Perbezaan Individu

5,888 views

Published on

Perbezaan Individu

Published in: Education

Perbezaan Individu

 1. 1. DEFINISIKetidaksamaan dalam aspek perkembangan secara fizikal, mental, emosi dan sosial di kalanganindividu.Selain itu, dapat diperhatikan ciri-ciri tertentu seperti:1. Temperamen2. Tahap tenaga3. Pola persahabatan4. Hubungan ibu bapa dengan anak-anak.a)TemperamenTret personaliti, emosionaliti dan pola tingkah laku yang sebahagiannya diwarisi daripada ibubapa.b)Tahap TenagaKeadaan fizikal seseorang dari segi bertenaga dan berstamina semasa terlibat dalam sesuatuaktiviti.c) Pola PersahabatanMerujuk kepada aktiviti persahabatan dalam kumpulan rakannya.d) Hubungan ibu bapa dengan anak-anakAda hubungan perapatan – ikatan kasih sayang dengan ibu bapa dan amat istimewa dalamhidupnya. (vertikal).Ada hubungan dengan kawan-kawan dikenali sebagai hubungan mendatar. (horizontal)
 2. 2. ASPEK-ASPEK PERBEZAAN INDIVIDUPapalia (2001), manusia berbeza dari segi jantina, berat, bentuk badan, kesihatan tahaptenaga, personaliti dan emosi.Faktor persekitaran pula, seperti gaya hidup keluarga, sosio-ekonomi keluarga, sekitar sekolahdan dirumah, komuniti masyarakat.Slavin (1997), mengaitkan perbezaan individu dengan konteks pengajaran dan pembelajaran.Beliau mengatakan kepelbagaian pelajar terdapat dalam tahap prestasi, kadar belajar, gayakognitif, etnik, budaya, kelas sosial, bahasa, jantina, bakat dan minat.Aspek-aspek Perbezaan Individua)JantinaMasyarakat Asia menganggap kanak-kanak lelaki mesti berani, dianggap ketua keluarga,harapan yang tinggi.
 3. 3. Di sekolah murid lelaki lebih nakal dan kurang berdisiplin, manakala murid perempuan lebihrajin dan berdisiplin serta berjaya dalam pelajaran. Aktiviti pengajaran harus disesuaikandengan perkembangan jantina.Tahap perkembangan fizikal, kognitif, emosi dan sosial kanak-kanak lelaki lambat 2 tahundaripada perempuan sebelum akil baligh. Selepas akil baligh perkembangan mereka hampirsama.Maccoby dan Jacklin (1974) kecergasan lisan murid perempuan lebih baik daripada lelaki,manakala murid lelaki lebih dari kecerdasan ruang.b) FizikalSheldon (1942) mengkategori temperamen kepada 3 kategori.
 4. 4. i)Endomorf (bertubuh bulat)Suka bergaul, relaks dan mementingkan diri sendiri tetapi mudah diserang tekanan perasaan.ii) Mesomorf (tubuh badan otot yang kuat)Bersifat asertif, agresif, bertenaga, kuat bersukan tetapi ada tanda boleh terlibat aktdelinkuen.iii) Ektomorf (kurus dan tinggi)Bersifat bimbang, suka bersendirian, pendiam dan mudah diserang penyakit skizofrenia.c) KognisiIndividu adalah berbeza dari segi kebolehan kognisi (menaakul, berfikir logis, berbahasa,mengira dan berimaginasi).Alfred Binet & Theodore Simon menghasilkan ujian kecerdasan bernama Stanford-BinetIntelligence Test.Lewis Terman (1916) mengubahsuai alat ujian Binet dan memperkenalkan ujian IQ (IntelligenceQuotient) .Ahli-ahli psikologi tidak bersetuju pendapat menyatakan bahawa kecerdasan adalah samadengan kreativiti.d) PersonalitiPersonaliti melambangkan ciri-ciri keperibadian seseorang (gaya bercakap, tingkahlaku, gayaberfikir, gaya bertindak dan gaya bekerja).Carl Jung membahagikan personaliti kepada ekstrovert, introvert dan ambivert.e) Gaya Kognisi dan Gaya Belajar
 5. 5. Gaya kognisi adalah cara individu mempersepsi maklumat.Gaya belajar adalah persekitaran pembelajaran yang digemari oleh pelajar.Witkin (1940) membahagikan gaya kognisi kepada 2 jenis, iaitu gaya kognisi belajar bebasmedan dan gaya belajar bersandar medan.Kagan (1965) membahagikan gaya kognisi kepada 2 jenis iaitu gaya kognitif reflektif dan gayakognitif impulsif.Parry (1984) dan Shipman (1985) membahagikan gaya belajar kepada 24 dimensi tentang kajianliteratur gaya belajar iaitu inventori Myer-Briggs Type Indicator (MBTI).•Ekstrovert lawan introvert,•Deria lawan gerak hati•Pemikiran lawan perasaan•Mengadili lawan mengamati.Grasha & Reichmann membahagikan 6 dimensi gaya belajar, iaitu:•Bergantung•Bebas•Mengelak•Bekerjasama bersaing melibat diri.Kolb (1984) dalam teori pembelajaran pengalaman membahagikan kepada 4 peringkatpengalaman:•Pengalaman konkrit•Pemerhatian reflektif•Perkonsepan abstrak•Percubaan aktiff) KesihatanSebahagian besar murid dalam kelas terdiri daripada murid yang sihat, riang, cerdas dannormal.Murid yang tidak sihat adalah murid yang lemah dalam aktiviti pengajaran dan pembelajarandan aktiviti luar bilik darjah. Ada juga murid yang kurang sihat dan berpenyakit.
 6. 6. Kanak-kanak cacatg) Biasanya kanak-kanak suka bermain dan bersosial. Dalam bilik darjah guru bolehmenggunakan soalan sosiometri untuk mengetahui pola persahabatan mereka denganmenggunakan simbol-simbol berikut:•Bintang – murid popular menerima undian 10 daripada murid yang menyukainya.•Dyad – bentuk persahabatan 2 orang murid saling bersahabat/saling mengundi.•Klik – bentuk persahabatan 2 atau lebih murid memilih antara satu sama lain.•Rantai – persahabatan yang memilih kawan secara tersusun A,B,C danseterusnya.•Pencilan – Murid tidak mengundi sesiapa dan orang lain tidak memilihnya.•Singkiran – Murid mengundi orang lain dan orang lain tidak memilihnya. pendengaran,penglihatan, bisu, sengau, gagap dan dyslekxia boleh diperbetulkan dengan penggunaan alatteknologi dan rawatanh) Bahasa/BangsaDalam sesebuah negara berlaku percampuran pelbagai etnik dan bangsa akibat daripadamigrasi. Ramai ahli psikologi Amerika berpendapat tiba masanya diperkenalkan kurikulumberbilang budaya dan bahasa dalam subjek silang budaya.5.3 FAKTOR-FAKTOR PERBEZAAN INDIVIDUAda 2 faktor besar mempengaruhi perbezaan individu:a)Faktor bakab)Faktor persekitaran.a)Faktor BakaSetiap manusia mewaris sifat ibu atau bapa melalui gen ibu dan bapanya.Baka terjadi hasil daripada percantuman sel sperma 23 kromosom(lelaki) dan sel ovum 23kromosom.
 7. 7. b) Faktor PersekitaranPersekitaran termasuklah perapatan antara anak dan ibu bapa,pengaruh adik beradik/rakan,ahli keluarga lain, guru, bahan media cetak/elektronik, komputer, sekitar lokasi, masyarakatdan rumah ibadat.Baumrind membahagikan 4 bentuk asuhan keluarga.a)Autoritarian (peraturan & hukuman)•Mengenakan peraturan dan hukuman kepada anak-anak mereka,•Mahukan anak-anak patuh dan hormati merreka•Peraturan lisan antara ibu bapa dengan anak adalah terhad dan tidak digalakkan.•Anak yang dibesarkan sebegini biasanya tidak dapat bersosial dengan baik, bimbang tentangpertandingan, kurang inisiatif dan kurang mahir dalam komunikasi.
 8. 8. Apabila seorang lelaki (x-o) (bermata coklat dan berkromosom coklat-biru) berkahwin puladengan wanita bermata biru (berkromosom coklat-biru) 3 daripada anak mereka akan bermatacoklat dan 1 bermata biru).b) Authoritatif (kebebasan terbatas)•Menggalakkan anak-anak berdikari dan sedikit kawalan•Anak-anak bebas berkomunikasi secara lisan dengan ibu bapa yang menyokong perkembanganmereka.•Anak yang dibesarkan begini menunjukkan tingkahlaku bersosial yang baik, berdikari, bersosialdengan baik, bersabar dan harga diri yang tinggi.c)Abaikan (tiada penglibatan)•Bertindak permisif – tidak terlibat dalam kehidupan anak mereka.•Sibuk dalam hal lain – tidak sedar tingkah laku anaknya.•Anak-anak begini tidak dapat bersosial dengan baik, tidak dapat mengawal diri dan tidakbermotivasi.
 9. 9. d) Indulgent (Penglibatan tanpa disiplin)•Ibu bapa terlibat dalam menjaga anak tetapi kurang mendisiplinkan anak.•Mereka percaya, anak mereka akan kreatif dan berkeyakinan tinggi.•Anak-anak sebegini akan gagal mengawal diri dalam masyarakat.Teori Berkaitan Perbezaan IndividuMula dikaji oleh Sir Francis Galton, beliau mengukur kebolehan deria motor (pendengaran,melihat).Beliau mendapati kebolehan deria setiap individu berbeza.1 Teori Ekologi BronfenbrennerBeliau mengkaji dari segi konteks sosial seseorang kanak-kanak yang mempengaruhi kehidupandan perkembangan.
 10. 10. a) Sistem MikroHubungan sosial kanak-kanak dengan alam sekitarnya (keluarganya, guru, rakan dan jiran).Kanak-kanak akan berinteraksi secara timbal balik(bertolak ansur) dengan orang lain.b) Sistem MesoAda kaitan dengan sistem mikro. Dalam hubungan pengalaman dengan alam sekitar bolehmempengaruhi pengalaman sistem mikro yang lain.Contoh: Kanak-kanak dipinggir oleh keluarga boleh mempengaruhi hubungannya dengan guru.c) Sistem EksoPengalaman kanak-kanak dan guru (pasif) dalam sesuatu tempat akan dipengaruhi olehpengalaman dari tempat lain. JPN ….PPD ….SEKOLAH.d) Sistem MakroMelibatkan budaya yang lebih luas (nilai, adab resam) boleh mempengaruhi setiap individu.e) Sistem KronoMerujuk kepada keadaan sosio-sejarah perkembangan seseorang kanak-kanak.Contoh: Kanak-kanak sekarang dibesarkan dalam teknologi elektronik.2. Teori Perkembangan Pergerakan (motor) Arnold Gesel•Arnold Gesel mempercayai baka/genetik sebagai pembentukan perkembangan kanak-kanakyang berbeza-beza.•Kanak-kanak mencapai tahap kematangan fizikal tidak sama dan boleh mempengaruhi prosespembelajaran.•Perkembangan kanak-kanak mengikut pola dan urutan tertentu dan kita boleh meramalkanperkembangan tingkah laku kanak-kanak.•Peringkat perkembangan motor kanak-kanak:•a) Peringkat pertama (lahir – 1 tahun).•b) Peringkat kedua ( 1 tahun – 2 tahun).•c) Peringkat ketiga (2 tahun – 3 tahun).•d) Peringkat keempat (3 tahun – 4 tahun).•e) Peringkat kelima (4 tahun – 5 tahun).3. Teori Tugas Perkembangan Havighurst•Atan Long (1980) berpendapat `tugas perkembangan` adalah jangkaan dan harapan ibu bapaserta masyarakat tentang pencapaian sesuatu tingkah laku pada peringkat umur tertentu.•Newman dan Newman (1999) menyatakan satu set kemahiran/kebolehan yang perlu dikuasaioleh individu untuk meramal penguasaan terhadap persekitaran.4. Teori Perkembangan Psikososial Erikson•Seseorang kanak-kanak akan melalui 8 tahap perkembangan sepanjang hayatnya dan mereka
 11. 11. mesti berjaya melepasi tahap dan krisis tersebut.•Kanak-kanak yang gagal melepasi tahap tersebut akan gagal sehingga akhir hayat.Implikasia) Kesediaan belajar murid adalah berbeza-beza kerana perbezaan kecerdasan. Murid lemahsekiranya tidak dibimbing akan ketinggalan pada tajuk-tajuk seterusnya.b) Objektif Pengajaran dan PembelajaranGuru perlu merangka objektif pengajaran dan pembelajaran sesuai dengan kebolehan yangpelbagai murid di dalam kelas.c) Tingkah laku Mengganggu PembelajaranPelajar bermasalah (disruptif dan destruptif) dalam pengajaran dan pembelajaran seringmengganggu perhatian murid lain semasa pembelajaran. Ada juga murid tingkah lakubermasalah positif.d) Perbezaan Gaya Kognitif dan Gaya BelajarSetiap murid mempunyai gaya belajar yang berbeza seperti audio, visual, proses maklumatsecara global dan analitikal.e) Perbezaan PersonalitiPerbezaan personaliti murid seperti pintar tetapi pendiam, bersendirian pendiam, pintar ramaikawan, peramah dan ramai kawan dan berfikiran terbuka dan riang.
 12. 12. 5.6 PERANAN GURU DALAM MENGHADAPI PERBEZAAN INDIVIDUa) Kaedah KumpulanAktiviti ini dijalankan kerana murid berbeza dari segi keupayaan dan memudahkan gurumenyediakan latihan serta bahan sumber pembelajaran.b) Program Pengayaan dan PemulihanAktiviti ini dijalankan selepas Pengajaran dan Pembelajaranc) Pengajaran Terancang/Modul/Bahan MultimediaPerisian e-learning dalam komputer bersesuai dengan kebolehan murid.d)Pengajaran KoperatifDalam sesuatu kumpulan terdiri daripada murid heterogenous supaya mereka bantu membantu.e) Peneguhan Positif dan NegatifSemasa pengajaran dan pembelajaran guru harus memberi peneguhan untuk membantutingkahlaku murid.f) Pengagihan Tugas Mengikut Minat dan KeupayaanTugasan ini diberi sesuai dengan tahap keupayaan murid.g) Pengajaran dan Pembelajaran IndividuBimbingan individu kepada pelajar yang lemah.h) Mempelbagai Bentuk PenilaianGuru boleh menilai murid semasa aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran.i)Mempelbagai Strategi Pengajaran dan PembelajaranStrategi pengajaran dan pembelajaran haruslah menarik.j) Mempelbagai Bahan Bantu BelajarBahan bantu mengajar yang menarik boleh meransang minda pelajar untuk berfikir.

×