12 жилийн 8.төлөвлөгөө

7,537 views

Published on

Мэдээлэл зүй 7-8

  • Be the first to comment

12 жилийн 8.төлөвлөгөө

  1. 1. Батлав: Сургалтын менежер: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /Л.Цэцгээ/ 12 жилийн 8-р ангийн мэдээлэл зүйн хичээлээр үзэх агуулгын нэгж сэдвийн хуваарилалт Ули рал 7хо ног Нэгж хичээл Ээлжит хичээлийн сэдэв цаг Улир алд 1-рулирал 1 А-1 МХТ-ийн үндсэн ойлголтууд 2 цаг Мэдээлэл –Компьютер хөгжил 1 9цаг 2 Техник хангамж ба програм хангамж 1 3 А-2 Компьютер ашиглах ба файлтай ажиллах 2 цаг Үйлдлийн систем 1 4 Файл ба хавтас зохион байгуулах 1 5 А-8 Зураг боловсруулалт 5 цаг Зургийн хэрэглээ 1 6 Зурагтай ажиллаж эхлэх 1 7 Давхарга 1 8 Давхарга 1 9 Давхарга 1 2-рулирал 10 А-3 Текст мэдээлэл боловсруулах , мэдээллийн загвар 4 цаг Текстэн мэдээлэл боловсруулалтын програм ашиглах 1 9цаг 11 Текстэн мэдээлэл боловсруулалтын програм ашиглах 1 12 Объект, геометр, математик, бүтцийн загвар ба логик загвар 1 13 Мэйл нэгтгэх 1 14 Шугаман ба салаалсан алгоритм 2 цаг Шугаман, салаалсан алгоритм 1 15 Шугаман, салаалсан алгоритмын шинж чанарыг тодорхойлох 1 16 А-7 Веб хуудас интернет ашиглах 3 цаг Сүлжээ, интернет ашиглах 1 17 Өдөр тутмын амьдрал дахь МХТ , хамгаалалт, хууль 1 18 Э-мэйл 1 3-рулирал 19 А-6 Үзүүлэн бэлтгэх ба дуун, хөдөлгөөнт дүрсэн мэдээлэл боловсруулах Математик, геометр , бүтцийн загвар , загварын төрөл 8 цаг Үзүүлэн бэлтгэх програмыг ашиглах 1 9цаг 20 Үзүүлэнд бүдүүвч оруулах 1 21 Үзүүлэнд хүснэгт оруулах 1 22 Үзүүлэнд диаграм оруулах 1 23 Мэдээллийн загвар 1 24 Мэдээллийн загвар ба загварчлал 1 25 Дуу дүрс бичлэг оруулах 1 26 Үзүүлэнг хянаж толилуулах 27 Сорил 1 4-рулирал 28 А-4 Хүснэгтэн мэдээлэл боловсруулах 8 цаг Хүснэгтэн мэдээлэл 1 8цаг 29 Хүснэгтэн мэдээлэл боловсруулдаг хэрэглээний програм ашиглах 1 30 Ажлын хуудас зохион байгуулах хүснэгтийн нүд 1 31 хэлбэржүүлэлт 1 32 Томъѐо ба функц 1 33 Томъѐо ба функц 1 34 График диаграм 1 35 Ажлын хуудсыг тохируулах ба хэвлэх 1 Нийт 8 нэгж 35 35
  2. 2. Батлав: Сургалтын менежер: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /Л.Цэцгээ/ 11 жилийн 7-р ангийн мэдээлэл зүйн хичээлээр үзэх агуулгын нэгж сэдвийн хуваарилалт Ули рал 7хо ног Нэгж хичээл Ээлжит хичээлийн сэдэв цаг Улир алд 1-рулирал 1 А-1 МХТ-ийн үндсэн ойлголтууд 9 цаг Техник хангамж 1 9цаг 2 Програм хангамж 1 3 Мэдээллийн технологи 4 Технологи бол хүний үйл ажиллагааг хөнгөвчилдөг үйл явц ,арга буюу хэрэгслэл 5 Мэдээллийн технологийн хэрэглээ/Хялбар програм 6 МТ хэрэглээ тоглоомын програмууд 7 МТ хэрэглээ Бичвэрийг хурууны зөв байрлалаар компьютерт оруулах 1 8 Гарын горим сольж крилл ба латин үсгээр компьютерт оруулах 1 9 Ажлын байрны зохион байгуулалт ба эрүүл ахуй 2-рулирал 10 А-2 Компьютер ашиглах ба файлтай ажиллах 3 цаг Үйлдлийн систем 1 9цаг 11 Файл ба хавтас зохион байгуулах 1 12 Түгээмэл хэрэглэгддэг технологиуд 1 13 А-3 Текст мэдээлэл боловсруулах , мэдээллийн загвар 6 цаг Технологи сонголт 1 14 Баримттай ажиллах 1 15 Баримт үүсгэх 1 16 Параграф 1 17 1 18 1 3-рулирал 19 Үргэлжлэл 2 цаг График объект 1 9цаг 20 Хэвлэхэд бэлтгэх 1 21 А-5 Зураг боловсруулалт 7 цаг Зурагтай ажиллах Нээх, шинэ хуудасны параметрүүд 1 22 Зургийн объект үүсгэх засварлах, print screen 1 23 Веб , зургийн сангаас авсан зургаа хадгалах, 1 24 Үндсэн үйлдлүүд тохиргоо, томсгох багасгах өнгө сонгох зурах 1 25 Зурагийг бүхэлд нь ба хэсэгчлэн сонгох 1 26 Эргүүлэх, Зөөх, тасалж авах 27 Будах хэрэгслэлүүд, соруул, бийр, баллуур, Гаралт хэвлэлт 1 4-рулирал 28 А-6 Үзүүлэн бэлтгэх ба дуун, хөдөлгөөнт дүрсэн мэдээлэл боловсруулах 4 цаг Үзүүлэн бэлтгэх програмыг ашиглах 1 8цаг 29 Бичвэр боловсруулах хэлбэржүүлэх 1 30 График объект нэмж оруулах 1 31 Үр дүнгээ бэлтгэх Эффект, слайдыг ахуулах хэлбэрүүд, нийтэд хүргэх 1 32 Веб хуудас интернет ашиглах 4 цаг Интернет 1 33 Веб браузер, хайлтын систем 1 34 Электрон харилцаа 1 35 Э-мэйл ашиглах 1 Нийт 8 нэгж 35 35

×