Senarai doa al-mathurat sughro - dengan terjemahan

38,394 views

Published on

Ayat-ayat al-Quran dan Doa-doa yang terdapat di dalam helaian ini adalah seperti yang terdapat di dalam applikasi m-mathurat. Kami juga menyertakan suara bacaan al-Ma’thurat di dalam applikasi mobil tersebut. Sila muat-turun dari:
http://bit.ly/mathurat

Published in: Spiritual
0 Comments
8 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
38,394
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
43
Actions
Shares
0
Downloads
519
Comments
0
Likes
8
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Senarai doa al-mathurat sughro - dengan terjemahan

 1. 1. Senarai Doa-doa al-Mathurat Sughrohttp://fb.com/mmathurathttp://m-mathurat.com01. Surah Al-FatihahAku berlindung dengan Allah yang Maha Mendengarlagi Maha Mengetahui daripada gangguan syaitanterkutuk.(1) Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagiMaha Pengasih.(2) Segala puji bagi Allah (SWT), Tuhan SemestaAlam.(3) Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.(4) Yang menguasai hari pembalasan (kiamat).(5) Hanya Engkaulah yang kami sembah, danEngkaulah sahaja kami mohon pertolongan.(6) Tunjukkanlah kami jalan yang lurus,(7) (iaitu) jalan orang-orang yang Engkauanugerahkan nikmat kepada mereka; bukan (jalanmereka yang dimurkai) dan bukan pula jalan orangyang sesat.Fadhilat WiridDalam satu hadith yang diriyawatkan oleh Ubai IbnKaab (ra) sesungguhnya Rasulullah (SAW) bersabda"Demi nyawaku yang di dalam kekuasaan-Nya, tidakada satu surah Taurat, dalam Injil, dalam Zabur dandalam Al - Furqan seumpamanya (Al-Fatihah).Sesungguhnya ia tujuh ayat yang diulang-ulangkan dari Al-Quran al-Azim yang diberikankepada aku."
 2. 2. 02. Al-Baqarah (1-5)(1) Alif, Laam, Miim.(2) Kitab (Al-Quran) ini tidak ada sebarang keraguanpadanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa(3) Iaitu mereka yang beriman kepada yang ghaib,yang mendirikan solat dan menafkahkan sebahagianrezeki mereka yang Kami anugerahkan kepadameraka(4) Dan mereka yang beriman kepada kitab (Al-Quran) yang telah diturunkan kepadamu dan yangditurunkan sebelummu serta mereka yakin akanadanya (kehidupan) akhirat(5) Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dariTuhannya mereka dan merekalah orang-orang yangberuntung.Fadhilat WiridTiap pekerjaan yang penting yang tidak dimulakandengan bacaan Basmalah maka ia kurang berkat.Sesiapa yang membaca sepuluh ayat dari surah Al-Baqarah pagi hari, tidak dihampiri oleh syaitan hinggake petang dan jika ia membaca seperti itu di petanghari, tidak akan dihampiri syaitan hingga ke pagi dantidak akan ia lihat sesuatu yang tidak diingini padaanak buahnya dan harta bendanya.-Hadith riwayat Ibn Masud (ra)
 3. 3. 03. Al-Baqarah 255 (Ayat Al-Kursi)Dialah Allah, tiada Tuhan yang sebenarnya disembahmelainkan Dia yang sentiasa hidup lagi sentiasamengurus hamba-Nya sendirian, tidak dipengaruhioleh mengantuk dan tidur. Dialah yang mempunyaisegala di langit dan segala di bumi, siapakah geranganyang memberikan syafaat di sisi-Nya dengan haktidak dengan keizinan-Nya? Tuhan mengetahui apayang di hadapan mereka dan mereka tidak meliputi(mengetahui) sesuatu dari ilmunya melainkan barangyang dikehendaki-Nya. Maha Luas Kursi (kerajaan)-Nya meliputi sekalian langit dan bumi. Dan tiadaberat bagi-Nya memelihara keduanya dan dialahYang Maha Tinggi lagi Maha Agung.Fadhilat WiridDalam hadith yang lain yang diriwayatkan oleh IbnMasud (RA), Rasulullah (SAW) bersabda: "... sesiapayang membaca sepuluh ayat ini: Empat di awal surahAl - Baqarah, ayat Kursi, dan dua ayat berikutnya danakhir surah Al - Baqarah, maka rumahnya akanselamat daripada dimasuki syaitan hingga ke pagihari."
 4. 4. 04. Al-Baqarah 256-257(256)Tiada paksaan dalam agama (Islam), keranatelah nyata kebenaran (Islam) daripada kesesatan(kufur). Oleh itu orang yang tidak mempercayaaitaghut dan beriman kepada Allah, dia berpegangkepada simpulan (ajaran agama) yang teguh sertatidak akan putus. Dan ingatlah, Allah Mahamendengar, lagi Maha mengetahui.(257)Allah Pelindung(Yang mengawal danmenolong) orang beriman. Ia mengeluarkan merekadaripada kegelapan (Kufur) kepada cahaya(Iman).Dan orang kafir, penolong-penolong mereka ialahtaghut yang mengeluarkan mereka daripada cahaya(Iman)kepada kegelapan (Kufur). Mereka itulah ahlineraka. Mereka Kekal di dalamnya.
 5. 5. 05. Al-Baqarah 284-285(284) Kepunyaan Allah segala apa yang ada di langitdan di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang didalam hatimu atau kamu menyembunyikannya,nescaya Allah (SWT) akan membuat perhitungandengan kamu tentang perbuatan kamu itu. Maka,Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya danmenyiksa siapa yang dikehendaki-Nya. Dan AllahMaha Kuasa atas segala sesuatu.(285) Rasul telah beriman kepada Al-Quran yangditurunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pulaorang-orang yang beriman. Semuanya berimankepada Allah, Malaikat-malaikatNya, kitab-kitabNya,dan Rasul-rasulNya.( Mereka mengatakan): " Kamitidak membezakan antara seseorang pun (denganyang lain) dari Rasul-rasulNya", dan merekamengatakan : " Kami dengar dan kami taat", (Merekaberdoa): " Ampunilah kami ya Tuhan kami dan kepdaEngkaulah tempat kami kembali.
 6. 6. 06. Al-Baqarah 286Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuaidengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (darikebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapatsiksaan (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Merekaberdoa) : "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukumkami jika lupa atau kami bersalah. Ya Tuhan Kamijanganlah Engkau bebankan kami beban yang beratsebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orangyang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlahEngkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggupkami memikulnya. Berikanlah maaf kepada kami.Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kamiterhadap kaum yang kafir."07. Surah Al-IkhlasDengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi MahaPengasih.(1)Katakanlah (Wahai Muhammad): "(Tuhanku) ialahAllah Yang Maha Esa",(2)Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhlukuntuk memohon sebarang hajat.(3)Ia tidak mempunyai anak dan Ia jugak tidakdiperanakkan(4)Dan tidak ada sesiapa pun yang setara denganNyaFadhilat WiridAbdullah bin Khubaib (RA) berkata: Di satu malamgelap dan hujan lebat, kami keluar mencari Rasulullah(SAW) untuk bersama - sama sembahyang dengannyadan kami temuinya lalu baginda bersabda sesuatu,maka saya tidak berjata apa. Kemudian bagindabersabda lagi hingga tiga kali, saya terus berkata:"Wahai Rasulullah, apakah yang saya hendak baca?"Maka baginda bersabda: "Bacalah surah Al - Ikhlas,Al - Falaq, dan Al - Naas waktu petang dan pagi tiga -tiga kali nescaya memadai untuk engkau segalasesuatu."(Riwayat Abu Daud, Tarmidzi dan An - Nasaie)
 7. 7. 08. Surah Al-FalaqDengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi MahaPengasih.(1)Katakanlah (Wahai Muhammad): "Katakanlah:Aku berlindung kepada (Allah) Tuhan yang menciptasekalian Makhluk,(2)daripada bencana para makhluk ciptaan-Nya(3)dan daripada bahaya gelap apabila ia (merangkak)masuk,(4)dan daripada bencana kejahatan makhluk -makhluk yang menghembus - hembus pada pelbagaisimpulan sihir(5)dan daripada kejahatan orang yang dengki apabilaia melakukan dengkinya".09. Surah An-NasDengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi MahaPengasih.(1)Katakanlah (Wahai Muhammad): "Aku berlindungkepada (Allah) Pemelihara sekalian manusia",(2)Yang menguasai sekalian manusia.(3)Tuhan yang layak disembah oleh sekalian makhluk(4)Dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbultenggelam,(5)yang melemparkan bisikan dan hasutan ke dalamhati manusia,(6)(iaitu pembisik dan penghasut) dari kalangan jindan manusia."(Pagi)" Kami hayati pagi ini ya Allah di mana padapagi ini kerajaan alam ini di tanganMu. Puji untukAllah, tidak ada sekutu bagi-Nya. Tidak ada Tuhansebenarnya melainkan Dia. KepadaNya kami bakaldihimpunkan."Fadhilat WiridRasulullah (SAW) selalu membaca ayat tersebut diwaktu pagi dan petang.(Riyawat Ibnu Sunni dan Al - Bazzar)(Petang) " Kami hayati petang ini ya Allah di manapada pagi ini kerajaan alam ini di tangan-Mu. Pujiuntuk Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya. Tidak adaTuhan sebenarnya melainkan Dia. Kepada-Nya kamibakal dihimpunkan."
 8. 8. (Pagi) "Kami hayati suasana pagi ini atas landasanfitrah dan perwatakan Islam. Berpegang kepadakalimah Ikhlas (dan prinsip) keikhlasan. Berpegangkepada agama Nabi-Mu Muhammad (SAW), yangjuga agama bapa kami (Nabi) Ibrahim dengan setulushati. Dan (Nabi) Ibrahim sama sekali bukan seorangyang musyrikin."Fadhilat WiridRasulullah (SAW) selalu mengajar kami (parasahabat) membacanya apabila masuk waktu pagi danpetang.(Dikeluarkan oleh Ibn Abdullah, Imam Ahamad)(Petang) "Kami hayati suasana petang ini ataslandasan fitrah dan perwatakan islam. Berpegangkepada kalimah Ikhlas (dan prinsip) keikhlasan.Berpegang kepada agama Nabi-Mu Muhammad(SAW), yang juga agama bapa kami (Nabi) Ibrahimdengan setulus hati. Dan (Nabi) Ibrahim sama sekalibukan seorang yang musyrikin."(Pagi) "Ya Allah, pagi ini kami kecapi nikmatpemberian-Mu, kesihatan dan perlindungan-Mu,maka sempurnakan nikmat, afiat dan perlindungan-Mu terhadap kami di dunia dan akhirat."Fadhilat WiridDaripada Ibn Abbas (RA), dia berkata bahawa,Rasulullah (SAW) telah bersabda :"Barang siapa yangmembaca pada pagi dan petang sebanyak 3 kali, makaadalah menjadi hak Allah (SWT) menyempurnakannikmat ke atasnya."(Riwayat Ibnu Sunni)(Petang) "Ya Allah, petang ini kami kecapi nikmatpemberian-Mu, kesihatan dan perlindungan-Mu,maka sempurnakan nikmat, afiat dan perlindungan-Mu terhadap kami di dunia dan akhirat."
 9. 9. (Pagi) "Ya Allah, apa saja nikmat yang kami dapatipagi ini dari mana-mana makhlukMu makasebenarnya dari Engkau jua. Tidak ada sekutubagiMu. Puji dan kesyukuran (kami) untukMu."Fadhilat WiridBerkata Abdullah bin Ghanam al-Biyadzi (RA), sabdaRasulullah (SAW): "Sesiapa yang membaca waktupagi dan petang sebanyak 3 kali, menunjukkan iatelah naikkan kesyukuran kepada Allah hari danmalam tersebut."(Petang) "Ya Allah, apa saja nikmat yang kami dapatipetang ini dari mana-mana makhluk-Mu makasebenarnya dari Engkau jua. Tidak ada sekutu bagi-Mu. Puji dan kesyukuran (kami) untuk-Mu.""Wahai Tuhan, untukMu pujian yang setandingdengan kebesaran serta kemuliaan wajahMu dankeagungan kekuasaanMu."Fadhilat WiridDaripada Abdullah bin Umar (RA), Rasulullahbercerita: " Seorang hamba Allah (SWT) membaca(bacaan di atas) maka terasa lemah dua malaikat dantidak tahu bagaimana untuk mencatit ganjarannya,lalu malaikat terus mengadu kepada Allah (SWT),katanya: Ya Allah! Seorang hamba Engkau membacasatu bacaan yang kami tidak tahu bagaimana untukmencatit ganjarannya Firman Allah (SWT): "(Yangmemang mengetahui) Apa yang dibaca olehnya?"Maka jawab malaikat " Ia membaca (bacaan di atas)." Firman Allah : Tulislah sebagaimana yang dibacaoleh hambaKu itu sehingga ia menemui Aku dan Akuakan beri ganjaran dengan bacaannya itu."(Riyawat Imam Ahmad dan Ibnu Majah)"Redhalah aku berTuhankan Allah, beragamakanIslam dan bernabi serta ber-Rasulkan Muhammad."Fadhilat WiridDaripada Abi Salam (RA), iaitu seorang khadam Nabi(SAW), dia berkata: " Aku mendengar Rasulullah(SAW) bersabda: Sesiapa membaca waktu pagi danpetang (bacaan di atas) sebanyak tiga kali adalahmenjadi hak ke atas Allah memberi keredhaan."(Riwayat Abi Daud dan Tarmidzi, An - Nasaie danAl - Hakim)
 10. 10. "(Kami ucapkan) Maha Suci Allah dengan segalatahmidNya, sebanyak makhluk ciptaanNya, serelahatiNya, seberat timbangan ArasyNya dan sebanyaktinta kalimahNya."Fadhilat WiridDaripada Juwairiah Ummul Mukminin (RA)sesungguhnya Rasulullah (SAW) keluar arutempatnya pagi-pagi hari apabila baginda selesaisembahyang subuh dan dia masih dalam masjidnya,kemudian Rasulullah (SAW) balik semula selepasbaginda sembahyang sunat Dhuha. Lalu sabdaRasulullah (SAW) : "Engkau masih berada sepertidalam keadaan masa saya keluar tadi." JawabJuwairiah: "Ya." Maka sabdanya lagi: "Sesungguhnyasaya telah membaca selepas itu empat kalimah(bacaan di atas) sebanyak tiga kali di mana jika bolehditimbangkan dengan apa yang dibaca sejak pagi tadisudah tentu saya timbangkan.""Ya Allah, sesungguhnya kami mohonperlindunganMu daripada mensyirikkanMu dengansesuatu yang kami ketahui dan kami mohon ampunkepadaMu daripada apa jua perkara yang tidak kamiketahui."Fadhilat WiridDaripada Abu Musa al-Ashari : Suatu hari Rasulullah(SAW) telah memberikan ucapan kepada kamidemikian sabdanya: "Wahai manusia, hendaklahkamu takut daripada syirik kerana ia merupakan satubenda sulit yang lebih sulit daripada melatanyasemut." Maka ditanya oleh seorang hamba Allah(SWT) : "Bagaimanakah wahai Rasulullah kami terusmemeliharanya sedangkan ia lebih sulit daripadamelatanya semut ?" Maka jawab baginda (SAW):"Bacalah olehmu sebanyak tiga kali setiap hari(bacaan di atas).""(Kami ucapkan) Dengan nama Allah yang segalasesuatu di langit mahupun di bumi tidak akanmemberikan apa-apa mudharat selama bersamadengan namaNya. Dan Allah Maha Mendengar danMaha Mengetahui."Fadhilat WiridDaripada Uthman bin Affan (RA): Mana-mana hambaAllah (SWT) yang membaca tiap-tiap pagi dan petanghari (bacaan di atas) sebanyak tiga kali insyaAllahtidak akan ditimpa keatasnya bahaya.(Hadith riwayat Abu Daud dan Tirmidzi)
 11. 11. "Ya Allah, aku berlindung kepadaMu dari rundungansedih dan duka. Aku berlindung kepadaMu dari sifatlemah dan malas. Aku berlindung kepadaMu dari sifatpengecut dan kedekut. Aku berlindung kepadaMu daribeban hutang dan penindasan orang."Fadhilat WiridAbu Hurairah (RA) meriwayatkan bahawa Rasulullah(SAW) masuk ke dalam masjid. Tiba-tiba terdapatseorang sahabat bernama Abu Amamah di dalamkeadaan ketar, maka baginda bertanya: "Apakahsebab aku lihat kamu berada di masjid yang bukanmasa sembahyang?"Jawab Abu Amamah: "Beberapa urusan hutang telahmenyebabkan aku resah gelisah wahai Rasulullah."Maka jawab baginda : "Tidakkah sepatutnya aku berisatu bacaan yang apabila engkau baca,akandihilangkan oleh Allah (SWT) penyakit kebingunganitu dan akan terbayar hutang-hutangmu?"Jawabnya: "Ya!"Lalu baginda bersabda: "Apabila pagi dan petang,hendaklah membaca (bacaaan di atas)." Kemudian Abu Amamah berbuat seperti yangdiarahkan oleh Rasulullah (SAW), maka Allah (SWT)telah menghilangkan penyakit resahnya, dan segalahutangnya dapat diselesaikan.(Dikeluarkan oleh Abu Daud)"Ya Allah, sejahterakanlah tubuh badanku. Ya Allah,sejahterakanlah pendengaranku dan Ya Allahsejahterakanlah penglihatanku."Fadhilat WiridDaripada Abdul Rahman bin Abi Bakrah (RA), diapernah berkata kepada bapanya: " Wahai bapaku, sayamendengar bapa selalu mengulang-ulang doa (bacaandi atas) tiap-tiap pagi dan petang." Jawab bapanya: "Ya! Bapa dengar Rasulullah berdoa seperti itu, makabapa ingin menyebut sunnahnya."(Riwayat Oleh Abi Daud)"Ya Allah, aku berlindung kepadaMu dari kufur dankefakiran. Ya Allah, aku berlindung kepadaMu darisiksa kubur. (Ikrar kami) Tidak ada Tuhan (yangsebenarnya) kecuali Engkau."Fadhilat WiridDaripada Abdul Rahman bin Abi Bakrah (RA), diapernah berkata kepada bapanya: " Wahai bapaku, sayamendengar bapa selalu mengulang-ulang doa (bacaandi atas) tiap-tiap pagi dan petang." Jawab bapanya: "Ya! Bapa dengar Rasulullah berdoa seperti itu, makabapa ingin menyebut sunnahnya."(Riwayat Oleh Abi Daud)
 12. 12. "Ya Allah, Engkaulah Tuhanku, tiada tuhan kecualiEngkau. Engkaulah yang menciptakan diriku. Aku(hanyalah) hambaMu. Aku berusaha sedaya upayauntuk setia memegang janjiMu. Aku berlindungkepadaMu ya Allah akibat dari kejahatan yangterlanjur telah aku lakukan.Ya Allah, aku mengaku sekian banyak nikmatMukepada aku dan aku mengakui juga akan sekianbanyak dosaku, maka ampunkanlah dosaku. Tiadayang dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau."Fadhilat WiridDaripada Syaddad bun Aus (RA) daripada Nabi(SAW) bersabda: " Penghulu istighfar ialah (bacaandi atas), sesiapa yang membaca penuh dengankeyakinan setiap pagi dan petang maka sekiranya iamati di waktu itu insyaAllah akan dimasukkan kedalam syurga."(Riwayat Al - Bukhari)"Aku mohon ampun kepada Allah yang tiada tuhankecuali Dia, Tuhan yang sentiasa hidup danberkekalan (mentadbir alam ini) dan aku bertaubatkepadaNya (akan segala dosaku)."Fadhilat WiridDaripada Zaid, Maula Nabi (SAW) berkata: "Akudengar bapaku menceritakan kepada aku, daripadanenekku ia dengar Rasulullah bersabda, sesiapa yangmembaca (bacaan di atas) maka diampunkan segaladosanya."(Riwayat Abu Daud dan Tarmidzi)"Maha Suci Engkau ya Allah dengan segalakebesaran dan tahmid. Aku jadi saksi dan mengakubahawa tiada Tuhan lain kecuali Engkau. Aku pohonampun dariMu akan segala dosa kesalahan."Fadhilat WiridJubair bin Matam (RA) berkata bahawa Rasulullahbersabda: "Barangsiapa yang membaca (bacaan diatas) hingga akhir, dalam mana-mana majlis zikir,maka adalah sama seperti meterai (cop) yangdimeterikan atasnya dan jika di baca dalam majlis-majlis yang bukan zikir adalah sebagai kifarat(penutup segala kesalahan dan dosanya)."(Riwayat An - Nasaie, Thabrani dan Al - Hakim)Ya Allah, restuilah dan berkatkanlah junjungan kamiMuhammad, sebagai hamba, Nabi dan Rasul-Muyang Ummi. Berkatilah keluarga dan sahabatBaginda. Sejahterakanlah Baginda selama-lamanya.Kami pohon sebanyak bilangan apa saja yang diketahui oleh-Mu atau sebanyak perkara yang ditulisoleh kalam-Mu dan sebanyak yang dirangkum olehkitab-Mu.
 13. 13. "Terima dan redhailah ya Allah akan penghulu-penghulu kami, Sayidina Abu Bakar, Umar, Uthman,Ali dan para sahabat Baginda semuanya, juga paratabiin dan orang yang mengikut jejak langkah merekasehinggalah ke hari pembalasan. Terimalah(kepulangan) mereka dengan sebaik-baiknya".Fadhilat WiridImam Nawawi menulis dalam kitabnya (al-Azkar) :"... kami riwayatkan dalam Hilyatul Aulia daripadaSayyidina Ali: Sesiapa yang ingin menyukat denganpenyukat yang lebih sempurna, maka katakanlah diakhir mana-mana majlis dengan (bacaan di atas)."Surah Ali-Imran (26-27)(26)Katakanlah: "Katakanlah, Ya Allah, pemilikkekuasaan (kerajaan) alam buana, Engkau memberikekuasaan kepada sesiapa yang Engkau suka. Engkaumerampas kekuasaan itu dari siapa sahaja yangEngkau mahu. Engkau berkuasa memuliakan danmenghina siapa yang Engkau mahu. Di tanganMu(wahai Allah) segala kebaikan dan kekayaan.Sesungguhnya, Engkau berkuasa untuk berbuat apasahaja. "(27)Engkau mengganti siang dengan malam danmenggantikan malam dengan siang. Engkaumenerbitkan sesuatu yang hidup dari sesuatu yangkaku (mati) dan Engkau menerbitkan sesuatu yangmati dari sesuatu yang hidup. Engkau memberi rezekitanpa berhitung kepada sesiapa sahaja yang Engkaumahu."
 14. 14. "Ya Allah kurniakanlah kami lisan yang lembut basahmengingati dan menyebut (nama) Mu, serta badanyang ringan menyempurnakan ketaatan kepadaperintahMu. Ya Allah, kurniakanlah kami iman yangsempurna, hati yang khusyuk, ilmu yang bergunakeyakinan yang benar-benar mantap. (Ya Allah)kurniakanlah kami (ad-Deen) cara hidup yang jitu danunggul selamat dari segala mara bahaya dan petaka.Kami mohon (Ya Allah) kecukupan yang tidaksampai terpaksa meminta jasa orang lain. Berikanlahkami (Ya Allah) iman yang sebenarnya sehingga kamitidak lagi gentar atau mengharapkan orang lain selaindari Engkau sendiri. Kembangkanlah lembayungrahmatMu kepada kami, keluarga dan anak-anak kamiserta sesiapa sahaja yang bersama-sama kami.Janganlah (Ya Allah) Engkau biarkan nasib kamiditentukan oleh diri kami sendiri, walaupun kadarsekelip mata atau kadar masa yang lebih pendek dariitu. Wahai Tuhan yang mudah dan cepatmemperkenankan permintaan (perkenankanlah)."
 15. 15. Ya Allah, menjelanglah kini malam (ciptaan)-Mu,beredarlah sudah siang-Mu, inilah keluhan suara danpinta para duat-Mu. Maka oleh itu ampunkanlahdosaku.Ya Allah, Engkau mengetahui bahawa hati-hati ini....(bayangkan wajah-wajah rakan persejuangan) telahberkumpul kerana mengasihiMu, bertemu untukmematuhi (perintahMu), bersatu memikul bebandakwahMu. Hati-hati ini telah mengikat janji setiamendaulat dan menyokong syariatMu. Makaeratkanlah ya Allah ikatannya.Kekalkan kemesraan antara hati-hati ini.Tunjukkanlah kepada hati-hati ini dengan limpahaniman/keyakinan dan keindahan tawakkal kepada-Mu.Hidup suburkan hati-hati ini dengan pengetahuansebenar tentangMu Jika Engkau mentakdirkan matimaka matikanlah pemilik hati-hati ini sebagai parasyuhada dalam perjuangan agamaMu. Engkau lahsebaik-baik sandaran dan sebaik-baik penolong.Ya Allah, perkenankanlah permintaan ini. Ya Allahrestuilah dan sejahterakanlah junjungan kami (Nabi)Muhammad, keluarga dan para sahabat bagindasemuanya.Amin. http://fb.com/mmathurat http://m-mathurat.com

×