Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

математик ( пирамид )

4,022 views

Published on

  • Be the first to comment

математик ( пирамид )

  1. 1. Пирамидын эзэлхүүнийг олъё өндөр h = 8 м апофем a = 4 м суурийн ирмэг s = 6 м Эзэлхүүн = 1/3 (суурийн талбай) (өндөр) = 1/3 ( 60м2)(8м) = 160 м3 Суурийн талбай = ½ Pa = ½ (5)(6)(4) = 60 m2
  2. 2. Пирамидын гадаргуугийн талбайг олцгооё. өндөр h = 8 м апофем a = 4 м суурийн ирмэг s = 6 м Гадаргуугийн талбай = суурийн талбай + 5 (нэг хажуу талсын талбай) Суурийн хэлбэрээс хамааран талбайг олно! 5 талтын талбай нь = ½ Pa = ½ (5)(6)(4) = 60 м2
  3. 3. Хажуу талсын хэлбэрээс хамааран талбайг олно! Гурбалжины талбай = ½ суурь (өндөр) = ½ (6)(8.9) = 26.7 м2 Анхаар! Гурвалжины өндөр нь байгуулагчийн өндөртэй тэнцүү байна2 = h2 + a2 = 82 + 42 = 80 м2 Пирамидийн гадаргуугийн талбай Пирамидын гадаргуугын талбай нь = 60 м2 + 5(26.7) м2 = 60 м2 + 133.5 м2 = 193.5 м2
  4. 4. Пирамидын огтлол: 1.Суурьтай параллель огтлогдсон пирамидыг огтлогдсон пирамид гэнэ 2. Пирамидын өндөр, хажуу ирмэгийг дайран огтолсныг огтлогч хавтгай гэнэ.

×