ច្បាប់ស្ដីពីការបង្ការនិងប្រយុទ្អទប់ស្កាត់ការរាលដាលមេរោគអេដស៏(Hivaids)2002

187 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
187
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ច្បាប់ស្ដីពីការបង្ការនិងប្រយុទ្អទប់ស្កាត់ការរាលដាលមេរោគអេដស៏(Hivaids)2002

 1. 1. 1685
 2. 2. 1686
 3. 3. 1687
 4. 4. 1688 CMBUkTI1 bTb,BaØtiþTUeTA maRta 1>- c,ab;enHmaneKaledAkMNt;karbgáarnigkarRbyuTæTb;sáat;karrIkraldalemeraKeGds_¼CMgWeGds_ enAkñúgRBHraCaNacRkkm<úCa. maRta 2>- CMgWeGds_ KWCaCMgWqøgrIkraldalmYybgáeLIgedayemeraKeGds_ nigEdl TTYl sÁal;fa KµanRBMEdn EpñkEdndIsgÁmneya)aynigesdækic©ehIyCMgWenHBMuTan;manfñaMBüa)al[CasHes,IyeT karratt,aténCMgWenH )annigkMBugeFVI»üb:HBal;y:agFn;Fr eTAelI snþisuxsßirPaB nigkarGPivDÆn_ esdækic©sgÁm nigTamTar»ürdæ cat;viFankareqøIytbCaBhuvis½yedIm,I³ 1-CMruj[mankaryl;dwgCasaFarN³dl;RbCaBlrdæRKb;rUbsþIBImUlehturebobénkarcMlg plvi)akmeFüa)aybgáarnigkarRbyuTæTb;sáat;karrIkraldalemeraKeGds_¼CMgWeGds_tamry³kmµviFIGb;rM nigyuTænakarpSBVpSayTUlMTUlayTUTaMgRbeTs . 2-hamXat;karerIseGIgRKb;RbePTcMeBaHral;buKÁlNaEdlRtUv)ansgS½yb¤RtUv)andwgfa manemeraK eGds_¼CMgWeGds_. 3- CMuruj[mankarRbugRby½tñCaskl cMeBaHviFIsaRsþ nigkarGnuvtþTaMgLay EdlGac bgá[ maneRKaHfñak;kñúgkarqøgemeraKeGds_¼CMgWeGds_. 4- cat;viFankarsmRsb cMeBaHral;ktþaTaMgLay EdleFVI[kan;EtFn;Frdl;kar rIkraldal emeraK eGds_¼CMgWeGds_. 5- elIkTwkcitþ[mantYnaTI CaskþanuBlrbs;buKÁl EdlmanemeraKeGds_¼ CMgWeGds_ kñúgkarlatRtdagBt’mannigbTBiesaFn_rbs;BYkeKedIm,Icg¥úlbgðajdl;saFarNCn.
 5. 5. 1689 6-bBa©ÚlkmµviFIbgáarnigkarRbyuTæTb;sáat;karrIkraldalemeraKeGds_¼CMgWeGds_CakmµviFI GaTiPaBeTAkñúgEpnkarGPivDÆn_Cati. CMBUkTI2 karGb;rM nig karpSBVpSayBt’man maRta 3>- rdæRtUvCMrujkarGnuvtþn_mYycMnYndUcxageRkam³ 1-erobcM»ümankarbRB¢aabbBa©ÚlcMeNHdwgsIþBIemeraKeGds_¼CMgWeGds_enAkñúgsalaeron. karGb;rMenH RtUvbBa©ÚlkarbeRgonsIþBI mUlehturebobénkarcmøgnigkarbgáarplvi)akénemeraK eGds_¼ CMgWeGds_ RBmTaMgCMgWkameraKdéTeTot CaBiessepþatelIbMNInCIvit RsbnigsIlFm’ sgÁm tamrUbPaBkar bRBa¢abbBa©ÚlenAkñúgkmµviFIsikSatamRKb;RKwHsßansikSaPUmisikSarYmTaMgkarGb;rMeRkARbB½næ. 2-erobcM[mansikçasala nigkarbNþúHbNþal bgðat;beRgon sþIBIkarbgáar nigkarRbyuTæ Tb;sáat;karrIkraldalemeraKeGds_¼CMgWeGds_dl;RKUbeRgonnigGñkbgðat;beRgonepSgeTotEdlRtUv)an cat;taMg»üeTAbeRgonbnþ. 3- erobcM[mankarpþl;eyabl; BIsMNak;shKmn_ smaKm GgÁkarnana kñúgkarGb;rM sIþGMBI emeraKeGds_ nwgCMgWeGds_. maRta 4>- rdæ erobcM»ümankarGb;rM sþIBIemeraKeGds_ nig CMgWeGds_ bBa©ÚlCaEpñkmYyénkar pþl;esva suxaPi)altamry³RKUeBTünigmRnþIsuxaPi)al.cMeNHdwgnigsmtßPaBrbs;RKUeBTünigmRnIþsuxaPi)alTaMgenH RtUv)anTTYlkarbMBak;bMb:nbEnßmrYmmanCMnajsRmab;pSBVpSayBt’mannigkarGb;rMsIþBIemeraKeGds_nig CMgWeGds_ .
 6. 6. 1690 karGb;rMpSBVpSay sIþBIemeraKeGds_ nig CMgWeGds_ RBmTaMgkarbMBak;bMb:nbEnßm CaParkic©rbs; Gñkpþl;esvaEfTaMsuxPaBenAkñúgEpñkÉkCnedIm,IrYmcMENkkñúgkarbgáarnigkarRbyuTæTb;sáat;karrIkraldal emeraKeGds_ nig CMgWeGds_. karbMBak;bMb:nbEnßmRtUvrYmbBa©ÚlkarBiPakSaGMBIbBaðaRkmsIlFm’EdlTak;TgeTAnwgemeraKeGds_ nigCMgWeGds_CaBiesskarrkSaPaBsmat;kareKarBsiTiæbuKÁl. maRta 5>- erobcM[mankarpSBVpSayBt’mannigkmµviFIsil,:Gb;rMenAtamRbB½næpSBVpSayrbs;rdæedaytbg;éfø edIm,I[)anRCYtRCabdl;saFarNCn. karpSBVpSayenHRtUveRbIR)as;viFIsaRsþnigeBlevlasmRsbedIm,IFananUvRbsiTæPaB. maRta 6>- rdæerobcM[mankarGb;rMBiess epþateTAelIekµgRsI RsIþCaemRKYsar edayRtUvyk citþTukdak; sMxan;GMBItYnaTIrbs;RsþIenAkñúgsgÁmnigbBaðaeynD½r. maRta 7>- rdæ erobcM[manÉksarGb;rM dl;ePJóveTscrnig GñkQb;sMct enAtamRckecj-cUl GnþrCati ÉksarGb;rMenHRtUve)aHBum<CaPasaExµrnigPasaepSg²eTottamkarcaM)ac;.
 7. 7. 1691 maRta 8>- rdæerobcMpþl;Bt’manÉksarGb;rMb¤karcUlrYmkñúgsikçasalaCUndl;RKb;kmµkrExµrmRnIþkarTUtmRnIþraCkar sIþBImUlehtu rebobénkarcmøg karbgáarnigplvi)ak énemeraKeGds_¼ CMgWeGds_ munnwgecjeTAeFVIkarenA breTs. maRta 9>- RKb;sßab½nRKb;shRKassib,kmµRtUvshkarCamYyGaCJaFrCatiRbyuTænwgCMgWeGds_erobcM[man kmµviFIGb;rMemeraKeGds_¼CMgWeGds_enAkEnøgeFVIkaredayRtUvbBa©ÚlTaMgRbFanbTcMeBaHkarrkSaPaBsMgat;enA kEnøgeFVIkarnigriyabTcMeBaHGñkmanemeraKeGds_¼GñkCMgWeGds_ CamYyKñanwgkarGbrMsþIBIemeraKeGds_¼CMgWeGds_RKb;sßab½nRKb;shRKassib,kmµRtUverobcMeGay manEpnkareTAtamGaNtþikargarrbs;xøÜnkñúgkarrYmcMENkTb;sáat;karrIkraldalénCMgWeGds_. maRta 10>- rdæRtUvclnaBRgwgkarcUlrYmrbs;RbCaBlrdæ RKYsar GgÁkarnana RBHsgÇ RkumbBVCitsasna nigRkumGñkEdlRbQmnwgeRKaHfñak;bMputedIm,IerobcMpþl;Bt’mannigkarGb;rM enARKb;lMdab;fañk;TUTaMg RBHraCaNacRkkm<úCa. maRta 11>- smÖar³b¤vtßúFatusRmab;bgáarkarcmøgemeraKeGds_ Edlpþl;edaylk; b¤ GMeNay RtUvP¢ab;nUv ÉksarGb;rM Edle)aHBum<CaPasaExµr nigCaPasaepSgeTot tamkarcaM)ac; ehIykñúgenaH manniyayBI viFIeRbIR)as;RtwmRtUvnUvsmÖar³b¤vtßúFatuTaMgenaHnigRbsiTæPaBrbs;vaRbqaMgnwgkarqøgemeraKeGds_ .
 8. 8. 1692 maRta 12>- hamdac;xatral;kareXasna b¤ pSBVpSayBaNiC¢kmµ EdlGHGagBIkarBüa)al RBmTaMg viiFIbgáar emeraKeGds_¼CMgWeGds_ EdlpÞúynwgviFankarnana rbs;GaCJaFrCatiRbyuTæ nwgCMgWeGds_ nigeKalkarN_ bec©keTs evC¢saRsþ . maRta 13>- ral;viFIsaRsþnigkarGnuvtþn_TaMgLayRtUveFVIeTAtameKalkarN_ENnaMrbs;GaCaFrCatiRbyuTæ nigCMgWeGds_. GaCJaFrCati RbyuTænigCMgWeGds_ RtUvBieRKaHBiPakSa nigsMrbsMrYlCamYyRksYg suxaPi)al GgÁPaBCMnajEdlBak;B½næedIm,IkMNt;nigpSBVpSaynUveKalkarNéNnaMsþIBIkarRbugRby½tñCasklcMeBaH karqøgemeraKeGds_ nigCMgWeGds_ CaBiess kñúgkMLúgeBlvHkat; CaBiesskñúgGMLúgeBlvHkat; Eksm¢sS eFIVeFµj Gb;sB sak; b¤kargar déTeTot EdlmanlkçN³RsedogKña. maRta 14>- ral;kareRbIR)as;QamCalikab¤srIragÁRtUveFVIetsþemeraKeGds_bBa¢ak;Camun. maRta 15>- minGnuBaØat[mnIÞrBiesaFn_b¤GgÁPaBNamYyykQamCalikab¤srIragÁTuksRmab; eRbIR)as;eday BMu)aneFVIetsþemeraKeGds_bBa¢ak;CamuneT,Iy. maRta 16>- sac;jati b¤GñkTTYlQam Calika b¤srIragÁ mansiTiæsMueFVIetsþsaCafµI munnwgeFVIkar cak;bBa©ÚlQam bNþúHCalikab¤bþÚrsrIragÁelIkElgEtkñúgkrNIseRgÁaHbnÞan;. CMBUkTI3 viFIsaRsþ nig karGnuvtþEdlmansuvtißPaB
 9. 9. 1693 maRta 17>- QamCalikanig srIragÁEdlmanemeraKeGds_RtUvEtkMeTcecaltameKalkarN_Gnam½yRtwmRtUv bMput. kñúgkrNIcaM)ac; Qam Calika b¤ srIragÁ EdlmanemeraKeGds_ GacTTYlyk)ansRmab;EtsikSa RsavRCavviTüasaRsþb:ueNÑaH. maRta 18>- hamXat;dac;xatcMeBaHGñkEdldwgfaxøÜnman emeraKeGds_¼CMgWeGds_eTARbRBwtþkñúgectnacMlg eTAGññkd¾éT . CMBUkTI4 kareFVIetsþ nig karpþl;kic©RbwkSa maRta 19>- kareFVIetsþemeraKeGds_¼CMgWeGds_RtUveFIVeLIgedaysµR½KcitþnigRtUvmankaryl;RBmCamunBIsamICn pÞal;. cMeBaHsamICnCaGnItiCn tRmUv[mankaryl;RBmCalaylkçN_GkSrBIGaNaBüa)alRsbc,ab;. ebIkaryl;RBmCalaylkçN_GkSrBIGaNaBüa)alRsbc,ab; BMuGaceFVI)ankareFVI etsþ emeraK eGds_¼CMgWeGds_ GacRbRBwtþeTA)anedayRKan;EtmankarRBmeRBogBIGnItiCn RbsinebIkareFVIetsþenHpþl; GtßRbeyaCn_pÞal;cMeBaHGnItiCnenaH. cMeBaHCnviklcrik rdæRtUvykcitþTukdak; . maRta 20>- hamdac;xatcMeBaHkardak;l½kçx½NÐ[eFVIetsþemeraKeGds_¼CMgWeGds_munnigeRkaykarGnuBaØat»ücUl bMerIkargarcUlsikSaenAkñúgRKwHsßansikSananak¾dUcCasRmab;karGnuvtþesrIPaBsñak;enAsiTiæeFVIdMeNIrkarpþl; esvakmµEpñkevC¢saRsþ b¤ esvakmµepSgeTot .
 10. 10. 1694 maRta 21>- kareFVIetsþemeraKeGds_¼CMgWeGds_ edaybgçMRtUvGnuBaØatEtkñúgkrNImanesckþIbgþab;rbs;tulakar. maRta 22>- ral;kareFVIetsþ emeraKeGds_¼CMgWeGds_ RtUveFVIedayGnamik . RksYgsuxaPi)al RtUverobcMpþl;nUvynþkarsRmab;eFVIetsþ emeraKeGds_¼CMgWeGds_ ehIyRtUvFana PaBGnamiknigrkSaPaBsMgat;EpñkevC¢saRsþenAkñúgdMeNIrkareFVIetsþ. maRta 23>- RKb;kEnøgeFVIetsþemeraKeGds_Gacpþl;esvaenH)anluHRtaEtmanc,ab;GnuBaØatBIRksYgsuxaPi)al. RksYgsuxaPi)alRtUvshkarCamYyGaCJaFrCatiRbyuTænwgCMgWeGds_ edIm,IkMNt;nigrkSanUvsþg;daresva mYysmRsb. maRta 24>- RKb;kEnøgeFVIetsþemeraKeGds_¼CMgWeGds_RtUvpþl;kic©RbwkSamunnigeRkaykareFVIetsþdl;CnEdlmksMu eFVIetsþemeraKeGds_¼CMgWeGds_.Gñkpþl;kic©RbwkSaenHRtUvmansmtßPaBRKb;RKan;smRsbtamsþg;darkMNt; edayRksYgsuxaPi)al. maRta 25>- GaCJaFrCatiRbyuTænwgCMgWeGds_nigRksYgsuxaPi)al RtUvshkarKñaerobcMnigelIkkMBs;smtßPaB sRmab;kareFVIetsþemeraKeGds_¼CMgWeGds_dl;RKb;kEnøgeFVIetsþEdlmanc,ab;GnuBaØatehIyFana[mankar bNþúHbNþal buKÁlikCMnaj sRmab;pþl;esvaEbbenH enAkñúgTIkEnøgeFVIetsþemeraKeGds_¼ CMgWeGds_.
 11. 11. 1695 CMBUkTI 5 esvasuxaPi)al nig esvaKaMRT maRta 26>- rdæRtUvFana[GñkEdlmanemeraKeGds_nigGñkCMgWeGds_TTYl)annUvesvaEfTaMsuxPaBbzmeday tbg;éføtambNþajsuxaPi)alTaMgGs;rbs;rdænigRtUvelIkTwkcitþ[mankarcUlrYmBIEpñkÉkCn. maRta 27>- rdæRtUvclnaBRgwg karcUlrYm rbs;RbCaBlrdæ RKYsar GgÁkarnana RBHsgÇ RkumbuBVCitsasna nig RkumGñkEdlRbQmnwgeRKaHfñak;bMput sMedA]btßmÖ éfTaM nigBüa)al GñkmanemeraKeGds_ nig CMgWeGds_ enARKb;lMdab;fñak;TUTaMgRBHraCaNacRkkm<úCa. maRta 28>- rdæRtUvykcitþTukdak;CMruj[mankarbNþúHbNþalviC¢aCIv³dl;GñkmanemeraKeGds_nigGñkCMgWeGds_ edIm,IRbkbrbrciBa©wmCIvit nig kmµviFICYyxøÜnÉg. GñkmanemeraKeGds_ nigGñkCMgWeGds_ RtUvmansiTiæcUlrYm eBjeljenAkñúgkmµviFIbNþúHbNþalviC¢aCIv³nigkmµviFICYyxøÜnÉgediIm,ICameFüa)ayciBa©wmCIvit. maRta 29>- rdæ RtUvykcitþTukdak;bnþCMrujkarbgáarTb;sáat; nigkarRKb;RKgCMgWkameraK kñúgeKaledACYyTb;sáat; karqøgraldal énemeraKeGds_¼CMgWeGds_ .
 12. 12. 1696 CMBUkTI6 kartamdanRtYtBinitü maRta 30>- rdæRtUvbegIátkmµviFItamdanRtYtBinitüemeraKeGds_nigCMgWeGds_[)anTUlMTUlaymYyedImI, kMNt;GMBITMhMPaBgayRbQmmuxnwgeRKaHfñak;rbs;RbCaBlrdækarRbRBwtþrYmePT. kmµviFIenHmaneKalbMNgepÞógpÞat;vaytMélBIPaBRKb;RKan;RbsiTiæPaBnignirnþrPaBénviFankarbgáar nigkarRbyuTæTb;sáat;karrIkraldalemeraKeGds_nigCMgWeGds_enAkñúgRbeTs. maRta 31>- RKb;kEnøgeFVIetsþemeraKeGds_ nigCMgWeGds_ RtUvkMNt;ykviFankar kñúgkarFanacMeBaHkarrkSaPaB sMgat;énr)aykarN_kMNt;RtaevC¢saRsþBt’manpÞal;xøÜn rYmbBa©ÚlTaMgBt’manTaMgGs;EdlGacTTYl)anBI RbPBBt’manepSg²kñúgkarGnuvtþn_kmµviFItamdanRtYtBinitü. kmµviFItamdanRtYtBinitüenHRtUveRbIR)as;nUv RbB½næelxkUdedIm,IFana[manPaBGnamik. maRta 32>- kartamrkRbPBcmøgemeraKeGds_¼CMgWeGds_nigskmµPaBRsavRCavsMgat;epSg²Tak;TgnwgsuxPaB GacRtUvbnþtamdanedayRksYgsuxaPi)alnigsßab½nBak;B½næRbsinebIskmµPaBTaMgGs;enaHminpÞúyeTAnwg eKalbMNgTUeTAénc,ab;enH.Bt’manEdlTTYl)anRtUvrkSaPaBsMgat;nigRtUvTukdak;[)anRtwmRtYv.
 13. 13. 1697 CMBUkTI 7 karrkSaPaBsMgat; maRta 33>- GñkmanemeraKeGds_¼CMgWeGds_; RtUvTTYl)annUvkarrkSaPaBsMgat;. GñkmanGaCIBEpñkevC¢saRsþ kmµkr nieyaCk TIPñak;gareRCIserIsbuKÁliknana Rkumh‘unFana ra:b;rg GñkbBa©ÚlTinñn½y GñkrkSasMNMuÉksarTak;TgnwgemeraKeGds_¼CMgWeGds_; nigGñkEdlman Parkic©Bak;B½næ epSg²eTot RtUv)anTTYlkarENnaM[mankarykcitþTukdak;BIkarrkSaPaBenAkñúgTMnak;TMngkargarCaBiess GtþsBaØaNnigsßanPaBpÞal;xøÜnrbs;CnEdlmanemeraKeGds_. maRta 34>- karrkSaPaBsMgat;EpñkevC¢saRsþRtUvelIkElgenAkñúgkrNI³ k- tRmUv[eFVIr)aykarN_ EdlRsbeTAnwgkmµviFItamdan RtYtBinitürk emeraKeGds_ ¼ CMgWeGds_dUcEdl)anEcgkñúgmaRta30énc,ab;enH x- pþl;Bt’maneTAdl;buKÁliksuxaPi)al EdleFVIkarBüa)al b¤EfTaMGñkman emeraKeGds_ ¼ CMgWeGds_edaypÞal;b¤edayRbeyal nig K- eqøIytbeTAnwgdIkaecjedaytulakar cMeBaHbBaðasMxan;Tak;TgeTAnwgkarman emeraK eGds_¼CMgWeGds_rbs;buKÁlNamñak;.PaBsMgat;énkMNt;RtaevC¢saRsþRtUvdak;kñúgeRsambiT[)anRtwmRtUv edayGñkRKb;RKgÉksarbnÞab;BIRtUvRtYtBinitüy:aghµt;ct;edayGñkmanPar³TTYlxusRtUv RBmTaMgRbKl;»ü edaypÞal;édnigebIkCapøÚvkaredayecARkmenAcMeBaHmuxGgÁCMnuMCMrHkþIsMgat;.
 14. 14. 1698 maRta 35>- lTæplénkareFVIetsþemeraKeGds_¼CMgWeGds_ Gacpþl;[ ³ k- CnEdlsMueFVIetsþemeraKeGds_¼CMgWeGds_ edaysµRK½citþ x- GaNaBüa)alRsbc,ab;rbs;GnItiCn EdlRtUv)aneFVIetsþemeraKeGds_¼CMgWeGds_ kñúgkrNICnviklcritb¤kUnkMRBaRtUvpþl;[GaNaBüa)alRsbc,ab; K-CnEdlRtUv)anGnuBaØat[TTYllTæplenHsRmab;kmµviFItamdanRtYtBinitüemeraKeGds_ ¼CMgWeGds_dUcEdlmanEcgkñúgmaRta30énc,ab;enH nig X- tamtRmUvkarrbs;tulakardUcmanEcgkñúgcMNuc :K :maRta34énc,ab;enH . CMBUkTI8 eKalneya)ay nig skmµPaBénkarerIseGIg maRta 36>- hamdac;xatkarerIseGIgdl;CnNamñak;tamEbbNamYy KitBImunnigeRkayeBl[cUlbMerIkargar rYmTaMgkarCYl kardMeT,Igzannþrskþi karcat;[bMeBjkargar karrYmrs; enAkñúgsgÁm edayEp¥kelIkardwg b¤sgS½yfa CnenaH b¤ RkumRKYsarrbs;CnenaH manemeraK eGds_ ¼CMgWeGds_. RtUvcat;Tukfa xusc,ab; ral;karbBaÄb;BIkargarcMeBaHCnNamñak;edayEp¥kelIkardwgfab¤sgS½yfaCnenaHb¤RkumRKYsarrbs;CnenaH manemeraKeGds_ ¼CMgWeGds_. maRta 37>- RKb;sßab½nGb;rMbNþúHbNþalTaMgGs; minRtUvbdiesFbeNþj dak;vin½ydak; [enAdac;edayELk b¤ minGnuBaØat[cUlrYmTTYlplRbeyaCn_ b¤esvaepSg² cMeBaHsisS nisSitNamñak; eday sarEtkardwg
 15. 15. 1699 b¤sgS½yfasisSnisSitenaHb¤RkumRKYsarrbs;sisSnisSitenaHmanemeraKeGds_¼CMgWeGds_. maRta 38>- GñkmanemeraKeGds_¼CMgWeGds_mansiTæieBjeljkñúgkarsñak;enAnigeFVIdMeNIr. KµanCnNamñak;RtUv)aneKXMuXaMg[enAedayELkdak;[enAÉekaminGnuBaØat[cUlsñak;enArYmdMeNIr b¤beNþjecjedaysarEtdwgb¤sgS½yfaCnenaHb¤RkumRKYsarrbs;CnenaHmanemeraKeGds_¼CMgWeGds_. maRta 39>- hamdac;xatkarerIseGIgcMeBaHGñkmanemeraKeGds_¼CMgWeGds_kúñgkarTTYltMENgsaFarN³. siTæikñúgkarEsVgrktMENgsaFarN³ edaykare)aHeqñat b¤karcat;taMgdMeLIgzan³ minRtUv bdiesF cMeBaHCnNamñak;edayRKan;Etdwgb¤sgS½yfaCnenaHb¤RkumRKYsarrbs;CnenaHmanemeraKeGds_¼CMgWeGds_. maRta 40>- hamXat;dac;xatkarerIseGIgcMeBaHGñkmanemeraKeGds_¼CMgWeGds_ kñúgkarTTYl NTan nig karx©Ibul TaMgGs; rYmTaMgkarFanara:b;rgsuxPaB eRKaHfñak;nigGayuCIvit kñúgkrNIEdl samICn bMeNj )annUvlkçxNÐ bec©keTs dUcBlrdæFmµtaEdr . maRta 41>- hamdac;xatnUvkarerIseGIgcMeBaHGñkmanemeraKeGds_¼CMgWeGds_ enAkñúgmnÞIreBTü nig GgÁPaB suxaPi)alnana.
 16. 16. 1700 KµanCnNamñak;RtUv)anbdiesFmin[TTYlesvaEfTaMsuxPaBTaMgrdænigÉkCnb¤RtUv)anTartémøx<s; edaysarEtkardwgfaCnenaHb¤RkumRKYsarrbs;CnenaHmanemeraKeGds_¼CMgWeGds_ . maRta 42>- GñkmanemeraKeGds_¼CMgWeGds_ mansiTæidUcCaRbCaBlrdæFmµta dUcEdlmanEcgenA kñúgCMBUkTI3 énrdæFmµnuBaØRBHraCaNacRkkm<úCa. maRta 43>- RtUv)anbegáItGaCJaFrCatiRbyuTænwgCMgWeGds_ edIm,IdwknaM nig Gnuvtþkargarbgáar nigkar RbyuTæTb;sáat;karrIkraldalemeraKeGds_¼CMgWeGds_enAkñúgRBHraCaNacRkkm<úCa. maRta 44>- naykrdæmRnIþRtUv)anEtgtaMgCaRbFanGaCJaFrCatiRbyuTænwgCMgWeGds_.kñúgkrNIEdlnaykrdæmRnIþ minGacbMeBjmuxnaTIenHedaypÞal;)annaykrdæmRnIþGaccat;taMgsmaCikraCrdæaPi)almñak;CMnYs. maRta 45>- karerobcMnigkarRbRBwtþeTArbs;GaCJaFrCatiRbyuTænwgCMgWeGds_RtUvkMNt;edayGnuRkwtü. CMBUkTI9 GaCJaFrCati RbyuT§nwgCMgWeGds_ ¬G>C>b>C>G>¦
 17. 17. 1701 maRta 46>- rdæRtUvbBa©ÚlkmµviFIRbyuTænwgCMgWeGds_CakargarGaTiPaBénkmµviFIGPivDÆCatinwgRtUvCMrujnigsRmYl kñúgkarpþl;fvikaRbcaMqñaM[)anTan;eBlevlaedIm,I[kmµviFIenHTTYl)annUvRbsiTæPaB. fvikarbs;GaCJaFrCati RbyuTænwgCMgWeGds_ RtUv)anerobcMsMrab;RksYgBak;B½næ extþ-Rkug TUTaMg RBHraCaNacRkkm<úCa nigRtUv)ancat;Cafvika]bsm<½næ rbs;RksYgsuxaPi)al nig RtUv)anbBa©ÚleTAkñúgCMBUk fvikaGaTiPaB. maRta 47>- edIm,IFanaRbsiTæPaBénkareqøIytbCaBhuvis½yGaCJaFrCatiRbyuTænwgCMgWeGds_RtUvTTYlbnÞúkkñúgkar ekogKrRbPBFnFanTaMgkñúgRbeTssRmbsRmYlnigtMrg;kareRbIR)as;RbPBFnFanTaMgenHdl;sßab½nBak;B½næ RsbeTAtamsßanPaBnigtRmUvkarCak;EsþgénkmµviFIEpnkaryuTæsaRsþCati. maRta 48>- CnNaEdlRbRBwtþpÞúy nwgmaRta12 énc,ab;enH RtUvpþnÞaeTasBin½y CaR)ak;BI 500>000` ¬R)aMEsn erol¦dl;1>000>000`¬mYylanerol¦nigRtUvpþnÞaeTasdak;BnæFnaKarBI1¬mYy¦Exdl;1¬mYy¦qñaM. kñúgkrNIBMuragcalRtUvpþnÞaeTaseTVmYyCaBIr.ÉmRnIþraCkarRtUvTTYlTNÐkmµbEnßmEpñkrdæ)al. CMBUkTI10 eTasb,BaØtþi
 18. 18. 1702 maRta 49>- CnNaEdlRbRBwtþpÞúynwgmaRta13 maRta14 maRta15 énc,ab;enH RtUvpþnÞaeTasBin½y CaR)ak;BI 500>000¹ ¬R)aMEsnerol ¦ dl; 1>000>000` ¬mYylanerol ¦ nigRtUvpþnÞaeTasdak; BnænaKarBI 6¬R)aMmYy¦Ex dl; 1¬mYy¦qñaM . krNIBMuragcal RtUvpþnÞaeTas eTVCaBIr . eTasenH BMuTan;rab;bB©aÚl nUvkarTTYlxusRtUvelIsMNgEpñkrdæb,evNInigkardkhUtGaCJab½NRÑbkbviC¢aCIv³EdlBak;Bnæ.ÉmRnþIraCkar RtUvTTYlTNÐkmµbEnßmEpñkrdæ)al . maRta 50>- CnNaEdlRbRBwtþpÞúynwgmaRta18 énc,ab;enH RtUvpþnÞaeTasdak;BnænaKar BI 10¬db; ¦qñaM dl; 15¬db;R)aM ¦qñaM . maRta 51>- CnNaEdlRbRBwtþelµIsnwgmaRta23maRta31b¤maRta33 énc,ab;enHRtUvpþnÞaeTasBin½yCaR)ak;BI 50>000` ¬R)aMmuwn erol ¦dl; 200>000` ¬BIrEsnerol ¦nigRtUv pþnÞaeTas dak;BnænaKarBI 1 ¬mYy¦ Ex dl;6 ¬R)aMmYy¦ Ex . krNIBMuragcalRtUvpþnÞaeTas eTVmYyCaBIr. ÉmRnIþraCkar RtUvTTYlTNÐkmµbEnßmEpñk rdæ)al . maRta 52>- CnNaEdlRbRBwtþpÞúynwgmaRta36maRta37maRta38maRta39maRta40b¤maRta41énc,ab;enH RtUvpþnÞaeTasBin½yCaR)ak;BI 100>000¹ ¬mYyEsnerol¦ dl; 1>000>000¹ ¬mYylanerol nigRtUv pþnÞaeTasdak;BnænaKarBI 1 ¬mYy¦Ex dl; 6¬R)aMmYy¦Ex. krNIBMuragcal RtUvpþnÞaeTaseTVmYyCaBIr . ÉmRnþIraCkarRtUvTTYlTNÐkmµbEnßmEpñkrdæ)al .
 19. 19. 1703

×