Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ចរិតខ្មែរ [www.khmer mahanorkor.blogspot.com]

21,515 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ចរិតខ្មែរ [www.khmer mahanorkor.blogspot.com]

 1. 1. 1 critExµr rbs' bußNöcnæ-mu"l ¨bFanBuTiìksmaKmmCÎmNëlsaFarNrd½Exµr tMNagra¨s¶ mNëldUneBj ¨bFanKN:kmµkarvbºFmá nigFmµkar «nsPaCati p§ayecjBI eKhd½anelx 75 v^fé Ehm ecov -P~MeBj- eVHBumõelIkTI 1 Bùsù 2517 Kùsù 1973 - rk§asiTiì
 2. 2. 2 Garm¸kfa enHCas~a«dTI 2 rbs'xƬMbnæab'BIerOg KukneyaVy(R) . KMnit«nkarniBnìerOgKukneya- Vy y"agNaenaH Gs'elakG~kswgVn¨CabsBèKb'ehIy enAk~¬gesovePAenaH. ÇcritExµrÈ s~a«dfµéenH k*manKMnitBuMxusq©aybu"nµan GMBIKukneyaVyEdr. xƬMmanbMNgFM cg'[exmrCn mansµartIPÆak'rlwkPÂWfÂa[kan'Etcºas'eLIg yl'bJúasgðmCati, yl'pl ¨beyaCn_rYm, yl'cMeNaTksagCati Tan'eBlevla. ÇcritExµrÈ s¶ab'eTAdUcCaG~kniBnìmanKMnitriHKn' bn¶¬Hbgíab'EtExµrK~aäg bu"En¶tamkarBit KWniyay[eXIjnUvTid½^manH erIseGIgrbs'ExµrmYyEp~k EdlbN¶al[ekItplGa¨kk'dl' sgðmnigbk§. eyIg¨tèvEt¨by&t~nigGb'rMkuM[manTid^½rebobenaHeTot. eJlmYyEbbeTot KWfa eqûIHykKnÂgGa¨kk'mklat¨tdagedémºI[eyIgsíb'exõIm ehIyecosvagBIKnÂgenaH rYc¨bkan' yknUvKnÂgNaEdllí¨besIrmkv^j. niyay[xÂIeTAKWfa ÇcritExµrÈ CarUbmn¶ s¨mab'bgúaj KuNv^bti¶EdlbN¶aleLIgedaymnus§mYyC÷BUk EdlKµanlkÅN:cit‘Camnus§esaH. KWBYk TSgenaHägehIy EdlnS[bk§BYknigsgðmCatiGs'famBl ehIydl'nUvPaBhinehac exÂacp§aenaH. xƬMKµanbMNgesaH k~¬gkarriHKn' Gs'elakvérCnbuBÃbursCatiExµr EdlelakVnbMeBj ehIynUvBlikmµedémºICati xÂHdl'eTAhßanlHbg'Cév^tenaH. cMeJHGs'elakTSgenaH xƬMVn eKarBnamnigskmµPaBrbs'elakCa¨b¨ktI ehIyEtgykCabTerons¨mab'Cév^teTotpg. xƬMsuMriHKn' cMeJHEtBYkmnus§NaEdlmanxÂçndUcCastà KµanÓt¶mKti Kµanv^carN- JïaNesaHenaHEtbu"eNöaH, ehIyedayKit karriHKn'enaHäg¨tèvEtsresrTuk ¨tèvEtniyay[ d·g e¨JHxÂçnxƬMVnsegûtpæal' ¨BmTSgVneFÃIskmµPaBCamYypg dUcCaGMeBIrbs'BYk²s§r:Ca edém EdleFÃI[xƬMxUccit¶Gs'mYyCév^t bnæab'BIVnemIleXIjskmµPaB«¨B«p§«nBYkenaHk~¬g¨Ka EdlxƬMrs'enACamYy. dUec~HehIy xƬMVTsUmGP&yeTasCamunGMBIsMNak'Gs'mit¶G~kGan E¨kgelamanJk´ ¨tg'NaBuMsmrm´ b"HJl'dl'rUbnamGs'elak sUmGs'elakemt¶axn¶IGP&yeTas BIe¨JHkar BiBNánaenAk~¬genH manPaBTUeTAeBk. bMNgrbs'xƬM KWcg'Et[manKMnitriHKn'sÄabnaekIteLIg p§ayCaesovePACalay lkÅN_Gk§redémºICYyrMlwkK~a[yl' nUvmaKáalíGa¨kk'¨Kb'y"ag mincUlcit¶niyayEcb"E¨b lblak'bUjmat'bt'du÷«d G~kenHGuIecH G~kenaHGIucuHesaHeLIy. xƬMVnKiteXIjdl'cas'@brm ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ (R) elakG~kcg'GanerOg KukneyaVy enH sUmemt¶acUleTA amekhmer.free.fr rYccuc¨tg' Khmerbooks
 3. 3. 3 buraNrbs'eyIg EdlelakmanKMnit¨bEd¨bedAkUnecA[Vnsðal'esck¶IsuxcMerInk~¬gCév^t m~ak'@ rhUtdl'sgðmCati edayelakB´ayamcg¨kgJk´TUnµanCae¨cIn ekIteTACabTsik§a Gk§rsaås¶ExµrsBëf©enH dUcCacºab'ekrkal, Jk´cas', Caedém. eyIgcas'sm&yenH yl' ehtuply"agNak~¬gd÷eNIrCév^t EdleyIgVnluyqÂgkat'mkehIy KYrEtnSd÷eNIrenaHmkd÷- Nalpg [ekµg¨skre¨kayK~ad·g K~a¨bugsµartIecosvagGMeBIGa¨kk'Camun kuM[tamKnÂg cas'. enATIbJÍb' xƬMsUm¨bkaseb¶CÆaCaÓLarikfa: KMnitxƬM suMekItCaExµr rs'CaExµr sÂab'CaExµr xƬMsUmbUCaCév^tcMeJHEtbuKðlNaEdlesµaHnwgCatiExµr, xƬMsMueb¶CÆacit¶faBuM¨BmbMerIbuKðlNa EdlKµancit¶esµaH¨tg'nwgCati, ¨bkan'Gatµaniym bk§BYkniym p¶ac'karniym nigmanKMnitj¬H jg'bMEbkbMVk'samKðICati edémºIBYk¨kum¨tçt¨taenaHesaHeLIy. ¨bkarmYyeTot tamC÷enO¨BHBuTìsasna zansYKá zan¨BHniJÃn manEmnsMrab'buKðl G~ksagkuslVrmIGs'GEgÃgkbºklº man¨BHBuTìCaedém CaTIEdlKYr¨CHfÂa ¨Vf~aeTAekIt Nas' bu"En¶xƬMBuMmansMNUmsm¨Vf~afanwgeTAekItTIenaHesaH eTaHbIÓbmafa xƬMmankuslfanwg VneTAekItTIenaHdUc¨Vf~ak¶I. drabNa ¨beTsExµrenAEtmanlMVkevTnaEhlk~¬gf¬kQam EdlekItmkGMBIkarkab'cak'K~adUcsBëf© xƬMsÂab'eTA sUmkuslplbuN´bJØènxƬM[mkekItCa ExµrenHeTotelITwkdéenH Gs'kbºklºGEgÃgCati kuM[xƬMXÂatxÍat'¨Jt'vegÃgeTAekItTINaep§g eLIy edémºICYyCatiExµr CYy¨beTsExµr CalMdab'CatierograbdrabeTA! enHCascÍvaTrbs'xƬM! - sUm[¨beTsExµr sÄitenAEtCarbs'ExµrCanicÍ! - sUmBiPBelak manyuti¶FmácMeJHmnus§CatiTUeTA! - sUm¨bCaBlelak VncMerInk~¬gpÂèvsn¶iPaB! eFÃIenAP~MeBj«f©TI 28 emsa 2517/1973 bußNöcnæ-mu"l
 4. 4. 4 esck¶Iep¶ém eyIgTSgGs'K~a EdlmaneQµaHfaCaG~ktsUß ehIyEdleTIbEtrYcecjmkGMBIKuk ¨cvak' k*VnmkenACYbCu÷K~aenAnwgP~MeBjenH. Cb"unEdlCaG~kÓbtÄm¸nUvneyaVy eyIgk*enAEt CYuyp¶l'nUvKMnitdl'¨kumbd^vt¶n_eyIgdEdl. Cbu"nBuMTan'caj'kmÂSg¨kumsmõnìmit¶enAeLIyeT fÃé tºitEt¨kugP~MeBj¨tèvrg¨Kab'Ebkrbs'kgT&Bsmõnìmit¶ (kalBI«f©TI 5 kum¸: 1945) k*eday. minEtbu"eNöaH enA«f©TI 9 mIna 1945 Cbu"n EfmTSgVneLamB&Tìcab'VrSgenAP~MeBjTSgGs' eTotpg. elak sWg g"ukfaj' Edlrt'eTAkan'¨beTsCbu"n tSgBIVrSgcab'elakGacar´ Ehm ecov enaH k*Vn¨tèvCbu"nCYy[mkv^j enAExÓsPa1945. BIra¨tITI 8 eTATI 9 ExsIha 1945 yuvCnExµr nigTahan k*eFÃIbd^vt¶n_rMlMrd½aPiVlelak Gwug GIu EdlenAe¨kamGaNaB´aVl VrSg rYcenA«f©TI 14 ExsIha q~SdEdl elak sWg gu"kfaj' k*¨tèvVncat'tSgCanaykrd½aPi VleLIg. k~¬gsÄanPaBenH eyIgral'K~aCaG~kneyaVy ehIyEdlmanCbu"nCYyÓbtÄm¸enaH KYr Nas'EtVnsbºayePÂItePÂInk~¬gcit¶ bu"En¶pæ¬uyeTAv^j eyIgBuMVnnwkKitdUec~aHeLIy eyIgral' K~anwkeXIjfa kmÂSgBYksmõnìmit¶¨bEhlCanwgbEnÄmeLIg edémºIp¶çllMnwgeyIgenHeTAv^jVn enA«f©NamYy e¨JHeKkMBugerobcMsMebImNas' edémºIbnæc'GanuPaBCbu"n ÉfaeK¨tèvkar¨tçt¨ta ²Nëècindac'mux. kalebIKiteXIjdUec~aH eyIgral'K~ak*KitrkpÂèvCae¨scfa nwgeKc[putBIkN¶ab'«d VrSg ebIVrSgQ~HCbu"nv^jenaH eyIg¨tèvecj[puteTAe¨kA edémºIriHrkmeF´aVyrMedaH¨suk teTAeTot. «f©mYyCYbCuMK~a k*Bie¨KaH¨Bme¨BogK~afa ebIVrSgQ~HCbu"n eyIg¨tèvecjeTA¨sukesom nig¨sukyYn. dUcEdleyIgVnpðg¨BçyenaHEmn «f©TI 16 tula 1945 BYkVrSgk*lºçgcab'elak nayk sWg gu"kfaj' eTA ehIy¨BmTSgrkcab'CnCa«deCégeTot (manBYkeyIgG~ktsUßenHäg). dUcEdlVn¨JgTuk BYkG~ktsUßEckbMEbkK~aecjCaBIr¨kum. mYy¨kummanelak V"c QWn, elak ecA EsnkuslQuM (kaleNaHCaecAhÃayext¶kMBg'cam), elak¨sI sWg gu"k faj' namedém LS FIGßuk nigCnCae¨cIneTot VneTAenAVsak' (kmõ¬Cae¨kam). äcMENkxƬM
 5. 5. 5 bußNöcnæ-mu"l xƬMmanmam~ak'eQµaH bu"k KuN ehA ¨tLac enAext¶Vt'd÷bg EdlkaleNaH esom¨tçt¨taCarbs'esom. ¨BM¨bTl'Exµr-esomkaleNaHenA¨tg'sÃaydUnEkv. teTAmux Gs'elakG~knwgVn¨CabGMBId÷eNIrrbs'xƬMpæal'eTAkan'ext¶Vt'd÷bg nigGMBI kMeNItExµr²s§r:¨BmTSgskmµPaBGÃIxÂH«n¨kumenaH. skmµPaBBYkenaH eXIjfapæ¬yBIeKal bMNgrbs'eyIgG~kneyaVyrMedaHCati, pæ¬yBIKMnitrbs'eyIgEdlCaG~kbegûétBYkenaH. skmµPaBBYkenaH KWCaKuNv^bti¶m´a"gEdlp¶l'[xƬMkMhkcit¶y"agFMdrabsBëf©. ehtuenaHehIy eTIbxƬMniyayriHKn'GÃI@ xƬMcUlcit¶fa ÇenHehIycritExµrÈ ral'dgdUec~H äg. v&ycas'bu"eNöHehIy xƬMsUmcg«dGnuCnC÷nan'e¨kaynUvs~a«denH edémºICabTBicarNa riHrkpl¨beyaCn_CUnbgbíènrYmCatik~¬gsaFarNrd½ExµrteTAeTotpg edayecosvagnUvGMeBI eXareXA kab'smÂab'K~aägeday«¨B«p§enaHteTAeTot. sUm[manyuti¶Fmák~¬gsgðm edémºIvDónPaBnigsuPmgðlrbs'saFarNrd½Exµr. P~MeBj«f©TI 20 kum¸: 1973 bußNöcnæ-mu"l
 6. 6. 6 karePosxÂçnrbs'xƬM enA«f©TI 16 tula 1945 evlaem"ag 11 knÂH«f© BYksmõnìmit¶Vnmk¨beLamcab' elaknayk sWg gu"kfaj' enAv^manrd½aPiVlykeTA. Vnd÷NwgenHPÂam xƬMCaG~kmanxÂçn¨sab' k*¨tèvEtePoscen¿sxÂçnecjeTAe¨kAdUcVn¨JgTuk. xƬMC÷nuMnwg¨KçsareXIjfa¨tèvePoseTAenA nwgma¨tLacrbs'xƬMäVt'd÷bg EdlkaleNaH ext¶Vt'd÷bgesomenA¨tçt¨taCarbs'esom. äkarEdleFÃId÷eNIr KW¨tèvBgÃagpÂèvkuM[eKtamcab'Vn. KWfamin¨tèvecjeTAtampÂèvxageCégP~M- eBj¨tg'eTAEtm¶geT e¨JHBYkb"UlIsnigKijVrSge¨tob¨taenApÂèvenH cScab'BYkG~kePosxÂçn ecjeTAesom. xƬM¨tèvbEgÃgpÂèv eTAxagTenÂFMkMBg'cam rYcswmbkmkE¨Bkk¶amv^j vagBYkKij enAm¶¬MKILèelx 6 P~MeBjpg nigbMVt'danpg. m´a"geTot karecjd÷eNIrtamdgTenÂFMenH xƬMk* nwgGacVnCYbnwgmit¶Pki¶G~kbd^vt¶n_e¨cInK~aeTot enAtamdgTenÂFM xƬMnwgVnC¨mabmit¶TSgenaH [¨CabBI¨Bwt¶ikarN_fµé@ rYcnwglaeKeTAe¨kA¨sukpg. ¨KçsarxƬMVn¨Bme¨BogtamenH eday Nat'K~aeTotfa xƬMeTAdl'TenÂbiT[sMNak'enAnwgpæHbg¨busxƬMeQµaH bußNöcnæ-fat' eFÃIkarenA hagsSgEsúlTenÂbiT äeKenAäP~MeBjäeNH nwgykLanmYyecjeTAkMBg'cam cSTTYlxƬM EdlmkBITenÂbiT nSykmkE¨Bkk¶amv^j rYcswmbn¶d÷eNIreTAVt'd÷bg. VnNat'K~ae¨scVc'dUec~aHehIy l©acenaHxƬMykmasBIrdu÷Carbs'pæal'xÂçn mUrnwgcegûH exaTuksMrab'dUrcayenA¨sukeKeBlNaKµan¨Vk' rYcykkSePÂIgxÂItUcmYyesotcegûH rYceLIg
 7. 7. 7 kg'¨bNSg (course) (1) rbs'xƬM¨bjab'¨bjal'eTAkan'cMkarcºarGMeBA xƬMBYnenATIenaHeTA. sUm C÷rabfa m¶ayÒBukxƬMmancMkarFMmYyenAcºarGMeBAenH. xƬMsMrakenATIenaHmYyyb' ¨BwkeLIgm~Im~a Fak'kg'tampÂèvP~MeBj«¨BnKr kat'valsºèvE¨BkägeTAdl'¨sukKKIr eTIbcuHBIpÂèvCati kat'eTA eCég rYcqÂgTUkeTAeLIge¨tIylÃaäm. mkdl'e¨tIyenH xƬMeLIgkg'eFÃId÷eNIrtammat'Ten eqõaH eTAkan'E¨BkhÂçg. dl'E¨BkhÂçgem"ag 13 Cag xƬMk*Qb'sMrakrkGaharTTYlTan. bnæab'mkxƬM k*eTArkpæHmit¶m~ak'eQµaHxan' mit¶xan'¨bjab'¨bjal'sYrxƬMGMBI¨Bwti¶karN_enAP~MeBj Edlfa VrSgcab'elak sWg-gu"kfaj'. KiteTAmit¶xan' Camnus§tamdanerOg¨sukeTsxÂSgNas'Edr KYrsresIr. xƬMeqÂIy¨Vb'hUrEheTAv^jfa: BitEmnehIy, elak sWg-g"ukfaj' ¨tèvVrSgcab' ehIy, ehIyG~käeTotCabk§BYkk*¨tèvVrSgrkcab'Edr, äxƬMenHk*¨tèvePosxÂçn edémºIrkpÂèvtsUß eTAmuxeTot xƬM¨tèveTAkan'Vt'd÷bg Et¨tèvbEgÃgmktampÂèvenH rYceTAsMNak'enAnwgTenÂbiT eTIb bkmkE¨Bkk¶amv^j. mit¶xan'yl'erOgKat'gk'kºal rYcXat'xƬMfa: ²LèvbíènägeTAtamkV"l' vijeTA¨sYlCag e¨JHC^Hkg'tampÂèveKakBiVkNas', yb'enHsMrakenApæHxƬMehIy, ¨BwkEsík em"ag 6 knÂHswmcuHkV"l'! xƬMk*yl'¨Bm. yb'enaHxƬMsMNak'enAnwgpæHmit¶xan'edaysux¨sçl. ¨BlwmeLIgmit¶xan'CUnxƬMmkkan'EpkV"l' rg'cSkV"l'eLIg (2) . kV"l'mkdl' mit¶xan'Vn[Br xƬMy"age¨cInsuM[eTAenA¨sukeKVnsuxsbºay edémºIeFÃIkarrMedaH¨beTsCatiteTAeTot. xƬMelIk «dTTYlBrmit¶xan'edayesµaH rYck*elIkkg'dak'elIsµa lamit¶xan'cuHkV"l'TSgGal&y. kV"l'ecjBIEp XÂatq©aymkeTIbxƬMGgð¬ycuH EtxƬMenAEtsmÂwgmit¶xan'Tal'Etq©ayemIlElg eXIj. kV"l'dutÓsEm"¨t rlak'xÂçntic@ dUceKG¨gçn emIleTAe¨kayEKmrlkxÍayrt'eTA e¨kay, yUr@ m¶g va[sIuepÂcUlEp¨BH¨bsb' rkaekag E¨BkeJFi_, JmCékg .l. rYcem"ag ¨bmaNCa 13 eTIbVnmkdl'TenÂbiT. xƬMelIkkg'cuHBIkV"l' rYcrUtrH¨bjab'eLIgeKak xƬMC^H kg'eTArkpæHbg bßuNöcnæ-fat' rbs'xƬM. xƬMniyayrayrab'¨Vb'bgxƬMtamd÷eNIrerOg. bg bußNöcnæ-fat' k*TTYl[xƬMs~ak'enAeday¨bug¨by&t~. xƬMs~ak'enAnwgpæHbgxƬMVnmYyyb' ¨Bwk eLIg k*¨tèvbgenHCUnd÷eNIrqÂgmk¨kugkMBg'cam edémºICYbnwgbgbíènEdlNat'K~aBIP~MeBj. eBlmkdl'¨kugkMBg'cam xƬMk*VnCYbnwgbgbíèn¨BmTSgkµçy@ xƬMCae¨cInnak'EdlmkBIP~MeBj KWbíèn b"ugga" (¨sI), bíèn lU (¨bus) kµçy CYn-eCOn, CYn-mu"m, CYn-¨bsiTì Edlykrfyn¶sIu¨tè eGn 15 esHrbs'bg¨sIxƬMenAP~MeBjmkTTYlxƬMtamNat'. xƬMykkg'eTATuknwgk¶itLan. xƬMnig G~kTSgGs'K~alabg bßuNöcnæ-fat' eLIgLanbt'kºalmkTisxaglicv^j. enAk~¬gLan TSg Gs'K~aniyay¨Vb'xƬMfa: l©acmijBYk¨ksYgsm©at' 3-4 nak' VneTArkxƬMenAäpæHmuxvt¶ ÓNöa ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ (1)- kg'EdlxƬMe¨bI¨Vs'k~¬geBlenaH xƬMrk§aTukrhUtsBëf©CaGnus§avrIy_[kUnxƬMVneXIjekr¶i_dMENlÒBuktsUßk~¬g sm&yenaH. (2)- Jk´e¨bIsMrab'd÷eNIrtamTenÂemKgð kV"l'eLIg KWkV"l'EdlebIkeLIgBIP~MeBjeTAkMBg'cam ¨kecH, kV"l'cuH KW kV"l'EdlebIkcuHBIenaHeTAP~MeBjv^j. niyaytamd÷eNIrTwkhUr EdlhUrBI¨kecHeTAkMBg'camcuHeTAP~MeBj.
 8. 8. 8 elam EtbgbíènxƬMeqÂIyfa minVneXIjxƬMmkpæHeT enaHBYkenaHk*¨tLb'eTAv^jeTA. xƬMnwkeXIj faEmn BYkVrSgtamrUbxƬMEmn ebIminVneKcmkeT ¨bEhlCaxƬMmane¨KaHFM Cab'eTaseTAekaH ¨tLacÉy"agNa@ eTotBuMxan. xƬMnwkeXIjeTot Jk´G~kes~h_s~iTìVrSgEdlfa [EtVrSg Q~HCbu"nnwgGal¨Vb'VrSg[cab'BYkxƬM BYkGacar´ Ehm ecov dak'KukCafµéeTot. Jk´enHeK VneJleBlEdlxƬMrt'rYcBIekaH¨tLacmkenAP~MeBjv^jenaH. {! ExµreGIy ebIrvl'EtykKab' KYrnwgCatieK ehIysuxcit¶smÂab'ExµrK~aägy"agh~wg etInwg[¨sukeTsedéreTAmuxem"cnwgrYc? enAeBlEdlrfyn¶C^tnwgdl'E¨Bkk¶am xƬM[rfyn¶Qb'dak'xƬMcuH [G~kTSgGs'K~aqÂg saLageTAcuH ehIy[ebIkeTAcSenAPUmimYyC^tkMBg'hÂçg xƬMnwgqÂgeTACYb¨tg'TIenaH. eyIg¨tèv vag¨tg'kMBg'cmÂgE¨Bkk¶amenH tºitxÂacmanKijb"UlIsEqkeqreTot. Nat'K~adUec~aHe¨sc bg bíènxƬMk*ebIkLaneTAqÂgsaLag äxƬMk*C^Hkg'xƬMtampÂèvmat'Ten¨tg'eTAeCég. luHTnæwmnwgPUmimYy EdlVnNat'enaH xƬMk*Qb' rYck*rkTUkeKqÂg. Cakusllí manTUkmYyeKTTYlcmÂgeTA xƬMVn dl'e¨tIydUc¨Vf~a ehIyQrcSrfyn¶bgbíènxƬM. e¨kaymkrfyn¶mkdl'xƬMk*VneLIgC^HteTA eTot. KiteTAdMeNIrePosxÂçnenH kkickkucNas'. rfyn¶VneFÃId÷eNIreTAmuxq©ayKµanQb'Qr eTAdl'ext¶eJFisat'. sUmC¨mabfa kaleNaHext¶Vt'd÷bg, ¨tèvesom¨tçt¨taCarbs'esom ehIyman¨BM¨bTl'nwgExµr ¨tg'sÃay dUnEkv. rfyn¶VnnSxƬMdl'sala¨suk¨tJMgCg, hYsBIsala¨suk¨tJMgCg¨bEhl 7 KILèEm"¨t dl'kEnÂgs©at'k*Qb'. TSgGs'K~acuHBIrfyn¶ xƬMk*ebIkKMrbk¶itLanykeTac¨kyanxƬM ecjmk. Ca{kasEdlxƬM¨tèvEbkBIbgbíènkµçyCaTI¨sLaj'ehIy. xƬM¨tèveFÃIdMeNIreTAEtm~ak' ägk~¬geBlenHehIy. xƬMk*niyaylabíèn¨busbíèn¨sInigkµçyxƬMfa sUmbíèn@ nigkµçy@ emIlEfTS ¨Kçsarpg e¨JHxƬMeTAenHBuMmankMNt'fa«f©NanwgVnv^lmkCYbCu÷¨Kçsarv^jeT, kartsUßmanEt sÂab'ehIynigrs'CaKUK~a. CaBiessxƬMVnp¶SkµçyxƬM CYn-eCOn, CYn-mu"m, CYn-¨bsiTì [xMeron EmnETnedémºICYyExµrteTApg. kµçy@ TSgenHk*fa xƬMnwgeKarBtamJk´ma¨BmTSgeFÃItamKnÂg ma²trMlg. ehIybíèn@ nigkµçy@ xƬMk*[BrxƬMsUmeTA[Vnsuxsbºay eFÃIkarbMerICatiVn eCaKC&yteTAGnaKt. xƬMTTYlBrenHedayjjwm Etk~¬gcit¶eJreBjedaye¨kom¨kM¨seNaH. xƬMnig¨KçsarenAniyayK~aEtJk´dEdl p¶SepÆInig[BrK~aeTAv^jeTAmk. TMrSEtdac'cit¶EbkBIK~a eyIgcMNayeBlGs' 20 naTI. xƬMeLIgC^Hkg'ecjeTA Fak'Vn 4-10 C÷han gakemIleTAbg bíèneXIjeKQremIlmkxƬM xƬMFak'teTAeTot ehIygakemIleTAeTotelIk«deLIgla eKelIktb mkv^j. karEbkK~aenHKYrkt'sMKal'Nas' e¨JHxƬMeTAkan'¨sukesomenH mingayVn¨tLb' mkCan'déExµrv^jeT EtmkBIxMkat'cit¶lHbg'¨Kçsar¨Kb'ya"g edémºItsUßksagCati eTIb¨tèvEt XÂateTAenH. enHCaelIkd÷bUg«nCév^txƬMEdlePosxÂçneTAkan'breTs. xƬMFak'kg'Vn¨bEhl 2 em"ag k*eTAdl'pÂèvbt'cUlvt¶sÃaydUnEkv xƬMcUleTAkan'vt¶ sÃaydUnEkvehIysMedAeTArkTUkqÂgeTAkan'e¨tIymÅag. k~¬gkarqÂgTUkenH manGnus§avrIy_mYy EdlxƬMBuMePÂc KWxƬMkMBugEtC^HTUkqÂg Vn¾sMdéBIk~¬gpæHmYyenAC^tmÅagdIesomniyayeLIg: eyI, reTHkg'enaHlíNas'evéyùùù! xƬMnwkP&yb"pí¬k «Gy"a ¨kumecaresomTl'EdnehIyetI! xƬMsæabkS-
 9. 9. 9 ePÂIgEdlenAnwgcegûHB¨g·gsµartIeLIgv^j! xƬMemIlkg'xƬM nigemIleTAmuxG~kGuMTUk EtG~kGuMTUk niyayfa: minGIeT, ehIyecHEtGuMeTAeFÃI¨BegIy luH¨taEtdl'e¨tIy. bnæab'BI[esahußydl' TUkdrYcehIy xƬMeLIgkg'tamf~l'EdleqõaHeTAVt'd÷bgEtm¶g. tamf~l'xƬMC^HenAxageqÃg«d e¨JH ¨sukesomebIkbrxageqÃg. enAevlaem"ag 18 edaykmÂSgxMrbs'xƬM xƬMVneTAdl'¨sukemag òs§I. xƬMeTArkp§aremagedémºIrktam~ak'eQµaH taTwg Edlsðal'nwgGalsuMs~ak'. elaktaTwg CaCagmasm~ak'enAp§arsIuEjkBIedém EteBlEdlmanclaclKat'k*mkenA¨sukemag. xƬMsYr eKhUrEheTAk*Vnsðal'CYbnwgtaTwgdUcbMNg. taTwgrak'Tak'TTYlxƬM [xƬMsMNak'enAmYyyb' edaysuvtiÄPaB. luH¨BwkeLIgxƬMVnlataTwg bn¶d÷eNIrtameTac¨kyanxƬMeqõaHeTAkan'ext¶Vt'd÷ bg edémºIsuMs~ak'enAnwgma bu"k-KuN ehA ¨tLac. enAem"ag 11 «f©¨tg' xƬMk*VneTAdl'pæHmaxƬM dUcbMNg. pæHmaxƬMsÄitenAcugsõanEdkEp~kxagekIt pæHenHCarbs'm¶ayekµkKat'eQµaH m"m- rma"y. maxƬMVnTTYlxƬMedayrak'Tak'CaTIbMput ehIysYrxƬMfa: etImanCYbnwgelak V"n-yin nigkµçy bußNöcnæ-FYn eT? xƬMeqÂIyfa minVnCYbeT. eTIbmaxƬMEbrCa¨Vb'xƬMfa: elak V"n-yin elakeTAEt¨twmeJFi_sat'eT elakBuMhßancUleTAP~MeBjeT xÂaceKcab' elak¨tèv¨tLb'cUl eTAVgkkv^j e¨JHelakmankUn¨busm~ak'eQµaH V"n-ekÂm"g' eFÃIkarCanaykk~¬g¨kumhußn Guk sIuEh§n enA¨kugVgkk CaTIBwgGa¨s&yEdr. äkµçy bußNöcnæ-FYn GaccUleTA¨sukExµrv^jVn tºitGagelIcMNat'kar Edle¨bI[¨twmEtCaG~kbkE¨bPasaCUnelak V"n-yin bu"eNöaH. ehIymaxƬMsresIrxƬMfavag«vEmn ecHedaHxÂçnrYcmkdl'kEnÂgenHVn. Kat'niyaynwgxƬMfaminGIeT eyIg¨tèvbegûét¨kumExµrG~ktsUßmYy¨kumeLIg eFÃIkarrMedaH¨sukBI¨kjSVrSg. xƬMsbºaycit¶ Nas' edaymaxƬMmanKMnit¨sbnwgxƬMtSgBId÷bUg«ddUec~H.
 10. 10. 10 karbegûétExµr²s§r: xƬMVnmks~ak'enAnwgmaxƬM bu"k-KuN ehAta¨tLac ehIyVnp§ayKMnitGMJvnavsuM[ G~ksµ&¨Kcit¶cUlrYbrYmpgk~¬gkarbegûét¨kumExµrtsUßmYy¨kum [eQµaHfa ÇExµr²s§r:È. Jk´fa Dzs§r:È enHCaPasaVlIEdl[n&yfa ÇFM, minkJØHeK, CaG~kCaùùùÈ dUec~H ÇExµr²s§r:È KW¨kumExµrEdlCamÍas'elIxÂçnäg KµanenAe¨kamGMNacG~kNa, CaExµrmanäkraC´, manesrIPaB mansiTìi¨Kb'¨Kan'CaExµr. enATIenaHminCayUr k*VnTYlmit¶Pk¶inigGs'elakCae¨cInrUb EdlmanKMnittsUßEdr ehIyEdleTIbEtePosecjBIP~MeBjmk Vnsµ&¨Kcit¶mkrYbrYmnwgxƬM¨BmTSgmaxƬM. xƬMsUmrMlwk namrbs'Gs'elakTSgenaHxÂHEdlxƬMVncS KWeQµaH ; Ehm sag fan say Ehm savat rs yWn sarU hßU mIu pUr Gußk san ¨Tg' cnærg§I xan' eQog BuM cnæ- etae¨ts ePaK nI nigmanGs'elake¨cIneTot EdlxƬMePÂcnamBuMVnrab'k~¬gTIenH (sUmGP&yeTas).
 11. 11. 11 maxƬMVnCYlpæHeKmYyenAm¶¬Mvt¶sEgû CUn¨kumTSgGs'enA ¨BmTSgVncMNay¨Vk'ciJÍwm VyTwkrhUtmk. ehIymaxƬMVneTAVgkkKitKUrnwgrd½aPiVl«f sUm[eKCYyeyIgTSgpÂèv cit¶nigsm¸ar:. mYyExe¨kaymk karTak'TgenaH[pleLIg KWrd½aPiVl«fVnGnuJïat[ebIkkEnÂg mYyenAXuMGnÂg'v^lcm©ay¨bmaN 5 Kùmù BI¨kugVt'd÷bg. eyIgk*manlTìPaBnwgbegûét ÇExµr ²s§r:È enAq~S 1946. mund÷bUgeXIjrYbrYmK~alíNas' ¨bmUlG~ksµ&¨Kcit¶äeTotCaG~k¨suk [mkhat'eronVn¨bEhl 100 nak'. Vn¨bEhl 2-3 Exe¨kaymk Vnbegûét[man¨kum esIubkarN_karJr¨kum²s§r: tºiteBlenaHraCkarVrSg-Exµr Vn¨bugcUlkan'kab'ext¶Vt'd÷- bgv^jehIy. raCkarVrSg-Exµrcat'[esIubkarN_rk²s§r: dUec~HeyIg¨tèvbegûét¨kumesIubt Tl'eTAv^j. karbegûétenHehIy EdlnS[lík'kkrKe¨magkarN_xÂH BIe¨JH¨kumesIubenH xÂH manerOgpæal'xÂçnnwgG~kd«T k*tSgbgûac'bgÅèceK nSkarN_enaHmkC÷rab CaehtunS[G~keFÃIkar xagelIse¨mckarGÃIKµan¨bsiTìPaBeLIy. karTUlBitbgûac'¨tkUl cgí¬leTasK~aenaHmanCa ¨b¨ktI dUcy"agem¨kumxÂHEdlcat'[eTAbgúat'bg÷kBlTahansµ&¨Kcit¶enaHCaedém. embgúat' nimYy@ bgúat'minVnyUreT ecHEtmanerOgxus¨Kb'y"ag xÂHkUnTahanmineBjcit¶e¨JHtºiteFÃI tamv^n&yeBk, xÂHdUec~H xÂHdUec~aH ¾EtJk´riHKn'ninæax§wbex§¿vK~aCaerOy@. m´"ageTot Tahan ExµrEdlrt'mkBIP~MeBjTSgbu"nµan suTìswgEtBYk¨kum«hhUTahanCbu"n. rebobhat'«nTahan Cbu"nC÷nan'enaHKW¨Bwkem"ag 5 hat'rt' 3-4 Kùmù y"agtic rYcehIyhat'lut¨kabrebobyuTì sa¨s¶CagmYyem"ageTIbQb' nSK~aeTATTYlTanbbreBl¨Bwk. eFÃIy"agenHVn¨bmaN 15«f© 20«f© k*eTACaerOgEdr edaysarnayTahanrgecHEtrGßUrTSfa hat'rebobenHminVnyUreT rt' lUnral'¨BwkKµanVn¨beyaCn_eT nSEtxateBl ehIyKµankSePÂIgmYyedémpg manEtkSePÂIg eQImind·gCanwgcºSgnwgnrNaekIteT! Jk´TSgenH em¨kummin¨twmEtniyayCamYyem¨kumK~a ägeT KWEfmTSgeJlenAeBlEdlkUnTahankMBughat'Gs'kmÂSgEfmeTot CaehtunS[kUn TahaneCOtamGs'Twkcit¶tsUßeTAv^j. enHägCa ÇcritÈ rbs'ExµrEdlKµanKitmuxe¨kayGÃIesaH ecHEteJlpÂèc@ [EtrYcBI mat'edaysarEtht'enOybn¶icbn¶çcenaH mind·gfaBMenalenaHnS[xUckmÂSgsamKðIGÃIeT. m´"ageTotsm&yenaH raCkar«feKebIkGMNac[¨bmUlkUnTahanedaysm©at' mincg' [xÍrxÍay, eyIgminVnrk§akarsm©at'enaHesaH ecHEtbeJÍj[eKägd·g¾. ÇcritÈ eyIgKW dUec~Häg C÷nuMK~asuTìEtfakarsm©at' KµannrNad·g¾eT luHdl'eBlecjBIC÷nuMmkv^j k*¨sab'Et karsm©at'enaHd·g¾eLIgenAe¨kAkar¨bCu÷Etm¶g. cMENkraCkar«fv^j luHd·gfaraCkarVrSg-ExµrmuxCaTajykEx¨tVt'd÷bgeTAv^j enaH k*tSgcab'ep¶émp¶l'GavuF[Exµr²s§r:enH. Cad÷bUgraCkaresom[mk¨kumExµr²s§r: man kSePÂIgyn¶<mI¨TIeyI>bYnedém nigkSePÂIg<mUsWûtug>¨bEhl 25 edém ehIymankSePÂIgxÂI 2-4 edémEfmeTot.
 12. 12. 12 ehtuGÃIVnCaesomsuxcit¶p¶l'GavuF[Exµr²s§r: enAeBlEdlEx¨tVt'd÷bgnwg¨tèv VnmkExµrv^jenaH? ¨tg'enHCaerOgmYyEdleyIg¨tèvKit! KWmkBIeKcg'e¨bIExµr[Ebrmux mint Tl'cMeJHEtVrSgeT KW[tTl'nwgExµrK~aägenaHEfmeTot. bu"En¶eyIgBuMVneqatl©g' dl'eTA ykGavuFmksmÂab'ExµrK~aägeT bu"En¶eyIg¨tèvEtTTYlyk, ykmkbe¨mIeKalbMNgrbs'eyIg KWQmmuxTl'nwgBYkVrSgEtmYybk§bu"eNöaH. cMENkkUnTahanExµr²s§r: kalebIVnGavuFxÂH k*ekItce¨mIncit¶Kitcg'cºSgnwgT&B VrSgPÂam@ eTaHbIhat'eronv^CØayuTìsa¨s¶minsUvsæat'sæajk*eday. mYy«f©@ xƬMTTYlBYkG~k mksuMecjcºSgenaHy"agFuj xƬMEtgXat'eKfa kuMGalsin cS[eyIgmanGavuFe¨cInbgðçrsin ehIycShat'[sæat'CagenHbn¶iceTotsin. äcMENkmaxƬM bu"k-KuN ehA ta¨tLac enaHv^j k*eLIgcuH¨kugVgkkjwkjab' raCkar xagesomeXIjägeTAegac@ eBk k*[kSePÂIghasibedémmkeTot. suM[G~kGanyl'fa esom¨bugEt[eT BIe¨JHeK¨tèvkar[ExµrcºSgnwgExµr bu"En¶eday eK¨tèvlak'KMniteKenaHpg eK¨tèvkar[¨kum²s§r:eyIgd·gKuNeKpg dUec~HeK¨tèvEttwgEtg dUec~Häg. [mkFUreBk dUcCacg'[eBk. enHCaKMnitesom! ehIysm&yenaH (1946) mkdl' sm&yenH (EdlExµreyIgkMBugTwkcUl¨cmuH) etIeXIjesommanp¶l'GÃI[eyIgsMrab'rs'eT? GMBIeQµaH dab-QYn kalBIedém dab-QYn enH Canay¨kum«nTahanrbs'raCkarExµr-VrSg EdlcºSgnwg esom. kaleNaHraCkaresomecHe¨bIneyaVylYgelameXasnafa [EtemTahanrg nig nay¨kumNaxagExµrrt'eTAcUlnwgesom esomnwgtemÂIgsk¶i[FMelIsBIenAExµreTAeTot.eQµaH dab-QYn kalebIVns¶ab'eXasnaenH edaycg'Vnsk¶iysxõs'CagenH k*tSgdSkºalrt' eTAcUlnwgTahanesomEtm¶g. xagTahanesomTTYlrak'Tak' ehIysn´anwg dab-QYn fa minGIeT nwgbMJk'ski¶[FMCagenACamYyTahanExµr KW[VnJk'sk¶i 1 . dab-QYn manGMNr Nas' nwksgôwmehIyrg'cSTTYlzan:enaH rhUtcb'sågðamExµr-«feTA. «f©e¨kaymk raCkar esome¨bI dab-QYn [mkrk§aPUmimYy¨tg'm¶¬MsÃayeckEdlkaleNaHCaTl'EdnExµr-esom. dab-QYn rg'cSsk¶iEdlesombMJk'enaHGs'kald*yUr KµaneXIjnayTahanesomNamk CYbniyayBIerOgski¶ysGÃIesaH eTIbPÆak'xÂçnfa: { Gjcaj'eVkesomeTetI! bu"En¶ dab-QYn KµanpÂèvnwgeKcecjeTANarYceT rt'cUlmkxagraCkarExµrv^j ¨tèveKVj'ecal, emÂ"aHehIysux cit¶xM¨TSbe¨mIesomteTA, EtB´ayamfa¨tèvEtrt'«f©NamYy. niyayBIxagT&BExµr²s§r:eyIgäeNHv^j kMBugEtekorKrrkK~a[Vne¨cIn luHesIub dwgfa dab-QYn äeNaHmanesck¶ItUccit¶nwgesomkMBugEtrk¨ckecjBIT&Besom k*cat'K~a[ eTATak'Tgnwg dab-QYn [ dab-QYn cUlmkrYbrYmnwgExµr²s§r:v^jm¶g. dab-QYn man
 13. 13. 13 GMNrNas' e¨JHenACamYyesomenaH dab-QYn manesck¶IGt'XÂanlMVkevTnaCaTIbMput ehIyk~¬gcit¶k*QWcab'ral'«f©pg luHdl'mk¨tèveyIgehA[mkrYbrYmdUec~H dab-QYn k*dUcCa VnrbUtBIex~aHX~ag. Kat'k*nS¨bBnìKat'nigkUn¨busmYy (1) ePosecjBIsÃayeck Kat'mkrk ¨kumeyIgenAGnÂg'v^lEtm¶g. xƬMminBenÂIseT edayKat'¨tèvkar[xƬMseågðaHxÂSgeBk Kat'lUnsMBHxƬMGMBIcm©ay e¨JH Kat'd·gfa KWxƬMenHehIyCaemekaym~ak'rbs'¨kum²s§r: Kat'mkC^tk*niyayGgÃredayelIk«d ¨bNm´Cab'fa: sUmelakmÍas'emt¶aGnuJïat[xƬMVTVnmkenA¨Ckekan bMerIbk§BYkelak mÍas'pg! xƬMVTsUmsn´afa nwgbMerIbk§elakmÍas'edayesck¶IesµaH¨tg'CaTIbMput, [xƬMVT sºfCUnelakmÍas'k*sºfEdr xƬMVTminkºt'elakmÍas'eT! Jk´enH dab-QYn dak'xÂçnTabeBkNas' EdlxƬMmincg'¾Jk´enHpgeT. xƬM¨bjab'[ Kat'egébeLIgQr[¨tg'xÂçnFmµta xƬMniyayfa: sUmelak kuMTukxƬMCamnus§FMxõs'GI sUmelak TukCamit¶m~ak'eTAcuH, elakmkenH xƬMGreBkehIy e¨JHeyIgnwgVnrYmK~aeFÃIkartsßUteTAeTot! äfakaresµaH¨tg'enaH xƬMrwtEtGrNas' e¨JH¨kumeyIg¨tèvkarnUvcit¶EbbenH! eyIgGt'XÂanman ¨ky"agNadUcem¶c dUc@ K~a! elakfyeTAenAnwgK~IK~axƬMcuH! dab-QYn bnæn'xÂçnsMBHxƬMswgVk'x~gfyeTAv^j. bu"En¶GnaKt dab-QYn VneFÃIy"agNacMeJHxƬMv^jenaH Gs'elaknwgVneXIj Vn ¨CabenAeBle¨kay. KWGMeBIrbs'Kat'enaHehIy EdlxƬMcgcSGs'mYyCév^t ehIyEdlEtgf©èr rhwuHfa : enHehIycritExµrùùù. ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ (1)- kUn¨busenaH sBëf©enA¨beTs²Nëa .
 14. 14. 14 GMeBI«¨B«p§«nBYk²s§r: xƬM¨tèvEtniyayedayBitnUvkarEdlxÂçnxƬMVneXIjVnd·g k~¬g¨KaEdlxƬMsÄitenACamYy BYk²s§r: EdlxƬMpͬgep¶émbegûét ehIyEbrCa²tsN¶ab'F~ab' Kµanreboberobry e¨JHEtBYkenaH cg'FM B¨gékGanuPaBvaykMBs'esµIes¶c¨taj'm~ak'@. edayBiteTA BYkenH edaycg'temûIgxÂçn xÂSgeBk KW¨tèvEtePÂcsIlFmámnus§FmáGs'BIxÂçn EbrCa¨sLaj'karkab'smÂab'sIusac'hut QamK~aeday«¨B«p§eTAv^j. BIrbIerOgteTAenHKWCaÓTahrN_cºas' bgúajnUvPaB«¨B«p§nigGmnus§Fmá«nBYkenH Ð karsmÂab'KijVrSgm~ak'eQµaH bußn can' karesuIbrkKijVrSg Vncat'eLIg. cMNat'enHVnhuclTìplxÂHEdr nS[KijVrSg xÂacrGaCaxÂSg. KijVrSgEdl¨tèvcab'Vn bnæab'BIVnvayeFÃITaruNkmµehIy EtgykeTA Vj'ecalÉsmÂab'edayd÷bg. k~¬gbN¶aKijVrSgEdlBYk²s§r:cab'VnehIyykmksmÂab'enaH xƬMVnsegûteXIj KijVrSgm~ak'CatiExµreQµaH bßun can' mansµartIrwg²ttk's¬tnwgesck¶IsÂab'esaH. eKcab' Ps¶¬tagVn sðal'xÂçnvafaCaKijcºas'ehIyeKykmkvaysYrcemÂIy vaenAEteqÂéyfaBuMd·g fa BuMEmnCaKijnrNaTSgGs' vaeqÂIyenaHEbb¨Begéy. eKKMramsYrfa: ägeqÂIy[¨tg'mk ebIenA
 15. 15. 15 rwg¨bEkkeToteyIgnwgVj'smÂab'! vaenAeqÂIyEbb¨Begéyfa: smÂab' @ eTA! xƬMmind·gGÃITSg Gs', xÆM¬minEmnCaKijnrNaTSgGs'! bu"En¶ebIGs'elaksðal'cºas'faKijVrSg enAk~¬gkN¶ab' «delakehIy elaksmÂab'eTA! EtluHeKykeTA[QrenAC^treN¶A ehIy[vaPavnaFmá eTIb vadUcCaPÆak'xÂçn nwkP&ybn¶icniyayfa: xƬMKµand·gGÃITSgGs'! yIem"cykxƬMmksmÂab'? KWfavaman cit¶kÂahanmansµartIrwgNas' Tal'EteXIjreN¶AsMrab'kb'vaEtm¶geTIbvaP&y. eBlenaHBYk ²s§r:CaeBCÎXatd÷bg (1) sMBgPUs@ kJÍwgk G~keTasvadYlcuH¨bkac'dac'x´l' eTIb¨can TmÂak'eTAk~¬greN¶A. karsmÂab'eQµaH bußn can' enH CaGMeBIkacsahavmF´meT BIe¨JHeBCÎXat¨bjab' bMVt'Cév^tG~keTas[puteTAPÂam@ minevTnaEP~keBk. enAmankarsmÂab'G~keTasEbbep§gBI enH EdlemIleTAKYr[evTnarkJk´niyayminVn ehIyEdlnS[xƬMminsbºayEtgEtedér ecj eBlNaBYkem@ äeTotcat'[eFÃIEbbenaHEdleK[eQµaHfa karsmÂab'Ebb¨sEgeBn. sUm¨Cabfa xƬMKWem²s§r:Emn EtVnbMEbknaTIxagKij xagcab'cg xagsYrcemÂIy nig smÂab'enHeTA[eKep§g eKmannaTI¨Kb'¨Kan' äxƬM cMeJHerOgenHKW¨Kan'CaTI¨bwk§aeKbu"eNöaH. dUec~aH eTIbxƬMBMuGacGarkat'erOgNamYy[eKyl'¨BmtamVneLIy. karsmÂab'Ebb¨sEgeBn xƬMsUmC¨mabfa: karsmÂab'Ebb¨sEgeBn CakarsmÂab'mYyevTnaEP~kNas' G~kEdl ¨tèveKsmÂab'enaH b"pã¶tb"p¶k'CaTIbMputmunnwgsÂab'. KWmund÷bUg BYk²s§r:ykmnus§EdlCaKij carbursenaHmkvayd÷¨cMFak'Gs'cit¶ rYccgsÂabesknSykeTA[Ggð¬ylutCgðg'Tl'muxreN¶A Edls¨mab'kb'exµacG~keTasenaH. äBYk²s§r:nSK~avatvg'[FMCu÷v^jG~keTasenaH. PÂamenaH eBCÎXatm~ak'kan'davss©ac sæ¬HcUlmkkN¶alvg' tSgrSErkBt'EBn beJÍjTwkmux¨keLb ¨kLab'CaGakarkacsahav, rSVnbn¶ick*sæ¬HeTAC^tG~keTasEdlGgð¬ylutCgðg'enaH rYck*yk daveTAGark G~keTasenaHbn¶ic, GarminxÂSgeTlµmEtecjQam rYck{nykmat'eTACJØk'bWt QamenAkenaH ykmk¨Bçsmuxdavlan' Ept@! dUceK¨BçsTwkmat'sÂa ùùù emIleTAsemºIm Nas'. äG~keTasenaHmuxexµAEb" eFÃIEP~kPÂwH@ ragkayj&rrnìt'edayQWcab'nigedayPitP&y s¶ayCév^t. eBCÎXatVnGarkbWtQamykmkes¶aHe¨JH rSErkGs'kºac'eTIbcak'kG~keTas Cabegúéy, K~adYleTA k*¨canTmÂak'eTAk~¬greN¶Aùùù eBleFÃIBiFIenHm¶g@ xƬMmincg'ecjeTAemIleT BIe¨JHlMVkemIlNas' ehIyxƬMC÷Tas' min[eFÃIBiFI«¨B«p§enHCae¨cInelIk EtBYkem@ äeToteKmin¨Bm eKfa¨tèvEteFÃIdUec~H edémºIpÍaj' pÍals¨tèv. xƬMminyl'esaH e¨JHfaK~a¨tèvsÂab'eTAehIy, sÂab'Kg'EtsÂab'eT, em"cminsmÂab' ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ (1)- d÷bgeFÃIBIeQI¨Kjèg¨bEvgCag 1 Em"¨tbu"nk«dmnus§cas' kaleNaHeKsM«c¨Kab'kSePÂIg.
 16. 16. 16 Etm¶geTA? ¨tg'enaHehIyxƬMVnkt'sMKal'fa critBYkExµr²s§r:enaH«¨B«p§Nas' stÃFatuminesµI eT!! ehIye¨JHEtcritBYkeKEbbenHehIy eTIbxƬMdUcCarsay«deCégm¶g@ swgEtfyxÂçnecjBI ¨kumenHeTAv^jpg. Ö Ö Ö e¨kAGMBIGMeBI«¨B«p§enH KMnitBYk²s§r:em@ xÂH ¨bkbedayGKti, Gyut¶iFmá Kµankar BicarNaEvgq©ayesaH smÂab'mnus§sÂèt¨tg'Kµan¨bNI. xƬMsUmelIkykerOgmYymkC¨mab: GMBIkarsmÂab'Cagkat'sk'm~ak' «f©mYy¨kum²s§r:VnTTYlBIG~kesIubkarN_mk nUvbursm~ak'Gayu¨bmaNCasamsibq~S mux mat'síatVt rksIueFÃICagkat'sk'enACab'nwgrbgpæHVMgVrSg enAkN¶al¨kugVt'd÷bg. tam kMNt'ehturbs'G~kesIubkarN_[d·gfa CagenHägCaKijrbs'VrSgEtgEtlbqÂgeTA[kar N_VrSgenApæHXÂSgFnaKar (Banque) rbs'VrSgEdlmanVrSgenAenaH. ¨kumxƬMEdlCaG~kkan' karxagelI k*cat'[eKsaksYrbursenaHtamd÷eNIr. enAk~¬g«¨Bs©at'mYy BYkG~k«ddl'¨b- EhlCa¨VMnak' EdlmankSePÂIgnigd÷bgk*cab'ep¶émvayG~kenaHäg nwgsÃaykSePÂIgnigd÷bgmYy PUsm~ak' ehIysYrfa: - ägCaKijVrSgEmneT? bursenaHQWcab'j&rTe¨TIkeqÂIyrh&sfa: - VTeT xƬMVTBuMEmnCaKijeTTan! eKcab'vayG~kenaHehIysYreTot: - ägqÂgeTAeLIgpæHVrSgenaHe¨cIndgehIyEmneT? - VTTan xƬMVTsUmC¨mabtam¨tg' xƬMVTFÂab'eTApæHenaHe¨cIndgEmn bu"En¶xƬMVTKµan d·gGIeT! - niyay[¨tg'mk ägeTACYbVrSgbu"nµannak'? ¨Vb'vafaem"cxÂH? ebIägniyaysar PaB GjnwgTukCév^t[ ebImindUec~aHeT GjnwgVj'ägsmÂab'²Lèv! eJldUec~aH G~keBCÎXadeyIgtSgTajkSePÂIgbJÍèl¨Kab'lan'¨kak@ cgí¬lcugmat' E¨teTArkbursenaHEdlmanTwkmuxeLIgsÃay manGakar:jab'j&rdUckUnstÃ. bursenaHelIk «dsMBH. - VTelakmÍas', sUmelakmÍas'TukCév^txƬM! xƬMVTsuMC¨mabtam¨tg', xƬMVTqÂgrbg eTApæHenaHral'yb'enaH KWxƬMVTeTAelgeboCamYynwgmit¶Pk¶i EdlykkEnÂgenaHCa kEnÂgelg, xƬMVTKµanVnykkarN_eTA[VrSgeT xƬMVTsUmsºfCUn!
 17. 17. 17 eJlminTan'cb'pg eBCÎXateyIgk*vayG~kenaHmYysÃaykSePÂIgmSug! E¨skGUy! yk«dek¶abf©asdYledknwgdéf©èrrhuwsùùù eBCÎXatenHk*sæ¬HeTAFak'¨bemoleTAeTotbIbYn¨t Lb' rYcKMhksYreTot: - GaägenArwgdl'NaeTot? em"cminniyay[¨tg'? GaägnSkarN_eTA¨Vb'VrSgfa em"cxÂH? bursenaHmanQamrwm@ ecjBImat'nigf©as xM¨tdre¨kakGgð¬yelIk«dsMBHeTAeBCÎ- Xat¨BmTSg¨tdrniyay: - xƬMVTsºfCUnùùù xƬMVTBitCaKµand·gGÃIesaH xƬMVTCaCagkat'sk'rksIukat'sk'ral' «f© xƬMVTKµanTak'TgGInwgVrSgesaHeLIyTane¨Vs sUmemt¶akuMeFÃIVbxƬMVTGI! kayv^karnigTwkmuxG~keTasenH eFÃI[xƬMEdlCaG~kcSkat'esck¶ICamYynwgem@ 6 nak' eTotenaH sµanyl'faK~aenaHCamnus§sucriteT BuMEmnCaKijVrSgeT. tamxƬM xƬMcg'EtXat'BYk GaeBCÎXatfa[Qb'sYreToteTA bu"En¶xƬMBuMTan'hßanXat'eT xÂacem@ äeToteKBuM¨sbnwgxƬM. cemÂIyGgÃrrbs'G~keTasenaH BMuVneFÃI[eBCÎXatTTYlTn'tameLIy. eKk*tSgTat' eJHG~keTasenaHmYyPÂwby"agF©n' K~acukrmYlyk«dek¶abeJH dYlnenoleTAeTot. karenHKYr EtQb'mYynaTI bu"En¶eBCÎXateyIgrwtEtbeJÍjPaBsahavxÂSgeLIg eKsæ¬HmkTat'eTot G~k eTasremol¨tLb'pûab'p©ar eTAmÅagm~ak' m~ak'Tat'bJØèneTAm~ak'eTot bursenHremolcuHeLIg rYc eBCÎXatm~ak'enaHTat'¨bemolmk[xƬM G~keTasremolmkC^teCégxƬM ral'K~adUcCacg'[xƬMeFÃIdUc eKEdr bu"En¶etI[xƬMyareCégTat'Fak'mnus§EdldUcCaBiraBikarenHekItEdrÉ? ehIyxƬMkMBugEt yl'fa eKenHCamnus§lípg etI[xƬMp¶l'TaruNkmµeXareXAdUec~HekItEdrÉ? minekItesaH ehIyxƬMQrenAes©¿m smÂwgeTAmnus§EdlenAEkºreCégenaH²tecjs¶I. mnus§enaHägEdldUc CasnÂb'mYyv·gehIyd·gxÂçneLIgv^jenaH k*dUcCavegÃgTisGs' Vn{kasEdleKmineFÃIGIÃenA nwgmuxxƬMenH K~a¨tdregébkºaleLIgyk«d¨ct'débegúébxÂçnbn¶ic ehIysMBHxƬM niyayx§av@ edaykmÂSgex§ayfa: - ¨BHetCKuNùùù GaNitCYyxƬMVTpg, xƬMVTKµand·gerOgGÃITSgGs' xƬMVTKµaneFÃIKij VrSgesaH sMukuMsmÂab'xƬMGI! xƬMenAEtes©¿m Kµan¨btikmµ G~keTask*niyayeTotfa: - ¨BHetCKuNùùù ebI¨BHetCKuNsmÂab'xƬMVT k*dUcCasmÂab'mnus§BIrnak'eTotEdr KW xƬMVTmanm¶aycas'm~ak' nigbíèn¨sImYyEdl¨tèvxƬMrksIuciJÍwmral'«f©. ebIGt'BIxƬMenaH G~kTSgBIrk*nwgevTnaehIy sUmelakmÍas'GaNitCév^tstÃpgTan! xƬMs¶ab'sMdéenH k*ekItBicarNaGaNit EtxƬMBuMtbfaGÃIeT xƬMedérecjBIvg'enaHmkGgð¬yenA mYykEnÂg nrNaeFÃIGIG~keTasenaHeFÃIcuH. EtBYkem@ nigBYkXatkrk*Gt'maneFÃIGÃIEdr eKedérmk rkxƬMTSgGs'K~a k~¬gTMngcg'Bie¨KaH. emm~ak'sYrxƬMfa: - GaKijenHvaFÂab'sðal'bgmu"lägÉ? vaCa¨KçsarbgägÉ? VnCabgägmin¨BmeFÃI Vbva?
 18. 18. 18 - vaminFÂab'sðal'xƬMeT vaminEmnCasac'jatixƬMeT bu"En¶vaCaExµrm~ak' EdlBYkeyIgrab' faCasac'QameyIgEdr! GaeBCÎXatniyaykat'xƬMeLIg: - vaCaExµrEmn EtExµrEqûVrSg vaeFÃIKijVrSg vaCamnus§kºt'! xƬMtbeTAv^j edaysemÂg¨sal: - KµanPs¶¬tagäNa¨Kb'¨Kan'faK~aenaHCaKijeT! ebIrkPs¶¬tageXIj¨Kb'¨Kan'enaH kuM faeLIyEtbursenaH TSgK~aeyIgenHk*eday [Ethßankºt' xƬMhßaneFÃITaruNkmµy"ag xÂSgelIsenHeTAeTot. emm~ak'sYrkat'eLIg: - GuIcuHkMNt'ehtuG~kesIubkarN_ EdleK[mkenaH TukCaGÃIeTAv^j? - enaHminEmnCaPs¶¬tag¨Kb'¨Kan'eT xƬMminykCaVnkarTSgGs'eT ¨tèvesIubsYr[ dl'kEnÂgeTAeTot! - eFÃIdUcbgmu"läg yWtkarN_Nas'. - GIucwgehIy e¨JHeyIg¨tèvrk§ayuti¶Fmápg! xƬMtbdUec~H ehIyegébedérecj. emm~ak'sYrxƬMbJØak'edayminsbºaycit¶: - GIucwgbgmu"lägyl'faGaenaHCamnus§líÉ? - xƬMminfaeT EtxƬMfa¨tèvGegûtteTAeTot! - ebIGIucwg tambgmu"läg bgmu"lägminsmÂab'GaenHeTÉ? - h~wgehIytamxƬM xƬMmin[smÂab'mnus§enHeT! - cMENkBYkeyIg BYkeyIgse¨mcfa¨tèvEtsmÂab'! - eFÃIGIeFÃIeTA xƬMmind·geT! - líe¨cIn, Vnesck¶Ifabgägminsbºaycit¶nwgBYkeyIgeFÃIGMeBIenHeT! emenaHbgíg'bn¶ic gakeTArkK~IK~a rYcniyaycºas'@ fa: - eGI²LèvenH kneyIgQb'eFÃIVbG~keTasenaHeToteTA elIkva[eTA¨sukv^jeTA! e¨JHrkPs¶¬tagKµan! rYceKjak'EP~kdak'eBCÎXat EdlmankSePÂIg Remington ¨KaenaH bursenaH¾eKfa[rYc eTas k*xMegébedére¨Tte¨TatcUlmkk~¬g TMngsuMGrKuN EtG~kmankSePÂIgniyayfa: - eTA, ecjeTA eK[rYcxÂçnehIy edér[¨tg'eTA kuMgake¨kay! K~axMedérTSgC÷han¨Tm@ ecjBIenaHVn¨bEhlCa 10 Em"¨t ¨sab'Et pSg!! GUy! G~k enaHdYl¨swub eday¨Kab'<rWmIgtug>eTATm¬HsµaEbkQamrEhg. TMngCayl'fa eKVj'[xÂçn ecj[qab'@ k*mind·g G~kenaHxM¨tdrE¨sk¨KlYcfa: VnehIyTan, VnehIykuMEfmeTot! ehIy¨tdregébeLIgeTot bu"En¶ pSg!! mYy¨Kab'eTot¨KwbeTAeTotegébElgrYc eday¨tèv¨tg' kºald÷NMNas'. bursenaHs©at'mat'¨twmeNaH EdlxƬMnwkfaK~adac'x´l'eTAehIy. bu"En¶ BYkeBCÎXatVneTAemIlehIyE¨skfa:
 19. 19. 19 - yI! GaenHFÂaykºalbu"NöwgehIy enArs'eToth~±! eKnSK~aGUsG~keTasenaHmkv^j! GsÍar´Nas' G~keTasenaHFÂaysµaFÂaykºal Et enAminTan'sÂab' enAEtxMebIkEP~k ehIy«djjIjj&rsMBHmkG~kral'K~a. eKral'K~adUcCaFmµta bu"En¶xƬMm~ak'KWb"HTgð^ck~¬gcit¶y"agxÂSg. xƬMemIlmuxxÂçn¨VNbursenaH Edl¨kaldN¶b'labln edayQam¨khmBBuH. degúémp¶·k@ xƬMdUcCaPan'PSgtSgsµartIbn¶ic e¨JHnwkfaminKYrBYkxƬMenH smÂab'mnus§enHeday«¨B«p§dUec~HesaH. ehIyehtukarN_EdleFÃI[xƬMexÂaccit¶rkJk´niyay BuMVnenaH KWJk´sm¶Icuge¨kayrbs'mnus§enaH EdlniyayTSgdkcgûaman'mkkan'BYkxÆƬMfa: - elakmÍas'ùùù ebIelakmÍas'Gs'GaNit Gs'ykGgÃrxƬMVTehIy k*snµt'Cakmµ plrbs'xƬMVTcuH, bu"En¶xƬMVTsuMp¶SelakmÍas'bn¶icfa suMelakmÍas'emt¶aykd÷Nwg xƬMsÂab'enHeTA[m¶ayxƬMVTd·gpg ehIysuMelakmÍas'CYylk'e¨KOgkat'sk' nig GIva"n'tictYcenApæHxƬMVTenaHyk¨Vk'eTA[m¶ayxƬMVTpg rYcfasuM[Kat'eTAsuMsIl enAvt¶, TSgbíèn¨sIxƬMenaHk*suM[nageTAsuIQ~çlCYlB&TìeKciJÍwmm¶aypg! suMelak emt¶aCYyxƬMVTbu"eNöaHcuH! p¶SrYck*dac'x´l'lµm eTIbeKGUsexµacykeTAkb'eday Can'déBIelIdUcCaexµacEqû. xƬM¨KvékºalhYscit¶. xƬMenAEt¨s«msemÂgf©èrGgÃrkr rbs'bursenaHCab'nwg¨tecok. e¨kaymkBuMGs'cit¶ xƬMk*Vnes~Iem@ xÂH[cat'esIuberOgburskat'sk'enHCafµé ehIy[ G~kesIubenHCamnus§¨Vkd¨bCapg. mYysV¶h_e¨kaymk ¨sab'EtVnrVykarN_BIG~k esIubfµéenHfa burskat'sk'EdlBYk²s§r:smÂab'enaH KWCamnus§sucritsÂèt¨tg'eT K~aBuMEmn CaKijrbs'VrSgeT. edémehtumkBImanExµr²s§r:K~aägeTA¨sLaj'bíèn¨sI¨kmuMrbs'K~a K~ak* karJrbíèn¨sIK~aeLIg. ägeFÃIGÃIBuMVn k*rkerOgecaT¨bkan'K~afaCaKijVrSgeTA. KiteTAerOgenH mUlehtumkBIerOgpæal'xÂçnTSg¨sug ykmnus§m~ak'KµaneTasesaH mkeFÃITaruNkmµy"agyg' X~g ehIysmÂab'K~ay"ag«¨B«p§. GMeBIenHnS[xƬMsíb'bMput ehIyEtgEtrM®kBYkem@ CashkarIenaHfa sUm[K~aeyIg ecosvagrbbGyuti¶FmáEbbenHxÂHeTA, BYkeKEtgtbfa eNúIy! KµannrNaeTABicarNaTan'eT ¨tèvEt[vasÂab'xÂHGIucwgeTAcuH! xƬMniyayfa ebIGIucwgvaminxusnwgKMniteyIgEdlCaG~k¨sLaj' yuti¶FmáeTAehIy? ebIGuIcwgeyIgcg'rMedaH¨sukeTseFÃIGI ebIeyIgecHkan'Gyuti¶FmátSgBI²LèvenH eTAehIyenaH? BYkTSgenaHxwgxƬMy"agxÂSg²tniyays¶I. enHägCacritExµr²s§r:C÷nan'enaH cUl cit¶kan'p¶ac'karkab'smÂab'KµanBicarNa. xƬMm¶g@ swgEt¨TSBuMVncg'Et¨bkasrMlaybk§enH ecj. bu"En¶ ecHEtxM¨TSb¨gçbb¨gçmteTAeTot k~¬geKalbMNgdEdl cg'ksag¨sukeTs[ VnäkraC´. m´a"geToterOgGs'enaHxƬMk*EsnxµasCatiesomNas' minhßan[esomd·gerOg Ebbh~wgeT. k~¬gerOgEbbdUcK~aenH manmYyeTot KWerOgelak cnærg§I EdlsBëf©enHCaGPiVlext¶ KirIrm´ nigCaembJØakarkgBltUcefµéreCégelx 13. elak cnærg§I kalEdlenAeFÃICa²s§r: bß^HEtnwgrebHCév^tVt'ehIy edaysarEtkarecaT¨bkan'rbs'em@. erOgenaHKWfa elakcnærg§I
 20. 20. 20 ¨tèvBYk²s§r:Caempæal'ecaT¨bkan'fa CaKijykkarN_BI²s§r:eTA[VrSg rYck*cat'[K~IK~a cgX¬Mmux¨bugnSykeTAsmÂab'Casm©at'. xƬMVnd·gdUec~H k*¨bjab'Xat'ehIy[nSelakcnærg§I mksaksYrCafµé. BYkGs'enHriHKn'xƬMfakan'eCég¨Kçsaräg e¨JHfaelakcnærg§I¨tèvCakµçyCédUn mYyxƬM e¨JHxƬMnig¨BHGgðmÍas'tUCaÒBukcnærg§IenaH ¨tèvCabgbíènCédUnmYyxƬM. m¶aymÍas'tU eQµaH m"m-tatCa¨bBnìhÂçg nerat¶m ¨tèvCam¶ayFMxƬM. EtxƬMfa xƬMBuMEmnyl'jati[XÂatcºab'enaHeT xƬM ¨Kan'EtsaksYr[cºas'sineTetI ebIcnærg§ICaKijVrSgEmnminVc'[BYkenaHykeTAsmÂab'ä Naq©ayeT [smÂab'Cak'Es¶genAnwgmuxxƬM enAnwgmuxG~k¨sukEtm¶g. BYkenaHenAes©¿m. eTIbxƬM cat'[esIubCafµé k*¨sab'EtVnBtámancºas'las'fa BuMEmnCaerOgpl¨beyaCn_bk§²s§r:eT KWCaerOgpæal'xÂçnsuTìsaFEtm¶g. ehtuenaHehIy edayk¶Iek¶A¨khayrkeFÃIGÃIcnærg§IBuMekIt man EtpÂèvecaTcnærg§IfaCaKijVrSg eTIbecaTdUec~aHeTAcnærg§IsÂab'. eXIjeT? manerOg¨beyaCn_rYm ¨beyaCn_bk§äNa suTìEtCaerOgpæal'xÂçn erOg¨sIjI ecHEtmYlbgûac'ecaT¨bkan'K~aykK~aeTAsmÂab'FUrlú¬yeTArYc. elakcnærg§IkuMEtVnxƬMXat'yk mkTuk ehIycat'[esuIberOgTan' kuMGI¨tèvBYktµatGs'enaH¨kEblVt's©at'tSgBIenaHe¨sc. ¨tg'eNHehIyEdlxƬMkt'sMKal'eXIjfa BYkExµr²s§r:Gt'mancºab'TSgGs' ²tman esIubsYrrkyuti¶FmáTSgGs' ecaT¨bkan'K~aJne¨takJn¨tSg G~kmankmÂSgsmÂab'K~aG~k ex§ayy"ag¨sYl. e¨kABIGMeBIenH xƬMenAmanerOgmYyeTotKYr[cMGk EdlBYk²s§r:eKcUlcit¶niym ehIy EdlxƬMVn[eQµaHfa C÷enOhYssm&y. sUm¨Cabfa sm&yenaHBYk²s§r:manC÷enOelImn¶GaKm GUmGam Ex§Kafa Ex§cegûH kEn§gy&n¶, kuy KC', Eckac'ùùù Caedém. ¨KYmn¶GaKmsm&yenaHCaGacar´, Ca¨BHsgô. G~kTSgenaHEtgGHGagfa e¨KOge¨KA rbs'xÂçns&k¶isiTìiNas' suTìEtkab'minmut dutmineqH Vj'minecj. etIvasuTìEtxÂSgBUEks&ki¶ siTiìBit¨VkddUcJk´GHGagTSgenaHÉ? xƬMmanerOgmYymkC÷rab: «f©mYyCa«f©bgûk'¨bsiTIìkg T&B. BYk²s§r:mYy¨kumVnnimn¶elaksgômYyGgð EdlCa¨Kèrbs'eK[mk¨bkbBiFI. k~¬g BiFIenaHmanerobcME¨KGasn: nigerobe¨KOgskûarbUCa emIleTAdUcCaeKerobeFÃIbuN´GPiesk ¨BHdUec~aH BiFIenH¨b¨Bwt¶eTAGs'¨VMBIryb'¨VMBIr«f©eTIbVncb'. kalebIsU¨tmn¶GaKm¨bk'¨BuM rYcehIy elaksgôenaHgakmkmanBuTìdIkanwg²s§r:fa: Gs'elakTSgGs'K~amane¨KOgs&ki¶ siTiìeBjxÂçnehIy e¨KOge¨KATSgenHkarJrGs'elakVnehIy xµSgVj'Gs'elakminecj eT ÉecjEdrEtmin¨tèveT ebImineCO lemIlcuH! ehIyebIGs'elakminhßanlK~aäg l Vj'Gatµav^jcuH! ehIyelakenaHnimn¶eTAQrenAcMkN¶alTI¨bkbBiFI. xƬMEdlmineCOerOgenH k*VnXat'K~aägfa: ÇkuMGalsin, kuMGallep¶sp¶aseTArk elak lEtkEnÂgGasn:sinVnehIy e¨JHkEnÂgenaHmane¨KOge¨KAy&n¶KafaEdrÈ. eTIbxƬM TajkSePÂIg<karbßén>mYyedémt¨mg'eTArkGasn:. cuc«kkÂwk! Qwg! minecj¨Kab'; xƬMnwkfa
 21. 21. 21 «Gya"! xÂSgBUEkEmneTd·g? bu"En¶ xƬMrlak'¨Kab'enaHecj dak'¨Kab'fµécuc«kkÂwk! pSg! huyEp§g ¨Telam! xƬMlan'mat'fa: En± eXIjeT? min¨sçleT kuMlelgp¶as[esaH, ¨Kab'munsí¬y ¨Kab'e¨kaylíVj'ecj, suMkuMGalfaVj'minecjenaH! bu"En¶elak¨KèenaH ¨bEhlCaxµas'xƬMem"cmind·g Ék*eCOmn¶GaKmelakesµaHeTAehIyk* mind·g elakE¨sk¨Vb'eTATahan²s§r:fa: ÇEn±Gs'elakkuMeTAlGInwgTIGasn:rbs'²t v^JïaNenaH, [lmnus§v^jeTIbd·g¨Vkd Gs'elakVj'mkGatµacuH! ebI¨Kab'ecjmk¨tèv sÂab'Gatµa k*sÂab'eTAcuH! xƬMk*VnXat'elakv^jfa: ÇsUm¨BHetCKuNkuM[eKlelg@ enaH rbs's&ki¶siTìieKEtg EtminleT, xƬMkruNayl'faKYrkuMsaklºgeFÃIGI! tamBit¨tèvEtBn´l'kUnTahan[ecHlut ¨kabtamrebobyuTìsaås¶bcͬbºn~eTIb¨tèv BIe¨JHsm&y²LèvenH ¨Kab'kSePÂIgxusBIsm&ydUn taeyIgq©ayNas' ¨Kab'kSePÂIgBIedém¨ckBImat'E¨t eyIgykePÂIgdut Ék*dutBIKl'eTAeTIbpæ¬H sæ¬HeTAmux, ä²Lèv ¨Kab'ecjmYyv^naTIrab'minGs', Fanaem¶cnwgekIt? [kUnTahanrgem¶cVn? elaksgôenaHeFÃImin¾ ehIyEbrCaniyaynwgTahan²s§r:fa, ÇGs'elak vas'BI kEnÂgGatµaQrenHeTAcMnYn 7 kSePÂIgrYcVj'mkcuH!È BImuxkEnÂgbYgsYgenaHmanE¨KtUcmYy elaksgôenaHKg'elIE¨KenAEkºrenaH sU¨tPav- na rYcE¨skfa [Vj'mkcuH! Tahanm~ak'EdlkMBugcg'lºg k*tSgykkSePÂIgeTAvas'BIkEnÂgelakQr fymk¨Kb' cMnYn 7 kSePÂIg k*tSgt¨mg'kSePÂIgeTAelaksgôenaH elaksgôenaHenAeFÃI¨Begéy ¨sab'Et pSg! dYl¨Kwb! elakmaneTAs&k¶isiTìäNa elakdkcgûaman'BIrbIg·uk k*putx´l'lµmùùù TSg Gs'K~aP&ybHsk' Elg¨bkbBiFI¨twmenaH nSK~aEsgexµacelakenaH ykeTAkb'ecalbMVt'dan xÂacesomd·g vaecaTägfaykelaksgômkVj'elg ÉdUec~H dUec~aH. xƬMniyayfa: Çem"c, eXIjeT? C÷enOecalem§¿t! eronlut¨kablUntamBiFIcºSgminKiteT mkrvl'nwgerOgGUmGam QrVj' ²Lèvem"ceTA? ral'K~aes©¿m. bu"En‘enAEtdEdl erOgmn¶GaKmGUmGamenaH. dUcCaelakem²s§r:m~ak' Kat'erIsVnGM- Ebg«dEkvburaNmYy EdlEbkecjBItYEkv Kat'¨bkan'faCaKC'BiessNas' xMykmke¨sab mas Jk'enAk. xƬM¨Vb'Kat'fa: BuMEmnKC'eT, KWCabMENk«dEkvburaNeT, Kat'enAEtfa: eT, KC' ¨VkdNas', Kat'erIsVnmk edaysareTvtabgúajKat'[eXIj! tamBitKWCabMENk«dEkv esaH KYr[esIc! sUmC¨mabfa VnCaxƬMsðal'faCa«dEkvburaN tºitpæHxƬMFÂab'manEkvFunenaHEdr. eXIjeT, C÷enOGkusl, KµanBicarNa minsðal'KC'enaHy"agem"c, Ekvy"agem"c ¾EteK ¨Vb'ragerA tSgeCOPÂam ykmktMekIgPÂam. G~kEdleKd·g eKlbesIcmaneTAticGI. ¨tg'eNH xƬMyl'fa KMnitBYkeyIgenHenATabNas', enAl©g'Nas' esæIrEtfarkelx dak'BuMVn. xƬM, xƬMeCOEdr KWeCO¨BHBuTì ¨BHFmá ¨BHsgô nigkmµpl kusl Gkusl eFÃIlíVnlí eFÃIGa¨kk'VnGa¨kk'. äfaeTAeCOelImn¶GaKm Ex§cegûHx~aytan' KC' kuy Eckac' nagBYnsíI@
 22. 22. 22 enaH mineCOeT. GMeBIlí kuslplbuN´eT EdlnS[xƬMVnrYcBIsÂab'rYcBIe¨KaHf~ak' BuMEmn mkBIe¨KOge¨KAmn¶GaKmGUmGamenaHeT. x enH sUmGs'elakG~kFM G~ktUcEdlmanC÷enOy"agNa@ enaH emt¶aGP&yeTas[ pg ebIyl'faeyabl'xƬMenHmin¨sbnwgGs'elak. R R R
 23. 23. 23 karvay¨bhar¨kugesomrab enAeBlEdl¨kumExµr²s§r:ecHEtTTUce¨cIndgeBk ehIyEdleyIgmanGavuFlµm ehIy xƬM bußNöcnæ-mu"l k*ebIksm&y¨bCu÷Bie¨KaHnwgGs'elakem@ äeTotfa etIeyIgcUrGnuJïat [K~aeyIgeTAvayVrSgÉeT? ehIyebIfaGnuJïat etIeyIgeTAvaykEnÂgNaCamun? e¨kayEdlVnBiPak§aK~ad*yUrmk Ggð¨bC÷uk*se¨mcfa¨tèvGnuJïat[eTAvayext‘ esomrab ehIymunnwgcUlvay¨kugesomrab ¨tèvvaysala¨sukBYk[VnCamunsin ykpÂèv eTA¨kugesomrab. e¨kayesck¶IsMercenH G~kemcat'k*beN¶aHkUnT&B[eFÃId÷eNIrtampÂèv«¨BxÂH tampÂèvrf- yn¶xÂH eTAkan'¨suksirIesaP&N EdlkalenaH«f¨tçt¨taCarbs'«f ehA¨sukenaHfa sIusupun ehIyEdlraCkar«fVnelIk¨sukenaHCaext‘ [eQµaHfa ext¶BibUßnsug¨kam (Bibulsågðam) pg. karecjd÷eNIrenaH minticmintYc edérC^t 5 «f©eTIbVndl'TIedACYbCu÷K~a. CYbCu÷K~aehIy elak Ehm-savag nigelak sarU tSgbJØa[Qb'enAk~¬gmNël«nsirIesaP&N q©ayBI ¨suk¨kLaj'¨bEhlCa 5 Kùm sõanenaHCa¨BM¨bTl'Exµrnwgesomsm&yenaH. VnQb'enA¨tg'PUmivarin elak Ehm-savag nigelak sarU tSgykEpnTImkBinit´ [vaysala¨sukBYk nigTI¨kugesomrab. mYy¨kum[cSvaysalaBYk mYy¨kumeTotmanK~a ¨bEhl 200 nak' [eTAkan'¨kugesomrab.
 24. 24. 24 ¨kumExµr²s§r: minVnGt'KMniteT eKcat'K~IK~a[eTAesIubcMnYnTahanVrSgenA¨kugesom rab d·geTotfamanVrSgenA¨kugesomrab¨bEhl 25 nak'CanayTahan edkenAnwgsN½aKar ext¶. elak Ehm-savag nigelak sarU Vn[bJØaeTAG~kEdl¨tèveTAkan'¨kugesomrab [eFÃId÷eNIreTAtampÂèvVrayN_ ehIy[EckK~aCa 5 ¨kumsMrab'vaydUceTAenH Ð - ¨kumTI 1 [vaysN½aKarext¶ (EdlmanVrSg) - ¨kumTI 2 [vaybnæayTahaneCégexµA - ¨kumTI 3 [vaybu"s¶iEx§lYsp¶ac'karTak'Tg - ¨kumTI 4 [vayBnìnaKarrMedaHG~keTas - ¨kumTI 5 [vaypæHKijt¨mçtext¶nigpæHKy ¨kumTSgenH ¨tèvcab'vaymYy¨Bwbk~¬geBlyb'[¨BmK~aEtm¶g kuM[mYymunmYye¨kay nSex§aykmÂSg. edémºIecosvagkuM[e¨KaHf~ak' t¨mèv[kUnBlTSgGs'kuMVj'elgep¶sp¶as ²tsN¶ab'F~ab'. ehobnwgcUlvayenaHeTot k*kuM[Vj'V"tNaV"tNI [s¶ab'bJØaem¨kumTI 1 ebIem¨kumTI1 Vj' swmVj'¨BmK~acUllukEtm¶geTA. Vncat'TSg 5 ¨kume¨scehIy bJØak'ehIybJØak'eTotfaelIkenHCad÷bUgehIy eyIg[manreboberobryehIynwgmanesck¶IkÂahan eTIbGacnwgmanC&yC÷nH. TSgGs'K~a suTìEtTTYlVT@ eKarBTSgGs' e¨JHsuTìEtcg'ykeCaKC&y ykeQµaHlºIerogxÂçn. bnæab'BI VnTTYlbJØacºas'las' BYkEdlmanebskmµvayesomrabenaH k*eFÃId÷eNIrmktampÂèvV- rayN_. enAeBlyb' TSgGs'K~albcUlmkkan'¨kugesomrab ehIybMEbkK~aCa¨kumcS¨bti- bt¶ikartamcMNat'rbs'nayecAhÃayEdlVn[mkehIyenaH. bnæab'BIbJØabMEbkehIy ¨kum TImYyVncUltampÂèvGgðrvt¶sn§wm@ eTArksN½aKarext¶. eBlenaHem"agBIrGa¨Fa¨t«n«f©TI 7 ExsIha 1946 TSgGs'K~albbn¶icm¶g@ cUleTA kan'sN½aKarext¶ enA¨bmaNCaBIrKILèEm"¨tnwgdl' k*¾sUrsnìwkreTHGeN¶Ik (Auto-blindé) ke¨kIkdéecjmkBI¨kug KWBYkTahanyamtºatrk§a¨kug. reTHGeN¶Ikecjmkdl'eFÂa eBlenaH elakem¨kumTImYyVnbJØa[kneyIg¨kabcuH hammin[Vj'dac'xat. bu"En¶man²s§r:m~ak' eQµaH Em"n ¨bEhlCaP~ak'garsm©at'rbs'VrSgk*mind·g e¨JHeyIgeFÃs¨bEhsminsegût[ Cak'lak' Kat'mans¶ab'äNa reTHGeNI¶kmkC^tk*Vj'¨VveTAEtm¶g dUcCa[sJïaeTAreTH GeNI¶kenaH. reTHGeN¶IkenaHVj'e¨sacmkv^jPÂam rYc¨tLb'cUlbnæayv^j ¨bkasPaBGa- sn~mYyrMeBc. äcMENkTSgbYn¨kumeTotedayVnsJïa¨byuTìehIy k*VnvaylukeTA¨Kb'TIedA K¨KwkKe¨Kg. BYkTahanenArk§a¨kugTSgbu"nµan vegÃg¨cçl¨cbl'rcl'CaxÂSg. rIä¨kumTImYy Edl¨Cul«dVj'nS[reTHGeN¶Ikd·gxÂçnehIyebIkcUleTA¨kugv^jenaH k*tSgrt'tamLanenaH eTAeTotrhUtdl'sN½aKarext¶. enHkuMEtmanesck¶IkÂahan kuMGIBuMGaccUlmkdl'VneT e¨JH VrSgVnVj'Tb'xÂSgNas' mkBIvad·gxÂçnmun. ehIyenHebIkuMEtmanemekay¨Kan'ebI kuMGIk*
 25. 25. 25 rtat'rtaye¨sceTAehIy. BYk¨kumTImYyenHVncUlC^tdl'sN½aKar k*tSgVj'sMedAeTArk bnæb'VrSg. cMENkVrSgnayTahanVrSgmantSgBIsk¶iBIreTAdl'sk¶i¨VM VnVj'mkv^j y"agxÂSgkÂa. enAmat'CeN¶Ir VrSgVnTajtuTUXSgpÂèvmin[eyIgcUlVn. nay¨kumeyIg E¨skbJØa[cUl EtcUlmincuH ¨Kan'EtVnKb'¨Kab'EbkeTAe¨Jg¨Jt eFÃI[VrSgTIenaHdYlcuH xÂHbu"eNöaH e¨kABIenaHvaVj'Tb'eyIgCab'. sUmGs'elakG~kBicarNacuHfa Exµr²s§r:eBlenaHecjedérBI¨kLaj'tSgBI¨Blb' mkdl'¨kugesomrabem"ag 2 eTAehIy etIGs'kmÂSgbu"Nöa. Edlmkdl'ehIycab'eFÃIkarvay lukPÂamenH KWeFÃIedaycit¶cg'qab'Etm¶gKµanKitmuxe¨kayGÃIeT. enHehIyCacritrbs'eyIgmYy EbbEdr EdleFÃIkarGÃIminsUvsæg'kmÂSgGatµaägesaH. äcMENkkEnÂgTSgbYneTot Edlman¨kumTSg 4 CaG~k¨btibti¶karenaH swgmaneCaK C&ydUc¨Vf~a KWeyIgvaybnæayeCégexµAVn VnkSePÂIg 40 edém enAKukk*vayFÂay enAkEnÂgBIr eTotk*FÂay srubeTAVnGavuFC^t 100 edém. GavuFTSgenaH nSK~am~Im~aelIkdak'elILan ¨bug nSecjeTAtampÂèvGgðrvt¶. EtKYr[esIceTAcuH eBlEdldak'GavuFelILanehIy tSge¨bIK~aäg [ebIkLan, KµannrNam~ak'ecHesaH tSgnSK~aerIykGavuFenaHBILanmkv^jkan'm~ak'mYy@ eTA v^j sl'bu"nµanTukelILandEdl. KiteTAcMNayeBlGt'¨beyaCn_ e¨JHEtminVnsaksYr K~a[d·gmun. NamYyxÂacVrSgmksågðb'v^jpg maneTA¨sçlGI mkcMNayeBlelIkdak' dUec~H. äcMENk¨kumTI1 EdlminGacTmÂaysN½aKarVn mkBIm´"agVrSgenABIelI m´"ageTot eyIgePÂccab'PÂwkBIerOgsUrs&Bæ EdlecjBIxÂçneyIgnS[VrSgd·gVn ehIyVj't¨mg'mk. eBlenaHyb'gg·tEmnehIy Etdl'VrSgva¾sUrEr"ker"akrbs'EdleyIgsõay vad·gvaVj' ¨VvmkEtm¶g eFÃI[eyIgruleTAmuxBuMrYcesaH. sUrEr"ker"akenaH KWsUrsÂab¨Jnigq~SgEdleyIg sõayenaHTgð^cK~a. edérFmµta ²tTgð^cK~a¾sUrGÃIeT luHmkdl'rt' k*Tgð^cK~aer"akr"ak@ Etm¶g. eyIgrt'eTANak*¾sUr dUcCasJïa[VrSgd·gEtm¶g dUec~HeTaHbIVj'eyIgmin¨tèvk¶I k* Vj'e¨sacmkEdr bß^HxÂçn. ehtuenHeTIbeyIgcUlBuMVn. karenHCabTeronmYyEdr famunnwgeFÃIGÃI@ ¨tèvEtKit[Vnlíitlín'swmeFÃI. cMENk¨kum TI 5 EdlVneTAvaypæHKijnigpæHKyenaH VncUleTAVj'emKyCatiVrSgm~ak'sÂab'enATIenaH Etm¶g emKyCatiVrSgman¨bBnìCatilav. eBlenaHem"ag 6 ¨Bwklµm BYk²s§r:eyIgxÂHkMBuge¨tg¨tagedérerIskSePÂIgEdlTahan VrSgTukecal ¨sab'Et¨keLkeTAPUmiCay¨kug k*eXIjT&BVrSgkMBugsgŬjcUlmkv^j. eTIb d·gfa «Gya" BYkGaenHePosxÂçnBIyb' eTAe¨kAbeN¶ay[ägGukL¬kbnæayvacuH vacS¨kesab ägBIe¨kAmkv^jeTetI! minekIteT! kuMenAe¨tg¨tagdl'NaeTot. em¨kumTSgGs' E¨skbJØa[ fytamkºçnyuTìsaås¶eqõaHeTATisxageCég tampÂèvGgðrvt¶. TSgGs'K~afyeTAKµanbgíg' BYkTa hanVrSg KWVj'e¨Jg¨Jtmk rYcedjtameyIgrhUtnKrvt¶. TSgGs'K~abMEbkK~abMVt'dan rYck*tSgeFÃId÷eNIreqõaHeTAkMBg'fûèvEtm¶g.
 26. 26. 26 karvay¨kugesomrabenH minsnµtfaeCaKC&yÉbraC&yGÃIeT bu"En¶Ca¨semaltsUßmYy EdleFÃI[BYkGaNaniKmVrSg P&yEpímmat'mYy¨Kad*FMeTAEdr ehIyvaGacbN¶¬HTwkcit¶Exµrä eTot[PÆak'rlwkeLIgpg. Btámane¨kaykarvay¨bhar manGMeBIKYr[QWcab'mYyEdlKYrnSykmkC¨mab. BYk²s§r:munnwgdkfyecjBIlan¨byuTìVnnSK~anSG~krbYs¨sal@ mktam äG~k rbYsF©n'ykmkBuMrYc k*nSK~a¨Kah_ykeTAdak'enAnwgmuxKiland½an¨kug. edayKiteXIjfa: BYkbuKðlikeBT´Kg'mancit¶FmáCYyB´aVlEdr. bu"En¶mandUceyIg KitäNa? e¨kayEdlVncUlmkkan'kab'¨kugv^j PÂamenaHBYkVrSgVnbJØa[elIk²s§r: G~krbYsTSgbu"nµandak'elILanTahand·kecjBITI¨kug dl'«¨BehIyk*[Qb' rYcelIkG~krbYs TSgenaHeVHmkdéVj'ecalmYym¶g@ smÂab'TSgGs' (1) . KiteTACaGMeBI«¨B«p§Emn. tamFmµ- tacºab'skl erOgsågðameKminEdlsmÂab'eQÂIysågðameT ehIyäeNHVrSgsmÂab'Exµr ²s§r:CaeQÂIy EdlKµanGavuFenA«dEfmTSgmanrbYseTotpg. cMENkenAsala¨sukBYkäeNaH e¨kaykarvay¨bharrbs'BYk²s§r: BYkVrSgk* cab'BYkbuKðliksik§amanelak sMeGO CaG~kkILaVl'Tat'eCégäkxagcSTIC÷nan'enaHvaysÂab' nigP~ak'garsala¨sukykeTAcgvaysmÂab'Gs'Cae¨cInK~a edayvaecaTfaBYkTSgenHcUl«d nwgBYk²s§r: k~¬gkarvay¨bharenH. BIe¨JHkalBIkºall©ac BYkbuKðliksik§anigbuKðliksa la¨suke¨cInK~a CYbCu÷K~asIuelog. dl'kN¶alGa¨Fa¨t BYk²s§r:k*vay¨VvmkEtm¶g VrSg vaecaTfaBYkenH[«deTABYk²s§r: (2) tamBitBuMmanesaH bu"En¶VrSgEdlvarkEt{kaseFÃIVb Exµr k*ecHEtecaTy"agh~wgeTA. ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ (1) erOgenHd·gedaysarelak s-sug rd½mån¶I¨ksYgksikmµ, kaleNaHelakCakUnsis§salaext¶ esomrab . (2) d·gerOgenHedaysarelak Nub- quM tMNagraås¶sBëf©, kaleNaHelakCa¨Kèbe¨gonenAext¶esomrab.
 27. 27. 27 karbMEbkK~a«nBYk²s§r: bnæab'BIkardkfyGMBI¨kugesomrab, BYk²s§r:VneFÃId÷eNIrmktampÂèvkMBg'fûèv ehIy mkQb'enACYrP~MdgErk. edémºI[Vnrs'¨sYl BYk²s§r:VnbMEbkK~aCabI¨kum. ¨kumTI 1 man dab-QYn Caem, ¨kumTI 2 manelak Ehm-savag nigelak sarU Caem, ¨kumTI 3 maneQµaHEdlxƬMePÂceQµaH ¨kumenHVnmkenAnwgsÃayeck. cMnYnT&BkaleNaH mYy¨kum@ man 35 É 40 É 50 nak'. meF´aVyciJÍwmkgT&B Ca Par:enAelIem¨kumEdlkaleNaHeKe¨bIkUnecArbs'eK [edér«rGgðasGgûr¨tIsac'Caesº¿g GMBI¨bCaraås¶. edaytMbn'enaHCatMbn'BMusUvman¨bCaCne¨cIn kar«rGgðas¨bEm¨bmUlesº¿g s¨mab'ciJÍwmCév^tenaH VnedaytictYcs¶çces¶IgNas'. cMENkxƬM bußNöcnæ-mu"l manmYy¨kumep§g mancMnYnticK~aeT VnhYseTAenAVgkkEt m¶g CamYymaxƬM bu"k-KuN ehA ¨tLac EdlKat'manpæHmYyeTotenA¨kugVgkk napÂèv¨ckEsg cnæ tMbn'¨BHx~èg. VnCamaxƬMnigxƬMnSK~aecalVt'd÷bgnigGnÂg'v^l BIe¨JHkaleNaHKWCaeBl EdlraCkarVrSg-Exµr VnTarykEx¨tVt'd÷bgBIesomVnmkv^jehIy ehIykan'kab'Ex¨t enH EdleFÃI[BYkxƬMBMuGacsÄitenAekIt. ¨tg'eNH xƬMsUmebIkvg'¨kck C¨mabGs'elakG~kbMVt'karsg§&ybn¶icfa ehtuGÃIVn CaxƬMBuM¨BmcUlmkrYbrYmnigrd½aPiVlVrSg-Exµrv^j ebIEx¨tVt'd÷bg¨tèvVnmkExµrv^jehIy enaH? ebIxƬM¨sLaj'Cati kaleXIj¨sukeTsVnTamTarEx¨tBIG~kEkºrxagVnehIy KYrEt sbºaycit¶ ehIycUlmkrYbrYmnwgrd½aPiVlv^j. enHmindUec~aH EbrCaeVlcUleTA¨sukEdl
 28. 28. 28 Cas¨tèvrbs'CatieTAv^jqû¬y! etIxƬMminsbºaycit¶nwgext¶Vt'd÷bg¨tèvVnmkExµrÉ? ebIminEmn eT etIxƬMenAEtsíb'VrSgEdlK~axMTamTarVt'd÷bg[Exµrv^jÉ? ¨tg'eNH xƬMsUmC¨mab[cºas'las'dUcteTA: TI 1- Exµr²s§r: VnciJÍwmcit¶KiteXIjfa ¨beTsExµrTSgmUlBuMTan'VnäkraC´enA eLIyeT ¨tèvEttsUßrMedaH¨sukTSgmUl[putBInwmVrSgEss, äerOgext¶Vt'd÷bgenaH k*Cakmµ vtĬ«nkarTamTarrbs'Exµr²s§r:Edr KWfa Exµr²s§r:tSgcit¶fa nwgTamTarEx¨tenHBIesomEdr enA«f©NamYy. ²LèvebIraCkarVrSg-ExµrTamTarEx¨tenHVnmkmun k*BYk²s§r:CYyGrEdr bu"En¶minsUvsbºaycit¶¨tg'EdlfaEx¨tenH vaeTAenAk~¬g«dVrSgdEdl vaBuMenAelI«dExµresaH. TI 2- erOgpæal'xÂçn, rUbxƬMBuMGaccUl¨sukExµrekIteT tºitxƬMecjBIKukekaH¨tLacenaH min Tan'dl'q~SecjäNa? xƬMecjBIKukenaH mYyq~Smunsal¨kmse¨mc[ecj. dUec~HxƬMenAC÷Jk' KukekaH¨tLac 1 q~SeTotäeNaH. G~kdak'KukxƬMKWVrSg G~kedaHxƬMKWCbu"n (1) . ²LèvBYkVrSg cab'TSgelak sWug-gu"kfaj' Caembk§rbs'xƬMeTAehIy ebIxƬMcUleTA¨sukv^j etIVrSgva¨bNI xƬMÉ? ¨VkdNas' vamuxCabJØènxƬM[eTAekaH¨tLacCafµé Ék*y"agNay"agNIeTotminxan. TI 3- Exµr²s§r: kMBugmanlTìPaB nwgB¨gék²TìiBl BIe¨JHeBlenaHclnatsUßrMedaH ¨sukrbs'yYn k*VnpuspuleLIgEdr EdleyIgehAfa ¨kumeyokmijenAkalenH. ExµrtsUß ehAExµr²s§r: k*VnmanTMnak'TMngCamYyBYkenaHbn¶ic@ Edr ehIyCaehtunS[mankmÂSgnig esck¶IsgôwmfaQ~HVrSgeTAGnaKt. enHCacemÂIyrbs'xƬM edaHcMeJHGafá¨bs~adUcEdlVnecaTmkehIy. BYkxƬM bußNöcnæ-mu"l EdlenA¨kugVgkk manPar:TijGavuFyuTìP&NëmkEck¨kum²s§r: enAdgErk nigenAsÃayeck. ¨Vk'kasTijenH KWVnmkBIBYk¨kumTSgbIenaH EdleKVn«r GgðasBIG~k¨sukEdlsµ&¨Kcit¶. ¨kumTSgbIenH CYnkaleKrkpÂèvTijGavuFenHedayxÂçneKEdr tamext¶Vt'd÷bg nigsurinæ. kSePÂIgkaleNaHmankar"abßén mI«¨teyI nig¨Kab'Ebk. bu"En¶karTij GavuFeBlenaH Vnedays¶çces¶IgNas' eday«rGgðas¨Vk'kasBuMsUvVn. cMeJHGavuFEdlTijVn nSykmkEck¨tg'GarJïnigsurinæ edayrfyn¶FMrt'Q~çl (Edlsµ&¨KCYyd·kTeT²tykQ~çl). äcMENkxagsurinæ d·knSedayrfePÂIgedaylYclak'. maneBlxÂHdak'k~¬gkarugGgûr, mUrkb'k~¬grmUrkenæl .l. tamreTHePÂIgenHminsUve¨KaHf~ak'eT bu"En¶cMeJHpÂèvGarJïv^jBiVkNas' edayesom¨by&t~ min[nSkSePÂIgecj. sUmC¨mabfa KMniteK KWenAEtKMnitmin¨tg'nwgeyIgdEdl BImunfaCYy e¨kaymkeXIj eyIgEbblUtlas'xagbd^vt¶n_ k*tSg¨by&t~¨bEygcMeJHeyIgeTAv^j. G~krksuIlk'GavuF[ eyIgenaHk*dUec~aHEdr eKesµaHnwgraCkareK Cag¨sLaj'¨Vk'kasrbs'eyIgeTAeTot CYnkal eKlk'GavuF[eyIgVne¨cInehIy ehIyd·gfaeyIglµmd·kecjenA«f©NaenaH eKx§¬c[ karN_eTAG~kraCkareKe¨sc luHeyIgd·kGavuFecj t¨mçteKk*mkcab'Xat'Ék*qaeqArMxaneyIg ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ (1) sUmemt¶aemIlerOgKukneyaVy.
 29. 29. 29 eday¨bkarep§geTA. enHCaKMniteKedérelIeyIg. eyIgd·g. ehtuenHeTIbeyIgecHEt¨by&t~ ehIye¨bIÓVybEgÃgdan Ék*niyaybgŬseBlevlaEdl¨tèvnSecj¨Vb'eTABYkenaHv^j eTIb Vn¨sçlk~¬gkarrt'GavuFykmk[K~aägäeNH. m´a"geToteyIgsuMcºab'TijGavuFBIGaCÆaFrpg k*Kg'mankarP&yPitk~¬gkard·knSecjEdr. xƬMmanerOgmYyC¨mabfa: «f©mYyevlaem"ag 4 l©ac ¨kumxƬMman 8 nak' VnTijGavuF¨Kb'FunenAVgkkdak'elIrfyn¶¨bugnSecjmkGarJï. eBl enaH ¨sab'EteXIjkgGavuFhtÄesom¨bEhl 100 nak' ¨bkbedayGavuF¨Kb'«dsæ¬H¨smk eLamB&TìLanEdlerobecjenaH. embJØakareKE¨skmkfa: enA[es©¿m! elIk«deLIgelI, kuM ke¨mIk! Etke¨mIk, Vj'! eBlenaHmaxƬMBuMenApg xƬMP&yy"agxÂSg yIya"gNaeTAGIuecH? xƬMk*[K~a xƬMenAes©¿m! e¨kaymk eKbJØa[eyIgerIGavuFyuTìP&NëcuHmkdév^j [eKkt'cMnYn. eq¿teBl enaH xƬMe¨bIkµçyxƬMm~ak'[rt'eTAtamma b"uk-KuN edémºImks¨mçlkarN_enH. enAcenÂaHeBlenaH manExµrm~ak'eQµaH Gacar´ehg ecHesome¨CA¨CH eTAniyaykarN_nignayGavuFhtÄesom bJØak'fa GavuFTSgenH KWraCkar«fGnuJïat[v^jEdrehIy. nayGavuFhtÄenaH d·gdUec~aHrkqa eqAminekIt k*[K~IK~aeKfyeTAv^j bu"En¶eKTuk[TahanBIrnak'enAyamGavuFenaHsin. luHEsíkeLIgema"g 11 eTIbmaxƬM bu"k-KuN mk¨Vb'fa: [ykecjeTAcuHeKGnuJïat ehIy! eTIbeyIgnSK~anSGavuFenaHecjmk. mkdl'GarJïem"ag 4 PÂW. s¨makcS¨Bwk luHem"ag 8 ecjBIGarJïmkeTot tampÂèvsirIesaP&N. em"ag 12 «f©¨tg'eTIbdl'kMBg'fûèv. TSgGs'K~a Qb's¨makenAvt¶mYyeQµaHvt¶V¨t. KWvt¶enaHehIy CaTI¨bCu÷hat'«n¨kumExµr²s§r:nigCaTI bJØakar cat'bJØènesº¿gnigGavuFyuTìP&NëeTA[BYkäeTotTSgbI¨kum. R R R
 30. 30. 30 karVk'EbkK~a«nBYk²s§r: BYk²s§r:¨kumnimYy@ suTìEtmanKMnitcg'lºIeQµaHEtm~ak'äg. BYkem@ suTìEtcg'Vn FM KµanniymK~aeTAv^jeTAmkeT. ¨kumnimYy@ hak'dUcCaenAdac'edayELkBIK~a KµanTak'TgK~a esaH. minEtbu"eNöaH edaycg'maneQµaHEtägeBk ¨kumxÂHVnB´ayambMVt'¨kumäeTot[ sabsUn´eTApg. eQµaHdab-QYnmanC&yC÷nHelIeKk~¬gerOgenH. dab-QYnVnlºgehAem ¨kumäeTot [eTAkan'kEnÂgmYyenAx~gP~MdgErkEdlKat'VnNat'Tuk ehIyEdleKäeTotBuMFÂab' d·gkn¬kken¿t Kat'Vncat'karsmÂab'em¨kumäeToty"ags©at'. eQµaHelak Ehm-savag nigelak sarU EdlFÂab'lºIeQµaHeVHsemÂgk~¬gevlaenaH k*¨tèvcaj'kledaydab-QYn beJÏatnSykmksmÂab'Edr. klenaHdUcem¶c? KWdab-QYneFÃICaesck¶IGeJØIjehA Ehm- savag nig sarU [mk¨bCu÷C÷nuMkar. Ehm-savag nig sarU Tukcit¶ k*eFÃId÷eNIrmkedaymind·g xÂçn. dab-QYn[K~aKat'sæak'enAkN¶alpÂèv«¨BCae¨sc. G~kTSgBIrmkdl' k*¨tèveKlbVj' ecaleTA. bk§BYkkUnecAeQµaH Ehm-savag nig sarU Kµanemekayk*rlayeTA ehIyxÂHEbr CacUlnwgdab-QYn xÂHeTotEbrCacUlnwg¨kumd«TEdlminTan'rlay. mkdl'¨twmeNH xƬMEdlCaG~kbegûétnigCaG~kmanKMnitb¨gçbb¨gçmenaH k*Gs'kmÂSg Gs'smtÄPaB¨twmeNH rYck*tSgEbrCamk¨by&t~Gatµaägv^j xÂacBYkTSgenaHeFÃIÓbXattam v^FIenHenaH EdlxƬMBuMGacnwgd·gVn. tSgBIVt' Ehm-savag nig sarU mk, dab-QYn Elg Tak'TgnwgxƬM cg'smÂab'xƬMeTAeTot. xƬMk*BuMmantUccit¶GÃIcMeJHKat'Edr bu"En¶xƬMmkenAnwks¶aycMeJH GMeBIeXaeXArbs'Kat' EdlminKYrCanwg¨b¨Bwt¶eTAelI¨kumäeTot nS[rlayGs'enaHesaH. dab-QYn minnwkeXIjfa dl'GatµaGjsmÂab'mit¶rbs'GatµaGjGs'eTAenaH etInwgnS[Gatµa GjmankmÂSgxÂSgeLIgVneT? enHehIycritExµr! KitGÃIcg'EtFMminKit[VnEvgq©ay. VnFM ehIy etId÷eNIrkarteTAVn¨sçleT. kuMtSgcit¶cg'EtFM, kuMtSgcit¶¨kumGjFM xÂçnGjFMeTIb
 31. 31. 31 eFÃIkarekItenaH min¨besIreT. ebIecHENnSK~a[rYbrYmK~a kicÍkarGacedéreTAVn¨sçlCaCagEbk Vk'K~a. enHKWKMnitxƬM bußNöcnæ-mu"l. bu"En¶ dab-QYn CaCne¨skQam CaCncg'FMbu"nes¶c Kat'KµanKitBIGÃIesaHeLIy sUmºI mit¶smÂaj'Kat' k*Kat'smÂab'ecalEdr. KitemIlelakekA-tk' Caem²s§r:maneQµaHlºIrbs' elak sWg-gu"kfaj' ¨bmuxclnaExµresrI ehIyCamit¶cit¶mYynwg dab-QYn pg k*¨tèv dab- QYn cat'kar[Vj'smÂab'ecaleTAEdr (enA«f© 11 kum¸: 1955 enABYkext¶esomrab). xƬMsUmrMlwkerOgeQµaH ekA-tk' enHbn¶ic e¨JHeQµaHenHCaG~kbd^vt¶n_tsUß enAk~¬g¨bvti¶ tsUßKYrsresIrm~ak'Edr. elak ekA-tk' Caem²s§r:ExµresrId*sMxan'enAtMbn'esomrab. Kat'CaG~k¨bqSgnwgBYk GaNaniKmniymy"aglºIlºaj. enAq~S 1954 k~¬geBlEdlsn~isITh§·ENvt¨mèv[Exµr ¨Kb'nin~akarTSgGs'enAk~¬g«¨BTmÂak'GavuFrYbrYmnwgrd½aPiVl, eBlEdlelak sWg-gu"kfaj' dak'GavuFEdr tamesck¶Ise¨mcenaH, elak ekA-tk' k*Vndak'GavuFcuH suxcit¶rYbrYmnwgrd½a PiVl. eBlCamYyenaH eQµaH cnæ-sUr"at Caem²s§r:xÂSgBUEkdUcK~a k*Vndak'GavuFrYbrYmEdr ¨BmTSgGs'elakG~ktsUßenAk~¬g«¨Be¨cInK~aeTot k*VnmkrYbrYmnwgrd½aPiVlEdr. äelak ekA-tk' eBlEdlKat'mkrYbrYmk~¬gsgðmCativ^jenH KµanGÃInwg¨bkbrbrciJÍwm Cév^t k*es~IsuMxÍI¨Vk'rbs' dab-QYn CaedémTunxÂH nwg¨bkbrbr e¨JHGagfadab-QYnCamit¶ cit¶mYy. dab-QYnk*p¶Sfa [cUlmkykluycuH Kat'Tuk[enAm¶¬MBYk eTIbKat'cat'K~aCae¨sc [cScab' ekA-tk'. elak ekA-tk' minVnd·gxÂçnk*mk mkdl'¨bEhl 10 Kùmù nwgdl'¨suk BYk k*¨sab'Et¨tèvBYkdab-QYnsæ¬HeTA{bmYyrMeBc. yl'facaj'kldab-QYn elak ekA- tk' k*bMrHelatTat'Fak' xSkekrBYkG~kcgy"ageBjTMhwg. ¨bsinebImanEtkSePÂIgxÂImYyÉman kSbites~¿t ¨bEhlCaeFÃIGÃIKat'BuMVneT EtKat'KµanykGavuFGÃImkkMdrxÂçnesaH edayGagEtfa dab-QYnCamit¶ mind·gCamit¶smÂab'mit¶GI k*¨tèvBYktµatrbs'dab-QYnGUsTajKat'ykeTA Vj'ecaleTA! KYrQWcab'. eBll©aceTIb¨Kçsarrbs'elak ekA-tk' mklbyksaksB elak ekA-tk' ykeTAbJͬHenAvt¶P~MV¨t kMBg'fûèv. sUmC÷rabfa elak ekA-tk' mankUn¨sIEt mYyKt' EdlsBëf©enH ¨tèvVnCaPriyaelak hg§-Funhak'. enHägehIyEdls[eXIjfadab-QYncg'FMEtm~ak'äg Tukmit¶Pk¶i[enAeTIsmuxmat' xÂacmit¶Pk¶ienaHVnFMpg nS[xÂçnFMEtägminekIt. erOgenHVnBtámancºas'las'fa mkBIxÂac ekA-tk' Vnyssk¶ixõg'xõs'eTA«f©mux eTIb¨tèvEtsmÂab' ekA-tk' ecal. sm&yenaHnrNa minlºIeQµaHfa ekA-tk' Camnus§sMxan'? ²LèvxƬMsUm¨tLb'mkniyayerOgxƬMteTAeTotÐ e¨kaymkeTotedayyl'fa eyIgGt'GMNacnwg¨Kb'¨Kg²s§r:ehIyenaH maxƬMnigxƬMk* ¨bkassuMlaElgBI¨kum²s§r:eTA. karlaElgenH BYkem²s§r:äeTotenaH eKminmat'eT e¨JHeKrwg«drwgeCég Gacrs'enAedayxÂçneKVnehIy eKKµankarGInwgBwgJk'maxƬM nigxƬMdUcmun@
 32. 32. 32 eT. ehIysmebIxƬMecHEt¨bqSgnwgGMeBI«¨B«p§rbs'BYkeKpg etIeKcg'[xƬMenACamYyBYkeK Nas'eTAÉ? eKmincg'eT eKcg'Et[xƬMfyecjeTAy"agh~wgäg. ¨tg'h~wgehIy EdlxƬMVnC¨mabGs'elakG~kk~¬gesck¶Iep¶émfa skmµPaBBYkExµr ²s§r:eXIjfapæ¬yBIeKalbMNgrbs'eyIgG~kneyaVyrMedaHCati. skmµPaBBYkenaH KWCa KuNv^bti¶y"agFMEdlp¶l'[xƬMnUvkarxkcit¶y"agCUrct'drabsBëf©. ehtuenaHehIy eTIbxƬM niyayriHKn'GÃI@ xƬMcUlcit¶niyayfa enHehIycritExµr. dUcCasBëf©enHeTot eyIg¾eBj¨tecok xagBYk«¨BeKfa ÇeKrMedaHÈ cUlmkdl' ¨sukNa dutsõandutpæHG~k¨sukh~¬gm"d½. xageyIgäeNHEdr edémºIkuM[BYk«¨Bdut k*manG~k«d xUc@ enABIe¨kaykgT&B cSruHerIpæHG~k¨sukd·kKµansl'«drENg bgûg' epæagpÂan eqÂIydak' Tahan. TahanG~kcºSgCab'xÂçn Cab'EP~kEtnwgxµSg maneBläNanwggakmklYcqk'ruHerId·k CJØènenaH. ecarmÅagcUlmkdutbMpÂaj ecarmÅag¨svaevc etI[pæHExµrenAsl'GÃIeTA? sBëf©enH ExµrkMBugcaj'cmºSgy"agxÂSgBIe¨JHGÃI BIe¨JHebIBYk«¨BQ~Hk*gab'Exµr minEmngab'GaemrikSgeT ebIBYk¨sukQ~Hk*gab'Exµr minEmngab'yYnhaNUyeT. bu"En¶BYkem@ xagelImanKitGÃIerOgenH. BYkem@ xagrMedaHk¶I BYkem@ xagecar¨sukk¶I suTìEtsU¨t¨Tws¶I¨sLaj'CatiTSgGs' KµannrNayl'faeFÃIenH KWbMpÂajCati[raås¶rgevTna eT minKitemIlVk'sõane¨CaycgÃakëèg es¶csIhnuE¨skbnærmkfa: eFÃIh~wg¨tèvehIy! enHVn cM! äBYk²s§r:kaleNaHk*rebobh~wgEdr! critExµrmanEtmYyGIucwg! R R R
 33. 33. 33 xƬMcUlmkk~¬g¨beTsv^j enAeBlEdlfyxÂçnBI²s§r: xƬMk*VnenAnwg¨kugVgkkteTAeTot. bu"En¶eday¨kugVg kkKµanrbrGÃInwg¨bkb enAq~S 1948 xƬMk*VnmkenAGarJï. munnwgniyayBId÷eNIrcUleTA¨suk v^j xƬMsuMrMlwkerOgmYy Edls[eXIjcit¶minesµaHrbs'esomcMeJHeyIg. kaleNaHmanem eQµaH epAplit GP&yvg§ CaecAelak kfafn (kTaFr) (G~kVt'd÷bgehAfaelakmÍas'@) manExµrm~ak'eQµaH QYn EdrCaemrg. eQµaH QYn Vnlbcab'BYkExµr²s§r:enAe¨kam{vaT elak ta¨tLac maxƬMBIrnak'eQµaH¨Kè rs-yWn mUy, eQµaH mIu-PUrinæ mYy. ¨Kè rs-yWn nig muI-PUrinæ (1) Camnus§sMxan'Nas' k~¬gcMeNamExµr²s§r:äeTot. BYkeQµaH QYn enaHnS¨Kè rs-yWn nig muI-PUrinæ eTAsmÂab'enAnwgXuMtabB´"aTSgBIrnak'. VnbI«f©eTAbYn«f© eTIbVnd÷Nwg enHeTAdl'maxƬMäVgkk eTIbmaxƬMb¶wgt¨mçtenAVgkk. emt¨mçtVnGnuJïat[xƬMnigmit¶Pk¶ibI nak'eTot eTArkkEnÂgkb'exµacG~kTSgBIrtamkarnSpÂèv«n²s§r:m~ak'. xƬMVnykTSg¨bdab'ft rUbeTApg Tukftexµac. p~èrG~kTSgBIrenAXÂatBIK~a¨bEhl 5 Em"¨t. xƬMsuMGnuJïatKas'kayp~èr mit¶emIl[cºas'. KµannrNaCYyKas'kayeT xƬMkayKas'edayxÂçnägp~èrelak¨Kè rs-yWn. exµac 5-6 «f©ehImrsaykiÂnGesac_^eBjbnæ¬k dgûèvbu"n@ kUn«d xƬMk*tSgftykPinPaKVnsBà ¨Kb' rYcxƬMsuMKas'p~èrelak PUrinæ eTot ¨sab'Ett¨mçt«fenaHniyayfa: VnehIy! Kas'EtmYy dUcCaKas'TSgGs'Edr minVc'Kas'mYyeTotenaHnSEtht'Gs'kmÂSgeT! xƬMniyayfa: mnus§ exµacmanBIr ¨tèvEtmansMNuMerOgBIrEdr ftEtmYyxÃHmYyVnGÃIbMeBjsMNuMerOg! [xƬMsuMGnu- ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ (1)- elakPUrinæ ¨tèvCabg«fÂrbs'elak Nub-quM.
 34. 34. 34 JïatKas'mYyeTotcuH! t¨mçtenaHk*niyaydac'xatfa: manbJØaBIemmkfa[¨Kan'EtnSK~amk emIlbu"eNöaH KµanGnuJïat[ft[GIeT! bu"En¶²LèvebIftmYyk*fteTAcuH! rYct¨mçtenaHniyay fa: ²LèvenH[xƬMsuM¨bdab'ftrUbnighÃIlm_k~¬genHykeTAp¶^tmkCUnelak! rYcbgÅ÷edaHhÃIlm_enaH eTA. eKb÷Vt'erOgenaHrhUteTA. xƬMk*cab'yl'fa {! GaenHelgElºgfõ^nEP~keTetI vaj¬Hjg'[ ExµrnigExµrsmÂab'K~a vaeFÃICaCYyQWqíal! hWu ! enAnwgGarJïxƬMrkrbrTTYlTanlk'kMNat'sMBt' enAGUre¨CA«¨Bòs§I. rbrenHminsUvCa ce¨mInbu"nµaneT enA¨Kan'EtrkpÂèvcUlmk¨beTskmõ¬Cav^jbu"eNöaH e¨JHeBlenaHrd½aPiVlExµr cab'ep¶émGMJvnav[BYk²s§r:cuHcUlehIy. äxƬMVnCaBiVkcUl e¨JHdUcGs'elakG~k¨Cab ¨sab' xƬMenAC÷Jk'Tak'TinnwgerOgneyaVyFM@ ¨BmTSgCaG~keTasekaH¨tLacecjBIekaHmunkM Nt'sal¨kmpg cUlmk²tebIKit xÂacmin¨sçl. eTIbxƬMcat'[¨KçsarenAP~MeBjedérTak'Tg nwgraCkarsmtÄkicÍ rhUtCYbnwgelak Résident Supérieur pg [s¨mçlkarenH. luHVn¨sçl ehIy enA«f©TI 29 kkûda 1949 xƬMk*VncUlmk¨beTsExµrv^j. GkuslxƬM! «f©EdlxƬMcUlmkdl'¨suk k*Ca«f©EdlelakÒBukCaTIeKarBrbs'xƬM EdlxƬM BuMTan'Vntbs~gsgKuNelakesaH elakVnTTYlmrNPaBk~¬g«f©enaHeTAedayeraKaJFi. xƬMnwkexÂaccit¶GaNitxÂçneBkNas' Edlrvl'Etedérecal¨suk ecal¨Kçsar rhUtdl'elak ÒBukVt'bg'Cév^t edayKµanVnCYyEfTSKk'¨cVc' bMerITwkek¶ATwk¨tCak'elakesaH. EtenHeFÃI em"cebIeyIgykCévPaBneyaVyy"agh~wgeTAehIy. G~kneyaVy KWsuTìEtCamnus§ecal ¨suk ecalÒBukm¶ay ¨bBnìkUn Camnus§Kuk¨cvak' Camnus§ElgKit tamEtnrNad·kykeTA qÂak'äNak*d·keTA. dUcCaxƬMEdlGEN¶tebÂgeVÂg ecalEm"ecalÒ Cab'Kuk¨cvak' ecal¨suk mYyelIkCaBIrelIk luHcUlmk¨sukv^j ÒBukk*sÂab'eTAeTot KWG~kneyaVyvaGP&BÃmYycb' y"agh~wg. xÆM¬VnsMKal'k~¬gcit¶xƬMdUec~aHäg. karksagCévPaBfµé mkdl'P~MeBj xƬMEdlsl'¨Vk'kasbn¶icbn¶çc VncUlhußnCamYybgbíèn begûét[man rfyn¶¨kugcMnYnbIe¨KOg rt'bN¶ak'K~aBIp§arfµéeTAtampÂèvmat'Ten rYcbt'eTAlicdl'pÂèvmunIvg§ eTIbbt'mkp§arfµév^j. KWCakarbegûétmund÷bUgbMputenA¨kugP~MeBj edayxƬMFÂab'eXIjenAVgkk G~kd÷eNIrC^Hrfyn¶¨kugEbbenHe¨cInNas'. cMeJH«fÂC^H xƬMVnykBIG~kC^Hm~ak'@ 5 kak'. sm&yenaHeKVnsðal'e¨cInK~a ehIyniymehArfyn¶xƬMfa ÇLan5kak'@È ¨Kb'K~a. bu"En¶rbr enHBuMVnplbu"nµaneT edayLanmanEt 3 bN¶ak'K~aq©ay@ eBk minCab'@ K~adUcenAVgkk, G~kC^HeKxØilcS eKEtgC^HsIukÂè C^Hkg'GÃI@ eTA minsUvmanG~kC^He¨cIn. yUr@ eTAkan'Etex§ay@ eTA CaehtunS[xatbg'esahußyCalMdab'. rbr ÇLan5kak'È k*¨tèvcb'eTAe¨kayeBlEdl lk'LanTSgbIenaHeTAv^j.
 35. 35. 35 bnæab'BIrbrsßysßavenH xƬMEbkKMnitKitrksuICaG~kedérftrUbv^jm¶g e¨JHkaleNaH raCkarbegûét[manGt¶sJïaNb&NömanbiTrUbftCasMKal' cMeJH¨bCaCnTUeTA. xƬMxÍIrfyn¶ h§IbmYyrbs'bgbußNöcnæ-fat'enATenÂbiT ebIkbrftrUb[eKenA¨Kb'¨cklúk tSgBIext¶kMBg' cam-kN¶al- Vt'd÷bg nigesomrab. ext¶TSgBIrxage¨kay (KWVt'd÷bgnigesomrab) enHxÆuM¬ ¨tèvekItmanerOgFM@ EdlxƬMKYrykmkC÷rabEdr. ext¶Vt'd÷bg xƬMcUleTA¨bkbrbrftrUbenHCamYybíèn¨buseBAxƬMeQµaH bußNöcnæ-faNa rit minVnyUrbu"nµan ¨sab'Etmanem²s§r:EdleTIbekItfµém~ak'eQµaH hußlvg§GanuPaB Vn ¨Vb'kUnecA«deCégeKfa ebIeXIjeQµaHxƬMÉk*bíèn¨busxƬMcUleTAk~¬gtMbn'eK ¨tèv[kab'smÂab' ecalkuM¨bNI. bíènxƬMVnd·gd÷NwgenH rt'mk¨Vb'xƬM. xƬMnwkq©l'e¨JHmind·gCaeQµaH hußlvg§ GanuPaB enaHsíb'xƬMBIerOgGI. Kit@ eTAyl'fa¨bEhlCaelakenaHsíb'xƬMe¨JHxƬMFÂab'eFÃICaem ²s§r: ehIyBYk²s§r:knxƬMenaHlºIeQµaHsemºIm kaleTAvay¨kugesomrabenaHk*mind·g. BI e¨JH sUm¨Cabfa sm&yenaH¨kumxƬMekItmuneKbgís'k~¬g¨sukExµr. kMeNItenaHehIyEdlGac sayPay nS[ekItExµr²s§r:t@ mkeTote¨Jg¨Jt. TSgBYkFÂab'eFÃIecar k*mantSgxÂçnCa ²s§r:Edr Edlsm&yenaHG~k¨suk[eQµaHKnÂas'fa ÇGuiser"acak', ²s§r:ecarÈ KWBYkenH ehIyEdlbÂn'Lan bÂn'kV"l' cab'mnus§bgðab'yk¨Vk' .l. kkUr¨suk[ekItclacl G~k ¨sukPitP&y¨Cçl¨cbl'¨Kb'kEnÂg. G~kxÂHBIedémeKehAGacar´ luHeLIgeCarsíb'FmáesovePA k* eq¿tcUl²s§r:ecar KitEtBIedérdutbMpÂajKmõérdékak~¬gvt¶Gs' manem²s§r:eQµaHGacar´ yI Ca edém G~kTenÂFMsðal'ehIy. ²s§r:duHdUcp§it Etmind·gCamanÓt¶mKti¨tg'NaeT Edlbgúaj [eXIjfaes~haCatienaH ebImansuTìEtBYkbÂn' BYkdutKmõérdékaecal edaysíb'FmáesovePA ecaTBYkFmáesovePAfaFmáfµéy"agenH. BYkenaHKµanKitBIrMedaH¨sukeTsGÃIeT. Gs'elakekµg@ ¨skre¨kayEdlekItminTan'erOgclacl bgûeLIgedayBYkGiuser"acak'enHeT, emIldl'¨tg' eNHsUm¨bjab'gakeTAsYrbJØak'cas'@ EdlenAEkºr@ xÂçnenHemIlebImineC¯. G~kenAP~MeBj enH xÂHk*VnmkenAedaysarBYkenaHGukL¬kxÂSgnasm&yenaHEdr sUmesIubemIlcuHebImineC¯. cMENkem²s§r:eQµaH hußlvg§GanuPaB EdlcSbMVt'rUbxƬMenaH ¨bEhlCamkBIE¨kg xÂçnxƬMcUleTAtMbn'Kat' xÂçnKat'mankarGab'muxGab'mat'k*mind·g e¨JHxƬMCaem²s§r:tSgBId÷bUgTI ehIyFÂab'lºIk~¬gerOgvayVrSgenA¨kugesomrabenaH. Ety"agNak*eday xƬMFÂab'sðal'critExµrxÂHEdr ehIyxØilcg'Q~Hcg'caj' suxcit¶Qb' cUleTAk~¬gtMbn'enaHeTA. bnæab'BIenaH xƬMcUleTAkan'esomrab. KWTIenHehIy EdlnS[xƬMeXIj dab-QYn sg KuNxƬMrebobNaenaH. ¨tg'eNHehIyEdlxƬMsresrBIxagedémenaHfa: [Gs'elakcSemIl dab-QYny"agNaCamYyxƬMenaH. sUmrMlwkeLIgv^jfa dab-QYnVncuHcUlnwgsem¶csIhnu enA«f©TI 1 tula 1949 ehIysem¶csIhnuVntemûIg dab-QYn CaemT&B¨tçt¨taext¶esomrab nigkMBg'FM.
 36. 36. 36 xƬMcUleTArksIuenAext¶esomrab VncUleTAC÷rabsuMelakdab-QYntampÂèvkar tºiteK Ca¨bFanenAext¶enaH. dab-QYn VnTTYledayrIkray niyayfaminGIeT GeJØIjrksIutam s¨mçlcuH xƬMnwg[eKCYyemIlpg kuM¨BYy. xƬMnwkGrKuNdab-QYnsnìwk. bu"En¶xƬMkMBug¨bkbrbrenHminTan'Vnbu"nµanpg ¨sab'Et es¶c¨taj'enH rkerOgedaypÂèvsm©at' [eKcab'xƬMykeTAsmÂab'Etm¶g. xƬMd·gBtámanenHeday sarsk¶ibIm~ak'enAk~¬gkgT&Bdab-QYnEdl¨sLaj'xƬMesµaH e¨JHeKBIedémeKCakUnecArbs'xƬM Edr eKVn¨Vb'xƬMfa [¨bjab'fyeTA tºitdab-QYnkMBugcat'kar[eKlbcab'xƬMehIy. xƬMnwk hYscit¶Etm¶g erOgenHminxusBIerOge¨BgExµrEdlniyayBIerOg²sICbqµa[eTACaxÂaenaHeT. erOgenaHEcgfa: ta²sIciJÍwmqµamYy eday¨sLaj'qµaenaH k*Cbva[kÂayeTACaxÂa. xÂaenHKit eXIjfa GtItkalrbs'GjCaqµa elakta²sICbGj teTAebIeKd·gfaGjmanedémkMeNItCa qµa Gjmin¨besIreT. edémºIkuM[eKd·gfaGjBIedémCaqµa Gj¨tèvEtsmÂab'²sIenaHecal e¨JH ebITukKat'[enA smKat'niyayerOgedémkMeNItGj nS[GjefakTab. KitehIyk*¨bug¨b har²sI Et²sId·gTan'k*eFÃI[xÂaenaHkÂayeTACaqµav^jeTA. dab-QYn¨bEhlCacg'bMVt'GtIt kalrbs'Kat'CamYyxƬM eTIb¨tèvEtkMcat'xƬMenaHäg. Ék*mkBI¨KaenaHxƬMBuMVn[k«¨mGÃIesaHdl' rUbKat'k*mind·g VnCaKat'cgGaXatB´aVTdl'f~ak'enH e¨JHsm&yenaHKat'¨tèvkarsYysar Gakrsnìwksnìab'Nas' efAEkcin¨Bin¨Kb'@ K~a¨tèvEtEsne¨BnKat'Kµansl'kºalmYy. xƬMminGacenAVnk*nSK~IK~acakecjBIext¶esomrab¨bjab'¨bjal'. enHehIyerOgxƬMCa mYyelakdab-QYn Edle¨kaymkeKsðal'eQµaHfa dab-QYnmجleB¨C enaH. xƬMmkenAP~MeBjv^j ehIyKitfarkrbrNa[Vn¨sçl kuM[c¨mègc¨masdUcenHeTot. ehIyerOg ÇneyaVyÈ xƬMBuMePÂceT dUceKej¿nnwgGaePondUec~aHEdr. xƬMVncUlbe¨mIKNbk§ neyaVyenAedémq~S 1950 rhUt 1951 EdlxƬMnwgsresrC¨mabteTAeTotenAC÷BUkxag e¨kay. xƬMsUmbJØak'enATIenH[ehIyfa tSgBIenA«¨BrhUtcUl¨sukv^j xƬMVnsMKal'eXIjfa BYkenA¨sukKMnitemniym p¶ac'karniym kab'smÂab'K~a mandUcK~a dUcCaBYkenAk~¬g«¨BEdr dEdl CadEdl. enHehIycritExµr! R R R
 37. 37. 37 xƬMcUlKNbk§¨bCaFibety´ k~¬geBlEdlxƬMVncUlmk¨sukv^jenH ExµreyIgmanKNbk§neyaVy tamlkÅN: ¨bCaFibety´EdrehIy tamrd½FmµnuJïEdl¨Tg'sIusuvtiÄ yuti¶vg§ nig elak eGov-ekIs Vn ksageLIg. q~SEdlxƬMcUlmkenaH KNbk§EdlxƬMGacrMlwkVnenAeBlenaHKW: - KNbk§¨bCaFibety´ rUbkºald÷rIkan'pûaQUkbICasJïalkÅN_, d·knSeday elak eGov-ekIs - KNbk§esrIPaB rUb¨VsaTkMBUlbICasJïalkÅN_, d·knSeday¨Tg' nerat¶m nrinæedt - KNbk§exmrbu"n~kar rUbnagKgúég¨BHFrNICasJïalkÅN_ d·knSedayelak ln'-nl' - KNbk§tMekIg¨bCaCati rUbhnuman¨TEpnTI¨sukExµrCasJïalkÅN_d·knSeday elakEy"m-sMbUr - KNbk§cMerInCati rUb¨BçjTm¬HkgbYn rbs'elak Ca C^nkuk - KNbk§øsanmanC&y rUbTg'CatiBIrExÃgK~a¨Tmû¬d CasJïalkÅN_rbs'elak em"A cy - KNbk§rYbrYmCati - KNbk§¨bCaCn rUbngð&lCasJïalkÅN_ - KNbk§ rUbsMbukXµ¬Mrbs'elak m"m suTì (minEmn m"m suTì Tutiymºi²LèvenHeT) - KNbk§ rUbkeNë¿v - KNbk§rUbkN¶ab'¨sèv- sM ej¿n Caem .
 38. 38. 38 FmµtaG~kneyaVy Etgej¿nnwgerOgneyaVy y"agNamij rUbxƬMEdlFÂab'Cab'Kuk e¨JHerOgneyaVyk*enAEtcg'¨bLèkk~¬gElºgenHEdr. xagKNbk§¨bCaFibety´ manK~IK~axƬMCae¨cInVncUlbMerI manelak V"c-QWn, Cu÷- mYg CaedémEdlFÂab'EtrYmskmµPaBneyaVytSgBIq~S 1936 mkenaH. xƬMmkdl'PÂam elak miuj-Na¨KI nigelak Cu÷-mYg VnmkCYbxƬM ehAxƬM[cUlKNbk§¨bCaFiety´. manxagKN bk§äeTotEdr EdlmkTak'Tg EtxƬMBuMVncUl xƬMTTYlcUlxagKNbk§¨bCaFibety´ Edl manK~axƬMe¨cIn¨sab'. xƬMk*VnCYbpæal'nigelak eGov-ekIs bMerIKNbk§¨bCaFibety´tmk. sUmrMlwkfa nItikalTI 1 «nsPaCatiEdlebIksm&yBI«f© 21 Ex mkra 1948 sma C^kPaKe¨cInCaKNbk§¨bCaFiety´ (kºald÷rI). sPaCatiEdlmankrNIykicÍkarJrrd½Fmµ- nuJï karJrlTiì¨bCaFiety´ EtgEt¨tèvrgGMeBIC^HCan'rbs'hÂçgsIhnuCanicÍ. rd½FmµnuJïEdl Vn¨bkase¨bIBIq~S 1947 rhUtmkEtgrGak'rGYlCanicÍ bN¶almkBIes¶csIhnuEdlKµan TsBiFraCFmáesaH ecHEtEkrd½FmµnuJï¨tLb'¨tLinkarJrEt¨beyaCn_nigzan:k§¨t. ehIyd·gy"agNaeT? edayminsbºaycit¶nwgKNbk§¨bCaFibety´ Edlman¨bCa ¨biyPaBCagxÂçn ¨BmTSgeFÃIkarminsUv¨sbnwgbMNgxÂçnenaH, enA«f©TI 17 kJïa 1949 es¶c sIhnuVn¨bkasrMlaysPaCatinItikalTI 1 enaHeTA. karenaHeFÃI[¨bCaCnExµr Vt'mat'Vt'kElghßankík¨KEhm¨twmeNaH xÂacsÂab'eday sar¨BHkruNaCaGmÍas'Cév^telItºèg. ehIyeKd·gfa emIleTA¨Bwti¶karN_¨sukeTsmuxCamin sUvE¨b¨bçl¨cbUk¨cbl'GÃIteTAeToteT. bu"En¶mans©b'äNa enA«f©esAr_ 14 mkra 1950 ¨sab'Et¨Bwti¶karN_mYyekIteLIgdUcrnæH eFÃI[G~kP~MeBjPÆak'epíél rhUtdl'¨sukE¨scMkarniKm CnbT KWd÷NwgmrNPaB«nelak eGov-ekIs GtIt¨bFansPaCati bcͬbºn~GKðelxaFikar KNbk§¨bCaFibety´ Edl¨tèvCnm~ak'eVH¨Kab'EbkeFÃIXatelak enATIs~ak'karKNbk§¨b CaFibety´ elx 67 pÂèvÓkj"ap¬g C^tkac'¨C¬gv^fé 9 tulasBëf©enH. sUmC¨mabfa q~SEdlelak eGov-ekIs TTYlmrNPaBenaH elak Ey"m-sMbUr Canaykrd½mån¶I, elak ecA-Esnkusl Card½mån¶I¨ksYgyuti¶Fmá, nigmanelak tan'-Kimtwk CaemKij, elak esg-TiB Caemb"UlIsenAtMbn'p§arfµé EdlmannaTIemIleTAdl'pÂèvÓkj"ap¬g enaHpg. eKG~k¨kugP~MeBjTSgmUl kaleNaHswgEtyl'faelak eGov-ekIs sÂab'enHKWeday Ke¨magÓbXatrbs'es¶csIhnuEtm¶g. e¨JH¨BHGgðnigBYkbrivarelak BuMEmncg'eXIjCév^t elak eGov-ekIs rs'enAkarJrrd½FmµnuJï karJrlTiì¨bCaFiety´enaHkalNa. ¨KaEdlsmÂab'elak eGov-ekIs sÂab'ehIy eKEbrCaeTAcab'smaC^kKNbk§esrI- PaBm~ak' eQµaH nUy"a enAbwg¨byabykmkvaysYrcemÂIy vaybgÅ÷[eqÂIyfaxÂçnBitCaXatkr eFÃIXatelak eGov-ekIs. kaleNaHG~kP~MeBjx§wbex§¿vK~afa: ÇneyaVyenaHeqItNas' Tat'mYyVnBIrEtm¶gÈ Vnesck¶IfaeKsmÂab'em¨bCaFiety´ehIy eKdEdlh~wgeFÃI[xag KNbk§esrIPaBenaH Cab'erOgra"veTAEdr. G~kP~MeBjyl'fa erOgh~wgf·õnEP~ksuTìsaF e¨JH
 39. 39. 39 xagKNbk§rge¨KaHKµannwkeXIjfaKNbk§esrIPaBCaKU¨bqSgmksgswkEbbenHpgeT. xƬM mkCYbehtukarN_d*semºImenH k*PÆak'xÂçndUceKkån¶ak' nwkfa {! neyaVyBYkk~¬g¨suk minxus BIneyaVyBYkk~¬g«¨BEdlxƬMFÂab'rs'enACamYyenaHbu"nµaneT. kab'smÂab'K~a²tGaNit dUcxƬM VnniyayTukmkehIy enHehIycritExµr! ebIrvl'Et¨bkab'¨bcak' bMVt'Cév^tK~ay"agenH man eBläNanwgksag¨sukeTs? ksag¨beyaCn_rYmekIt? hWu Gkusl! xƬMEdleTIbEtVncUlk~¬gKNbk§¨bCaFibety´ k*dUcCaVnmkTTYlmrNsJïa nig CYyEhsBelakGtIt¨bFan eGov-ekIs Etm¶g. sBelak eGov-ekIs ¨tèvVndEgúykeTA tMkl'enAeKhd½anelak enApÂèvPatrPaB (GtItsIusuvtiÄ) mat'Ten pæHelx 233 xagtºègvt¶Ekv ¨BHePÂIg eFÃIbuN´TkÅiNanubºTanGs' 7 yb' 7 «f©. ehIyenA«f©TI 22 mkra 1950 sBrbs' elak¨tèvdEgúCakºçny"agmehaLarik eqõaHeTAbUCaenAvt¶bTumvt¶I . kºçndEgúenaHK¨KwkKe¨Kg (rUbft 1 : mQUssBäkÓt¶m eGov-ekIs Vn¨buge¨bobdEgúecj) (minmanlTìPaBdak'CUn) semºImNas' xƬM¨tèvKN:kmµkarbuN´ cat'[nSmuxkºçnEdldEgúbt'EbntampÂèvCae¨cInna¨kug P~MeBj KWecjBIeKhd½ansBpÂèvPatrPaB (GtItpÂèvsuIsuvtiÄ) ¨tg'eTAxagtºèg bt'eTAlic dl' (rUbft 2 : kºçndEgúsB äkÓt¶m eGov-ekIs «f©TI 22 mkra q~S1950) (minmanlTìPaBdak'CUn) (rUbft 3 : BiFIbg§¬kUl enAmuxmnæIrsPaCatism&yenaH) (minmanlTìPaBdak'CUn) pÂèv 9 tulasBëf© k*edértampÂèvenHmkxageCég mkdl'pÂèvsWnKuysBëf© k*edértamenHrhUtdl' mat'Ten pÂèvPatrPaBv^j. rYckºçnk*td÷eNIrsn§wm@tampÂèvenH rhUtdl'pÂèvÓkj"aQun eTIb bt'cUlmklicv^j mkdl'muxmnæIrsPaCati kºçnVnQb' ehIynimn¶¨BHsgôbg§¬kUlCUnsB enATIenaHeday¨sgUt¨sgat'. bnæab'mkeTIbkºçntd÷eNIrtampÂèvÓkj"aQunmkliceTot eTIb cUleTAtºègtampÂèvvt¶buTmvtIeTAQb'enAQabnd½anvt¶buTmvtIenaH edémºIbUCa. G~kenAP~MeBj cUlrYbrYmk~¬gkºçnenHCae¨cIn¨kumCae¨cInBYk ¨bkbedayTwkmuxe¨kom¨kMCaTIbMput. karmYyeTot EdlTukdUcCaGsÍar´bn¶icEdr KWeBldEgúsBenaH tMkl'elIV"qaVnbn¶ic ¨BHPiruNbgí¬rcuHmk rYcemX¨sTuM¨sTn'dUcCaecHkan'TukÅ cMeJHmrNPaBrd½bursExµrenHEdr. Gs'elakenAP~MeBj cas'@ GacnwgniyayerOgenHeLIgv^jVn sUmbíèn@ ¨skrenHsaksYrelakpgcuH. sm&yenaH, elak eGov-ekIs Vt'bg'Cév^teTA, etIsµartI¨sLaj'lTiì¨bCaFiety´ rbs'raås¶ExµrcuHfyÉ? etIKNbk§¨bCaFibety´ (kºald÷rI) cuHfykmÂSgÉ? minEmneT! pæ¬y BIvtĬbMNgrbs'BBYkraCniym p¶ac'karniym GaNaniKmniym Edlcg'bMVt'lTiì¨bCaFib-
 40. 40. 40 (rUbft 4 : BiFIbUCasB äkÓt¶m eGov-ekIs) (minmanlTìPaBdak'CUn) ety´ nigKNbk§¨bCaFibety´ raås¶ExµrrwtEtmansµartIPÂWfÂaeLIgmYykMriteTot ¨sLaj' lTiìenHxÂSgeLIg e¨JHeKyl'fa {! lTiìenHmant«mÂNas'etI s¨mab'GjCaraås¶enaH! dUec~H eTIbeKsmÂab'elak eGov-ekIs ecalkuM[elakCYykarJrGjekIt eKcg'TukGjCaraås¶ gg·t K fÂg'eTArab'stvt§eTot kuM[egébPÂWsÃagekIt. kalebIraås¶Exµryl'y"agh~wgehIy KNbk§¨bCaFibety´ k*kÂayeTACaKNbk§ Edlraås¶¨sLaj'y"agelIslub. R R R
 41. 41. 41 xƬMnigKukneyaVym¶geTot cUlmkk~¬gq~S 1951 KNbk§neyaVyVnmanskmµPaBCafµé eday¨bCaCatiExµr¨tèv kar[manGgðkarnItibJïti¶eLIgv^j. KNbk§¨bCaFibety´ CaKNbk§EdlQrCYrmuxKNbk§äeTot edayraås¶FÂab' sðal'nig¨sLaj'. cMeJHrUbxƬMBuMmanBenÂIseT kareXasnaeVHeq~at dUcCakarkMsan¶buN´Tan (rUbft 5 : kareXasnarbs'KNbk§¨bCaFibety´sm&yenaH) (minmanlTìPaBdak'CUn) suTìsaF tºitxƬMniyayeXasnam¶g@ kEnÂgNak*edayeKTH«dGbGrsaTrBuMEdlxan. m´a"g eTot eKFÂab'lºIfa xƬM bußNöcnæ-mu"l FÂab'Cab'KukekaH¨tLac FÂab'ksagkMeNIt²s§r:. emÂ"aH ehIyeKrab'GanxÂSgNas'cMeJHraås¶. sPaCatinItikalTI 2 k*¨tèvVnekAGImkxagKNbk§¨bCaFibety´y"age¨cIn Edl manrUbxƬMk~¬genaHm~ak'Edr. nItikalsPaCatiTI2 enHVnebIksm&y¨bCu÷enA«f©TI 4 tula 1951 . ehIyenA«f©TI 12 tula 1951 KN:rd½mån¶Ifµé EdlPaKe¨cInxag¨bCaFibety´ ehIy Edld·knSedayelak hußy Knì¬l CanaykenaH VnnSsmaC^kmkbgúajxÂçncMeJHsPapg. (rUbft 6 : ebIksm&y¨bCu÷sPaCatiTI 2 sm&yenaH. rUbBIeqÃgeTAs¶S : CYrxagmux elak sWn-san, ¨Tg' ²ånæavg§ . CYrxage¨kay : elak Cu÷-mYg, xƬM bußNöcnæ-mu"l .) (minmanlTìPaBdak'CUn) sPaCatieFÃIkarbe¨mIEtÓt¶mKtiCatidEdl karJrEtlTiì¨bCaFibety´dEdl k*minVn sux¨sYlesaH ecHEtTTYlkarsgût'sgû^nrbs'es¶csIhnudrab. ehIyVnEtCagmYyq~S
 42. 42. 42 bu"eNöaH edayeyIgecHEtcecsrwgTTwgnwg¨BHGgðxÂSgeBk enA«f©TI 13 mkra 1953 ¨BHGgð e¨bIGMNacp¶ac'karrMlaysPaCatinItikalTI 2 enaHeTA. xƬM bußNöcnæ-mu"l nigG~k¨bqSgecj muxe¨cInK~a ¨tèv«deCég¨BHGgðcab'GUskºalbJÍèlKukk~¬geBlenaHeTA. Cév^txƬM, Cab'KukelIkTI2 nwgelIkenHehIy!. {! GnicÍakmµKuk, GIk*G~k¨sLaj'xƬMemÂ"H? Vt'muxxƬMyUrminVnÉ? kalBIq~S 1942 xƬMVnmkCYbnwgG~km¶gehIy ehIyhYsrhUteTAekaH¨tLac, ²Lèvq~S 1953 xƬMmkenH m¶geTot ehIymind·gCanwgeTANaeToteT? xƬMcUlKukelIkTI 2 enH Vnsegûtk~¬gKukFMrbs'ExµrKµanxusBIC÷nan'q~S 1942 eT rebob EbbbTeFÃITaruNkmµmnus§enAdEdl. ehIyxƬMsegûteXIjeKpÍalmnus§edayv^FIEbÂk@ dUcCa eKykG~keTaseTAcgepíabnwgKl'sÃay[GågûgecamxS E¨skrkBueTìa! enHCacritG~kd·knSrd½Exµr KµanEkE¨brebobesaH enAEtcas'K¨mwl«¨B«p§dEdl. xƬM¨TS rs'enAk~¬gKukGkuslGs'eBl 8Ex 20«f© eTIbmanvasnarMedaHrYcmkv^j. xƬMsUmrMlwkerOgmYy. muneBlrYcBIkarXuMXSg xƬM¨BmTSgmit¶Cae¨cIn VnTTYlesck¶I ek¶A¨khaytUccit¶ cMeJHemneyaVyKNbk§¨bCaFiety´dUcK~a EdleKmanvasnalímin Cab'Kuk eKcUleTA¨V¨s&ynwgBYkxƬMenAk~¬gKuk eKeJlbenæasBYkxƬMfa: Gs'elakeXIjeT? Gs'elakmineCOxƬM, xƬMVnrMlwke¨cInelIke¨cIn¨KaehIyfa kuM¨bqSgnig¨BHkruNaCaGmÍas'Cév^t elItºèg[esaH, BYkelakmins¶ab'xƬMeT ²LèvTal'EtGIcwgeTA! bu"En¶minGIeT Gs'elaknwgVnrYc xÂçnk~¬geBlqab'@ enHehIy! En! vaeTACaGIcwg, KYrNas'EtmklYgelamelIkTwkcit¶K~a mindUec~aHEbrCamkbenæas dUceKykePÂIgmkcak'elI¨Tèg! enHcritExµrvaGIcwg! tSgBIecjBIKukkalNa xƬMnwktUccit¶cMeJHxÂçnägy"agxÂSgEdlBIenaHmkenH KµanVn sux¨sçlesaH Cév^txƬMCaCév^tmansuTìEtbnÂa¨cèg¨cagc¨mègc¨masCanicÍ Kuk¨cvak'Cab'EkgKYr [sÆb'EsÆg. xƬMdUcCaGs'kmÂSgnwgbe¨mICév^tneyaVy¨twmeNH. xƬMehvht'Nas'ehIy. xƬM k*VndkxÂçnBICév^tenHmYy¨Ka ehIyEbrCamkxitxM¨bkbrbrTTYlTanciJÍwmCév^tnwg¨Kçsarv^j m¶g eday¨bkbrbrJNiCØkmµy"agsÃitsÃaj¨bLèkbU"kV"kCamYycineBjTMhwg drabVnman CévPaBsmrm´Camnus§nwgeKluHsBëf©. bu"En¶eTaHbIlak'xÂçnElgeFÃIneyaVy KitEtrksIuk* eday k*xƬMecHEttamkt'sMKal'sÄankarN_¨sukExµrCadEdlEdr e¨JHdUcVn¨CabehIy G~k cUlvg'neyaVy eTaHbIXÂatBIvg'eTAehIyk*eday EtgEtlbemIleKG~kfµé EdlkMBugEtkan' karrd½enaHCadrab. karsMxan'@ EdlxƬMkt'sMKal' ehIyEdlxƬMecHEt¨s«mfarbbrbs'es¶c sIhnu muxCanwgmanehtuGa¨kk'enA«f©NamYy edayeyIgCaraås¶¨TSenAElgVn ¨tèvEtruHerI enaHKWÐ - es¶csIhnuyktMENgnaykrd½månI¶mkkan' bnæab'BIrMlaysPaCatinItikalTI 2 q~S 1953 . - mkBIelakelµaPGMNac vatykGMNacrd½¨Kb'ya"gmkkan' edémºIjak'ejaceTA Nak*Vn.
 43. 43. 43 - es¶csIhnudak'tMENgraC´[es¶cÒBukesayraC´CYsteTA 1955, elakcUl¨b Lèkk~¬gneyaVy[Vnkb'«d; KNbk§EdleFÃI¨sbtamrd½FmµnuJï¨tèvrlay@ Gs' edayGanuPaBelak. ¨tg'eNHmkBIelakxÂacrlayraCblÂ&gûpg cg'B¨gékmuxmat'[man¨bCa¨biyPaBEt m~ak'ägpg. mYyeTotsem¶csIhnueXareXANas' cit¶min¨tg'bg'scÍ:eFÃIVbBYkKNbk§¨bCa Fiety´semºIm. enA«f©TI 11 sIha 1957 sem¶csIhnuVn¨bkas[KN:kmµkarkN¶al«n KNbk§¨bCaFibety´ cUleTAk~¬g¨BHbrmraCvSgC÷nMuenA¨BHTInSgePaCnIy edémºecaTeqÂIyGMBI vtĬbMNgrbs'KNbk§¨bCaFibety´. eBlenaHmanmnus§e¨cInJn'nak' VncUleTAs¶ab' pæal' äv^T´¬Catik*manp§aybn¶[G~ks¶ab'äeTot¾pg. xagKNbk§¨bCaFibety´manrUb elak sÃay-sUr Ca¨bFan, elak tan'-KImhYn, ¨Tg'nerat¶m-PUris§ra, elak Ekv-mu"g¨KI, elak KS-er"t CasmaCik. k~¬g{kasebIksm&y¨bCu÷rYc sem¶csIhnu¨bkasy"agmWugm"at'fa suM[Gs'elakxagKNbk§ kuMbIPitP&yɨBYyVrm¸[esaHk~¬gerOgeKeFÃIVbep§g@, xƬMsuMFana TSgGs'faKµannrNab"HJl'elakeT elakniyayGÃIniyay[¨tg'@ eTAcuH kuM¨BYy! eBl¨bCu÷enaH cab'BIem"ag 9 rhUtdl'em"ag 13:40 eTIbcb' KNbk§¨bCaFibety´ VnbgúajnUveKalbMNgEdlrk§alTiì¨bCaFiety´¨sbtamrd½FmµnuJïBit¨Vkd eFÃI[sem¶c sIhnuminsbºaycit¶esaHeLIy. äBYkEqûCabrivarsIhnuv^j qab'yl'¨BHT&ysIhnuCamÍas' Nas'eTAeTot BYkenaHcS[Etcb'eBl¨bCu÷nwgeramxSBYkGs'elakKNbk§¨bCaFibety´[ k§&yEtm¶g. Emn, sIhnuCamÍas'rbs'vahamEtmat'eT k~¬gcit¶KWBn´¬HvaCaEqû[cS¨tVk'kºal eKCae¨sc. ¨Kan'EtC÷nuMcb'PÂam elak sÃay-sUr, elak Ekv-m"ug¨KI, ¨Tg'nerat¶m-PUris§ra ecjtamTÃarxageCégk*¨tèvBYkenaH E¨skeCrm¶aytay{BukdUcCaBYkVtp§arGavaEs ¨BmTSg B&TìKb'du÷fµe¨Jg¨Jt eTAelIelak sÃay-sUr d÷NMCageK tSgBIk~¬gvSgrhUte¨kAvSgEbkmux Ebkmat'Gs'. elak tan'-KimhYn nigelak KS-er"t ecjeTATÃarxagekItrYcxÂçn bu"En¶VnP&y¨B lwgcugsk'mintic. enHCalkÅN:e¨TIsX~grbs'sem¶csIhnu EdlcUlcit¶eVkbeJÏateK[ sÂab'tamKMnitefakTab. - es¶csIhnueLIgeCar edayecHEts¶ab'Jk´beJØarrbs' cin-yYn kumµ¬ynis¶ k*síb' GaemrikSgcak'[VtukrvayTUtGaemrikSg 1962 ehIykat'TUtBIGaemrik, GB´a¨kitcak' EfveTAxagkumµ¬ynis¶ edayxMykcit¶kumµ¬ynis¶ kuM[kumµ¬ynis¶bMVt'raC´ ebIkalNakumµ¬y- nis¶cUlmkdl'. raås¶yl'fa erOgenHmkBIelakxÂackumµ¬ynis¶EdlCas¨tèvnwges¶c cUlmkkab' smÂab'elak eTIbelakelgpÂèvlYgykcit¶[ehIy. cugcb' Gs'smtÄPaBnwgs¶ar¨sukeTsEdlman{nPaB fv^kaFÂak'¨sutdl'Vtdal bN¶almkBIkar¨Kb'¨Kgrbs'xÂçnEdlecHEtcayBuMecHrk, sIhnuk*tSgxMeFÃIkun eFÃIelÅan begûét emdaylk'«rykluy rhUtdl'ebIkkasIuNUq~S 1969 nS[raås¶Gn¶rayhinehacmintic.
 44. 44. 44 edaysÄankarN_¨sukkan'Etliclg's¨swmenH ehIyEdlmanyYneyokkugecar¨keBI¨bvti¶- saås¶¨bcSCati kMBugEthamat'¨bug¨tVk'elbykeTApgenH sIhnucM¨bb'EmnETn cg'edaH«d BITMnYlxus¨tèv k*tSgehAelak ln'-nl' sirImt: [mkCYys¶arnavakmõ¬CaenH eday[nam rd½aPiVlelak ln'-nl' fa rd½aPiVle¨sac¨sg'Cati (Gouvernement de Sauvetage) ehIy [TTYlxus¨tèvcMeJHmux¨bvti¶saås¶ (ExsIha 1969). kt'sMKal'CalMdab'mkbu"eNöH xƬMecHEtnwkm«mfa minyUreT ¨sukExµrmuxCanwgPan'E¨b minxaneT. kMBugKit ¨sab'Etkëèg! «f©TI 18 mIna 1970 ¨Bwti¶karN_¨bvti¶saås¶pæ¬HeLIg sPa CatiEdlCatMNag¨bCaCatiExµrTSgmUl EdlCasParbs'es¶csIhnurbs'sgðmraås¶niym VneVHeq~atCaäkcÏnæTMlak'sem¶csIhnuBI¨bmuxrd½Exµr! Emn! esck¶I¨s«mrbs'xƬMVnedérdl'PaBBitehIy. xƬMmanGMNrrkJk´niyayBuMVn! ¨BWxÂçncMeJHsµartIPÆak'rlwk«nGs'elakvrCneyIg bJïvn¶eyIg ¨BHsgôeyIg ¨bCaBlrd½ eyIg EdlrYmK~akMcat'sIhnu emp¶ac'kartMNagrbbraCniymcuge¨kayenH[xÍat'eTAVn. Et bu"eNöH sIhnuGs'lkÅN_ehIy ehIyebIGac¨tLb'cUlmk¨sukv^jVn sIhnuGs'manPaB CaxÂa CaraCsIh_eTotehIy EtKWCaqµamYybu"eNöaH. xƬMyl'Cae¨sc. edayxwgeXarnwgeKTmÂak'xÂçn es¶cken¶¯enHEdlsÄitenAäeb"kSg¨sab'pg manlTìPaB ¨Kb'¨Kan'nwgeFÃIkarsgswkmkelIExµr k*Bn´¬HyYneyokkugeyokNamxageCégEdlman¨sab' enAelIdéExµr [vayExµrK¨KwkKe¨KgEtm¶g nacugExmIna 1970 nigt@ mk. Tl'nwgsÄankarN_¨bfucj¬"cenH elakesna¨bmux ln'-nl' VnEfÂgsarhaehAExµr [CYy¨byuTì ehIyelak¨bmUlG~kneyaVy¨Kb'nin~akarTSgGs' [cUlCYysÄabnaCatiCa mYynwgelak. ¨KaenaHTwkcit¶Exµr QamExµrG~kcmºSg mankareBjcit¶cMeJHelakesna¨bmux ln'-nl' y"agxÂSg Tahan 24 em"agekIteLIge¨Jg¨JtCYy¨suk. erOgenHGs'elakPaK e¨cInNas'Vnd·gVncSTukEdr. ärUbxƬM¨tèvelakesna¨bmux ln'-nl' naykrd½mån¶I nigCanayGKðesnaFikarkgeyaF BlexmrCati haehAeTAbMJk'sk¶izan:Cavresniy¨tI bMerIkgT&BteTA. KWxƬMeBjcit¶Nas'eTAehIy edayxƬMVnman{kasnwgbMerIneyaVyfµérbs'rd½aPiVl e¨sac¨sg'Catiy"ageBjTMhwg. xƬMEdllak'xÂçnBYnGatµaGs'kalC^t«m¸q~Sk~¬grbbraCniym enaH eBlenH¨tèvEtpuseLIgv^j. - ExÓsPa 1971 xƬMVn¨tèvEtgtSgCaGnurd½elxaFikar¨ksYgFmµkar - «f© 28 mIna 1972 xƬMVn¨tèvEtgtSgCaÓbkarI«nelakesna¨bmux ln'-nl' ¨bFanaFibtI - ehIyExkJïa 1972 xƬMVncUlrYmk~¬gKNbk§sgðmsaFarNrd½ drabCab'eq~atCa smaC^ksPaCatinItikalTImYysBëf©enH. erOgcUlKNbk§enH maneKdN¶wgsYrfaehtuGÃIVnCaxƬMcUl ecaläKNbk§¨bCaFib ety´rbs'xƬMBImun?
 45. 45. 45 xƬMsUmC÷rabk~¬gvg'¨kckfa edayxƬMsegûteXIjeKalbMNg«nKNbk§enHsmrm´lµm [rYbrYmCamYyekItenHm´a"g m´a"geTot cg'cUleTACYytE¨mt¨mg'ExµrK~aeyIg[eqõaHeTATisEt mYypg. xƬMminyl'esaH cMeJHG~kxÂHEdlecHEtmanH minCYyK~aesaH edayKitEtBICYyKN bk§eTAv^j cg'Catiliclg'dl'Nadl'NIk*eday. G~kkan'karrd½enaHCaK~aeK Gjminrvl'eTA eboteT cSKNbk§Gj K~aGjeLIgkan'karswmGjrvl'CamYy. xƬMminEdlKitdUec~HeT ehIycMeJHmit¶xƬMxagKNbk§¨bCaFibety´ k*xƬMminEdlecal Edr minEdlsíb'eT enAEttamrab'Gan enAEt¨sLaj' ÓTahrN_cºas'sBelak V"c-QWn («f©16tula1971) sBelak Cu÷-mYg (BI«f©11mIna1973) KWmanrUbxƬMCaG~kcat'EcgelIkdak' erobcMedaypæal'@ Edr. eyIgEbkBIKNbk§¨Kan'EtCakarpÂas'briyakas ExÃgeyabl'K~a bu"eNöaH Tid½PaBneyaVyeyIg ¨bkan'ykdEdldUcK~ak~¬gerOg¨beTsCati enA¨sukGaemrik manG~kxÂHecjBIKNbk§¨bCaFibety´ eTAcUlKNbk§saFarNrd½ GIcwgEdr. xƬMyl'fa vadUcCaTuTid^½niymeBk ebIeyIg¨bkan'EtKNbk§mYy@. ²LèvxƬMsUmv^lEbrmkeJlGMBIcritExµr e¨kay 18 mIna 1970 tmkeTotenH etIman xusEbÂkbu"nµanBIrbbraCniymeT? pÂas'Etrbb bu"En¶mnus§manpÂas'TSgGs'K~aäNa? xYrkºal Exµr critExµr manpÂas'äNa? KMnitcg'FMdac'Etäg, KMnitriHKn'Q~anIsK~a, KMnitkab'smÂab'bMVt' Cév^tK~a, KMnit¨bTUsr"ayK~aKµanQb'Qr, KMnitbk§BYkniym Gjniym, emIlgayeK GaenaH minekIt GaenHminepH GaenHGIecH GaenaHGIcuHùùù mindl'BYkeyIgeT, .l. nig .l. enAman dEdlk~¬gsgðmExµr. R R R
 46. 46. 46 etIrbbfµéenH ExµrmanpÂas' eT? xƬMsUmrMlwkeLIgv^j nUvehtukarN_TSgLayEdls[eXIjfa eyIgecHEtmancrit ¨bqSgK~adUcEdlniyaymkehIyenHdUcteTA Ð k~¬gq~S 1970 mund÷bUgvrCneyIg ¨bCaBlrd½eyIgrYbrYmK~alíNas'. TSgelak sWg- g"ukfaj' ¨bmuxclnaExµresrIk*VncUlrYbrYmnwgGs'elakvrCn 18 mInaEdr ¨BmTSgbJØènkg T&BelIkd÷bUg bImWunnak'mkCYye¨sac¨sg'kmõ¬Capg [qÂgputBIe¨KaHf~ak'Cad÷bUg«d. TSgGs' K~aeFÃIGÃIeFÃICamYyK~a Kµanr{szanesaHeLIy drabdl'¨bkas¨beTsExµrCasaFarNrd½ kalBI «f© 9 tula 1970 eTot. äs¨tèvecamvayeyIge¨Jg¨Jt bu"En¶sµartIeyIgKµanejacj&r cMeJHxµSgbu"nµaneT eyIgsgô·mfa GacnwgkMcat's¨tèèveTAv^jVn. eyIgmansamKðImutmS Nas' TSgvrCn TSg¨bCaBlrd½. bu"En¶CaGkuslrbs'eyIgExµr cUlmkq~S 1971 Exkum¸: elak ln'-nl' ¨tèvmanCm©· xUc«deqÃgeCégeqÃg ehIy¨tèvecjeTAB´aVlenAbreTs rhUtdl'«f©TI 12 emsa eTIb¨tLb' mkv^j. sÄankarN_k~¬g¨sukdUcCalík'xÃl'e¨JHenA«f©TI 20 emsa 1971 elak ln'-nl' dak'Jk´suMlaElgBId÷ENgnaykrd½mån¶I cMeJHelak ecg-ehg ¨bmuxrd½. «f© 21 emsa
 47. 47. 47 elak ecg-ehg GnuJïattamJk´suMrbs'elak ln'-nl' EtelaksuM[elak ln'-nl' erobcMKN:rd½mån¶I. - «f© 23 emsa enAv^manrd½cMkarmn elak¨bmuxrd½ edaymansPaTSgBIr nigrd½mån¶I eXasnakarcUlrYmpg VnCYbsnænaCamYyGgðkarsarBtámanCatiedémºIb¶èreya bl'erOgv^bti¶KN:rd½mån¶I. - «f© 28 emsa elak ln'-nl' CUnd÷NwgeTAelak ecg-ehg v^jfa elakBuMGac erobcMKN:rd½mån¶IVneT. - «f© 29 emsa edayelak nl'-nl' BuMGacEtgtSgKN:rd½mån¶IVn elak¨bmuxrd½ e¨kayBIVnBie¨KaHCamYy¨bFanrd½sPa nig¨bFan¨kum¨bwk§asaFarNrd½ (kal eNaHehAdUec~aH) k*Vnes~Ielak suIsuvtÄi sirimt: [erobcMKN:rd½mån¶I. elak sirimt: fa cSKitemIlsin. - «f©TI 30 emsa elak sirimt:tbeTAelak ecg-ehg v^jfa elaks¶ayNas' edayBMuGacEtgtSgKN:rd½mån¶IfµéVn BIe¨JH Ð TI 1 elakCard½mån¶Icas'cg'[ G~kfµékan'karm¶g, TI 2 ¨sukkMBugekItsågðamrvl'eFÃIsågðam. elak ecg-ehg Gs'pÂèvk*es~IeTAelak CYb-Ehßl GtIt¨bFanrd½sPa [EtgtSgKN:rd½mån¶I. - «f©TI 1 ÓsPa elak CYb-Ehßl eqÂIytbeTAv^jfaelakBuMGace¨CéserIsKN:rd½ mån¶IVneT. elak ecg-ehg k*cat'[elak Giun-tS ¨bFansPaCatie¨CéstSg KN:rd½mån¶I. - «f© 3 ÓsPa elak Giun-tS VneqÂIytbfaelakBuMGace¨CéstSgKNrd½mån¶IVn eT. eTAäeNHBuMGaceTAäeNaHBuMGac k*tSg¨bCu÷TSgGs'K~aEtm¶g KWelak ecg-ehg, elak ln'-nl', elak suIsuvtiÄ sirimt:, elak Giun-tS, elak Gußg-swum. TSgGs'K~at¨mèv [elak ln'-nl' e¨CéstSgKN:rd½mån¶I. TMrSEtniyay¨tèvK~a ¨BmeFÃIkarCamYyK~a eyIgmanv^bti¶KN:rd½mån¶IGs'eBlknÂHEx elgTeT. - «f©TI 5 ÓsPa smaC^k«nKN:rd½mån¶I VncUleTAbgúajxÂçnenATIs¶Ikarnaykrd½ mån¶I. smaC^ksMxan' KWelak ln'-nl' Canaykrd½mån¶I, elak sirimt: Canayk ¨btiPU, elak Giun-tS CaÓbnaykrd½mån¶ITI 1, elak sux-qug CaÓbnayk rd½mån¶ITI 2, elak hg§-Funhak' Óbnaykrd½mån¶ITI 3. Gs'elakG~kenAkt'sMKal'eXIjfa Gs'elakvrCnTSgGs'enH enArYbrYmK~aKYrsresIr. k~¬gExmifuna-kkûda bJúaxÃHGgûrVnecaTeLIgKYr[¨BWkºalrhUtdl'FÂak'elak Xwg- «flI BId÷ENgrd½mån¶I¨ksYgÓs§ahkmµ nig p¶l'Ps¶¬Par.
 48. 48. 48 ¨kwt´ 468/71bùrù cuH«f© 29-5-71 tSgKN:kmµkarcMruHTUlMTUlay TTYlbnæ¬kerob cMesck¶I¨Jgedémrd½FmµnuJï«nsaFarNrd½ExµrmansmaC^k 3 nak' tMNagGgðkarrd½nimYy@ nig smaKmnimYy@. ry:eBleFÃIrd½FmµnuJï : 3 Ex. «f© 16 mifuna 1971 em"ag 9 ¨Bwk elak sirimt: VnebIkBiFI (¨bkasnaykelx 1111-71) [KN:kmµkarcab'eFÃIkarrbs'xÂçn. KN:kmµkarcMruHmansmaC^kTSgGs' 231 nak' EdlmanxƬM bußNöcnæ-mu"l m~ak'pgtMNagBuTìiksmaKmmCÎmNëlsaFarNrd½. KN:kmµ karcMruHedaymanelak mas-saäm Ca¨BwTì¨bFanbeN¶aHGasn~ VneVHeq~ate¨CéserIs¨b Fan Gnu¨bFanTSgBIrnigKN:kmµkarEtgesck¶I 15 nak'. lTìpl«nkareVHeq~at KW ¨bFan elak sU-ENm, Gnu¨bFanTI1 elak Duk-r"asuI, Gnu¨bFanTI 2 elak ¨Tij-va"j. KN:kmµkarcMruHenHVneFÃIkary"agskmµmk. - «f© 6 sIha 1971 elak sirimt: eTAshrd½Gaemrik rhUtdl'«f© 30 sIha eTIb ¨tLb'mkv^j VneCaKC&y¨tcH¨tcg'. - «f©esAr_ TI 4 kJïa elak sirimt: VneFÃIsn~isITmYyraykarN_GMBIlTìplEdl elakVneTATak'Tgnwgshrd½Gaemrik ehIyelakfa [EteyIgrYbrYmK~ay"aglí teTAeTot eKnwgkan'EtCYyeyIgeTÃreLIgeTot. s¶ab'elak sirimt: nS[sbºay cit¶Nas'. KW¨tèvEtsamKðI bu"En¶TnæwmnwgeBlenaH mind·gehtudUcem¶c ¨sab'EtenA rd½sPaäeNaH tMNagraås¶ 36 nak' eFÃIjti¶suMdkelak Ey"m-sMbUr ecjBI tMENg¨bFan. - «f© 16 ExkJïa 1971, e¨kayBIeBlCECkK~aEbkEp§gmk k~¬gerOgTmÂak'elak Ey"m-sMbUr rd½sPaeVHeq~atsm©at'man 24 semÂg[TmÂak'tamjti¶ man 31 semÂg[Tuk. dUec~Helak Ey"m-sMbUr enAteTAeTot. CECkK~aenaHnS[mnus§Ebk samKðImintic. bnæab'enaH enAes©¿m@ ¨sab'Et«f© 24 kJïa elak Giun-tS EdlCa Óbnaykrd½mån¶ITI 1 nigCaÓt¶mesniy¨tIenaH ¨tèvdkecjBIt÷ENgTSgGs' b¶èr tMENgenHCUneTAelak Twm-gYn qûy. ¨bCaCnExµrEbbesµ¯k edayq©l'. yI! Gs' elakFM@ em"ck*edjK~aecalFUremÂ"H? - ¨kwt´elx 570/71bùrù cuH«f© 4-10-71 KN:kmµkarc¨muHEtgrd½FmµnuJï ¨tèvVn Bn´aeBl 2 Ex teTAeTot bu"En¶mind·gehtudUcem¶c ¨sab'Etman¨kwt´elx 609/ 71bùrù cuH«f© 16-10-71 begûétsPaFmµnuJï edaybJÍèlsPaTSgBIr cab'tSgBI «f© 18 tula 1971 teTA. - KN:rd½mån¶Ie¨CéserIsEfmfµé KWelak Twm-gYn Óbnaykrd½mån¶ITI 1 TTYlbnæ¬kTIs¶I karnaykrd½mån¶I nigkars¨mbs¨mçlxagmha«pæ sn¶isuxCati Fmµkaryut¶iFmá saFarNkar nigeTBekasl´CnbT. - elak qn-suxum eTsrd½mån¶I¨ksYgÓs§ahkmµnigsbºiykmµ. - elakÓt¶mesniy¨tI zabºNag^n~ rd½mån¶I¨ksYgmha«pæ sn¶isuxCati nigkmµkar.
 49. 49. 49 - elak m"aLay-exm rd½mån¶I¨ksYgJNiCØkmµ nigp¶l'Ps¶¬Par. «f©TI 20 tula ¨BHsgôenAP~MeBjVneFÃIVtukmµs©b's©at'enAmuxvt¶Garam TamTar[ elak ln'-nl' eFÃI¨bmuxrd½ ¨BmTSgbiTJk´esÂak suM[t¨mwmt¨mg'nUvkicÍkarrd½TSgLay Edlelí¿geX¿gXÂat. - «f©TI 8 v^cÏika 1971 elak ecg-ehg ebIkBiFI¨bkasCapÂèvkarnUvsPaFmµnuJï. eBlenaHsPaFmµnuJïeVHeq~ate¨CéstSg¨bFannigGnu¨bFan VnlTìpl elak Giun-tS Ca¨bFan, elak Bin-yWn CaGnu¨bFanTI 1, elak ekIt-KIhßag Gnu ¨bFanTI 2. eyIgeXIjfa elak Guin-tS EdleKhUtgarenaH ¨tèvmanmuxecjmkeTottamry:sPa FmµnuJïenH. sUmC¨mabfa sÄankarN_swkeBlenaH eyIgvayeTAkan'ext¶kMBg'FM VneTAdl'P~M snæ¬k ¨sab'Etfymkv^j¨kak@ Gs'rlIg ehIysÄankarN_xaglicP~MeBj (TYlelob) k* ke¨mIky"agF©n'F©r¨BYyVrm¸ EtVnFUreTAv^jenAcugExF~è 1971 enaH. sgô·mfa q~S 1972 EbbVn¨sçl bu"En¶mindUec~aH EbrCamanerOgt@ eTot : - «f©TI 8 mina 1972 ¨sab'Etmanjti¶rbs'nis§itmhav^T´al&ynItisaås¶ nig v^T´asaås¶esd½kicÍ CUnsPaFmµnuJï sUmes~ImuWgma"t' min[dak'k~¬gkal:eTs:NaEdl kareVHeq~atBuMGac¨b¨Bwt¶eTAVnenaH buKðlNamanQamC&rCaes¶c[kan'tMENgFM@ rbs'saFarNrd½Exµr dUcmanEcgxage¨kamenH 1- ¨bFanaFibtI 2- Gnu¨bFanaFibtI 3- naykrd½mån¶I É rd½mån¶I 4- nayGKðesnaFikarkgeyaFBlexmrCati - «f© 9 miIna nis§it¨bCu÷y"agFMenAsalsn~isITctumux ehAfasmaCyuvCn manbiT bdae¨Jg¨JtsuTìEtJk´esÂakfa : kuMPryuvCn, GF´a¨s&ymnus§BukrlYyKW kºt'Cati, kuMEckGMNacdUcEcknMK~asIu .l. enATIbJÍb' smaCse¨mcfa : ÇeyIgCayuvCnElgTukcit¶rd½aPiVlelakÓt¶mesniy sirimt: ehIyÈ EsíkeLIg«f© 10 mIna 1972 enAkMEBgvt¶ekaH vt¶lgûa manbdaKS¨Tesck¶IsMerccit¶ rbs'smaCyuvCn. k~¬gl©acenaH elak ecg-ehg EfÂgtamv^T´¬fa elakGs'lTìPaBnwgbMerI ¨beTsk~¬gzan:Ca¨bmuxrd½teTAeTotehIy elaksuMepærzan:enHeTAelak ln'-nl' v^j. minEtbu"eNöaH em"ag 21 yb' elak ln'-nl' k~¬gsarrbs'elak EdlTTYlzan: ¨bmuxrd½BIelak ecg-ehg elakk*Vn[sPaFmµnuJïQb'cb'skmµPaBeTAEdr.
 50. 50. 50 En±! vaeTACaGIcwg nis§itminTukcit¶elak sirimt: vaeTACaGs'manelak ecg-ehg ehIymkrlIgäsPaFmµnuJï! sµ¬KsµajsemºIm! - «f© 12 mIna elak¨bmuxrd½ ln'-nl' VnEfÂgsarEkE¨bzan:¨bmuxrd½ [eTACaman ¨bFanaFibtI edayEcgfa : 1- ¨bmuxrd½Exµr nwgmaneQµaHCa¨bFanaFibtI«nsaFarNrd½BI¨twmeNHeTA. 2- ¨bFanaFibtI«nsaFarNrd½Exµr CaGKðembJØakar«nkgeyaFBlexmr Cati. 3- ¨bFanaFibtI«nsaFarNrd½Exµr TTYlxÂçnägnUvmuxgarCanaykrd½mån¶I. k~¬g kicÍkarenH ¨bFanaFibtImanrd½mån¶ITI 1 m~ak'CaC÷nYy edémºIs¨mbs¨mçl skmµPaBnigkicÍkar«nsmaC^kTSgLay «nKN:rd½mån¶I. manTI¨bwk§anig ÓbkarIGmpg. manxuTækal&ynIti¨btibti¶mYy nig¨kum¨bwk§aCatixagsn¶i suxCaC÷nYypg. elak ln'-nl' eFÃIbuN´sem¸aFzan:rbs'elakenA«f©TI 14 mIna 1972 edayman ¨BHsgô 108 Ggð Ót¶mesniy vresniy nig[¨bCaBlrd½¨sI¨buscUlrYm. karenHExµrsgô·mfaVnsux¨sçlehIy mind·gCay"agem"c ¨sab'Etmanv^bti¶KN:rd½ mån¶IeTot vévrrvl'nwgrkvrCnm~ak'[mke¨CéserIsKN:rd½mån¶Ifµé. rkäeNHBuMVn äeNaHBuMekIt k*eTAehAelak sWg-gu"kfaj' BI«¨BnKr[mkerobcMKN:rd½mån¶I. eyIgrvl'nwgerOgenH k*¨sab'EtxµSge¨sac¨Kab'ru"EkûtcUl¨kugBIra¨tITI 20 eTA 21 mIna y"agsemºIm sÂab'Gs'mnus§ 112 nak' KYr[QWcab'Nas'. exæcv^T´¬sæwgmanC&y. elak¨bFanaFibtI ln'-nl' EfÂgsarerOgenHfa¨VkdCamanG~kk~¬g[«d. äcMENkelak sWg-g"ukfaj' k*VnerobcMKN:rd½mån¶Itam{vaTrbs'elak ln'-nl' eTAtamrebob Régime Présidentiel . ¨sab'Et«f© 24 mIna eKeXIjxitb&Nö¨bqSgnwgelak¨Kè exov-Cu÷ EdlecHEtc¨cb' Gar"beTAC÷nuMCamYysis§ nS[manbriyakasminlí. ehIysem¶c¨BHsgôraCKN:mhanikayk*¨tèvbgÅ÷¨BHT&y[EfÂgsarmYy benæas elak¨Kè exov-Cu÷ Edr. «f© 28 mIna manbdae¨Jg¨JtenAtammhav^T´al&ynanafa: - kuMekNëraås¶[E¨sk Ceya! - kuMecaTyuvCnfabegûétGanaFibety´ ! - kMeTcecal[Gs'kMEGlsk¶iPUmi ! - eTAehIy mkv^jEqû !
 51. 51. 51 ehIyenA«f© 29 mIna enAsaklv^T´al&yP~MeBj mansmaCyuvCnmYy karJrelak ta V"g-xat' nig exov-Cu÷ EdlecHEtÓs§ah_mkcUlrYm¨bCu÷CamYysis§ tamesck¶Inimn¶rbs' sis§. sÄankarN_v^lvl'rbs'sis§enH VnlatEvgGnÂayrhUtdl'«f© 23 emsa 1972 mhav^T´al&ycºab'¨tèvGaCÆaFrGavuFhtÄB&TìCu÷v^j. enAk~¬genaH manelak Ekv-Gn nignisi§t kuy-biuc. äelak sWg-gu"kfaj' ¨bkask~¬g«f©enaH[sis§enA[es©¿m kuMrMeCébrMCYl. «f© 26 emsa sÄankarN_Gab'GYVnekIteLIg ¨kumVtukrrab'Jn'nak' EdlVnTmÂay rnSghamXat'kalBI¨BwkenaH VnsÄitenAmuxmhav^T´al&ycºab' manmI¨kèE¨skedomdam[ rd½aPiVl. ehIyem"ag 17 k*nSK~aecaldu÷fµmkelIGavuFhtÄ GavuFhtÄk*ecal¨Kab'EbkEp§g ¨BmTSgs~èrkSePÂIgGs' 5 naTI Vtukrrt'Can'K~a. VtukrE¨skeCrBYkGavuFhtÄy"agxÂSg. Esík eLIgeTotGFikrN_manteTAeTot Vj'K~a¨cgab'¨cg^lenATIenaH. enHCaelIkTI 1 ehIy EdlGFikrN_ekIteLIgrvagsis§ nigGaCÆaFr. elak fac'-Ca rd½mån¶I¨ksYgGb'rMCati sU¨ttamv^T´¬GMJvnav[sis§dak'GavuFcuHenA em"ag 14 «f©TI 27 emsa. «f© 28 emsa Vtukmµy"agFMenAv^manäkraC´ sis§Jk'kMNat'exµAenAGav nigCYtkºal kMNat's manTmÂak'CaybIdUckan'TukÅexµaccin-yYn EteKkan'TukÅexµacK~aeKEdlfaGavuFhtÄ Vj'smÂab'enaH. manbdaeCrrd½aPiVly"agsemºIm : Vj'yuvCnKWCaTmiL ! braC&yrd½aPi- Vlp¶ac'kar sWg-gu"kfaj' smÂab'yuvCn manEtrd½aPiVlExµreT EdlsmÂab'yuvCn ! ehIyeKeXasnaK¨KwkKe¨Kg Vn¨Vk'kassnìwk. eBlenaHnisi§t kuy-buic Edl Caem«nerOg EbrCamk¨bkastamv^T´¬suMeTasrd½aPiVlqû¬y. - elak ln'-nl' EfÂgsarsuM[sis§EdleFÃIbuN´enAv^manäkraC´enaH Qb'eFÃI buN´EdlKµanexµacenaHteTAeTot edémºI[manreboberobryk~¬gsgðm. elakfa xµSgkMBugrarSgeyIgkuM[eVHeq~atVnenA«f© 30 emsa elaksuM[sis§s©b'cS eVHeq~atGnumtielIKe¨magrd½FmµnuJïsin. Etsis§Elgs¶ab' eKenAEteTA enAedk Cu÷v^jv^manäkraC´bn¶buN´dEdl. suMrMlwkfa eBlenaHcM«f©BisaxbUCapg buN´BisaxbUCa eKeFÃI¨Kvés¨Kvas[rYcEtBI «d e¨JHrvl'nwgerOgclaclsis§enAv^manäkraC´enaH. «f© 30 emsa 1973 Ca«f©eVHeq~atbeJÍjmtielIKe¨magrd½FmµnuJïfµé. TahannigsIu v^lk*VneTAeVHeq~at eTaHbIxµSgekobsgût'nigK¨mamkMEhgy"agNak*eday. rd½FmµnuJïenH G~kxÂHfaminlí minekIt G~kxÂHfadUec~H xÂHfadUec~aH KWfaeyIgKµanäkPaBGÃIeT. bu"En¶eday¨beTs nimYy@ ¨tèvEtmanrd½FmµnuJïenaH rd½aPiVl¨tèvEtbgÅ÷[ecjcºab'enaHxanBuMVn líGa¨kk'cSEk kun«f©e¨kay.

×