Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ក្រមរដ្ឋប្បរេណី 2007

269 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ក្រមរដ្ឋប្បរេណី 2007

 1. 1. Rkmrdæb,evNI
 2. 2. 1 KnßITI 1 bTb,BaØtþiTUeTA CMBUkeTal bTb,BaØtþiTUeTA maRta 1>- c,ab;TUeTAénnItiÉkCn RkmenH bBaØtþGMBIeKalkarN_TUeTAEdlTak;TgeTAnwgTMnak;TMngKtiyutþEpñk rdæb,evNI . bBaØtþiénRkmrdæb,evNIenH RtUvykmkGnuvtþ cMeBaHTMnak;TMngRTBü sm,tþinigTMnak;TMngjatielIkElgEtmankMNt;epSgenAkñúgc,ab;Biess. maRta 2>- eKalkarN_CamUldæan RkmenH kMNt;GMBIeKalkarN_énkarFanaesckþIéføfñÚrrbs;buKÁl PaBesμIKña rbs;bursnarInigsiT§ielIRTBüsm,tþiEdlRtUv)ankMNt;enAkñúgrdæFmμnuBaØ. maRta 3>- eKalkarN_sV½yPaBénbuKÁlÉkCn RkmenH eKarBnUvesrIPaBénqnÞ³rbs;buKÁl nig bBaØtþGMBITMnak;TMngKtiyutþ RbkbedaysmPaBrvagbuKÁlÉkCn edayrYmbBa©ÚlTaMgnItibuKÁl . nItibuKÁl saFarN³EdlenAkñúgTMnak;TMngénkarCYjdUrRtUvcat;TukfaCabuKÁlÉkCn. maRta 4>- karhamXat;min[eRbIR)as;siT§iedaybMBan eTaHbICasiT§ik¾eday k¾BMuRtUv)anGnuBaØat[eRbIR)as;edaybMBaneLIy . enA kñúgkrNIEdl)aneRbIR)as;siT§i edaybMBanhYsBITMhMénkarkarBar EdlRtUv)an bBaØtþTukminGacTTYlsÁal;GanuPaBénkareRbIsiT§ienaHeLIy. maRta 5>- eKalkarN_énPaBsucritnigPaBesμaHRtg; kareRbIsiT§i nig karGnuvtþkrNIykic© RtUveFVIeLIgedaysucrit Ep¥ktamPaB esμaHRtg;.
 3. 3. 2 KnßITI 2 buKÁl CMBUkTI 1 rUbvnþbuKÁl EpñkTI 1 smtßPaBTTYlsiT§i maRta 6>- eKalkarN_smPaBénsmtßPaBTTYlsiT§i rUbvnþbuKÁlRKb;rUbmanlkçNsm,tþiGackøayCaRbFanénsiT§inigkatBVkic© )an. maRta 7>- karkRmitkñúgkarTTYlsiT§icMeBaHCnbreTs CnCatibreTs minGacTTYl)an b¤ kan;kab;nUvsiT§imYycMnYnEdlRtUv)an kMNt;eLIy kñúgkrNIEdlmanbBaØtþiepSgenAkñúgc,ab;Cati b¤ sn§isBaØa b¤ GnusBaØa GnþrCati. maRta 8>- eBlcab;epþImnigbBa©b;smtßPaBTTYlsiT§i rUbvnþbuKÁlmñak;² mansmtßPaBTTYlsiT§ienAeBlcab;kMeNIt ehIy)at; bg;Gs;nUvsmtßPaBTTYlsiT§ienHenAeBlTTYlmrNPaB. maRta 9>- TarkenAkñúgKP’ 1-TarkEdlenAkñúgKP’naeBlmanGMeBIGnItüanukUlebITarkenHmankMeNIt enAeBleRkay GacTamTarnUvsMNgénkarxUcxatEdl)anekIteLIgeBlEdlxøÜn enAkñúgKP’edayGMeBIGnItüanukUlenaH)an. 2-TarkEdlenAkñúgKP’naeBlEdlcab;epþImsnþtikmμ ebITarkenaHman
 4. 4. 3 kMeNItenAeBleRkayGacTTYlmt’kedaysnþtikmμenaH)an. 3-TarkEdlenAkñúgKP’naeBlEdlm©as;bNþaM)anTTYlmrNPaB ebITark enaHmankMeNItenAeBleRkayGacTTYlnUvGanuPaBénbNþaMenaH)an. EpñkTI 2 siT§ibuKÁl maRta 10>- Gtßn½yénsiT§ibuKÁl siT§ibuKÁlsMedAeTAelIsiT§iEdlmanGtßn½yBak;B½n§nwgCIvitrUbkaysuxPaB esrIPaB nam kitþiys PaBÉkCn b¤ siT§iepSgeTotEdlCaplRbeyaCn_Tak;Tg nwglkçNbuKÁl. maRta 11>- siT§iTamTar[bBaÄb; RbsinebImankar)armÖfa nwgGacmankarrMelaPsiT§ibuKÁledayxusc,ab; b¤ mankar)armÖfa karrMelaPsiT§ibuKÁlEdl)anekIteLIgehIyenaH nwgGacbnþ b¤ nwgGacekIteLIgeTotedayxusc,ab; GñkEdlmansiT§ibuKÁlGacTamTar[bBaÄb; nUvkarrMelaPenaH)an. maRta 12>-siT§iTamTar[dkecjnUvlT§plénskmμPaBrMelaP ebIsßanPaBrMelaPsiT§ibuKÁlenAEtmanCabnþbnÞab; edaysarsMNl;én lT§plEdlekItBIskmμPaBrMelaPenaH GñkEdl)anTTYlrgnUvkarrMelaPsiT§i buKÁledayxusc,ab;enaHGacTamTar[dkecjnUvlT§plénskmμPaBrMelaPenaH )anluHRtaEtlT§plenaHGacdkecj)an. maRta 13>- siT§iTamTarsMNgkarxUcxat bBaØtþiénmaRta11¬siT§iTamTar[bBaÄb;¦nigmaRta12¬siT§iTamTar[dk ecjnUvlT§plénskmμPaBrMelaP¦ énRkmenH minraraMgkarTamTarsMNgkarxUc
 5. 5. 4 xatedayGñkEdl)anTTYlrgnUvkarrMelaPplRbeyaCn_Tak;TgnwglkçNbuKÁl enaHedayeyageTAtambBaØtþisþIBIGMeBIGnItüanukUl)aneLIy. EpñkTI 3 smtßPaBxagqnÞ³ maRta 14>- karxVHsmtßPaBxagqnÞ³ skmμPaBEdlPaKI)aneFVIenAkñúgsßanPaBEdlxøÜnminGacyl;dwgnigvinicä½y )anGMBIlT§pltampøÚvc,ab;énskmμPaBrbs;xøÜnGaclubecal)an. maRta 15>- niymn½yénskmμPaB Bakü {skmμPaB} EdlRtUv)aneRbIenAkñúgEpñkTI 3 ¬smtßPaBxagqnÞ³¦ EpñkTI 4 ¬smtßPaBkñúgkareFVIskmμPaB¦ nig EpñkTI 6 ¬karRKb;RKgRTBüsm,tþi rbs;buKÁlEdlGvtþman nig karRbkasGMBIkar)at;xøÜn¦ énCMBUkTI 1 enH sMedAeTA elIkic©snüanigskmμPaBÉketaPaKI. EpñkTI 4 smtßPaBkñúgkareFVIskmμPaB maRta 16>- Gtßn½yénCnEdlRtUv)ankRmitsmtßPaBkñúgkareFVIskmμPaB CnEdlRtUv)ankRmitsmtßPaB sMedAeTAelIGnItiCn CnenAeRkamGaNa- Büa)alTUeTAnigCnenAeRkamhitUbtßmÖ. kfaPaKTI 1 GnItiCn maRta 17>-Gtßn½yénGnItiCn GnItiCnsMedAeTAelICnEdlmanGayueRkam18¬db;R)aMbI¦qñaM.
 6. 6. 5 maRta 18>- siT§ilubecalskmμPaB skmμPaBEdlGnItiCn)aneFVIedaymin)anTTYlkaryl;RBmBIGñkmansiT§i GMNacem)a b¤ GñkGaNaBüa)alsRmab;GnItiCn Gaclubecal)an . b:uEnþ bBaØtþienHminRtUvGnuvtþeLIy cMeBaHskmμPaBEdlTTYlsiT§i b¤ [rYcputBIkatBVkic© b¤skmμPaBEdlTak;TgnwgCIvPaBrs;enARbcaMéf¶. maRta 19>- karcat;EcgRTBüsm,tþiEdlGñkmansiT§iGMNacem)a b¤ GñkGaNa- Büa)alsRmab;GnItiCnGnuBaØat[cat;Ecg GnItiCnGaccat;EcgRTBüsm,tþiEdlGñkmanGMNacem)a b¤ GñkGaNa- Büa)alsRmab;GnItiCn)anGnuBaØat[cat;Ecg edaykMNt;eKalbMNg kñúgTMhM éneKalbMNgenH)an . müa:geTot GnItiCnk¾Gaccat;EcgRTBüsm,tiþEdlGñk manGMNacem)a b¤ GñkGaNaBüa)alsRmab;GnItiCn)anGnuBaØat[cat;Ecg edaymin)ankMNt;eKalbMNg)anEdr. maRta 20>-GnItiCnEdlRtUv)anGnuBaØat[RbkbGaCIvkmμ 1-GnItiCnEdl)anTTYlkarGnuBaØat[RbkbGaCIvkmμmYyRbePT b¤ eRcIn RbePT BIGñkmanGMNacem)a b¤ GñkGaNaBüa)alsRmab;GnItiCn RtUvmansmtß- PaBdUcnItiCncMeBaHmuxCMnYjenaH. 2-kñúgkrNIEdl)ankMNt;enAkñúgkfaxNÐTI 1 xagelIenH RbsinebI)an dwgc,as;fa GnItiCnenaHminGacbMeBjkic©karGaCIvkmμenaH)an GñkmanGMNac em)a b¤ GñkGaNaBüa)alsRmab;GnItiCnGaclubecal b¤ kRmitnUvkarGnuBaØat énkarRbkbGaCIvkmμenaH)an. maRta 21>-l½kçx½NÐénGtþaFInPaB 1-kñúgkrNIEdlGnItiCnEdl)andl;Gayu 16 ¬db;R)aMmYy¦ qñaM RTRTg; CIvPaBxøÜnÉgedayÉkraCü tulakarGacRbkasnUvGtþaFInPaBrbs;GñkenaH)an
 7. 7. 6 tamBaküsuMrbs;GnItiCnenaH RbsinebItulakaryl;eXIjfa GtþaFInPaBRsbnwg plRbeyaCn_rbs;GnItiCnenaH . kñúgkrNIenH tulakarRtUvsYreyabl;BIGñkman siT§iGMNacem)a. 2-GnItiCnEdl)anerobGaBah_BiBah_ehIy RtUvTTYlGtþaFInPaB eday mincaM)ac;mankarRbkasBItulakareT. 3-kñúgkrNIEdl)ankMNt;enAkñúgkfaxNÐTI 2 xagelIenH eTaHbIPaKI ElglHKñak¾edayk¾GanuPaBénGtþaFInPaBminRtUvrlt;eLIy. maRta 22>-GanuPaBénGtþaFInPaB GnItiCnEdlTTYlGtþaFInPaBRtUv)ancat;Tukfa)andl;nItiPaB. maRta 23>-kic©snüakargarrbs;GnItiCn 1-eTaHbICamanbBaØtþiénmaRta 1053 ¬karRKb;RKgRTBüsm,tþi nig kar tMNag¦ nig maRta 1080 ¬karRKb;RKgRTBüsm,tþi nig kartMNag¦ énRkmenH k¾eday k¾GñkmansiT§iGMNacem)a b¤ GñkGaNaBüa)alsRmab;GnItiCn minGac eFVIkic©snüakargarCMnYsGnItiCn)anEdr. 2-kic©snüaEdlpÞúynwgbBaØtþiénkfaxNÐTI 1 xagelIenH minmanGanuPaB cMeBaHsamIGnItiCneLIy . b:uEnþ bBaØtþienHminRtUvGnuvtþeLIy cMeBaHkrNIEdl samIGnItiCnpþl;sc©anumtielIkic©snüaenaH. 3-kñúgkrNIEdlyl;eXIjfa kic©snüakargarrbs;GnItiCnGaceFVI[xUc plRbeyaCn_dl;GnItiCnenaH GñkmansiT§iGMNacem)a b¤ GñkGaNaBüa)al sRmab;GnItiCnb¤sßab½nrdæ)alGacrMlaykic©snüaenaHeq<aHeTAGnaKt)an.
 8. 8. 7 kfaPaKTI 2 CnenAeRkamGaNaBüa)alTUeTA maRta 24>-karRbkaskarcab;epþImGaNaBüa)alTUeTA 1-cMeBaHCnEdlsßitenAkñúgsßanPaBCanirnþr_EdlxVHsmtßPaBkñúgkaryl; dwg nig vinicä½yGMBIlT§pltampøÚvc,ab;énskmμPaBrbs;xøÜnedaysarmanvibtþiEpñk bBaØasμartI tulakarGacRbkaskarcab;epþImGaNaBüa)alTUeTA)an tamBaküsuM rbs;samIxøÜn shB½T§ jatiEdlsßitenAkñúg 4 ¬bYn¦ fñak; GñkGaNaBüa)al sRmab;GnItiCn GñkRtYtBinitüGñkGaNaBüa)alsRmab;GnItiCn hitUbtßmÖk³ emXuM b¤ ecAsgáat;énlMenAzanrbs;CnenaH b¤ tMNagGyükar . b:uEnþ bBaØtþienH minRtUv ykmkGnuvtþeLIy cMeBaHkrNIEdlsamIxøÜnminTan;dl;Gayu 15 ¬db;R)aM¦ qñaM enAeBlEdlmanBaküsuM. 2-kñúgkrNIEdleFVIkarRbkasEdl)ankMNt;enAkñúgkfaxNÐTI 1 xagelI enH ebIsamIxøÜnCaCnenAeRkamhitUbtßmÖ tulakarRtUvlubecalkarRbkaskarcab; epþImhitUbtßmÖcMeBaHCnenaH. maRta 25>-Gtßn½yénCnenAeRkamGaNaBüa)alTUeTA nig kareRCIstaMgGñk GaNaBüa)alTUeTA CnEdl)anTTYlkarRbkascab;epþImGaNaBüa)alTUeTA RtUvehAfa Cn enAeRkamGaNaBüa)alTUeTAehIyRtUvsßitenAeRkamGñkGaNaBüa)alTUeTA. maRta 26>-siT§ilubecalskmμPaB skmμPaBrbs;CnenAeRkamGaNaBüa)alTUeTA Gaclubecal)an . b:uEnþ bBaØtþienHminRtUvGnuvtþeLIy cMeBaHskmμPaBEdlTak;TgnwgCIvPaBrs;enARbcaMéf¶ .
 9. 9. 8 maRta 27>-karlubecalkarRbkascab;epþImGaNaBüa)alTUeTA ebImUlehtuEdl)ankMNt;enAkñúgmaRta 24 ¬karRbkaskarcab;epþIm GaNaBüa)alTUeTA¦ énRkmenH )anrlay tulakarRtUvlubecalnUvkarRbkas cab;epþImGaNaBüa)alTUeTA tamBaküsuMrbs;samIxøÜn shB½T§ jatiEdlsßitenA kñúg 4 ¬bYn¦ fñak; GñkGaNaBüa)al GñkRtYtBinitüGñkGaNaBüa)al emXuM b¤ ecAsgáat;énlMenAzanrbs;CnenaHb¤tMNagGyükar. kfaPaKTI 3 CnenAeRkamhitUbtßmÖ maRta 28>-karRbkaskarcab;epþImhitUbtßmÖ 1-cMeBaHCnEdlmansmtßPaBtictYceBkkñúgkaryl;dwg nig vinicä½y GMBIlT§pltampøÚvc,ab;énskmμPaBrbs;xøÜn edaysarmanvibtþiEpñkbBaØasμartI tulakarGacRbkaskarcab;epþImhitUbtßmÖelICnenaH)an tamBaküsuMrbs;samIxøÜn shB½T§ jatiEdlsßitenAkñúg 4 ¬bYn¦ fñak; GñkGaNaBüa)al GñkRtYtBinitüGñk GaNaBüa)alemXuMb¤ecAsgáat;énlMenAzanrbs;CnenaHb¤tMNagGyükar. 2-kñúgkrNIEdleFVIkarRbkasEdl)ankMNt;enAkñúgkfaxNÐTI 1 xagelI enH ebIsamIxøÜnCaCnenAeRkamGaNaBüa)alTUeTA tulakarRtUvlubecalkar Rbkaskarcab;epþImGaNaBüa)alTUeTAcMeBaHCnenaH. maRta 29>- Gtßn½yénCnenAeRkamhitUbtßmÖnigkareRCIstaMghitUbtßmÖk³ CnEdl)anTTYlkarRbkascab;epþImhitUbtßmÖ RtUvehAfa CnenAeRkam hitUbtßmÖehIyRtUvsßitenAeRkamkarEfrkSaedayhitUbtßmÖk³. maRta 30>-siT§ilubecalskmμPaB elIkElgEtskmμPaBEdlTak;TgnwgCIvPaBrs;enARbcaMéf¶ skmμPaBEdl
 10. 10. 9 )aneFVIeLIgedayCnenAeRkamhitUbtßmÖedayKμankaryl;RBmBIhitUbtßmÖk³dUcxag eRkamenHGaclubecal)an³ k-karTTYlb¤kareRbIR)as;Tun. x-karx©IRTBüb¤karFana. K-kareFVIskmμPaBEdlmaneKalbMNgTTYl)an b¤ eFVI[)at;bg;siT§i EdlTak;TgnwgGclnvtßúb¤RTBüsm,tþiEdlmansar³sMxan;epSgeTot . X-kareFVIskmμPaBbNþwg. g-kareFVIRbTankmμb¤eFVIkic©snüaRsuHRsYlb¤kic©snüamCÄtþkmμ. c-karTTYlsÁal;nUvsnþtikmμ b¤ kare)aHbg;ecalnUvsiT§isnþtikmμ b¤ kar EbgEcknUvmt’k. q-karRbEkkminTTYlRbTankmμb¤Gc©½yTan b¤ karyl;RBmTTYlnUv RbTankmμb¤Gc©½yTanEdlP¢ab;nwgbnÞúk. C-karsagsg;sMNg;fμI karsg;eLIgvij karsg;bEnßm b¤ karCYsCulFM . Q-kareFVIPtisnüa EdlmanGMLúgeBlelIsBI 3 ¬bI¦ qñaM cMeBaHdIFøI elIsBI2¬BIr¦qñaMcMeBaHGaKarelIsBI6¬R)aMmYy¦ExcMeBaHclnvtßú. j-skmμPaBEdltulakar)anRbkasCaBiessfa caM)ac;RtUvmankar yl;RBmBIhitUbtßmÖk³ tamBaküsuMrbs;CnEdl)anerobrab;enAkñúgmaRta 28 ¬kar Rbkaskarcab;epþImhitUbtßmÖ¦ énRkmenH b¤ hitUbtßmÖk³ b¤ GñkRtYtBinitü hitUbtßmÖk³. maRta 31>- karlubecalkarRbkascab;epþImhitUbtßmÖ ebImUlehtuEdl)ankMNt;enAkñúgmaRta 28 ¬karRbkaskarcab;epþIm hitUbtßmÖ¦ énRkmenH )anrlay tulakarRtUvlubecalnUvkarRbkascab;epþIm hitUbtßmÖ tamBaküsuMrbs;samIxøÜn shB½T§ jatiEdlsßitenAkñúg 4 ¬bYn¦ fñak; GñkGaNaBüa)alsRmab;GnItiCn GñkRtYtBinitüGñkGaNaBüa)alsRmab;GnItiCn
 11. 11. 10 hitUbtßmÖk³ GñkRtYtBinitühitUbtßmÖk³ emXuM b¤ ecAsgáat;énlMenAzanrbs;CnenaH b¤tMNagGyükar. kfaPaKTI 4 karkarBarPaKImçageToténCnEdlRtUv)ankRmitsmtßPaB maRta 32>-siT§idas;etOn 1-PaKImçageToténCnEdlRtUv)ankRmitsmtßPaBGacdas;etOn[CnenaH eqøIyfapþl; b¤ minpþl;sc©anumti elIskmμPaBEdlCnenaHGaclubecal)an kñúgGMLúgeBlelIsBI 1 ¬mYy¦ Ex eRkayeBlCnenaH)ankøayCasmtßCnvij . RbsinebICnEdlRtUv)ankRmitsmtßPaBEdl)ankøayCasmtßCnvijenaH min eqøIytbkñúgGMLúgeBlEdl)ankMNt;eT RtUvcat;Tukfa CnenaHpþl;sc©anumtielI skmμPaBenaH. 2-bBaØtþiénkfaxNÐTI 1 xagelIenH RtUvykmkGnuvtþpgEdr cMeBaHkrNI EdlPaKImçageTot)andas;etOn dUcEdl)ankMNt;enAkñúgkfaxNÐTI 1 xagelI eTAGñkmansiT§iGMNacem)a GñkGaNaBüa)al b¤ hitUbtßmÖk³ GMBIskmμPaBEdl sßitenAkñúgTMhMénsiT§irbs;xøÜn enAeBlEdlCnEdlRtUv)ankRmitsmtßPaB min Tan;køayCasmtßCn EtGñkmansiT§iGMNacem)a GñkGaNaBüa)al b¤ hitUbtßmÖk³ mineqøIytbkñúgGMLúgeBlEdl)ankMNt;eT. 3-PaKImçageTotGacdas;etOn[CnenAeRkamhitUbtßmÖTTYlyksc©anumti BIhitUbtßmÖk³ kñúgGMLúgeBlEdl)ankMNt;kñúgkfaxNÐTI 1 xagelIenH . Rbsin ebICnenAeRkamhitUbtßmÖ min)anCUndMNwgfa xøÜn)anTTYlsc©anumtikñúgGMLúg eBlenaHeTRtUvcat;TukfaCnenaH)anlubecalskmμPaBenaH. maRta 33>-karqe)akrbs;CnEdlRtUv)ankRmitsmtßPaB RbsinebICnEdlRtUv)ankRmitsmtßPaB )aneRbIR)as;meFüa)ayqe)ak
 12. 12. 11 edIm,I[eKeCOCak;faxøÜnCasmtßCnCnenaHminGaclubecalskmμPaB)aneT. EpñkTI 5 lMenAzan maRta 34>-Gtßn½yénlMenAzan kEnøgEdlCaTItaMgénCIvPaBrs;enArbs;buKÁlmñak;² RtUvykeFVICalMenAzan . maRta 35>-TIsMNak; kñúgkrNIEdlkEnøgEdlCaTItaMgénCIvPaBrs;enAminc,as;las;eT TIsMNak; RtUv)ancat;TukfaCalMenAzan. maRta 36>-krNIEdlKμanlMenAzanenAkñúgRBHraCaNacRkkm<úCa cMeBaHbuKÁlEdlKμanlMenAzanenAkñúgRBHraCaNacRkkm<úCaeT eTaHbICa buKÁlenaHCaCnCatiExμrk¾eday CaCnCatibreTsk¾eday TIsMNak;rbs;buKÁl enaHenAkñúgRBHraCaNacRkkm<úCa RtUv)ancat;TukfaCalMenAzan . b:uEnþ bBaØtþienH minRtUvGnuvtþeLIycMeBaHkrNIEdlc,ab;énlMenAzanRtUv)anykmkGnuvtþ. EpñkTI 6 karRKb;RKgRTBüsm,tþirbs;buKÁlEdlGvtþman nig karRbkasGMBIkar)at;xøÜn kfaPaKTI 1 karRKb;RKgRTBüsm,tþirbs;buKÁlEdlGvtþman maRta 37>-kareRCIstaMgGñkRKb;RKgRTBüsm,tþiedaytulakar kñúgkrNIEdlbuKÁlNamñak;Edl)anecjBIlMenAzan b¤ TIsMNak; ehIy EdlKμanlT§PaBnwgRtLb;mkvijedaygayRsYlenaH min)ancat;taMgGñkRKb;RKg
 13. 13. 12 RTBüsm,tþirbs;xøÜneT tulakarGaceRCIstaMgGñkRKb;RKgRTBüsm,tþi b¤ bgÁab; cat;EcgCacaM)ac;edIm,IRKb;RKgRTBüsm,tþienaH)an tamBaküsuMrbs;buKÁlEdl manTMnak;TMngnwgplRbeyaCn_ emXuM b¤ ecAsgáat;EdllMenAzanCnenaHsßitenA b¤ tMNagGyükar . bBaØtþienHRtUvykmkGnuvtþpgEdr cMeBaHkrNIEdlsiT§irbs; GñkRKb;RKgRtUv)anrlt;enAkñúgry³eBlEdlsamIxøÜnGvtþman. maRta 38>-karlubecalkarbgÁab;[RKb;RKgRTBüsm,tþi kñúgkrNIEdl)ankMNt;enAkñúgmaRta 37 ¬kareRCIstaMgGñkRKb;RKgRTBü sm,tþiedaytulakar¦ énRkmenH RbsinebIeRkaymk buKÁlEdlGvtþman)an cat;taMgGñkRKb;RKg tulakarGaclubecalnUvkarbgÁab; tamBaküsuMrbs;GñkRKb; RKg GñkEdlmanplRbeyaCn_ emXuM b¤ ecAsgáat;EdllMenAzanCnenaHsßitenA b¤tMNagGyükar. maRta 39>- karpøas;bþÚrGñkRKb;RKg kñúgkrNIEdlbuKÁlGvtþman)ancat;taMgGñkRKb;RKgRbsinebIBMumandMNwg c,as;las;fa GñkGvtþmanenaHenArs; b¤ TTYlmrNPaBeT tulakarGacpøas;bþÚr GñkRKb;RKg)an tamBaküsuMrbs;GñkEdlmanplRbeyaCn_ emXuM b¤ ecAsgáat; EdllMenAzanCnenaHsßitenAb¤tMNagGyükar. maRta 40>- siT§irbs;GñkRKb;RKgRTBüsm,tþiCaGaT× 1-GñkRKb;RKgEdl)aneRCIstaMgmansiT§ieFVVIskmμPaBEdl)ankMNt;enA kñúgkfaxNÐTI 2 maRta 366 ¬TMhMénsiT§itMNag¦ énRkmenH . RbsinebIcaM)ac; RtUveFVIskmμPaBepSgeTot GñkRKb;RKgenaHGaceFVI)an edayTTYlkarGnuBaØatBI tulakar. 2-kñúgkrNIEdlBMumandMNwgc,as;las;fa buKÁlGvtþmanenArs; b¤ TTYl mrNPaBeT ehIyGñkRKb;RKgrbs;buKÁlGvtþmanenaHcaM)ac;RtUveFVIskmμPaBEdl
 14. 14. 13 hYssiT§iEdlbuKÁlGvtþman)ankMNt; GñkRKb;RKgenaHGaceFVI)an edayTTYlkar GnuBaØatBItulakar. 3-ebIyl;eXIjfa smrmükñúgkarpþl;kéRmdl;GñkRKb;RKg edayKit BicarNa nUvTMnak;TMngrvagGñkGvtþman nig GñkRKb;RKg nig sßanPaBepSgeTot tulakarGacpþl;kéRmcMnYnsmrmüdl;GñkRKb;RKg edayykBIRTBüsm,tþirbs; GñkGvtþman)an. kfaPaKTI 2 karRbkasGMBIkar)at;xøÜn maRta 41>- l½kçx½NÐedIm,IeFVIkarRbkasGMBIkar)at;xøÜn 1-RbsinebIBMumandMNwgc,as;las;fa GñkGvtþmanenArs; b¤ TTYlmrNPaB kñúgGMLúgeBl 5 ¬R)aM¦ qñaM tulakarGacRbkas)anfa buKÁlenaH)an)at;xøÜn tamBaküsuMrbs;shB½T§ GñkEdlRtUv)ansnμtfaCasnþtiCn Gc©½ylaPI GñkTTYl R)ak;Fanara:b;rg GñkmansiT§iGMNacem)a GñkGaNaBüa)al «Bukmþay b¤ Gñk epSgeTotEdlmanplRbeyaCn_sMxan;tampøÚvc,ab;kñúgkarRbkasGMBIkar)at;xøÜn. 2-bBaØtþiénkfaxNÐTI 1 xagelIenHRtUvykmkGnuvtþpgEdr cMeBaHkrNI buKÁlEdlcUleTAtMbn;Edlmans®gÁam buKÁlEdlmanvtþmanenAkñúgnavaEdl )anlic b¤ buKÁlEdl)anCYbRbTHnwgeRKaHfñak;epSgeTotEdlGacnaM[TTYl mrNPaB ehIyBMumandMNwgc,as;las;fa GñkGvtþmanenArs; b¤ TTYlmrNPaB kñúgGMLúgeBl 1 ¬mYy¦ qñaM eRkayBIcb;s®gÁam eRkayBInava)anlic b¤ eRkay BIeRKaHfñak;epSgeTotenaH)anknøgputeTA. maRta 42>-kardas;etOnCasaFarN³ karRbkasGMBIkar)at;xøÜn RtUveFVIeLIg edayqøgkat;eTAtamnItiviFIénkardas; etOnCasaFarN³.
 15. 15. 14 maRta 43>-GanuPaBénkarRbkasGMBIkar)at;xøÜn kñúgkrNIEdlkar)at;xøÜnRtUv)anRbkastambBaØtþiénkfaxNÐTI 1 énmaRta 41 ¬l½kçx½NÐedIm,IeFVIkarRbkasGMBIkar)at;xøÜn¦ énRkmenH bnÞab;BIeBlEdlGMLúg eBlEdl)ankMNt;enAkñúgkfaxNÐTI 1 enaH )anknøgput nig kñúgkrNIEdlkar )at;xøÜnRtUv)anRbkastambBaØtþiénkfaxNÐTI 2 énmaRtadEdl bnÞab;BIeBlEdl eRKaHfñak;)anknøgputeTA Gñk)at;xøÜnRtUv)ancat;Tukfa)anTTYlmrNPaB . bBaØtþi enHRtUvykmkGnuvtþ cMeBaHEtTMnak;TMngKtiyutþCuMvijlMenAzan b¤ TIsMNak;knøgmk rhUtdl;eBlenaH. maRta 44>- karcat;EcgeBlbuKÁlEdl)at;xøÜnRtLb;mkvij 1-RbsinebImankarbBa¢ak;fa buKÁlEdl)at;xøÜnenArs; b¤ mankarbBa¢ak;fa TTYlmrNPaBenAeBlxusBIeBlEdl)ankMNt;enAkúñúgmaRta 43 ¬GanuPaBén karRbkasGMBIkar)at;xøÜn¦ xagelIenH tulakarRtUvlubecalkarRbkasGMBIkar )at;xøÜntamBaküsuMrbs;samIxøÜnb¤buKÁlEdlmanplRbeyaCn_. 2-buKÁlEdl)anTTYlRTBüsm,tþiedaycMeBaH edaysarGanuPaBénkar RbkasGMBIkar)at;xøÜn RtUv)at;bg;siT§i edaysarkarlubecalnUvkarRbkasGMBI kar)at;xøÜnenaH . b:uEnþ buKÁlEdlmin)andwgfa karRbkas)at;xøÜnenaH pÞúyBI karBit enAeBlEdlxøÜn)anTTYlRTBüsm,tþienaH RtUvmankrNIykic©sgRtwmEt kRmiténplRbeyaCn_EdlxøÜnenAEtTTYlplRbeyaCn_Etb:ueNÑaH. 3-GanuPaBénskmμPaBEdl)aneFVIeLIg edayTukcitþelIkarRbkasGMBI kar)at;xøÜn enAeRkaykarRbkasGMBIkar)at;xøÜn b:uEnþmuneBllubecalkarRbkas GMBIkar)at;xøÜnenaH BMuTTYlT§iBl edaysarkarlubecalkarRbkasGMBIkar)at; xøÜneLIy. 4-kñúgkrNIEdlkarRbkasGMBIkar)at;xøÜnRtUv)anlubecal eRkayeBl shB½T§rbs;buKÁlEdlRtUv)anRbkasGMBIkar)at;xøÜnenaH )anerobGaBah_BiBah_
 16. 16. 15 CamYyGñkepSgehIy GaBah_BiBah_munRtUvrlay edaysarGaBah_BiBah_eRkay enaH. EpñkTI 7 karcat;Tukfa)anTTYlmrNPaBRBmeBlCamYyKña maRta 45>- karcat;Tukfa)anTTYlmrNPaBRBmeBlCamYyKña kñúgcMeNambuKÁlEdl)anTTYlmrNPaBCaeRcInnak; RbsinebIminc,as; las;fa manbuKÁlNamñak;enArs; eRkayeBlbuKÁlepSgeTot)anTTYlmrNPaB eTbuKÁlTaMgenaHRtUv)ancat;Tukfa)anTTYlmrNPaBRBmeBlCamYyKña. CMBUkTI 2 nItibuKÁl EpñkTI 1 bTb,BaØtþiTUeTA kfaPaKTI 1 niymn½y RbePT nig eKalkarN_énkarbegáIt maRta 46>- niymn½yRbePTnigeKalkarN_énkarbegáItnItibuKÁl 1-enAkñúgRkmenH RkumEdlmansmaCik ehIyRtUv)anRbKl;nUvzan³Ca RbFanénsiT§i nig katBVkic©edayÉkraCü ehAfa nItibuKÁlsaCIvkmμ cMENkÉ RTBüsm,tþiviPaKTanEdlRtUv)anRbKl;nUvzan³CaRbFanénsiT§i nig katBVkic© edayÉkraCüehAfanItibuKÁlmUlniFi. 2-enAkñúgRkmenH nItibuKÁlEdlKμaneKalbMNgTajykcMeNj ehAfa nItibuKÁlminykcMeNj cMENkÉnItibuKÁlEdlTajykcMeNj ehAfa nItibuKÁl
 17. 17. 16 ykcMeNj . enAkñúgcMeNamnItibuKÁlminykcMeNj nItibuKÁlEdlmaneKal bMNgBiessedIm,IbeRmIRbeyaCn_saFarN³ ehAfa nItibuKÁlbeRmIRbeyaCn_ saFarN³. 3-enAkñúgRkmenH nItibuKÁlsaCIvkmμEdlsmaCikTTYlxusRtUvnUvkatBVkic© rbs;nItibuKÁl tamkRmiténRTBüsm,tþiEdlxøÜn)aneFVIviPaKTan ehAfa nItibuKÁl saCIvkmμTTYlxusRtUvmankRmit cMENkÉnItibuKÁlsaCIvkmμEdlsmaCikTTYlxus RtUvnUvkatBVkic©rbs;nItibuKÁl edayykRTBüsm,tþiTUeTArbs;xøÜn ehAfa nItibuKÁl saCIvkmμTTYlxusRtUvKμankRmit. 4-nItibuKÁlminGaceFVICasmaCikEdlTTYlxusRtUvKμankRmitrbs;nItibuKÁl saCIvkmμepSgeTot)aneLIy. 5-nItibuKÁlminykcMeNj GacbegáIteLIgtamRkmenH b¤ bTdæanKtiyutþ epSgeTot)an. 6-nItibuKÁlTajykcMeNj GacbegáIteLIg)an edayeyageTAtambBaØtþi énc,ab;epSg. kfaPaKTI 2 namkrN_énnItibuKÁlminykcMeNj maRta 47>-namkrN_énnItibuKÁlminykcMeNj 1-GgÁPaBEdlminEmnCanItibuKÁlsaCIvkmμ b¤ minEmnCanItibuKÁlmUlniFi minGaceRbIBakü {nItibuKÁlsaCIvkmμ} b¤ {nItibuKÁlmUlniFi} kñúgnamkrN_rbs; xøÜn)aneLIy. 2-cMeBaHnItibuKÁlsaCIvkmμTTYlxusRtUvmankRmit RtUvbgðajfa CanItibuKÁl saCIvkmμTTYlxusRtUvmankRmit enAkñúgnamkrN_enaH cMENkÉnItibuKÁlsaCIvkmμ TTYlxusRtUvKμankRmit RtUvbgðajfa CanItibuKÁlsaCIvkmμTTYlxusRtUvKμankRmit
 18. 18. 17 enAkñúgnamkrN_enaH. maRta 48>- nItibuKÁlbreTs 1-enAkñúgRkmenH nItibuKÁlEdl)anbegáIteLIg edayeyageTAtamc,ab; breTsehAfanItibuKÁlbreTs. 2-nItibuKÁlbreTs eRkABIrdæ tMbn;rdæ)alrbs;rdæ nig Rkumh‘unBaNiC¢kmμ BMuGacTTYlsÁal;CanItibuKÁl)aneLIy . b:uEnþ ebImanesckþIGnuBaØattamc,ab; b¤ sn§isBaØa b¤ GnusBaØaénRBHraCaNacRkkm<úCa GacTTYlsÁal;faCanItibuKÁl)an . 3-nItibuKÁlbreTsEdlTTYlsÁal;faCanItibuKÁl tambBaØtþiénkfaxNÐTI 2 xagelIenH mansiT§itamc,ab;ÉkCn dUcnItibuKÁlEdlRtUv)anbegáIt edayEp¥k elIc,ab;énRBHraCaNacRkkm<úCa EdlmanRbePTdUcKñaEdr . b:uuEnþ bBaØtþienHmin RtUvykmkGnuvtþeLIy cMeBaHsiT§iEdlCnCatibreTsminGacman)an b¤ krNI EdlmanbBaØtþiBiessenAkñúgc,ab;b¤sn§isBaØab¤GnusBaØa. kfaPaKTI 3 karcuHbBa¢IénkarbegáIt maRta 49>- karcuHbBa¢IénkarbegáItnigeBlevlakMeNIténnItibuKÁl nItibuKÁlRtUv)anbegáIteLIg edaykarcuHbBa¢IenAkEnøgEdlmanTItaMgénTI sñak;karkNþalrbs;nItibuKÁlenaH. maRta 50>- cMNucEdlRtUvcuHbBa¢I 1-edIm,IcuHbBa¢InItibuKÁl RtUvcuHnUvcMNucnImYy²dUc)ankMNt;xageRkam enH³ k-eKalbMNg.
 19. 19. 18 x-namkrN_. K-TIsñak;karkNþalnigTIsñak;karsaxa. X-mUlehtuénkarrMlayebI)ankMNt;mUlehtuenaHenAkñúglkçnþik³. g-eQμaH b¤ namkrN_ nig lMenAzanrbs;GPi)al nig GñkRtYtBinitü . b:uEnþ cMeBaHnItibuKÁlsaCIvkmμTTYlxusRtUvKμankRmit RtUvcuHeQμaH nig lMenAzan rbs;smaCik. c-eQμaHrbs;GPi)alEdlRtUveFVICatMNagnItibuKÁl ebImanCnEdlCa GPi)alEtmintMNag[nItibuKÁlenaH. q-esckþIkMNt;GMBIshtMNag EdlkMNt;fa GPi)aleRcInnak;eFVI tMNag[nItibuKÁledayrYmKñaRbsinebIman. 2-ebImankarpøas;bþÚrcMNucNamYy kñúgcMeNamcMNucEdl)ankMNt;enA kñúgkfaxNÐTI 1 xagelIenH RtUvcuHbBa¢I enATItaMgénTIsñak;karkNþal kñúgGMLúg eBl 2 ¬BIr¦ s)aþh_ nig enATItaMgénTIsñak;karepSgeTot kñúgGMLúgeBl 3 ¬bI¦ s)aþh_ . enAkñúgGMLúgeBlEdlminTan;)ancuHbBa¢IeT karpøas;bþÚrBuMGacttaMg cMeBaHttiyCn)aneLIy. 3-RbsinebImankarcat;EcgCabeNþaHGasnñ Edlp¥akkarGnuvtþkic©kar rbs;GPi)al b¤ EdleRCIstaMgbuKÁlCMnYsGPi)al b¤ ebImankarpøas;bþÚr b¤ lub ecalnUvkarcat;EcgCabeNþaHGasnñenaHRtUvcuHbBa¢IenATItaMgénTIsñak;karkNþal nig TItaMgénTIsñak;karepSgeTot . enAkñúgkrNIenH vaküxNÐTI 2 én kfaxNÐTI 2 xagelIenHRtUvykmkGnuvtþdUcKñapgEdr.
 20. 20. 19 kfaPaKTI 4 lMenAzanénnItibuKÁl maRta 51>- lMenAzanénnItibuKÁl nItibuKÁlRtUvmanlMenAzan enATItaMgénTIsñak;karkNþalrbs;nItibuKÁl enaH. maRta 52>-karcuHbBa¢IGMBIkarpøas;bþÚrTItaMgTIsñak;kar 1-enAeBlEdlnItibuKÁlpøas;bþÚrTItaMgénTIsñak;karkNþal RtUvcuHbBa¢IGMBI karpøas;bþÚrenaH enATItaMgcas; ehIyRtUvcuHbBa¢InUvcMNucEdl)ankMNt;enAkñúg maRta 50 ¬cMNucEdlRtUvcuHbBa¢I¦ énRkmenH enATItaMgfμI kñúgGMLúgeBl 2 ¬BIr¦ s)aþh_ . enAeBlEdlpøas;bþÚrTItaMgTIsñak;karÉeTot RtUvcuHbBa¢IGMBIkarpøas;bþÚr enaH enATItaMgcas; kñúgGMLúgeBl 3 ¬bI¦ s)aþh_ ehIyRtUvcuHbBa¢InUvcMNucEdl )ankMNt;enAkñúgmaRta 50 ¬cMNucEdlRtUvcuHbBa¢I¦ enaH enATItaMgfμI kñúgGMLúg eBl4¬bYn¦s)aþh_. 2-eTaHbImanbBaØtþiénkfaxNÐTI 1 xagelIenHk¾eday enAkñúgkrNIEdl karpøas;bþÚrTItaMgTIsñak;kar RtUv)aneFVIeLIg enAkñúgEdnsmtßkic©énkariyal½ycuH bBa¢IdUcKñaenaHRKan;EtcuHbBa¢IGMBIkarpøas;bþÚrTItaMgCakarRKb;RKan;ehIy. maRta 53>-karcuHbBa¢ITIsñak;karEdlbegáItfμI 1-kñúgkrNIEdlnItibuKÁl)anbegIátTIsñak;karfμI RtUvcuHbBa¢InUvcMNucEdl )ankMNt;enAkñúgmaRta 50 ¬cMNucEdlRtUvcuHbBa¢I¦ énRkmenH kñúgGMLúgeBl 2 ¬BIr¦s)aþh_enATItaMgénTIsñak;karfμIenaH. 2-kñúgkrNIEdl)ankMNt;enAkñúgkfaxNÐTI 1 xagelIenH RtUvcuHbBa¢IGMBI karbegáItTIsñak;karfμI enATItaMgénTIsñak;karkNþal nig TItaMgénTIsñak;karepSg
 21. 21. 20 eTotkñúgGMLúgeBl3¬bI¦s)aþh_Kitcab;BIéf¶Edl)anbegáItTIsñak;karfμIenaH. kfaPaKTI 5 karcuHbBa¢IénnItibuKÁlbreTs maRta 54>- karcuHbBa¢IénnItibuKÁlbreTs 1-bBaØtþiénmaRta 50 ¬cMNucEdlRtUvcuHbBa¢I¦ maRta 52 ¬karcuHbBa¢IGMBI karpøas;bþÚrTItaMgTIsñak;kar¦ nig maRta 53 ¬karcuHbBa¢ITIsñak;karEdlbegáItfμI¦ én RkmenH RtUvykmkGnuvtþdUcKñapgEdr cMeBaHkrNIEdlnItibuKÁlbreTs ebIk TIsñak;karenAkñúgRBHraCaNacRkkm<úCa. 2-kñúgkrNIEdlnItibuKÁlbreTsebIkTIsñak;karCadMbUg enAkñúgRBHraCa- NacRkkm<úCa buKÁldéTGacbdiesFbuKÁlPaBrbs;nItibuKÁlenaH)an rhUtdl; eBlEdlnItibuKÁlenaH)ancuHbBa¢IenATItaMgénTIsñak;karenaH. kfaPaKTI 6 karRKb;RKg nig karcat;Ecgkic©karénnItibuKÁl maRta 55>- bBa¢IRTBüsm,tþinigbBa¢IraynamsmaCik 1-nItibuKÁlRtUveFVIbBa¢IRTBüsm,tþienAeBlbegáIt nig kñúgGMLúgeBl 3 ¬bI¦ ExénedImqñaMGnuvtþkic©karehIyRtUvTukbBa¢IenaHenAkñúgTIsñak;karCanic©. 2-nItibuKÁlsaCIvkmμRtUveFVIbBa¢IraynamsmaCik nig TukenATIsñak;karCa nic©ehIyral;eBlEdlmankarpøas;bþÚrsmaCikRtUvEktRmUvbBa¢IenaH. maRta 56>- cMnYnkareRCIstaMgkardkhUttMENgnigParkic©énGPi)al 1-nItibuKÁlRtUvmanGPi)alEdlCaGgÁPaBmYyedIm,IGnuvtþkic©karrbs;nIti- buKÁl.b:uEnþnItibuKÁlsaCIvkmμTTYlxusRtUvKμankRmitBMuRtUvmanGPi)aleLIy.
 22. 22. 21 2-GPi)al GacmanmYyrUb b¤ eRcInrUb)an . b:uEnþ cMeBaHnItibuKÁlmUlniFi RtUvmanGPi)alya:gtic3¬bI¦rUb. 3-kñúgkrNIEdlmanGPi)aleRcInrUb kic©karrbs;nItibuKÁlRtUvseRmc edaysemøgPaKeRcInebIKμankarkMNt;Biesskñúglkçnþik³eT. 4-GPi)alRtUv)aneRCIstaMgedaylkçnþik³b¤edaymhasnñi)atsmaCik. 5-GPi)alénnItibuKÁlsaCIvkmμ GacRtUv)andkhUttMENgedayesckþI seRmcénmhasnñii)atsmaCik)an. maRta 57>-krNIykic©rbs;GPi)al 1-GPi)almankrNIykic©RtUveKarBeTAtamc,ab;nigbTdæanKtiyutþ nig xøwmsarénlkçnþik³nigRtUvcat;Ecgkargarrbs;nItibuKÁledayesμaHRtg;. 2-eRkABIbBaØtþiénkfaxNÐTI 1 xagelIenH TMnak;TMngrvagGPi)al nig nItibuKÁlRtUvGnuvtþtambBaØtþisþIBIGaNtþi. maRta 58>- siT§itMNagrbs;GPi)al 1-GPi)alRtUvtMNag[nItibuKÁl . b:uEnþ GPi)alminGacRbtibtþipÞúynwg xøwmsarénlkçnþik³)aneLIy. 2-kñúgkrNIEdlmanGPi)aleRcInrUb GPi)alnImYy²RtUvmansiT§itMNag . b:uEnþGackMNt;epSg)ankñúglkçnþik³. 3-cMeBaHnItibuKÁlsaCIvkmμ GPi)alRtUveKarBtamesckþIseRmcénmha- snñi)atsmaCik. maRta 59>- karkRmitnUvsiT§itMNag karkRmitEdl)aneFVIelIsiT§itMNagrbs;GPi)al b¤ GñktMNagnItibuKÁl epSgeTotBMuGacttaMgcMeBaHttiyCnsucrit)aneLIy.
 23. 23. 22 maRta 60>-GPi)albeNþaHGasnñ kñúgkrNIEdlxVHGPi)al ehIymankar)armÖfa nwgbNþal[mankarxUc xat edaysarmankaryWtya:v kñúgkic©karrbs;nItibuKÁl tulakarGaceRCIstaMg GPi)albeNþaHGasnñ)an tamBaküsMurbs;GñkEdlBak;B½n§nwgplRbeyan_ b¤ tamBaküsMurbs;tMNagGyükar. maRta 61>- GñktMNagBiess cMeBaHcMNucEdlplRbeyaCn_rbs;GPi)al nig plRbeyaCn_rbs;nIti- buKÁl RbqaMgKña GPi)alenaHBMuRtUvmansiT§itMNageLIy . kñúgkrNIEdlxVHGñk tMNag[nItibuKÁledaysarehtuenH GñktMNagBiessRtUv)aneRCIstaMg tam nItiviFIdUcEdl)ankMNt;kñúgmaRta60¬GPi)albeNþaHGasnñ¦énRkmenH. maRta 62>-GñkRtYtBinitü 1-nItibuKÁlRtUvmanGñkRtYtBinitümñak; b¤ eRcInnak; . b:uEnþ nItibuKÁl saCIvkmμTTYlxusRtUvKμankRmitGacminmanGñkRtYtBinitü. 2-GñkRtYtBinitüRtUv)aneRCIstaMgtamkarkMNt;énlkçnþik³ b¤ edayesckþI seRmcénmhasnñi)atsmaCikb¤RkumRbwkSaPi)al. 3-GPi)alb¤nieyaCitrbs;nItibuKÁlBMuGaceFVICaGñkRtYtBinitü)aneLIy. 4-nItibuKÁlsvnkrGaceFVICaGñkRtYtBinitü)an. maRta 63>-Parkic©rbs;GñkRtYtBinitüCaGaT× 1-GñkRtYtBinitüRtUvRtYtBinitükic©karrbs;nItibuKÁl. 2-GñkRtYtBinitüGacTamTar[GPi)al nig nieyaCitrbs;nItibuKÁl eFVI esckþIraykarN_GMBIsßanPaBénkarGnuvtþkic©kar b¤ GacRsavRCavnUvsßanPaBén kic©karnigRTBüsm,tþirbs;nItibuKÁl)an. 3-GñkRtYtBinitüRtUvRsavRCavrebobvar³ nig ÉksarEdlGPi)albRmugnwg
 24. 24. 23 dak;CUnmhasnñi)atsmaCik b¤ RkumRbwkSaPi)al . kñúgkrNIenH ebIyl;eXIjfa mankarbMBanbTdæanKtiyutþ b¤ lkçnþik³ b¤ mancMNucEdlminRtwmRtUvhYsehtu GñkRtYtBinitüRtUveFVIesckþIraykarN_ enAkñúgmhasnñi)atsmaCik b¤ GgÁRbCMuén RkumRbwkSaPi)al. 4-GñkRtYtBinitüGacbeBa©jmtiGMBIkareRCIstaMg b¤ karbBaÄb;BItMENgén GñkRtYtBinitü b¤ R)ak;kéRmrbs;GñkRtYtBinitü)an enAkñúgmhasnñi)atsmaCik b¤ GgÁRbCMuénRkumRbwkSaPi)al. 5-ebIyl;eXIjfa GPi)al)aneFVIskmμPaBeRkABIeKalbMNgrbs;nIti- buKÁl b¤ skmμPaBepSgeTot EdlpÞúynwgbTdæanKtiyutþ b¤ lkçnþik³ b¤ mankar )armÖfa GPi)alnwgeFVIskmμPaBenaH GñkRtYtBinitüRtUveFVIesckþIraykarN_GMBI ehtuenaH enAkñúgmhasnñi)atsmaCik b¤ GgÁRbCMuénRkumRbwkSaPi)al . kñúg krNIenH ebImanPaBcaM)ac;edIm,IeFVIesckþIraykarN_enaH GñkRtYtBinitüGacekaH RbCuMmhasnñi)atsmaCik b¤ RbCMuRkumRbwkSaPi)al)an . GñkRtYtBinitüénnItibuKÁl mUlniFiRtUveFVIesckþIraykarN_xagelIenH eTARksYg b¤ sßab½nEdlmansmtßkic© RtYtBinitü ya:gyWtbMputk¾[Tan;CamYyeBleFVIesckþIraykarN_eTARkumRbwkSa- Pi)al. 6-kñúgkrNIEdlGPi)al)aneFVIskmμPaBdUc)ankMNt;enAkñúgkfaxNÐTI 5 xagelIenH b¤ mankar)armÖfa GPi)alnwgeFVIskmμPaBenaH ehIyebImankar)armÖ fa skmμPaBenaHGacnwgbNþal[mankarxUcxatF¶n;F¶rdl;nItibuKÁl smaCik GacTamTar[GPi)alenaHbBaÄb;nUvskmμPaBenaH)an. 7-kñúgkrNIEdlnItibuKÁlbþwgGPi)al b¤ GPi)albþwgnItibuKÁl GñkRtYt BinitüRtUvtMNag[nItibuKÁlkñúgbNþwgenH.
 25. 25. 24 kfaPaKTI 7 karrMlay nig karCRmHbBa¢I maRta 64>- mUlehtuénkarrMlay 1-nItibuKÁlRtUvrlayedaymUlehtuNamYydUcxageRkamenH³ k-karekIteLIgnUvmUlehtuénkarrMlayEdl)ankMNt;enAkñúglkçnþik³ . x-karbBa©b;kic©karEdlCaeKalbMNgrbs;nItibuKÁl b¤ GlT§PaBkñúg karbMeBjkic©karenaH. K-FnkS½y. X-salRkmb¤saldIkaEdlbgÁab;[rMlay. 2-eRkABImUlehtuEdl)ankMNt;enAkñúgkfaxNÐTI 1 xagelIenH nItibuKÁl saCIvkmμk¾RtUvrlayedaymUlehtuNamYydUcxageRkamenHpgEdr³ k-esckþIseRmcénmhasnñi)atsmaCik cMeBaHnItibuKÁlsaCIvkmμTTYl xusRtUvmankRmit b¤ mtiyl;RsbénsmaCikTaMgGs;cMeBaHnItibuKÁlsaCIvkmμ TTYlxusRtUvKμankRmit. x-karN_EdlsmaCikenAsl;Etmñak;. 3-cMeBaHesckþIseRmcrMlaynItibuKÁlsaCIvkmμTTYlxusRtUvmankRmit Edl)ankMNt;enAkñúgcMNuc k én kfaxNÐTI 2 xagelIenH RtUvmankaryl;RBm BIsmaCikcab;BIBak;kNþaleLIgeTA éncMnYnsmaCikTaMgGs; nig edaysemøg cMnYncab;BI3PaK4¬bIPaKbYn¦eLIgeTAénsiT§iseRmcrbs;smaCikTaMgGs;. maRta 65>- bNþwgTamTarkarrMlay 1-smaCikEdlmansiT§iseRmccab;BI 1 PaK 10 ¬mYyPaKdb;¦ eLIgeTA éncMnYnsiT§iseRmcrbs;smaCikTaMgGs; énnItibuKÁlsaCIvkmμTTYlxusRtUvman kRmit smaCikmñak;²énnItibuKÁlsaCIvkmμTTYlxusRtUvKμankRmit b¤ GPi)alén
 26. 26. 25 nItibuKÁlmUlniFi b¤ RksYg b¤ sßab½nEdlmansmtßkic©RtYtBinitüénnItibuKÁl mUlniFiGacdak;BakübNþwgTamTarkarrMlaynItibuKÁl)an. 2-kñúgkrNIEdl)ankMNt;enAkfaxNÐTI 1 xagelIenH tulakarGacbgÁab; [rMlaynItibuKÁl)an luHRtaEtmanehtukarN_dUcerobrab;xageRkamenH ehIy manehtuEdlBMuGaceCosvag)an³ k-nItibuKÁlmansßanPaBlM)akKYr[kt;sMKal;kñúgkarGnuvtþkic©kar ehIykarxUcxatEdlBMuGacsþareLIgvij)an )anekIteLIg b¤ mankar)armÖfa nwg ekIteLIgcMeBaHnItibuKÁl. x-karRKb;RKg b¤ karcat;EcgRTBüsm,tþirbs;nItibuKÁl)at;bg;PaBRtwm RtUvKYr[kt;sMKal;nigeFVI[maneRKaHfñak;dl;GtßiPaBénnItibuKÁlenaH. 3-eTaHbImanbBaØtþiénkfaxNÐTI 1 nig TI 2 xagelIenHk¾eday kñúgkrNI Edlyl;eXIjfa manehtuEdl)ankMNt;enAkñúgcMNucNamYydUcxageRkamenH tulakarGacbgÁab;[rMlaynItibuKÁl)an tamBaküsMurbs;rdæm®nþIRksYgyutþiFm’ b¤ smaCik m©as;bMNul b¤ buKÁlepSgeTotEdlBak;B½n§nwgplRbeyaCn_ ebIyl; eXIjfa minGacGnuBaØat[manGtßiPaBénnItibuKÁlteTAeTot edIm,IrkSaplRbeyaCn_ saFarN³³ k-nItibuKÁlRtUv)anbegáIteLIgedIm,IeKalbMNgminRsbc,ab;. x-nItibuKÁlBMu)ancab;epþImkic©karkñúgGMLúgeBl 1 ¬mYy¦ qñaM eRkayBI karbegáItb¤)anbBaÄb;kic©karelIsBI1¬mYy¦qñaMedayKμanmUlehtuRtwmRtUv. K-eTaHbIIGñkGnuvtþkic©karnItibuKÁlenaH)anTTYlesckþIRBmanCalay l½kçN_GkSr BIrdæm®nþIRksYgyutþiFm’ ehIyk¾eday k¾enAEtbnþRbRBwtþ b¤ RbRBwtþ dEdl²nUvskmμPaBEdlhYs b¤ bMBansiT§iiGMNacEdl)ankMNt;kñúgbTdæan Ktiyutþb¤lkçnþik³b¤skmμPaBEdlpÞúynwgbTdæanKtiyutþRBhμTNÐ. 4-kñúgkrNIEdlmanBaküsMuEdl)ankMNt;enAkñúgkfaxNÐTI 3 xagelI
 27. 27. 26 enH eTaHbIminTan;bgÁab;[rMlayk¾eday k¾tulakarGaceFVIkareRCIstaMgGñkRKb; RKg b¤ eFVIkarcat;EcgcaM)ac;epSgeTotedIm,IrkSakarBarRTBüsm,tþirbs;nItibuKÁl )an tamBaküsuMrbs;rdæm®nþIRksYgyutþiFm’ smaCik m©as;bMNul b¤ buKÁlepSg eTotEdlBak;B½n§nwgplRbeyaCn_b¤edayqnÞanusiT§iirbs;xøÜn. maRta 66>-krNIEdlRtUvCRmHbBa¢InignItibuKÁlEdlRtUvCRmHbBa¢I kñúgkrNIEdlnItibuKÁlRtUv)anrMlay RtUveFVIkarCRmHbBa¢IedayeyageTA tambBaØtþiénkfaPaKTI 7 ¬karrMlay nig karCRmHbBa¢I¦ enH elIkElgEtkrNI Edl)ankMNt;enAkñúgcMNuc K kfaxNÐTI 1 énmaRta 64 ¬mUlehtuénkarrMlay¦ énRkmenH . kñúgkrNIenH nItibuKÁlenH RtUv)ancat;Tukfa manGtßiPaBteTAeTot rhUtdl;karCRmHbBa¢I)anseRmccb;sBVRKb; enAkñúgTMhMéneKalbMNgedIm,Ikar CRmHbBa¢I. maRta 67>-karbEgVrRTBüsm,tþiEdlenAsl; 1-karbEgVrRTBüsm,tþiEdlenAsl; bnÞab;BIkarsgcMeBaHkatBVkic©TaMg Gs;eRkaykarrMlaynItibuKÁlRtUvGnuelamtamesckþIkMNt;kñúglkçnþik³. 2-cMeBaHnItibuKÁlsaCIvkmμ ebIkarbEgVrRTBüsm,tþiEdlenAsl;minGac kMNt;tambBaØtþiénkfaxNÐTI 1 xagelIenH)aneT karbEgVrenaH RtUvGnuelam tamesckþIseRmcénmhasnñi)atsmaCikénnItibuKÁlsaCIvkmμTTYlxusRtUvman kRmit b¤ tamkaryl;RBmrbs;smaCikTaMgGs;énnItibuKÁlsaCIvkmμTTYlxusRtUv KμankRmit. 3-RTBüsm,tþienAsl; EdlminGackMNt;karbEgVr)an tambBaØtþiénkfa- xNÐTI1nigTI2xagelIenHRtUv)aneTArtnaKarCati. maRta 68>-karkan;tMENgénGñkCRmHbBa¢I 1-kñúgkrNIEdlnItibuKÁlRtUv)anrMlay edaymUlehtuEdl)ankMNt;
 28. 28. 27 enAkñúgcMNuc kb¤ x kfaxNÐTI1b¤ cMNuc kkfaxNÐTI2énmaRta64¬mUlehtu énkarrMlay¦ énRkmenH buKÁldUcxageRkamenH RtUvkøayeTACaGñkCRmHbBa¢I edayeyaleTAtamlMdab;³ k-buKÁlEdl)ankMNt;enAkñúglkçnþik³. x-buKÁlEdlRtUv)aneRCIstaMg edayesckþIseRmcénmhasnñi)at smaCikénnItibuKÁlsaCIvkmμTTYlxusRtUvmankRmit b¤ buKÁlEdlRtUv)aneRCIstaMg edaymtielIsBIBak;kNþaléncMnYnsmaCikénnItibuKÁlsaCIvkmμTTYlxusRtUvKμan kRmit. K-GPi)alénnItibuKÁlsaCIvkmμTTYlxusRtUvmankRmit nig nItibuKÁl mUlniFib¤smaCikénnItibuKÁlsaCIvkmμTTYlxusRtUvKμankRmit. 2-kñúgkrNIEdl)ankMNt;enAkñúgkfaxNÐTI 1 xagelIenH ebIBuMmanbuKÁl Namñak;køayCaGñkCRmHbBa¢ItambBaØtþiénkfaxNÐTI 1 enaHeT tulakarRtUveRCIs taMgGñkCRmHbBa¢ItamBaküsMurbs;buKÁlEdlBak;B½n§nwgplRbeyaCn_. 3-kñúgkrNIEdlnItibuKÁlRtUv)anrMlay edaymUlehtuEdl)ankMNt; enAkñúgcMNuc X kfaxNÐTI 1 nig cMNuc x kfaxNÐTI 2 énmaRta 64 ¬mUlehtu énkarrMlay¦ énRkmenH tulakarRtUveRCIstaMgGñkCRmHbBa¢I tamBaküsMurbs;buKÁl EdlBak;B½n§nwgplRbeyaCn_ b¤ rbs;rdæm®nþIRksYgyutþiFm’ b¤ edayqnÞanusiT§i rbs;tulakar. maRta 69>- kardkhUttMENgrbs;GñkCRmHbBa¢I 1-ebImanehtuF¶n;F¶r tulakarGacdkhUttMENgrbs;GñkCRmHbBa¢I)an tamBaküsMurbs;GñkEdlBak;B½n§nwgplRbeyaCn_. 2-eRkABIGñkCRmHbBa¢IEdlRtUv)aneRCIstaMgedaytulakarGñkCRmHbBa¢Ién nItibuKÁlsaCIvkmμ GacRtUv)andkhUttMENg)an edayesckþIseRmcénmha- snñi)atsmaCikénnItibuKÁlsaCIvkmμTTYlxusRtUvmankRmit b¤ edaymtielIsBI
 29. 29. 28 Bak;kNþaléncMnYnsmaCikTaMgGs;énnItibuKÁlsaCIvkmμTTYlxusRtUvKμankRmit. maRta 70>-karcuHbBa¢IGMBIGñkCRmHbBa¢InigkarrMlay elIkElgEtkrNIEdl)ankMNt;enAkñúgcMNuc K kfaxNÐTI 1 énmaRta 64 ¬mUlehtuénkarrMlay¦ énRkmenH GñkCRmHbBa¢IRtUvcuHbBa¢IGMBIeQμaHnig lMenAzanrbs;xøÜn nig mUlehtunigkalbriecäTénkarrMlay enATItaMgénTIsñak;kar kNþalkñúgGMLúgeBl 2 ¬BIr¦ s)aþh_ nig enATItaMgénTIsñak;karÉeTot kñúg GMLúgeBl3¬bI¦s)aþh_eRkayBIkarrMlay. maRta 71>-muxgarnigsiT§iGMNacrbs;GñkCRmHbBa¢I 1-GñkCRmHbBa¢IRtUvGnuvtþnUvmuxgarEdl)ankMNt;enAcMNucnImYy²xag eRkamenH³ k-bMeBjbegðIynUvkic©karbc©úb,nñrbs;nItibuKÁl. x-RbmUlsiT§ielIbMNulnigsgkatBVkic©. K-RbKl;RTBüsm,tþiEdlenAsl;. 2-ebImanGñkCRmHbBa¢IeRcInrUb kic©karrbs;nItibuKÁl RtUvGnuelamtam esckþIseRmcedaymtielIsBIBak;kNþaléncMnYnGñkCRmHbBa¢I. 3-bBaØtþiénmaRta 58 ¬siT§itMNagrbs;GPi)al¦ énRkmenH RtUvykmk GnuvtþdUcKñapgEdr cMeBaHGñkCRmHbBa¢I . b:uEnþ ebItulakareRCIstaMgGñkCRmHbBa¢I eRcInrUb tulakarGaceRCIstaMgGñktMNag b¤ eRCIstaMgshtMNag BIcMeNam GñkCRmHbBa¢IenaH. maRta 72>-krNIykic©eFVIesckþIraykarN_GMBIkarRsavRCavRTBüsm,tþinItibuKÁl 1-eRkayeBleLIgkan;tMENg GñkCRmHbBa¢IRtUvRsavRCavsßanPaBbc©úb,nñ énRTBüsm,tþirbs;nItibuKÁl eFVIbBa¢IsareBIP½NÐ nig taragtulükar nig dak;CUn
 30. 30. 29 tulakaredayKμankaryWty:av. 2-cMeBaHnItibuKÁlsaCIvkmμTTYlxusRtUvmankRmit ÉksarEdl)ankMNt; enAkñúgkfaxNÐTI 1 xagelIenH RtUvTTYlkaryl;RBmBImhasnñi)atsmaCik mun nwgdak;eTAtulakar. 3-cMeBaHnItibuKÁlsaCIvkmμTTYlxusRtUvKμankRmit ÉksarEdl)ankMNt; enAkfaxNÐTI 1 xagelIenH RtUvTTYlkaryl;RBmBIsmaCikTaMgGs; munnwgdak; eTAtulakar. 4-cMeBaHnItibuKÁlmUlniFi ÉksarEdl)ankMNt;enAkfaxNÐTI 1 xagelI enH RtUvTTYlkaryl;RBmBIRksYg b¤ sßab½nEdlmansmtßkic©RtYtBinitü munnwg dak;eTAtulakar. maRta 73>-karRbkasCasaFarN³cMeBaHm©as;bMNul 1-GñkCRmHbBa¢IRtUvRbkasCasaFarN³enAkñúgRBwtþibRtpøÚvkarrbs;RksYg yutþiFm’ ya:gticbMputcMnYn 3 ¬bI¦ dg kñúgGMLúgeBl 2 ¬BIr¦ Ex Kitcab;BIéf¶ EdlxøÜneLIgkan;tMENg cMeBaHm©as;bMNul fa m©as;bMNulRtUvbgðajsiT§iielI bMNulrbs;xøÜnkñúgGMLúgeBlEdlkMNt;min[ticCag2¬BIr¦Ex. 2-kñúgkarRbkasCasaFarN³Edl)ankMNt;enAkñúgkfaxNÐTI 1 xagelI enH RtUvsresrbEnßmfa m©as;bMNulnwgRtUvdkhUtecjBIkarCRmHbBa¢I ebIxøÜnBMu bgðajsiT§ielIbMNulrbs;xøÜnkñúgGMLúgeBlEdl)ankMNt;enaHeT. 3-GñkCRmHbBa¢IRtUvdas;etOnedayELk² cMeBaHm©as;bMNulEdlxøÜnsÁal; [bgðajsiT§ielIbMNul. 4-GñkCRmHbBa¢I BMuGacdkhUtm©as;bMNulEdlxøÜnsÁal;ecjBIkarCRmH bBa¢I)aneLIy. maRta 74>-karsgkñúgGMLúgeBledIm,IbgðajsiT§ielIbMNul 1-GñkCRmHbBa¢IminGacsgeTAm©as;bMNul kñúgGMLúgeBledIm,IbgðajsiT§i
 31. 31. 30 elIbMNulEdl)ankMNt;enAkñúgmaRta 73 ¬karRbkasCasaFarN³cMeBaHm©as; bMNul¦ énRkmenH )aneLIy . b:uEnþ nItibuKÁlminTTYlxusRtUv kñúgkarGnuvtþ yWtya:vedaysarehtuenHeLIy. 2-eTaHCamanbBaØtþiénkfaxNÐTI 1 xagelIenHk¾eday k¾GñkCRmHbBa¢IGac sgsiT§ielIbMNulEdlmancMnYnTwkR)ak;ticsiT§ielIbMNulEdlP¢ab;nwgR)atiePaK nig siT§ielIbMNulepSgeTotEdlBuMmankar)armÖfa nwgbgá[mankarxUcxatdl; m©as;bMNulÉeTotedaykarsg)anEdredayTTYlesckþIGnuBaØatBItulakar. maRta 75>-karsgcMeBaHm©as;bMNulEdlRtUv)andkecj m©as;bMNulEdlRtUv)andkecjBIkarCRmHbBa¢I GacTamTar[sg)an cMeBaHEtRTBüsm,tþiEdlenAsl;eRkayBIkarEbgEckb:ueNÑaH. maRta 76>-karsgsiT§ielIbMNul 1-nItibuKÁlGacsg nUvkatBVkic©rbs;xøÜn)an eTaHCaBMuTan;dl;eBlkMNt; RtUvsgk¾eday. 2-kñúgkrNIEdl)ankMNt;enAkñúgkfaxNÐTI 1 xagelIenH cMeBaHsiT§ielI bMNulEdlP¢ab;nwgl½kçx½NÐ siT§ielIbMNulEdlry³eBlbnþGtßiPaBminBitR)akd nig siT§ielIbMNulepSgeTotEdlminkMNt;cMnYnTwkR)ak;BitR)akd nItibuKÁlRtUvsg tamkarvaytémørbs;GñkvaytémøEdlRtUv)aneRCIstaMgedaytulakar. maRta 77>-karcat;EcgRTBüsm,tþiEdlenAsl; GñkCRmHbBa¢IminGaccat;EcgRTBüsm,tþirbs;nItibuKÁledayeyagtam maRta 67 ¬karbEgVrRTBüsm,tþiEdlenAsl;¦ énRkmenH )aneLIy ebIminTan;)an sgkatBVkic©rbs;nItibuKÁlehIyeT . b:uEnþ cMeBaHkatBVkic©EdlmanvivaTvij Gñk CRmHbBa¢IGaccat;EcgEpñkénRTBüsm,tþiEdlenAsl; edayTuknUvRTBüsm,tþiEdl
 32. 32. 31 TTYlsÁal;facaM)ac;sRmab;sgenaH)an. maRta 78>-FnkS½yenAkñúgeBlCRmHbBa¢I 1-enAkñúgeBlkMBugCRmHbBa¢I ebI)andwgc,as;fa RTBüsm,tþirbs;nItibuKÁl enaHBMuRKb;RKan;kñúgkarsgkatBVkic©TaMgGs;eT GñkCRmHbBa¢IRtUvTamTarkarRbkas FnkS½yCabnÞan; ehIyRtUvpSayCasaFarN³nUvehtuenH kñúgRBwtþibRtrbs;RksYg yutþiFm’. 2-Parkic©rbs;GñkCRmHbBa¢IRtUvcat;Tukfa)anbBa©b; ebI)anRbKl;kic©kar enaHeTA[GñkRKb;RKgRTBüFnkS½yehIy. 3-kñúgkrNIEdl)ankMNt;enAkñúgmaRtaenH ebImanRTBüsm,tþiNaEdl )ansgeTA[m©as;bMNul b¤ )anRbKl;eTA[GñkEdlmansiT§iTTYlkmμsiT§irYc ehIyGñkRKb;RKgRTBüFnkS½yGacykRTBüenaHmkvij)an. maRta 79>- karbBa©b;karCRmHbBa¢I 1-ebI)anbBa©b;kic©karCRmHbBa¢IIrYcehIy GñkCRmHbBa¢IRtUveFVIr)aykarN_ KNnITUTat;edayKμankaryWtya:v. 2-cMeBaHnItibuKÁlsaCIvkmμTTYlxusRtUvmankRmit GñkCRmHbBa¢IRtUvdak; r)aykarN_KNnITUTat;Edl)ankMNt;enAkñúgkfaxNÐTI 1 xagelIenH CUneTA mhasnñi)atsmaCik edayKμankaryWtya:v ehIyRtUvTTYlkaryl;RBmBImha- snñi)atsmaCikenaH. 3-cMeBaHnItibuKÁlsaCIvkmμTTYlxusRtUvKμankRmit GñkCRmHbBa¢IRtUvdak; r)aykarN_KNnITUTat;Edl)ankMNt;enAkñúgkfaxNÐTI 1 xagelIenH CUneTA smaCikmñak;² edayKμankaryWtya:v ehIyRtUvTTYlkaryl;RBmBIsmaCikmñak;² enaH. 4-cMeBaHnItibuKÁlmUlniFi GñkCRmHbBa¢IRtUvdak;r)aykarN_KNnITUTat; Edl)ankMNt;enAkñúgkfaxNÐTI 1 xagelIenH CUneTARksYg b¤ sßab½nEdlman
 33. 33. 32 smtßkic©RtYtBinitü edayKμankaryWtya:v ehIyRtUvTTYlkaryl;RBmBIRksYg b¤ sßab½nenaH. 5-GñkCRmHbBa¢IEdlRtUv)aneRCIstaMgedaytulakar RtUvdak;r)aykarN_ KNnITUTat;Edl)ankMNt;enAkñúgkfaxNÐTI 1 xagelIenH CUneTAtulakar eday KμankaryWtya:v. maRta 80>-karcuHbBa¢IGMBIkarbBa©b;karCRmHbBa¢I ebI)anbBa©b;nItiviFIEdl)ankMNt;enAkñúgmaRta 79 ¬karbBa©b;karCRmH bBa¢I¦ énRkmenH rYcehIy GñkCRmHbBa¢IRtUvcuHbBa¢IGMBIkarbBa©b;karCRmHbBa¢IenaH enATItaMgénTIsñak;karkNþal kñúgGMLúgeBl 2 ¬BIr¦ s)aþh_ nig RtUvcuHenATItaMg énTIsñak;karÉeTotkñúgGMLúgeBl3¬bI¦s)aþh_. maRta 81>- karrkSaTukÉksar bBa¢IKNnI nig ÉksarsMxan;²ÉeTotrbs;nItibuKÁlEdlBak;B½n§nwgkic©kar nig karCRmHbBa¢I RtUvrkSaTuk kñúgGMLúgeBl 10 ¬db;¦ qñaM eRkayBI)ancuHbBa¢IGMBI karbBa©b;karCRmHbBa¢IenATItaMgénTIsñak;karkNþal . GñkrkSaTukÉksarenaH RtUv)aneRCIstaMgedaytulakar tamBaküsMurbs;GñkCRmHbBa¢I b¤ buKÁlepSgeTot EdlBak;B½n§nwgplRbeyaCn_. EpñkTI 2 nItibuKÁlsaCIvkmμ kfaPaKTI 1 nItibuKÁlsaCIvkmμTTYlxusRtUvmankRmit maRta 82>-karbegáItniglkçnþik³ 1-edIm,IbegáItnItibuKÁlsaCIvkmμTTYlxusRtUvmankRmit buKÁlEdlman
 34. 34. 33 bMNgeFVICasmaCikRtUvshkarKñabegáItlkçnþik³ehIycuHhtßelxaerog²xøÜn. 2-lkçnþik³Edl)ankMNt;enAkñúgkfaxNÐTI 1 xagelIenH RtUvsresrnUv RKb;cMNucdUcxageRkam³ k-eKalbMNg. x-namkrN_. K-TItaMgénTIsñak;karkNþal. X-bBaØtþisþIBIcMnYnTwkR)ak;srubénRTBüsm,tþiCamUldæanEdlRtUvFana kñúgnamCanItibuKÁl nig RTBüFnskmμ . kñúgkrNIEdlmanviPaKTanCavtßúeRkABI R)ak; RtUvsresrnUveQμaH b¤ namkrN_rbs;buKÁleFVIviPaKTanCavtßúeRkABIR)ak; eQμaH nig témøénRTBüsm,tþienaH b¤ kñúgkrNIEdlbuKÁlNamñak;)ansnüafa nwgeFVIGnub,TanRTBüsm,tþiNamYyeRkayBIkarbegáItnItibuKÁl RtUvsresrnUvtémø énRTBüsm,tþienaH nig eQμaH b¤ namkrN_rbs;Gnub,TayI b¤ RtUvsresrnUvcMnYn R)ak;énesah‘uyEdlcMNay kñúgkarbegáItnItibuKÁl ehIyEdlnItibuKÁlRtUvTTYl bnÞúk. g-qñaMGnuvtþkic©kar. c-cMNucsþIBIGPi)alGñkRtYtBinitünigGñkmantYnaTIepSgeTot. q-bBaØtþisþIBIkarTTYlnigkar)at;bg;smaCikPaB. C-cMNucsþIBIKNenyü. Q-cMNucsþIBIkarrMlay. j-cMNucsþIBIkarEkERblkçnþik³. d-viFIpSBVpSayCasaFarN³. 3-lkçnþik³BMumanGanuPaBeLIyebIBuM)anTTYlesckþIbBa¢ak;BIsarkarIeT. 4-lkçnþik³RtUvrkSaTukenATIsñak;karkNþalnigTIsñak;karsaxa. maRta 83>-cMnYnTwkR)ak;Gb,brmaénRTBüsm,tþiCamUldæan
 35. 35. 34 nItibuKÁlTTYlxusRtUvmankRmit RtUvmanRTBüsm,tþiCamUldæanEdlman témøminticCag20>000>000¬émÖlan¦erol. maRta 84>- kareRCIstaMgGPi)alnigGñkRtYtBinitü 1-ebIBMu)ankMNt;GPi)al b¤ GñkRtYtBinitü enAkñúglkçnþik³ nItibuKÁl saCIvkmμTTYlxusRtUvmankRmitEdlkMBugsßitenAkñúgnItiviFIénkarbegáIt RtUveRCIs taMgGPi)alb¤GñkRtYtBinitüedaymhasnñi)atsmaCikmunnwgbegáItnItibuKÁl. 2-smaCikmñak;²GacekaHRbCuMmhasnñi)atEdl)ankMNt;enAkñúgkfaxNÐ TI1xagelIenH)an. maRta 85>- karRsavRCavRTBüsm,tþiCamUldæanCaGaT× 1-GPi)alRtUvGeBa¢IjGñkEdleFVIviPaKTanRTBüsm,tþiCamUldæan EbgEck cMnYnEdlGñknImYy²enaHRtUveFVIviPaKTan ehIyTamTar[GñkTaMgenaHeFVIviPaKTan edIm,IeFVI[manRTBüsm,tþiCamUldæaneBjelj. 2-kñúgkrNIEdlmankarsresrnUvcMNucEdl)ankMNt;enAvaküxNÐTI 2 cMNuc X kfaxNÐTI 2 énmaRta 82 ¬karbegáIt nig lkçnþik³¦ énRkmenH enAkñúg lkçnþik³ GPi)alRtUvTamTar[tulakareRCIstaMgGFikar edIm,IRsavRCavnUvcMNuc Edl)ansresrenaHedayBuMmankaryWty:av. 3-GFikarEdl)ankMNt;enAkñúgkfaxNÐTI 2 xagelIenH RtUveFVIesckþI raykarN_eTAtulakarGMBIlT§plénkarRsavRCav. 4-kñúgkrNIEdltulakaryl;eXIjfa karsresrenAkñúglkçnþik³enaHmin RtwmRtUv edayeyagtamlT§plénkarRsavRCav tulakarRtUvecjdIkaseRmc[ pøas;bþÚrcMNucenaH . kñúgkrNIenH tulakarRtUvCUndMNwgGMBIdIkaseRmc eTA smaCik GPi)al ehIyebImankarpøas;bþÚrcMNucEdlBak;B½n§nwgviPaKTanCavtßú eRkABIR)ak;RtUvCUndMNwgeTAGñkEdleFVIviPaKTanCavtßúúeRkABIR)ak;enaH. 5-GñkEdleFVIviPaKTanCavtßúeRkABIR)ak;Edl)anTTYldMNwgdUc)ankMNt;
 36. 36. 35 enAkñúgkfaxNÐTI 4 xagelIenH GaclubecalnUvskmμPaBénviPaKTanCavtßúeRkABI R)ak;)an kñúgGMLúgeBl 1 ¬mYy¦ s)aþh_ Kitcab;BIéf¶EdldIkaseRmcenaHcUlCa sßaBr . kñúgkrNIenH nItibuKÁlTTYlxusRtUvmankRmitEdlkMBugsßitenAkñúgnItiviFI énkarbegáItGacbnþnUvnItiviFIénkarbegáIt)anedaypøas;bþÚrlkçnþik³. maRta 86>-karRsavRCavnItiviFIénkarbegáIt 1-GPi)al nig GñkRtYtBinitü RtUvRsavRCavGMBIkarkMNt;CasßaBrnUvGñk EdlRtUveFVIviPaKTancMeBaHtémøsrubénRTBüsm,tþiCamUldæan nig karRbKl;TaMg RsugnUvtavkalikénRTBüsm,tþiEdlCaviPaKTanCavtßúeRkABIR)ak;. 2-tamlT§plénkarRsavRCavEdl)ankMNt;enAkñúgkfaxNÐTI 1 xagelI enH ebIyl;eXIjfa mankarbMBanc,ab; b¤ bTdæanKtiyutþepSg b¤ lkçnþik³ b¤ mancMNucminRtwmRtUv GPi)al b¤ GñkRtYtBinitü RtUveFVIesckþIraykarN_eTA smaCik. maRta 87>-cMNucEdlRtUvcuHbBa¢InigGMLúgeBlcuHbBa¢I 1-eRkABIcMNucEdl)ankMNt;enAkñúgmaRta 50 ¬cMNucEdlRtUvcuHbBa¢I¦ énRkmenH nItibuKÁlsaCIvkmμTTYlxusRtUvmankRmit RtUvcuHbBa¢InUvRKb;cMNucdUc kMNt;xageRkamenH³ k-témøsrubénRTBüsm,tþiCamUldæan. x-bBaØtþisþIBIsiT§irbs;GñkEdleFVIviPaKTanRTBüsm,tþiCamUldæan. K-nItiviFIénkarbgVilsgnUvRTBüsm,tþiCamUldæan. X-viFIpSBVpSayCasaFarN³. 2-karcuHbBa¢IbegáItnItibuKÁlsaCIvkmμTTYlxusRtUvmankRmit RtUveFVIeLIg enATItaMgénTIsñak;karkNþal kñúgGMLúgeBl 2 ¬BIr¦ s)aþh_ Kitcab;BIéf¶Edl)an bBa©b;nItiviFIEdl)ankMNt;enAkñúgmaRta 85 ¬karRsavRCavRTBüsm,tþiCamUldæan CaGaTצnigmaRta86¬karRsavRCavnItiviFIénkarbegáIt¦énRkmenH.
 37. 37. 36 3-enATItaMgénTIsñak;karsaxa karcuHbBa¢IRtUveFVIeLIg kñúgGMLúgeBl 2 ¬BIr¦ s)aþh_KitBIéf¶Edl)ancuHbBa¢ItambBaØtþiénkfaxNÐTI2xagelIenH. maRta 88>- karTTYlxusRtUvkñúgkarFanaGMBIviPaKTanRTBüsm,tþiCamUldæan 1-enAeBlbegáItnItibuKÁlsaCIvkmμTTYlxusRtUvmankRmit ebImanEpñkxøHBMu Tan;)anseRmcCasßaBrGMBIkarkMNt;GñkEdlRtUveFVIviPaKTan kñúgtémøsrubénRTBü sm,tþiCamUldæan RtUvcat;Tukfa GPi)al nig smaCikénnItibuKÁl naeBlbegáIt nItibuKÁlenaH CaGñkEdlRtUveFVIviPaKTan edayrYmKña . bBaØtþienH RtUvykmkGnuvtþ dUcKñapgEdr cMeBaHkrNIEdlskmμPaBénviPaKTanRTBüsm,tþiCamUldæanrbs; GñkEdleFVIviPaKTanRTBüsm,tþiCamUldæan RtUv)anlubecal eRkaykarbegáIt nItibuKÁl. 2-enAeBlbegáItnItibuKÁlsaCIvkmμTTYlxusRtUvmankRmit ebImanRTBü sm,tþiCamUldæanEdlminTan;)anbg; b¤ BMuTan;)anpþl;tavkalikénRTBüsm,tþi EdlCaviPaKTanCavtßúeRkABIR)ak; GPi)al nig smaCikénnItibuKÁl naeBlbegáIt enaH RtUvTTYlxusRtUvedaysamKÁIPaBkñúgkarsgcMnYnR)ak;EdlminTan;)anbg; enaH b¤ témøénRTBüsm,tþi EdlCaviPaKTanCavtßúúeRkABIR)ak;EdlBMuTan;)anpþl; enaH. 3-enAeBlbegáItnItibuKÁlsaCIvkmμTTYlxusRtUvmankRmit ebItémøénRTBü sm,tþiEdl)ankMNt;enAkñúgvaküxNÐTI 2 cMNuc X énmaRta 82 ¬karbegáIt nig lkçnþik³¦ énRkmenH minRKb;RKan;ya:gxøaMgeFobnwgtémøEdl)ancuHenAkñúglkçnþik³ GPi)al nig smaCikénnItibuKÁlnaeBlbegáItenaH RtUvTTYlxusRtUvedaysamKÁI- PaB kñúgkarsgtémøEdlxVHxatcMeBaHnItibuKÁlenaH . b:uEnþ kñúgkrNIEdl)anqøg kat;tamkarRsavRCavrbs;GFikar edayeyagtambBaØtþiénmaRta 85 ¬karRsav RCavRTBüsm,tþiCamUldæan CaGaTצ énRkmenH GPi)al nig smaCikenaH RtUvrYc putBIkarTTYlxusRtUv elIkElgEtxøÜnCaGñkEdlRtUveFVIviPaKTanCavtßúeRkABIR)ak;
 38. 38. 37 b¤Gnub,TayIénRTBüsm,tþienaH. maRta 89>- siT§inigkrNIykic©rbs;smaCik 1-smaCikmankrNIykic©bg;esah‘uycMNayrbs;nItibuKÁl. 2-smaCikGaceRbIsiT§ie)aHeqñatkñúgmhasnñi)atsmaCik)an . b:uEnþ smaCik BMuGaceRbIsiT§iie)aHeqñat)aneLIy kñúgkrNIEdlesckþIseRmcRtUveFVIeLIgcMeBaHTMnak; TMngrvagsmaCikenaHnignItibuKÁl. 3-siT§iie)aHeqñatrbs;smaCikmanEtmYysemøg . b:uEnþ GackMNt;epSg enAkñúglkçnþik³edayKitBicarNaGMBIcMnYnR)ak;énviPaKTan)an. 4-smaCikEdlmin)ancUlrYmkñúgmhasnñi)atsmaCik RtUve)aHeqñateday lixitCalayl½kçN_GkSr b¤ edayGñktMNag . b:uEnþ ebImankarkMNt;epSg enAkñúglkçnþik³RtUvGnuelamtamkarkMNt;enaH. maRta 90>- kar)at;bg;smaCikPaB 1-smaCikGaclaQb;enAeBlNak¾)an . b:uEnþ ebImankMNt;kñúglkçnþik³ EdltRmUv[smaCikEdlmanbMNglaQb; pþl;dMNwgCamuneTAnItibuKÁl mun GMLúgeBlEdlRtUvkMNt;muneBllaQb; smaCikenaH RtUvpþl;dMNwgenH elIk ElgEtmanehtuEdlBMuGaceCosvag)an. 2-GMLúgeBledIm,Ipþl;dMNwgCamunEdl)ankMNt;enAkñúgvaküxNÐTI 1 én kfaxNÐTI1xagelIenHminRtUvelIsBI1¬mYy¦qñaMeLIy. 3-eRkABIkrNIEdl)ankMNt;enAkñúgkfaxNÐTI 1 xagelIenH smaCikRtUv )at;bg;smaCikPaBedayehtudUcxageRkamenH³ k-ehtuEdl)ankMNt;enAkñúglkçnþik³)anekIteLIg. x-mtiyl;RsbBIsmaCikTaMgGs;. K-mrNPaBb¤karrMlay. X-karlubeQμaH.
 39. 39. 38 maRta 91>- karlubeQμaH 1-karlubeQμaHsmaCik GaceFVIedayesckþIseRmcénmhasnñi)atsmaCik )an luHRtaEtmanehtuRtwmRtUv . kñúgkrNIenH nItibuKÁlRtUvCUndMNwgGMBIehtuenaH ya:gtic 1 ¬mYy¦ s)aþh_ munéf¶ebIkmhasnñi)at dl;smaCikenaH ehIyRtUvpþl;nUv »kasedIm,IeFVIesckþIedaHsarcMeBaHmuxGgÁmhasnñi)atsmaCikenaH. 2-edIm,IseRmcesckþIEdl)ankMNt;enAkñúgkfaxNÐTI 1 xagelIenH RtUv mansemøgcab;BIBak;kNþaleLIgeTA éncMnYnsmaCikTaMgGs; ehIyRtUvmanmti yl;Rsbcab;BI3PaK4¬bIPaKbYn¦eLIgeTAénsiT§iseRmcrbs;smaCikTaMgGs;. 3-karlubeQμaH BMumanGanuPaBeLIy ebImin)anCUndMNwgeTAdl;smaCik EdlRtUv)anlubeQμaHenaH. maRta 92>- mhasnñi)atsamBaØ GPi)alRtUvebIkmhasnñi)atsamBaØénsmaCikya:gtic1¬mYy¦dgkñúg1 ¬mYy¦qñaM. maRta 93>- mhasnñi)atvisamBaØ 1-ebIyl;eXIjfacaM)ac; GPi)alGacekaHRbCuMmhasnñi)atvisamBaØén smaCikenAeBlNak¾)an. 2-kñúgkrNIEdlsmaCikEdlmansiT§iseRmccab;BI1PaK10¬mYyPaKdb;¦ eLIgeTA éncMnYnsiT§iseRmcrbs;smaCikTaMgGs; TamTar[ebIkmhasnñi)at eday bgðajnUveKalbMNgénkarRbCuMenaH GPi)alRtUvekaHRbCuMmhasnñi)atvisamBaØ . b:uEnþ kñúgkrNIEdlmankarkMNt;epSgGMBIkUr:um enAkñúglkçnþik³ RtUvGnuvtþtamkar kMNt;enaH. 3-eTaHCamankarTamTarEdl)ankMNt;enAkñúgkfaxNÐTI 2 xagelIenHk¾ eday kñúgkrNIEdlGPi)al)aneFVsRbEhskñúgkarekaHRbCuMmhasnñii)ateday KμankaryWty:aveT smaCikEdl)anTamTarenaH GacekaHRbCuMmhasnñii)at)an
 40. 40. 39 edayTTYlesckþIGnuBaØatBItulakar. maRta 94>- karekaHRbCuMmhasnñi)at 1-edIm,IekaHRbCuMmhasnñi)atrbs;smaCik RtUvCUndMNwgGMBImhasnñi)at enaHdl;smaCikmñak;² ya:gtic 1 ¬mYy¦ s)aþh_ munkarebIkmhasnñi)atenaH . b:uEnþGMLúgeBlenHGacbRgYj[xøI)anGaRs½yedaylkçnþik³. 2-ebImanmtiyl;RsbBIsmaCikTaMgGs;; mhasnñi)atrbs;smaCik Gac RtUv)anebIkedayminqøgkat;tamnItiviFIekaHRbCuM. maRta 95>- siT§iGMNacénmhasnñi)at 1-mhasnñi)atsmaCik GaceFVIesckþIseRmc)an RtwmEtcMNucEdl)an kMNt;enAkñúgRkmenHb¤lkçnþik³. 2-GPi)al nig GñkRtYtBinitü RtUvBnül;nUvcMNucEdlsmaCik)anTamTar enAkñúgmhasnñi)atsmaCik . b:uEnþ bBaØtþienHminRtUvykmkGnuvtþeLIy cMeBaHkrNI EdlcMNucenaHBMumanTMnak;TMngnwgcMNucEdlCaeKalbMNgénGgÁRbCMu krNIEdl karBnül;enaHGacbNþal[mankarxUcxatF¶n;F¶rdl;plRbeyaCn_rYmrbs;smaCik krNIEdlkarBnül;enaHtRmUv[mankarRsavRCav b¤ krNIepSgeTotEdlman mUlehtuRtwmRtUv. 3-kñúgkrNIEdl)ankMNt;enAkñúgkfaxNÐTI2xagelIenHebIsmaCik)an CUndMNwgGMBIcMNucEdlRtUvBnül; enAkñúgmhasnñi)at Calixitlayl½kçN_ GkSr munGMLúgeBlsmrmümYy munéf¶ebIkmhasnñi)atsmaCikenaH GPi)al nig GñkRtYtBinitü minGacbdiesFkarBnül; edayykmUlehtufa karBnül;enaH tRmUv[mankarRsavRCav)aneLIy. maRta 96>- cMNucEdlmhasnñi)atGacseRmc)an mhasnñi)atsmaCikGacseRmc EtcMNucEdlRtUv)anCUndMNwgCamun
 41. 41. 40 edayeyageTAtambBaØtþiénmaRta 94 ¬karekaHRbCuMmhasnñi)at¦ énRkmenH b:ueNÑaH.b:uEnþbBaØtþienHminRtUvykmkGnuvtþeLIycMeBaHkrNIEdlmankarkMNt; epSgenAkñúglkçnþik³. maRta 97>- karEkERblkçnþik³ 1-lkçnþik³rbs;nItibuKÁlsaCIvkmμTTYlxusRtUvmankRmit GacEkERb)an luHRtaEtmanesckþIyl;RBm BIcMnYncab;BI 3 PaK 4 ¬bIPaKbYn¦ eLIgeTA énsiT§i seRmcrbs;smaCikTaMgGs; . b:uEnþ ebImankarkMNt;epSgenAkñúglkçnþik³ RtUv GnuvtþtamkarkMNt;enaH. 2-karEkERblkçnþik³BMumanGanuPaBeLIy ebIBMu)anTTYlesckþIbBa¢ak;BI sarkarI . maRta 98>- kareFVInigkaryl;RBmelIÉksarKNnaCaGaT× 1-ral;qñaMGnuvtþkic©kar GPi)alRtUveFVIÉksarEdl)ankMNt;dUcxageRkam enH nig ÉksarlMGitP¢ab;CamYy EdlsresrGMBIehtusMxan;edIm,IBnül;bEnßm eTAelIkarsresrenAkñúgÉksarenaH³ k-taragtulükar. x-r)aykarN_cMeNjxat. K-r)aykarN_GMBIkic©kar. X-esckþIRBagénesckþIseRmcGMBIkarcat;EcgR)ak;EdlenAsl; b¤ dMeNaHRsaycMeBaHkarxatbg; . 2-GPi)alRtUvdak;CUnmhasnñi)atsamBaØ nUvÉksarEdl)ankMNt;enA kñúgcMNucnImYy²énkfaxNÐTI 1 xagelIenH ehIycMeBaHÉksarEdl)ankMNt; enAkñúgcMNuc K RtUvraykarN_GMBIxøwmsarenaH rIÉÉksarEdl)ankMNt;enAkñúg cMNuckcMNucxnigcMNucXRtUvTTYlkaryl;RBmBImhasnñi)at.
 42. 42. 41 maRta 99>- karRtYtBinitüÉksarKNnaCaGaT× 1-GPi)alRtUvTTYlkarRtYtBinitüedayGñkRtYtBinitü eTAelIÉksarEdl )ankMNt;enAkñúgcMNucnImYy² énkfaxNÐTI 1 énmaRta 98 ¬kareFVI nig karyl; RBmelIÉksarKNnaCaGaTצénRkmenH. 2-karRtYtBinitüEdl)ankMNt;enAkñúgkfaxNÐTI 1 xagelIenH RtUveFVIeLIg munmhasnñii)atsamBaØrbs;smaCik. 3-GPi)alRtUvdak;CUnGñkRtYtBinitü nUvÉksarEdl)ankMNt;enAkñúgcMNuc nImYy² énkfaxNÐTI 1 maRta 98 ¬kareFVI nig karyl;RBmelIÉksarKNna CaGaTצ énRkmenH ya:gtic 5 ¬R)aM¦ s)aþh_mun ehIyRtUvdak;ÉksarlMGitP¢ab; CamYyya:gtic3¬bI¦s)aþh_munkarcab;epþImkarRtYtBinitürbs;GñkRtYtBinitü. 4-GñkRtYtBinitüRtUvdak;CUnGPi)alnUvr)aykarN_énkarRtYtBinitü kñúg GMLúgeBl 4 ¬bYn¦ s)aþh_ KitBIéf¶EdlxøÜn)anTTYlÉksarEdl)ankMNt;enA kfaxNÐTI3xagelIenHedayminrab;bBa©ÚlnUvÉksarlMGitP¢ab;CamYy. maRta 100>- karbgðajCasaFarN³nUvÉksarKNnaCaGaT× 1-nItibuKÁlsaCIvkmμTTYlxusRtUvmankRmit RtUvrkSaTukÉksarEdl)an kMNt;enAkñúgcMNucnImYy²énkfaxNÐTI 1 maRta 98 ¬kareFVI nig karyl;RBmelI ÉksarKNna CaGaTצ énRkmenH nig r)aykarN_énkarRtYtBinitü kñúgGMLúgeBl 5 ¬R)aM¦ qñaM cab;BIeBlEdlr)aykarN_énkarRtYtBinitüenaHRtUv)andak;CUnGPi)al enATIsñak;karkNþal ehIyRtUvrkSaTukc,ab;cmøgénÉksarTaMgenaH kñúgGMLúgeBl 3¬bI¦qñaMenATIsñak;karsaxa. 2-smaCik nig m©as;bMNulrbs;nItibuKÁl GacTamTaremIlÉksarEdl )ankMNt;enAkñúgkfaxNÐTI 1 xagelIenH b¤ TamTar[RbKl;ÉksarcmøgEdl manesckþIbBa¢ak; b¤ ÉksardkRsg;énÉksarTaMgenaH BInItibuKÁlenaH enAkñúg ema:geFVIkarrbs;nItibuKÁlenaH)an . b:uEnþ kñúgkrNIEdlTamTar[RbKl;Éksar
 43. 43. 42 cmøgEdlmanesckþIbBa¢ak; b¤ ÉksardkRsg; GñkTamTarRtUvbg;esah‘uyEdl )ankMNt;edaynItibuKÁlenaH. kfaPaKTI 2 nItibuKÁlsaCIvkmμTTYlxusRtUvKμankRmit maRta 101>- karbegáItniglkçnþik³ 1-edIm,IbegáItnItibuKÁlsaCIvkmμTTYlxusRtUvKμankRmit buKÁlEdlman bMNgeFVICasmaCikRtUvshkarKñabegáItlkçnþik³ehIycuHhtßelxaerog²xøÜn. 2-lkçnþik³Edl)ankMNt;enAkñúgkfaxNÐTI 1 xagelIenH RtUvsresrnUv RKb;cMNucdUcxageRkamenH³ k-eKalbMNg. x-namkrN_. K-namniglMenAzanrbs;smaCik. X-TItaMgénTIsñak;karkNþalnigTIsñak;karsaxa. 3-lkçnþik³BMumanGanuPaBeLIyebIBMu)anTTYlesckþIbBa¢ak;BIsarkarI. 4-lkçnþik³RtUvrkSaTukenATIsñak;karkNþalnigTIsñak;karsaxa. maRta 102>- cMNucEdlRtUvcuHbBa¢InigGMLúgeBlcuHbBa¢I 1-eRkABIcMNucEdlbBaØtþenAkñúgmaRta50¬cMNucEdlRtUvcuHbBa¢I¦énRkm enH nItibuKÁlsaCIvkmμTTYlxusRtUvKμankRmit RtUvcuHbBa¢IenATItaMgénTIsñak;kar kNþalnUvRKb;cMNucdUckMNt;xageRkamenH³ k-namsmaCikEdleFVItMNag[nItibuKÁl kñúgkrNIEdlmansmaCikxøH BuMeFVICatMNag[nItibuKÁlenaH. x-esckþIkMNt; kñúgkrNIEdlmankarkMNt;fa smaCikeRcInrUbeFVI tMNag[nItibuKÁlenaH.
 44. 44. 43 2-enATItaMgénTIsñak;karsaxa karcuHbBa¢IEdl)ankMNt;enAkñúgkfaxNÐTI 1 xagelIenH RtUveFVIeLIg kñúgGMLúgeBl 2 ¬BIr¦ s)aþh_ KitBIéf¶Edl)ancuHbBa¢I tambBaØtþienAkñúgkfaxNÐTI1xagelIenH. maRta 103>- karTTYlxusRtUvrbs;smaCikCaGaT× 1-ebInItibuKÁlsaCIvkmμTTYlxusRtUvKμankRmitBMuGacsgRKb;nUvkatBVkic© edayRTBüsm,tþirbs;xøÜneT smaCikRtUvTTYlxusRtUvkñúgkarsgedaysamKÁIPaB . 2-bBaØtþiénkfaxNÐTI 1 xagelIenH RtUvykmkGnuvtþdUcKñapgEdr cMeBaH krNIEdlkarGnuvtþedaybgçMcMeBaHRTBüsm,tþirbs;nItibuKÁlsaCIvkmμTTYlxus RtUvKμankRmitBMumanRbsiT§PaB. 3-bBaØtþiénkfaxNÐTI 1 nig TI 2 xagelIenH minRtUvykmkGnuvtþeLIy cMeBaHkrNIEdlsmaCik)anbBa¢ak;fa nItibuKÁlsaCIvkmμTTYlxusRtUvKμankRmit enaH mansaFnPaB ehIykarGnuvtþedaybgçMGaceFVIeLIgcMeBaHnItibuKÁlenaHeday gayRsYl. 4-smaCikGacttaMgCamYynwgm©as;bMNulrbs;nItibuKÁlsaCIvkmμTTYl xusRtUvKμankRmit edayykkartv:a EdlnItibuKÁlsaCIvkmμTTYlxusRtUvKμankRmit enaHmancMeBaHm©as;bMNulenaH)an. 5-enAkñúgkrNIEdlnItibuKÁlsaCIvkmμTTYlxusRtUvKμankRmit mansiT§i TUTat; siT§ilubecal siT§irMlay cMeBaHm©as;bMNulrbs;xøÜn smaCikrbs;nItibuKÁl enaHGacbdiesFminGnuvtþkatBVkic©cMeBaHm©as;bMNulenaH)an. 6-smaCikEdl)ancUlrYmeRkaykarbegáItnItibuKÁlsaCIvkmμTTYlxusRtUv KμankRmit RtUvTTYlxusRtUvcMeBaHkatBVkic©rbs;nItibuKÁlEdl)anekIteLIgenAmun eBlsmaCikenaH)ancUlrYmpgEdr. 7-smaCikEdl)anlaQb; RtUvTTYlxusRtUvcMeBaHkatBVkic©rbs;nItibuKÁl Edl)anekIteLIgenAmuneBlEdlsmaCikenaH)ancuHbBa¢IGMBIkarlaQb;enATItaMg
 45. 45. 44 énTIsñak;karkNþalénnItibuKÁlenaH. 8-ebIGMLúgeBl 2 ¬BIr¦ qñaMknøghYs eRkayBIkarcuHbBa¢IEdl)ankMNt; enAkñúgkfaxNÐTI 7 xagelIenH karTTYlxusRtUvEdl)ankMNt;enAkñúgkfaxNÐTI 7 enaH RtUvrlt; cMeBaHm©as;bMNulrbs;nItibuKÁlEdlmin)anTamTar b¤ min)an CUndMNwgCamunGMBIkarTamTarkñúgGMLúgeBl2¬BIr¦qñaMeRkayBIkarcuHbBa¢IenaH. 9-smaCikRtUvTTYlbnÞúknUvesah‘uycMNayrbs;nItibuKÁl edayGnuelam tamkarkMNt;enAkñúglkçnþik³. maRta 104>- kar)at;bg;smaCikPaB 1-smaCikGaclaQb;enAeBlNak¾)an elIkElgEtmankarkMNt;enA kñúglkçnþik³. 2-eTaHCamanbBaØtþiénkfaxNÐTI 1 xagelIenHk¾eday k¾smaCikGacla Qb;enAeBlNak¾)anEdrebImanehtuEdlBMuGaceCosvag)an. 3-eRkABIkrNIEdl)ankMNt;enAkñúgkfaxNÐTI 1 nig TI 2 xagelIenH smaCikRtUv)at;bg;smaCikPaBedayehtudUcxageRkamenH³ k-ehtuEdl)ankMNt;enAkñúglkçnþik³)anekIteLIg. x-mtiyl;RsbBIsmaCikTaMgGs;. K-karlubeQμaH. X-mrNPaB. g-FnkS½y. c-karTTYlkarRbkaskarcab;epþImGaNaBüa)alTUeTA. maRta 105>- karlubeQμaH karlubeQμaHsmaCik GaceFVIedaymtiÉkcänÞrbs;smaCikÉeTot)an luH RtaEtmanmUlehtuRtwmRtUv . b:uEnþ karlubeQμaHminmanGanuPaBeLIy ebImin)an CUndMNwgGMBIehtuenaHdl;smaCikEdlRtUv)anlubeQμaHenaHeT.
 46. 46. 45 maRta 106>- karGnuvtþkic©kar 1-smaCikRtUvGnuvtþkic©karrbs;nItibuKÁlsaCIvkmμTTYlxusRtUvKμankRmit . 2-kic©karrbs;nItibuKÁlsaCIvkmμTTYlxusRtUvKμankRmit RtUvGnuelamtam esckþIseRmcedayEp¥kelImtielIsBIBak;kNþaléncMnYnsmaCik elIkElgEt mankarkMNt;epSgenAkñúglkçnþik³. 3-kñúgkrNImankMNt;enAkñúglkçnþik³ GMBIsmaCikEdlRtUvGnuvtþkic©kar rbs;nItibuKÁlsaCIvkmμTTYlxusRtUvKμankRmit smaCikEdl)ankMNt;enaHRtUv Gnuvtþkic©karrbs;nItibuKÁlsaCIvkmμTTYlxusRtUvKμankRmitenaH. 4-ebIsmaCiikEdl)ankMNt;enAkñúgkfaxNÐTI 3 xagelIenH mancMnYn eRcInrUb kic©karrbs;nItibuKÁlsaCIvkmμTTYlxusRtUvKμankRmit RtUvGnuelamtam esckþIseRmcedayEp¥kelImtielIsBIBak;kNþalrbs;smaCikenaH elIkElgEt mankarkMNt;epSgenAkñúglkçnþik³. 5-eTaHCamanbBaØtþiénkfaxNÐTI 2 nig kfaxNÐTI 4 xagelIenHk¾eday kic©karRbcaMéf¶rbs;nItibuKÁlsaCIvkmμTTYlxusRtUvKμankRmit GacGnuvtþeday smaCikRKb;²rUb . kñúgkrNIEdl)ankMNt;enAkñúgkfaxNÐTI 3 xagelIenH man EtsmaCikEdl)ankMNt;enAkñúgkfaxNÐenaHeT EdlGacGnuvtþkic©karRbcaMéf¶ )an . b:uEnþ bBaØtþienHminRtUvykmkGnuvtþeLIy cMeBaHkrNIEdlsmaCikepSg tv:aGMBIkarGnuvtþkic©karRbcaMéf¶munnwgkic©karenaHRtUv)anbBa©b;. maRta 107>- tMNagénnItibuKÁl 1-smaCikRtUvtMNag[nItibuKÁlsaCIvkmμTTYlxusRtUvKμankRmit . b:uEnþ kñúgkrNIEdl)ankMNt;enAkñúgkfaxNÐTI 3 énmaRta 106 ¬karGnuvtþkic©kar¦ énRkmenH manEtsmaCikEdl)ankMNt;enAkñúgkfaxNÐenaH EdlRtUvtMNag[ nItibuKÁl. 2-ebImansmaCikeRcInnak;EdlRtUvtMNag[nItibuKÁlsaCIvkmμTTYlxus
 47. 47. 46 RtUvKμankRmit edayeyagtambBaØtþiénkfaxNÐTI 1 xagelIenH smaCikmñak;²enaH RtUvtMNag[nItibuKÁlenaHedayerog²xøÜn . b:uEnþ nItibuKÁlsaCIvkmμTTYlxus RtUvKμankRmitGackMNt;CaBiessnUvGñkEdlRtUvtMNag[nItibuKÁl kñúgcMeNam smaCikTaMgenaH edayeyagtamlkçnþik³ b¤ tammtiyl;RsbénsmaCikTaMgGs; )an. 3-bBaØtþisþIBIGPi)alRtUvykmkGnuvtþdUcKñapgEdr cMeBaHsmaCikEdlRtUv tMNag[nItibuKÁlsaCIvkmμTTYlxusRtUvKμankRmit. maRta 108>- karraykarN_nigkarRsavRCav 1-smaCikGacTamTar[smaCikÉeTot eFVIesckþIraykarN_GMBIsßanPaB énkarGnuvtþkic©kar b¤ GacRsavRCavnUvsßanPaBénkic©kar nig RTBüsm,tþirbs;nIti- buKÁlsaCIvkmμTTYlxusRtUvKμankRmit)an . b:uEnþ kñúgkrNIEdl)ankMNt;enA kñúgkfaxNÐTI 3 énmaRta 106 ¬karGnuvtþkic©kar¦ énRkmenH smaCikGacTamTar cMeBaHEtsmaCikEdl)ankMNt;enAkñúgkfaxNÐenaH [eFVIesckþIraykarN_ b¤ Gac RsavRCav)an. 2-kñúgkrNIEdlsmaCikepSgeTot)aneFVIskmμPaBeRkABIeKalbMNg rbs;nItibuKÁl b¤ skmμPaBepSgeTotEdlpÞúynwgc,ab; b¤ bTdæanKtiyutþ b¤ lkçnþik³ b¤ mankar)armÖfa smaCikenaHnwgeFVIskmμPaBenaH ehIyebImankar)armÖ fa skmμPaBenaHGacnwgbNþal[mankarxUcxatF¶n;F¶rdl;nItibuKÁl smaCik GacTamTar[smaCikepSgenaHbBaÄb;nUvskmμPaB)an. 3-kñúgkrNIEdlmanGñkRtYtBinitü kic©karEdl)ankMNt;enAkñúgkfaxNÐ TI1nigTI2xagelIenHRtUv)aneFVIeLIgedayGñkRtYtBinitü. maRta 109>- karEkERblkçnþik³ 1-edIm,IEkERblkçnþik³RtUvmanmtiyl;RsbBIsmaCikTaMgGs;. 2-eTaHCamanbBaØtþiénkfaxNÐTI1xagelIenHk¾edayebImankMNt;enAkñúg
 48. 48. 47 lkçnþik³fa lkçnþik³GacEkERb)an edaymankaryl;RBmelIsBIGRtaNamYy Edl)ankMNt;kñúgcMeNamsmaCikTaMgGs;RtUvGnuelamtamkarkMNt;enaH. 3-lkçnþik³EdlRtUv)anEkERb BMumanGanuPaBeLIy ebIBuM)anTTYlesckþI bBa¢ak;BIsarkarI. EpñkTI 3 nItibuKÁlmUlniFi maRta 110>- karbegáItniglkçnþik³ 1-nItibuKÁlmUlniFi GacRtUv)anbegáIteLIg edayeFVIlkçnþik³ nig TTYlkar GnuBaØatBIsMNak;sßab½nEdlmansmtßkic©RtYtBinitü luHRtaEtmaneKalbMNg edIm,IplRbeyaCn_saFarN³. 2-lkçnþik³Edl)ankMNt;enAkñúgkfaxNÐTI 1 xagelIenH RtUvsresrnUv cMNucdUcxageRkam³ k-eKalbMNg. x-namkrN_. K-TItaMgénTIsñak;karkNþal. X-bBaØtþisþIBIcMnYnTwkR)ak;srubénRTBüsm,tþiCamUldæan nig RTBüFn skmμ . kñúgkrNIEdlmanviPaKTanCavtßúeRkABIR)ak; RtUvsresrnUveQμaH nig témøénRTBüsm,tþienaH b¤ kñúgkrNIEdlbuKÁlNa)ansnüafa nwgeFVIGnub,Tan RTBüsm,tþiNamYyeRkayBIkarbegáItnItibuKÁl RtUvsresrnUvtémøénRTBüsm,tþi enaH nig eQμaH b¤ namkrN_rbs;Gnub,TayI b¤ RtUvsresrnUvcMnYnR)ak;én esah‘uysRmab;karbegáItEdlnItibuKÁlRtUvTTYlbnÞúk. g-qñaMGnuvtþkic©kar. c-cMNucsþIBIGPi)alGñkRtYtBinitünigGñkmantYnaTIepSgeTot.
 49. 49. 48 q-cMNucsþIBIKNenyü. C-cMNucsþIBIkarrMlay. Q-cMNucsþIBIkarEkERblkçnþik³. j-viFIpSBVpSayCasaFarN³. 3-lkçnþik³BMumanGanuPaBeLIyebIBuM)anTTYlesckþIbBa¢ak;BIsarkarI. 4-lkçnþik³RtUvrkSaTukenATItaMgénTIsñak;karkNþalnigTIsñak;karsaxa. maRta 111>- cMnYnTwkR)ak;Gb,brmaénRTBüsm,tþiCamUldæan nItibuKÁlmUlniFi RtUvmanRTBüsm,tþiCamUldæanEdlmantémøminticCag 200>000>000¬BIrrylan¦erol. maRta 112>- karbMeBjb®gÁb;lkçnþik³ kñúgkrNIEdlGñkbegáItnItibuKÁlmUlniFi)anTTYlmrNPaBedayminTan; )ankMNt;namkrN_ TIsñak;kar b¤ viFIcat;taMg nig bBaÄb;GPi)aleT tulakar GackMNt;cMNucenHtamBaküsuMrbs;GñkEdlBak;B½n§nwgplRbeyaCn_ b¤ eday tMNagGyükar)an. maRta 113>- karGnuvtþdUcKñatambBaØtiþsþIBIRbTankmμnigGc©½yTan 1-bBaØtþiénCMBUkTI 3 ¬RbTankmμ¦ énKnßITI 5 RtUvykmkGnuvtþdUcKñapgEdr cMeBaHkrNIEdlmanviPaKTanRTBüsm,tþiedIm,IbegáItnItibuKÁlmUlniFi edaycat; EcgenAmuneBlTTYlmrNPaB. 2-bBaØtþiénEpñkTI 6 ¬Gc©½yTan¦ CMBUkTI 3 énKnßITI 8 RtUvykmkGnuvtþ dUcKñapgEdr cMeBaHkrNIEdlmanviPaKTanRTBüsm,tþiedIm,IbegáItnItibuKÁlmUlniFi edaymtksasn_. maRta 114>- eBlEdlTTYlsiT§ielIRTBüsm,tþiEdlRtUv)aneFVIviPaKTan 1-enAkñúgkrNIEdlmanviPaKTanRTBüsm,tþiedIm,IbegáItnItibuKÁlmUlniFi
 50. 50. 49 edaycat;EcgenAmuneBlTTYlmrNPaB RTBüsm,tþiEdl)aneFVIviPaKTanenaH nwgkøayeTACaRTBüsm,tþirbs;nItibuKÁlcab;BIeBlEdlkarcuHbBa¢IEdl)ankMNt; enAkñúgmaRta 49 ¬karcuHbBa¢IénkarbegáIt nig eBlevlakMeNIténnItibuKÁl¦ én RkmenHRtUv)aneFVIeLIg. 2-enAkñúgkrNIEdlmanviPaKTanRTBüsm,tþiedIm,IbegáItnItibuKÁlmUlniFi edaymtksasn_ RTBüsm,tþiEdl)aneFVIviPaKTanenaH RtUvcat;Tukfa køayCa RTBüsm,tþirbs;nItibuKÁlcab;BIeBlEdlmtksasn_enaHbegáItGanuPaB. maRta 115>- cMNucEdlRtUvcuHbBa¢InigGMLúgeBlcuHbBa¢I 1-eRkABIcMNucEdl)ankMNt;enAkñúgmaRta 50 ¬cMNucEdlRtUvcuHbBa¢I¦ énRkmenHnItibuKÁlmUlniFiRtUvcuHbBa¢InUvRKb;cMNucdUckMNt;xageRkamenH³ k-témøsrubénRTBüsm,tþiCamUldæan. x-viFIpSBVpSayCasaFarN³. K-éf¶Edl)anTTYlesckþIGnuBaØatGMBIsßab½nEdlmansmtßkic©RtYt Binitü. 2-karcuHbBa¢IbegáItnItibuKÁlmUlniFi RtUveFVIeLIgenATItaMgénTIsñak;karkNþal kñúgGMLúgeBl 2 ¬BIr¦ s)aþh_ Kitcab;BIéf¶Edl)anTTYlesckþIGnuBaØatBIsßab½n Edlmansmtßkic©RtYtBinitü. 3-enATItaMgénTIsñak;karsaxa karcuHbBa¢IRtUveFVIeLIg kñúgGMLúgeBl 2 ¬BIr¦ s)aþh_Kitcab;BIéf¶Edl)ancuHbBa¢ItambBaØtþiénkfaxNÐTI2xagelIenH. maRta 116>- kareFVInigkaryl;RBmelIÉksarKNnaCaGaT× 1-ral;qñaMGnuvtþkic©kar GPi)alRtUveFVIÉksarEdl)ankMNt;dUcxageRkam enH nig ÉksarlMGitP¢ab;CamYyEdlsresrGMBIehtusMxan;edIm,IBnül;bEnßmeTA elIkarsresrenAkñúgÉksarenaH³ k-taragtulükar.
 51. 51. 50 x-r)aykarN_cMeNjxat. K-r)aykarN_GMBIkic©kar. X-esckþIRBagénesckþIseRmcGMBIkarcat;EcgR)ak;EdlenAsl; b¤ dMeNaHRsaycMeBaHkarxatbg; . 2-GPi)alRtUvdak;CUnsßab½nEdlmansmtßkic© RtYtBinitünUvÉksarEdl )ankMNt;enAkñúgcMNucnImYy²énkfaxNÐTI 1 xagelIenH ehIyRtUvTTYlkaryl; RBmBIsßab½nenaH. maRta 117>- karBinitüÉksarKNnaCaGaT× 1-GPi)alRtUvTTYlkarRtYtBinitüedayGñkRtYtBinitü eTAelIÉksarEdl )ankMNt;enAkñúgkfaxNÐTI 1 énmaRta 116 ¬kareFVI nig karyl;RBmelIÉksar KNnaCaGaTצénRkmenH. 2-karRtYtBinitüEdl)ankMNt;enAkñúgkfaxNÐTI 1 xagelIenH RtUveFVIeLIg muneBldak;ÉksarenaHCUneTAsßab½nEdlmansmtßkic©RtYtBinitü. 3-GPi)alRtUvdak;CUnGñkRtYtBinitünUvÉksarEdl)ankMNt;enAkñúgcMNuc nImYy² énkfaxNÐTI 1 maRta 116 ¬kareFVI nig karyl;RBmelIÉksarKNna CaGaTצ énRkmenH ya:gtic 5 ¬R)aM¦ s)aþh_mun ehIyRtUvdak;ÉksarlMGitP¢ab; CamYyya:gtic3¬bI¦s)aþh_munkarcab;epþImkarRtYtBinitürbs;GñkRtYtBinitü. 4-GñkRtYtBinitüRtUvdak;CUnGPi)alnUvr)aykarN_énkarRtYtBinitü kñúg GMLúgeBl 4 ¬bYn¦ s)aþh_ KitBIéf¶EdlxøÜn)anTTYlÉksarEdl)ankMNt;enA kñúgkfaxNÐTI3xagelIenHedayminrab;bBa©ÚlnUvÉksarlMGitP¢ab;CamYy. maRta 118>- karbgðajCasaFarN³nUvÉksarKNnaCaGaT× 1-nItibuKÁlmUlniFi RtUvrkSaTuknUvÉksarEdl)ankMNt;enAkñúgcMNuc nImYy²énkfaxNÐÐTI 1 maRta 116 ¬kareFVI nig karyl;RBmelIÉksarKNna Ca
 52. 52. 51 GaTצ énRkmenH nig r)aykarN_énkarRtYtBinitü kñúgGMLúgeBl 5 ¬R)aM¦ qñaM cab;BI eBlEdlr)aykarN_énkarRtYtBinitüenaHRtUv)andak;CUnGPi)al enATIsñak;kar kNþal ehIyRtUvrkSaTuknUvc,ab;cmøgénÉksarTaMgenaH kñúgGMLúgeBl 3 ¬bI¦ qñaM enATIsñak;karsaxa. 2-m©as;bMNulrbs;nItibuKÁlmUlniFi GacTamTaremIlÉksarEdl)an kMNt;enAkñúgkfaxNÐTI 1 xagelIenH [RbKl;ÉksarcmøgEdlmanesckþI bBa¢ak; b¤ ÉksardkRsg;énÉksarTaMgenaH BInItibuKÁlenaH enAkñúgema:geFVIkar rbs;nItibuKÁlenaH)an . b:uEnþ kñúgkrNIEdlTamTarRbKl;ÉksarcmøgEdlman esckþIbBa¢ak; b¤ ÉksardkRsg; GñkTamTarRtUvbg;esah‘uyEdl)ankMNt;eday nItibuKÁlenaH.
 53. 53. 52 KnßITI 3 siT§iRbtükS CMBUkTI 1 bTb,BaØtþiTUeTA EpñkTI 1 vtßú maRta 119>- niymn½yénvtßú kñúgRkmenH vtßúsMedAeTAelIrbs;EdlmanrUbrag CasarFatu]sμ½n Ca sarFaturavCasarFaturwg. maRta 120>- clnvtßúnigGclnvtßú 1-vtßúRtUv)anEckCaclnvtßúnigGclnvtßú. 2-GclnvtßúsMedAeTAelI dIFøI nig vtßúCab;enAelIdI ehIyminGacpøas;bþÚr TIkEnøg)andUcCaGaKarsMNg;dMNaMrukçCatiCaGaT×. 3-clnvtßúsMedAeTAelIvtßúeRkABIGclnvtßú. 4-bBaØtþisþIBIclnvtßúRtUvykmkGnuvtþdUcKñapgEdr cMeBaHRTBüsm,tþiKμan rUbragEdlGacRKb;RKg)anelIkElgEtmanbBaØtþikñúgc,ab;Biess. maRta 121>- smasPaKénvtßú cMeBaHsmasPaKénvtßúGVImYy EdlminGacEbgEck)anedayminbMEbkvtßú enaH b¤ edayminpøas;bþÚrlkçN³edIménsmasPaKenaHeT PaKénvtßúúenaHminGac køayCakmμvtßúénsiT§iÉkraCü)aneLIy.
 54. 54. 53 maRta 122>- smasPaKéndI³eKalkarN_ vtßúEdlenACab;nwgdI b¤ vtßúEdlkøayCaPaKmYyéndI CaBiess GaKar b¤ sMNg;Edlsg;enAelIdI ehIyminGacbþÚrkEnøg)an b¤ BUCEdlsabenAelIdI dMNaMEdl)andaM rukçCatiEdlrs;enAelIdI KWCasmasPaKéndI luHRtaEtminbMEbk ecjBIdI ehIyminGackøayCakmμvtßúénsiT§iÉkraCü)aneLIy elIkElgEtmanbBaØtþi epSg. maRta 123>- smasPaKéndI³krNIelIkElg GaKar b¤ sMNg;epSgeTotEdlm©as;siT§i)ansg;enAelIdI b¤ rukçCati b¤ dMNaMEdlm©as;siT§i)andaM CaGaT× EdlCakarGnuvtþsiT§icMeBaHdIrbs;GñkdéT min RtUvkøayCasmasPaKéndIeLIy . bBaØtþienHRtUvykmkGnuvtþpgEdr cMeBaHvtßú EdlRtUv)anP¢ab;CamYynwgdIedaymaneKalbMNgCabeNþaHGasnñ. maRta 124>- GaKarCaGaT×EdlRtUv)ansg;edayEp¥kelIsiT§ielIdIrbs;;GñkdéT kñúgkrNIEdl)ankMNt;enAkñúgmaRta 123 ¬smasPaKéndI ³ krNIelIk Elg¦ énRkmenH GaKar b¤ sMNg;epSgeTot Edlm©as;siT§i)ansg;enAelIdI b¤ rukçCati b¤ dMNaMEdlm©as;siT§i)andaM CaGaT× RtUv)ancat;TukfaCasmasPaKén siT§ielIdIrbs;GñkdéT. maRta 125>- smasPaKénGaKar cMeBaHvtßúFatuEdlCasmasPaKénGaKar eRKOgGaKar eRKOgsgðarim pøak vtßútubEtg CaGaT× EdlminGacEbgEck)an edayminbMEbkGaKarenaH b¤ edaymin pøas;bþÚrlkçN³edIménvtßúenaHeT PaKénvtßúúenaHKWCasmasPaKénGaKar ehIymin GackøayCakmμvtßúénsiT§iÉkraCü)aneLIy.
 55. 55. 54 maRta 126>- vtßúcm,gnigvtßúcMNuH 1-vtßúEdlminEmnCasmasPaKénvtßúcm,g ehIyEdlkmμsiT§ikrénvtßúcm,g )anP¢ab;eTAnwgvtßúcm,g kñúgeKalbMNgesdækic©énvtßúcm,gCabnþbnÞab;enaH ehAfa vtßúcMNuH. 2-karbegáIt nig karepÞrsiT§icMeBaHvtßúcm,g RtUvmanGanuPaBeTAelIvtßúcMNuH pgEdrelIkElgEtmankarsnüaBiess. maRta 127>- niymn½yénvtßúedImnigpl 1-GtßRbeyaCn_EdlekItBIvtßúGVImYy ehAfa pl . vtßúEdlbegáItpl ehAfavtßúedIm. 2-vtßúEdl)anekIteLIg ehIyRtUv)aneFVIlT§kmμ tamviFIeRbIFmμta ehAfa plFmμCati. 3-R)ak; dUcCaR)ak;éføQñÜl CaGaT× b¤ vtßúepSgeTot EdlTTYlCafñÚrcMeBaH kareRbIvtßúNamYyehAfaplsuIvil. maRta 128>- siT§iTTYlpl 1-plFmμCatiCakmμsiT§irbs;GñkEdlmansiT§iTTYlplenaH enAeBlEdl plFmμCatienaH)anbMEbkBIvtßúedIm. 2-plsuIvilGacTTYl)aneTAtamGMLúgeBlEdlmansiT§iTTYlplenH edayKNnatamcMnYnéf¶. maRta 129>- siT§iTamTar[sgesah‘uyrbs;GñkEdlmankrNIykic©sgpl GñkEdlmankrNIykic©sgpl GacTamTar[sgesah‘uyFmμtaedIm,I TTYlplenaH . b:uEnþ esah‘uyFmμtaenaH minGacelIsBItémøénplEdlRtUvsg eLIy.
 56. 56. 55 EpñkTI 2 siT§iRbtükS maRta 130>- niymn½yénsiT§iRbtükS siT§iRbtükS sMedAeTAelIsiT§iRKb;RKgelIvtßúedaycMeBaH EdlGacGHGag cMeBaHbuKÁldéTeTot)an. maRta 131>- eKalkarN_kMNt;siT§iRbtükSedayc,ab; siT§iRbtükSGacbegáIt)an EttamRbePT nig xøwmsarEdlRtUv)anTTYl sÁal;edayRkmenH nig edayc,ab;BiessEtb:ueNÑaH . siT§iRbtükSEdlRtUv)an TTYlsÁal;edayviFanTMenomTmøab; RtUvmanGanuPaBenAeRkamRkmenH luHRtaEt KμanPaBpÞúynwgRkmenHb¤c,ab;Biess. maRta 132>- RbePTénsiT§iRbtükS siT§iRbtükSEdl)ankMNt;enAkñúgRkmenHmandUcteTA³ k-kmμsiT§i. x-siT§ikan;kab;. K-siT§iRbtükSeRbIR)as;nigGaRs½ypl³ K1¦ siT§iCYlGcié®nþy_ K2¦ plubePaK K3¦ siT§ieRbIR)as;nigsiT§iGaRs½yenA K4¦ esvPaB. X-siT§iR)atiePaKRbtükS³ X1¦ siT§iXat;Tuk X2¦ ÉksiT§i X3¦ siT§ielIkarbBa©aM
 57. 57. 56 X4¦ hIub:UEtk X5¦ siT§iR)atiePaKedayGnub,Tan. EpñkTI 3 eKalkarN_énkarbegáIt karepÞr nig karEkERbnUvsiT§iRbtükS maRta 133>- karbegáItkarepÞrnigkarEkERbnUvsiT§iRbtükSedaykarRBmeRBog karbegáIt karepÞr nig karEkERbnUvsiT§iRbtükS RtUvmanGanuPaB tamkar RBmeRBogrvagPaKI. maRta 134>- l½kçx½NÐttaMgénkarbegáItkarepÞrnigkarEkERbnUvsiT§iRbtükS 1-karbegáIt karepÞr nig karEkERbnUvsiT§iRbtükSelIGclnvtßú eRkABIsiT§i kan;kab; siT§iXat;Tuk siT§ieRbIR)as; nig siT§iGaRs½yenA minGacttaMgnwgttiyCn )aneLIy ebIBuM)ancuHbBa¢IsiT§ienaH tambBaØtþiénc,ab; b¤ bTdæanKtiyutþepSg Edl Tak;TgnwgkarcuHbBa¢I. 2-Gnub,TannUvsiT§iRbtükSelIclnvtßúeTAbuKÁlNamYy minGacttaMgnwg ttiyCn)aneLIyebIBuM)anepÞrkarkan;kab;clnvtßúeTAbuKÁlenaHeT. maRta 135>- l½kçx½NÐedIm,IbegáItGanuPaBénkarepÞrkmμsiT§ielIGclnvtßúeday karRBmeRBog eTaHbImanbBaØtþiénmaRta 133 ¬karbegáIt karepÞr nig karEkERbnUvsiT§i RbtükS edaykarRBmeRBog¦ nig maRta 134 ¬l½kçx½NÐttaMgénkarbegáIt karepÞr nig karEkERbnUvsiT§iRbtükS¦ énRkmenH k¾eday karepÞrkmμsiT§ielIGclnvtßúeday karRBmeRBog minmanGanuPaB ebImin)ancuHbBa¢I edayeyagtambBaØtþiénc,ab; nig bTdæanKtiyutþepSgeTotsþIBIkarcuHbBa¢I.
 58. 58. 57 maRta 136>- BüakulPaB 1-cMeBaHvtßúEtmYy ebIkmμsiT§ielIvtßúenaH nig siT§iRbtükSepSgeTotelIvtßú enaH Føak;eTAelIbuKÁlEtmñak; siT§iRbtükSepSgenaH RtUvrlt; . b:uEnþ bBaØtþienHmin RtUvykmkGnuvtþeLIy cMeBaHkrNIEdlvtßúenaH b¤ siT§iRbtükSenaH Cakmμvtßúén siT§irbs;ttiyCn. 2-ebIsiT§iRbtükSeRkABIkmμsiT§i nig siT§iepSgeTotEdlmankmμvtßúCasiT§i RbtükSenaH Føak;eTAelIbuKÁlEtmñak; siT§ienaHRtUvrlt; . kñúgkrNIenH bBaØtþién vaküxNÐTI2énkfaxNÐTI1RtUvykmkGnuvtþdUcKñapgEdr. 3-bBaØtþiénkfaxNÐTI 1 nig kfaxNÐTI 2 xagelIenH minRtUvGnuvtþcMeBaH siT§ikan;kab;eLIy. maRta 137>- GanuPaBkñúgkarsnμténkarcuHbBa¢I 1-enAeBlEdl)ancuHsiT§ikñúgbBa¢IGclnvtßúehIy siT§ienHRtUv)ansnμtfa CasiT§irbs;GñkEdlmaneQμaHenAkñúgbBa¢IenaH. 2-ebIsiT§iEdl)ancuHbBa¢IGclnvtßúehIy RtUv)anlubecjBIbBa¢IGclnvtßú enaHsiT§ienaHRtUv)ansnμtfa)anrlt;. CMBUkTI 2 kmμsiT§i EpñkTI 1 xøwmsar nig kRmiténkmμsiT§i maRta 138>- niymn½yénkmμsiT§i kmμsiT§i sMedAeTAelIsiT§iEdlkmμsiT§ikrenaHGaceRbIR)as; GaRs½ypl nig cat;EcgvtßúEdlCakmμsiT§irbs;xøÜn edayesrI)an enAkñúgTMhMEdlc,ab;)ankRmit .
 59. 59. 58 maRta 139>- kRmiténkmμsiT§idI 1-kmμsiT§idI RtUvmanGanuPaBTaMgEpñkelIdI nig EpñkeRkamdI enAkñúgTMhMén karkRmitEdlc,ab; nig bTdæanKtiyutþ)ankMNt; ehIykñúgTMhMEdlmanpl RbeyaCn_sRmab;kmμsiT§ikr. 2-kmμsiT§ikréndI minGaceRbIR)as;dIrbs;xøÜn kñúgeKalbMNgBüa)aTGñk déTb¤rMxandl;CIvPaBrs;enArbs;GñkdéTEtb:ueNÑaH)aneLIy. maRta 140>- karbBaÄb;GMeBIEdlrMxandl;CIvPaBrs;enA 1-kñúgkrNIEdlGMeBIrMxandl;CIvPaBrs;enAEdlmkBI]sμ½n cMhayTwk køin EpSg ERmgePøIg kMedA semøg rMj½r CaGaT× EdlekItBIdIrbs;GñkdéT sßitenAkñúg TMhMénkareRbIR)as;CaFmμta ehIybTdæanKtiyutþmin)anhamXat;eT kmμsiT§ikrén dIminGacTamTar[GñkdéTbBaÄb;nUvGMeBIEdleFVI[manT§iBldl;dIxøÜn)aneLIy. 2-kñúgkrNIEdl)ankMNt;enAkñúgkfaxNÐTI 1 xagelIenH kmμsiT§ikréndI EdlTTYlT§iBlGaRkk;d¾F¶n;F¶r tamPaBCak;Esþg GacTamTar[GñkEdlrMxan dl;CIvPaBrs;enAenaHsgsMNgsmrmü)an . müa:geTot bBaØtþienHminraraMg kmμsiT§ikrdI kñúgkarTamTarsMNgénkarxUcxat edayEp¥kelIGMeBIGnItüanukUl eLIy. maRta 141>- karCIkkkayebtikPNÐvb,Fm’nigEr:kñúgdI 1-kmμsiT§ikréndIminGacGHGagnUvkmμsiT§ielIRKb;RbePTénbdima cmøak; RkeLat buraNvtßú b¤ ebtikPNÐvb,Fm’epSgeTotEdlrkeXIjenAkñúgdIrbs;xøÜn )aneLIy . vtßúTaMgenH KWCaRTBüsm,tiþrbs;rdæ ehIykmμsiT§ikréndIEdl)anrk eXIjvtßúTaMgenHmankrNIykic©RbKl;[RksYgvb,Fm’nigviciRtsil,³. 2-kmμsiT§ikréndIminGacGHGagnUvkmμsiT§ielIEr:enAkñúgdIEdl)ankMNt;enA kñúgc,ab;epSg)aneLIy . vtßúTaMgenH KWCaRTBüsm,tiþrbs;rdæ ehIyGñkEdlRtUv )anTTYlsÁal;nUvsiT§iCIk edayrdæ tambBaØtþiénc,ab;epSg mansiT§iCIk nig TTYl
 60. 60. 59 vtßúenaH. maRta 142>- siT§ikab;ecalEmkeQIqøgRBMdI enAeBlEdlEmkeQI b¤ b£seQIéndICitxag )anlycUlmkdIrbs;xøÜn kmμsiT§ikréndIGacykplBI EmkeQI b¤ b£seQIenaH b¤ kab;EmkeQI b¤ b£seQI enaH)an. EpñkTI 2 TMnak;TMngrvagdIEdlenACab;Kña maRta 143>- siT§ieRbIdIEdlCab;Kña kmμsiT§ikréndIGacTamTareRbIdIEdlCab;Kña)an kñúgTMhMcaM)ac;edIm,IeFVIrbg b¤ sg;sMNg; b¤ CYsCul rbs;TaMgBIrenH enARBMRbTl;dI b¤ enAEk,rRBMRbTl;enaH . RbsinebIGñkCitxagTTYlkarxUcxat edaysarkarsagsg; b¤ CYlCulenH kmμsiT§ikréndIRtUvbg;R)ak;sMNg. maRta 144>- siT§iecjcUldIbiTCit 1-dIEdlB½T§CMuvijedaydIrbs;GñkdéT ehIyKμanRckecjeTApøÚvsaFarN³ nig dIEdlmanRckecjenaH minRKb;RKan; ehIyman]bsKÁd¾xøaMgedIm,IeRbIR)as; dIenaHsRmab;kareFVIksikmμb¤]sSahkmμehAfadIbiTCit. 2-kmμsiT§ikréndIbiTCit mansiT§iesñIsuMqøgkat;dIGñkCitxag)an edaybg; R)ak;sMNgtamkarxUcxatedaysarkarqøgkat;enaH. 3-CaeKalkarN_ siT§iqøgkat;enH RtUverobcMtamTis b¤ pøÚvEdlmancm¶ay CitbMput BIdIbiTCiteTApøÚvsaFarN³ . eTaHbICamanbBaØtþiénvaküxNÐTI 1 énkfaxNÐ enHk¾eday siT§iqøgkat;enHRtUvEterobcMenAkEnøgNaEdlmankarxUcxatticbMput sRmab;kmμsiT§ikréndIEdlTTYlbnÞúk[qøgkat;enaH.
 61. 61. 60 4-RbsinebIdIbiiTCit ekIteLIgBIkarEbgEckdItamry³karlk; kardUr kar Eckmt’k b¤ kic©snüaepSgeTot siT§iqøgkat;GacesñIsuM)anEtcMeBaHdIEdlenAsl; eRkayBIkarEbgEckenaHb:ueNÑaH . kñúgkrNIenH kmμsiT§ikréndIbiTCit mincaM)ac; bg;R)ak;sMNgeLIy . b:uEnþ kñúgkrNIEdlminmanRckecjRKb;RKan;eT bBaØtþién kfaxNÐTI2nigkfaxNÐTI3xagelIenHRtUvykmkGnuvtþpgEdr. maRta 145>- krNIykic©TTYlTwkhUrtamFmμCati 1-kmμsiT§ikréndIeRkam mankrNIykic©TTYlTwkEdlhUrtamFmμCatiBIdI elI . kmμsiT§ikréndIeRkam minGacelIkTMnb; PøW r)aMg b¤ karüepSgeTotTb;min[ TwkhUr)aneLIy . kmμsiT§ikréndIelIminGaceFVIGMeBIGVIbEnßmbnÞúkrbs;kmμsiT§ikrén dIeRkam)aneLIy. 2-eBlmankarERbRbYledayRbFanskþiEdlKμankarTTYlxusRtUvrbs; PaKIeFVI[raMgsÞHTwkhUrenAdIeRkamkmμsiT§ikréndIelIGaceFVIRbLay[TwkhUreday ecjesah‘uypÞal;xøÜn)an. maRta 146>- siT§ieRbITwkePøógCaGaT× eyageTAtamvaküxNÐTI 3 kfaxNÐTI 1 maRta 145 ¬krNIykic©TTYlTwk hUrtamFmμCati¦ énRkmenH kmμsiT§ikréndIelI mansiT§ieRbIR)as;TwkEdlmanRbPB puseLIgenAdIrbs;xøÜn nig TwkePøógEdlFøak;mkelIdIrbs;xøÜn nig mansiT§ibgðÚr ecalTwkTaMgGs;enaH. maRta 147>- krNIykic©rkSakarBarTwkhUr kmμsiT§ikréndIEdlsßitenACab;pøÚvTwkhUr mankrNIykic©Tuk[TwkhUreTA elIdIGñkCitxag tamtRmUvkarénksikmμ ehIykmμsiT§ikréndICitxagk¾mankrNIykic© dUcKñaEdredayeyaKyl;cMeBaHdIEdlenAq¶ayeTot.
 62. 62. 61 maRta 148>- siT§ieFVIpøÚvTwkedIm,IeRsacRsB kmμsiT§ikrEdlcg;[TwkEdlxøÜnmansiT§ieRbIR)as;edIm,IeRsacRsBdIrbs; xøÜn GaceFIV nig rkSaTuknUvpøÚvTwkqøgkat;dIEdlsßitenAcenøaHRbPBTwknwgdIrbs;xøÜn )anedaybg;R)ak;sMNgénkarxUcxatdl;kmμsiT§ikréndIEdlRtUvqøgkat;enaH. maRta 149>- siT§ibgðÚrecalTwkeRsacRsB kmμsiT§ikréndIGacbgðÚrecalTwkEdl)aneRsacRsBelIdIrbs;xøÜn qøgkat; dIeRkam)anedaybg;R)ak;sMNgdl;kmμsiT§ikréndIeRkamenaH. maRta 150>- siT§ibgðÚrTwkecalénkmμsiT§ikréndIlicTwk kmμsiT§ikréndIlicTwkTaMgRsug b¤ mYycMENk GacbgðÚrTwkEdlbNþal[ mankarxUcxatecjBIdIrbs;xøÜn)an luHRtaEteKarBbBaØtþiénc,ab; b¤ bTdæanKti- yutþsþIBIGnam½y. maRta 151>- siT§ielIknigsiT§ieRbIR)as;TMnb;CaGaT× 1-kmμsiT§ikréndICab;mat;TenøsÞwgb¤ERBkEdlcg;eRbIR)as;TwkTenøsÞwgb¤ ERBk edIm,IeRsacRsBdIrbs;xøÜn GaceFVIsil,³karücaM)ac;edIm,IykTwk enAelIdI EdlsßitenAmat;TwkmçageTot)an edaybg;R)ak;sMNgdl;kmμsiT§ikréndIenAmat; TwkmçageTot. 2-kmμsiT§ikréndIEdlGnuBaØat[eFVIsil,³karüenAelIdIrbs;xøÜn GacTam TareRbIR)as;rYmnUvTMnb;Twk CaGaT× BIGñkEdl)aneFVIsil,³karüenaH)an edayyk l½kçx½NÐTTYlbnÞúkBak;kNþalénesah‘uyeFVI nig EfTaM . kñúgkrNIenH GñkEdl )aneFVIsil,³karüBuMmankrNIykic©bg;R)ak;sMNgEdl)ankMNt;enAkfaxNÐTI 1 xagelIenHeTehIyGacTamTar[sgsMNgEdlxøÜn)anbg;ehIyvij)an.
 63. 63. 62 maRta 152>- GMeBIEdlrMxandl;CIvPaBrs;enA kmμsiT§ikrEdlmanbMNgeFVIenAelIdIrbs;xøÜn nUvGMeBIEdlnwgGacrMxandl; CIvPaBrs;enArbs;GñkCitxag edaykarxYgGNþÚg karCIksÞg; karCIkrukrk b¤ edaykarTukvtßúmaneRKaHfñak; vtßúEdlrMxandl;GñkdéT b¤ vtßúKμanGnam½y RtUv GnuelamtambBaØtiþBiessEdlkMNt;GMBIcm¶ayEdlRtUveKarB nig GMeBIEdlRtUv Gnuvtþ. maRta 153>- krNIykic©dak;rnaMg)aMgenAbg¥ÜcekIyCaGaT× GñkEdleFVIbg¥Üc ekIy b¤ sil,³karüRbhak;RbEhlrbs;TaMgGs;enH Edl smøwgeTAeXIjdIpÞHGñkCitxagenaH enAcm¶ayticCag 2 ¬BIr¦ Em:Rt BIRBMdIGñkCit xagRtUvdak;rnaMg)aMg. maRta 154>- edImeQIenACitRBMdI kmμsiT§ikréndIminGacdaMedImeQI Kuem<at b¤ culøRBwkSEdlmankm<s;;elIsBI 2 ¬BIr¦ Em:Rt kñúgcm¶ay 2 ¬BIr¦ Em:Rt BIRBMRbTl;dIGñkCitxag)aneLIy . kñúg krNIEdleFVIpÞúyBIbBaØtiþenH kmμsiT§ikrenHmankrNIykic©dkecj tamkarTam Tarrbs;kmμsiT§ikréndICitxag. EpñkTI 3 siT§iTamTaredayEp¥kelIsiT§iénkmμsiT§i maRta 155>- siT§iTamTar[RbKl;vijedayEp¥kelIsiT§iénkmμsiT§i kmμsiT§ikrGacTamTar[Gñkkan;kab;RbKl;vtßúrbs;xøÜnvij)an . b:uEnþ bBaØtþi enHminRtUvykmkGnuvtþeLIy cMeBaHkrNIEdlGñkkan;kab;enaHmanmUlehtuKtiyutþ énsiT§ikan;kab;cMeBaHkmμsiT§ikr.
 64. 64. 63 maRta 156>- Gñkkan;kab;nigpl 1-Gñkkan;kab;edaysucritGacTTYlplEdlekItBIvtßúkan;kab;enaH. 2-enAeBlGñkkan;kab;edaysucrit)ancaj;kþIkñúgbNþwgGMBImUlehtuKtiyutþ énkarkan;kab; Gñkkan;kab;enaH RtUv)ancat;TukfaCaGñkkan;kab;edayTuc©rit Kit taMgBIeBl)andak;BakübNþwgenaH. 3-kñúgkrNIEdlGñkkan;kab;RbKl;vtßúkan;kab;[kmμsiT§ikrvijGñkkan;kab; Tuc©ritenAeBlEdlpl)anekIteLIg mankrNIykic©sgplEdlxøÜn)anTTYl enaHvij ehIymankrNIykic©sgsMNgnUvtémøénplEdlRtUv)anxUcxat b¤ eFVsRbEhskñúgkarTTYledaykMhus. maRta 157>- karTTYlxusRtUvcMeBaHkar)at;bg;b¤xUcxaténvtßúkan;kab; kñúgkrNIEdlGñkkan;kab;mankMhuscMeBaHkar)at;bg; b¤ karxUcxatvtßúkan; kab; b¤ karminGacRbKl;vtßúenaHvij)an Gñkkan;kab;Tuc©rit enAeBlEdlkar)at; bg; karxUcxatdl;vtßú b¤ ehtuepSgEdlminGacRbKl;vtßúenaHvij)anenaH )an ekIteLIg mankrNIykic©sgsMNgkarxUcxatTaMgGs;enaH rIÉGñkkan;kab;sucrit mankrNIykic©sgsMNgkarxUcxat RtwmEtkRmiténplRbeyaCn_EdlxøÜnenAEt TTYlb:ueNÑaH . bu:Enþ Gñkkan;kab;EdlKμanqnÞ³ykCakmμsiT§i eTaHbICakñúgkrNI kan;kab;edaysucritk¾edayk¾mankrNIykic©sgnUvkarxUcxatTaMgGs;Edr. maRta 158>- siT§irbs;Gñkkan;kab;kñúgkarTamTarsgesah‘uy 1-kñúgkrNIEdlGñkkan;kab;RbKl;vtßúkan;kab;eTAkmμsiT§ikrvij Gñkkan; kab;GacTamTar[kmμsiT§ikrsgnUvesah‘uycaM)ac;EdlxøÜn)ancMNaykñúgkarRKb; RKg nig EfrkSavtßúenaH . kñúgkrNIGñkkan;kab;enaH)anTTYlpl BIvtßúkan;kab; Gñkkan;kab;RtUvTTYlbnÞúknUvesah‘uycaM)ac;sRmab;karRKb;RKg nig EfrkSavtßú Ca Fmμta.
 65. 65. 64 2-RbsinebIGñkkan;kab;)ancMNayR)ak;edIm,IEklMGvtßúkan;kab; b¤ cMNay edIm,IbegáIntémøepSgcMeBaHvtßúenaHkmμsiT§ikrRtUvsgeTAGñkkan;kab;vijnUvesah‘uy EdlGñkkan;kab;)anecj b¤ témøR)ak;EdlekInenaH tamkareRCIserIsrbs; kmμsiT§ikrkñúgkRmitEdlkMeNIntémøenaHenAEtman.bu:EnþcMeBaHGñkkan;kab;Tuc©rit tulakarGacGnuBaØat[kmμsiT§ikrmanGMLúgeBlsmrmüsRmab;karsgenH. 3-kñúgkrNIEdlGñkkan;kab;RbKl;dIFøI[kmμsiT§ikrvij kmμsiT§ikrRtUvsg nUvesah‘uyEdlGñkkan;kab;)anecj b¤ kMeNIntémøEdlenAEtman cMeBaHsMNg; EdlGñkkan;kab;sucrit)ansg; dMNaMEdlGñkenaH)andaM EtminTan;)anTTYlpl nig edImeQIminTan;)ankab;.eTaHbICamanbBaØtþiénkfaxNÐTI1 nig kfaxNÐTI2 xagelIenHk¾eday cMeBaHGñkkan;kab;Tuc©ritvij kmμsiT§ikrmansiT§ieRCIserIs[Gñk kan;kab; yksMNg;Edl)ansg; dMNaMEdl)andaMEtminTan;)anTTYlpl nig edImeQIminTan;kab;enaHecjBIdI b¤ ykvtßúenaHCakmμsiT§irbs;xøÜn . RbsinebI kmμsiT§ikreRCIserIs [dkykvtßúenaHecj Gñkkan;kab;RtUvyksMNg; dMNaM nig edImeQITaMgenaHecj edayminKitéfø . RbsinebIkmμsiT§ikreRCIserIsyksMNg; dMNaM nig edImeQIenaH CakmμsiT§irbs;xøÜnvij kmμsiT§ikrenaHRtUvsgesah‘uy EdlGñkkan;kab;)anecj b¤ témøR)ak;EdlekIneLIg rYmTaMgtémøénvtßúEdlTTYl yk edayminKitBicarNaBIGFiklaPéndIenaHeT . kñúgkrNIenH tulakarGac GnuBaØat[kmμsiT§ikrmanGMLúgeBlsmrmüsRmab;karsgenH. maRta 159>- siT§iTamTar[bBaÄb;nigbgáarkarraraMgedayEp¥kelIkmμsiT§i 1-kñúgkrNIEdlkarGnuvtþkmμsiT§irbs;xøÜnRtUv)anraraMg kmμsiT§ikrGacTam Tar[bBaÄb;karraraMgcMeBaHGñkraraMgenaH)an. 2-kñúgkrNIEdlmankar)armÖCak;Esþgfa karGnuvtþkmμsiT§irbs;xøÜnnwg TTYlkarraraMg enaHkmμsiT§ikrGacTamTar[bgáarkarraraMgenaH)an cMeBaHGñkEdl GacnwgraraMgenaH.
 66. 66. 65 EpñkTI 4 lT§kmμénkmμsiT§i kfaPaKTI 1 lT§kmμénkmμsiT§ielIGclnvtßú maRta 160>- lT§kmμénkmμsiT§ielIGclnvtßú kmμsiT§ielIGclnvtßú GacRtUv)aneFVIlT§kmμ edaykic©snüa snþtikmμ nig ehtuEdl)ankMNt;enAkñúgEpñkTI 4 ¬lT§kmμénkmμsiT§i¦ enH RBmTaMgtambBaØtþién RkmenHb¤c,ab;epSg. maRta 161>- GclnvtßúKμanm©as; GclnvtßúEdlKμanm©as;RtUvCakmμsiT§irbs;rdæ. maRta 162>- GaCJayukalénlT§kmμkmμsiT§ielIGclnvtßú 1-CnEdl)ankan;kab;Gclnvtßú edaysnþiviFI nig dwgB¤CasaFarN³ edaymanqnÞ³ykCakmμsiT§i kñúgGMLúgeBl 20 ¬émÖ¦ qñaM RtUveFVIlT§kmμnUvkmμsiT§i elIGclnvtßúenaH. 2-CnEdl)ankan;kab;Gclnvtßú edaysnþiviFI nig dwgB¤CasaFarN³ edaymanqnÞ³ykCakmμsiT§i kñúgGMLúgeBl 10 ¬db;¦ qñaM RtUveFVIlT§kmμnUvkmμsiT§i elIGclnvtßúenaH ebICnenaHsucrit nig KμankMhus enAeBlEdlxøÜn)ancab;epþIm kan;kab;. 3-bBaØtþiénkfaxNÐTI 1 nig TI 2 xagelIenH minRtUvykmkGnuvtþeLIy cMeBaHGclnvtßúEdlCaRTBüsm,tþirbs;rdæeTaHbICaRbePTNak¾eday. maRta 163>- GanuPaBRbtiskmμénGaCJayukalénlT§kmμ GaCJayukalénlT§kmμkmμsiT§iEdl)ankMNt;enAkñúgmaRta162¬GaCJayukal
 67. 67. 66 énlT§kmμkmμsiT§ielIGclnvtßú¦ énRkmenH manGanuPaBRbtiskmμ cab;BIéf¶cab;epþIm KitGaCJayukalenH . plEdl)anekIteLIg eRkayéf¶cab;epþImKitGaCJayukalenH RtUvFøak;eTAGñkEdleFVIlT§kmμnUvkmμsiT§iedayGaCJayukal. maRta 164>- karelIkeLIgnUvGaC£ayukalénlT§kmμ 1-tulakarminGacseRmcesckþIedayEp¥kelIGaCJayukalénlT§kmμ)an eLIyelIkElgEtPaKI)anelIkeLIgnUvGaC£ayukalénlT§kmμenaH. 2-manEtGñkEdlnwgeFVIlT§kmμnUvkmμsiT§iedayGaCJayukal GñkEdlTTYl karbegáItsiT§iCYlGcié®nþy_ plubePaK siT§ieRbIR)as; nig siT§iGaRs½yenA esvPaB siT§iCYl huIb:UEtk b¤ siT§ielIkarbBa©aM BIGñkEdlnwgeFVIlT§kmμnUvkmμsiT§i nig buKÁlepSgeTotEdlmanplRbeyaCn_RtwmRtUvtampøÚvc,ab; kñúgkarelIkeLIgnUv GaC£ayukalénlT§kmμeTEdlGacelIkeLIgnUvGaC£ayukalénlT§kmμ)an. 3-RbsinebIGñkEdlnwgeFVIlT§kmμnUvkmμsiT§iedayGaCJayukal elIkeLIg nUvGaC£ayukalénlT§kmμ ttiyCnk¾TTYl)annUvplRbeyaCn_énGaC£ayukalén lT§kmμenHEdr . RbsinebIGñkEdlmansiT§ielIkeLIg eRkABIGñkEdlnwgeFVIlT§kmμ nUvkmμsiT§iedayGaCJayukal )anelIkeLIgnUvGaC£ayukalénlT§kmμ GanuPaBén karelIkeLIgenH ekIteLIgEtrvagGñkEdl)anelIkeLIgnUvGaCJayukalénlT§kmμ nigm©as;kmμsiT§iedImEtb:ueNÑaH. maRta 165>- kare)aHbg;ecalnUvplRbeyaCn_énGaCJayukalénlT§kmμ plRbeyaCn_énGaCJayukalénlT§kmμ minGace)aHbg;ecalCamun)an eLIy . manEtplRbeyaCn_énGaC£ayukalénlT§kmμEdl)anseRmcehIyeT eTIbGace)aHbg;ecal)an.
 68. 68. 67 maRta 166>- visalPaBénCnEdlTTYlGanuPaBénkare)aHbg;ecalnUvpl RbeyaCn_énGaC£ayukalénlT§kmμ kare)aHbg;ecalnUvplRbeyaCn_énGaC£ayukalénlT§kmμ manGanuPaBEt rvagm©as;kmμsiT§iedIm nig GñkmansiT§ielIkeLIgEdl)ane)aHbg;ecalnUvpl RbeyaCn_enaHb:ueNÑaH. maRta 167>- ehtuénkarp¥akGaC£ayukalénlT§kmμ GaC£ayukalénlT§kmμRtUvp¥akkñúgkrNINamYydUcxageRkamenH³ k-kar)at;bg;karkan;kab;edaymanqnÞ³ykCakmμsiT§i. x-karTamTartampøÚvtulakar b¤ karGnuvtþsiT§iEdlmanlkçN³Rbhak; RbEhl. K-skmμPaBGnuvtþedaybgçMb¤skmμPaBcat;EcgkarrkSakarBar. X-karTTYlsÁal;. maRta 168>- visalPaBénCnEdlTTYlGanuPaBénkarp¥akGaC£ayukalén lT§kmμ RbsinebIehtuénkarp¥akGaC£ayukalénlT§kmμ ekIteLIgcMeBaHGñkEdlnwg eFVIlT§kmμnUvkmμsiT§iedayGaCJayukal GñkdéTeTotminGacbdiesFnUvGanuPaBén karp¥akenH)aneT . RbsinebIehtuénkarp¥akGaC£ayukalénlT§kmμ ekIteLIgcMeBaH GñkmansiT§ielIkeLIg eRkABIGñkEdlnwgeFVIlT§kmμnUvkmμsiT§iedayGaCJayukal GanuPaBénkarp¥akenH RtUvekIteLIgEtrvagm©as;kmμsiT§iedIm nig GñkmansiT§ielIk eLIgb:ueNÑaH. maRta 169>- kar)at;bg;karkan;kab;edaymanqnÞ³ykCakmμsiT§i ebIGñkkan;kab;edaymanqnÞ³ykCakmμsiT§i )an)at;bg;karkan;kab; eRkABI qnÞ³rbs;xøÜn ehIykan;kab;eLIgvij enAkñúgGMLúgeBl 1 ¬mYy¦ qñaM b¤ edaybNþwg
 69. 69. 68 Edldak;Bakü enAkñúgGMLúgeBl 1 ¬mYy¦ qñaM RtUvcat;Tukfa GaCJayukalénlT§kmμ min)anp¥ak. maRta 170>- karTamTartampøÚvtulakar karTamTartampøÚvtulakarminRtUvbegáItGanuPaBénkarp¥akGaCJayukalén lT§kmμeLIykñúgkrNIEdlbNþwgRtUv)anelIkecalb¤RtUv)andkvij. maRta 171>- karlubecalnUvkarcat;EcgkarGnuvtþedaybgçMb¤karcat;Ecgkar rkSakarBar kñúgkrNIEdlkarcat;EcgkarGnuvtþedaybgçM b¤ karcat;EcgkarrkSakarBar RtUv)anlubecal tamBaküsuMrbs;m©as;siT§i b¤ edayxVHl½kçx½NÐtampøÚvc,ab; karp¥akGaC£ayukalénlT§kmμ edayskmμPaBGnuvtþedaybgçM b¤ edayskmμPaB cat;EcgkarrkSakarBarenHRtUvcat;Tukfamin)anekIteLIgeLIy. maRta 172>- dMeNIrkarénGaC£ayukalénlT§kmμeRkaykarp¥ak 1-GaC£ayukalénlT§kmμEdlRtUv)anp¥ak nwgcab;epþImKitCafμImþgeTot eRkayBIehtuénkarp¥ak)ancb;. 2-GaC£ayukalénlT§kmμEdlRtUv)anp¥akedaykarTamTartampøÚvtulakar nwgcab;epþImKitCafμImþgeTotbnÞab;BIesckþIseRmc)ancUlCasßaBr. maRta 173>- karbg¥g;karseRmcGaCJayukaledaykarTamTar 1-RbsinebIm©as;kmμsiT§iedIm)anTamTar enAeBlNamYykñúgGMLúgeBl 6 ¬R)aMmYy¦ Ex muneBlputGMLúgeBlénGaC£ayukalénlT§kmμ GaC£ayukalénlT§kmμ enaHminRtUv)anseRmccMeBaHPaKImçageToténkarTamTarenaH kñúgGMLúgeBl 6 ¬R)aM mYy¦ Ex bnÞab;BIkarTamTareLIy . b:uEnþ eTaHbICam©as;kmμsiT§iedImTamTarmþgeTot k¾eday k¾minGacBnüWtkarseRmcGaCJayukalénlT§kmμ edaykarTamTarmþgeTot enaHEdr.
 70. 70. 69 2-eTaHbICakarTamTartampøÚvtulakar minbegáItGanuPaBénkarp¥akGaCJa- yukal edaysarkarelIkecalbNþwg b¤ kardkBakübNþwgk¾eday k¾RtUvcat;Tuk fa Gñkbþwg)anTamTarCabnþ cab;BIeBlEdlBakübNþwgRtUv)anbBa¢ÚneTAPaKImçag eTot rhUtdl;eBlEdlbNþwgenaHRtUv)anelIkecal b¤ eBlEdlBakübNþwg enaHRtUv)andkEdr . kñúgkrNIenH GaC£ayukalénlT§kmμenaHminRtUv)anseRmc cMeBaHPaKImçageTotenaH kñúgGMLúgeBl 6 ¬R)aMmYy¦ Ex bnÞab;BIkarelIkecal bNþwgb¤kardkBakübNþwgeLIy. 3-RbsinebIm©as;kmμsiT§iedIm)anGHGagsiT§irbs;xøÜn kñúgnamCacugcemøIy kñúgbNþwgenaH RtUvcat;Tukfa GñkenaHTamTarCabnþ kñúgeBlEdlbNþwgenaHkMBug cat;karcab;BIeBlEdlGñkenaHGHGagsiT§irbs;xøÜn .kñúgkrNIenHGaC£ayukalén lT§kmμenaHminRtUvseRmccMeBaHedImecaT kñúgGMLúgeBl 6 ¬R)aMmYy¦ Ex bnÞab;BI salRkmb¤saldIkaénbNþwgenaHcUlCasßaBr. maRta 174>- karbg¥g;karseRmcGaCJayukalénlT§kmμ cMeBaHGnItiCn b¤ Cn enAeRkamGaNaBüa)alTUeTA RbsinebIGnItiCn b¤ CnenAeRkamGaNaBüa)alTUeTA KμanGñktMNagEdl c,ab;)ankMNt; enAeBlNamYy kñúgGMLúgeBl 6 ¬R)aMmYy¦ Ex muneBlputGMLúg eBlénGaC£ayukalénlT§kmμGaC£ayukalénlT§kmμenaHminRtUv)anseRmccMeBaH GñkenaH kñúgGMLúgeBl 6 ¬R)aMmYy¦ Ex bnÞab;BIeBlEdlGñkenaH køayeTACa smtßCnb¤eBlEdlGñktMNagEdlc,ab;)ankMNt;RtUv)aneRCIstaMgeLIy. maRta 175>- karbg¥g;karseRmcGaCJayukalénlT§kmμ rvagGnItiCn b¤ CnenA eRkamGaNaBüa)alTUeTAnigGñktMNagEdlc,ab;)ankMNt; kñúgkrNIEdlGñktMNagEdlc,ab;)ankMNt;sRmab;GnItiCn b¤ CnenA eRkamGaNaBüa)alTUeTA eFVIlT§kmμedayGaCJayukalnUvkmμsiT§ielIGclnvtßú EdlCakmμsiT§irbs;GnItiCn b¤ CnenAeRkamGaNaBüa)alTUeTAenaH GaC£ayukal
 71. 71. 70 énlT§kmμenaH minRtUv)anseRmc kñúgGMLúgeBl 6 ¬R)aMmYy¦ Ex bnÞab;BIeBlEdl GñkenaH køayeTACasmtßCn b¤ eBlEdlGñktMNagEdlc,ab;)ankMNt;fμIRtUv)an eRCIstaMgeLIy. maRta 176>- karbg¥g;karseRmcGaC£ayukalénlT§kmμrvagbþIRbBn§ kñúgkrNIEdlshB½T§mçageFVIlT§kmμedayGaCJayukal nUvkmμsiT§ielIGcln- vtßúEdlCakmμsiT§irbs;shB½T§mçageTot GaC£ayukalénlT§kmμenaHminRtUv)an seRmc kñúgGMLúgeBl 6 ¬R)aMmYy¦ Ex eRkayBIkarrlayGaBah_BiBah_enaH eLIy . maRta 177>- karbg¥g;karseRmcGaC£ayukalénlT§kmμedaysarmhnþray FmμCati RbsinebIm©as;kmμsiT§iedImminGacp¥akGaC£ayukalénlT§kmμ edaysarkar CYbRbTHnUveRKaHmhnþrayFmμCati b¤ RbFanskþiepSg enAeBlNamYykñúg 6 ¬R)aM mYy¦ Ex muneBlputGMLúgeBlénGaC£ayukalénlT§kmμ GaC£ayukalénlT§kmμ enHminRtUv)anseRmc kñúgGMLúgeBl 6 ¬R)aMmYy¦ Ex bnÞab;BIRbFanskþienaH )anknøgputeLIy. maRta 178>- GaCJayukalénlT§kmμsiT§iEdlTak;TgnwgGclnvtßú 1-CnEdl)aneRbIsiT§iEdlTak;TgnwgGclnvtßú dUcCasiT§iCYlGcié®nþy_ plubePaK siT§ieRbIR)as; nig siT§iGaRs½yenA siT§iCYl siT§ielIkarbBa©aM CaGaT× edaysnþiviFI nig dwgB¤CasaFarN³ edaymanqnÞ³ eRbIsRmab;xøÜn RtUvlT§kmμnUv siT§ienaH eRkayeBl 20 ¬émÖ¦ qñaM b¤ 10 ¬db;¦ qñaM tamkarEbgEckEdl)an kMNt;enAkñúgmaRta162¬GaCJayukalénlT§kmμkmμsiT§ielIGclnvtßú¦énRkmenH. b:uEnþ esvPaBGacRtUv)anlT§kmμ enAkñúgkrNIEdll½kçx½NÐEdl)ankMNt;enAkñúg maRta300¬GaCJayukalénlT§kmμesvPaB¦énRkmenHRtUv)anbMeBjpgEdr.
 72. 72. 71 2-bBaØtþiBImaRta 163 ¬GanuPaBRbtiskmμénGaCJayukalénlT§kmμ¦ dl; maRta 177 ¬karbg¥g;karseRmcGaC£ayukalénlT§kmμedaysarmhnþrayFmμCati¦ énRkmenH RtUvykmkGnuvtþdUcKñapgEdr cMeBaHGaCJayukalénlT§kmμsiT§iEdl )ankMNt;enAkñúgkfaxNÐTI1xagelIenH. 3-bBaØtþiénkfaxNÐTI 1 xagelIenH minRtUvykmkGnuvtþeLIy cMeBaH GclnvtßúEdlCaRTBüsm,tþirbs;rdæeTaHbICaRbePTNak¾eday. maRta 179>- kmμsiT§iéndIduH dIEdlduHEdlekIneLIgCabnþbnÞab; bnþicmþg² edayFmμCati elIdICab;mat; Tenø sÞwg b¤ ERBk RtUv)anFøak;eTAkmμsiT§ikrEdlmandICab;mat;Tenø sÞwg b¤ ERBk EdlbegáItdIduHenaH eTaHbICanava b¤ k,ÚnGacecjcUlTenø sÞwg b¤ ERBkenaH)an bENþt)an b¤ min)ank¾eday . cMeBaHTenø sÞwg b¤ ERBkEdlnava b¤ k,ÚnGac ecjcUl)an bENþt)an kmμsiT§ikréndICab;mat;Tenø sÞwg b¤ ERBk RtUvTukpøÚv sRmab;TajBYrnavab¤k,ÚnedayRsbeTAtamc,ab;b¤bTdæanKtiyutþ. maRta 180>- kmμsiT§iéndIduH cMeBaHdIEdlekIneLIgedaysarcrnþTwkhUrnaMdIduHrbs;GñkenARcaMgmçageTA KrenARcaMgmçageTot bnþicmþg² tamFmμCati kmμsiT§ikréndIEdlCab;nwgdIduHenaH RtUvTTYlplRbeyaCn_éndIduHenH . kmμsiT§ikrenARcaMgmçageTotEdl)at;dI min GacTamTarykdIEdl)at;enaH)aneLIy. maRta 181>- siT§iTamTar[RbKl;vijnUvdIEdl)anhUreTAP¢ab;nwgdIepSg cMeBaHTenø sÞwg b¤ ERBkEdlnava b¤ k,ÚnecjcUl)an bENþt)an b¤ min)ank¾eday kñúgkrNIEdlTenø sÞwg b¤ ERBkenaH)annaMykcMENkdId¾FM Edl GacTTYlsÁal;y:agc,as;las; edaykmøaMgTwkCMnn;Pøam² BIRcaMgmçag eTAP¢ab;nwg dIeRkamExSTwk b¤ enARcaMgmçageTot kmμsiT§ikréndI)ak;GacTamTar[RbKl;vijnUv
 73. 73. 72 EpñkéndIenaH)an . kmμsiT§ikrenaHRtUvGnuvtþsiT§iTamTar[RbKl;vijnUvEpñkéndI enaH kñúgGMLúgeBl 1 ¬mYy¦ qñaM . b:uEnþ bBaØtþienHminRtUvykmkGnuvtþeLIy cMeBaHkrNIEdlkmμsiT§ikrEdl)andI)ak;eTAP¢ab;enaH minTan;)ankan;kab;dIenaH enAeLIy. maRta 182>- kmμsiT§iénekaHnigdIduH ekaH nig dIduH EdlekItenAépÞTenø b¤ sÞwgEdlnava b¤ k,ÚnGacecjcUl)an bENþt)anRtUvCakmμsiT§irbs;rdæ. maRta 183>- kmμsiT§iénekaHnigdIduH cMeBaHekaH nig dIduH EdlekItenAépÞTenø sÞwg b¤ ERBkEdlnava b¤ k,Únmin GacecjcUl minGacbENþt)an RtUv)aneTAkmμsiT§ikréndIxagRcaMgEdlmanekaH b¤ dIduHenaH . RbsinebIekaH nig dIduHenaH min)anduHep¥ógeTARcaMgmçageTenaH RtUv)aneTAkmμsiT§ikrEdlmandICab;RcaMgTaMgsgxag edayykExSbnÞat;kNþal TenøsÞwgb¤ERBkenaHCamUldæan. maRta 184>- kmμsiT§iénekaH RbsinebITenø sÞwg b¤ ERBk)anbegáItpøÚvTwkfμI ehIykat;pþac;dIrbs;kmμsiT§ikr enACab;mat;RcaMg ehIybegáItCaekaH eTaHbICaekaHenaHduHenAkñúgTenø sÞwg b¤ ERBk Edlnava b¤ k,ÚnGacecjcUl)an bENþt)ank¾eday k¾kmμsiT§ikrenACab;mat; RcaMgmin)at;bg;nUvkmμsiT§iéndIenaHeLIy. maRta 185>- kmμsiT§ién)atTenøb¤sÞwgcas;edaysarkarbegIátpøÚvTwkfμI enAeBlTenø sÞwg b¤ ERBkEdlnava b¤ k,ÚnGacecjcUl)an bENþt)an begIátpøÚvTwkfμI edaye)aHbg;ecal pøÚvTwkcas; kmμsiT§ikréndICab;mat;RcaMgenaH GaceFVIlT§kmμkmμsiT§ién)atTenø sÞwg b¤ ERBkcas; ehIyTMhMénkmμsiT§ielIdIeKak rbs;mñak;² RtUvmanrhUtdl;ExSbnÞat;kNþalénTenø sÞwg b¤ ERBkenaH . kmμsiT§ikr
 74. 74. 73 éndICab;mat;RcaMgenaH RtUvbg;témøEdlRtUv)ankMNt;edayGñkvaytémø . témøén )atTenø sÞwg b¤ ERBkcas; RtUv)ankMNt;edayGñkvaytémøEdlRtUv)aneRCIstaMg edaytulakarEdlmansmtßkic©elITIkEnøgenaHtamBaküsuMrbs;GaCJaFrextþ-Rkug b¤ GñkEdlmanBak;B½n§plRbeyaCn_ . b:uEnþ kñúgkrNIEdlkmμsiT§ikréndICab;mat; RcaMgenaH minbgðajqnÞ³ykkmμsiT§ielI)atTenø sÞwg b¤ ERBkcas;enaHeT dIeKak enaHRtUv)anlk;CasaFarN³edayGaCJaFrextþ-Rkug . R)ak;EdlkmμsiT§ikréndI Cab;mat;RcaMg)anbg; b¤ R)ak;Edl)anTTYlBIkarlk;)atTenø sÞwg b¤ ERBkcas; enaH RtUvEbgEck[kmμsiT§ikrEdl)an)at;bg;dIedaysar karbegIátpøÚvTwkfμI tam smamaRténtémødIEdl)an)at;bg;edaysarTwkhUr. maRta 186>- karCab;KñarvagclnvtßúnigGclnvtßú kñúgkrNIEdlclnvtßú)ankøayCaEpñkmYyénGclnvtßú edayP¢ab;CamYy nwgGclnvtßúenaH kmμsiT§ielIGclnvtßúenaH RtUvmanGanuPaBeTAelIclnvtßúenaH pgEdr elIkElgEtmanbBaØtþiénc,ab; b¤ karRBmeRBogBiess . kñúgkrNIenH Gñk Edl)an)at;bg;kmμsiT§ielIclnvtßú GacTamTarR)ak;sMNg)an tambBaØtiþsþIBI esckþIceRmInedaytehtuEtminGacTamTar[eFVIbdiTan)aneLIy. kfaPaKTI 2 lT§kmμénkmμsiT§ielIclnvtßú maRta 187>- lT§kmμénkmμsiT§ielIclnvtßú kmμsiT§ielIclnvtßú GacRtUv)aneFVIlT§kmμ edaykic©snüa snþtikmμ nig ehtuEdl)ankMNt;enAkñúgEpñkTI 4 ¬lT§kmμénkmμsiT§i¦ enH RBmTaMgtambBaØtþién RkmenHb¤c,ab;epSg.
 75. 75. 74 maRta 188>- kmμsiT§iénclnvtßúKμanm©as; clnvtßúEdlKμanm©as; RtUvCakmμsiT§irbs;Gñkkan;kab;vtßúenaHmuneK eday manqnÞ³ykCakmμsiT§i . b:uEnþ bBaØtþienHminRtUvykmkGnuvtþeLIy cMeBaHkrNI EdlmanbBaØtþiBiessenAkñúgc,ab;b¤bTdæanKtiyutþsþIBIkarkarBarstVéRB. maRta 189>- kmμsiT§ielIstVEdlrt;ecjCaGaT× CnEdlkan;kab;edaysucritnUvstV b¤ bkSIEdlminEmnCabsustV b¤ bsubkSI ehIyEdlGñkdéTciBa©wm RtUveFVIlT§kmμnUvkmμsiT§ielIstV b¤ bkSIenaH luHRtaEtminTTYlkarTamTarBIGñkciBa©wm kñúgGMLúgeBl 1 ¬mYy¦ Ex taMgBIeBl stVb¤bkSIenaHrt;ecj. maRta 190>- kmμsiT§ielIRtIrs;kñúgbwgb¤RsH RtIEdlrs;kñúgbwg b¤ RsHEdlCakmμsiT§iÉkCn RtUv)aneTAkmμsiT§ikrénbwg b¤RsHenaH. maRta 191>- kmμsiT§iénvtßú)at; 1-GñkEdl)anerIsvtßúEdlGñkdéT)an)at; RbsinebIdwgkmμsiT§ikrénvtßú enaHc,as;las; RtUvRbKl;vtßúenaH[kmμsiT§ikrvij ehIyRbsinebImindwgkmμsiT§ikr énvtßúenaHc,as;las;eT RtUvRbKl;vtßúenaHCUnRbFanb:usþ×nKr)al kñúgGMLúgeBl 7 ¬R)aMBIr¦éf¶eRkayeBl)anerIs. 2-RbFanb:usþ×nKr)al RtUvrkSaTuknUvvtßúerIs)anenaH ehIyRbkasCa saFarN³ ehIyRbsinebImineXIjmankmμsiT§ikrkñúgGMLúg 6 ¬R)aMmYy¦ Ex eT GñkerIsRtUveFVIlT§kmμkmμsiT§ielIvtßúenaH . b:uEnþ RbsinebIGñkerIs min)anRbKl;CUn eTARbFanb:usþ×nKr)al kñúgGMLúgeBl 7 ¬R)aMBIr¦ éf¶ eRkayeBl)anerIseT Gñk erIsenH minGaceFVIlT§kmμkmμsiT§ielIvtßú)aneT ehIyvtßúenaHRtUvFøak;eTACakmμsiT§i rbs;rdæ . bBaØtiþenHRtUvykmkGnuvtþdUcKñapgEdr cMeBaHkrNIEdlGñkerIsminmk
 76. 76. 75 ykvtßúerIs kñúgGMLúgeBl 2 ¬BIr¦ Ex eRkayeBlxøÜn)aneFVIlT§kmμkmμsiT§ielI vtßúenaH. 3-RbsinebIvtßúerIs)anenaHCavtßúEdlminGacTukyUr)an RbFanb:usþ×nKr)al Gaclk;vtßúenaH ehIyrkSaTuknUvR)ak;lk;enaH)an . karcat;EcgR)ak;lk;enH RtUveFVI dUcKñanwgkarcat;EcgvtßúerIs. 4-kñúgkrNIEdlvtßúerIsRtUv)anRbKl;[kmμsiT§ikrvij kmμsiT§ikrRtUvpþl; R)ak;rgVan;eTAGñkerIsBI 5 ¬R)aM¦ PaKry eTA 20 ¬émÖ¦ PaKry éntémøvtßúenaH . GñkerIsRtUv)at;bg;siT§iTamTarR)ak;rgVan;enH RbsinebIGñkenaH minTamTarkñúgGMLúg eBl1¬mYy¦ExeRkayeBlkmμsiT§ikr)anTTYlykvtßúenaH. maRta 192>- kmμsiT§ielIkMNb; bBaØtþiénmaRta 191 ¬kmμsiT§iénvtßú)at;¦ énRkmenH RtUvykmkGnuvtþdUcKña pgEdr cMeBaHkMNb; elIkElgEtkrNIEdl)ankMNt;enAkñúgmaRta 141 ¬karCIk kkayebtikPNÐvb,Fm’ nig Er:kñúgdI¦ énRkmenH . b:uEnþ kñúgkrNIEdlkMNb; Edlmindwgc,as;GMBIkmμsiT§ikr RtUv)anrkeXIjenAkñúgvtßúEdlCakmμsiT§irbs;Gñk déT GñkrkeXIj nig kmμsiT§ikrénvtßúenaH RtUveFVIlT§kmμkmμsiT§ielIkMNb;enaHBak; kNþalmñak;. maRta 193>- lT§kmμedaysucritnUvkmμsiT§ielIclnvtßú GñkEdl)anTTYlkarepÞrkarkan;kab;nUvclnvtßú edaykic©snüaGnub,Tan kmμsiT§iEdlmansuBlPaB ehIyedaysucrit nig KμankMhus RtUveFVIlT§kmμkmμ siT§ielIclnvtßúenaH eTaHbICaGnub,TayIKμankmμsiT§ielIclnvtßúenaHk¾eday . b:uEnþ bBaØtþienHminRtUvykmkGnuvtþeLIy cMeBaHkrNIEdlGnub,TayIenAEtbnþkar kan;kab;edaycMeBaH.
 77. 77. 76 maRta 194>- Gnub,TannUvvtßúlYcb¤vtßú)at; 1-kñúgkrNIEdl)ankMNt;enAkñúgmaRta 193 ¬lT§kmμedaysucritnUv kmμsiT§ielIclnvtßú¦ énRkmenH RbsinebIvtßúEdlRtUv)aneFVVIGnub,TanenaH Cavtßú lYc b¤ vtßú)at; CnrgeRKaH b¤ m©as;vtßú)at;enaHGacTamTar[Gnub,TanikenaH sgvtßúenaHmkvij)an kñúgGMLúgeBl 2 ¬BIr¦ qñaM KittaMgBIeBl)at; b¤ eBlRtUv )anlYc. 2-RbsinebIGnub,Tanik )anTijvtßú)at; b¤ lYcenaH edaysucrit tamry³ karlk;edjéfø b¤ enApSarsaFarN³ b¤ BIBaNiC¢kr b¤ GaCIvkrEdllk;vtßúRbePT dUcKñaenH CnrgeRKaH b¤ m©as;vtßú)at;minGacTamTar[sgvtßúenaHvij)aneLIy ebI minsgR)ak;EdlGñkkan;kab;enaH)anbg;. maRta 195>- GaCJayukalénlT§kmμkmμsiT§ielIclnvtßú 1-CnEdl)ankan;kab;clnvtßú edaysnþiviFI nig dwgB¤CasaFarN³ eday manqnÞ³ykCakmμsiT§i kñúgGMLúgeBl 10 ¬db;¦ qñaM RtUveFVIlT§kmμnUvkmμsiT§ielI clnvtßúenaH. 2-CnEdl)ankan;kab;clnvtßú edaysnþiviFI nig dwgB¤CasaFarN³ eday manqnÞ³ykCakmμsiT§i kñúgGMLúgeBl 5 ¬R)aM¦ qñaM RtUveFVIlT§kmμnUvkmμsiT§ielI clnvtßúenaH ebICnenaHsucrit nig KμankMhus enAeBlEdlxøÜn)ancab;epþIm kan;kab;. maRta 196>- GaCJayukalénlT§kmμsiT§iEdlTak;Tgnwgclnvtßú nig siT§ielI RTBüsm,tþiepSgeTot CnEdl)aneRbIsiT§iEdlTak;TgnwgclnvtßúdUcCasiT§ielIkarbBa©aMsiT§iCYl CaGaT× nig siT§ielIRTBüsm,tþiepSgeTot edaysnþiviFI nig dwgB¤CasaFarN³ edaymanqnÞ³eRbIsRmab;xøÜn RtUvlT§kmμnUvsiT§ienaH eRkayeBl 10 ¬db;¦ qñaM b¤ 5 ¬R)aM¦ qñaM tamkarEbgEckEdl)ankMNt;enAkñúgmaRta 195 ¬GaCJayukalén

×