Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

KKBI Contoh Tugasan Projek IPG

4,042 views

Published on

Pelaksanaan Tugasan Projek IPG 2012
Sumber: Panduan Pelaksanaan Kerja Kursus Institut Pendidikan Guru. KP (IPG)8282/600/1 (08) Jld.9. Berkuat Kuasa Jun 2012

Published in: Education
  • Be the first to comment

KKBI Contoh Tugasan Projek IPG

  1. 1. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BAHASA ANTARABANGSA TUGASAN PROJEKTAJUK PROGRAM: NAMA GURU PELATIH:TAJUK KURSUS: SEMESTER:TARIKH MULA: TARIKH HANTAR:Hasil Pembelajaran Kursus (ikut proforma)1 Menjelaskan konsep budaya dan kepelbagaian kelompok di Malaysia2 Menghuraikan konsep ketaksamaan peluang pendidikan3 Menganalisis kepelbagaian sosio-budaya dan implikasinya terhadap pengajaran dan pembelajaran4 Membina persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang mesra budaya5 Mahir berkomunikasi untuk mendepani kepelbagaian kelompok6 Menangani isu-isu kepelbagaian budaya dan bahasa di dalam bilik darjah7 Mewujudkan persekitaran bilik darjah yang mesra budayaKerja kursus ini bagi menilai hasil pembelajaran contoh 1,2,3,5 dan 7 (perludicatat berdasarkan kesesuaian hasil pembelajaran)Objektif Kerja Kursus: (selaras dengan hasil pembelajaran akhir tugasan)Pelajar dapat melaksanakan tugas-tugas berikut:1 Mengenal pasti satu dari etnik/kaum di Malaysia2 Menjelaskan aspek sejarah, adat resam, pantang larang, kepercayaan dan kebudayaan etnik/kaum tersebut bermula dari kelahiran hingga kematian3 Menghasilkan sebuah buku skrap mengikut etnik/kaum yang dipilih4 Menghasilkan satu penulisan refleksi berkaitan dengan tugasanTugasan Projek (50%)Malaysia merupakan salah sebuah negara yang mempunyai penduduk berbilangkaum dan etnik dari pelbagai budaya. Kepelbagaian budaya tersebut telahmempamerkan keunikan negara kita. ....Berdasarkan penyataan di atas pilih satu etnik/kaum .......Gambarkan keseluruhan tugasan anda dengan membina sebuah buku skrapyang ....
  2. 2. Sub TugasanSecara individu anda dikehendaki menulis refleksi berhubung dengan tugasan diatas. Penulisan ini mestilah menunjukkan kefahaman anda terhadap penulisanrefleksi.Panduan Pelaksanaan Kerja Kursus 1. Tugasan ini adalah tugasan individu. 2. Anda boleh bergerak secara kolaboratif untuk mengumpul data atau maklumat. 3. Format penulisan tugasan adalah seperti berikut: 3.1 Muka depan hendaklah mengikut templet terkini. 3.2 Fon Arial. 3.3 Saiz huruf 12 3.4 Langkau 1.5 baris 3.5 Rujukan mengikut format APA (American Psychological Association) 3.6 Lampiran adalah wajib 3.7 Jawab dalam Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris sahaja (ikut proforma) 4. Panjang tugasan antara 2,500 hingga 3,000 patah perkataan atau tidak lebih 15 muka surat. 5. Rujukan tidak termasuk dalam jumlah pengiraan perkataan. 6. Amalan plagiat adalah tidak dibenarkan. 7. Tugasan ini perlu di siapkan dalam tempoh dua hingga tiga minggu (dari tarikh makluman). 8. Tugasan ini membawa markah 100% dengan wajaran 50%.Tugasan Yang Baik Harus Menunjukkan Kriteria-Kriteria Berikut: 1. Liputan isi kandungan yang menyeluruh, konsisten dan terperinci. 2. Tugasan anda haruslah meliputi perkara berikut: (mengikut kehendak soalan tugasan) a. Pengenalan yang menarik dan dapat mengupas .... b. Perkembangan ... c. Implikasi .... d. Rumusan/cadangan dan menjawab persoalan tugasan. 3. Bukti-bukti dan bahan-bahan yang dapat menyokong hujah-hujah anda hendaklah di kemukakan. 4. Keseluruhan isi dan pengolahan perlu menunjukkan keaslian dengan sokongan ilmiah. 5. Format dan organisasi laporan perlu jelas dan koheren. 6. Penulisan esei/laporan/refleksi harus menunjukkan kefasihan bahasa, laras bahasa yang sesuai dan tiada kesalahan ejaan dan kematangan hujah.
  3. 3. 7. Rujukan perlulah dari pelbagai sumber yang tepat dan memenuhi kehendak tugasan (sekurang-kurangnya sumber dari 3 buah buku, 3 internet, 3 jurnal, 2 bahan bercetak yang lain).Disediakan oleh: Disahkan oleh:(NAMA HURUF BESAR) (NAMA HURUF BESAR)Penyelaras Kursus Ketua Jabatan Ilmu PendidikanJabatan Ilmu Pendidikan Jabatan Ilmu PendidikanIPGKBA IPGKBATarikh: Tarikh:Sumber: Buku Panduan Pelaksanaan Kerja Kursus Institut Pendidikan Guru, KP (IPG)8282/600/1 (08) Jld 9. Lampiran 2. Tarikh Berkuat kuasa: Jun 2012 Dibina semula oleh Pengendali@2006 bertarikh 2012-07-14

×