Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Тест-21 Стандарт олимпиад
6-р анги хугацаа – 40 минут
Хариултын хүснэгт
1-10-р бодлого нь тус бүр 2 оноотой .
1.( а. 3 б. ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

6 angi test 2014net

4,827 views

Published on

  • Be the first to comment

6 angi test 2014net

  1. 1. Тест-21 Стандарт олимпиад 6-р анги хугацаа – 40 минут Хариултын хүснэгт 1-10-р бодлого нь тус бүр 2 оноотой . 1.( а. 3 б. 1 в. 2 г. 4 2. 37 хэдэн хуваагчтай бэ? а. 37 б. 1 в. 2 г. 0 3. Дараах дарааллийг үргэлжлүүлэн дараагийн гурван тоог ол? 5,8,13,20, … … ... а. 23,28,35 б. 29,40,53 в.25,28,33 г. 27,34,41 4. 7-оор эхэлсэн хоёр оронтой тоо нь 3 ба 5-д нэгэн зэрэг хуваагдаж байхын тулд нэгжийн оронд нь ямар тоо байх ёстой бэ? а. 0 б. 2 в. 5 г. 8 5. 9-д хуваагддаг дөрвөн оронтой тооны хамгийн багa ба хамгийн их тоонуудын нийлбэрийг ол.? а. 11009 б. 11007 в. 10009 г. 11107 6. A={2;1;0;4;6} B={3;1;4;5} C={2;0;4;6} бол (A∩B)υC=? а. 0;4;6 б. 1;0;3;2 в. 1;2;4;0;6 г. 2;0;6;4 7. Хоногт цаг ба минутын зүү хэдэн удаа давхцах бэ? а. 20 б. 21 в. 22 г. 23 8. 10 -ийн баруун зүүн талд нэг нэг цифр бичиж 36-д хуваагдах тоо үүсгэ. а. 6104 б. 4106 в. 4104 г. 3106 9. (ав) ба (ва) нь 2 оронтой тоонууд, (ав+ва)=77 ба а-в=3 бол а-хэд бэ? а. 2 б. 4 в. 5 г. 6 10. а•в=18 ба а•с=24 бол а+в+с хамгийн ихдээ хэд байх бэ? а. 13 б. 23 в. 17 г. 13 11-20-р бодлого нь тус бүр 3 оноотой 11. Аавын нас хүүгийнхээс 5 дахин их ба 12 жилийн дараа аавын нас 37 болох бол хүү одоо хэдэн настай бэ? а. 5 б. 6 в. 7 г. 8 12. Ямар тооны 20%-ийн нь 20%-нь 20 байх бэ? а. 400 б. 450 в. 500 г. 600 13. Дэлгүүр 30%-ийн хямдрал зарласныхаа дараа 10% хямдрал дахин зарлав, дэлгүүр нийт хэдэн хувийн хямдрал зарласан бэ? а. 40 б. 39 в. 37 г. 33 14. Тоонууд зүүнээс баруун тийш нэг зүй тогтолтой, дээрээс доошоо өөр зүй тогтлоор холбогдсон бол х+y хэд байх бэ? а. 901 б. 803 в. 721 г. 421 15. Дараах тоонуудын аль нь 105-ын анхны тоон задаргаанд орох бэ? а. 1 б. 7 в. 9 г. 35 16. Аль нь үнэн бэ? а. c<b бол a+c > a+b б. *9 >100 в. 1* > 9 г. c<b бол a-c < a-b 17.Цагаан ба улаан өнгийн 15 сарнайтай баглаа байв. Цагаан сарнайн тоо улаан сарнайн тооны 0.25-тай тэнцүү бол баглаанд хэдэн улаан сарнай байсан бэ? а. 8 б. 6 в. 9 г. 12 18. Тоог 2.5 дахин ихэсгээд, гарсан үржвэрээс анх байсан тооны хагасыг хасахад, анх байсан тооноос 1.99-өөр их тоо гарав. Анх байсан тоог ол? а. 2 б. 7,96 в. 1,4 г. 1,99 19. Үржвэр нь 67200, хамгийн их ерөнхий хуваагч нь 40 байх тоонуудын хамгийн бага ерөнхий хуваагдагчийг ол? а. 1860 б. 1680 в. 6720 г. 1600 20. Нохой 140м зайд байгаа туулайг хараад хөөв. Нэгг хайрайхдаа нохой 7 м , туулай 5м зайг туулна. Хэд харайгаад нохой туулайг гүйцэх вэ? А. 70 Б.23 В.50 Г. 64 х 180 30 25 5 у

×