Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Neggishuunt

287 views

Published on

6-7 angi

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Neggishuunt

 1. 1. Зөвхөн үржих ба зэрэг дэвшүүлэх үйлдэл орсон Коэф• Хувьсагч 2011 он
 2. 2. Замаа сонгоно уу?
 3. 3. 1) 6a2∙4a6 3) 4) (а3 )4 24a8 а12 . 100 0 1 507 36 8 dx Н C Й A 2) (2x 2d) 3 1
 4. 4. МЭ VIII зуунд амьдарч байсан Арабын математикч Мухамеда Ал-Хорезми “ Китаб аль жебрваль мукабала” номын нэрнээс алгебрын шинжлэх ухааны нэр үүсчээ..
 5. 5. 1 2 3 4 5 6
 6. 6. ? 5a2x; -3a4 ; 3x-y2; xy2+7 12y-x5; 9c Зөвхөн үржих ба зэрэгт дэвшүүлэх үйлдэл оролцсон Нэмэх хасах үржих зэрэгт дэвшүүлэх үйлдэл оролцсон 5a2x; -3a4 ; 9c 3x-y2; xy2+7 12y-x5
 7. 7. Нэг гишүүнт гэж юу вэ?
 8. 8. Нэг гишүүнтийн стандарт бичлэг ?
 9. 9. Алгебрийн илэрхийлэл гэж юу вэ?
 10. 10. Нэг гишүүнтийг нэг гишүүнтээр үржих?
 11. 11. Нэг гишүүнтийн зэрэг гэж юу вэ?
 12. 12. 1)Тоо , хувьсагч эсвэл тоон болон хувьсагч суурьтай зэргийн үржвэрийг нэг гишүүнт гэнэ = 2) Тоон үржигдэхүүнийг коэффициент гэх ба хамгийн эхэнд бичнэ. 3) Хувьсагчийн зэргийн илтгэгчүүдийн нийлбэрийг нэг гишүүнтийн зэрэг гэнэ. xaa 32 84  32a5x Нэг гишүүнт? • Зэрэг нь 5+1=6 • Коэф нь 32
 13. 13. 1) Хувьсагчийн зэргийн илтгэгчийг буурах эрэмбээр бичсэн нэг гишүүнтийг стандарт бичлэгтэй нэг гишүүнт гэж хэлнэ. 2) Хувьсагчийн зэргийн илтгэгчүүд нь харгалзан тэнцүү байх нэг гишүүнтүүдийг төсөөтэй гишүүд гэнэ; 7a2b3 ба 18b3a2 7a5b8 = 7b8a5. 9xy۰(-2yx3) = -18x4y2 Нэг гишүүнтийн стандарт бичлэг, Нэг гишүүнтүүдийг үржих ?.
 14. 14. 12y2 x x 3х2 +8.хy 7хy + 2x2 4y (3x+2y) 5a3b2 алгебрийн илэрхийлэл ? 1) Тоо болон хувьсагчийг ядаж нэг үйлдлийн тэмдгээр холбосон бичлэгийг алгебрийн илэрхийлэл гэнэ. 4) Бүхэл илэрхийллийг нэг ба олон гишүүнт гэж ангилна. 2) Алгебрийн илэрхийлэл бүхэл ба бутархай хэлбэртэй байж болно 3х2 +8.хy Зөвхөн үржих ба зэрэгт дэвшүүлэх үйлдэл оролцсон Нэмэх хасах үржих зэрэгт дэвшүүлэх үйлдэл оролцсон 5a2x; -3a4 ; 9c Нэг гишүүнт 3x-y2; xy2+7 12y-x5 олон
 15. 15. 5xy3)4xyz 5xz 3 2 2) .12ab1) 3 25 3   болгооройбичлэгтэйСтандарт олзэргийгc 5 -- 25 3 10 xz zxy 24 20 хариу хариу хариу
 16. 16. 3 7m 7 Нэг гишүүнтийг ол. 2 2 1 mn 23 2 7 nm 2 7m
 17. 17. -18b2 Стандарт бичлэгт оруул?  22 92 bb 18b4 -18b4
 18. 18. Ширхэг нь 200 төгрөгийн үнэтэй харандаа х ширхэгийг авахад нийт үнийг илэрхийлнэ.
 19. 19. Сурах бичгийн дасгал № 65-67

×