ច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតំាងតំណាងរាស្រ្តនិងច្បាប់ស្តីពិវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការប

413 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
413
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
36
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតំាងតំណាងរាស្រ្តនិងច្បាប់ស្តីពិវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការប

 1. 1. c,ab´sþIBIkareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ nigc,ab´sþIBIviesaFnkmnc,ab´sþIBIkareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ -1- CMBUkTI 1 bTb,BaØtiþTUeTA maRta 1- c,ab´en¼maneKaledAkMNt´Gg:karerobcMkareá¼eqñat EbbbT nigkarRbRBwtþeTAénkareá¼ eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ EdlCasmaCikrdæsPaénRB¼raCaNacRkkm<úCa . maRta 2- kareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ RtÚvGnuvtþtameKalkarN_énlT§iRbCaFibetyüesrI Bhubkß . maRta 3>-fqI kareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþRtÚveFVIeTLIgerogral´RáMqñaMmþg . kalbriecäTénkareá¼eqñatRtÚvkMNt´ nigRbkasedaynaykrdæm®nþI tamsMeNIrbs´ rdæm®nþIRksYgmhaépÞ . kareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ RtÚveFVIenAéf¶GaTitüEtmYyéf¶ elIkElgEtenAkñúg sSanPaBNamYydUcxageRkam £ - kñúgkrNIRbFans&kþiEdlcaMác´RtÚvelIkéf¶eá¼eqñat . - kñúgkrNIEdlrdæsPaRtÚvánrMlaymunputGaNtþi . kñúgkrNIen¼kareá¼ eqñateRCIstaMgrdæsPafnI RtÚvRbRBwtþeTAkñúgry£eBlhuksib (60)éf¶ y¨agyUrcab´BIéf¶rMlay rdæsPa . - kñúgkrNIEdlrdæsPaRtÚvánRbkas[bnþnItikalrbs´xøÜn RsbtamkfaxNÐ TI 5 maRta 78 énrdæFmnnuBaØ . maRta 4- karRKb´RKgkareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ CasmtSkic©rbs´KN£kmnaFikarCatierob cMkareá¼eqñat EdlmanEcgkñúgCMBUkTI3 énc,ab´en¼ . CMBUkTI 2 RbB&n§eá¼eqñat nigkarkMNt´Gasn£ maRta 5- tMNagra®sþRtÚváneRCIstaMgedaykareá¼eqñatCaTUeTA Caskl edayesrI RtwmRtÚv nigyutþiFm’ edayesnIPaB edaycMeBa¼ tamviFIeRCIserIseqñatCasm¶at´ . kareá¼eqñatRtÚveFVItamRbB&n§smamaRttamextþ Rkúg edayykextþ Rkúg CamNÐl eá¼eqñat .
 2. 2. c,ab´sþIBIkareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ nigc,ab´sþIBIviesaFnkmnc,ab´sþIBIkareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ -2- maRta 6- Gasn£enAkñúgrdæsPamancMnYny¨agtic mYyryémÖ ( 120 ) . maRta 7- erogral´qñaMTI3 énnItikalrbs´rdæsPa KN£rdæm®nþIRtÚvbeg;ItKN£kmnkarkMNt´Gasn£ rdæsPa edIm,IeFVIkarEkERbcMnYnGasn£ nigEbgEckGasn£tamextþ Rkúg . KN£kmnkaren¼mansmasPaBdUcxageRkam½ - tMNagmYyrUbénKNbkßneyaáynImYy@ EdlmanGasn£kñúgrdæsPa . - tMNagRksYgmhaépÞBIrrUb . - naykénviTüasSanCatisSiti . KN£kmnkaren¼dwknaMedayRbFanmYyrUb GmedayGnuRbFanmYyrUb EdleRCIstaMgkñúg cMeNamsmaCikKN£kmnkaredaykareá¼eqñattammtiPaKeRcIndac´xatBIsmaCikKN£kmnkaren¼ . KN£kmnkaren¼RtÚveFVIráykarN_ nigelIksMeNIGMBIkarbEnSmGasn£ ¦karrkßaTuk cMnYnGasn£enAdEdlCUnrdæaPiál edayEpðkelIsSanPaBRbCaBlrdæ sSanPaBPUmisa®sþ sg:m nig esdækic© . raCrdæaPiálRtÚveFVIesckþIRBagc,ab´sþIBIkarkMNt´cMnYnGasn£en¼CUnrdæsPaGnum&t . kñúgkrNIxkxanBMuánkMNt´CafnInUvcMnYnGasn£kñúgrdæsPa cMnYnGasn£ena¼RtÚvyktam cMnYnGasn£rdæsPaEdlmankñúgnItikalcugeRkay . maRta 8- cMnYnGasn£EdlRtÚvmanenAkñúgrdæsPa nigcMnYnGasn£EdlRtÚvEbgEcktamextþ Rkúg RtÚvpßBVpßayCasaFarN£y¨agticmYyqñaM munéf¶eá¼eqñat . maRta 9- kñúgkarrkcMnYnGasn£fnIrbs´rdæsPa RtÚvKNnatamrUbmnþdUcxageRkamedayminKitcMnYn sl´½ kñúgkarrkcMnYnGasn£tamextþ Rkúg RtÚvKNnatamrUbmnþdUcxageRkam ½ ÷ p bm cm - bm CacMnYnRbCaBlrdæExnr enAeBleá¼eqñateRCIstaMgtMNag ra®sþcugeRkayknøgmken¼ . - cm CacMnYnGasn£kñúgrdæsPabc©úb,nñ . - p CaplEckRbPaKedayBMuKitcMnYnsl´ . ÷ cf bb p - bb CacMnYnRbCaBlrdæExnrbc©úb,nñ . - cf CacMnYnGasn£fnIedayBMuKitcMnYnsl´ . ÷ c b p - b CacMnYnRbCaBlrdæExnrkñúgextþ Rkúg . - p CaplEckRbPaKEdlánmkBIkarKNnaxagelI . - c CacMnYnGasn£fnIkñúgextþ Rkúg edayBuMKitcMnYnsl´.
 3. 3. c,ab´sþIBIkareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ nigc,ab´sþIBIviesaFnkmnc,ab´sþIBIkareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ -3- maRta 10- cMeBa¼extþ RkúgNaEdlmanRbCaBlrdæticCagplEckRbPaK k¾RtÚvmanGasn£mYyEdr. cMeBa¼Gasn£EdlenAsl´ KN£kmnkarkMNt´Gasn£rdæsPa GaceFIVsMeNIbEnSmGasn£ eTAextþ Rkúg edayEpðktamsSanPaBPUmisaRsþ sg:m nig esdækic© . CMBUkTI 3 karRKb´RKgkareá¼eqñat maRta 11- kareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ RtÚvRKb´RKgedayKN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñat ehAkat´ ¨ K¿C¿b ¨ . KN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñatmanKN£kmnkarextþ RkúgerobcMkar eá¼eqñat KN£kmnkarXMu sg;at´erobcMkareá¼eqñat nigKN£kmnkarkariyal&yeá¼eqñat edIm,I Gnuvtþkargarrbs´xøÜn . maRta 12- KN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñat CaGg:karÉkraC nigGBüaRkwtkñúgkarGnuvtþsmtSkic© rbs´xøÜn . smaCikTaMgTLayénKN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñat nigsmaCikénKN£kmnkarerob cMkareá¼eqñatRKb´lMdab´fñak´ RtÚvmanCMhrGBüaRkwt}tlMeGogkñúgkarGnuvtþkargareá¼eqñat . maRta 13 fŠI (BIr)- KN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñatmansmasPaBdUcteTA £ - }sßrCnExnrmYyrUb RbFan - }sßrCnExnrmYyrUb GnuRbFan - }sßrCnExnrRáMBIrrUb smaCik RbFan GnuRbFan nigsmaCikénKN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñatRtÚveRCIserIskñúg cMeNam}sßrCnEdlmansmtSPaBxagneyaáy bTBiesaFn_kñúgkargar nigmanek#eQna¼lð . RbFan GnuRbFan nigsmaCikénKN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñatRtÚvánEtgtaMg edayRB¼raCRkwtüy¨agticRáMBIr ( 7 ) Ex munéf¶eá¼eqñattamsMeNIrbs´KN£rdæm®nþI eRkayBI ánTTYlkaryl´RBmBIrdæsPa tammtiPaKeRcIndac´xaténsmaCikrdæsPaTaMgmUl . RbFan GnuRbFan nigsmaCikénKN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñatRtÚveFVIsc©aRbNi FanmuncUlkan´tMENg . rdæm®nþIRksYgmhaépÞ mankatBVkic©dak´CUnKN£rdæm®nþInUvesckþIRBagsmasPaBénKN£ kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñat y¨agticRáMbYn (9) Ex munéf¶eá¼eqñat . KN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñatmansiT§ieRCIserIsbuK:liktamkarcaMác´ sRmab´ dMeNIrkareá¼eqñat nigmanGK:elxaFikardæanmYyCaCMnYykar .
 4. 4. c,ab´sþIBIkareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ nigc,ab´sþIBIviesaFnkmnc,ab´sþIBIkareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ -4- maRta 14- kñúgkrNIEdlrdæsPaRtÚvánrMlaymunputGaNtþi KN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñat RtÚverobcMkareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþfnI[ánseRmcy¨agyUr huksib ( 60 ) éf¶ bnÞab´ BIéf¶rMlayrdæsPa . maRta 15-fŠI RbFan GnuRbFan nigsmaCikénKN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñat EdlCasmaCik énKNbkßneyaáy ¦/nigCaGñksiStkñúgCYrGñkdwknaMénGg:karminEmnrdæaPiál sg:msIuvil smaKm shCIB ¦/nigCam®nþIraCkar eRkayBIánTTYlkarEtgtaMgkñúgKN£kmnaFikarCatierobcM kareá¼eqñat RtÚvsMulaElgCasaSBrBIKNbkßneyaáy ¦/nigBICYrGñkdwknaMénGg:karminEmnrdæa Piál sg:msIuvil smaKm shCIB ¦/nigdak´BaküsMueTAbMerIkargareRkARkbx&NÐ rhUtdl´ éf¶cb´GaNtþi . RbFan GnuRbFannigsmaCikénKN£kmnkarextþ Rkúg XMu sg;at´erobcMkareá¼ eqñatEdlCasmaCikénKNbkßneyaáy ¦/nigCam®nþIraCkar eRkayBIánTTYlkarEtgtaMg RtÚvsMulaElgBIsmaCikénKNbkßneyaáyCabeNþa¼Gasnñ ¦/nigdak´BaküsMueTAbMerIkargareRkA Rkbx&NÐedIm rhUtdl´éf¶cb´Parkic© . RbFan ¦GnuRbFan ¦smaCikénKN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñat KN£kmnkarextþ Rkúg XMu sg;at´erobcMkareá¼eqñat RtÚvát´bg´muxtMENgkñúgkrNINamYydUcxageRkam½ - samIxøÜnTTYlmrNPaB . - samIxøÜnsMulaQb´CalaylkçN_Gkßr . - samIxøÜnát´bg´sm,TaviC¢aCIv£edaymanlixitbBa¢ak´BIRksYgsSab&nmansmtSkic© . - samIxøÜnRbRBwtþpÞúyBIbTbBa¢aépÞkñúg EdlkMNt´edayKN£kmnaFikarCatierobcMkar eá¼eqñat . karseRmcbeNþjecjBIRbFan ¦GnuRbFan ¦smaCikKN£kmnaFikarCatierobcMkar eá¼eqñatCasmtSkic©rbs´rdæsPa . karseRmcbeNþjecjBIRbFan ¦GnuRbFan ¦smaCikKN£kmnkarextþ Rkúg XMu sg;at´erobcMkareá¼eqñatCasmtSkic©rbs´KN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñat . - samIxøÜnRtÚvpþnÞaeTas[Cab´Bn§naKarBIbT«Rkidæ ¦mCÄimNamYy . kñúgkrNIEdlmanRbFan ¦GnuRbFan ¦smaCikénKN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñat át´bg´BImuxtMENg rdæm®nþIRksYgmhaépÞRtÚvdak´esñIebkçPaBfIn kñúgry£eBly¨agyUrdb´ ( 10 ) éf¶ eTAKN£rdæm®nþI . ry£eBlen¼GacBnüardl´samsib ( 30 ) éf¶ kñúgkrNIEdlKnankarerobcM eá¼eqñat .
 5. 5. c,ab´sþIBIkareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ nigc,ab´sþIBIviesaFnkmnc,ab´sþIBIkareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ -5- KN£rdæm®nIþRtÚvdak´esñIebkçPaBfnIeTArdæsPa kñúgry£eBly¨agyUrRáM ( 5 ) éf¶ bnÞab´ BIánTTYlsMeNIrbs´rdæm®nþIRksYgmhaépÞ . ry£eBlen¼GacBnüardl´db´RáM ( 15 ) éf¶ kñúgkrNIEdlKnankarerobcMeá¼eqñat . RbFan ¦GnuRbFan ¦smaCikénKN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñatEdlánTTYlkar EtgtaMgCMnYskEnøgEdlTMenren¼ RtÚvcUlkan´tMENgPøam . kñúgkrNIEdlmanRbFan ¦GnuRbFan ¦smaCikénKN£kmnkarextþ Rkúg XMu sg;at´ erobcMkareá¼eqñatát´bg´muxtMENg KN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñatRtÚveRCIserIsGñkCMnYs tambTb,BaØtiþdUcmanEcgkúñgvaküx&NÐTI1 maRta 18fnI nigvaküx&NÐTI1 maRta 20fnI énc,ab´en¼ . maRta 16-fqI KN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñatTTYlxusRtÚveFVIEpnkar erobcM nigcat´Ecgkareá¼ eqñatkñúgTUTaMgRbeTs . KN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñatmansiT§ieBjeljkñúgkarGnuvtþ smtSkic©rbs´xøÜn . siTi§GMNac Parkic©nigkarTTYlxusRtÚvTak´TgnwgEpnkarkmn karerobcMkar cat´EcgnigkarRtÜtBinitükareá¼eqñatmandUcteTA ½ 1- cat´viFankarRKb´rUbPaB edIm,IFana[kareá¼eqñatRbRBwtþeTAedayesrI RtwmRtÚv yutþiFm’ nigtamviFIeRCIserIseqñatCasm¶at´ . 2- erobcMKMeragEpnkarkargar fvika nigsmÖar£bMerI[kareá¼eqñat pßBVpßay RbtiTinénkareá¼eqñat . 3- EtgtaMgKN£kmnkarextþ RkúgerobcMkareá¼eqñat KN£kmnkarXMu sg;at´ erobcMkareá¼eqñat nigKN£kmnkarkariyal&yeá¼eqñat . 4- eFVIbTbBa¢a nItiviFI nigesckþIENnaMnanasRmab´dMeNIrkareá¼eqñatkñúgRkb x&NÐénc,ab´CaFrman . 5- elIkviFankar nigcat´EcgkargaredIm,IFanakic©karBarsnþisux nigsNþab´Fñab´ saFarN£kñúgsm&yeá¼eqñat . 6- RtÜtBinitükargarrbs´KN£kmnkarerobcMkareá¼eqñatRKb´lMdab´fñak´ . 7- kMNt´RBMEdnkariyal&yeá¼eqñat . 8- ecjesckþIsMerckMNt´TItaMgkariyal&ycu¼eQna¼eá¼eqñat nigkariyal&y eá¼eqñat . 9- plit nigEbgEcksmÖar£ brikçarbMerI[kargareá¼eqñat . 10- eRCIserIs nigEtgtaMgm®nþIcu¼CYyBinitübBa¢IeQna¼ nigcu¼eQna¼eá¼eqñattam c,ab´ nigbTbBa¢a . 11- erobcMbBa¢Ieá¼eqñat nigesovePAbBa¢Ieá¼eqñat .
 6. 6. c,ab´sþIBIkareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ nigc,ab´sþIBIviesaFnkmnc,ab´sþIBIkareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ -6- 12- Binitü nigpþl´suBlPaBbBa¢Ieá¼eqñat . 13- TTYl nigsMercelIBaküsMuQreQna¼eá¼eqñatrbs´KNbkßneyaáy nig karQreQna¼CaebkçCntMNagra®sþrbs´KNbkßneyaáy . 14- RtÜtBinitü nigsRmbsRmÜlkarRbRBwtþeTAénkareXasnaeá¼eqñat . 15- erobcM nigcat´Ecgkareá¼eqñat karrab´snøwkeqñat karbUksrublT§plnig karRbkaslT§pl . 16- dkhUtCabeNþa¼GasnñnUvsiT§ieá¼eqñat ¦pþl´siT§ieá¼eqñateTLIgvij . cu¼bBa¢IKNbkßneyaáyQreQna¼eá¼eqñat ¦lubecjBIbBa¢IQreQna¼eá¼eqñat rbs´KNbkßneyaáy . lubebkçPaBrbs´ebkçCnQreQna¼eá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ ¦TTYls:al´ ebkçPaBQreQna¼eTLIgvij . 17- RtÜtBinitücMNUlnigcMNaykñúgeBleXasnaeá¼eqñatrbs´ebkçCn nigKNbkß neyaáy . 18- cat´viFankar nigsRmbsRmÜledIm,I[mankareRbIRás´RbB&n§eXasnasaFarN£ tameKalkarN_esnIPaB . 19- pþl´B&t’manGMBIdMeNIrkareá¼eqñatdl´KNbkßneyaáy nigebkçCn nigTTYl sMeNInanaTak´Tgnwgkargareá¼eqñat . Fana[mankarpøas´bþÚrB&t’man nigkarsRmbsRmÜlCaRbcaMGMBIkic©dMeNIrkareá¼eqñat rvagKN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñat KN£kmnkarerobcMkareá¼eqñatRKb´lMdab´fñak´CamYy KNbkßneyaáy ebkçCn nigGñkEdl Bak´B&n§nana . 20- plitÉksarpßBVpßayGMBIkargareá¼eqñat . 21- elIkkMBs´karyl´dwgrbs´RbCaBlrdæGMBIkargareá¼eqñat tamry£karGb´rM nigkmnviFIpßBVpßayCasaFarN£ nigedaymeFüaáyepßg@eTot . 22- erobcMÉksar kmnviFI nigbNþú¼bNþalm®nþITTYlbnÞúkerobcMkareá¼eqñat . 23- BinitüsMerc nigecjb&NÑsm:al´tMNagKNbkßneyaáy Gñkseg;tkarN_ Cati nigGnþrCati . 24- RtÜtBinitüPaBRtwmRtÚvtamc,ab´ bTbBa¢a nigtamnItiviFIénkarGnuvtþkargareá¼ eqñat . 25- sMercedayebIksvnakarCasaFarN£elIbNþwgtva¨ ¦bNþwgCMTas´Tak´Tgnwg kareá¼eqñat elIkElgEtbNþwgEdlTak´TgnwgsmtSkic©rbs´tulakar . 26- bg;ar nigRtÜtBinitüPaBminRbRktIénkareá¼eqñat .
 7. 7. c,ab´sþIBIkareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ nigc,ab´sþIBIviesaFnkmnc,ab´sþIBIkareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ -7- 27- erobcMKN£kmnkaredIm,IbMpøajsnøwkeqñat EdláneRbIRás´kñúgkareá¼eqñat eRCIstaMgtMNagra®sþ tamGaNtþinImYy@ bnÞab´BIánrkßaTukRbkbedaysuvtSiPaBnUvsnøwkeqñat TaMgena¼ry£eBlbYn ( 4 ) qñaM cab´BIéf¶eá¼eqñattamGaNtþinImYy@ edaymankarcUlrYmBItMNag KNbkßneyaáyEdlmanGasn£kñúgrdæsPa . 28- GnuvtþkargardéTeTotEdlc,ab´ nigbTbBa¢aGnuBaØat ¦tRmÚv[Gnuvtþ . maRta 17-fŠI rebobrbbeFVIkarrbs´KN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñat RtÚvkMNt´edaybTbBa¢aépÞkñúg rbs´KN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñat RsbtambTb,BaØtiþEdlmanEcgkñúgc,ab´en¼ nigtam bTbBa¢a . kñúgkrNIEdlRbFanKN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñatGvtþman RtÚveFVIkarRbKl´ siT§iCalaylkçN_GkßrtamzananuRkm kñúgCYrKN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñat . karRbCMurbs´ KN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñatGacykCakarán lu¼RtaEtmankUr¨umBIrPaKbI ( 2/3 ) én smaCikKN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñat . krNIminRKb´kUru¨umsRmab´karRbCMuNamYy karRbCMu ena¼RtÚveka¼GeBa¢IjelIkTI 2 enAéf¶bnÞab´CabnÞan´ ehIykUr¨umsRmab´karRbCMuelIkTIBIren¼ RtÚvman cMnYnelIsBIBak´kNþalénsmaCikKN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñatTaMgmUl . ral´karseRmc rbs´KN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñatGacykCakarán lu¼RtaEtmanmtiPaKeRcIndac´xat yl´RBm . maRta 18-fŠI smasPaBKN£kmnkarextþ RkúgerobcMkareá¼eqñatRtÚvánEtgtaMgedayKN£kmnaFikar CatierobcMkareá¼eqñat kñúgcMeNamRbCaBlrdæ m®nþIraCkar ¦/nig GñkmuxGñkkarkñúgextþ Rkúg Edl mansiT§ieá¼eqñat elIkElgEtkgeyaFBlexmrPUminÞ nKrálCati m®nþItulakar bBVCitsasna GPiál GPiálrgextþ Rkúg Rsúk xNÐ smaCikRkúmRbwkßaXMu sg;at´ RbFanPUmi GnuRbFan PUmi nigsmaCikPUmi . smasPaBénKN£kmnkarextþ Rkúgen¼RtÚvmanRbFanmYy ( 1 ) rUb GnuRbFanmYy ( 1 ) rUb nigsmaCikBIbI ( 3 ) eTARáM ( 5 ) rUb . KN£kmnkarextþ Rkúgen¼manelxaFikardæan mYyCaCMnYykar . kñúgcenøa¼BIkareá¼eqñatmYyeTAkareá¼eqñatmYyeTot KN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñat RtÚvcat´[m®nþIelxaFikardæanmYy ( 1 ) rUb ¦BIr ( 2 ) rUb edIm,IbnþnirnþrPaBkargareá¼eqñat enAtamextþ Rkúg . maRta 19- Parkic©nigkarTTYlxusRtÚvrbs´KN£kmnkarextþ RkúgerobcMkareá¼eqñatmandUcteTA ½ 1- GnuvtþParkic©Edlc,ab´bTbBa¢aniglixitbTdæannanaGnuBaØat¦tRmÚv[Gnuvtþ . 2- GnuvtþParkic©nigsiT§iepßg@eTot EdlKN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñat RbKl´[.
 8. 8. c,ab´sþIBIkareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ nigc,ab´sþIBIviesaFnkmnc,ab´sþIBIkareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ -8- maRta 20-fŠI smasPaBKN£kmnkarXMu sg;at´erobcMkareá¼eqñat RtÚvánEtgtaMgeTLIgedayKN£ kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñat tamsMeNIrbs´KN£kmnkarextþ RkúgerobcMkareá¼eqñatkñúgcMeNam RbCaBlrdæ m®nþIraCkar ¦/nigGñkmuxGñkkarkñúgRsúk xNÐ XMu sg;at´EdlmansiT§ieá¼eqñatelIk ElgEtkgeyaFBlexmrPUminÞ nKrálCati m®nþItulakar bBVCitsasna GPiál GPiálrg Rsúk xNÐ smaCikRkúmRbwkßaXMu sg;at´ RbFanPUmi GnuRbFanPUmi nigsmaCikPUmi . smasPaBKN£kmnkaren¼manRbFanmYy ( 1 ) rUb GnuRbFanmYy ( 1 ) rUb nig smaCikbI ( 3 ) rUb . maRta 21- KN£kmnkarXMu sg;at´erobcMkareá¼eqñatmanParkic© nigkarTTYlxusRtÚv dUcteTA½ 1- GnuvtþParkic©Edlc,ab´bTbBa¢aniglixitbTdæannanaGnuBaØat¦tRmÚv[Gnuvtþ . 2- GnuvtþParkic©nigsiT§iepßg@eTot EdlKN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñat RbKl´[. maRta 22-fŠI smasPaBKN£kmnkarkariyal&yeá¼eqñat RtÚvánEtgtaMgeTLIgedayKN£kmnaFikar CatierobcMkareá¼eqñat tamsMeNIrbs´KN£kmnkarextþ RkúgerobcMkareá¼eqñat kñúgcMeNamRbCa Blrdæ m®nþIraCkarkñúgRsúk xNÐ XMu sg;at´EdlmansiT§ieá¼eqñat elIkElgEtkgeyaFBl exmrPUminÞ nKrálCati m®nþItulakar bBVCitsasna GPiál GPiálrgRsúk xNÐ smaCik RkúmRbwkßaXMu sg;at´ m®nþIEdlbMerIkargarrdæálkñúgsalaXMu sg;at´ RbFanPUmi GnuRbFan PUmi nigsmaCikPUmi . smasPaBKN£kmnkarkariyal&yeá¼eqñatnImYYy@ RtÚvmanRbFanmYy ( 1 ) rUb GnuRbFan mYy ( 1 ) rUb elxaFikarmYy ( 1 ) rUb nigsmaCikBIr ( 2 ) rUb tamkarcaMác´ nigkar kMNt´rbs´KN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñat . maRta 23- Parkic©nigkarTTYlxusRtÚvrbs´KN£kmnkarkariyal&yeá¼eqñatmandUcteTA½ 1- GnuvtþParkic©Edlc,ab´bTbBa¢aniglixitbTdæannanaGnuBaØat¦tRmÚv[Gnuvtþ . 2- GnuvtþParkic©nigsiT§iepßg@eTot EdlKN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñat RbKl´[. maRta 24- KN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñat GacecjesckþIsMercRbKl´siT§irbs´xøÜndl´KN£ kmnkarextþ RkúgerobcMkareá¼eqñat KN£kmnkarXMu sg;at´erobcMkareá¼eqñat KN£kmnkarkariya l&yeá¼eqñatnigm®nþI ¦Pñak´garbMerIkargareá¼eqñat edIm,IGnuvtþkargareá¼eqñat .
 9. 9. c,ab´sþIBIkareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ nigc,ab´sþIBIviesaFnkmnc,ab´sþIBIkareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ -9- maRta 25- ebkçCnQreQna¼eá¼eqñatCatMNagra®sþ ¦smaCikKN£kmnaFikarnayk énKNbkß neyaáy minGaccUlrYmkñúgsmaPaBKN£kmnaFikarCati ¦KN£kmnkarerobcMkareá¼eqñatáneTLIy. maRta 26-fŠI KNbkßneyaáynImYy@ EdlQreQna¼eá¼eqñat GacbBa¢ÚntMNagrbs´xøÜnBIr ( 2 ) rUb eBjsiT§imYy ( 1 ) rUb nigbRmugmYYy ( 1 ) rUb kñúgcMeNamGñkmansiT§ieá¼eqñat cUlrYmseg;t karN_emIlkareá¼eqñat tamkariyal&yeá¼eqñatnImYy@ . tMNageBjsiT§iRtÚvánGnuBaØateGaycUlkñúgkariyal&yeá¼eqñat nigkariyal&yrab´ snøwkeqñat . tMNagbRmugRtÚvánGnuBaØateGayCMnYstMNageBjsiT§i kñúgkrNIEdltMNageBjsiT§i Gvtþman . KNbkßneyaáynImYy@ mansiT§ipøas´bþÚrtMNagrbs´xøÜn . maRta 27- Gg:karminEmnrdæaPiálCati GnþrCati Gg:karGnþrCatinigRbeTsnanaGacbBa¢ÚntMNag rbs´xøÜn[cUlrYmCaGñkseg;tkarN_kareá¼eqñat . maRta 28- tMNagKNbkßneyaáyEdlQreQna¼eá¼eqñat tMNagGg:karminEmnrdæaPiálCati GnþrCati Gg:karGnþrCatinigRbeTsnana EdlcUlrYmseg;tkarN_eá¼eqñatRtÚvmankarTTYls:al´ BIKN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñat . maRta 29-fŠI GaCJaFrRKb´lMdab´fñak´EdlTTYlxusRtÚvkargarsnþisux sNþab´Fñab´saFarN£ nigvis&y kargarÉeTot RtÚvpþl´kic©shRbtibtþikardl´KN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñat nigKN£kmn karerobcMkareá¼eqñatRKb´lMdab´fñak´Cadac´xat edIm,IrkßasuvtSiPaB snþisux sNþab´Fñab´saFarN£ nigreboberobrykñúgsm&yeá¼eqñat kareXasnaeá¼eqñat kareá¼eqñat nigkarrab´snøwkeqñattam sMeNIrbs´KN£kmnaFikarCati ¦KN£kmnkarerobcMkareá¼eqñatRKb´lMdab´fñak´ . maRta 30- RbFanKN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñatRtÚvmanzan£ nigbuBVsiT§iesnInwg«bnaykrdæm®nþI . GnuRbFanKN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñatRtÚvmanzan£nigbuBVsiT§iesnInwgrdæm®nþI . smaCikén KN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñatRtÚvmanzan£nigbuBVsiT§iesnInwgrdæelxaFikar . GK:elxaFikar énKN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñatRtÚvmanzan£nigbuBVsiT§iesnInwgGK:naykRksYg .
 10. 10. c,ab´sþIBIkareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ nigc,ab´sþIBIviesaFnkmnc,ab´sþIBIkareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ -10- maRta 31- smaCikénKN£kmnkarerobcMkareá¼eqñatRKb´lMdab´fñak´déTeTot RBmTaMgbuK:likénGK: elxaFikardæan elxaFikardæan RtÚvánTTYlRák´kéRmtamkarkMNt´rbs´KN£kmnaFikarCatierobcM kareá¼eqñat . maRta 32-fŠI(BIr) KN£kmnkarXMu sg;at´erobcMkareá¼eqñat RtÚvbMeBjkargarrbs´xøÜn rhUtdl´éf¶Rbkas lT§plénkareá¼eqñatCasSaBr . KN£kmnkarraCFanI extþerobcMkareá¼eqñat RtÚvbMeBjkargarrbs´xøÜnrhUtdl´huksib (60)éf¶ eRkayBIkarRbkaslT§plénkareá¼eqñateRCIstaMgtMNagraRsþCasSaBr . RbFan GnuRbFan nigsmaCikénKN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñat RtÚvbnþkargarrbs´ xøÜnrhUtdl´mankarEtgtaMgfnI . kñúgkrNIxkxanminánerobcMsmasPaBénKN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñattameBl evladUcánbBaØtþkñúgvaküx&NÐTI 3 maRta 13fnI(BIr)énc,ab´en¼ smasPaBénKN£kmnaFikarCatierob cMkareá¼eqñatEdlmanRsab´ RtÚvbnþkargar nigmansmtSkic©cat´EcgerobcMkareá¼eqñateRCIstaMg tMNagra®sþ nigkareá¼eqñatepßgeTottamc,ab´tRmÚv . CMBUkTI 4 karcu¼bBa¢IKNbkßneyaáyQreQpa¼eá¼eqñat nigbBa¢IebkçCnQreQpa¼ maRta 33-fŠI RbCaBlrdæExnrEdlmansiT§i nigmanbMNgQreQna¼CaebkçCneá¼eqñateRCIstaMgCa tMNagra®sþRtÚvbMeBjl&kçx&NÐdUcxageRkam ½ 1- mansBa¢atiExnrBIkMeNIt . 2- manGayuémÖRáM (25) qñaMeTLIgeTA Kitdl´éf¶eá¼eqñat . 3- mansiT§ieá¼eqñat nigmaneQna¼kñúgbBa¢Ieá¼eqñat . 4- manTIlMenAkñúgRB¼raCaNacRkkm<úCa . 5- mankarEtgtaMgBIKNbkßneyaáy Edláncu¼bBa¢IQreQna¼eá¼eqñat .
 11. 11. c,ab´sþIBIkareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ nigc,ab´sþIBIviesaFnkmnc,ab´sþIBIkareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ -11- maRta 34-fŠI KnansiT§iQreQna¼CaebkçCneá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ½ 1- m®nþIraCkarsIuvil m®nþItulakar kgkmøaMgnKrálCati kgeyaFBlexmr PUminÞ kñúgmuxtMENg nigbBVCitsasna¦ 2- CnEdlRtÚvántulakarpþnÞaeTasdak´Bn§naKarBIbT«Rkidæ ¦bTmCÄim ehIy EdlminTan´mannItism,TaeTLIgvij¦ 3- CnEdlRtÚvánpþnÞaeTasdksiT§ieá¼eqñat¦ 4- Cnviklcrit ¦CnEdlsSitenAeRkamGaNaBüaálEdlmanlixitbBa¢ak´BI RksYgmansmtSkic©¦ 5- CnEdlRtÚvdkhUtCabeNþa¼GasnñnUvsiT§ieá¼eqñat ¦CnEdlRtÚvánlub eQna¼BIbBa¢Ieá¼eqñat edayKN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñat¦ 6- smaCikénKN£kmnaFikarCati nigKN£kmnkarerobcMkareá¼eqñateRCIstaMg tMNagra®sþ¦ 7- smaCikén«tþmRkúmRbwkßaénGg:ecARkm¦ 8- smaCikRkúmRbwkßaFmnnuBaØ . maRta 35-fŠI m®nþIraCkarsIuvil m®nþItulakar kgkmøaMgnKrálCati kgeyaFBlexmrPUminÞ smaCik RkúmRbwkßaFmnnuBaØ smaCik«tþmRkúmRbwkßaénGg:ecARkm nigbBVCitsasnaEdlmanbMNgQr eQna¼eá¼eqñateRCIstaMgCatMNagra®sþ RtÚvdak´BaküsMuc,ab´Qb´Biess ¦lacaksikçabTrhUt dl´éf¶RbkaslT§plénkareá¼eqñatCasSaBr y¨agticRáMBIr ( 7 ) éf¶ munéf¶ebIkyuT§nakareXasna eá¼eqñat . RbsinebIsamIxøÜnCab´eqñat samIxøÜnRtÚveFVIBaküsMutamzananuRkmeTAsamIRksYg ¦samI Gg:PaB eTAbeRmIkareRkARkbx&NÐedIm kñúgry£eBlGaNtþirbs´xøÜn . kñúgry£eBlsiStenAeRkA Rkbx&NÐedIm samIxøÜnRtÚvmansiT§ieTLIgzannþrskþi nigeTLIgfñak´edaysV&yRbvtþi nigrkßaGtItPaB kargarsRmab´TTYlesaFnnivtþn_ . enAeBlcb´GaNtþiCatMNagra®sþ samIxøÜnGacsMuRtlb´mkbeRmIkarenARksYg ¦Gg:PaB edImvij b¨uEnþmuxgarGaRs&yedaysamIRksYg ¦samIGg:PaBCaGñkseRmc . maRta 36-fŠI EbbbTénkaGnuvtþmaRta 33fnI maRta 34fnI énc,ab´en¼ RtÚvkMNt´edaybTbBa¢a nig nItiviFIrbs´KN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñat .
 12. 12. c,ab´sþIBIkareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ nigc,ab´sþIBIviesaFnkmnc,ab´sþIBIkareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ -12- maRta 37-fŠI karebIkbBa¢Icu¼eQna¼KNbkßneyaáyQreQna¼eá¼eqñat RtÚvcab´epþImekAsib ( 90 ) éf¶ munéf¶eá¼eqñat . edIm,Icu¼bBa¢IKNbkßneyaáyQreQna¼eá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþCapøÚvkar KNbkß neyaáyRtÚveFVIBaküsMucu¼bBa¢IKNbkßneyaáyQreQna¼eá¼eqñat tamEbbbTkMNt´eday KN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñat mkKN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñat y¨agyUrcitsib ( 70 ) éf¶ munéf¶eá¼eqñatedayP¢ab´mkCamYy ½ 1- esckþIcmøglixitbBa¢ak´karcu¼bBa¢IKNbkßneyaáy enARksYgmhaépÞ mYyc,ab´ . 2- eQna¼KNbkßneyaáyCaGkßreBj CaGkßrkat´nigsBaØasm:al´KNbkß neyaáy . 3- GasydæanénTIsñak´karkNþalrbs´KNbkßneyaáy . 4- bBa¢IebkçCnQreQna¼eá¼eqñatsrubTUTaMgRbeTs . bBa¢Ien¼RtÚvmanebkçCn eBjsiT§icMnYny¨agticmYyPaKbI (1/3) éncMnYnGasn£kñúgrdæsPa nigebkçCnbRmug cMnYnesnIKñanwg ebkçCneBjsiT§i . 5- eQna¼mNÐlEdlKNbkßneyaáymanbMNgeTAQr nigbBa¢IebkçCnQr eQna¼tammNÐlTaMgena¼ . bBa¢IebkçCnQreQna¼tammNÐlRtÚvmancMnYnebkçCn RKb´tamcMnYn kMNt´Gasn£ nigtamKMrUEdlKN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñatpþl´[ . cMeBa¼mNÐleá¼eqñatEdlmanGasn£mYy ( 1 ) ¦BIr ( 2 ) RtÚvmanebkçCn bRmúgcMnYny¨agticbI (3) rUb . 6- esckþIRbkasGMBIKNnIFnaKar EdlKNbkßneyaáyánTukRák´cMNUl epßg@ rYmmanTaMgviPaKTanEdlánmkBIRbPBNak¾eday enAFnaKarkñúgRB¼raCaNacRkkm<úCa Edl mankarTTYls:al´BIFnaKarCatiénkm<úCa . 7- lkçnþik£KNbkßneyaáy nigÉksarepßg@EdlbBa¢ak´BIkarbeg;ItKNbkß neyaáy . 8- esckþIRbkasrbs´KNbkßneyaáysnüafa cUlrYmeá¼eqñat nigTTYl yklT§plénkareá¼eqñatEdlRbRBwtþeTAedayesrI RtwmRtÚv nigyutþiFm’ nigcUlrYmGnuvtþc,ab´ sþIBIkareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ RkmsIlFm’ nigc,ab´sþIBIKNbkßneyaáy . 9- bBa¢IraynamKN£kmnaFikarnayk ¦KN£kmnaFikarGcié®nþy_ ¦Gg:karsmmUl rbs´KNbkßneyaáy . 10- bg;an´édbg´Rák´tm;l´cMnYndb´RáMlan ( 15¿000¿000 ) erolEdlecj edayrtnaKarCati . Rák´tm;l´en¼RtÚvánbgVilCUneTAsamIKNbkßneyaáyvij kñúgkrNI EdlKNbkßneyaáyena¼ánTTYlsnøwkeqñaty¨agticbIPaKry( 3% )éncMnYnsnøwkeqñatánkar ¦ánGasn£mYykñúgrdæsPa . kñúgkrNIEdlrdæsPaRtÚvánrMlaymunputGaNtþi karcu¼eQna¼KNbkßneyaáyQr eQna¼eá¼eqñat RtÚvRbRBwtþeTAkñúgry£eBldb´ ( 10 ) éf¶ KitBIéf¶RbkasrMlayrdæsPa .
 13. 13. c,ab´sþIBIkareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ nigc,ab´sþIBIviesaFnkmnc,ab´sþIBIkareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ -13- maRta 38-fŠI bBa¢IebkçCnQreQna¼eá¼eqñattammNÐlRtÚv½ 1- cu¼eQna¼tamlMdab´GaTiPaBBIx<s´mkTab tamkarkMNt´rbs´KNbkßneya áy. 2- manesckþIbBa¢ak´GMBIkarcu¼eQna¼eá¼eqñat edayGaCJaFrXMu sg;at´EdlsamIxøÜn ebkçCnena¼áncu¼eQna¼eá¼eqñat . 3- P¢ab´esckþIRbkasrbs´ebkçCnyl´RBmTTYlkarEtgtaMgCaebkçCn tammNÐl rbs´KNbkßneyaáyQreQna¼eá¼eqñat . maRta 39- ebkçCnmñak´@RtÚvmaneQna¼kñúgbBa¢IebkçCnQreQna¼sRmab´mNÐlEtmYyKt´ . ebkçCnEdlmaneQna¼kñúgbBa¢IebkçCnQreQna¼elIsBImYymNÐl RtÚvánRbkasfaát´ siT§iQreQna¼CaebkçCnedayKN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñat eTa¼CasamIxøÜneTAQreQna¼Ca ebkçCnkñúgKNbkßneyaáyNaepßgeTotk¾eday . maRta 40-fŠI KN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñat RtÚvBinitüseRmcelIBaküsMucu¼bBa¢IKNbkßneya áyQreQna¼eá¼eqñat kñúgry£eBly¨agyUrRáMBIr ( 7 ) éf¶ bnÞab´BIánTTYlBaküsMu . kñúgkrNIEdlrdæsPaRtÚvánrMlaymunputGaNtþi KN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñat RtÚvBinitü nigseRmcelIBaküsMucu¼bBa¢IKNbkßneyaáyQreQna¼eá¼eqñatCabnÞan´ . kñúgkrNIKN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñatyl´RBmcu¼bBa¢IKNbkßneyaáyQr eQna¼eá¼eqñat KN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñatRtÚvecjlixitbBa¢ak´karcu¼bBa¢IKNbkßneya áyQreQna¼eá¼eqñat CUnsamIKNbkßneyaáy . kñúgkrNIKN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñatBinitüeXIjfa sMNMulixitrbs´KNbkß neyaáyena¼BMuánbMeBjl&kçx&NÐNamYy EdlmanEcgkñúgmaRta 33fnI maRta 34fnI maRta 35fnI maRta 36fnI maRta 37fnI nigmaRta 38fnI énc,ab´en¼ KN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñatRtÚv CUndMNwgeTAsamIKNbkßneyaáyena¼vij edIm,IbMeBjbEnSm . KNbkßneyaáyen¼RtÚvbMeBjl&kçx&NÐEdlxV¼xat y¨agyUrRáM ( 5 ) éf¶ bnÞab´ BIéf¶EdlsamIKNbkßneyaáyánTTYllixitCUndMNwg . kñúgkrNIEdlrdæsPaRtÚvánrMlaymunputGaNtþi KNbkßneyaáyRtÚvbMeBjl&kçx&NÐ EdlxV¼xat[Tan´muneBlbBaÄb´bBa¢Icu¼eQna¼KNbkßneyaáyQreQna¼eá¼eqñat . putkMNt´en¼ ebIKNbkßneyaáyBMuánbMeBjl&kçx&NÐTaMgena¼eT KN£kmnaFikarCati erobcMkareá¼eqñatcat´Tukfa KNbkßneyaáyena¼eá¼bg´karcu¼bBa¢IKNbkßneyaáyQreQna¼ eá¼eqñat .
 14. 14. c,ab´sþIBIkareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ nigc,ab´sþIBIviesaFnkmnc,ab´sþIBIkareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ -14- maRta 41-fŠI RbsinebIebkçPaB ¦bBa¢IraynamebkçCnNamYyRtÚvánbdiesF tambTb,BaØtiþénmaRta 33fnI ¦maRta 34fIn ¦maRta 35fnI ¦maRta 39énc,ab´sþIBIkareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ KN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñatRtÚv½ - bMeBjEbbbTénkarbdiesFebkçPaB ¦bBa¢IraynamebkçCnedaybBa¢ak´BImUlehtu nigkalbriecäTénkarbdiesF . - pþl´esckþIcmøgénesckþIbdiesFmYyc,ab´eTAsamIxøÜn nigsamIKNbkßneya áy . - pþl´B&t’mandl´samIxøÜn nigeTAsamIKNbkßneyaáyfa GnuelamtammaRta 42fnIénc,ab´en¼ samIxÜøn ¦samIKNbkßneyaáyGacbþwgtv¨aCalaylkçN_GkßreTARkúmRbwkßa FmnnuBaØkñúgry£eBlRáM ( 5 ) éf¶ y¨agyUr bnÞab´BIéf¶TTYllixitCUndMNwgbdiesF . kñúgkrNIEdlrdæsPaRtÚvánrMlaymunputGaNtþi samIxøÜn ¦samIKNbkßneyaáy Gacbþwgtva¨CalaylkçN_GkßreTARkúmRbwkßaFmnnuBaØCabnÞan´ . - epJIesckþIcmøgénesckþIbdiesFmYyc,ab´CUnRkúmRbwkßaFmnnuBaØ edIm,ICaB&t’man nigrkßaTukmYyc,ab´CaÉksar . maRta 42-fŠI ebkçPaBNaEdlRtÚvánbdiesF ¦bBa¢IraynamebkçCnrbs´KNbkßneyaáyNaEdl RtÚvánbdiesFedayKN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñat samIxÜøn ¦samIKNbkßneyaáy ena¼mansiT§ibþwgtva¨CalaylkçN_GkßreTARkúmRbwkßaFmnnuBaØkñúgry£eBlRáM ( 5 ) éf¶ y¨agyUr bnÞab´BIéf¶ánTTYllixitCUndMNwgbdiesF . kñúgkrNIEdlrdæsPaRtÚvánrMlaymunputGaNtþi samIxøÜn ¦samIKNbkßneyaáy Gacbþwgtva¨CalaylkçN_GkßreTARkúmRbwkßaFmnnuBaØCabnÞan´ . RkúmRbwkßaFmnnuBaØRtÚvBinitü nigseRmcelIbNþwgtva¨en¼ kñúgry£eBldb´ ( 10 ) éf¶ y¨agyUr bnÞab´BIéf¶ánTTYlBakübNþwg . kñúgkrNIEdlrdæsPaRtÚvánrMlaymunputGaNtþi RkúmRbwkßaFmnnuBaØRtÚvBinitü nigseRmc elIbNþwgtva¨en¼CabnÞan´ . maRta 43- svnakar¦EpñkmYyénsvnakarrbs´RkúmRbwkßaFmnnuBaØ Edlvinicä&yeTAelIbNþwgtva¨ RtÚv eFVICacMh . RkúmRbwkßaFmnnuBaØRtÚvbiTpßayéf¶ Ex qñaM TIkEnøgnigeBlevlaénkarebIksvnakarvinicä&y elIbNþwgtva¨en¼ .
 15. 15. c,ab´sþIBIkareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ nigc,ab´sþIBIviesaFnkmnc,ab´sþIBIkareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ -15- maRta 44- bnÞab´BIánbBaÄb´karcu¼bBa¢IKNbkßneyaáyQreQna¼eá¼eqñat ¦nigeRkayeBlEdl bNþwgtva¨RtÚváneda¼RsayCasSaBr KN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñat RtÚvbiTpßaybBa¢Iraynam KNbkßneyaáyTaMgGs´ Edláncu¼bBa¢IKNbkßneyaáyQreQna¼eá¼eqñat nigbBa¢IebkçCn QreQna¼eá¼eqñattamextþ Rkúg rbs´KNbkßneyaáyTaMgena¼eTAtamkarkMNt´dUcmanEcgkñúg bTbBa¢a nignItiviFI . CMBUkTI 5 kariyal&yeá¼eqñat maRta 45-fŠI KN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñatRtÚvseRmcbeg;Itkariyal&yeá¼eqñat mYy¦eRcIn sRmab´XMu sg;at´nImYy@ RsbtambTbBa¢a nignItiviFIrbs´KN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñat . kariyal&yeá¼eqñatnImYy@ RtÚvTTYlxusRtÚvtMbn´mYyEdlánkMNt´ . kariyal&yeá¼eqñat nigtMbn´Edlkariyal&yena¼TTYlxusRtÚv RtÚvsSitenAkñúgRBMRbTl´ XMu sg;at´rbs´xÜøn . maRta 46-fŠI k¿ kariyal&yeá¼eqñatnImYy@ RtÚvmanRbCaBlrdæEdlmansiT§ieá¼eqñaty¨ageRcInRáM BIrry (700) nak´ . kariyal&yeá¼eqñatnImYy@ RtÚvRbmUlpþúMedayPUmiTaMgmUl nigRtÚvbg;lkçN£[sma CikTaMgGs´rbs´RKÜsarkñúgPUmiena¼áneTAeá¼eqñatenAkariyal&yeá¼eqñatena¼ . kñúgkrNIEdlkariyal&yeá¼eqñatNamYymancMnYnGñkeá¼eqñatelIsBIRáMBIrry ( 700 ) nak´ KN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñatRtÚvbBa©ÚleQna¼GñkEdlelIsena¼ eTAkñúgkariyal&y eá¼eqñatEdlCitbMputkñúgXMu sg;at´CamYy . x¿ KN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñatmansiT§iueRCIsykbrievN ¦GKarEtmYyeFVI Cakariyal&yeá¼eqñat sRmab´kariyal&yeá¼eqñatBIr ¦eRcIn RbsinebImineFVI[b¨¼Bal´dl´ RbRktIPaBénkarRKb´RKg nigkarRbRBwtþeTAénkareá¼eqñat . kariyal&yeá¼eqñatCaeRcInEdltaMgenAbrievN ¦GKarEtmYyena¼RtÚverobcM[sSitenA dac´edayETLkBIKña . kariyal&yeá¼eqñatnImYy@EdltaMgenAbrievN ¦GKarEtmYyena¼RtÚvRKb´RKg[dac´ecj BIKña nigxusBIkariyal&yeá¼eqñatepßgeTot eTAtambTbBa¢a nignItiviFIEdlkMNt´edayKN£ kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñat .
 16. 16. c,ab´sþIBIkareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ nigc,ab´sþIBIviesaFnkmnc,ab´sþIBIkareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ -16- maRta 47-fŠI eQna¼ nigTItaMgkariyal&yeá¼eqñatEdlánkMNt´ehIy RtÚvbiTpßayCasaFarN£ . KNbkßneyaáyEdláncu¼bBa¢IQreQna¼eá¼eqñatGacsMutarageQna¼ nigTItaMgkariya l&yeá¼eqñaten¼ánedaybg´éfø . témøen¼RtÚvKitRtwmEttémøplitb¨ueNÑa¼ . KN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñatRtÚvbBa¢ÚntarageQna¼ nigTItaMgkariyal&yeá¼eqñat énmNÐlnImYy@ mYyc,ab´eTARkúmRbwkßaFmnnuBaØ . CMBUkTI 6 karcu¼eQpa¼Gñkeá¼eqñat nigbBa¢Ieá¼eqñat maRta 48-fŠI KN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñat RtÚvFana[manbBa¢Ieá¼eqñatsRmab´kariyal&yeá¼ eqñatnImYy@ Edlbeg;IteTLIgtambTb,BaØtiþdUcmanEcgkñúgmaRta 45fnI nigmaRta 46fnIénc,ab´en¼ . bBaI¢eá¼eqñattamkariyal&yeá¼eqñatnImYy@ RtÚvkt´cUlkñúgesovePAbBa¢ImYy ehIyrkßa TukCaGcié®nþy_enAsalaXMu sg;at´ tambTbBa¢a nignItiviFIEdlkMNt´edayKN£kmnaFikarCatierob cMkareá¼eqñat . KN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñatRtÚvpþl´suBlPaB nigRbkaspßaybBa¢IeQna¼eá¼ eqñatpøÚvkarekAsib ( 90 ) éf¶ y¨agtic munéf¶eá¼eqñat . kñúgkrNIEdlrdæsPaRtÚvánrMlaymunGaNtþi bBa¢Ieá¼eqñatRtÚvykbBa¢Ieá¼eqñatEdl mansuBlPaBcugeRkayTukCapøÚvkar ehIyRtÚvpßBVpßaybBa¢Ien¼y¨agtichasib ( 50 ) éf¶ munéf¶ eá¼eqñat . maRta 49¿-fŠI(bI) esovePAbBa¢Ien¼ RtÚvrkßaTukCaGcié®nþy_enAsalaXMu sg;at´ ehIyRtÚvftcmøgpøÚvkar mYyc,ab´ rkßaTukenATIsñak´karKN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñat . ry£eBlénkarBinitübBa¢I eQna¼ nigkarcu¼eQna¼eá¼eqñat nigkarpþl´suBlPaBelIbBa¢Ieá¼eqñat RtÚveFVIcab´BIéf¶TI 01 Ex tula rhUtdl´éf¶TI 31 Ex FñÚ Caerogral´qñaM . enAqñaMEdlmankarerobcMkareá¼eqñatCaskl KN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñatGac seRmckalbriecäT nigry£eBlénkarBinitübBa¢IeQna¼eá¼eqñat nigkarcu¼eQna¼eá¼eqñat nig karpþl´suBlPaBelIbBa¢Ieá¼eqñatepßgBIen¼ . KN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñat GacbEnSm ry£eBlénkarBinitübBa¢IeQna¼ nigkarcu¼eQna¼eá¼eqñaty¨agyUrsamsib (30)éf¶ .
 17. 17. c,ab´sþIBIkareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ nigc,ab´sþIBIviesaFnkmnc,ab´sþIBIkareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ -17- kñúgkrNIEdlrdæsPaRtÚvánrMlaykñúgGMTLúgeBlénkarBinitübBa¢IeQna¼ nigkarcu¼eQna¼ eá¼eqñat ¦RbFanskþi ¦Gsnþisux KN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñatGacseRmcry£eBl énkarBinitübBa¢IeQna¼ nigkarcu¼eQna¼eá¼eqñatepßgBIen¼ . karBinitübBa¢IeQna¼ nigkarcu¼eQna¼eá¼eqñat nigkarpþl´suBlPaBelIbBa¢Ieá¼eqñatenA XMu sg;at´EdlRtÚvbeg;ItfnIEdlRtÚvEkERbRBMRbTl´ taml&kçx&NÐEdlkMNt´edayc,ab´sþIBIkar RKb´RKgrdæálXMu sg;at´ RtÚvGnuvtþtambTb,BaØtþi nigl&kçx&NÐEdlEcgkñúgc,ab´en¼ nig bTbBa¢a nignItiviFIEdlkMNt´edayKN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñat . maRta 50-fŠI edIm,Ieá¼eqñatán RbCaBlrdæRtÚvmaneQna¼kñúgbBa¢Ieá¼eqñat nigmanÉksarbBa¢ak´BI GtþsBaØaNrbs´xøÜnkñúgeBleá¼eqñat . edIm,ImaneQna¼kñúgbBa¢Ieá¼eqñat RbCaBlrdæRtÚvbMeBjl&kçx&NÐdUcxageRkam½ - mansBa¢atiExnr . - manGayu 18 qñaMeTLIgeTA Kitdl´éf¶eá¼eqñat . - manTIlMenAkñúgXMu sg;at´EdlsamIxÜønRtÚveá¼eqñat . - minRtÚvsiStkñúgsSanPaBCab´Bn§naKar . - BMuEmnCaCnviklcrit ¦siSteRkamGaNaBüaáledaymanlixitbBa¢ak´BIRksYg sSab&nmansmtSkic© . KN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñatRtÚvecjbTbBa¢a nignItiviFIedIm,IGnuvtþCak´EsþgnUv vaküx&NÐTI1 énmaRtaen¼ . maRta 51-fŠI ebkçCnEdlQreQna¼eá¼eqñat shB&T§ nigkUnGaceTAeá¼eqñatenAmNÐleá¼eqñat EdlxøÜnQreQna¼eá¼eqñatán . ebkçCnEdlmaneQna¼kñúgbBa¢IebkçCnrbs´KNbkßneyaáy EdlánGnum&tyl´RBm [cu¼bBa¢IQreQna¼edayKN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñat RBmTaMgshB&T§ nigkUnrbs´xøÜn Edláncu¼eQna¼eá¼eqñat enAmNÐleá¼eqñatepßgBImNÐlEdlxøÜnQreQna¼ ebkçCnena¼Gac eFVIesckþIesñIsMumkKN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñat[cu¼eQna¼rbs´xøÜnRBmTaMgshB&T§ nigkUn rbs´xÜøn kñúgkrNImankaryl´RBmBIshB&T§ nigkUnrbs´xøÜnenAkariyal&yeá¼eqñatNamYykñúg mNÐlEdlxøÜnQreQna¼ . KN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñat RtÚvcat´[lubeQna¼rbs´ebkçCn shB&T§ nigkUn rbs´ebkçCnena¼ecjBIbBa¢Ieá¼eqñaténXMu sg;at´ Edláncu¼eQna¼knøgmk rYcehIycat´[cu¼ eQna¼ebkçCn shB&T§nigkUnrbs´ebkçCnena¼kñúgbBa¢Ieá¼eqñaténkariyal&yeá¼eqñatkñúgmNÐl EdlebkçCnena¼QreQna¼tamkaresñIsMu .
 18. 18. c,ab´sþIBIkareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ nigc,ab´sþIBIviesaFnkmnc,ab´sþIBIkareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ -18- maRta 52-fŠI RbCaBlrdæExnrmñak´@ RtÚvmaneQna¼EtmYy kñúgbBa¢IeQna¼eá¼eqñaténkariyal&yeá¼ eqñatEtmYyKt´ . RbCaBlrdæExnrEdlmanTIlMenAeRcInCagmYykEnøgkñúgRB¼raCaNacRkkm<úCa RtÚveRCIs ykkEnøgEtmYyKt´edIm,Icu¼eQna¼CaGñkeá¼eqñat . maRta 53-fŠI KN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñatRtÚveFVIRbtiPUkmnGMNacdl´RkúmRbwkßaXMu sg;at´[ bMeBjtYnaTICatMNagxøÜn kñúgkarBinitübBa¢IeQna¼ nigkarcu¼eQna¼eá¼eqñatkñúgbBa¢Ieá¼eqñat nig esovePAbBa¢Ieá¼eqñatsRmab´XMu sg;at´nImYy@ . edIm,IGnuvtþtYnaTIxagelIen¼ RkúmRbwkßaXMu sg;at´RtÚvRbKl´Parkic©dl´esnónXMu sg;at´ rbs´xøÜn[TTYlCam®nþIBinitübBa¢IeQna¼ nigcu¼eQna¼eá¼eqñatkñúgbBa¢Ieá¼eqñat nigesovePAbBa¢Ieá¼ eqñatkñúgXMu sg;at´rbs´xøÜn . RkúmRbwkßaXMu sg;at´RtÚvdwknaMesnónXMu sg;at´ [Gnuvtþ[ánRtwmRtÚvnUvc,ab´sþIBIkar eá¼eqñat bTbBa¢a nignItiviFIEdlkMNt´edayKN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñat . RkúmRbwkßaXMu sg;at´RtÚvcat´smaCikRkúmRbwkßaXMu sg;at´rbs´xøÜnmYy ( 1 ) rUb cMeBa¼XMu sg;at´EdlmansmaCikRkúmRbwkßaRáM ( 5 ) rUb nigBIr ( 2 ) rUb cMeBa¼XMu sg;at´EdlmansmaCikRkúmRbwkßa cab´BIRáMBIr ( 7 ) rUbeTLIgeTA [RbcaMkarBinitüemIlkar xusRtÚvelIesnónXMu sg;at´kñúgGMTLúgeBlénkarBinitübBa¢IeQna¼ nigkarcu¼eQna¼eá¼eqñat . smaCikRkúmRbwkßaXMu sg;at´EdlRbcaMkaren¼minTTYlRák´kMérbEnSmeTLIy . KN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñatRtÚveFVIkarBieRKa¼eyabl´CamYyRksYgmhaépÞ GMBI kareFVIRbtiPUkmnGMNacRsbtamsmtSPaB nigFnFanrbs´RkúmRbwkßaXMu sg;at´ ehIyRtÚveFVIkar bNþú¼bNþalksagsmtSPaB nigp:t´p:g´meFüaáy smÖar£ fvikasmRsbdl´RkúmRbwkßaXMu sg;at´ nigesnónXMu sg;at´edIm,IGnuvtþkarTTYlxusRtÚven¼ . maRta 54-fŠI(BIr) k-edIm,Icu¼eQna¼eá¼eqñat RbCaBlrdæRtÚveTAbgHajxøÜnenAsalaXMu sg;at´rbs´xøÜn ¦TIkEnøgNamYykñúgXMu sg;at´EdlxøÜnkMBugrs´enAtamkarkMNt´rbs´KN£kmnaFikarCatierobcM kareá¼eqñat . eBlbgHajxøÜnRbCaBlrdæRtÚv£ -bgHajGtþsBaØaNrbs´xøÜndl´esnónXMu sg;at´ . -mansiT§ieá¼eqñatRsbtammaRta 50 fnI énc,ab´en¼ . -minTan´áncu¼eQna¼ ¦áncu¼eQna¼eá¼eqñatenAXMu sg;at´epßgNamYyrYcehIy ¦minTan´áncu¼eQna¼enAkEnøgNamYykñúgXMu sg;at´ .
 19. 19. c,ab´sþIBIkareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ nigc,ab´sþIBIviesaFnkmnc,ab´sþIBIkareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ -19- kñúgkrNIEdlmanRbCaBlrdæEdlTTYlmrNPaB EdlRtÚvándkhUtCabeNþa¼Gasnñ nUvsiT§ieá¼eqñat EdlRtÚvánlubeQna¼BIbBa¢Ieá¼eqñat Edlánpøas´TIlMenAecjeTAXMu sg;at´ epßg esnónXMu sg;at´RtÚvRsg´eQna¼RbCaBlrdæTaMgena¼dak´kñúgbBa¢ImYyedayETLk ehIykñúgry£ eBlénkarBinitübBa¢IeQna¼ nigkarcu¼eQna¼eá¼eqñat dUcmanEcgkñúgmaRta 49fnI(bI)énc,ab´en¼ esnón XMu sg;at´RtÚvlubeQna¼RbCaBlrdæTaMgena¼ecjBIbBa¢Ieá¼eqñat nigesovePAbBa¢Ieá¼eqñatkñúgXMu sg;at´rbs´xøÜn . cMeBa¼RbCaBlrdæEdlmináncu¼eQna¼BImunmk EdleTIbdl´GayuRtÚveá¼eqñat Edlán pøas´TIlMenAcUlfnI esnónXMu sg;at´RtÚvRsg´eQna¼RbCaBlrdæTaMgena¼dak´kñúgbBa¢ImYyedayETLk ehIykñúgry£eBlénkarBinitübBa¢IeQna¼ nigkarcu¼eQna¼eá¼eqñat RbCaBlrdæTaMgena¼RtÚvbMeBj l&kçx&NÐsRmab´karcu¼eQna¼dUcmanEcgkñúgvaküx&NÐTI 1 nigvaküx&NÐTI 2 énmaRtaen¼ . kñúgkrNIcaMác´ RkúmRbwkßaXMu sg;at´Gaccat´[eFVIkarcu¼eQna¼cl&tRsbtambTbBa¢a nignItiviFIEdlkMNt´edayKN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñat . x-edIm,IbBa¢ak´GtþsBaØaNrbs´xøÜn RbCaBlrdæRtÚvbgHajÉksarNamYy dUcxag eRkam£ -lixitqøgEdnénRB¼raCaNacRkkm<úCa . -GtþsBaØaNb&NÑEdlpþl´[edayraCrdæaPiálkm<úCa edaymanbiTrUbftCa sMKal´ . -esovePARKÜsar . RbCaBlrdæEdlmkbgHajxøÜn GackMNt´GtþsBaØaNrbs´xøÜnán edaykarFanaG¼Gag rbs´GñkmansiT§ieá¼eqñatBIrrUbkñúgXMu sg;at´ena¼ eFVIeTLIgenAcMeBa¼muxemXMu ecAsg;at´ ¦cMeBa¼ muxCMTb´ ecAsg;at´rg kñúgkrNIemXMu ecAsg;at´Gvtþman edaybBa¢ak´faGñksMucu¼eQna¼ena¼BitCa mnusßdUcEdlsamIxøÜnánbBa¢ak´G¼GagEmn rYcehIyRtÚvyklixitbBa¢ak´ena¼mkbgHajesnónXMu sg;at´Pøam edIm,IbMeBjEbbbTcu¼eQna¼eá¼eqñat . K-edIm,IbBa¢ak´faxøÜnCaRbCaBlrdæExnr RbCaBlrdæRtÚvbgHajÉksarNamYykñúgcMeNam ÉksardUcxageRkam£ -lixitqøgEdnénRB¼raCaNacRkkm<úCa . -GtþsBaØaNb&NÑsBa¢atiExnrEdlánpþl´[GnuelameTAtamc,ab´sBa¢atién RB¼raCaNacRkkm<úCa nigGnuRkwtüelx 36 GnRk cu¼éf¶TI 26 Ex kk;da qñaM 1996 sþIBI GtþsBaØaNb&NÑsBa¢atiExnr . -GtþsBaØaNb&NÑm®nþIraCkarsIuvil ¦kgeyaFBlexmrPUminÞ ¦nKrálCatién RB¼raCaNacRkkm<úCa . -qayarbs´RB¼sgÇ .
 20. 20. c,ab´sþIBIkareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ nigc,ab´sþIBIviesaFnkmnc,ab´sþIBIkareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ -20- -PsþútagEdlbgHajfa eQna¼rbs´GñksMucu¼eQna¼manenAkñúgbBa¢Ieá¼eqñatcugeRkay nigesovePAbBa¢Ieá¼eqñatrbs´XMu sg;at´ . -sMbuRtkMeNItEdlmanbBa¢ak´BIsBa¢atiExnr . -lixitbBa¢ak´faCaRbCaBlrdæExnr Edlpþl´[edayraCrdæaPiálkm<úCa . -lixitbBa¢ak´ Éksar ¦esckþIseRmcsaSBrrbs´tulakarEdlbBa¢ak´fa ]Buk ¦mþayrbs´GñksMucu¼eQna¼CaRbCaBlrdæExnr nigÉksarEdlbgHajfaGñksMucu¼eQna¼ KWCakUnrbs´ ]Buk ¦mþayena¼ . -ÉksarCapøÚvkarbgHajfa GñksMucu¼eQna¼ekItenAkñúgRbeTskm<úCa ehIy]Buk nigmþaybreTsrbs´Cnena¼ k¾ekIt nigrs´enARsbc,ab´kñúgRbeTskm<úCaEdr nigÉksarCapøÚvkar EdlbgHajfaGñksMucu¼eQna¼KWCakUnrbs´]Buk nigmþayena¼ . X-edIm,IbBa¢ak´faxøÜnmanGayuy¨agtic 18qñaM KitmkTl´éf¶eá¼eqñateRCIstaMgtMNag ra®sþ RbCaBlrdæRtÚvbgHajÉksarNamYydUcxageRkam½ -ÉksarNamYydUcmanEcgkñúgmaRta 54fnI(BIr) x nig K énc,ab´en¼ Edlman bBa¢ak´BIGayu ¦éf¶ Ex qñaMkMeNItrbs´GñksMucu¼eQna¼ ¦lixitFanaG¼Gagrbs´GñkmansiT§ieá¼eqñat BIr ( 2 ) rUb kñúgXMu sg;at´ena¼ eFVIeTLIgcMeBa¼muxemXMu ecAsg;at´ edaybBa¢ak´faGñksMucu¼eQna¼ ena¼BitCamanGayu 18qñaM y¨agtic KitmkTl´éf¶eá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþRákdEmn . g-edIm,IbBa¢ak´faxÜønBitCamanTIlMenAenAkñúgXMu sg;at´ RbCaBlrdæRtÚvbgHajÉksarNa mYydUcxageRkam½ -ÉksarTaMgTLaydUcmanEcgkñúgmaRta 54fnI(BIr) x K nig X énc,ab´en¼ ehIyEdlbBa¢ak´faGñksMucu¼eQna¼BitCamanTIlMenAenAkñúgXMu sg;at´ena¼RákdEmn ¦lixitbBa¢ak´ BIGaCJaFrXMu sg;at´fasamIxøÜnBitCamanTIlMenAenAkúñgXMu sg;at´ena¼RákdEmn . c-kñúgkrNIEdlRbCaBlrdæmanÉksarRKb´RKan´RtwmRtÚvdUcmanEcgkñúgmaRta 54fnI(BIr) x K X nig g énc,ab´en¼ esnónXMu sg;at´ RtÚv½ -cu¼eQna¼RbCaBlrdæena¼kñúgbBa¢Ieá¼eqñat . -kt´eQna¼RbCaBlrdæena¼cUlkñúgesovePAbBa¢Ieá¼eqñat . -ecjbg;an´édbBa¢ak´GMBIkarcu¼eQna¼CUnsamIxøÜn . -bBa¢ak´Ráb´RbCaBlrdæ GMBIkariyal&yeá¼eqñatEdlRbCaBlrdæena¼ RtÚveTA eá¼eqñat . cMeBa¼RbCaBlrdæNaEdlmaneQna¼kñúgesovePAbBa¢Ieá¼eqñatrYcehIy esnónXMu sg;at´ RKan´EtBinitüPsþútagénkarcu¼eQna¼rbs´Cnena¼ RbsinebICnena¼minsiStkñúgkrNINamYydUcán Ecgkñúgvaküx&NÐTI 3 maRta 54fnI(BIr) k énc,ab´en¼ esnónXMu sg;at´RtÚveFVIbc©úb,nñPaBeQna¼rbs´ Cnena¼cUlkñúgbBa¢Ieá¼eqñat .
 21. 21. c,ab´sþIBIkareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ nigc,ab´sþIBIviesaFnkmnc,ab´sþIBIkareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ -21- maRta 55-fŠI kñúgGMTLúgeBlBinitübBa¢IeQna¼ nigcu¼eQna¼eá¼eqñat hamXat´min[ykGavuF eRKÓgpÞú¼ nigRKab´rMesv RBmTaMgvtSúRbkbedayeRKa¼fñak´epßg@ cUlkñúgsalaXMu sg;at´ ¦TIkEnøgkMNt´ sRmab´karBinitübBa¢IeQna¼ nigkarcu¼eQna¼eá¼eqñat elIkElgEtmanCnNabg;karGukTLúkrMxan eTIbemXMu ecAsg;at´ GacesñIsMu[manGnþraKmn_BIGaCJaFrmansmtSkic© . KN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñatRtÚvFana[dMeNIrkarBinitübBa¢IeQna¼ nigkarcu¼eQna¼ eá¼eqñatRbRBwtþeTARbkbedaysuvtSiPaB nigKnankarP&yxøac ¦karbMPitbMP&ynana . maRta 56-fŠI(BIr) esnónXMu sg;at´ bnÞab´BIánsMueyabl´BIsmaCikRkúmRbwkßaXMu sg;at´ EdlRbcaMkar emIlkarxusRtÚv GacbdiesFkarcu¼eQna¼dl´Gñkmkcu¼eQna¼ kñúgkrNImanPsþútagbBa¢ak´fa Cnena¼ BMumanlkçNsm,tþiRKb´RKan´tammaRta 50fnI maRta 54fnI(BIr) k x K X nig g énc,ab´en¼ . kñúgkrNIEdlesnónXMu sg;at´bdiesFkarcu¼eQna¼eá¼eqñatrbs´RbCaBlrdæ esnónXMu sg;at´RtÚv£ -bMeBjEbbbTénkarbdiesF edaybBa¢ak´BImUlehtu nigkalbriecäTénkarbdiesF . -pþl´esckþIcmøgénkarbdiesFmYyc,ab´CUnsamIxøÜn . -pþl´B&t’manCUnsamIxøÜnfa GnuelamtammaRta 57fnI énc,ab´en¼ samIxøÜn ¦ tMNagGacbþwgtva¨CalaylkçN_GkßreTARkúmRbwkßaXMu sg;at´rbs´xøÜn kñúgry£eBlbI ( 3 ) éf¶ y¨agyUr bnÞab´BIéf¶ánTTYllixitCUndMNwgbdiesF . -epJIsMNMuÉksarbdiesFmYyc,ab´eTAKN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñattam ry£elxaFikardæan KN£kmnkarraCFanI extþerobcMkareá¼eqñat edIm,ICaB&t’man nigrkßaTukmYyc,ab´ CaÉksar . maRta 57-fŠI CnNaEdlkarsMucu¼eQna¼rbs´xøÜnRtÚvánbdiesFedayesnónXMu sg;at´ Cnena¼ ¦ tMNagGacbþwgtva¨CalaylkçN_GkßreTARkúmRbwkßaXMu sg;at´rbs´xøÜnkñúgry£eBlbI ( 3 ) éf¶ y¨agyUr bnÞab´BIéf¶ánTTYllixitCUndMNwgbdiesF . maRta 58-fŠI RkúmRbwkßaXMu sg;at´RtÚveFVIkarRbCMuseRmcCasaFarN£elIbNþwgtva¨en¼ edaysemøgPaK eRcIndac´xaténsmaCikRkúmRbwkßaTaMgmUl kñúgry£eBlbI (3 ) éf¶ y¨agyUr bnÞab´BIéf¶ánTTYl BakübNþwg . maRta 59-fŠI(BIr) RbsinebIRkúmRbwkßaXMu sg;at´yl´RBmtamsMeNIrbs´Gñkbþwgtva¨ RkúmRbwkßaXMu sg;at´ RtÚvcat´[esnónXMu sg;at´ Gnuvtþkarcu¼eQna¼taml&kçx&NÐdUcmanEcgkñúgmaRta 54fnI (BIr) c én c,ab´en¼ .
 22. 22. c,ab´sþIBIkareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ nigc,ab´sþIBIviesaFnkmnc,ab´sþIBIkareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ -22- RbsinebIRkúmRbwkßaXMu sg;at´BMuyl´RBmtamsMeNIrbs´Gñkbþwgtva¨ RkúmRbwkßaXMu sg;at´RtÚv£ -bMeBjEbbbTénkarbdiesF edaybBa¢ak´BImUlehtu nigkalbriecäTénkar bdiesF . -pþl´esckþIcmøgénkarbdiesFmYyc,ab´CUnsamIxøÜn . -pþl´B&t’manCUnsamIxøÜnfa GnuelamtammaRta 60fnI énc,ab´en¼ samIxøÜn ¦tMNag Gacbþwgtva¨CalaylkçN_GkßreTAKN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñatkñúgry£eBlRáM ( 5 ) éf¶y¨agyUr bnÞab´BIéf¶ánTTYllixitCUndMNwgbdiesF . -epJIsMNMuÉksarbdiesFmYyc,ab´eTAKN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñat tam ry£elxaFikardæanKN£kmnkarraCFanI extþerobcMkareá¼eqñat edIm,ICaB&t’man nigrkßaTukmYyc,ab´ CaÉksar . maRta 60-fŠI CnNaEdlbNþwgtva¨rbs´xÜønRtÚvánbdiesFedayRkúmRbwkßaXMu sg;at´ Cnena¼ ¦ tMNagGacbþwgtva¨CalaylkçN_GkßreTAKN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñat kñúgry£eBlRáM ( 5 ) éf¶y¨agyUr bnÞab´BIéf¶ánTTYllixitCUndMNwgbdiesF . maRta 61-fŠI(BIr) KN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñat RtÚvseRmcelIbNþwgtva¨en¼ edayebIksvnakar CasaFarN£ kñúgry£eBlRáM ( 5 ) éf¶y¨agyUr bnÞab´BIéf¶ánTTYlBakübNþwg . RbsinebIKN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñat yl´RBmtamsMeNIrbs´Gñkbþwgtva¨ KN£ kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñatRtÚvecjesckþIseRmceTARkúmRbwkßaXMu sg;at´ edIm,Icat´[esnón XMu sg;at´ cu¼eQna¼GñkEdlRtÚvánbdiesF edayGnuvtþtaml&kçx&NÐcu¼eQna¼eá¼eqñat dUcman EcgkñúgmaRta 54fnI(BIr) c énc,ab´en¼ . RbsinebIKN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñat BMuyl´RBmtamsMeNIrbs´Gñkbþwgtva¨ KN£ kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñatRtÚv£ -bMeBjEbbbTénkarbdiesFedaybBa¢ak´BImUlehtu nigkalbriecäTénkarbdiesF. -pþl´esckþIcmøgénkarbdiesFen¼mYyc,ab´eTAGñkbþwgtva¨ . -pþl´B&t’maneTAsamIxøÜnfa GnuelamtammaRta 62fnI (BIr)énc,ab´en¼ samIxøÜn ¦ tMNagGacbþwgtva¨ CalaylkçN_GkßreTARkúmRbwkßaFmnnuBaØ kñúgry£eBlRáM ( 5 ) éf¶y¨agyUr bnÞab´BIéf¶ánTTYllixitCUndMNwgbdiesF . -epJIesckþIcmøgénkarbdiesFen¼mYyc,ab´eTARkúmRbwkßaFmnnuBaØ edIm,ICaB&t’man nigrkßaTukmYyc,ab´CaÉksar .
 23. 23. c,ab´sþIBIkareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ nigc,ab´sþIBIviesaFnkmnc,ab´sþIBIkareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ -23- maRta 62-fŠI(BIr) CnNaEdlkarsMucu¼eQna¼rbs´xøÜn RtÚvánbdiesFedayKN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼ eqñat Cnena¼ ¦tMNagGacbþwgtva¨CalaylkçN_GkßreTARkúmRbwkßaFmnnuBaØ kñúgry£eBlRáM ( 5 ) éf¶y¨agyUr bnÞab´BIéf¶ánTTYllixitCUndMNwgbdiesF . RkúmRbwkßaFmnnuBaØRtÚvseRmcelIbNþwgtva¨en¼ edayebIksvnakarCasaFarN£ kñúgry£ eBldb´ ( 10 ) éf¶y¨agyUr bnÞab´BIéf¶ánTTYlBakübNþwg . kñúgkrNIRkúmRbwkßaFmnnuBaØyl´RBm ¦minyl´RBmtambNþwgtva¨ RkúmRbwkßaFmnnuBaØ RtÚv£ -ecjesckþIseRmc[KN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñatcu¼eQna¼ ¦bdiesF eQna¼GñkEdlmanbBaHa . -epJIesckþIcmøgénesckþIseRmcyl´RBm ¦bdiesFen¼mYyc,ab´eTAGñkbþwgtva¨ ¦tMNag . RbsinebIesckþIseRmcrbs´RkúmRbwkßaFmnnuBaØ tRmÚv[cu¼eQna¼GñkEdlmanbBaHa KN£ kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñatRtÚvcat´[RkúmRbwkßaXMu sg;at´ cu¼eQna¼eá¼eqñatGñkEdlmanbBaHaena¼ taml&kçx&NÐcu¼eQna¼eá¼eqñat dUcmanEcgkñúgmaRta 54fnI (BIr) c énc,ab´en¼ ehIyepJIbBa¢Ieá¼eqñat EkERbfnIena¼mYyc,ab´eTARkúmRbwkßaFmnnuBaØ . maRta 63-fŠI bnÞab´BIéf¶bBaÄb´karBinitübBa¢IeQna¼ nigcu¼eQna¼eá¼eqñat ehIykarbþwgtva¨eTAnwgkarcu¼ eQna¼RtÚváneda¼RsayrYcral´ KN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñatRtÚvcat´[biTpßayCasaFarN£ bBa¢Ieá¼eqñatdMbUgenAsalaXMu sg;at´ nigTItaMgNamYykñúgXMu sg;at´ tamkarkMNt´rbs´KN£ kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñat . KNbkßneyaáyEdláncu¼bBa¢IRsbtamc,ab´sþIBIKNbkßneyaáy mansiT§isMubBaI¢ eá¼eqñatftcmøgen¼ánedaybg´éfø . témøen¼RtÚvKitRtwmEttémøplitb¨ueNÑa¼ . maRta 64-fŠI(BIr) kñúgry£eBlRáM ( 5 ) éf¶y¨agyUr bnÞab´BIéf¶biTpßaybBa¢Ieá¼eqñatdMbUg CnNak¾eday k¾Gacbþwgtva¨CalaylkçN_GkßreTARkúmRbwkßaXMu sg;at´xøÜn BIkarát´bg´eQna¼ ¦CMTas´karcu¼eQna¼ ¦karrkßaTukeQna¼kñúgbBa¢IeQna¼eá¼eqñaténCnNamñak´EdlxøÜnmanPsþútagbBa¢ak´fa£ -Cnena¼BMuMmanl&kçx&NÐRtwmRtÚv RKb´RKan´tammaRta 50fnI nigmaRta 54fnI(BIr)énc,ab´ en¼ . -Cnena¼maneQna¼kñúgbBa¢Ieá¼eqñateRcInCagmYYykEnøg . -Cnena¼ánmkcu¼eQna¼ manbg;an´édbBa¢ak´karcu¼eQna¼ b¨uEnþCnena¼ KnaneQna¼kñúg bBa¢Ieá¼eqñat nigesovePAbBa¢Ieá¼eqñat . -Cnena¼maneQna¼kñúgbBa¢Ieá¼eqñat Etkt´Rtaminc,as´las´ . Gñkbþwgtva¨RtÚvbgHajPsþútagCaÉksarNamYyeTARkúmRbwkßaXMu sg;at´ . GñkbþwgCMTas´RtÚvpþl´B&t’manbEnSm kñúgkrNImankaresñIsMuBIRkúmRbwkßaXMu sg;at´ . enAqñaMEdlmankarerobcMkareá¼eqñatCaskl karbþwgdUcmanEcgkñúgvaküx&NÐTI 1 én maRtaen¼ manry£eBldb´ (10)éf¶y¨agyUr bnÞab´BIéf¶biTpßaybBa¢Ieá¼eqñatdMbUg .
 24. 24. c,ab´sþIBIkareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ nigc,ab´sþIBIviesaFnkmnc,ab´sþIBIkareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ -24- maRta 65-fŠI(BIr) RkúmRbwkßaXMu sg;at´RtÚvRbCMuseRmcCasaFarN£elIbNþwgtva¨ ¦CMTas´ kñúgry£eBlbI ( 3 ) éf¶y¨agyUr bnÞab´BIéf¶ánTTYlBakübNþwg . RbsinebIbNþwgtva¨ ¦CMTas´en¼CakarRtwmRtÚv RkúmRbwkßaXMu sg;at´RtÚvcat´[esnónXMu sg;at´[cu¼eQna¼ GñkEdlmanbBaHaena¼kñúgbBa¢Ieá¼eqñat ¦lubeQna¼GñkEdlmanbBaHaena¼ecjBI bBa¢Ieá¼eqñat . RbsinebIGñktva¨ ¦CMTas´ ¦GñkEdlmanbBaHaBMueBjcitþnwgkarseRmcrbs´RkúmRbwkßa XMu sg;at´ Cnena¼ ¦tMNag Gacbþwgtva¨CalaylkçN_GkßreTAKN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼ eqñatkñúgry£eBlRáM ( 5 ) éf¶y¨agyUr bnÞab´BIéf¶ánTTYllixitCUndMNwgBIRkúmRbwkßaXMu sg;at´ . KN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñatRtÚvseRmcelIbNþwgtva¨ ¦CMTas´ena¼ edayebIk svnakarCasaFarN£ kñúgry£eBlRáM ( 5 ) éf¶y¨agyUr bnÞab´BIéf¶ánTTYlBakübNþwg . RbsinebIbNþwgtva¨ ¦CMTas´ena¼CakarRtwmRtÚv KN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñatRtÚv cat´kar[RkúmRbwkßaXMu sg;at´cu¼eQna¼GñkEdlmanbBaHaena¼kñúgbBa¢Ieá¼eqñat taml&kçx&NÐdUcman EcgkñúgmaRta 54fnI(BIr) c énc,ab´en¼ ¦lubeQna¼GñkEdlmanbBaHaena¼ecjBIbBa¢Ieá¼eqñat nig esovePAbBa¢Ieá¼eqñat . RbsinebIGñktva¨ ¦GñkCMTas´BMueBjcitþnwgkarseRmcrbs´KN£kmnaFikarCatierobcMkar eá¼eqñat Cnena¼ ¦tMNagGacbþwgtva¨CalaylkçN_GkßreTARkúmRbwkßaFmnnuBaØ kñúgry£eBlRáM ( 5 ) éf¶y¨agyUr bnÞab´BIéf¶ánTTYllixitCUndMNwgBIKN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñat . maRta 66-fŠI(BIr) RkúmRbwkßaFmnnuBaØRtÚvseRmcelIbNþwgtva¨ ¦CMTas´ena¼ edayebIksvnakarCasaFarN£ kñúgry£eBldb´ ( 10 ) éf¶y¨agyUr bnÞab´BIéf¶ánTTYlBakübNþwg . RbsinebIbNþwgtva¨ ¦CMTas´ena¼CakarRtwmRtÚv RkúmRbwkßaFmnnuBaØRtÚv£ -ecjesckþIseRmc[KN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñatcu¼eQna¼ ¦bdiesF eQna¼Gñkbþwgtva¨ ¦GñkCMTas´ ¦GñkEdlmanbBaHa . -epJIesckþIcmøgénesckþIyl´RBm ¦bdiesFen¼mYyc,ab´eTAGñkbþwgtva¨ ¦Gñk CMTas´ ¦GñkEdlmanbBaHa . RbsinebIesckþIseRmcrbs´RkúmRbwkßaFmnnuBaØ tRmÚv[cu¼eQna¼Gñkbþwgtva¨ ¦GñkEdlman bBaHa KN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñatRtÚvcat´kar[RkúmRbwkßaXMu sg;at´cu¼eQna¼Cnena¼ tam l&kçx&NÐcu¼eQna¼eá¼eqñatdUcmanEcgkñúgmaRta54fnI(BIr) c énc,ab´en¼ ehIyepJIbBa¢Ieá¼eqñatEkERb fnIena¼mYyc,ab´eTARkúmRbwkßaFmnnuBaØ .
 25. 25. c,ab´sþIBIkareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ nigc,ab´sþIBIviesaFnkmnc,ab´sþIBIkareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ -25- maRta 67-fŠI enAeBlEdlbNþwgtva¨ ¦bNþwgCMTas´RtÚvánseRmcCasSaBr KN£kmnaFikarCatierob cMkareá¼eqñatRtÚvcat´bBa¢ÚnbBa¢Ieá¼eqñatpøÚvkarkñúgqñaMnImYy@ eTAsalaXMu sg;at´edIm,ITukCaÉksar pøÚvkar . RbCaBlrdæEdlmansiT§ieá¼eqñatkñúgXMu sg;at´ mansiT§iesñIsMuBinitüemIleQna¼rbs´xøÜn kñúgbBa¢Ieá¼eqñaten¼án . KNbkßneyaáyEdláncu¼bBa¢IRtwmRtÚvtamc,ab´ sþIBIKNbkßneyaáymansiT§isMu bBa¢Ieá¼eqñatpøÚvkarftcmøgánedaybg´éfø . témøRtÚvKitRtwmEttémøplitb¨ueNÑa¼ . maRta 68-fŠI KN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñat RtÚvcat´[biTpßayCasaFarN£nUvbBa¢Ieá¼eqñatpøÚvkar enAkariyal&yeá¼eqñatnImYy@kñúgXMu sg;at´ enATIsñak´karKN£kmnkarXMu sg;at´erobcMkareá¼eqñat nigTIsñak´karKN£kmnkarextþ RkúgerobcMkareá¼eqñat tamkalbriecäTEdlkMNt´edayKN£kmna FikarCatierobcMkareá¼eqñat . maRta 69-fŠI KNbkßneyaáy ¦Gg:karminEmnrdæaPiálCatinigbreTs Gg:karGnþrCati nig RbeTsnanaGacbBa¢ÚntMNagrbs´xøÜncUlseg;tkarN_ kñúgGMTLúgeBlénkarBinitübBa¢IeQna¼ nigkar cu¼eQna¼eá¼eqñatCaerogral´qñaM . tMNagTaMgGs´RtÚvmankarTTYls:al´BIKN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñat . CMBUkTI 7 kareXasnaeá¼eqñat maRta 70- kareXasnaeá¼eqñatmanTisedA[KNbkßneyaáy nigebkçCnQreQna¼eá¼eqñateFVI karpßBVpßaykmnviFIneyaáyrbs´xøÜnCUnGñkeá¼eqñat . maRta 71- KNbkßneyaáy nigebkçCnTaMgGs´RtÚveCosvagRbRBwtþGMeBIKMramkMEhg ¦bMPitbMP&y ¦GMeBIhigßaeTAelIRbCaBlrdæ eTAelIKNbkßneyaáy¦ebkçCndéTeTot . RKb´KNbkßneyaáy nigebkçCnTaMgGs´minRtÚvjú¼jg´GñkKaMRT ¦Gñkeá¼eqñat[ RbRBwtþGMeBIrMelaP KMramkMEhg GMeBIhigßa ¦bMPitbMP&yeTAelIbuK:l ¦KNbkßneyaáydéTeT,Iy .
 26. 26. c,ab´sþIBIkareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ nigc,ab´sþIBIviesaFnkmnc,ab´sþIBIkareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ -26- maRta 72- yuT§nakareXasnaeá¼eqñatmanry£eBlsamsib ( 30 ) éf¶ ehIyRKb´skmnPaBén kareXasnaeá¼eqñatRtÚvcb´ 24 em¨ag munéf¶eá¼eqñat . maRta 73¿-fŠI kñúgeBleXasnaeá¼eqñat nigeBleá¼eqñat KNbkßneyaáyTaMgGs´ ebkçCn TaMgGs´ smaCikénKNbkßneyaáyTaMgGs´ GñkKaMRTTaMgGs´ RtÚveKarBtamviFan bTb,BaØtiþ nigeKalkarN_ EdlEcgkñúgc,ab´eá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ nigRkmsIlFm’ bTbBa¢a nignItiviFIrbs´KN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñat eKarBtameKalkarN_siTi§mnusß niglT§i RbCaFibetyüdUcmanEcgkñúgrdæFmnnuBaØénRB¼raCaNacRkkm<úCa . rebob EbbbTbþwgCMTas´ ¦tv¨akñúgeBleXasnaeá¼eqñat nigkareda¼RsayBakübNþwg RtÚvkMNt´edaybTbBa¢a nignItiviFI . RkúmRbwkßaFmnnuBaØmansmtSkic©seRmcesckþIcugeRkay . maRta 74- RKb´RbB&n§pßBVpßayB&t’man rYmmansarB&t’man viTüúnigTUrTsßn_rbs´rdæRtÚvcu¼pßayRKb´ B&t’manEdlesñIedayKN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñatedayminykéfø edIm,IpßBVpßayBIkargar eá¼eqñatnigGb´rMdl´Gñkeá¼eqñat . maRta 75- KN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñatRtÚvcat´viFankar edIm,IpßBVpßayGtSbTeXasnatam sMeNIrbs´KNbkßneyaáyEdláncu¼bBa¢IQreQna¼eá¼eqñat EpðktameKalkarN_esnIPaBnig tamlMdab´eBlmuneRkay . maRta 76- kñúgkarGnuvtþsiT§ipßBVpßay KNbkßneyaáynigebkçCnTaMgGs´minRtÚveRbIGMeBIhigßa GMeBIrMelaP sMdIRbmafemIlgay minRtÚvsabeRBa¼[mankarP&yxøac karPan´RcTLM eFVI[RcbUk Rcbl´át´TMnukcitþelIkarsm¶at´énkareá¼eqñat . maRta 77- GñkRKb´RKgeragmehaRsB mNÐlkITLa «TüansaFarN£ salsaFarN£RtÚvpþl´ TIkEnøgrbs´xøÜndl´ebkçCn¦KNbkßneyaáyEdláncu¼bBa¢IQreQna¼eá¼eqñat EdlsMuCYl eRbIRás´sRmab´beRmIkareXasnaedayEpðkelIeKalkarN_esnIPaB nigtamlMdab´muneRkay .
 27. 27. c,ab´sþIBIkareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ nigc,ab´sþIBIviesaFnkmnc,ab´sþIBIkareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ -27- maRta 78- kñúgsm&yeXasnaeá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ KNbkßneyaáy¦ebkçCnEdl manbMNgCYleragmehaRsB mNÐlkITLa «TüansaFarN£ salsaFarN£ dUcmanEcgkñúg maRta 77 énc,ab´en¼ RtÚveFVIBaküsMueTAGñkRKb´RKgTIkEnøgTaMgena¼ bI ( 3 ) éf¶y¨agticmunéf¶ RbCMueXasna ehIyRtÚvcmøgBaküsMuen¼mYyc,ab´epJIeTAKN£kmnkarXMu sg;at´erobcMkareá¼eqñat . GñkRKb´RKgTIkEnøgTaMgena¼ RtÚveqøIytbnwgBaküsMuCYlkñúgry£eBlémÖbYn ( 24 ) em¨ag y¨agyUr bnÞab´BIánTTYlBaküsMu . maRta 79- KNbkßneyaáy¦ebkçCnGaceFVIskmnPaBeXasnaenAelITIFøaÉkCn ¦enAsalÉkCn án RbsinebImankarRBmeRBógBIm©as´kEnøgena¼ EtRtÚvCUndMNwgdl´KN£kmnkarXMu sg;at´erob cMkareá¼eqñat . maRta 80- KNbkßneyaáynigebkçCnTaMgGs´minRtÚveRCótERCk ¦eFVI[raMgsÞ¼dl´skmnPaB KNbkßneyaáy ¦ebkçCndéTeTot . maRta 81- cMNaysRmab´kareXasnarbs´KNbkßneyaáy nigrbs´ebkçCnmñak´@CabnÞúkrbs´ KNbkßneyaáy ¦ebkçCnpÞal´ . maRta 82- RKb´KNbkßneyaáyEdláncu¼bBa¢IQreQna¼eá¼eqñatrYcehIy RtÚvmanesovePA KNnIedIm,Ikt´Rák´cMNUl RbPBénRák´cMNUlnigcMNaysRmab´kareXasnaeá¼eqñat . KN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñatGacRtÜtBinitüesovePAKNnIen¼ enAeBlmankarcaM ác´ . maRta 83- viPaKTanTaMgGs´EdlKNbkßneyaáyánTTYl RtÚvbBa©ÚlkñúgKNnIénFnaKar ehIy ral´cMNayeTAelIkareXasnaRtÚvEtecjBIKNnIEtmYyen¼ .
 28. 28. c,ab´sþIBIkareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ nigc,ab´sþIBIviesaFnkmnc,ab´sþIBIkareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ -28- CMBUkTI 8 kareá¼eqñat karrab´snøwkeqñat nigkarbUksrublT§pl énkareá¼eqñat maRta 84-fqI kariyal&yeá¼eqñatRtÚverobcMtamkarkMNt´dUcmanEcgkñúgmaRta 45fnI nigmaRta 46fnI énc,ab´en¼ . maRta 85-fqI kareá¼eqñatRtÚveFVIEtmYyéf¶ . kareá¼eqñatRbRBwtþeTAcab´BIem¨agRáMBIr ( 7£00 ) RBwk rhUtdl´em¨ag db´RáM ( 15£00 ) elIkElgEtmanesckþIseRmcepßgBIen¼rbs´KN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñat . RbsinebIGñkeá¼eqñatTaMgGs´EdlmaneQna¼kñúgbBa¢Ieá¼eqñatáneá¼RKb´KñaehIy KN£ kmnkarkariyal&yeá¼eqñatGacRbkasbBa©b´kareá¼eqñatmunem¨agdb´RáM ( 15£00 ) . RbFankariyal&yeá¼eqñatRtÚvRbkasbiTkareá¼eqñatenAem¨agdb´RáM(15£00) . CnRKb´rUbEdlmanbMNgeá¼eqñat minRtÚvGnuBaØat[cUlkñúgbrievNxagkñúgeRkayem¨ag db´RáM (15£00) eTLIy . CnEdlmansiT§ieá¼eqñateRkayem¨agdb´RáM ( 15£00 ) ehIyGacGnuBaØat[eá¼eqñat KWCaCnEdlsiStkñúgkariyal&yeá¼eqñat ¦kñúgbrievNxagkñúgenAem¨agdb´RáM (15£00) . maRta 86- KN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñat RtÚvpßBVpßaybBa¢IeQna¼nigTItaMgkariyal&yeá¼eqñat ehIyRtÚvbiTpßaybBa¢ITaMgen¼enARKb´kariyal&yeá¼eqñatsamsib ( 30 ) éf¶ y¨agticmunéf¶ eá¼eqñat . maRta 87- KNbkßneyaáyEdláncu¼bBa¢IQreQna¼eá¼eqñatGacsMuesckþIcmøgénbBa¢IeQna¼ nig TItaMgkariyal&yeá¼eqñaten¼ánedaybg´éfø . témøen¼KitRtwmEttémøplitb¨ueNÑa¼ . maRta 88-fqI KN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñatRtÚvpþl´CUnkariyal&yeá¼eqñatnImYy@nUvsmÖar£dUc teTA tamcMnYnsmRsb mYyéf¶munéf¶eá¼eqñat½ 1- bBa¢Ieá¼eqñat . 2- snøwkeqñatminTan´eRbIRás´ . 3- hibeqñat .
 29. 29. c,ab´sþIBIkareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ nigc,ab´sþIBIviesaFnkmnc,ab´sþIBIkareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ -29- 4- bnÞb´sm¶at´ . 5- Rtasm¶at´sRmab´eá¼elIsnøwkeqñat . 6- TwkRClk´sRmab´sm:al´faáneá¼eqñatehIy . 7- esa nigRbdab´XøúM . 8- RkdasEbbbTsRmab´bMeBjkMNt´ehtu nigsRmg´lT§pl . 9- b‘ícsresrEdlmanKuNPaBlð . 10- eRsamsMbuRtEdleá¼Bum<elIxñgrYcehIy . 11- fg´áøsÞik . 12- smÖar£ nigbrikçarcaMác´epßg@eTot . maRta 89- munéf¶eá¼eqñatmYyéf¶ RbFanKN£kmnkarkariyal&yeá¼eqñatRtÚvRbCMusmaCikTaMgGs´ edIm,IRtÜtBinitüvtþmansmaCik nigBinitüTItaMgkariyal&yeá¼eqñat nigBinitüsmÖar£brikçarbMerI[kar gareá¼eqñat . RbsinebImansmaCikNamñak´Gvtþman smaCikena¼RtÚvCMnYsedaysmaCikfnIEdleRCIs taMgeTLIgRsbtambTb,BaØtiþEdlEcgkñúgbTbBa¢a nignItiviFI . RbFanKN£kmnkarkariyal&yeá¼eqñatRtÚvcat´kar edIm,I[kariyal&yeá¼eqñatmansmÖar£ brikçar nigsgHarimcaMác´sRmab´kareá¼eqñat . RbFanKN£kmnkarkariyal&yeá¼eqñat BinitüsSanPaBsnþisuxenAkariyal&yeá¼eqñat ehIycat´viFankarkarBarsnþisuxRbsinebIcaMác´ . maRta 90- enAéf¶eá¼eqñat smaCikKN£kmnkarkariyal&yeá¼eqñat RtÚvmkdl´TItaMgkariyal&y eá¼eqñatedIm,IerobcMkareá¼eqñatmYyem¨agy¨agtic muncab´epþImkareá¼eqñat . KN£kmnkarkariyal&yeá¼eqñat RtÚvepÞógpÞat´PaBRtwmRtÚvéntMNagKNbkßneyaáy nigGñkseg;tkarN_munnwgGnuBaØat[GñkTaMgen¼cUlkñúgkariyal&yeá¼eqñat . maRta 91-fqI munnwgcab´epþImkareá¼eqñat RbFanKN£kmnkarkariyal&yeá¼eqñatRtÚvebIkbgHajhibeqñat enAcMeBa¼muxsmaCikKN£kmnkar tMNagKNbkßneyaáy nigGñkseg;tkarN_TaMgGs´fa KnanGVI enAkñúghibeqñateT rYccak´esa nigkt´elxXøúMEdlcak´en¼kñúgkMNt´ehtuénkareá¼eqñat bnÞab´mkRtÚv Binitü nigrab´snøwkeqñatminTan´eRbIRás´EdlánTTYlCak´Esþg RBmTaMgebIkeRsamsMbuRtEdlman Rtasm¶at´sRmab´eá¼elIxñgsnøwkeqñat .
 30. 30. c,ab´sþIBIkareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ nigc,ab´sþIBIviesaFnkmnc,ab´sþIBIkareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ -30- maRta 92-fqI RbCaBlrdæmñak´@RtÚveá¼eqñatEtenAkariyal&yeá¼eqñat EdleQna¼rbs´xøÜnmanenAkñúg bBa¢Ieá¼eqñat nigRtÚvmanÉksarbBa¢ak´GMBIGtþsBaØaNrbs´xøÜn . maRta 93- smaCikénKN£kmnkarkariyal&yeá¼eqñatRtÚvánGeBa¢Ij[eá¼eqñatmuneK bnÞab´mk tMNagKNbkßneyaáy nigGñkseg;tkarN_EdlmaneQna¼kñúgbBa¢Ieá¼eqñatkñúgkariyal&yeá¼ eqñatena¼ . maRta 94- Gñkeá¼eqñatmñak´@mansiT§ieá¼eqñatEtmYysnøwknigEtmYydgKt´ edayRtÚveTAeá¼eqñat edayxøÜnÉgpÞal´ . Gñkeá¼eqñatmñak´@RtÚveá¼[KNbkßneyaáyNamYyEdlxøÜneBjcitþ edayKUssBaØa ykEtKNbkßneyaáymYy nigminRtÚvEk dUr¦bEnSmbnSyeT . rebobeá¼eqñatlMGitepßg eTot RtÚvkMNt´edayKN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñat . maRta 95- kareá¼eqñatCakarsm¶at´rbs´Gñkeá¼eqñat . karcg´dwgGMBIkarsm¶at´ ¦karbegHIbkarsm¶at´tamrUbPaBNak¾edayRtÚvhamXat´ . maRta 96- edIm,IrkßareboberobrykñúgbnÞb´eá¼eqñat Cnmñak´@RtÚveKarBtambTbBa¢aénkareá¼eqñat rbs´KN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñat . maRta 97-fqI cMeBa¼RbCaBlrdæBikarEdlBMuGaceá¼eqñatedayxøÜnÉgán mansiT§ieRCIserIsGñkCMnYy mñak´CanItiCneTACamYy ¦mansiT§isMuCMnYyBIRbFankariyal&yeá¼eqñat . maRta 98-fqI RbCaBlrdæEdlmanEtÉksarbBa¢ak´BIGtþsBaØaNrbs´xøÜn EtBMumaneQna¼kñúgbBa¢Ieá¼ eqñatBMuGaceá¼eqñatáneTLIy . maRta 99- GaccUlánkñúgkariyal&yeá¼eqñatEtGñkRtÚveá¼eqñat elIkElgEtmankarGnuBaØatBI KN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñat .
 31. 31. c,ab´sþIBIkareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ nigc,ab´sþIBIviesaFnkmnc,ab´sþIBIkareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ -31- maRta 100- hamdac´xatmin[ykGavuF ¦CatipÞú¼RKb´RbePTcUlkñúgrgVg´karBarsnþisux énkariyal&y eá¼eqñat nighammin[esøókBak´ÉksNæanCakgkmøaMgRbdab´GavuFcUlkñúgkariyal&yeá¼eqñatelIk ElgEtmankarGnuBaaØtBiessBIRbFanKN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñat . TIFøakariyal&yeá¼eqñatRtÚvmanTMhMRbmaN 2 000 Em¨Rtkaer¨ ehIyrgVg´karBarsnþisux RtÚvsSitenAcMgayRbmaN 200 Em¨RtCMuvijkariyal&yeá¼eqñat elIkElgEtmankarseRmcepßg BIen¼rbs´KN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñat . maRta 101- kñúgkrNIEdltMNagKNbkßneyaáyányl´eXIjfakareá¼eqñatminRbRktI tMNag KNbkßneyaáyena¼GacbþwgCMTas´ ¦tva¨mkRbFanKN£kmnkarkariyal&yeá¼eqñatán . rebobEbbbTbþwgCMTas´¦tva¨ RtÚvkMNt´edaybTbBa¢a nignItiviFI . KN£kmnkarkariyal&yeá¼eqñatRtÚveda¼RsaybNþwgCMTas´ ¦tva¨en¼ . karseRmcrbs´KN£kmnkarkariyal&yeá¼eqñat CakarseRmcánkarkñúgkRmitsmtSkic© rbs´xøÜn RbsinebIkareá¼eqñatena¼RbRBwtþeTAedayRbRktI . RbsinebIGñktMNagena¼enAEtCMTas´ ¦tva¨ KN£kmnkarkariyal&yeá¼eqñatRtÚvcu¼bNþwg CMTas´¦tva¨en¼kñúgkMNt´ehtu eday[GñkCMTas´¦tva¨ena¼cu¼htSelxaCamYy . maRta 102- eRkayBIkarRbkasbBa©b´kareá¼eqñat KN£kmnkarkariyal&yeá¼eqñatRtÚvcu¼kñúgkMNt´ ehtunUvcMnYnGñkEdlánmkeá¼eqñat nigcMnYnsnøwkeqñatEdlmináneRbIRás´ehIyRtÚverobcMedIm,I rab´snøwkeqñatenAnwgkEnøgRsbtambTbBa¢a nignItiviFI . cMeBa¼kariyal&yeá¼eqñatNaEdlminGacerobcMrab´snøwkeqñat enAkariyal&yeá¼eqñat rbs´xøÜnán edaykrNIRbFanskþi ¦Gsnþisux KN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñatnwgeFVIkar ENnaMedayETLk . Gñkseg;tkarN_Cati nigGnþrCatiRBmTaMgGñktMNagKNbkßneyaáynImYy@GaccUl rYmCasakßIkñúgkarrab´snøwkeqñaten¼ . maRta 103- KN£kmnkarkariyal&yeá¼eqñatRtÚvTTYlxusRtÚvrab´snøwkeqñat . munnwgebIkhibeqñat RbFanKN£kmnkarkariyal&yeá¼eqñatRtÚvGeBa¢IjsmaCikKN£kmnkarkariyal&yeá¼eqñat tMNag KNbkßneyaáy nigGñkseg;tkarN_Binitü XøúMesaehIyebIkhibeqñatenAcMeBa¼muxGñkTaMgena¼ .
 32. 32. c,ab´sþIBIkareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ nigc,ab´sþIBIviesaFnkmnc,ab´sþIBIkareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ -32- maRta 104- KN£kmnkarkariyal&yeá¼eqñatRtÚvrab´cMnYnsnøwkeqñat EdlmanenAkñúghibeqñatehIy epÞógpÞat´cMnYnen¼ CamYycMnYnGñkEdlánmkeá¼eqñat Edlrab´eXIjkñúgbBa¢Ieá¼eqñat . kñúgkrNIEdlsnøwkeqñatkñúghibeqñatmancMnYnxusKñanwgcMnYnGñkeá¼eqñat RbFanKN£kmn karkariyal&yeá¼eqñatRtÚvcat´[rab´eTLIgvij . RbsinebIcMnYnxusKñaenAEtmandEdl RbFanKN£kmnkarkariyal&yeá¼eqñatRtÚvcu¼kñúg kMNt´ehtu . bnÞab´mkRbFanKN£kmnkarkariyal&yeá¼eqñatRtÚvcat´[rab´snøwkeqñat edayGnuelam bTbBa¢a nignItiviFI . maRta 105-fqI RtÚvcat´TukCaánkar snøwkeqñatNaEdlmanKUssBaØaKaMRTKNbkßneyaáyEtmYy enAelIsnøwkeqñatEdlKN£kmnkarkariyal&yeá¼eqñatEck[ . RtÚvTukCaemaX£snøwkeqñat½ 1- EdlBMuEmnCasnøwkeqñatpøÚvkar ¦ 2- EdlKnanKMnUs ¦manKMnUsEtKN£kmnkarkariyal&yeá¼eqñatBMuGacsnñidæan ánfaeá¼[KNbkßneyaáyNamYy ¦ 3- EdlmansBaØaEdlnaM[eKs:al´Gñkeá¼eqñat ¦ 4- EdlmanrEhk ¦xUc . 5- EdlKnanRtasm¶at´CapøÚvkar . snøwkeqñatEdlTukCaemaX£kñúgcMNucTI1 TI2 TI3 TI4 TI5 xagelIen¼ RtÚvkMNt´eday bTbBa¢a nignItiviFIrbs´KN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñat . maRta 106- bnÞab´BIánrab´snøwkeqñatrYcehIy KN£kmnkarkariyal&yeá¼eqñatRtÚveFVIkMNt´ehtuGMBI karrab´snøwkeqñaten¼CaBIrc,ab´ mYyc,ab´epJICUnKN£kmnkarXMu sg;at´erobcMkareá¼eqñatedayP¢ab´ CamYynUvbBa¢Ieá¼eqñat snøwkeqñatánkar BuMánkar snøwkeqñatEdlBuMáneRbIRás´ bNþwgCMTas´ ¦tva¨RbsinebIman nigÉksarepßg@eTot nigmYyc,ab´eTotbiTenAkariyal&yeá¼eqñat . snøwkeqñatánkar BuMánkar snøwkeqñatBuMáneRbIRás´ BakübNþwgCMTas´ ¦tva¨ Éksar epßg@ RtÚvRckedayETLkBIKñakñúgeRsamsMbuRtEdlánEck[ . kMNt´ehtusþIBIkarrab´snøwkeqñaten¼ RtÚvcu¼htSelxaedayRbFan nigsmaCikKN£kmnkar kariyal&yeá¼eqñat . tMNagKNbkßneyaáyGaccu¼htSelxaCasakßIelIkMNt´ehtuen¼án . maRta 107- karbBa¢Ún karRbKl´ nigkarTTYlkMNt´ehtuRtÚvkMNt´edaybTbBa¢a nignItiviFI .
 33. 33. c,ab´sþIBIkareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ nigc,ab´sþIBIviesaFnkmnc,ab´sþIBIkareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ -33- maRta 108- tMNagKNbkßneyaáy Gñkseg;tkarN_Cati nigGnþrCatiGaccUlrYmCasakßIkñúgkar RbKl´ ¦karTTYlkMNt´ehtueá¼eqñat . maRta 109-fqI KN£kmnkarXMu sg;at´erobcMkareá¼eqñatRtÚvRbmUlkMNt´ehtu nigÉksarTaMgGs´BI RKb´KN£kmnkarkariyal&yeá¼eqñat rYceFVIkMNt´ehtubUksrublT§plénkareá¼eqñatkñúgXMu sg;at´ rbs´xøÜn . kMNt´ehtuen¼ RtÚveFVICabYnc,ab´ mYyc,ab´epJICUnKN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼ eqñat mYyc,ab´epJICUnKN£kmnkarraCFanI extþerobcMkareá¼eqñat mYyc,ab´biTpßayenATIsñak´kar KN£kmnkarXMu sg;at´erobcMkareá¼eqñat nigmYyc,ab´eTotTukCaÉksar . kñúgkrNImanbNþwgtv¨aGMBIlT§plénkareá¼eqñat ¦BIPaBminRbRktIenAkariyal&yeá¼ eqñatNamYy KN£kmnkarXMu sg;at´erobcMkareá¼eqñatRtÚvebIkkarRbCMuseRmcCasaFarN£Ca bnÞan´ . kñúgkrNIGñkbþwgtv¨aBMueBjcitþnwgesckþIseRmcrbs´KN£kmnkarXMu sg;at´erobcMkareá¼ eqñat Gñkbþwgtv¨a ¦tMNagmansiT§ibþwgtv¨aeTAKN£kmnkarraCFanI extþerobcMkareá¼eqñatCabnÞan´ . maRta 110- KN£kmnkarextþ RkúgerobcMkareá¼eqñat RtÚvRbmUlkMNt´ehtuTaMgGs´BIRKb´KN£kmnkar XMu sg;at´erobcMkareá¼eqñat rYceFVIkMNt´ehtusrubBIlT§plénkareá¼eqñatkñúgextþ Rkúgrbs´xøÜn . kMNt´ehtuen¼RtÚveFVICabIc,ab´ mYyc,ab´epJICUnKN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñat edayP¢ab´eTA CamYynUvbBa¢Ieá¼eqñat snøwkeqñatánkar snøwkeqñatminánkar snøwkeqñatBuMáneRbIRás´ Bakü bNþwgCMTas´ ¦tva¨RbsinebIman RBmTaMgÉksarepßg@eTot mYyc,ab´biTenATIsñak´karKN£kmn karextþ RkúgerobcMkareá¼eqñat nigmYyc,ab´eTotTukCaÉksar . maRta 111-fqI kñúgkrNImanbNþwgtva¨GMBIlT§plénkareá¼eqñat ¦GMBIPaBminRbRktIF¶n´F¶rNamYy KN£ kmnkarextþ RkúgerobcMkareá¼eqñat RtÚveFVIsvnakarCasaFarN£ edIm,IseRmcGMBIbNþwgtva¨TaMg ena¼CabnÞan´ rYcehIyRtÚvepJIesckþIseRmcrbs´xøÜn P¢ab´CamYynwgkMNt´ehtubUksrublT§pleá¼ eqñat CUneTAKN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñat . kñúgkrNIGñkbþwgtva¨BMueBjcitþnwgesckþIseRmcrbs´KN£kmnkarextþ RkúgerobcMkareá¼ eqñat Gñkbþwgtva¨ ¦tMNagRtÚveFVIkarbþwgtva¨eTAKN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñatCabnÞan´ . KN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñatRtÚveFVIkarBinitü nigseRmcfayklT§plénkareá¼ eqñaten¼Caánkar ¦[eá¼eqñatsaCafnI . kareá¼eqñatsaCafnIRtÚveFVIeTLIgkñúgry£eBlRáMbI(8)éf¶y¨agyUrbnÞab´BIkarseRmcen¼ .
 34. 34. c,ab´sþIBIkareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ nigc,ab´sþIBIviesaFnkmnc,ab´sþIBIkareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ -34- maRta 112-fqI KN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñat RtÚvRbmUllT§plTaMgGs´mkBinitüehIyeFVIkar seRmcelIlT§pleá¼eqñat . ebIPaBminRbRktIminF¶n´F¶reT KN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñat RtÚvRbkasTTYls:al´ lT§plénkareá¼eqñat . RbsinebIPaBminRbRktImankRmitF¶n´F¶r eFVI[b¨¼Bal´dl´lT§plénkareá¼eqñat KN£kmna FikarCatierobcMkareá¼eqñatRtÚvbdiesFlT§plénkareá¼eqñatenAkariyal&yeá¼eqñatena¼ ¦enAkari yal&yeá¼eqñatTaMgena¼ ehIyCUnB&t’mandl´KNbkßneyaáy . kñúgkrNIen¼ kareá¼eqñat saCafnIenAkariyal&yeá¼eqñatena¼ ¦enAkariyal&yeá¼eqñatTaMgena¼RtÚveFVIRáMbI ( 8 ) éf¶y¨agyUr bnÞab´BIkarseRmcen¼ . maRta 113- eRkayBIkarRtÜtBinitünigseRmcelIlT§plénkareá¼eqñat KN£kmnaFikarCatierobcMkar eá¼eqñatRtÚvpßBVpßaylT§plbeNþa¼Gasnñénkareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ . lT§plbeNþa¼Gasnñen¼RtÚvepJImYyc,ab´fVayRB¼mhakßRt nigmYyc,ab´epJICUnRkúmRbwkßa FmnnuBaØ . KNbkßneyaáyEdlcu¼bBa¢IKNbkßneyaáyQreQna¼eá¼eqñat mansiT§isMu esckþIcmøglT§plbeNþa¼Gasnñen¼án . maRta 114- bnÞab´BIkarRbkaslT§pleá¼eqñatbeNþa¼Gasnñkñúgry£eBlcitsibBIr ( 72 ) em¨ag y¨agyUr RKb´KNbkßneyaáyEdlánQreQna¼eá¼eqñat Gacbþwgtva¨GMBIlT§plmYyEpñk ¦lT§plTaMgGs´énkareá¼eqñateTAKN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñat ¦eTARkúmRbwkßaFmnnuBaØ edaypÞal´k¾án edaybBa¢ak´BIPaBminRbRktIrbs´KN£kmnkar ¦smaCikKN£kmnkarEdleFVIxus BIkalbriecäT EdleFVIxusBIkEnøgEdlmankarRbRBwtþxus BIeQna¼ nigGasydæanénsakßIRBmTaMg Éksar ¦PsþútagdéTeTot . maRta 115-fqI KN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñat RtÚvseRmcelIbNþwgtva¨ kñúgry£eBlEssib RáMbI (48) em¨agy¨agyUr bnÞab´BIánTTYlBakübNþwg . RbsinebIKN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñatseRmcfa bNþwgtva¨BMuGacTTYlán KN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñatRtÚv ½ - bMeBjEbbbTénkarbdiesF edaybBa¢ak´BImUlehtu nigkalbriecäTénkar bdiesF . - pþl´esckþIcmøgénesckþIbdiesFmYyc,ab´eTAGñkbþwgtva¨ ¦/nig eTAKNbkß neyaáy .
 35. 35. c,ab´sþIBIkareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ nigc,ab´sþIBIviesaFnkmnc,ab´sþIBIkareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ -35- - pþl´B&t’maneTAGñkbþwgtva¨ ¦/nig KNbkßneyaáyfa GnuelamtammaRta 117fnI énc,ab´en¼ samIxÜøn ¦KNbkßneyaáymansiT§ibþwgtva¨CalaylkçN_GkßreTARkúmRbwkßa FmnnuBaØkñúgry£eBlcitsibBIr (72) em¨agy¨agyUr bnÞab´BIánTTYllixitCUndMNwgbdiesF . - epJIesckþIcmøgénesckþIbdiesFmYyc,ab´eTARkúmRbwkßaFmnnuBaØ edIm,ICaB&t’man nigrkßaTukmYyc,ab´CaÉksar . maRta 116-fqI RbsinebIKN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñatyl´fa bNþwgtva¨manTTLIkrN_smehtu smpl KN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñatRtÚvebIksvnakarCasaFarN£edIm,IseRmc . kñúg krNIen¼ KN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñatRtÚvpßBVpßaykalbriecäT TIkEnøgénsvnakar pþl´B&t’maneTAGñkbþwgtva¨ ¦/nigeTAKNbkßneyaáy nigCUnB&t’maneTARkúmRbwkßaFmnnuBaØ . Gñkbþwgtva¨ ¦/nigKNbkßneyaáy nigsmaCikKN£kmnkarerobcMkareá¼eqñat ¦/nig KN£kmnkarerobcMkareá¼eqñatEdlBak´B&n§ RtÚvmanvtþmanenAkñúgsvnakaren¼ . RbsinebIKN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñat yl´RBmtamBakübNþwg KN£kmnaFikar CatierobcMkareá¼eqñatRtÚv½ - bdiesFlT§plenAkariyal&yeá¼eqñatena¼ ¦enAkariyal&yeá¼eqñatTaMgena¼ ehIyerobcM[mankareá¼eqñatsaCafnIenAkEnøgena¼ ¦kEnøgTaMgena¼ kñúgry£eBlRáMbI ( 8 ) éf¶ y¨agyUr bnÞab´BIkarseRmcen¼ . - bMeBjEbbbTénkaryl´RBmedaybBa¢ak´BImUlehtu nigkalbriecäTénkar yl´RBm. - pþl´esckþIcmøgénesckþIyl´RBmmYyc,ab´eTAGñkbþwgtva¨ ¦/nig KNbkß neyaáy . - epJIesckþIcmøgénesckþIyl´RBmmYyc,ab´eTARkúmRbwkßaFmnnuBaØ edIm,ICaB&t’man nigrkßaTukmYyc,ab´CaÉksar . RbsinebIKN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñat BMuyl´RBmtambNþwgtva¨ KN£kmnaFikar CatierobcMkareá¼eqñatRtÚv½ - bMeBjEbbbTénkarbdiesF edaybBa¢ak´BImUlehtu nigkalbriecäTénkarbdi esF . - pþl´esckþIcmøgénesckþIbdiesFeTAGñkbþwgtva¨ ¦/nig KNbkßneyaáy . - pþl´B&t’mandl´Gñkbþwgtva¨ ¦/nig KNbkßneyaáyfa GnuelamtammaRta 117fnI énc,ab´en¼ samIxøÜn ¦KNbkßneyaáyena¼mansiT§ibþwgtva¨CalaylkçN_GkßreTARkúm H
 36. 36. c,ab´sþIBIkareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ nigc,ab´sþIBIviesaFnkmnc,ab´sþIBIkareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ -36- RbwkßaFmnnuBaØ kñúgry£eBlcitsibBIr ( 72 ) em¨agy¨agyUr bnÞab´BIéf¶ánTTYllixitCUndMNwg bdiesF . - epJIesckþIcmøgénesckþIbdiesFmYyc,ab´eTARkúmRbwkßaFmnnuBaØ edIm,ICaB&t’man nigrkßaTukmYyc,ab´CaÉksar . maRta 117-fqI CnNa ¦/nig KNbkßneyaáyNaEdlbNþwgtva¨rbs´xøÜnRtÚvánbdiesFedayKN£ kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñat Cnena¼ ¦/nigKNbkßneyaáyena¼mansiT§ibþwgtva¨CalaylkçN_ GkßreTARkúmRbwkßaFmnnuBaØ kñúgry£eBlcitsibBIr ( 72 ) em¨agy¨agyUr bnÞab´BIéf¶ánTTYllixit CUndMNwgBIkarbdiesF . RkúmRbwkßaFmnnuBaØRtÚvebIksvnakarCasaFarN£ seRmcelIbNþwgtva¨en¼kñúgry£eBlBI db´ ( 10 ) éf¶eTAémÖ ( 20 ) éf¶y¨agyUr bnÞab´BIéf¶ánTTYlBakübNwþg . karseRmcrbs´RkúmRbwkßaFmnnuBaØCakarseRmccugeRkay . RbsinebIRkúmRbwkßaFmnnuBaØseRmcfa bNþwgtva¨BMuGacTTYlán RkúmRbwkßaFmnnuBaØRtÚv ½ - bMeBjEbbbTénkarbdiesFEdlbBa¢ak´BImUlehtu nigkalbriecäTénkarbdiesF . - pþl´esckþIcmøgénesckþIbdiesFmYyc,ab´eTAGñkbwþgtva¨ ¦/nigeTAKNbkßneya áy nigeTAKN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñat . - pßBVpßayesckþIseRmc nigTukmYyc,ab´CaÉksar . RbsinebIRkúmRbwkßaFmnnuBaØyl´fa bNþwgtva¨manTTLIkrN_smehtusmpl RkúmRbwkßa FmnnuBaØRtÚvebIksvnakarCasaFarN£ edIm,IBinitü nigseRmckñúgry£eBldb´ ( 10 ) éf¶ eTAémÖ ( 20 ) éf¶y¨agyUr bnÞab´BIéf¶ánTTYlBakübNþwg . k¿ kñúgkrNIRkúmRbwkßaFmnnuBaØyl´RBmtamBakübNþwgtva¨ RkúmRbwkßaFmnnuBaØRtÚv½ - bMeBjEbbbTénkaryl´RBmedaybBa¢ak´BImUlehtu nigkalbriecäTénkaryl´RBm. - pþl´esckþIcmøgénkaryl´RBmmYyc,ab´eTAGñkbþwgtva¨ ¦/nigeTAKNbkßneya áy . - ecjesckþIseRmc[KN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñat bdiesFlT§plén kareá¼eqñatenAkariyal&yeá¼eqñatena¼ ¦enAkariyal&yeá¼eqñatTaMgena¼ ehIy[erobcMkareá¼ eqñatsaCafnIenAkEnøgena¼ ¦enAkEnøgTaMgena¼kñúgry£eBlRáMbI ( 8 ) éf¶y¨agyUr bnÞab´BIkar seRmcen¼ . - pßBVpßayesckþIseRmc nigrkßaTukmYyc,ab´CaÉksar . x¿ kñúgkrNIEdlRkúmRbwkßaFmnnuBaØBMuyl´RBmtambNþwgtva¨ RkúmRbwkßaFmnnuBaØRtÚv½ - bMeBjEbbbTénkarbdiesF edaybBa¢ak´BImUlehtu nigkalbriecäTénkarbdi esF . H
 37. 37. c,ab´sþIBIkareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ nigc,ab´sþIBIviesaFnkmnc,ab´sþIBIkareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ -37- - pþl´esckþIcmøgénesckþIbdiesFeTAGñkbþwgtva¨ ¦/nigeTAKNbkßneyaáy nigeTAKN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñat . - pßBVpßayesckþIbdiesF nigTukmYyc,ab´CaÉksar . maRta 118-fqI k¿ eRkayBIbNþwgtva¨RtÚvánseRmcCasaSBr nigeRkayBIánTTYllT§plénkareá¼eqñat TaMgGs´ rYmTaMglT§plénkareá¼eqñatEdlRtÚveFVIsaCafnI RbsinebIman KN£kmnaFikarCatierob cMkareá¼eqñatRtÚvpßBVpßayCapøÚvkarlT§plénkareá¼eqñat ehIykMNt´cMnYnGasn£sRmab´KNbkß neyaáynImYy@tammNÐlnImYy@ edayKittamcMnYnsnøwkeqñatánkar . karEbgEckGasn£tamextþ Rkúg RtÚveFVItamrUbmnþmFümPaKx<s´bMputedayEpðkelIcMnYn Gasn£kñúgextþ Rkúg niglT§plénkareá¼eqñatkñúgextþ Rkúg tamCMhanTaMgTLaydUcxageRkam½ CMhanTI 1 £ kMNt´cMnYnkUtaEdltRmÚv[KNbkßneyaáyNamYyTTYlGasn£ mYy edayykcMnYnsnøwkeqñatánkarsrubenAkñúgextþ Rkúg mkEcknwgcMnYnGasn£srubkñúgextþ ¦Rkúg tamrUbmnþdUcxageRkamen¼ nigRtÚvGnuvtþdac´edayETLkBIKña sRmab´extþ RkúgnImYy@ ½ kñúgena¼½ - kt £ tag[kUtaCaplEck edayminKitsMNl´Eck . - ss £ tag[cMnYnsnøwkeqñatánkarsrub Edláneá¼[KNbkßneya áyTaMgGs´EdláncUlrYmkñúgkareá¼eqñatenAkñúgextþ Rkúg . - Gs £ tag[cMnYnGasn£srubtammNÐlextþ Rkúg . CMhanTI 2 £ kMNt´cMnYnGasn£Cabzm EdlKNbkßneyaáynImYy@ánTTYl enAkñúgextþ Rkúg . rUbmnþdUcxageRkamRtÚvGnuvtþdac´edayETLkBIKña sRmab´KNbkßneyaáynImYy@ Edl áncUlrYmenAkñúgkareá¼eqñatenAkñúgextþ Rkúg½ kñúgena¼½ - GT £ CaplEckedayminKitsMNl´Eck tag[cMnYnGasn£Edl KNbkßneyaáynImYy@ mansiT§iánTTYlmuneBleFVIRbmaNviFIcaMác´NamYykñúgCMhanTI3 . kt ÷ ss Gs GT ÷ sb kt
 38. 38. c,ab´sþIBIkareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ nigc,ab´sþIBIviesaFnkmnc,ab´sþIBIkareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ -38- - sb £ tag[cMnYnsnøwkeqñatánkar Edláneá¼[KNbkßneyaáy NamYyenAkñúgextþ Rkúg . - kt £ tag[kUtaEdlánkMNt´kñúgCMhanTI 1 . bnÞab´BIKNna RKb´KNbkßneyaáyTaMgGs´EdláncUlrYmkñúgkareá¼eqñatkñúgextþ Rkúg kñúgCMhanTI 2 RbsinebIKnanGasn£enAsl´ edIm,IEbgEckbnþeTotena¼ cMnYnGasn£RtÚv seRmckMNt´ykEtmþg . kñúgkrNImanGasn£enAsl´RtÚvbnþEbgEck bnÞab´BIeFVIkarKNnasRmab´KNbkßneya áyTaMgGs´ EdláncUlrYmkñúgkareá¼eqñatenAkñúgextþ Rkúg Gasn£EdlenAsl´TaMgen¼RtÚv kMNt´eTAtamrebobEdlánkMNt´kñúgCMhanTI 3 . CMhanTI 3 £ Gasn£EdlenAsl´ RtÚvEbgEck[KNbkßneyaáynImYy@ mansiT§iánTTYlenAkñúgextþ Rkúg edaykMNt´ykmFümPaKx<s´bMput . rUbmnþdUcxageRkamRtÚv Gnuvtþdac´edayETLkBIKñasRmab´KNbkßneyaáynImYy@ EdláncUlrYmkñúgkareá¼eqñattam extþ Rkúg ½ kñúgena¼½ - mF £ tag[mFümPaKx<s´bMput . - sb £ tag[cMnYnsnøwkeqñatánkar Edláneá¼[KNbkßneyaáy mYy . - GT £ tag[cMnYnGasn£EdlánEbgEck[KNbkßneyaáymYy . kñúgkrNIEdlenAsl´Gasn£cMnYnmYyEdlRtÚvEbgEck bnÞab´BIánKNnatamrUbmnþ kñúgCMhanTI 3 sRmab´KNbkßneyaáyEdlmanlkçNsm,tþiTaMgGs´ Gasn£ena¼RtÚvEbg EckeTA[KNbkßneyaáyEdlmanmFümPaKx<s´bMput . kñúgkrNIEdlenAsl´Gasn£eRcInCagmYyEdlRtÚvEbgEck RtÚvGnuvtþtamrUbmnþkñúg CMhanTI 3 ehIyGasn£cMnYnmYyRtÚvEbgEckeTA[KNbkßneyaáyNaEdlmanmFümPaK x<s´bMput . bnÞab´mkRtÚvGnuvtþrUbmnþen¼mþgeTot edaybeg;Intémø GT cMnYn 1 cMeBa¼KNbkß neyaáyEdlánTTYlGasn£cMnYnmYykñúgkarGnuvtþrUbmnþelIkTImYy . dUecñ¼cMnYnGasn£cMnYn mYyRtÚvpþl´[KNbkßneyaáy EdlmanmFümPaKx<s´bMput kñúgkarGnuvtþrUbmnþelIkTIBIr . kñúgkrNIenAsl´Gasn£ RtÚvEbgEckbnþeTotena¼ karKNnaRtÚveFVItamrebobdEdl edayEbg EckGasn£mþgmYyGasn£CabnþbnÞab´ rhUtdl´Gs´Gasn£EdlenAsl´ . x¿ karRbkasebkçCnCab´eqñatCatMNagra®sþ RtÚvGnuelameTAtambBa¢IebkçCnQreQna¼ eá¼eqñat nigGnuvtþtamlMdab´elxerogdUcmanEcgkñúgmaRta 38fnI énc,ab´en¼ . mF ÷ sb GT=1
 39. 39. c,ab´sþIBIkareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ nigc,ab´sþIBIviesaFnkmnc,ab´sþIBIkareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ -39- K¿ RbsinebIkñúgbBa¢IebkçCnQreQna¼eá¼eqñatmanGñkCab´eqñatTTYlmrNPaB ¦la Elg ¦RáscakBIebkçPaBtMNagra®sþ ebkçCnEdlmaneQna¼bnÞab´enAkñúgbBa¢IebkçCnQreQna¼ eá¼eqñatena¼RtÚvánRbkasfaCab´eqñatCatMNagra®sþrbs´samIKNbkßneyaáy . X¿ kñúgkrNIbBa¢IebkçCnénKNbkßneyaáyNamYy manebkçCnminRKb´RKan´eday mUlehtudUcmanEcgkñúgcMNuc K énmaRtaen¼ KN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñatRtÚvesñICalay lkçN_GkßreTAsamIKNbkßena¼ [bEnSmeQna¼kñúgbBa¢IebkçCnkñúgry£eBldb´bYn ( 14 ) éf¶ eRkayBIánTTYlsMeNI . EbbbTénkarTTYlBinitü nigGnum&tebkçCnEdlesñIbEnSmen¼RtÚvGnuvtþtambTb,BaØtiþdUc manEcgkñúgmaRta 33fnI maRta 34fnI maRta 35fnI maRta 36fnI maRta 38fnI maRta 41fnI maRta 42fnI maRta 43 énc,ab´sþIBIkareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ . kñúgkrNIKNbkßneyaáyNamYy minánGnuvtþtameBlevlakMNt´xagelI ¦min ánEklMGkarxV¼xatEdleFVI[KNbkßneyaáyena¼minGacbMeBjGasn£EdlenATMenrán RtÚv cat´TukdUcCaKNbkßneyaáyena¼eá¼bg´ecalGasn£[enATMenr . g¿ kñúgkrNIKNbkßneyaáyNamYyánTTYlGasn£mYy ¦eRcInenAkñuúgrdæsPa b¨uEnþKNbkßneyaáyena¼ánRbkaseá¼bg´ecalGasn£rbs´xøÜn ¦RtÚvánlubeQna¼ecjBI bBa¢IeQna¼KNbkßneyaáy tamc,ab´sþIBIKNbkßneyaáy bBa¢IebkçCn nigebkçCnénKNbkß neyaáyena¼EdlánRbkasfaCab´eqñatrYcehIy minmansuBlPaB nigminmanKuNsm,tþiteTA eTotáneTLIy . kñúgkrNIxagelIen¼ KN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñatRtÚveFVIkarEbgEckGasn£ EdlenATMenrena¼ kñúgry£eBly¨agyUrRáMBIr ( 7 ) éf¶ eTA[KNbkßneyaáyepßgEdl TTYlánGasn£kñúgextþ RkúgCamYy tamCMhanTaMgTLaydUcxageRkam edayminKitbBa©ÚlKNbkß neyaáyEdleá¼bg´Gasn£½ CMhanTI 1 £ kMNt´kUtaEdltRmÚv[KNbkßneyaáyánTTYlmYyGasn£ tam rUbmnþdUcxageRkam½ kñúgena¼½ - k 't £ tag[kUtaCaplEckedayminKitsMNl´Eck . k 't ÷ s 's G 'b
 40. 40. c,ab´sþIBIkareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ nigc,ab´sþIBIviesaFnkmnc,ab´sþIBIkareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ -40- - s 's £ tag[cMnYnsnøwkeqñatánkarsrub eá¼[KNbkßneyaáy TaMgGs´EdlTTYlGasn£kñúgkareá¼eqñatenAkñúgextþ Rkúg dkecjnUvsnøwkeqñatánkarEdláneá¼ [KNbkßneyaáyEdleá¼bg´Gasn£enAkñúgextþ Rkúg . - G 'b £ tag[Gasn£Edláneá¼bg´ecalenAkñúgextþ Rkúg . CMhanTI 2 £ kMNt´cMnYnGasn£Cabzm EdlKNbkßneyaáynImYy@ánTTYltam rUbmnþdUcxageRkam½ kñúgena¼½ - G 'T £ tag[cMnYnGasn£EdlKNbkßneyaáymYykñúgextþ Rkúg ánTTYlmuneBleFVIRbmaNviFIcaMác´kñúgCMhanTI 3 . - s b £ tag[snøwkeqñatánkarsrub eá¼[KNbkßneyaáymYykñúg extþ Rkúg . - k 't £ tag[cMnYnkUtaEdlánkMNt´kñúgCMhanTI 1 . bnÞab´BIánKNnakñúgCMhanTI 2 RKb´KNbkßneyaáyEdlTTYlánGasn£kñúgextþ Rkúg elIkElgEtKNbkßneyaáyEdleá¼bg´Gasn£kñúgextþ Rkúg kñúgkrNIKnanenAsl´ Gasn£edIm,IEbgEckbnþeTot cMnYnGasn£seRmcRtÚvkMNt´ykEtmþg . kñúgkrNIKNnakñúgCMhanTI 2 rYcehIy b¨uEnþmanGasn£enAsl´EdlRtÚvbnþEbgEck teTAeTot Gasn£EdlenAsl´ena¼RtÚvEbgEcktamrUbmnþEdlánkMNt´kñúgCMhanTI 3 . CMhanTI 3 £ Gasn£EdlenAsl´RtÚvEbgEckedaykMNt´ykmFümPaKx<s´bMput tamrUbmnþdUcxageRkam½ kñúgena¼½ - m 'F £ tag[mFümPaKx<s´bMput . - sb £ tag[cMnYnsnøwkeqñatánkarsrub Edláneá¼[KNbkß neyaáymYykñúgextþ Rkúg . - G 'T £ tag[cMnYnGasn£ EdlánEbgEck[eTAKNbkßneyaáy mYy . viFIsa®sþdUcmanEcgkñúgvaküx&NÐTI9 nigvaküx&NÐTI10 cMNuc k énmaRtaen¼ RtÚv GnuvtþcMeBa¼karKNnakñúgCMhanTI 3 nigkarKNnaCabnþbnÞab´eTot . G 'T ÷ sb k 't m 'F ÷ sb G 'T=1
 41. 41. c,ab´sþIBIkareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ nigc,ab´sþIBIviesaFnkmnc,ab´sþIBIkareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ -41- c¿ kñúgkrNIKNnatamrUbmnþxagelI manKNbkßBIr ¦eRcInánTTYllT§plesnI KñaEdlminGackMNt´EbgEckGasn£EdlenAsl´eTA[KNbkßNamYyán Gasn£ena¼RtÚv pþl´CUneTAKNbkßneyaáyEdlTTYláncMnYnsnøwkeqñatánkarx<s´CageK . kñúgkrNIcMnYn snøwkeqñatánkarrbs´KNbkßneyaáyesnIKñaeTotena¼ Gasn£EdlenAsl´ena¼RtÚvEbgEckeTA [KNbkßneyaáytamkarcab´eqñat EdlkMNt´edaybTbBa¢a nignItiviFIrbs´KN£kmnaFikarCati erobcMkareá¼eqñat . q¿ kñúgkrNIKNbkßneyaáyNamYyTTYlánGasn£bEnSmmYy ¦eRcIn b¨uEnþbBa¢I ebkçCnrbs´xøÜnmanebkçCnticCagGasn£ena¼ RtÚvGnuvtþtamnItiviFIdUcmanEcgkñúgcMNuc X én maRtaen¼ . C¿ EpðktamlT§plénkareá¼eqñatdUcmanEcgkñúgcMNuc k énmaRtaen¼KN£kmnaFikar CatierobcMkareá¼eqñatGaceFVIkarRbkaslT§plénkareá¼eqñattammNÐlnImYy@ CabnþbnÞab´ . Q¿ muneBlRbkaslT§plénkareá¼eqñatCapøÚvkar KN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñat RtÚveFVIesckþIraykarN_CUnRKb´tMNagKNbkßneyaáy EdlcUlrYmeá¼eqñat nUvcMnYnsnøwkeqñat srubEdláneá¼Bum< cMnYnsnøwkeqñatEdláneRbIRás´ nigcMnYnsnøwkeqñatEdlenAsl´ . maRta 119- karrab´cMnYnéf¶tva¨nigkarseRmcelIbNþwgtva¨ dUcmanEcgkñúgCMBUkTI4 CMBUkTI6 nig CMBUkTI8 énc,ab´en¼ BMuRtÚvánrab´bBa©Úléf¶buNüCapøÚvkar . CMBUkTI 9 krNIeRCIstaMgCMnYssmaCikrdæsPa maRta 120¿-fŠI smaCikrdæsPaRtÚvát´bg´smaCikPaBrbs´xøÜneTAtamkrNINamYydUcxageRkam £ - samIxøÜnTTYlmrNPaB . - samIxøÜnát´bg´sm,TaviC¢aCIv£edaymanlixitbBa¢ak´BIRksYg sSab&nmansmtSkic© . - samIxøÜnsMulaQb´CalaylkçN_GkßrBIsmaCikrdæsPa . - samIxøÜnRtÚvtulakarpþnÞaeTasdak´Bn§naKarBIbT«Rkidæ ¦bTmCÄimNamYy . - samIxøÜnát´bg´smaCikPaBBIKNbkßneyaáyrbs´xøÜn . kalebIsmaCikrdæsParUbNamYyRtÚvát´bg´smaCikPaBmanry£eBlRáMmYy (6) Ex y¨agticmuncb´nItiikal samIKNbkßneyaáyena¼ GacesñIeRCIstaMgsmaCikfnICMnYs eday eRCIserIskñúgcMeNamebkçCnEdlmaneQna¼ tamlMdab´elxerogkñúgbBa¢IebkçCnQreQna¼ eá¼eqñaténmNÐleá¼eqñatrbs´samIxøÜnena¼mkCMnYs edayminác´eá¼eqñateTLIgvij .
 42. 42. c,ab´sþIBIkareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ nigc,ab´sþIBIviesaFnkmnc,ab´sþIBIkareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ -42- CMBUkTI 10 fvika maRta 121- RtÚvánbeg;ItKNnIBiessrbs´rtnaKarCati CaKNnImUlniFiTayC¢Tankareá¼eqñatsRmab´ [KN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñat ykeTAcat´Ecgkñúgkic©kareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ Gnuelamtamc,ab´hirBaØvtSú . mUlniFiTayC¢Tankareá¼eqñatEdlánmkBIviPaKTanepßg@rbs´raCrdæaPiál CMnYyrbs´ rdæaPiálbreTs Gg:karGnþrCatinana GMeNayBIsb,úrsCn GMeNayBIGg:kareRkArdæaPiál nigcMNUlRsbc,ab´epßg@ RtÚvbBa©ÚlkñúgfvikaCati edIm,Ipþl´pÞal´[eTAKNnIBiessen¼ . hirBaØb,TaneRkARbeTsmYycMnYn sRmab´kareá¼eqñatGacGnuvtþedayRbtibtþikareRkA rtnaKarCati . CMBUkTI 11 eTasb,BaØtiþ maRta 122-fqI RtÚvTTYlTNÐkmnrhUtbeNþjecjBIkargartamc,ab´sþIBIkarRKb´RKgrdæálXMu sg;at´ nigc,ab´sþIBIshlkçniþk£m®nþIraCkarsIuvilénRB¼raCaNacRkkm<úCa edayBMuTan´Kitdl´eTas RBhnTNÐ epßgeTot cMeBa¼esnónXMu sg;at´ ¦m®nþI ¦smaCikRkúmRbwkßaXMu sg;at´NaEdlRbRBwtþbTelnIs NamYydUcxageRkam½ - ánecjbg;an´édbBa¢ak´karcu¼eQna¼ b¨uEnþminRBmsresreQna¼RbCaBlrdæena¼ kñúgbBa¢Ieá¼eqñat nigesovePAbBa¢Ieá¼eqñatedayectna . - áncu¼eQna¼eá¼eqñatedayectnadl´GñkEdlBMuTan´RKb´Gayueá¼eqñat ¦dl´Gñk EdlBMubMeBjl&kçx&NÐRKb´RKan´Gaceá¼eqñat . - áncu¼eQna¼ nigánecjbg;an´édedayectnaeTAGñkEdlRtÚvándksiT§ieá¼eqñat . - raraMgRbCaBlrdæEdlmanGayucab´BIdb´RáMbI ( 18 ) qñaMeTLIgeTAmin[cu¼eQna¼ eá¼eqñat . maRta 123-fqI RtÚvbdiesFBaküesñIsMuQreQna¼eá¼eqñatrbs´samIxøÜn cMeBa¼CnNaEdlRbRBwtþelnIsnwg maRta 33fnI ¦maRta 34fnI énc,ab´en¼ . maRta 124-fqI RtÚvlubeQna¼ecjBIbBa¢Ieá¼eqñat lubebkçPaBrbs´samIxøÜn ¦lubebkçPaBQreQna¼ eá¼eqñatrbs´KNbkßneyaáy edayKN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñat ¦/nigRtÚvpþnÞaeTas
 43. 43. c,ab´sþIBIkareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ nigc,ab´sþIBIviesaFnkmnc,ab´sþIBIkareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ -43- Bin&yCaRák´BIRáMlan ( 5¿000¿000 ) erol eTA émÖRáMlan ( 25¿000¿000 ) erol eday BMuTan´Kitdl´eTasRBhnTNÐepßgeTot cMeBa¼CnNa nigKNbkßneyaáyNaEdlánRbRBwtþ GMeBINamYydUcxageRkam½ - eRbIkmøaMg ¦GMeBIhigßa ¦bMPitbMP&ymin[RbCaBlrdæmansiT§ieá¼eqñateTAcu¼ eQna¼eá¼eqñat ¦raraMgmin[cu¼eQna¼RbCaBlrdæEdlmansiT§ieá¼eqñatkñúgbBa¢Ieá¼eqñat nigesovePA bBa¢Ieá¼eqñat . - jú¼jg´GñkKaMRT ¦Gñkeá¼eqñat[RbRBwtþGMeBIrMelaPbMBan GMeBIKMramkMEhg GMeBI higßaeTAelIebkçCn ¦eTAelIKNbkßneyaáydéT . - eFVIkarKabsg;t´ ¦KMramkMEhg ¦bgçMeFVIsm,f[eKeá¼eqñat[KNbkßneya áyrbs´xøÜn ¦KNbkßneyaáyNamYyEdlxøÜncUlcitþ . - eRbIkmøaMg ¦GMeBIhigßaedIm,IraraMgRbCaBlrdæEdlmansiTi§eá¼eqñat min[eTAeá¼ eqñat ¦QreQna¼CaebkçCn . - raraMgebkçCnnigGñkKaMRTKNbkßneyaáymin[eXasnaeá¼eqñattamkarkMNt´ . - eRbIkmøaMg ¦GMeBIhigßa ¦bMPitbMP&y eRbIBaküsMdIRbmafemIlgayeFVI[mankar P&yxøac karPan´RcTLM eFVI[RcbUkRcbl´át´TMnukcitþelIkarsm¶at´énkareá¼eqñat . - bg;karrMxanmin[dMeNIrkareá¼eqñatán . - bg;karrMxanmin[rab´snøwkeqñatán . - eFVI[xUcreboberobrykñúgeBleá¼eqñat . - TijsnøwkeqñatedaysmÖar£ ¦edayRák´kas . maRta 125-fqI RtÚvpþnÞaeTasBin&yCaRák´BIdb´lan ( 10¿000¿000 ) erol eTA émÖRáMlan ( 25¿000¿000 ) erol edayBMuTan´Kitdl´eTasRBhnTNÐepßgeTot ¦/nig lubeQna¼ecjBI bBa¢Ieá¼eqñatsRmab´ry£eBlRáM ( 5 ) qñaM cMeBa¼smaCikKN£kmnaFikarCati smaCikKN£ kmnkarextþ Rkúg XMu sg;at´erobcMkareá¼eqñat nigsmaCikKN£kmnkarkariyal&yeá¼eqñatEdl bnøMÉksar bnøMsnøwkeqñat ¦eRbIkll,icedIm,IbnøMlT§plénkareá¼eqñat . maRta 126-fqI RtÚvpþnÞaeTasBin&yCaRák´BIdb´lan ( 10¿000¿000 ) erol dl´ hasiblan ( 50¿000¿000 ) erol nigRtÚvbBaÄb´BIkargareá¼eqñatCaerogrhUt cMeBa¼Pñak´gar ¦smaCik ¦buK:likénKN£kmnaFikarCati ¦Pñak´gar ¦smaCik ¦buK:likénKN£kmnkarerobcMkareá¼eqñatNa EdlRbRBwtþelnIsnwgvaküx&NÐTI 2 maRta 12 énc,ab´sþIBIkareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ . maRta 127-fqI RtÚvRBmancMeBa¼CnNaEdlRbRBwtþelnIsnwgmaRta 55fnI ¦maRta 100 énc,ab´sþIBIkar eá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ . kñúgkrNIEdlminRBmGnuvtþtamkarRBmanen¼ RtÚvXat´xøÜn nig
 44. 44. c,ab´sþIBIkareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ nigc,ab´sþIBIviesaFnkmnc,ab´sþIBIkareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ -44- dkhUtGavuFsRmab´ry£eBlEssibRáMbI ( 48 ) em¨agedayPñak´garmansmtSkic© nigpþnÞaeTas Bin&yCaRák´BIdb´lan (10¿000¿000) erol dl´hasiblan (50¿000¿000) erol . RbsinebICnelnIsena¼Cam®nþIraCkarsIuvil kgeyaFBlexmrPUminÞ nKrálCati KN£ kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñatRtÚv½ - esñIeTARbFansSab&nrbs´samIxøÜn edIm,I[dak´vin&yrdæál cab´BIkardak´[enA TMenredayKnanebovtß rhUtdl´karbeNþjecjBImuxtMENg eyaleTAtamkRmiténbTelnIs . - lubeQna¼ecjBIbBa¢Ieá¼eqñat . RbsinebICnelnIsena¼CaPñak´gar ¦CasmaCik ¦CabuK:likrbs´KN£kmnaFikarCati ¦ KN£kmnkarextþ Rkúg XMu sg;at´erobcMkareá¼eqñat RtÚvlubeQna¼ecjBIkargarPøam nigmin[ cUlbMerIkargarCamYyKN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñat ¦KN£kmnkarerobcMkareá¼eqñatRKb´ lMdab´fñak´ sRmab´ry£eBldb´ ( 10 ) qñaM cab´BIsm&yeá¼eqñaten¼eTA bEnSmelITNÐkmndUcman Ecgkñúgvaküx&NÐTI1 énmaRtaen¼ . maRta 128-fqI KN£kmnaFikaCatierobcMkareá¼eqñat RtÚvlubeQna¼ecjBIbBa¢Ieá¼eqñatsRmab´ry£eBl RáM ( 5 ) qñaM nigRtÚvesñIeTARbFansSab&nrbs´samIxøÜn[dak´vin&yrdæál cab´BIdak´[enATMenr edayKnanebovtßrhUtdl´karbeNþjecjBImuxtMENgcMeBa¼m®nþIraCkar ¦GñkTTYlxusRtÚvNa EdlRbRBwtþelnIsnwgmaRta 29fnI énc,ab´en¼ . maRta 129-fqI RtÚvpþnÞaeTasBin&yCaRák´BIRáMlan ( 5¿000¿000 ) erol dl´db´lan ( 10¿000¿000 ) erol ¦/nigRtÚvlubeQna¼ecjBIbBa¢Ieá¼eqñatsRmab´ry£eBlRáM ( 5 ) qñaM cMeBa¼CnNaEdlbg:ab´ bBa¢a ¦lYgelameákbeBaäat[Gñkeá¼eqñateRCIsykKNbkßneyaáytamkarcgðúlbgHaj ¦tammeFüaáyNamYyepßgeTotkñúgeBleá¼eqñat . RbsinebICnelnIsena¼CaPñak´gar ¦CabuK:likKN£kmnaFikarCati ¦KN£kmnkarerobcMkar eá¼eqñatRKb´lMdab´fñak´ KN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñatRtÚvlubeQna¼ecjBIkargar nigmin [cUlbMerIkargarkñúgKN£kmnkarerobcMkareá¼eqñatRKb´lMdab´fñak´sRmab´ry£eBldb´ ( 10 ) qñaM cab´BIsm&yeá¼eqñaten¼teTA . RbsinebICnRbRBwtþelnIsena¼CaebkçCnQreQna¼eá¼eqñat RtÚvlubebkçPaBrbs´samIxøÜn ecalbEnSmelITNÐkmn dUcmanEcgkñúgvaküx&NÐTI 1 énmaRtaen¼ . maRta 130-fqI RtÚvpþnÞaeTasBin&yCaRák´BIdb´lan ( 10¿000¿000 ) erol eTAémÖRáMlan ( 25¿000¿000) erol edayBMuKitdl´eTasRBhnTNÐepßgeTot ¦/nigRtÚvlubeQna¼BIbBaI¢eá¼eqñatsRmab´ry£eBl RáM ( 5 ) qñaM cMeBa¼CnNaEdlmanectnaeFVI[rebIkhibeqñat dac´ ¦rEhk ¦rbUtXøúM ¦eRKÓg sm:al´sRmab´rkßasuvtSiPaBhibeqñat ¦manectnaeFVI[át´ ¦lYc ¦dUr ¦deNþIm ¦bMpøaj hibeqñatEdlmansnøwkeqñat .
 45. 45. c,ab´sþIBIkareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ nigc,ab´sþIBIviesaFnkmnc,ab´sþIBIkareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ -45- RbsinebICnelnIsena¼CaPñak´gar CabuK:lik ¦CasmaCikKN£kmnaFikarCati ¦KN£ kmnkarerobcMkareá¼eqñatRKb´lMdab´fñak´ KN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñatRtÚvlubeQna¼ecjBI kargar nigmin[samIxøÜncUlbMerIkargarCamYyKN£kmnaFikarCati ¦KN£kmnkarerobcMkareá¼ eqñatRKb´lMdab´fñak´sRmab´ry£eBldb´ (10) qñaM Kitcab´BIsm&yeá¼eqñaten¼teTA . RbsinebICnelnIsena¼CaebkçCnvij RtÚvlubebkçPaBrbs´samIxøÜnecalbEnSmelITNÐkmn dUcmanEcgkñúgvaküx&NÐTI 1 énmaRtaen¼ . maRta 131-fqI RtÚvpþnÞaeTasBin&yCaRák´BIRáMlan ( 5¿000¿000 ) erol eTAdb´lan ( 10¿000¿000) erol edayBuMTan´Kitdl´eTasRBhnTNÐepßgeTot ¦nigRtÚvlubeQna¼ecjBIbBa¢Ieá¼eqñatsRmab´ry£ eBlRáM ( 5 ) qñaM cMeBa¼CnNa ¦KNbkßneyaáyNaEdlRbRBwtþelnIsnwgmaRta 73fnI ¦ maRta 76 énc,ab´en¼ . maRta 132-fqI RtÚvRBmancMeBa¼CnNaEdlRbRBwtþelnIsnwgmaRta 77 ¦vaküx&NÐTI 2 énmaRta 78 énc,ab´sþIBIkareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ . kñúgkrNIEdlenAEtBMuRBmGnuvtþtam RtÚvlubeQna¼BIbBa¢Ieá¼eqñatsRmab´ry£eBlRáM (5) qñaM nigRtÚvesñIeTARbFansSab&nrbs´samIxøÜn[dak´vin&yrdæál cab´BIkardak´[enATMenredayKnanebovtß rhUtdl´beNþjecjBImuxtMENg ¦/nig RtÚvpþnÞaeTasBin&yCaRák´BImYylan(1¿000¿000) erol dl´BIrlan (2¿000¿000) erol . maRta 133-fqI RtÚvRBmancMeBa¼CnNaEdlRbRBwtþelnIsnwgmaRta 72 énc,ab´en¼ . kñúgkrNIEdl enABMuRBmGnuvtþtam RtÚvlubeQna¼ecjBIbBa¢Ieá¼eqñatsRmab´ry£eBlRáM ( 5 )qñaM lubebkçPaBrbs´ samIxøÜn ¦lubebkçPaBQreQna¼eá¼eqñatrbs´KNbkßneyaáy ¦nigRtÚvpþnÞaeTasBin&yCaRák´ BIRáMlan ( 5¿000¿000 ) erol dl´db´lan (10¿000¿000) erol . CMBUkTI 12 Gnþrb,BaØtiþ maRta 134-fqI eRkayBIc,ab´en¼cUlCaFrmansRmab´kareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþGaNtþiTI3 edIm,I BinitübBa¢IeQna¼ nigcu¼eQna¼eá¼eqñattambTb,BaØtiþénc,ab´en¼ RtÚvykbBa¢Ieá¼eqñatcugeRkayEdl áneRbIRás´kñúgkareá¼eqñateRCIserIsRkúmRbwkßaXMu sg;at´kalBIéf¶TI 3 Ex kumÖ£ qñaM 2002 eFVICamUldæan .
 46. 46. c,ab´sþIBIkareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ nigc,ab´sþIBIviesaFnkmnc,ab´sþIBIkareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ -46- maRta 135-fqI eRkayBIc,ab´en¼cUlCaFrman RtÚvykkariyal&yeá¼eqñatEdlánbeg;IteTLIgsRmab´ eá¼eqñateRCIserIsRkúmRbwkßaXMu sg;at´ kalBIéf¶TI 3 Ex kumÖ£ qñaM 2002 eFVIkarCakariyal&y eá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþGaNtþiTI 3 naéf¶GaTitü TI 27 Ex kk;da qñaM 2003 . kñúgkrNIEdlKN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñat eFVIkarEksRmÜlkariyal&yeá¼eqñat ¦eg;Itkariyal&yeá¼eqñatfnI RtÚvGnuvtþtambTb,BaØtiþdUcmanEcgkñúgmaRta 45fnI maRta 46fnI k nig x énc,ab´en¼ nigRtÚvpßBVpßayCasaFarN£nUvkariyal&yeá¼eqñatEdlánEksRmÜl ¦Edl ánbeg;ItfnIen¼y¨agticsamsib ( 30 ) éf¶ munéf¶eá¼eqñat . maRta 136-fqI k¿ edIm,IBinitübBa¢IeQna¼ nigcu¼eQna¼eá¼eqñatsRmab´kareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ GaNtþiTI3 en¼ RbCaBlrdæEdlminmaneQna¼kñúgbBa¢Ieá¼eqñatcugeRkay ¦pøas´bþÚrTIlMenA RbCaBlrdæena¼RtÚveTAbgHajxøÜnedayxøÜnÉgpÞal´enAsalaXMu sg;at´ ¦TIkEnøgNamYykñúgXMu sg;at´EdlxøÜnkMBugrs´enA tamkalbriecäTkMNt´edayKN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñat edIm,I bMeBjEbbbTcu¼eQna¼eá¼eqñattambTb,BaØtiþdUcmanEcgkñúgc,ab´en¼ . KN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñat GaceFIVkarEksRmÜlry£eBlénkarBinitü bBa¢IeQna¼ nigkarcu¼eQna¼eá¼eqñatdUcmanEcgkñúgvaküx&NÐTI1 maRta 49fnI énc,ab´en¼ nig RtÚvbBa¢ÚnbuK:lik nigcat´RKb´viFankarCYydl´RkúmRbwkßaXMu sg;at´ nigesnónXMu sg;at´ edIm,I GnuvtþkarBinitübBa¢IeQna¼ nigkarcu¼eQna¼eá¼eqñatsRmab´kareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþGaNtþi TI3 en¼ . x¿ eRkayBIc,ab´en¼cUlCaFrman edIm,Ikareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþGaNtþiTI3 RbCaBlrdæRtÚvánGnuBaØat[eRbIRás´b&NÑeá¼eqñat ¦viBaØabnbRtCMnYsb&NÑeá¼eqñatEdlman Rsab´ sRmab´eFVICaÉksarkñúgeBlcu¼eQna¼eá¼eqñat nigeBleá¼eqñatbEnSmBIelIÉksar dUc EdlánEcgkñúgvaküx&NÐTI 1 maRta 50fnI maRta 54fnI cMNuc k x K X g énc,ab´en¼ tamkarkMNt´rbs´KN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñat . kñúgry£eBlénkarBinitübBaI¢eQna¼eá¼eqñat nigkarcu¼eQna¼eá¼eqñatelImUldæanén kareFVIbc©úb,nñPaBbBa¢Ieá¼eqñateRCIserIsRkúmRbwkßaXMu sg;at´ kalBIéf¶TI 03 Ex kumÖ£ qñaM 2002 CnNak¾edayk¾mansiT§ibþwgCMTas´cMeBa¼GñkEdlmanb&NÑeá¼eqñat ¦viBaØabnbRtCMnYsb&NÑeá¼eqñat ¦maneQna¼kñúgbBa¢Ieá¼eqñat enAeBlEdlmanPsþútagRKb´RKan´bBa¢ak´fa GñkEdlmanb&NÑeá¼eqñat ¦viBaØabnbRtCMnYsb&NÑeá¼eqñat ¦maneQna¼kñúgbBa¢Ieá¼eqñatena¼BMumanlkçNsm,tþiRtwmRtÚv RKb´RKan´tambTb,BaØtiþ dUcmanEcgkñúgmaRta 50fnI maRta 54fnI k x K X nig g énc,ab´en¼ . karbþwgCMTas´RtÚvGnuvtþtambTb,BaØtiþ dUcmanEcgkñúgmaRta 64fnI maRta 65fnI nig maRta 66fnI énc,ab´en¼ .
 47. 47. c,ab´sþIBIkareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ nigc,ab´sþIBIviesaFnkmnc,ab´sþIBIkareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ -47- maRta 137-fqI cMeBa¼kareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ naéf¶GaTitüTI 27 Ex kk;da qñaM 2003 karrab´snøwkeqñatdUcmanEcgkñúgmaRta 102 maRta 103 maRta 104 nigmaRta 106 énc,ab´ sþIBIkareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ RtÚveFVIenATIsñak´karKN£kmnkarXMu sg;at´erobcMkareá¼eqñat énRB¼raCaNacRkkm<úCa ¦TIkEnøgNamYyEdlmansuvtSiPaBtamkarkMNt´rbs´KN£kmnaFikarCati erobcMkareá¼eqñat . KN£kmnaFikarCatierobcMkareá¼eqñatRtÚvecjbTbBa¢a nItiviFIlMGiténkardwkCBa¢Únhibeqñat karrab´snøwkeqñat edIm,IFana[karrab´snøwkeqñatRbRBwtþeTARbkbedaytmøaPaB mansuvtiSPaB Knankar KMramkMEhg KnankarbMPitbMP&y nigFana[ánnUvlkçN£esrI RtwmRtÚv nigyutþiFm’ . tMNagKNbkßneyaáy nigGñkseg;tkarN_ RtÚvánerobcM[siSitenATICitlnmEdl Gacseg;teXIjc,as´nUvskmnPaBTaMgTLayénkarrab´snøwkeqñat . CMBUkTI 13 Gvsanb,BaØtiþ maRta 138- bTb,BaØtiþTaMgTLayNaEdlpÞúynwgc,ab´en¼RtÚvcat´TukCanirakrN_ . maRta 139- c,ab´en¼ RtÚvánRbkasCakarRbjab´ . eFVIenAraCFanIPñMeBj éf¶TI 26 Ex FñÚ qñaM 1997 neratþm sIhnu ánykesckþIRkabbg:MTUlfVay ánCMrabCUn sUmTLayRB¼hsþelxaRB¼mhakßRt Ék«tþmnaykrdæm®nþITI1 nigsemþcnaykrdæm®nþITI2 naykrdæm®nþITI1 naykrdæm®nþITI2 shrdæm®nþIRksYgmhaépÞ Gwug hYt h‘un Esn s exg yU hukRKI
 48. 48. c,ab´sþIBIkareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ nigc,ab´sþIBIviesaFnkmnc,ab´sþIBIkareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ -48-
 49. 49. c,ab´sþIBIkareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ nigc,ab´sþIBIviesaFnkmnc,ab´sþIBIkareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ -49-
 50. 50. c,ab´sþIBIkareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ nigc,ab´sþIBIviesaFnkmnc,ab´sþIBIkareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ -50- maRtaBIr- c,ab´en¼RtÚvRbkasCakarRbjab´ .
 51. 51. c,ab´sþIBIkareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ nigc,ab´sþIBIviesaFnkmnc,ab´sþIBIkareá¼eqñateRCIstaMgtMNagra®sþ -51-
 52. 52. i លិបិក្រម ចំណងជ ើង និងមាក្ាជោង ការចុះជ្ម ុះជ ុះជនោ ត  លក្ខខណ្ឌ នៃការចុះឈ្ម ុះឈ ុះឈនោ ត (ម.៥០ថ្មី ៃិង ម.៥៤ថ្មី)  រយៈឈេលបន្ៃែមនៃការចុះឈ្ម ុះ (ម.៤៩ថ្មី) ការចំណាយសក្មាប់ការជ ុះជនោ ត  ប្រ ក្់ក្នប្រមសំរាប់សមាជិក្ ៃិងបគ្គលិក្ គ្.ជ.ប (ម.៣១)  ការថ្តចមលង តារាងឈ្ម ុះ ៃិងទីតាំងការិយាល័យឈ ុះឈនោ ត (ម.៤៧ថ្មី ៃិងម.៨៧)  ការថ្តចមលងបញ្ជីឈ្ម ុះឈ ុះឈនោ ត (ម.៦៣ថ្មី)  បៃទក្នៃការឈោសនាឈ ុះឈនោ ត (ម.៨១ ម.៨២ ៃិងម.៨៣)  គ្ណ្ៃីមូលៃិធិទាយជជទាៃ (ម.១២១) ការជ ុះជនោ តសាជាថ្មី  ម.១១១ថ្មី ម.១១២ថ្មី ម.១១៦ ៃិងម.១១៧ថ្មី ការដរហូតសិទ្ធិជ ុះជនោ ត  ម.១៦ថ្មី វ.១៦ ម.៣៣ ៃិងម.៥៤ ការជោសនាជ ុះជនោ ត  ឈោលបំណ្ង ៃិងឈោលការណ្៍ នៃការឈោសនាឈ ុះឈនោ ត ម.៧០ ម.៧៣ថ្មី ម.៧៥ ម.៧៦ ៃិង ម.៧៧  សមតែក្ិចចប្រតួតេក

×