Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

10test

2,034 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

10test

  1. 1. Олимпиад ТЕСТ 21 10-р анги. Шифр. . . . . . Гүйцэтгэх хугацаа –40 минут. Амжилт хүсье. 1-10-р бодлого нь тус бүр 2 оноотой шүү. 1. Дөрвөн өнцөгт ABCD ийн талууд AB = 11, BC = 7, CD = 9, AD = 3, ба өнцөг A ба C – нь тэгш бол энэ дөрвөн өнцөгтийн талбайг ол. А : 30; Б : 44; В : 48; Г : 52; Д :60 2. 30 х 30 х 50 хэмжээтэй цаасан хайрцгийг ижил хэмжээтэй шоогоор дүүргэжээ. Энэ шоо хамгийн багадаа хэдэн ширхэг орох вэ? Шооны бүх талууд ижил хэмжээтэй. А : 150; Б : 30; В : 45; Г : 75; Д.45000 3. Чихрийн үнэ 15 төг байв. Энэ үнэ 20% нэмэгдсэний дараа 100 төгрөгөөр хамгийн ихдээ хэдэн чихэр авах вэ? А. 6 Б.7 В.4 . Г.5 Д. 10 4. Муур өөрийнхээ 7 харайх зайд байсан хулганыг хараад хөөв. Муурыг 1 харайж байхад Хулгана 3 харайна.Муурын 1 харайлтын урт хулганы 10 харайлтын урттай тэнцүү бол муур хэд харайгаад хулганыг барих вэ? А. 7 Б.8 В. 9 Г.10 Д.16 5. 100 хүртэлх тоонууд дотроос 1 тоо сонгон авахад 7 ба 13 ийн алинд ч хуваагддаггүй байх магадлалыг ол. А. 0.8 Б. 0.83 В 0.7 Г. 0.78 Д.0.79 6. . |х2 – 4| + |х2 – 5х+6| = 0 х=?2 7. 4а ба –а ийг жиш : Хариу . . ..a>0 үед 4a>-a ; a<0 үед 4a<-a 8. | х+4|>-в2 Тэнцэтгэл бишийг бод. Хариу: в=0 бол х≠-4 в≠0 бол x€]-∞;+∞[ 9 10. 7 оос эхлээд хичнээн дараалсан 7 д хуваагддаг тоонуудыг авбал нийлбэр нь 252 болох вэ? А. 6 Б.7 В.8 Г.9 Д.11 11-20-р бодлого нь тус бүр 3 оноотой шүү. 11. 6 см радиустай тойрог байв. Уг тойргийн төвөөс 3 см зайд орших хөвчийн уртыг ол. А. 8 см Б. 4 см В. см Г. см Д. 6 см 12. 0.15(63) энгийн бутархай болго. Хариу: 13. х х х A.(-∞;-3]U ( 3; ∞) Б. (-∞;-2]U (3; ∞) В. (-∞;-2]U [0.5; ∞) Г. [0.5; 3] Д. [-2;3) 1 4. ба g(x)= бол (f•g)(x)=? А. Б. B. 15 . f(x)=2x2 +5 , g(x)= бол (f•g-1 )(x)=37 тэгшитгэл бод. А. 5; 2 Б. 0,8 ; 2,4 В. 0.5; 1.4 16. аx>5 бол х ийг ол. А. x>5/a Б. x<5/a B. хариу алга зөв хариу нь .a>0 бол x>5/a ; a<0 бол x<5/a. 17.А хотоос В хот руу усан онгоц Волга мөрнөөр урсгал дагуу 5 хоног, В хотоос А хот руу урсгал сөрж 7 хоног явдаг. Харин А хотоос гарсан урсгал дагуу хөвж яваа модон сал хэдэн өдрийн дараа В хотод очих вэ? А.12 Б.18 В.27 Г.30 Д. 35 18. Хоёр машин нэг чиглэлд хар замаар 80км/ц хурдтай хоорондоо 24 метр зай барьж явлаа. Гэтэл шороон зам руу ороход тэдний хурд 50 км/ц болж буурав. Машинуудын хоорондох зай хэдэн метр болсон бэ? А.10 м Б.15 м В. 8 м Г.24 м Д. 32 м 19.x2 +(a-2)x+a-4=0 тэгшитгэлийн 2 язгуурын квадратын нийлбэр хамгийн бага байхаар а- ийн утгыг ол. А. 7 Б.4 В.5 Г.3 Д. 6 20 . Нэг саванд 1100 -ын 5л ус ба нөгөө саванд 500 ын 7л ус байв. Энэ 2 усыг нийлүүлбэл усны температур хэдэн градус болох вэ? А. 650 Б. 700 В. 750 Г. 800

×