Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Функцийг шинжилж
график байгуулах
Roya
l
Функцийг шинжилж график
байгуулахдаа дараах дэс дараалалаар
шинжилж байгуулна.
1.Функцийн тодорхойлогдох мужийг
олно.
2. Ф...
6.Сэжигтэй цэгүүдээсээ экстремумын
цэгүүдийг олж, экстремумын утгыг
бодож гаргана.
7. Функцийн график тэнхлэгүүдтэй
огтолц...
Функцийг шинжилж график
байгуулах
910 24
xxxf 42
x
x
xf
1. Функцийн тодорхойлогдох
мужыг олох
Энэ функцийн
Тодорхойлогдох муж нь:
910 24
xxxf
;fD
.
2. Функцийн тэгш, сондгойг
тогтоох нь:
Болох тул тэгш функц. График ординат
тэнхлэгийн хувьд тэгш хэмтэй байрлана.
xfxxxxx...
3. Функцийн уламжлалыг олно.
54204 23
xxxxxf
910 24
xxxf
4. Сэжигтэй цэгүүд болон уламжлал дээр үл
орших цэгийг олно.
Сэжигтэй цэгийг олохдоо уламжлалыг 0-тэй тэнцүүлж
олдог. Иймд...
Уламжлалын тэмдгийг тодорхойлж өсөх,
буурах завсарыг тодорхойлхын тулд:
054 2
xxxf 5,0 xx
5. Функцийн өсөх, буурах
завсар
...
0 55
26432034204 33
xxxf
1612014204 33
xxxf
1912014204
33
xxxf
6. Сэжигтэй цэгүүдээсээ эксремумын
(max, min)цэгүүдийг олох
max
min
0 55
..
66951055
24
f
9901000
24
f
66951055
24
f
min
m...
7. Функцийн график тэнхлэгүүдтэй
огтолцсон цэгийг олно.
0;3,0;1,0,1,0;3 EDCB
3,1,1,3
01133
0910
4321
24
xxxx
xxxx
xx
0y
91...
8. График байгуулах
1. Тодорхойлог-
дох муж
2. Оройн цэг
болох max ба
min
3. Огтолцох
цэгүүдийг олох
Гэх дэс
дараалалаар
г...
Функцийг шинжилж график
байгуулах
910 24
xxxf
42
x
x
xf
1. Функцийн тодорхойлогдох
мужыг олох
.
42
x
x
xf
Энэ функцийн тодорхой-
логдох мужийг олохын тулд:
босоо асимптот
2. Функцийн тэгш, сондгойг
тогтоох нь:
болох тул тэгш функц. График
координатын эхтэй тэгш хэмтэй
байрлана.
42
x
x
xf
3. Функцийн уламжлалыг олно.
42
x
x
xf
22
2
22
2
2
4
4
4
24
4 x
x
x
xxx
x
x
xf
4. Сэжигтэй цэгүүд болон уламжлал дээр үл
орших цэгийг олно.
Сэжигтэй цэгийг олохдоо уламжлалыг 0-тэй тэнцүүлж
олдог. Иймд...
5. Функцийн өсөх, буурах
завсар
Энэ мужид функц буурна.
Энэ мужид функц өснө.
0;22;
;20;2
6. Сэжигтэй цэгүүдээсээ эксремумын
(max, min)цэгүүдийг олох
..
Уламжлал шийдгүй
учир сэжигтэй
(max, min) цэг
байхгүй.
7. Функцийн график тэнхлэгүүдтэй
огтолцсон цэгийг олно.
0;2,0,0,0;2
0y
0y0x
42
x
x
xf
0
40
0
0f
4
0 2
x
x
0x 2x
8. График байгуулах
Функцийг шинжилж график
байгуулах
910 24
xxxf 42
x
x
xf
функц шинжлэх график байгуулах
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

функц шинжлэх график байгуулах

8,087 views

Published on

 • Be the first to comment

функц шинжлэх график байгуулах

 1. 1. Функцийг шинжилж график байгуулах Roya l
 2. 2. Функцийг шинжилж график байгуулахдаа дараах дэс дараалалаар шинжилж байгуулна. 1.Функцийн тодорхойлогдох мужийг олно. 2. Функцийн тэгш, сондгойг тогтооно. 3. Функцийн уламжлалыг олно. 4. Сэжигтэй цэгүүд болон уламжлал дээр үл орших цэгийг олно. 5. Функцийн өсөх ба буурах завсрыг олно.
 3. 3. 6.Сэжигтэй цэгүүдээсээ экстремумын цэгүүдийг олж, экстремумын утгыг бодож гаргана. 7. Функцийн график тэнхлэгүүдтэй огтолцсон цэгийг олно. 8. Функцийн графикаа байгуулна.
 4. 4. Функцийг шинжилж график байгуулах 910 24 xxxf 42 x x xf
 5. 5. 1. Функцийн тодорхойлогдох мужыг олох Энэ функцийн Тодорхойлогдох муж нь: 910 24 xxxf ;fD .
 6. 6. 2. Функцийн тэгш, сондгойг тогтоох нь: Болох тул тэгш функц. График ординат тэнхлэгийн хувьд тэгш хэмтэй байрлана. xfxxxxxf 910910 2424
 7. 7. 3. Функцийн уламжлалыг олно. 54204 23 xxxxxf 910 24 xxxf
 8. 8. 4. Сэжигтэй цэгүүд болон уламжлал дээр үл орших цэгийг олно. Сэжигтэй цэгийг олохдоо уламжлалыг 0-тэй тэнцүүлж олдог. Иймд: болно. 054204 23 xxxxxf 5,0 xx
 9. 9. Уламжлалын тэмдгийг тодорхойлж өсөх, буурах завсарыг тодорхойлхын тулд: 054 2 xxxf 5,0 xx 5. Функцийн өсөх, буурах завсар 05 5
 10. 10. 0 55 26432034204 33 xxxf 1612014204 33 xxxf 1912014204 33 xxxf
 11. 11. 6. Сэжигтэй цэгүүдээсээ эксремумын (max, min)цэгүүдийг олох max min 0 55 .. 66951055 24 f 9901000 24 f 66951055 24 f min max min 16;5N 16;5M 9;0A
 12. 12. 7. Функцийн график тэнхлэгүүдтэй огтолцсон цэгийг олно. 0;3,0;1,0,1,0;3 EDCB 3,1,1,3 01133 0910 4321 24 xxxx xxxx xx 0y 910 24 xxxf 9y0x 9,0A
 13. 13. 8. График байгуулах 1. Тодорхойлог- дох муж 2. Оройн цэг болох max ба min 3. Огтолцох цэгүүдийг олох Гэх дэс дараалалаар графикаа байгуулна.
 14. 14. Функцийг шинжилж график байгуулах 910 24 xxxf 42 x x xf
 15. 15. 1. Функцийн тодорхойлогдох мужыг олох . 42 x x xf Энэ функцийн тодорхой- логдох мужийг олохын тулд: босоо асимптот
 16. 16. 2. Функцийн тэгш, сондгойг тогтоох нь: болох тул тэгш функц. График координатын эхтэй тэгш хэмтэй байрлана. 42 x x xf
 17. 17. 3. Функцийн уламжлалыг олно. 42 x x xf 22 2 22 2 2 4 4 4 24 4 x x x xxx x x xf
 18. 18. 4. Сэжигтэй цэгүүд болон уламжлал дээр үл орших цэгийг олно. Сэжигтэй цэгийг олохдоо уламжлалыг 0-тэй тэнцүүлж олдог. Иймд: шийдгүй учир сэжигтэй цэг байхгүй. 0 4 4 4 24 4 22 2 22 2 2 x x x xxx x x xf 404 22 xx
 19. 19. 5. Функцийн өсөх, буурах завсар
 20. 20. Энэ мужид функц буурна. Энэ мужид функц өснө. 0;22; ;20;2
 21. 21. 6. Сэжигтэй цэгүүдээсээ эксремумын (max, min)цэгүүдийг олох .. Уламжлал шийдгүй учир сэжигтэй (max, min) цэг байхгүй.
 22. 22. 7. Функцийн график тэнхлэгүүдтэй огтолцсон цэгийг олно. 0;2,0,0,0;2 0y 0y0x 42 x x xf 0 40 0 0f 4 0 2 x x 0x 2x
 23. 23. 8. График байгуулах
 24. 24. Функцийг шинжилж график байгуулах 910 24 xxxf 42 x x xf

×