Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

PDI Chart, v3 in Slovak

More Related Content

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

PDI Chart, v3 in Slovak

  1. 1. Tabuľka  personalizácia  vs.  diferenciácia  vs.  individualizácia  (v3)   Personalizácia,  diferenciácia  a  individualizácia  sa  od  seba  odlišujú.     Jedno  je  zamerané  na  učiaceho  sa,  druhé  na  učiteľa.   Personalizácia   Diferenciácia   Individualizácia   Učiaci  sa...   Učiteľ...   Učiteľ...   riadi  vlastné  učenie  sa.   vyučuje  skupiny  učiacich  sa.   vyučuje  jednotlivých  učiacich  sa.   prepája  učenie  sa  so  záujmami,   talentom,  záľubami  a  ambíciami.   prispôsobuje  učebné  potreby   skupinám  učiacich  sa.   prispôsobuje  učebné  potreby   jednotlivým  učiacim  sa.   aktívne  sa  zapája  do  plánovania   vlastného  učenia  sa.   plánuje  vyučovanie  na  základe   učebných  potrieb  rôznych  skupín   učiacich  sa.   prispôsobuje  vyučovanie  na  základe   učebných  potrieb  jednotlivých   učiacich  sa.   má  v  rukách  vlastné  učenie  sa  a  je   zaň  zodpovedný,  sám  formuluje  a   volí  si,  ako  a  čo  sa  učí.   je  zodpovedný  za  pestrosť   vo  vyučovaní  rôznych  skupín   učiacich  sa.   je  zodpovedný  za  úpravu  vyučovania   na  základe  učebných  potrieb   jednotlivých  učiacich  sa.   stanovuje  si  ciele  v  učebnom  pláne   a  s  pomocou  učiteľa  hodnotí,  ako   napreduje  na  ceste  vzdelávaním.   stanovuje  rovnaké  ciele  pre  rôzne   skupiny  učiacich  sa  ako  pre  celú   triedu.   stanovuje  rovnaké  ciele  pre  všetkých   učiacich  sa  ako  pre  jednotlivcov,  ktorí   dostávajú  individuálnu  podporu.   nadobúda  zručnosti  potrebné   na  zvolenie  vhodnej  technológie  a   zdrojov  na  podporu  a  prehĺbenie   svojho  učenia  sa.   vyberá  technológiu  a  zdroje   na  rozvoj  v  rámci  učebných   potrieb  rôznych  skupín  učiacich   sa.   vyberá  technológiu  a  zdroje  na  rozvoj   v  rámci  učebných  potrieb  učiaceho  sa   ako  jednotlivca.   buduje  si  sieť  kolegov,  odborníkov  a   učiteľov,  ktorí  mu  poskytujú  pomoc   a  podporu  v  učení  sa.   poskytuje  podporu  skupinám   učiacich  sa,  ktorí  sa  naňho   spoliehajú  pri  učení  sa.   rozumie,  že  učiaci  sa  ako  jednotlivec   je  závislý  na  jeho  podpore  pri  učení   sa.   ovláda  prácu  s  obsahom  v  rámci   systému  kompetencií.   monitoruje  učenie  sa  na  základe   Carnegieho  jednotky  (čas   strávený  na  vyučovaní)  a  úrovne   známok.   monitoruje  učenie  sa  na  základe   Carnegieho  jednotky  (čas  strávený   na  vyučovaní)  a  úrovne  známok.   sa  stáva  samostatným  odborníkom   v  učení  sa,  ktorý  sleduje  svoje   napredovanie  a  hodnotí  učenie  sa   na  základe  výbornej  práce   s  obsahom  a  výborných  zručností.   využíva  údaje  a  hodnotenia   na  úpravu  vyučovania  pre  skupiny   učiacich  sa  a  poskytuje  spätnú   väzbu  jednotlivým  učiacim  sa,  aby   napredovali  v  učení  sa.   využíva  údaje  a  hodnotenia   na  meranie  napredovania  v  tom,  čo   sa  učiaci  sa  naučil  a  nenaučil,  aby   rozhodol  o  ďalších  krokoch  v  rámci   jeho  učení  sa.   Hodnotenie  AKO  a  PRE  učenie   s  minimálnym  hodnotením  učenia   Hodnotenie  učenia  a  PRE  učenie   Hodnotenie  učenia   Tabuľka  personalizácia  vs.  diferenciácia  vs.  individualizácia  (v3)  od  Barbary  Brayovej  a   Kathleen  McClaskey.  Verzia  3  je  licencovaná  podľa  licencie    Creative  CommonsAttribution-­‐NonCommercial-­‐ NoDerivs  3.0  Unported  License  Túto  tabuľku  a  jej  aktualizácie  nájdete  na:  http://bit.ly/PDIchartv3.  Pre  povolenie   na  reprodukciu  a  šírenie  kópií,  uvádzanie  na  webstránke  alebo  stránke  kurzu  alebo  zahrnutie  v  publikácii,   kontaktujte,  prosím,  Kathleen.  McClaskey  na  adrese  khmcclaskey@gmail.com.    

×