Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ឧបសម្ព័ន្ធទី១ ទម្រង់នានា

3,064 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ឧបសម្ព័ន្ធទី១ ទម្រង់នានា

 1. 1. ΧĠ₤ņįњĕ◦Бơ ċ ◦Ūņ₣сĜĜ
 2. 2. ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦Бơ ŁũĮЊĕЊijŏΒеĮБijŪņСŷŁũаĕŁũ₤Њ˝⅝ Б ĩŲĠлйĵŲсĠ ũЋ⅜ĕ řĊųБ ĕЊ₣ĄĕďijЊЮřЧņļÐijЊşũĠ₤сÐЮŪŌ₣ □ េខត្ដ ្រកុង ៖ ្រសុក ខណ ៖ ្ឌ ឃុំ សងត់ ៖ ក េឈះគេ្រមង ៖ ម េតគេ្រមង្រតូវេធ្វករសិក ផលប៉ះពល់បរ ិ ថ នែដរឬេទ? ើ ើ បទ េទ េបមន្រតូវករ សូ មបញក់មូលេហតុ ៖ ............................................................................................... ជ ើ ិ .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... េតគេ្រមង្រតូវេធ្វករសិក ដីធែដរឬេទ? ើ ើ ី្ល បទ េទ េបមន្រតូវករ សូ មបញក់មូលេហតុ ៖ ............................................................................................... ជ ើ ិ .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... េតគេ្រមង្រតូវករេរៀបចំវធនករករពរសុ វតថភពជនជតេដមភគតចែដរឬេទ? ិ ើ ិ ិ ើ ិ បទ េទ េបមន្រតូវករ សូ មបញក់មូលេហតុ ៖ ............................................................................................... ជ ើ ិ .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... ៃថងទ......... ែខ.............. ឆ........... នំ ី ៃថងទ......... ែខ.............. ឆ........... នំ ី ЮņþНе Юč₤İijс ˛ ΒĖ˝ĄеĕУŎĠЮşĆ˝Ю◦₤ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 285
 3. 3. ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦БƯ ЯĩĕŁũ₤Њ˝⅝ÐЮŪŌ₣þНе ₤İijсĂ е............ ˛ Ė េខត្ដ ្រកុង ៖ េឈះគេ្រមង ម ្រសុក ខណ៖ ្ឌ លទធផលេ្រគង ឃុំ សងត់ ៖ ក សកមមភពសិក គេ្រមង ែដល្រតូវករ ЮņþНе Юč₤İijс ˛ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ េឈះអនកជំនួយបេចចកេទស ៖ ម ្រតូវករករ សិក ផលប៉ះ ពល់បរ ិ ថ ន ្រតូវករ របយករណ ៍ សិក ដធ្លី ី ្រតូវករវធន ិ ករករពរ ជនជតេដម ិ ើ កលបរេចឆទ ៖ ិ ចំននៃថង ួ កលបរេចឆទ ិ េធ្វករងរ បញច ប់ែផនករ ើ េយបល់េផ ងៗ ΒĖ˝ĄеĕУŎĠЮşĆ˝Ю◦₤ 286
 4. 4. ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦Бư ÐЮŪŌ₣ņРŲĕЊĊþНе ₤İijс Њ ˛ Ю₤ş˝ŚБĄРĕřе‗Е₣ΒеĮБŁũĮЊĕЊijŏĠŔ˝сĠЮşĆ˝Ю◦₤ ą េខត្ដ ្រកុង ៖ ្រសុក ខណ ៖ ្ឌ ឃុំ សងត់ ៖ ក េលខកូដ ៖ េឈះគេ្រមង ៖ ម កលបរេចឆទ ិ ក់ជូនព័តមនគេ្រមង និងឯក ៌ រពក់ពនដៃទេទៀតេទ ័ ធ អងគភពរដ្ឋបលមូល ្ឋ នេខត្ដ ្រកុង កលបរេចឆទេផញរបយករណវភគបរ ិ ថ ន នងឬែផនករ្រគប់្រគង ៍ ិ ើ ិ ិ បរ ិ ថ នេទេលខធករ ្ឋ ន គ.ជ.វ.វ។ ិ ៃថងទី........ ែខ.............. ឆ........... នំ េតេលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.វ.វ បនេឆ្លើយតបកនុងអំឡុងេពល១០ៃថង? ើ មនចំបច់េផញេទ ើ ិ េលខធករ ្ឋ ន គ.ជ.វ.វ ិ  េទ មនបនេឆ្លើយតប បទ បនយល់្រពម បទ បនជំទស់ ិ កលបរេចឆទេផញើរបយករណស្ដីពវធនករករពរសុ វតថភពជនជតិ ៍ ិ ី ិ ិ េដមភគតិចេទេលខធករ ្ឋ ន គ.ជ.វ.វ។ ើ ិ ៃថងទ........ ែខ.............. ឆ........... នំ ី េតេលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.វ.វ បនេឆ្លើយតបកនុងអំឡុងេពល១០ៃថង? ើ មនចំបច់េផញេទ ើ ិ េលខធករ ្ឋ ន គ.ជ.វ.វ ិ  ំ េទ មនបនេឆ្លើយតប បទ បនយល់្រពម បទ បនជទស់ ិ កលបរេចឆទ ិ ក់ជូនរបយករណវភគបរ ិ ថ ន និងឬែផនករ្រគប់្រគង ៍ ិ បរ ិ ថ នេទមនទរបរ ិ ថ ន ី ៃថងទ........ ែខ.............. ឆ........... នំ ី េតមនទរបរ ិ ថ ន បនេឆ្លើយតបកនុងអំឡុងេពល១៥ៃថង? ើ ី េទ មនបនេឆ្លើយតប បទ បនយល់្រពម បទ បនជំទស់ ិ កលបរេចឆទអនុមតរបយករណស្ដីពីវធនករករពរសុ វតថិភពជនជតិ ័ ៍ ិ ិ េដមភគតិច។ ើ ៃថងទ........ ែខ.............. ឆ........... នំ ី កលបរេចឆទអនុមតរបយករណបរចគដីធេ ័ ៍ ិ ច ិ ី្ល យសម័្រគចត្ដ ិ ៃថងទ........ ែខ.............. ឆ........... នំ ី កលបរេចឆទអនុមតរបយករណលទធកមមដីធី្ល ័ ៍ ិ ៃថងទី........ ែខ.............. ឆ........... នំ កលបរេចឆទបញច ប់ករទូទត់សំណងលទធកមមដីធី្ល ិ ៃថងទ........ ែខ.............. ឆ........... នំ ី មនចំបច់េធ្វើករវភគបរ ិ ថ ន ិ ិ  មនចំបច់េរៀបចំរបយ ិ ករណស្ដីពីវធនករករពរ ៍ ិ ជនជតេដើមភគតច  ិ ិ មនចំបច់េរៀបចំរបយករណ ៍ ិ បរចគដធេ ី ី្ល ិ ច យសម័្រគចិត្ដ  មនចំបច់េរៀបចំរបយករណ ៍ ិ លទធកមមដធី្ល ី  មនទរជំនញទទួលខុស្រតូវកនុងករពនតយបញក់បេចចកេទស ជ ី ិ ិ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 287
 5. 5. ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន កលបរេចឆទ ិ េទមនទរជំនញ ី ក់ជូនព័តមនគេ្រមង នងឯក ៌ ិ ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន រពក់ពនដៃទេទៀត ័ ធ េតមនទីរជំនញ បនេឆ្លើយតបកនុងអំឡុងេពល១៥ៃថង? ើ េទ មនបនេឆ្លើយតប បទ បនយល់្រពម បទ បនជំទស់ ិ ករពនិតយបញក់បេចចកេទសស្រមប់គេ្រមងេនះបនបញច ប់ ្រកុម្របឹក ឃុំ សងត់ ចចប់េផ្ដើមដំេណរករ ជ ក ិ ើ លទធកមមបន។ ៃថងទ........ ែខ.............. ឆ........... នំ ី Β₣ðļĮũřťģŲņРŲŢĕ ť េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 288
 6. 6. ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦Б̉ ŪĮйŬď₧şŪ˝˝ņįď О ŪĮйŬď₧şŪ˝˝ņįď О ďijЊ ⅜₤Ĝ ŪĮйņΉ˝℮Ūij ďijЊ ⅜₤Ĝ ŪĮйņΉ˝℮Ūij 3 3 Ġİĕсаř◦◦УŲŪģ˝с◦НĕşРŲũУņũĠ₤сŪĠďĮŲũřť ˛ Ġİĕсаř◦◦УŲŪģ˝с◦НĕşРŲũУņũĠ₤сŪĠďĮŲũřť ˛ ₤ŪŌĠсÐЮŪŌ₣ΒķЊŷűΘĕчĂ е......... Ė ₤ŪŌĠсÐЮŪŌ₣ΒķЊŷűΘĕчĂ е......... Ė េឈះគេ្រមង................................................................................................... ម េឈះគេ្រមង................................................................................................... ម ឃុំ សងត់ ៖......................................... ក ឃុំ សងត់ ៖......................................... ក ភូមិ ទទួលពេ ី ៖......................................... កេ ក្រសី.................................. េភទ......... សយ ្ឋ នេនផទះេលខ........ ផ្លូវេលខ........... ្រកុមទ.......។ ី េលខ ៖---------------ចំនួនទក្របក់ ឹ ............................... ចំនួនទឹក្របក់ជអក រ......................................................................................... បនទទួល ៃថងទី........ ែខ.............. ឆ.......... នំ ΒĖ˝ŪĠÐŲсŪģ˝с េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ ΒĖ˝◦◦УŲŪģ˝с ភូមិ ទទួលពេ ី ៖......................................... កេ ក្រសី.................................. េភទ......... សយ ្ឋ នេនផទះេលខ........ ផ្លូវេលខ........... ្រកុមទ.......។ ី េលខ ៖---------------ចំនួនទក្របក់ ឹ ............................... ចំនួនទឹក្របក់ជអក រ......................................................................................... បនទទួល ៃថងទី........ ែខ.............. ឆ.......... នំ ΒĖ˝ŪĠÐŲсŪģ˝с ΒĖ˝◦◦УŲŪģ˝с 289
 7. 7. ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦Б̣ ŪĮйŬď₧şŪ˝˝ņįď О េខត្ដ ្រកុង ៖.................. ជតិ សន ្រពះម 3 ្រសុក ខណ ៖.................. ្ឌ ក ្រត ឃុំ សងត់ ៖.................. ក 3 ĠŃą БЯĠ₣Яş˝Ю₤ЬŷЮŅĠİĕсаř◦◦УŲŪģ˝с◦НĕşРŲũУņũĠ₤сŪĠďĮŲũřťĂ е........... ˛ Ė þНе ₤İijсĩŲсЮĉόŏķРņЊ ˛ Ś ល.រ េឈះភូមិ ម េឈះអនកទទួល ម េលខេរៀង បងន់ៃដ ក េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ ķРņЊŪĠÐŲсόŏþНе ₤İijс ŷŀ ˛ Ћ ហតថេលខ កលបរេចឆទ ិ ចំននបងន់ៃដែដល ួ ក េ្រប្របស់ ើ េនសល់ ខូច េឈះអនក្របគល់ ម ហតថេលខ កលបរេចឆទ ិ 290
 8. 8. ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦Б̀ ŪĮйŬď₧şŪ˝˝ņįď О េខត្ដ ្រកុង ៖.................. ជតិ ្រសុក ខណ ៖.................. ្ឌ សន ្រពះម 3 ក ្រត ឃុំ សងត់ ៖.................. ក ភូមិ ៖.................. 3 ĠŃą Б◦НĕşРŲũУņũĠ₤сŪĠďĮŲũřťĂ е.......... Ė ល.រ េឈះអនកបង់្របក់ ម សយ ្ឋ ន េលខបងន់ៃដ ក ចំននទក្របក់ ួ ឹ សរុប ៃថងទី.......... ែខ.............. ឆ........... នំ ЮņķРņЊ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 291
 9. 9. ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦Б́ ŪĮйŬď₧şŪ˝˝ņįď О េខត្ដ ្រកុង ៖.................. ជតិ សន ្រពះម 3 ្រសុក ខណ ៖.................. ្ឌ ក ្រត ឃុំ សងត់ ៖.................. ក 3 ĠŃą Б◦НĕşРŲũУņũĠ₤сŪĠďĮŲũřťĂ е........... Ė ល.រ េឈះភូមិ ម ចំនន្រគួ ួ រ ចំននទុនចូលរួម ួ សរុប ចំនួនទុនចូ លរួមរបស់្របជពលរដ្ឋស្រមប់កិចសនយ.............................. ច ...................................................................................................... ចំនួនទុនចូ លរួមរបស់្របជពលរដ្ឋស្រមប់កចសនយ.............................. ិ ច ...................................................................................................... ចំនួនទុនចូ លរួមរបស់្របជពលរដ្ឋស្រមប់កិចសនយ.............................. ច ...................................................................................................... ៃថងទី.......... ែខ.............. ឆ........... នំ ЮņþНе Юč₤İijс ˛ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 292
 10. 10. ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦Б៨ ŪĮйŬď₧şŪ˝˝ņįď О ជតិ Ð.Ą.ŷ.ŷ គ.្រប េខត្ដ ្រកុង............. សន ្រពះម 3 ក ្រត ែផនកគំ្រទបេចចកេទស 3 ĠŃą БŪ₤₣сijаņų₤ŌũкĂ е....... ĸ Ė េឈះផ រ................. ឃុំសងត់................. ្រសុកខណ................. េខត្ដ្រកុង................. ម ក ្ឌ ល.រ ករពពណន ៌ ិ ឯក តៃម្លកុ ងមួយឯក ន I. ₤Ōũк₤ŪŌĠсŁũİũЮĠijН₣ ĕЊĕģŎΒũ ĸ សុី មងត៏ (រូបដំរ)ី ៉ ់ បវ សុី មងត៏ (រូបតបូងេព្រជ) ៉ ់ បវ សុី មងត៏ (ទភ) ៉ ់ ី បវ ... ខ ច់បូក (េលខ១) ម៣ ... ខ ច់េបតុង (េលខ២) ម៣ ... ខ ច់ (េលខ៣) ម៣ ... .... .... ថម ១០មម គុ ណ ២០មម ម៣ .... ថម ៤០មម គុ ណ ៦០មម ម៣ .... ..... .... ែដកសរៃស AI (៦មម ឬ ៨មម) គ.្រក .... ែដកសរៃស AII (ធំជង ១០ មម) គ.្រក .... .... ១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ សុី មងត៏ (រូបផយ) ៉ ់ ក សុី មងត៏ (គ) ៉ ់ បវ បវ ....... II. ₤Ōũк₤ŪŌĠсЮŪý₣Яř˝ ĸ ១ ២ ៣ ៤ ... ... ែដកទប ១០០ x ៥០ x ២,៣ (៦ម) ី េដម ើ ែដកទប ២៥ x ២៥ x ៣ (៦ម) ី េដម ើ ែដកទប ២៥ x ៥០ x ២ (៦ម) ី ែដកទប ២៥ x ២៥ x ២ (៦ម) ី .... ែដកបនទះ ១០០ x ៦ (៦ម) េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ េដម ើ េដម ើ ... េដម ើ 293
 11. 11. ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ល.រ ករពពណន ៌ ិ ..... ..... ... ែដកេវ ៣០ x ៣០ x ២.៣(៦ម) ... ... ..... ែដកេស ១២៥ x ២.៥(៦ម) ... ឯក ... ឆ ំ២០០៩ ន តៃម្លកុ ងមួយឯក ន េដម ើ េដម ើ III. ₤Ōũк₤ŪŌĠсŁũİũΟřť ĸ ១ ឥដ្ឋ ២ ឥដ្ឋ្របេ ..... ដុំ ន់ ..... ដុំ ង IV. ₤Ōũк₤ŪŌĠсŁũİũřеĠРŲ ĸ ១ េកប ង្រសករនគ ២ េកប ងបួន្រជុង (ែខមរ) ៣ េកប ងបួន្រជុង (េវៀត ៤ េកប ងបួន្រជុង (ៃថ) ៥ ហ្វី្របូ ៥៥០មម x ១២០០មម ៦ ៧ ៨ ៩ ... សន្លក ឹ សន្លក ឹ ម) ហ្វី្របូ ៥៥០មម x ១៥០០មម ស័ងសី ១,០០ម x ០,៥០មម (េវៀត ក សន្លក ឹ សន្លក ឹ សន្លក ឹ ម) ស័ងសី ១,០០ម x ០,៥០មម (ៃថ) ក ស័ងសី ១,០០ម x ០,៥០មម (..........) ក ..... សន្លក ឹ សន្លក ឹ សន្លក ឹ សន្លក ឹ V. ЮŪĠ₣Οĕċĕк ១ េ្របងមស៊ូត ៉ ២ េ្របង ... ... ំង លី្រត លី្រត VI. ₤ŌũкЮĘЧ ĸ ១ ២ ៣ ៤ ... េឈ្របេភទ េលខ១ ើ ម៣ េឈ្របេភទេលខ៣ ើ ម៣ េឈ្របេភទេលខ២ ើ ឫស ី ម៣ ម .... VII. ₤Ōũкřа◦Ю◦Ьij ĸ ១ .............. េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 294
 12. 12. ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ល.រ ២ ............... ែខមក ករពពណន ៌ ិ ឯក ឆ ំ២០០៩ ន តៃម្លកុ ងមួយឯក ន VIII. ijаņųŁũİũřБ ១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨ ៩ ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០ ២១ ដកជញជូ នដី (ផ្លូ វល្អេ្រកម២០គ.ម) ឹ ម៣/គម ដកជញជូ នដី(ផ្លូវល្អ ២០-៣៥គ.ម) ឹ ម៣/គម ដកជញជូ នដ(ផ្លូវល្អ េលើសព៥០គ.ម) ឹ ី ី ម៣/គម ដកជញជូ នដី(ផ្លូវមធយម ២០-៣៥គ.ម) ឹ ម៣/គម ដកជញជូ នដី(ផ្លូមធយមេលើសពី ៥០ គ.ម) ឹ ម៣/គម ដកជញជូ នដី(ផ្លូវល្អ ៣៥-៥០គ.ម) ឹ ម៣/គម ដកជញជូ នដី(ផ្លូវមធយម េ្រកម២០គ.ម) ឹ ម៣/គម ដកជញជូ នដ(ផ្លូមធយម ៣៥-៥០គ.ម) ឹ ី ម៣/គម ដកជញជូ នដី (ផ្លូ វមនល្អ េ្រកម២០គ.ម) ឹ ិ ម៣/គម ដកជញជូ នដី(ផ្លូវមនល្អ ២០-៣៥គ.ម) ឹ ិ ម៣/គម ដកជញជូ នដី(ផ្លូមនល្អ េលើសពី៥០គ.ម) ឹ ិ ម៣/គម ដកជញជូ នដ(ផ្លូមនល្អ ៣៥-៥០គ.ម) ឹ ី ិ ឈូ សឆយដី (ងយ្រសួល) ឈូ សឆយដី (មធយម) ឈូ សឆយដី (លំ បក) ជកដី (ងយ្រសួល) ី ម៣/គម ម២ ម២ ម២ ម៣ ជកដី (មធយម) ី ម៣ បងប់ដី (ងយ្រសួល) ្ហ ម៣ បងប់ដី (លំ បក) ្ហ ម៣ បងប់ដី (មធយម) ្ហ ម៣ បងប់ដី (លំ បក) ្ហ ម៣ ២២ ....... IX. ijаņųĮŲ˝ņŊ ១ ២ ៣ កមមករគនជំនញ ម កមមករមនជំនញខ្លះៗ កមមករមនជំនញ នក់/ៃថង នក់/ៃថង នក់/ៃថង X. ijаņųřЕ˝ĄŃąС ĕ₤Ōũк ĸ ១ ២ ៣ ដកជញជូ នសមរៈ (ផ្លូ វល្អ េ្រកម២០គ.ម) ភ ឹ ត/គម ដកជញជូ នសមរៈ (ផ្លូ វល្អ ៣៥-៥០គ.ម) ភ ឹ ត/គម ដកជញជូ នសមរៈ (ផ្លូ វល្អ ២០-៣៥គ.ម) ភ ឹ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ ត/គម 295
 13. 13. ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ល.រ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨ ៩ ១០ ១១ ១២ ែខមក ករពពណន ៌ ិ ឯក ដកជញជូ នសមរៈ (ផ្លូ វល្អ េលើសពី ៥០គ.ម) ភ ឹ ត/គម ដកជញជូ នសមរៈ (ផ្លូ វមធយម ២០-៣៥គ.ម) ភ ឹ តៃម្លកុ ងមួយឯក ន ត/គម ដកជញជូ នសមរៈ (ផ្លូ មធយម េលើសពី៥០គ.ម) ភ ឹ ឆ ំ២០០៩ ន ត/គម ដកជញជូ នសមរៈ (ផ្លូ វមធយម េ្រកម២០គ.ម) ភ ឹ ត/គម ដកជញជូ នសមរៈ (ផ្លូ មធយម ៣៥-៥០គ.ម) ភ ឹ ត/គម ដកជញជូ នសមរៈ (ផ្លូ វមនល្អ េ្រកម២០គ.ម) ភ ឹ ិ ត/គម ដកជញជូ នសមរៈ (ផ្លូ មនល្អ ៣៥-៥០គ.ម) ភ ឹ ិ ត/គម ដកជញជូ នសមរៈ (ផ្លូ វមនល្អ ២០-៣៥គ.ម) ភ ឹ ិ ត/គម ដកជញជូ នសមរៈ (ផ្លូ មនល្អ េលើសពី ៥០គ.ម) ភ ឹ ិ ត/គម ៃថងទ......... ែខ.............. ឆ............ នំ ី ΒĖ˝Ū₤₣сijаņų េឈះ........................... ម េឈះ........................... ម តូនទី............................ តូនទី........................... េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 296
 14. 14. ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦Б៩ ŪĮйŬď₧şŪ˝˝ņįď О ជតិ Ð.Ą.ŷ.ŷ គ.្រប េខត្ដ ្រកុង.............. សន ្រពះម 3 ក ្រត 3 ĠŃą Бijаņų₤Ōũк₤Ś₣сŢũ ĸ ЮŠijŚ Ū˝О₣.................... Ă е........... Ė ល.រ ករពពណន ៌ ិ ឯក តៃម្លមធយម កនុងមួយឯក ផ រ------- តៃម្លកុ ងមួយឯក ន ផ រ------- ផ រ------- I. ₤Ōũк₤ŪŌĠсŁũİũЮĠijН₣ ĕЊĕģŎΒũ ĸ ១ ២ ..... II. ₤Ōũк₤ŪŌĠсЮŪý₣Яř˝ ĸ ១ ២ ..... III. ₤Ōũк₤ŪŌĠсŁũİũΟřť ĸ ១ ២ ..... IV. ₤Ōũк₤ŪŌĠсŁũİũřеĠРŲ ĸ ១ ២ ..... V. ЮŪĠ₣Οĕċĕк ១ ២ ... VI. ₤ŌũкЮĘЧ ĸ ១ ២ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 297
 15. 15. ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ល.រ ករពពណន ៌ ិ ែខមក ឯក ... តៃម្លមធយម កនុងមួយឯក ផ រ------- តៃម្លកុ ងមួយឯក ន ផ រ------- ឆ ំ២០០៩ ន ផ រ------- VII. ₤Ōũкřа◦Ю◦Ьij ĸ ơ Ư ... VIII. ijаņųŁũİũřБ ១ ២ ... IX. ijаņųĮŲ˝ņŊ ១ ២ ... X. ijаņųřЕ˝ĄŃąС ĕ₤Ōũк ĸ ១ ២ ... បនេឃើញ និងឯកភព ៃថងទ......... ែខ.............. ឆ............ នំ ី ЯĩĖ˝ý еŪ◦ĠЮşĆ˝Ю◦₤ ៃថងទី......... ែខ.............. ឆ............ នំ Ð‗к˝ŌĊЊŁũŪĠijЊĠijŚЊ Ŋ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 298
 16. 16. ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦БơƠ ព័តមនគេ្រមង ៌ េខត្ដ ្រកុង ៖ ឃុំ សងត់ ៖ ក ្រសុក ខណ ៖ ្ឌ េលខកូដឃុំ សងត់ ៖ ក ЯĩĖ˝◦Бơ ៖ ĮњijхŌĕ◦РЮĉ េឈះគេ្រមង ៖ ម េឈះអនកជំនួយបេចចកេទស ៖ ម កលបរេចឆទបញច ប់ករសិក ៖ ិ ទសេ ិ នៈអនកជំនួយបេចចកេទស ៖ របស់គេ្រមង ៖ វស័យ ៖ ិ ្របេភទគេ្រមង ៖ គេ្រមងេហ ្ឋ រចនសមពនធ  ័ គេ្រមងេស កមម  គេ្រមងផគតផគងសមរៈ-ទំនិញ  ់ ់ ភ លទធផលេ្រគង (េចញពីកមមវធីវនិេយគឃុំ សងត់) ក ិ ិ លទធផលេ្រគងេ្រកយពីសិក តៃម្លបន់ ៉ តៃម្លបន់ ៉ ម នកនុងកមមវធវនេយគ ៖ ិ ី ិ ិ ឆំ ន លទធផល មន ២០០៩ ២០១០ មឆ ំ ន តៃម្លបន់ ៉ ២០០៨ ម នេ្រកយពសិក ៖ ី មឆ ំ ន ΒĖ˝◦◦УŲĩŲĮБÐЮŪŌ₣ ល.រ េឈះភូមិ ម ចំននអនកទទួលផល ួ សរុប ្រស្ដី ចំនន្រគួ ួ រ សរុប ЯĩĖ˝◦БƯ ៖ Łũ◦◦УŲŠН₤ŪijСŷşеЮĵйŁũЮŪĠЧŪģ₤с ĕЊ₣ЯℓĈ е េតអក ើ ន ទទួលខុស្រតូវចំេពះករេ្របើ្របស់ នងែថទំលទធផលគេ្រមង? ិ មនទរជំនញ ី ្រកុម្របក ឃុំ សងត់ ក ឹ ្រកុមេ្របើ្របស់ែដលមន្រ ប់ ្រកុមេ្របើ្របស់ែដល្រតូវបេងកើតមុនេពលចប់េផ្ដើមអនុវត្ដគេ្រមង ែផនកឯកជន ......................................... េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 299
 17. 17. ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ឆ ំ២០០៩ ន ែខមក ЯĩĖ˝◦Бư ៖ ĩŲĠлйĵŲсĠ ũЋ⅜ĕ □ ៣.១. េតឃុំេនះសថិតេនកនុងបញជ ី តំបន់ងយទទួលរងផលប៉ះពល់បរ ិ ថ នែដរឬេទ? ើ ៣.២. េតករអនុវត្ដគេ្រមងប ើ ន់ ចំេពះបរ ិ ថ ន ឬទី ៣.៣. េតករអនុវត្ដគេ្រមងប ើ ែដរឬេទ? ៣.៤. ៣.៥. ៣.៦. ្ដ លឱយមនករប៉ះពល់ខូចខតដល់ទីកែន្លង មួយែដលមន រៈសំ ខ ងវបបធម៌ែដរឬេទ? (ឧទហរណ ៖ ៃ្រពេឈើ ឧទយន សត្វៃ្រព ឬ្រប ំ ៍ ទ) ្ដ លឱយមនករប៉ះពល់ខូចខតដល់្របភពទឹកេ្របើ្របស់របស់្របជពលរដ្ឋ េតលទធផលគេ្រមង គជែខ ផ្លូវថម? ី ើ ឺ េតលទធផលគេ្រមង គឺជែខ ទំនប់ ឬែខ ្រប ើ យថមី ឬ ងស្ដុកទឹកថមី (្របព័នធ ធ ្រស្ដថី)? ម េតលទធផលគេ្រមង គឺជែខ ែ្រពកជីកថមី ស្រមប់េធ្វើដំេណរផ្លូវទឹក ឬផគតផងទឹកេ្របើ្របស់? ់ គ ់ ើ ើ កំណត់សមល់ ៖ គ  ែខ ផ្លូវថមីមយ មនន័យថ ផ្លូវមួយែខ ឬែផនកមួយៃនផ្លូវែដលមនែមនជផ្លូវពមុន។ ករ្រកល្រកួស្រកហម ួ ិ ី េនេលើ្រគះផ្លូវចស់ មន ប់បញចូ លថជផ្លូវថមេទ។ ្របសិនេបផូ វចស់្រតូវបនផស់បូ រឱយ្រតង់ ែផនកែដល ្ល ្ដ ី ឹ ិ ើ ្ល ផស់បូ រ (ឬកំ ្ល ្ដ ត់ផូ វែដលផស់បូ រ)េនះ ចត់ទុកថជែខ ផ្លូវថមីែដរ។ ចំេពះែខ ទំនប់ថីម ែខ ្រប ្ល ្ល ្ដ ឬែខ ែ្រពកជកថមី ក៏មនន័យដូចគេនះែដរ។ ន ី  យថមី ៍ ្ល ្របសិនេបើផូ វចស់ ្រតូវព្រងីកទទឹងផ្លូវធំជងមុនចប់ពី២៥%េឡើងេទ (ឧទហរណ បចចុបបននផូ វមនទទឹង ្ល ២ែម៉្រត នង្រតូវព្រងីង រហូ តដល់ធំជង២.៥ែម៉្រត) ្រតូវបនចត់ទុកថ ជែខ ផ្លូវថមី។ ្របករេនះស្រមប់ ឹ  ែតផ្លូវប៉ុេ ្ណ ះ។ េបមនចេម្លយ ើ ើ មួយ ចំេពះសំ ណរទី៣.២ ដល់សំណរទ៣.៦ េឆ្លយថ “បទ” េនះ អងគភពរដ្ឋបល ួ ួ ី ើ មូល ្ឋ ន េខត្ដ ្រកុង្រតូវអនុវត្ដករសិក ផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន។ ЯĩĖ˝◦Б̉ ៖ ļĮďŌ₤сřБ Ć ព័តមនែដលផ្ដល់េនែផនកទី៤នះ គែផ្អក ៌ ឺ មករអេងកតដីធីេ ្ល យមនករចូលរួម ែដលបនបញច ប់េន ........................................................................។ ១ ២ លទធផលគេ្រមង នង្រតូវបន ឹ េនេលើដី ងសង់ ៖ (សូ មេ្រជើសេរសយកចេម្លយមួយ) ើ ើ ធរណៈ េហយមនមន្រតូវបនេ្រប្របស់េ ើ ិ ើ េនេលើដីមយចំនួនែដលបចចុបបននកំពុងេ្របើ្របស់េ ួ ្រទពយសមបត្ដរបស់ខួ នទទួលរងនូវផលប៉ះពល់េ ្ល ិ គល់ដីធី្ល នង្រទពយសមបត្ដិរបស់ខួ នេ ្ល ិ មួយនង្របគល់ដីធេ្រចនជង៥%ៃនដី ឹ ី្ល ើ យឯកជន។ យឯកជន េហើយ្រគប់្រគួ យ រករអនុវត្ដគេ្រមង រែដលដីធី្ល នង ិ បនយល់្រពម្រប យសម័្រគចិតដល់គេ្រមង។ មនមនអនកេ្របើ្របស់ដី ្ដ ិ ដុះសរុបរបស់ខួ ន ឬ្រទពយសមបត្ដេផ ងៗេទៀតមនតៃម្ល ំ ្ល ិ េ្រចនជង៤០០.០០០េរៀល ស្រមប់គេ្រមងេនះេទ េហយក៏មនមនសំ ណង់ ឬកែន្លងេធ្វើ ើ ើ ិ កមមឯកជន មួយ្រតូវបនរុះេរ ើ ឬបំផញ េ ្ល យ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ រករអនុវត្ដគេ្រមងេនះែដរ។ ជវ ី 300
 18. 18. ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ៣ ែខមក េនេលើដមយចំនួនែដលបចចុបបននកំពុងេ្រប្របស់េ ី ួ ើ នង្រទពយសមបត្ដរបស់ខួ នទទួលរងនូវផលប៉ះពល់េ ្ល ិ ិ ្របគល់ដីធី្ល នង្រទពយសមបត្ដរបស់ខួ នដល់គេ្រមងេ ្ល ិ ិ យឯកជន េហយ្រគួ ើ យ ឆ ំ២០០៩ ន រមួយចំនួនែដលដធី្ល ី រករអនុវត្ដគេ្រមង មនយល់្រពម ិ យគនសំ ណងទូ ទត់។ មនអនកេ្របើ្របស់ ម ដធីមយចំនួន នង្របគល់ដីធី្លេ្រចើនជង៥%ៃនដី ី ្ល ួ ឹ ដុះសរុបរបស់ខួ ន ឬ្រទពយសមបត្ដេផ ងៗេទៀត ំ ្ល ិ ឯកជនមួយចំនួន្រតូវបនរុះេរ ើ ឬបំផញ េ ្ល រករអនុវត្ដគេ្រមង។ មនតៃម្លេ្រចើនជង៤០០.០០០េរៀលស្រមប់គេ្រមង។ មនមនសំ ណង់ ឬកែន្លងេធ្វើ ិ យ ជវកមម ី កំណត់សមល់ ៖ គ ្របសិនេបចេម្លយទ១្រតូវបនេ្រជសេរស េនះមនចំបច់េរៀបចំរបយករណសិក ដធេទ។ ៍ ើ ី ី្ល ើ ើ ី ើ ិ  ្របសិនេបើចេម្លយទី២្រតូវបនេ្រជើសេរស េមឃុំ េចសងត់្រតូវេរៀបចំរបយករណបរចគដីធីេ ក ៍ ិ ច ្ល ើ ើ  ់ ចត្ដ ែដលបងញថ មស់ដីទងអស់បនយល់្រពម្របគល់ដីធីរបស់ខួ ្លនស្រមប់គេ្រមង។ ្ហ ច ំ ្ល ិ ្របសិនេបើចេម្លយទី៣្រតូវបនេ្រជើសេរស ើ ើ  យសម័្រគ អងគភពរដ្ឋបលមូល ្ឋ នេខត្ដ្រកុង្រតូវេរៀបចំរបយករណលទធ ៍ កមមដីធ។ ី្ល ЯĩĖ˝◦Б̣ ៖ ŷЋēĕŁũŁũĵũ₤Нŷij□ЊļĮĄĕďijЊЮřЧņļÐijЊş លទធផលគេ្រមង នង្រតូវបន ឹ ១ ងសង់ ៖ (សូ មេ្រជសេរសយកចេម្លយមួយ) ើ ើ ើ េនកនុងភូមៃនបញជ ី តំបន់ជនជតិេដើមភគតិច (ភូមែដលមនជនជតិេដើមភគតិចរស់េនេលើស ិ ិ ព៥% ៃន្របជពលរដ្ឋសរុបេនកនុងភូម)។ ី ិ ២ េនេ្រកភូមៃនបញជ ី តំបន់ជនជតិេដើមភគតិច។ ិ កំណត់សមល់ ៖ គ េបចេម្លយទ១្រតូវបនេ្រជសេរស េនះចំបច់េរៀបចំរបយករណស្ដីពីវធនករករពរសុ វតថភពជនជតិ ៍ ើ ិ ើ ើ ី ើ ិ  េដមភគតិច។ ើ េបចេម្លយទី២្រតូវបនេ្រជើសេរស ើ ើ ើ  េនះមនចំបច់េរៀបចំរបយករណស្ដីពីវធនករករពរសុ វតថិភពជន ៍ ិ ិ ជតេដើមភគតិចេទ។ ិ ЯĩĖ˝◦Б̀ ៖ ŁũĮЊĕЊijŏЮΌЧ₣ ŷЋŀņНĕşНй΅ij□ЮŲž ៦.១. េតើមនេហតុផល ែដលប (ចេម្លយអនកជំនួយបេចចកេទស) ើ ្ដ លឱយគេ្រមងេនះ មនទទួលបនេជគជ័យែដរឬេទ? ិ ៦.២. េតករសិក ព័តមនគេ្រមង ្រតូវបនផ្ដល់ទងអស់ែដរឬេទ? ៌ ំ ើ ល.រ ១ ២ ព័តមន ៌ ពនតយេ ិ ិ យ េមឃុំ េចសងត់ ក ពនតយេ យអងគភពរដ្ឋ ិ ិ បលមូល ្ឋ នេខត្ដ ្រកុង ទសេ ិ វស័យ ិ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 301
 19. 19. ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ៣ ្របេភទគេ្រមង ៤ ឆ ំ២០០៩ ន អនកទទួលផលពីគេ្រមង ៥ ៦ ែផនទគេ្រមង ី ព័តមនបេចចកេទស ( ៌ ្រស័យនឹង្របេភទគេ្រមង) ៧ គំនូសប្លងបេចចកេទស ់ ៨ តៃម្លបន់ ៉ ៩ លទធផលគេ្រមង និងតៃម្លបន់ ៉ ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ទី ម នគេ្រមងលម្អត ិ ម នគេ្រមង ងលទធផលគេ្រមង ំ ែផនករេ្រប្របស់ និងែថទំ ើ របយករណបរចគដធេ ៍ ិ ច ី ី្ល របយករណលទធកមមដធី្ល ៍ ី យសម័្រគចិត្ដ របយករណវភគផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន ៍ ិ របយករណស្ដីពីវធនករករពរសុ វតថភពជនជតិេដើម ៍ ិ ិ ភគតច ិ ៃថងទ....... ែខ........... ឆ.......... នំ ី ៃថងទ....... ែខ........... ឆ.......... នំ ី ៃថងទ....... ែខ........... ឆ.......... នំ ី Β₣ðļĮũřťģŲņРŲŢĕ ť ЮņþНе Юč₤İijс ˛ ΒĖ˝ĄеĕУŎĠЮşĆ˝Ю◦₤ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 302
 20. 20. ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦Бơơ ÐЮŪŌ₣ņРŲĕЊĊþНе ₤İijс Њ ˛ ◦Ūņ₣сģĕс⅜ĕijаņųŲņΔЊij₤ŪŌĠсŲ◦ċĩŲ₤е‗₣с л Ŋ េខត្ដ ្រកុង ៖ ្រសុក ខណ ៖ ្ឌ េឈះគេ្រមង ៖ ម ភូមិ ៖ ឃុំ សងត់ ៖ ក េលខកូដឃុំ សងត់ ៖ ក ករពពណនលទធផលគេ្រមង ៖ ៌ ិ Łũģĕс⅜ĕijаņų₤ŪŌĠсņУŎυ˝″аĕŲ◦ċĩŲ л Ŋ ល.រ ករពពណន ៌ ិ ឯក តៃម្លដឹកជញជូ នសមរៈេទករ ្ឋ ន ភ េ តៃម្លដឹកជញជូ នបរករពីករ ្ឋ ន ិ ខ េ ចំនន ួ តៃម្លឯក (៛) សរុប (៛) ន ន ពលកមមគនជំនញ ម នក់ៃថ្ល ពលកមមជំនញ នក់ៃថ្ល ពលកមមមនជំនញខ្លះ ឧបករណតូច ៍ តៃម្លផល់សរុប ទ នក់ៃថ្ល ច (%ៃនតៃម្លពលកមម) ៣% តៃម្ល្របេយល នង្របក់ចេណញ ំ ិ ១០% តៃម្លសរុប ijаņųŲ◦ċĩŲĈ е₣ņРŲ ករពពណន ៌ ិ ឯក ចំនន ួ េឈះផ រ ៖ ម ៃថងទ......... ែខ.............. ឆ.......... នំ ី ЮņþНе Юč₤İijс ˛ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ តៃម្លឯក (េរៀល) សរុប (េរៀល) ចំងយផ្លូវដឹកជញជូ ន ៖ ៃថងទ......... ែខ.............. ឆ.......... នំ ី ΒĖ˝ĄеĕУŎĠЮşĆ˝Ю◦₤ 303
 21. 21. ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦БơƯ ÐЮŪŌ₣ņРŲĕЊĊþНе ₤İijс Њ ˛ ◦Ūņ₣сģĕс⅜ĕijаņųŲņΔЊij₤ŪŌĠсŲ◦ċĩŲŁũİũřБ л Ŋ េខត្ដ ្រកុង ៖ ្រសុក ខណ ៖ ្ឌ ឃុំ សងត់ ៖ ក េឈះគេ្រមង ៖ ម េលខកូដឃុំ សងត់ ៖ ក ភូមិ ៖ ករពពណនលទធផលគេ្រមង ៖ ៌ ិ Łũģĕс⅜ĕijаņų₤ŪŌĠсŲ◦ċĩŲĈ е₣ņРŲ л Ŋ ល.រ ករពពណន ៌ ិ ឯក បរមណ ិ តៃម្លឯក (៛) សរុប (៛) តៃម្លផល់ ទ តៃម្ល្របេយល នង្របក់ចេណញ ំ ិ ១០% តៃម្លសរុប ijаņųņУŎυ˝″аĕŲ◦ċĩŲ ករពពណន ៌ ិ ឯក ចំនន ួ េឈះផ រ ៖ ម ៃថងទ......... ែខ.............. ឆ.......... នំ ី ˛ ЮņþНе Юč₤İijс េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ តៃម្លសរុប (៛) តៃម្ល១ឯក (៛) ចំងយផ្លូវដឹកជញជូ ន ៖ ៃថងទ......... ែខ.............. ឆ.......... នំ ី ΒĖ˝ĄеĕУŎĠЮşĆ˝Ю◦₤ 304
 22. 22. ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦Бơư ˛ ÐЮŪŌ₣ņРŲĕЊĊþНе ₤İijс Њ ◦Ūņ₣сģĕс⅜ĕijаņųŲņΔЊij₤ŪŌĠсÐЮŪŌ₣Ю₤ǻ˝ņŊ л Ŋ េខត្ដ ្រកុង ៖ ្រសុក ខណ ៖ ្ឌ ឃុំ សងត់ ៖ ក េឈះគេ្រមង ៖ ម េលខកូដឃុំ សងត់ ៖ ១២៣៤៥៦៧ ក ភូមិ ៖ ករពពណនលទធផលគេ្រមង ៖ ៌ ិ Łũģĕс⅜ĕijаņų₤ŪŌĠсņУŎυ˝″аĕŲ◦ċĩŲ л Ŋ ល.រ ១ ករពពណន ៌ ិ ឯក ចំនន ួ តៃម្លឯក (៛) សរុប (៛) លទធផលទី១ ៖ សរុបតៃម្លផល់លទធផលទី១ ទ តៃម្ល្របេយល និង្របក់ចំេណញ ១០% សរុបលទធផលទ១ ី ១ លទធផលទ២ ៖ ី សរុបតៃម្លផល់លទធផលទី២ ទ តៃម្ល្របេយល នង្របក់ចំេណញ ិ សរុបលទធផលទី២ ១០% សរុបរួម ៃថងទី......... ែខ.............. ឆ.......... នំ ៃថងទី......... ែខ.............. ឆ.......... នំ ЮņþНе Юč₤İijс ˛ ΒĖ˝ĄеĕУŎĠЮşĆ˝Ю◦₤ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 305
 23. 23. ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦Бở Ų◦ċĩŲ ĕЊ₣ijаņųģĕс⅜ĕÐЮŪŌ₣Ю΅ŢũşĜ₤ņįњĕċ л Ŋ ť េខត្ដ ្រកុង ៖ ល.រ េឈះភូមិ ម ្រសុក ខណ ៖ ្ឌ េលខ លទធផល ករពពណនអំពលទធផល ៌ ិ ី ឃុំ សងត់ ៖ ក ថមី ឬជួសជុល ឬែកលម្អ មប្លង់ គជវវ (បទ ឬេទ) តៃម្លបន់ ៉ ˝е‗ijс₤ŌŲс ៖ មនែតលទធផលគេ្រមងែដលថវក្រគប់្រគន់បុេ ð ៉ ិ ៃថងទី......... ែខ................ ឆ.......... នំ ЮņþНе Юč₤İijс ˛ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ េឈះគេ្រមង ៖ ម បរមណ ិ ឯក ស្ដង់ រទំហ១ ំ ្របេភទ ទំហំ ស្ដង់ រទំហ២ ំ ្របេភទ ទំហំ តៃម្លបន់ ៉ ឯក មន សរុប ម នសរុបៃនគេ្រមង ្ណ ះ ្រតូវបនកត់្រ េនកនុងទ្រមង់េនះ។ ៃថងទី......... ែខ................ ឆ.......... នំ ΒĖ˝ĄеĕУŎĠЮşĆ˝Ю◦₤ 306
 24. 24. ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦Бợ Ų◦ċĩŲ ĕЊ₣ijаņųģĕс⅜ĕÐЮŪŌ₣Ю₤ǻ˝ņŊ л Ŋ េខត្ដ ្រកុង ៖ ល.រ ្រសុក ខណ ៖ ្ឌ េឈះភូមិ ម េលខលទធផល ឃុំ សងត់ ៖ ក ករពពណនអំពលទធផលគេ្រមង ៌ ិ ី តៃម្លបន់ ៉ ˝е‗ijс₤ŌŲс ៖ មនែតលទធផលគេ្រមងែដលថវក្រគប់្រគន់បុេ ð ៉ ិ ៃថងទី......... ែខ................ ឆ.......... នំ ЮņþНе Юč₤İijс ˛ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ េឈះគេ្រមង ៖ ម ថមី ឬព្រងង ឹ បរមណ ិ ឯក តៃម្លឯក (៛) តៃម្លសរុប (៛) ម នសរុបៃនគេ្រមង ្ណ ះ ្រតូវបនកត់្រ េនកនុងទ្រមង់េនះ។ ៃថងទី......... ែខ................ ឆ.......... នំ ΒĖ˝ĄеĕУŎĠЮşĆ˝Ю◦₤ 307
 25. 25. ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦Бờ ÐЮŪŌ₣ņРŲĕЊĊþНе ₤İijс Њ ˛ ◦Б″ е₣Ų◦ċĩŲÐЮŪŌ₣ េខត្ដ ្រកុង ៖ ្រសុក ខណ ៖ ្ឌ ឃុំ សងត់ ៖ ក េឈះគេ្រមង ៖ ម េលខកូដលទធផល េលខកូដឃុំ សងត់ ៖ ក GPS X េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ GPS Y េយបល់េផ ងៗ 308
 26. 26. ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦Бớ ЯĩĕŁũЮŪĠЧŪģ₤с ĕЊ₣ЯℓĈ еÐЮŪŌ₣ņРŲĕЊĊЊþНе ₤İijс ˛ ឃុំ សងត់ ៖ ក ករពពណនអំពគេ្រមង ៖ ៌ ិ ី កលបរេចឆទ ៖ ិ អនកទទួលខុស្រតូវកនុងករ្រគប់្រគងលទធផលគេ្រមង ៖ ែផនករអនុវត្ដ ល.រ សកមមភព ប៉ននដង ុ ម អនកេធ្វើ តៃម្ល (គតជេរៀល) ិ កនុង១ដង តៃម្ល នងែផនករផ្ដល់ហរញញ វតថុ ិ ិ កនុង១ឆ ំ ន ្របភពមូលនធិ ិ ត្រមូវករេផ ងៗេទៀត ơ. ŁũЮŪĠЧŪģ₤с Ư. ŁũЯℓĈ еďŪĠČ е ư. ŁũЯℓĈ еďŠУĠ សរុបតៃម្លកុ ង១ឆ ំ ន ន ЮņþНе Юč₤İijс ˛ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ ijе₧₣ļ˝сİũ◦◦УŲŠН₤ŪijСŷ˝Ė₣ŁũЮŪĠЧŪģ₤с ĕЊ₣ЯℓĈ е Ė О ΒĖ˝ĄеĕУŎĠЮşĆ˝Ю◦₤ 309
 27. 27. ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦Бơ៨.ơ ÐЮŪŌ₣ņРŲĕЊĊþНе ₤İijс Њ ˛ ũģŎŁũ‗ч ŷЋļÐĩŲĠлйĵŲсĠ ũЋ⅜ĕ □ េខត្ដ ្រកុង ឃុំ សងត់ ក ្រសុក ខណ ្ឌ េលខកូដឃុំ សងត់ ក េឈះគេ្រមង ម កលបរេចឆទៃនករវភគបរ ិ ថ នេ ិ ិ យមនករចូលរួម េឈះម្រន្ដីទទួលបនទុកកនុងករវភគបរ ិ ថ ន ម ិ ទកែន្លងេធ្វើករវភគបរ ិ ថ ន ិ ី ņРŲЮ΅ijН₤ŪŌĠсЮĊſЧŁũ₤Њ˝⅝ĩŲĠлйĵŲсĠ ũЋ⅜ĕ ( □ ơ. គេ្រមង គេ្រមង ចប ចប គេ្រមងផ្លូវថមី ្ដ លឱយខូចខតដល់តំបន់ ែដលមន ្រស្ដថីម គេ្រមងែ្រពកជកថមីស្រមប់ករេធ្វដំេណរ ី ើ ើ ល.រ ១ ២ ចេ្រចនជងមួយ) ើ រៈសំ ខន់ ចំេពះបរ ិ ថ ន ឬវបបធម៌ ្ដ លឱយខូចខត ដល់្របភពផគតផងទឹកេ្រប្របស់ស្រមប់្របជពលរដ្ឋ ់ គ ់ ើ គេ្រមង្របព័នធធ Ư. ចំនួន្របជពលរដ្ឋែដលបនចូ លរួមវភគបរ ិ ថ ន ិ ΒĕН⅜₤ĕч ្របសិនេបើគេ្រមង្រតូវបនអនុវត្ដ ប៉ះពល់ធំ ឬផលប៉ះពល់មធយម បនេនះេទ។ មផ្លូវទក ឬផគតផគងទកេ្របើ្របស់ ់ ់ ឹ ឹ ករពពណន ៌ ិ មេ្រគងករគេ្រមង គេ្រមងនឹងមនមនផល ិ មួយេទេលើបរ ិ ថ ន ែដលមន ិ គេ្រមងនងមនផលប៉ះពល់មធយម ប៉ុែន្ដផលប៉ះពល់មធយមេនះ ឹ ឱយ្របេសើរេឡង ើ េ្រជសយកចេម្លយ១ ើ ើ ចទទួលយក ច្រតូវបនេធ្វើ មរយៈករអនុវត្ដែផនករ្រគប់្រគងបរ ិ ថ ន។ ៣ េ្រគងករគេ្រមង្រតូវបនផស់បូ រេដមបេជៀស ងផលប៉ះពល់ធំ ឬផលប៉ះពល់ ្ល ្ដ ើ ី ៤ គេ្រមងមន ចអនុវត្ដបនេទ ពេ្រពះផលប៉ះពល់េទេលើបរ ិ ថ ន មនទំហំធំជង ិ ី ឯក    មធយមេទេលើបរ ិ ថ ន ែដលមន ិ ចទទួលយកបន ផល្របេយជន៍ែដលទទួលបនពគេ្រមង។ ី រភប់មកជមួយ ៖ ជ ែផនទបរ ិ ថ ន ី បញជ ី វភគផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន ិ ែផនករ្រគប់្រគងបរ ិ ថ ន    ែផនករ ម នបរ ិ ថ ន បញជ ី េឈះអនកចូ លរួមវភគផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន ម ិ កំណត់េហតុ្របជុំវភគផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន ិ ៃថងទី......... ែខ............... ឆ.......... នំ ņūĕŚБ◦◦УŲĠĕĀО˝ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 310
 28. 28. ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦Бơ៨.Ư ĠŃą Б ŷЋļÐĩŲĠлйĵŲсĠ ũЋ⅜ĕ □ ơ. ĩŲĠлйĵŲсĠ ũЋ⅜ĕũŎкЮĮŲЯŷ₣ □ បញ ្ហ ករគំ មកំែហងដល់ករអន្ដ យដល់ករ រស់េនរបស់សត្វៃ្រព ែដលងយនងបត់បង់ ឹ ករេធ្វឱយខូចខតដល់មចឆជតិ ឬជ្រមក ើ ផលប៉ះពល់ធំ ផលប៉ះពល់មធយម ដេសើម ឬ្របភពទក ី ឹ ករខូចខតរយៈេពលែវងេទេលើដកសិកមម ី ្ដ លមកពផស់បូ រ ្ដ ី ្ល ចរន្ដទឹក និងករព្រងីកទំហំែ្រពក ឬអូរ ្ដ លមកពករេធ្វឱយ ី ើ ទកជំនន់ជន់លិចែដលប ឹ អនុវត្ដគេ្រមង ្ដ លមកពីករ ករខូចខតដល់គុណភពទឹកេ រធតុគីមី ផលប៉ះពល់រយៈែវងែដលប ផលប៉ះពល់ តិច ឬគន ម ផលប៉ះពល់ តិច ឬគន ម ករប៉ះពល់ខូចខតដល់នរន្ដរភពៃនតំបន់ ិ បត់បង់គ្រមបរកខុជតិ ផលប៉ះពល់មធយម ផលប៉ះពល់មធយម ករេធ្វឱយខូចខតដល់ៃ្រពេឈើ ើ ករហូរេ្រចះែដលប ផលប៉ះពល់ធំ ទកែន្លងកនុងែផនទី ី ផលប៉ះពល់ធំ មចឆជតិ ករហូរេ្រចះែដលប ក្រមត ិ យ រ ផលប៉ះពល់ តិច ឬគន ម ផលប៉ះពល់ធំ ផលប៉ះពល់មធយម ផលប៉ះពល់ តិច ឬគន ម ផលប៉ះពល់ធំ ផលប៉ះពល់មធយម ផលប៉ះពល់ តិច ឬគន ម ផលប៉ះពល់ធំ ផលប៉ះពល់មធយម ផលប៉ះពល់ តិច ឬគន ម ផលប៉ះពល់ធំ ផលប៉ះពល់មធយម ផលប៉ះពល់ តិច ឬគន ម ផលប៉ះពល់ធំ ផលប៉ះពល់មធយម ផលប៉ះពល់ តិច ឬគន ម ផលប៉ះពល់ធំ ផលប៉ះពល់មធយម ្ដ លមកពី ធូលីហុយ សំ េឡង នងបញសុ វតថភព ្ហ ិ ិ ផលប៉ះពល់ តិច ឬគន ម ផលប៉ះពល់ធំ ផលប៉ះពល់មធយម ផលប៉ះពល់ តិច ឬគន ម េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 311
 29. 29. ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ករខូចខតដល់ទី ែខមក បញ ្ហ ងវបបធម៌ ឬទសករៈ ំ ក ី ករប៉ះពល់ដល់ជីវភពរស់េន បរ ិ ថ ន ្ល រស់េន ឬទំេនៀមទមប់របស់ ជនជតិេដើម ភគតច ិ ផលប៉ះពល់េផ ងេទៀត (សូ មបញក់) ជ ផលប៉ះពល់េផ ងេទៀត (សូ មបញក់) ជ ក្រមត ិ ផលប៉ះពល់ធំ ឆ ំ២០០៩ ន ទកែន្លងកនុងែផនទី ី ផលប៉ះពល់មធយម ផលប៉ះពល់ តិច ឬគន ម ផលប៉ះពល់ធំ ផលប៉ះពល់មធយម ផលប៉ះពល់ តិច ឬគន ម ផលប៉ះពល់ធំ ផលប៉ះពល់មធយម ផលប៉ះពល់ តិច ឬគន ម ផលប៉ះពល់ធំ ផលប៉ះពល់មធយម ផលប៉ះពល់ តិច ឬគន ម Ư. ĩŲĠлйĵŲсĠ ũЋ⅜ĕũŎкЮĮŲŠųБ □ បញ ្ហ ករខូចខតែដលប សមរៈ ភ ្ដ លមកពករដឹក ី មរថយន្ដេទកន់ករ ្ឋ ន ក្រមត ិ ផលប៉ះពល់មធយម ទកែន្លងកនុងែផនទី ី ផលប៉ះពល់ តិច ឬគន ម ករហុយធូ លីេនកនុងអំឡុងេពល ងសង់ ផលប៉ះពល់មធយម សំ េលងរ ំខនេនកនុងអំឡុងេពល ងសង ផលប៉ះពល់មធយម ្ដ លឱយកខ្វកដល់្របភពទឹក ់ ផលប៉ះពល់មធយម បញែដលប ្ហ េនកនុងអំឡុងេពល ងសង ករខូចខតដល់ចបរដំ ំ ឬេឈហូបែផ្ល ើ របស់្របជពលរដ្ឋ ករខូចខតដល់ដីកសិកមមរយៈេពលខ្លី ករខូចខតដល់ទឹកេ្រប្របស់របស់្របជ ើ ពលរដ្ឋ ផលប៉ះពល់េផ ងេទៀត (សូ មបញក់) ជ ផលប៉ះពល់េផ ងេទៀត (សូ មបញក់) ជ ផលប៉ះពល់ តិច ឬគន ម ផលប៉ះពល់ តិច ឬគន ម ផលប៉ះពល់ តិច ឬគន ម ផលប៉ះពល់មធយម ផលប៉ះពល់ តិច ឬគន ម ផលប៉ះពល់មធយម ផលប៉ះពល់ តិច ឬគន ម ផលប៉ះពល់មធយម ផលប៉ះពល់ តិច ឬគន ម ផលប៉ះពល់មធយម ផលប៉ះពល់ តិច ឬគន ម ផលប៉ះពល់មធយម ផលប៉ះពល់ តិច ឬគន ម ចូរេរៀប ប់ថេតើគេ្រមងមនផលប៉ះពល់លេទេលើបរ ិ ថ នអ្វីខះ ? ្អ ្ល េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 312
 30. 30. ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦Бơ៨.ư ЯĩĕŁũŪÐĠсŪÐ₣ĠũЋ⅜ĕ □ បញ ្ហ ករចំ វធនករបនធូរបនថយ ិ ថ បន យ ករេ្រប្របស់ ើ ១. អនុ សន៍ៃនករផស់បូ រេ្រគងករគេ្រមង ្ល ្ដ ២. អនុ សន៍ៃនករផស់បូ រមេធយបយកនុងករ ្ល ្ដ ៣. អនុ អនក ថ បន ទទួលខុស្រតូវ ករេ្រប្របស់ ើ ផលប៉ះពល់េនសល់បនប់ ទ ពបនធូរបនថយ (ធំ មធយម គន) ម ី ទភព ិ (ខពស់ មធយម ទប) េយបល់េផ ងៗ សន៍ៃនករផស់បូ រមេធយបយេនកនុងករេ្រប្របស់ ឬករែថទំគេ្រមង ្ល ្ដ ើ ងសង់គេ្រមង េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 313
 31. 31. ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦Бơ៨.̉ ЯĩĕŁũ″ņŢĕĠũЋ⅜ĕ □ េតអខះ? ើ ី្វ ្ល េតអ្វខ្លះែដល្រតូវេធ្វករ ម ន? ី ី ី េតេនកែន្លង ើ េតទកែន្លង ី ី ? ្រតូវ ម ន? េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ េ យរេបៀប ? េត្រតូវ ម នេ យរេបៀប ី េនេពល ? េតេពល ី ? ្រតូវេធ្វករ ម ន? ី េ េតនរ ី យអនក ? ទទួលខុស្រតូវកនុងករ ម ន? 314
 32. 32. ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦Бơ៨.̣ ĠŃą БЮěйΒĖ˝şРŲũУņ˝Ė₣ŁũŷЋļÐĩŲĠлйĵŲсĠ ũЋ⅜ĕ Ŋ □ О ល.រ េឈះ ម ៃថងទី......... ែខ............... ឆ.......... នំ ភូមិ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ េភទ យុ តួនទី 315
 33. 33. ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦Бơ៩ Ю₤ş˝ŚБŪĠŁ₤ ₤ʼnБĮБ₤Њ◦ЊũĠ₤с˝ņŊ₤Њ◦Њ˝ũ ιЮļÐБ ιΒĖ˝ЮŪĠЧŪģ₤сřБĊųБ ċ ċ ˝). ŁũĠũЋŗŎΒеĮБÐЮŪŌ₣ Š). ЮijЧĕũ₧ď˝ņŊ₤Њ◦Њ˝ũ ιЮļÐБ ιΒĖ˝ЮŪĠЧŪģ₤сřБĊБЯřŲ◦◦УŲũ₣ĕРŷŁũĠлйĵŲс? ċ ų បុគគល មក់ែដលជកមមសិទិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធីស្រមប់លំេន ្ឋ ន ស្រមប់ពណជជកមម ន ធ ្ល ិ ៏ ឬស្រមប់កសិកមមនេពលបចចុបបននេនះ (េទះបជពួកេគពុំមនប្លងកមមសិទដីធី្លកេ ់ ី ិធ យ) បនទទួលរងនូវករប៉ះ ពល់ មនន័យថ ដធរបស់ពួកេគ្រតូវបនេ្រប្របស់ស្រមប់គេ្រមង។ ី ី្ល ើ Ð). ₤Њ◦ЊũĠ₤с˝ņŊ₤Њ◦Њ˝ũ ιЮļÐБ ιΒĖ˝ЮŪĠЧŪģ₤сřБĊБ˝₣Łũ◦◦УŲĮњijхŌĕ ċ ċ ų ĖО កមមសិទិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធីែដលបនទទួលរងនូវករប៉ះពល់ទងអស់ មនសិទិកុ ងករ ធ ្ល ំ ធ ន ទទួលបននូវព័តមនយងេពញេលញអំពីសំេណគេ្រមង នងអំពីសំណងទូទត់ស្រមប់ករបត់បង់ ឬករខូច ៌ ៉ ើ ិ ខតនន។ កមមសិទិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធីទងអស់ មនសិទិដឹងអំពីនីតិវធីត ៉ និងអនុវត្ដនីតិវធីត ៉ ធ ្ល ំ ធ ិ ិ េនះេ þ). យគនបង់្របក់។ ម ŁũĠũЋČÐřБĊБ ų ĕЊ₣Ū◦Įŏ₤ņġijŚЊЮŢŎ₤ŊњŪÐşЊijŚЮĉόŏÐЮŪŌ₣ Ć ្រកុម្របឹក ឃុំ សងត់ ចេសនើសុំេទកមមសិទិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធីកុ ងករបរចគដីធី្ល និង្រពទយ ក ធ ្ល ន ិ ច សមបត្ដបន្ដិចបន្ដួចេ ិ ក ធ យសម័្រគចិតេទឱយគេ្រមង។ ្រកុម្របឹក ឃុំ សងត់មន្រតូវេសនើសុំកមមសិទិករ ឬេភគី ឬអនក ្ដ ិ េ្រប្របស់ដីធី្ល ឱយបរចគដីធីេលើសពីចំនួន៥%ៃនៃផទដី ្ល ើ ិ ច ដុះ(ឬផលិ តកមម)សរុបរបស់ខួ នេឡើយ។ ្រកុម្របឹក ឃុំ ំ ្ល សងត់មន្រតូវេសនើសុំកមមសិទករ ឬេភគី ឬអនកេ្រប្របស់ដីធី្ល ឱយបរចគ្រទពយសមបត្ដេផ ងៗែដលមនតៃម្លេលើស ក ិធ ើ ិ ច ិ ិ ពចំនួន៤០០.០០០េរៀលេឡយ។ ី ើ កមមសិទករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដធី្ល មនសិទបដេសធកនុងករបរចគេ ី ិធ ិធ ិ ិ ច ឃុំ សងត់ ចទទួលយកករបរចគដធី្ល ឬ្រទពយសមបត្ដិ ក ី ិ ច មួយបន លុ ះ្រ យសម័្រគចត។ ្រកុម្របក ឹ ិ ្ដ ែតកមមសិទករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ ិធ ្របស់ដីធី្ល បនចុះហតថេលខ ឬផ្ដតេមៃដេដើមបបញក់ថ ពួកេគបនយល់្រពមបរចគ។ ្របសិនេបើកមមសិទិករ ជ ធ ិ ី ិ ច ្ល ិ ច ្ល ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធីបរចគដីធីេ យសម័្រគចិត្ដ ពួកេគមន្រតូវបនេសនើសុំឱយបង់្របក់ែដលជទុនចូ លរួម ិ របស់មូល ្ឋ នស្រមប់គេ្រមងេទៀតេនះេទ។ ₣). ₤Њ◦Њ˝₣Łũ◦◦УŲ₤е‗₣◦РĈijс ċ ĖО ្របសិនេប្រកុម្របក ឃុំ សងត់យកដីធឯកជន ក ើ ឹ ី្ល ឬ្រទពយសមបត្ដិបន្ដិចបន្ដួចេ មួយស្រមប់គេ្រមង (េលើ កែលងែតករបរចគដធី្ល ី ិ ច យសម័្រគចិត) ្រកុម្របឹក ឃុំ សងត់្រតូវែតផ្ដល់សំណងចំេពះករបត់បង់ដីធី្ល នង ្ដ ក ិ ្រទពយសមបត្ដិ ឬករខូចខត្រទពយសមបត្ដិនន ែដលមនេនេលើដីធីទងេនះ េទឱយកមមសិទិករ ឬេភគី ឬអនក ្ល ំ ធ េ្រប្របស់ដីធីេនះវញ។ ្ល ិ ើ ្រកុម្របឹក ឃុំ សងត់មនមនសិទិកុ ងករដកយកដីធីឯកជនស្រមប់គេ្រមងេឡើយ ្របសិនេបើករដក ក ធ ន ្ល ិ យកដធេនះប ី ី្ល ្ល ្ដ លឱយផទះសំ ែបងរបស់្របជពលរដ្ឋ ឬអគរពណជជកមម ្រតូវបនរុះេរេចញ ឬបំផញ។ ិ ើ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 316
 34. 34. ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ចំេពះដកសិកមម្រតូវែតសងមកវញ េ ី ិ យដេផ ងេទៀតែដលមនតៃម្លជ្របក់េសមើគ ឬក៏េសមើនងតៃម្លដី ន ី ឹ នង្រទពយសមបត្ដែដលមនេនេលើដធេនះ។ ្របសិនេបមនដំ ី ី្ល ិ ិ ើ ធ កមមសិទិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធីមនសិទិ្របមូលផលដំ ធ ្ល ្របសិនេបើសំណងជ ឆ ំ២០០៩ ន ំ្របចំរដូវេផ ងៗ ែដលកំពុង ដុះេនេលើដីេនះ ំ ំទងេនះ មុនករចប់េផ្ដើមអនុវត្ដគេ្រមង។ ំ ច់្របក់ តៃម្លសំណងេនះ គជតៃម្លៃនករទិញដីែដលមនទំហំៃផទដី និងគុណ ឺ ភពដី ្រប ក់្របែហលេទនឹងដីធីែដលបនបត់បង់េនះ (គតគូរ ្ល ិ ្របស់ដីធី្ល េ យគនករកត់កងស្រមប់ពនធ ម ងពីទី ំ ងដី ជជតិដី នងក ្ដ ែដលជប់ ំ ី ិ ទក់ទងេផ ងៗេទៀត)។ ចំនួនតៃម្លសំណងយងេពញេលញ្រតូវបនទូទត់េទឱយកមមសិទិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ ៉ ធ ្របសិនេបដំ ើ រ ៃថ្លឈួល ឬៃថ្លរដ្ឋបលេផ ងៗេឡយ។ ន ើ ក ំទងេនះ្រតូវបនខូចខត ឬបំផញ ្រកុម្របក ឃុំ សងត់្រតូវែតទូទត់ៃថ្លេទឱយកមម ំ ្ល ឹ សិទករ ឬេភគី ឬអនកេ្រប្របស់ដធនូវតៃម្លដំ ី ី្ល ិធ ើ ំែដលបនខូចខតទំងេនះ។ ្របសិនេបើេដើមេឈនន្រតូវបនបំផញ ្រកុម្របឹក ឃុំ សងត់្រតូវែតទូទត់ៃថ្លេទឱយកមមសិទិករ ឬេភគី ្ល ក ធ ើ ្ល ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធីនូវតៃម្លេដើមេឈទងេនះ។ ើ ំ  ដធែដលបត់បង់បេ ្ដ ះ សនន ី ី្ល មនមនដីធី្ល ិ ច្រតូវបនដកយកជបេ េលើកែលងែតមនករ្រពមេ្រព ងេ ្ដ ះ សនន េនកនុងអំឡុងេពលអនុវត្ដគេ្រមងេឡយ ើ យ្រសម័គចិត្ដ រ ងកមមសិទិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធី្ល និង ធ អនកទទួលករ។ អនកទទួលករ្រតូវទទួលខុ ស្រតូវកនុងករជួសជុ លករខូ ចខតទំងេនះេឡើងវញ ិ មុនេពល្របគល់េទឱយកមមសិទិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធីវញ។ ធ ្ល ិ  ករបត់បង់្រទពយសមបត្ដេផ ងៗេទៀត ិ អចលន្រទពយេផ ងៗេទៀតេ្រកពដីធី្ល(ដូចជរបង) ែដលបនបត់បង់ ឬខូចខត ករជួសជុល( ី ថ បន) ្រទពយសមបត្ដិទងេនះេឡើងវញ ្រតូវេធ្វើករចរចជមួយនឹងកមមសិទិធករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធី្ល ំ ិ េហើយបនប់មក្រតូវបញចូ លេទជែផនកមួយៃនកិចសនយរបស់គេ្រមង ទ ច  នតវធៃនករត ៉ ី ិ ិ ី កមមសិទករ ឬេភគី ឬអនកេ្រប្របស់ដធី្ល ី ិធ ើ េ មក់ែដលមន ន ងសង់។ រមមណថ ខ្លួនមន្រតូវបនេគ្រប្រពត្ដ ៍ ិ ឹ យយុតិ្ដធម៌ ឬមន្រតូវបនផ្ដល់សំណងឱយបន្រគប់ចំនួន ចំេពះដីធី្ល ឬ្រទពយសមបត្ដរបស់ខួ ន ្ល ិ ិ ចេធ្វករត ៉ េ ើ ែដលបនបត់បង់ ឬខូ ចខត េចសងត់។ ក យផល់មត់ ឬជ ទ យលកខណអក រេទេមឃុំ ៍ ្របសិនេបើករត ៉ េនះមន្រតូវបនេ ិ ះ្រ យ កមមសិទិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធី្ល ធ ចេធ្វើករ ្របសិនេបករត ៉ េនះមន្រតូវបនេ ើ ិ ះ្រ យ កមមសិទករ ឬេភគី ឬអនកេ្រប្របស់ដធី្ល ី ិធ ើ ចេធ្វើករ ្របសិនេបករត ៉ េនះមន្រតូវបនេ ើ ិ ះ្រ យ កមមសិទករ ឬេភគី ឬអនកេ្រប្របស់ដីធី្ល ិធ ើ ចេធ្វើករ ត ៉ េទ្រកុមស្រមបស្រមួល្រសុក ខណ ែដលទទួលខុស្រតូវចំេពះឃុំ សងត់េនះ។ ្ឌ ក ត ៉ េទអភបលេខត្ដ ្រកុង េ ិ ត ៉ េ យផល់មត់ ឬជ ទ យផល់មត់ ឬជ ទ យលកខណអក រ។ ៍ យលកខណអក រេទេលខធករ ្ឋ ន គ.ជ.វ.វ ែដលសថិតេនកនុងអគគ ៍ ិ នយក ្ឋ នរដ្ឋបលមូល ្ឋ ន ្រកសួ ងម េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ ៃផទ ្រកុងភនេពញ។ េលខធករ ្ឋ ន គ.ជ.វ.វ នឹងេធ្វើករ ំ ិ 317
 35. 35. ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ស្រមបស្រមួលេដើមបេ ី េនលំ ែខមក ះ្រ ឆ ំ២០០៩ ន យបញេនះ។ ្ហ ប់ថក់នីមយៗ កមមសិទិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធីមនសិទិទទួលនូវករេឆ្លើយតបជ ន ួ ធ ្ល ធ យលកខណអក រវញ េនកនុងរយៈេពល១០ៃថង បនប់ពករ ៍ ទ ិ ី ក់ពកយត ៉ ។ កមមសិទិករ ឬេភគីឬអនកេ្របើ្របស់ដីធីមនចំបច់បង់្របក់កុ ងករត ៉ េនកនុងនីតិវធីៃនករត ៉ េនះេទ។ ធ ្ល ិ ន ិ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 318
 36. 36. ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦БƯƠ.ơ ÐЮŪŌ₣ņРŲĕЊĊþНе ₤İijс Њ ˛ ũģŎŁũ‗чŲ◦ċ˝ņŊřБĊųБ េខត្ដ ្រកុង ឃុំ សងត់ ក ្រសុក ខណ ្ឌ េលខកូដឃុំ សងត់ ក េឈះគេ្រមង ៖ ម កលបរេចឆទចប់េផ្ដើមអនុវត្ដគេ្រមង ៖ ិ ករពពណនគេ្រមង ៖ ៌ ិ េឈះម្រន្ដទទួលបនទុកកនុងករេធ្វរបយករណ ៖ ម ៍ ី ើ ơ. Łũĩ℮Įſĩ⅝Ŏď⅜ēũ‗к ពិពណនអំពីមេធយបយែដល្របជពលរដ្ឋ ទទួលបនព័តមនអំពីសំេណគេ្រមង និងអំពីសិទិធរបស់ ខួ ្លនកនុង ៌ ៌ ើ នមកមមសិទិធករ ឬេភគី ឬអនកេ្រប្របស់ដធ។ ី ី្ល ើ កលបរេចឆទៃនករ្របជុំផ ព្វផ យជ ិ ធរណៈ ចំនួន្របជពលរដ្ឋែដលបនចូ លរួម្របជុំ (ភប់បញជ ី េឈះ) ជ ម Ư. ŁũΒЮ₣˛ijřБĊųБЮŢŎŌĕŁũşРŲũУņ កលបរេចឆទៃនករ្របមូលព័តមនដីធី្ល និង្រទពយសមបត្ដិែដលប៉ះពល់ ៌ ិ កលបរេចឆទៃនករ្របជុំជមួយ្របជពលរដ្ឋេដើមបពភក នង្រពមេ្រព ង ិ ី ិ ិ ចំនួន្របជពលរដ្ឋែដលបនចូ លរួម្របជុំ (ភប់បញជ ី េឈះ) ជ ម ទំហំៃផទដីែដលបនបរចគេ ិ ច យសម័្រគចិត្ដ ទំហំៃផទដីែដល្រតូវទូទត់សំណង េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ សរុបៃផទដែដលបត់បង់ ី 319
 37. 37. ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក តៃម្ល្រទពយសមបត្ដេផ ងៗែដលបនបរចគេ ិ ិ ច ឆ ំ២០០៩ ន យសម័្រគចិត្ដ តៃម្ល្រទពយសមបត្ដិេផ ងៗែដល្រតូវទូទត់សំណង សរុបតៃម្ល្រទពយសមបត្ដេផ ងៗែដលបត់បង់ ិ ៃថងទី........ ែខ.............. ឆ.......... នំ ņūĕŚБ◦◦УŲĠĕĀО˝ЮĊſЧũģŎŁũ‗ч ឯក          រភប់មកជមួយ ៖ ជ ែផនទអេងកតដីធី្ល ី ងលទធកមមដីធី្ល កច្រពមេ្រព ងស្ដីពលទធកមមដីធី្ល ិ ច ី ករគណនតៃម្លសំណង នងករទូទត់សំណង ិ បញជ ី េឈះអនកបរចគដីធី្ល និង្រទពយសមបត្ដិេ ម ិ ច យសម័្រគចិត្ដ សកមមភពននែដល្រតូវបញច ប់មុនេពលចប់េផ្ដើមកិចចលទធកមម សកមមភពននែដល្រតូវបញចូ លកនុងកិចចសនយ បញជ ី េឈះអនកចូ លរួមេធ្វអេងកតដីធី្ល ម ើ កំណត់េហតុ្របជុំ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 320
 38. 38. ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦БƯƠ.Ư ″Ŭ₣Ų◦ċ˝ņŊřБĊųБ េលខកូដ េលើែផនទី េឈះកមមសិទករ ម ធិ ឬេភគី ៃផទដែដល ី បត់បង់ ៃផទដសរុប ី េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ %ដែដល ី ្រតូវបត់បង់ ដំ ្របចំ ំ ឆែដលមន នំ កលបរេចឆទ ិ ្របមូលផល ចំននេដមេឈែដល្រតូវបំផញ ួ ្ល ើ ើ េឈហូបែផ្ល ើ ៃ្រពេឈើ ្រទពយធនេផ ងៗ ែដល្រតូវបត់បង់ តៃម្ល្រទពយសមបត្ដិ េផ ងៗែដល្រតូវបត់បង់ 321
 39. 39. ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦БƯƠ.ư ˝ЊşĆŪĮņЮŪĮЭ₣₤ŚБĮБŲ◦ċ˝ņŊřБĊųБ េឈះអនកទទួលរងករប៉ះពល់ ៖ ម េភទ ៖ យុ ៖ េលខអត្ដសញណប័ណ ៖ ញ ្ណ មុខរបរ ៖ សយ ្ឋ ន ៖ ករពពណនអំពដីធែដល្រតូវបនេ្រប្របស់េ ៌ ិ ី ី្ល ើ យគេ្រមង ៃផទដែដលបនបត់បង់ ៖ ី េលខកូដេលើែផនទីអេងកតដីធី្ល ៖ ដំ ំ្របចំឆែដលកំពុង នំ ដុះេនេលើដីបចចុបបនន ៖ ំ េដមេឈែដល្រតូវបំផញ ្ល ើ ើ កលបរេចឆទករ្របមូលផលបនប់ ៖ ទ ិ ្របេភទ ចំនន ួ េដមេឈហូបែផ្ល ើ ើ េដមេឈស្រមប់ជចំណល ឬ ូ ើ ើ ផគតផគងជីវភព្រគួ ់ ់ រ េដមេ ន ត ើ េដមេឈធមមជតិ ើ ើ ពពណន្រទពយសមបត្ដិេផ ងៗេទៀតែដល្រតូវបត់បង់ ឬ្រតូវរុះេរេចញ កនុងករអនុវត្ដគេ្រមង ៖ ៌ ិ ើ ពពណនអំពីផលប៉ះពល់បេ ៌ ិ ្ដ ះ ដធីែដល្រតូវេធ្វើករទូទត់សងវញ ី ្ល ិ សននៃនករអនុវត្ដគេ្រមង ៖ កមមសិទិករឬេភគីបចចុបបនន ធ ៃផទដី ៖ េលខកូដេលើែផនទីអេងកតដីធី្ល ៖ កលបរេចឆទៃនករេផទរដធី្លសំណងេទឱយកមមសិទករឬេភគី ី ិ ិធ ្របេភទសំ ណងទូទត់េផ ងៗេទៀតែដល្រតូវផ្ដល់មុនេពលករអនុវត្ដគេ្រមងចប់េផ្ដើម ៖ ករងរែដល្រតូវអនុវត្ដេ យអនកទទួលករេដើមបទូទត់សងករខូចខត្រទពយសមបត្ដិែដលមន្រ ី េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ ប់ ៖ 322
 40. 40. ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ₤е‗₣◦РĈijсďŪģ˝сņНĕ˝ЊşĆŲ◦ċ˝ņŊ ល.រ ករបរយយ ិ ឯក ចំនន ួ តៃម្លឯក តៃម្លសរុប សរុបសំ ណងទូទត់ កលបរេចឆទទូ ទត់សំណង ិ ₤е‗₣◦РĈijсďŪ◦Įŏ₤ņġijŚЊ˝₣ΒеΌО₣ЮĮŲΒĕНŷijŚ˝ЊşĆ₤ĕŜ (ĠĜĠсĮБĠŃĆ ĠсŁũ⅜₣₤₣с) ĖО Ā ល.រ ករបរយយ ិ កលបរេចឆទទូ ទត់សំណង ិ ឯក ចំនន ួ ៃថងទ........ ែខ.............. ឆ.......... នំ ី ៃថងទ........ ែខ.............. ឆ.......... នំ ី ЮņþНе Юč₤İijс ˛ ΒĖ˝◦◦УŲũ₣ŁũĠлйĵŲс េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 323
 41. 41. ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦БƯƠ.̉ ÐЮŪŌ₣ņРŲĕЊĊþНе ₤İijс Њ ˛ ŁũÐ‗Ĝijаņų₤е‗₣ ĕЊ₣Łũ◦РĈijс₤е‗₣ េខត្ដ ្រកុង ៖ ្រសុក ខណ ៖ ្ឌ េឈះគេ្រមង ៖ ម ឃុំ សងត់ ៖ ក េលខកូដឃុំ សងត់ ៖ ក េឈះអនកទទួលរងករប៉ះពល់ ម ៃផទដីែដលបត់បង់ (គិតជែម៉្រតកេរ) ្របេភទដែដលបត់បង់ ី តៃម្លដី និង្រទពយសមបត្ដិននេនេលើដីេនះ ៖ ក). សំ ណងទូទត់ជ្របក់មនកចលទធកមម ុ ិ ច ល.រ ករបរយយ ិ ឯក ចំនន ួ តៃម្លឯក សរុបសំ ណងទូទត់ កលបរេចឆទៃនករទូទត់សំណង ិ ខ). សំ ណងទូទត់ជ្រទពយសមបត្ដកុ ងអំឡុងេពលអនុវត្ដកចសនយ (បនប់ពបញច ប់ករ ទ ិ ន ិ ច ី ល.រ តៃម្លសរុប ករបរយយ ិ ឯក ងសង់) ចំនន ួ កលបរេចឆទៃនករទូទត់សំណង ិ មូល ្ឋ នៃនករកំណត់តៃម្ល ៖ ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... កលបរេចឆទ្របជុំរបស់គណៈកមមករកំណត់ៃថ្លដី ិ អនកចូ លរួម្របជុំ (ភប់មកជមួយនូវបញជ ី វត្ដមន នងកំណត់េហតុ) ជ ិ កលបរេចឆទៃនករយល់្រពមេទេលើៃថ្លសំណងរបស់អនកប៉ះពល់ ិ គណៈកមមករសូ មបញក់ថ ករទូទត់សំណងេនះ ្រតូវបនេធ្វេឡងយង្រតម្រតូវ នងេពញេលញ េទ ជ ៉ ើ ើ ឹ ិ ៃថ្លដីែដលបនឯកភពគ ចំេពះអនកែដលបនទទួលរងនូវករប៉ះពល់ ៖ ន េឈះសមជកគណៈកមមករ ម ិ ហតថេលខ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ ម កលបរេចឆទ ិ 324
 42. 42. ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦БƯƠ.̣ ĠŃą БЮěйΒĖ˝ĠũЋČÐřБĊųБ ĕЊ₣Ū◦Įŏ₤ņġijŚЊЮŢŎ₤ŊњŪÐşЊijόŏÐЮŪŌ₣ Ŋ Ć Ś េ កមមសិទិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធីបនយល់្រពមបរចគដីធី្ល និង្រទពយសមបត្ដិរបស់ខួ នឱយគេ្រមង ធ ្ល ្ល ិ ច ្ដ យ ចុះហតថេលខ ឬផ្ដិតេមៃដេនេលើទ្រមង់េនះ។ ករបរចគេនះ គជករសម័្រគចិត។ ្របសិនេបើកមមសិទិធករ ិ ច ឺ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធីមនចង់បរចគដីធី្ល និង្រទពយសមបត្ដិរបស់ខួ នឱយគេ្រមងេទ គត់្រតូវបដិេសធកនុងករ ្ល ិ ្ល ិ ច ចុះហតថេលខ ឬផ្ដិតេមៃដេហើយ្រតូវេសនើសុំស្រមប់សំណងទូទត់។ ល.រ េឈះ ម ភូមិ មុខរបរ េលខកូដេលើ ែផនទអេងកតដធ្លី ី ី េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ ៃផទដែដល ី បត់បង់ តៃម្ល្រទពយសមបត្ដិ េផ ងៗែដលបត់បង់ ហតថេលខ ឬ ន មេមៃដ 325
 43. 43. ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦БƯƠ.̀ ₤˝ņŊļĮĜĜЯřŲŪijСŷĠŃĆ ĠсņНĕЮĮŲČĠсЮĩŚЧņ˝ЊşĆŲ◦ċ˝ņŊ សកមមភព កលបរេចឆទេ្រគង ិ មេធយបយេផទ ងផត់ ទ ៃថងទី........ ែខ.............. ឆ.......... នំ ņūĕŚБ◦◦УŲĠĕĀО˝ЮĊſЧũģŎŁũ‗ч េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 326
 44. 44. ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦БƯƠ.́ ₤˝ņŊļĮĜĜЯřŲŪijСŷĠŃĆС Ų˝Ė₣˝ЊşĆ₤ĕŜ О អនកទទួលករ្រតូវអនុវត្ដសកមមភពននខងេ្រកមេនះ ែដលជែផនកមួយៃនកិចសនយ េដមបេធ្វើករទូទត់ ច ើ ី សងឱយេទកមមសិទិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធីែដលបនបត់បង់ ឬខូចខត្រទពយសមបត្ដិ និងេដើមបជួសជុល ធ ្ល ី េឡើងវញនូវករខូចខតបេ ិ ទកែន្លង ី ្ដ ះ សនន េនកនុងអំឡុងេពលៃនករអនុ វត្ដគេ្រមង។ ពពណនអំពករបត់បង់ ឬខូចខត ៌ ិ ី ករងរែដល្រតូវេធ្វេ ើ យអនកទទួលករ ៃថងទី........ ែខ.............. ឆ.......... នំ ņūĕŚБ◦◦УŲĠĕĀО˝ЮĊſЧũģŎŁũ‗ч េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 327
 45. 45. ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦БƯƠ.៨ ĠŃą БЮěйΒĖ˝şРŲũУņЮĊſЧΒЮ₣˛ijřБĊųБ Ŋ ល.រ េឈះ ម ៃថងទី........ ែខ.............. ឆ.......... នំ ភូមិ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ េភទ យុ តួនទី 328
 46. 46. ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦БƯƠ.៩ ÐЮŪŌ₣ņРŲĕЊĊþНе ₤İijс Њ ˛ ũģŎŁũ‗чĠ ũЋČÐřБĊųБЮŢŎ₤ŊњŪÐşЊijŚ Ć េខត្ដ ្រកុង ឃុំ សងត់ ក ្រសុក ខណ ្ឌ េលខកូដឃុំ សងត់ ក េឈះគេ្រមង ៖ ម កលបរេចឆទចប់េផ្ដើមអនុវត្ដគេ្រមង ៖ ិ ករពពណនគេ្រមង ៖ ៌ ិ ơ. Łũĩ℮Įſĩ⅝Ŏď⅜ēũ‗к ពិពណនអំពីមេធយបយែដល្របជពលរដ្ឋ ទទួលបនព័តមនអំពីសំេណគេ្រមង និងអំពីសិទិធរបស់ ខួ ្លនកនុង ៌ ៌ ើ នមកមមសិទិធករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធី។ ្ល កលបរេចឆទៃនករ្របជុំផ ព្វផ យជ ិ ធរណៈ ចំនួន្របជពលរដ្ឋែដលបនចូ លរួម្របជុំ (ភប់បញជ ី េឈះ) ជ ម Ư. ŁũΒЮ₣˛ijřБĊųБЮŢŎŌĕŁũşРŲũУņ កលបរេចឆទៃនករ្របមូលព័តមនដធី្ល នង្រទពយសមបត្ដែដលផលប៉ះពល់ ៌ ី ិ ិ ិ កលបរេចឆទៃនករ្របជុំជមួយ្របជពលរដ្ឋេដើមបពិភក នង្រពមេ្រព ង ិ ី ិ ចំនួន្របជពលរដ្ឋែដលបនចូ លរួម្របជុំ (ភប់បញជ ី េឈះ) ជ ម ទំហំៃផទដីែដលបនបរចគេ ិ ច យសម័្រគចិត្ដសរុប តៃម្ល្រទពយសមបត្ដេផ ងៗែដលបនបរចគេ ិ ិ ច យសម័្រគចិត្ដ ៃថងទី........ ែខ.............. ឆ.......... នំ ЮņþНе Юč₤İijс ˛ ឯក      រភប់មកជមួយ ៖ ជ ែផនទអេងកតដីធី្ល ី ងលទធកមមដីធី្ល បញជ ី េឈះអនកបរចគដីធី្ល និង្រទពយសមបត្ដិេ ម ិ ច បញជ ី េឈះអនកចូ លរួមេធ្វើអេងកតដីធី្ល ម យសម័្រគចិត្ដ កំណត់េហតុ្របជុំ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 329
 47. 47. ័ ធ ឧបសមពនទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ◦Ūņ₣с◦БƯơ.ơ ÐЮŪŌ₣ņРŲĕЊĊЊþНе ₤İijс ˛ ũģŎŁũ‗ч₤БĮБ ŷЋēĕŁũŁũĵũ₤НŷijŚЊļĮĄĕďijЊЮřЧņļÐijЊş Ś េខត្ដ ៖ ្រសុក ៖ ឃុំ ៖ េលខកូដឃុំ ៖ ចំននភូមមនជនជតេដមភគតចែដលពក់ពននងគេ្រមង ៖ ួ ័ ធ ឹ ិ ិ ើ ិ េឈះ្រកុមជនជតិ ៖ ម េឈះគេ្រមង ៖ ម ំ ១. ករ្របជុផ ព្វផ យអំពគេ្រមងដល់ជនជតេដមភគតច ី ិ ើ ិ ំ ើ សូ មបរយយលម្អតអំពកលបរេចឆទ ទីកែន្លង អនកចូ លរួម ដេណរករ មតេយបល់ នងលទធផលៃនករ ិ ិ ី ិ ិ ិ ្របជុំ មភូមនីមយៗ ៖............................................................................................................... ិ ួ ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ២. េតកលបរេចឆទ េពលេវ ើ ិ ំ នងទកែន្លងៃនករ្របជុផ ព្វផ យអំពគេ្រមងេនះ ិ ី ី បនទទួលករយល់្រពមពេមដកនំរបស់ជនជតេដមភគតចែដរឬេទ? ឹ ី ិ ើ ិ បទ េទ េបបន សូ មបញក់ ៖.................................................................................................................. ជ ើ .............................................................................................................................................។ េបមនបន សូ មបញក់អំពមូលេហតុ ៖.......................................................................................... ជ ើ ិ ី ............................................................................................................................................... ំ ៣. េតករ្របជុផ ព្វផ យអំពគេ្រមងដល់ជនជតេដមភគតច មនបកែ្របជភ ើ ី ិ ើ ិ ជតេដមភគតច ិ ើ ិ ចយល់បន នងេ្រប្របស់វធី ិ ិ ើ ្រស្ដឬឧបករណ ៍ ែដលជន មញញ ៗែដរឬេទ? បទ េទ េបបន សូ មបញក់ ៖.................................................................................................................. ជ ើ .............................................................................................................................................។ េបមនបន សូ មបញក់អំពមូលេហតុ ៖.......................................................................................... ជ ើ ិ ី ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ំ ិ ៤. ករ្របជុពភក ជមួយជនជតេដមភគតចអំពេ្រគងករគេ្រមង ិ ើ ិ ី ំ ើ សូ មបរយយលម្អតអំពីកលបរេចឆទ ទីកែន្លង អនកចូ លរួម ដេណរករ មតិេយបល់ និងលទធផលៃនករ ិ ិ ិ ្របជុំេនះ ៖ ................................................................................................................................ ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 330

×