The cats are beautiful. .ƨǴȈŦǖǘǬdzơ The (cat is/cat's) beautiful. .ƨǴȈŦƨǘǬdzơ (He is/He's) smart. .ȆǯƿȂǿ (She is/She's) smart. .ƨȈǯƿȆǿ (We are/We're) smart. .ƔƢȈǯƿƗǺŴ (They are/They're) smart .ƔƢȈǯƿƗǶǿ (It is/It's) lazy. .ƨdzȂLjǯ/DZȂLjǯ DzǫƢǠdzơŚǣȆǿ/Ȃǿ (I am/I'm) busy. .DZȂǤnjǷƢǻƗ ǶLJơƢŶƛȁŚǸǓdžȈdz cats ǖǘǫǶLJȏơǹȋ cats'reńƛ cats areǂǐƬŵŃƨȈǻƢưdzơƨǴǸŪơĿǹƗǚƷȏ www.expressenglish.4t.com ˺˾ Omar AL-Hourani .ǞŦ ǹȋ smart , busy , lazy , beautiful , careless ƩƢǸǴǰdzơ DzƦǫ aŚǰǼƬdzơƧơƽƗǞǔǻŃƢǼǿ .DžƽƢLjdzơ ƮƸƦdzơĿDzȈǐǨƬdzƢƥDžǁƾƫ ƔƢũƗ ƪLjȈdzȁƩƢǨǏ ƢǼǿƩƢǸǴǰdzơǽǀǿ
 16. 16. :o'clockΔϋΎδϟ΍ΔΑΎΘϛ :British LanguageƨȈǻƢǘȇŐdzơƨǤǴdzơ /ƆȏȁƗ X:30 half past X (Î 9:30 half past nine o'clock. 12:30 half past twelve o'clock. X:15 quarter past X (Ï 11:15 quarter past eleven o'clock. 22:15 quarter past twenty two ten o'clock. X:45 quarter to X (Ð 15:45 quarter to fifteen three o'clock. 21:45 quarter to twenty one nine o'clock. .ǮdzƿŚǣ (Ñ 10:32 ten and thirty two o'clock. 14:05 fourteen and five o'clock. :American LanguageƨȈǯŚǷȋơƨǤǴdzơ /ƢƆȈǻƢƯ :ƨȈǻƢǘȇŐdzơƨǤǴdzƧŚƻȋơƨdzƢūơDzưǷƗǂǬƫ - 10:15 ten and fifteen o'clock. 9:30 nine and thirty o'clock. 20:45 twenty and forty five o'clock. ȁ ǦǘǠdzơǥǂƷ :ƨȈƥǂǠdzơƨǤǴdzƢƥ andŘǠǷ - Ahmed and Ali. ȆǴǟȁƾŧƗ He and she are smart. ƔƢȈǯƿƗȆǿȁȂǿ .ǞŦƢŷȐǯ ȆǿȁȂǿǹȋƨǬƥƢLjdzơƨǴǸŪơĿ areƢǼǠǓȁ www.expressenglish.4t.com ˺˿ Omar AL-Hourani
 17. 17. :DateΦϳέΎΘϟ΍ΔΑΎΘϛ Century :ǹǂǫ  Month :ǂȀNj  Week :ǝȂƦLJƗ  Day :ǵȂȇ :ȆǿǝȂƦLJȋơǵƢȇƗ - Saturday ƪƦLjdzơ , Sunday ƾƷȋơ , Monday śǼƯȏơ , Tuesday ƔƢƯȐưdzơ , Wednesday ƔƢǠƥǁȋơ , Thursday džȈǸŬơ , Friday ƨǠǸŪơ Ǻºǰdzȁ ǥ ȂºdzƗ ȅ ƽƢǟǶǫǁǾƫƔơǂǫǺǰŻȁƗ śǸǫǁ ś ǸǫǁƨǼLjdzơƗǂǬƫƢǸǼȈƥȅƽƢǟǶǫǁǂȀnjdzơȁǵ Ȃ ƗȈǂdzơǬȇ - .śǸǫǁśǸǫǁǾƫƔơǂǫDzǔǨȇ 1999 nineteen-ninety nine 2000 twenty-zero zero 1631 sixteen-thirty one .ȅǂǸǬdzơȅǂƴŮơʼnȂǬƬǴdz :AH  ȆLjǸnjdzơȅƽȐȈŭơʼnȂǬƬǴdz :AD ƨǼLjdzơƾǠƥǞǓȂȇ - ƨººǴººưººǷƗ 2/5/1320AD two/five/thirteen-twenty AD 3/12/1401AH three/twelve/fourteen-one AH 7th century ǞƥƢLjdzơǹǂǬdzơ 1st century DZȁȋơ ǹǂǬdzơ www.expressenglish.4t.com ˺̀ Omar AL-Hourani
 18. 18. :ΔϴϛήϴϣϷ΍ϭΔϴϧΎτϳήΒϟ΍ϦϴΘϐϠϟ΍ϦϴΑϕήϔϟ΍ Ŀ Ƣ Ǹ Ȁ ºǼȈƥǩǂºǨdzơǮdzǂȀǜƫDZȁơƾŪơǽǀǿȁǚǨǴdzơȁƾǟơȂǬdzơȁƩơƽǂǨŭơĿśƬǤǴdzơśƥǩȁǂ ǧƧƾǟƾƳȂȇ - .ƨǬƷȏƭȂŞĿƢȀǧǂǠƬLjǧƾǟơȂǬdzơƢǷƗƩơƽǂǨŭơ :(-our / -or)ºƥƨȈȀƬǼŭơƩƢǸǴǰdzơ /ƆȏȁƗ ƨȈǻƢǘȇǂƥ ƨȈǯŚǷƗ ŘǠŭơ arbour arbor DzǴǜǷǹƢǰǷ armour armor ǝǁƽ behaviour behavior ǭȂǴLJ colour color ǹȂdz endeavour endeavor DZȁƢŹ favour favor ǥȁǂǠǷ fervour fervor ƲǿȂƫ glamour glamor ǂƸLJƨǼƬǧ harbour harbor ƘǧǂǷ honour honor ǥǂNj humour humor ƨƥƢǟƽƱơDŽǷ labour labor DzǸǟ neighbour neighbor ǁƢƳ odour odor ǂǘǟƨƸƟơǁ parlour parlor ƨǿƽǁ rancour rancor ƾǬƷ rumour rumor ƨǟƢNjƛ saviour savior ǎǴűǀǬǼǷ splendour splendor ƨǟȁǁƔƢđ www.expressenglish.4t.com ˺́ Omar AL-Hourani
 19. 19. vapour vapor ǁƢş vigour vigor ǕƢnjǻ :(-re / -er)ºƥƨȈȀƬǼŭơƩƢǸǴǰdzơ /ƢƆȈǻƢƯ ƨȈǻƢǘȇǂƥ ƨȈǯŚǷƗ ŘǠŭơ centre center DŽǯǂǷ fibre fiber ǦȈdz metre meter ǂƬǷ piastre piaster ljǂǫ sombre somber Ǻǯơƽ theatre theater ƵǂLjǷ :(-logue / -log)ºƥƨȈȀƬǼŭơƩƢǸǴǰdzơ /ƢƆưdzƢƯ ƨȈǻƢǘȇǂƥ ƨȈǯŚǷƗ ŘǠŭơ catalogue catalog ƩƢǷȂǴǠǷƧǂnjǻ dialogue dialog ǁơȂƷ monologue monolog ƨȈƫơƿƧƢƳƢǼǷ prologue prolog ƨǷƾĈ ǬǷ :ŚƻȋơǥǂūơƢȀȈǧǦǟƢǔȇŖdzơƩƢǸǴǰdzơ /ƢƆǠƥơǁ ƨȈǻƢǘȇǂƥ ƨȈǯŚǷƗ ŘǠŭơ traveller traveler ǂǧƢLjǷ counsellor counselor ǁƢnjƬLjǷ jeweller jeweler ĈȅǂǿơȂƳ www.expressenglish.4t.com ˺̂ Omar AL-Hourani
 20. 20. worshipper worshiper ƾďƦǠƬĄǷ kidnapper kidnaper ǦǗƢƻ :(-ce / -se)ºƥƨȈȀƬǼŭơƩƢǸǴǰdzơ /ƆƢLjǷƢƻ ƨȈǻƢǘȇǂƥ ƨȈǯŚǷƗ ŘǠŭơ defence defense ǝƢǧƽ licence license ǎȈƻǂƫ offence offense ƧƔƢLJƛ pretence pretense ƔƢǟĈƽơ :ƨǟȂǼƬǷƩƢǸǴǯ /ƆƢLJƽƢLJ ƨȈǻƢǘȇǂƥ ƨȈǯŚǷƗ ŘǠŭơ apartment flat ƨǬNj cheque check ĿǂǐǷǮȈNj film movie ǶǴȈǧ grey gray ȅƽƢǷǁ holiday vacation ƨǴǘǟ moustache mustache ƣǁƢNj petrol gasoline Ǻȇŗƥ plough plow ƭơǂŰ programme program ƲǷƢǻǂƥ pyjamas pajamas ǵȂǼdzơƣƢȈƯ sulphur sulfur ƪȇŐǯ tyre tire ƨǴƴǟǁƢǗƛ waggon wagon ƨƥǂǟ www.expressenglish.4t.com ˻˹ Omar AL-Hourani

×