Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kesesuaian Item dan Ujian

34,152 views

Published on

Kesesuaian Item dan Ujian

Published in: Education, Technology

Kesesuaian Item dan Ujian

 1. 1. TAJUK 5 KESESUAIAN ITEM DAN UJIAN
 2. 2. OBJEKTIF <ul><li>Diakhir tajuk ini, anda seharusnya dapat: </li></ul><ul><li>1. membina dan menilai soalan berdasarkan Indeks Kesukaran; </li></ul><ul><li>2. membina dan menilai soalan berdasarkan Indeks Diskriminasi; </li></ul><ul><li>3. membina dan menilai soalan berdasarkan Kebolehpercayaan Ujian; dan </li></ul><ul><li>4. membina dan menilai soalan berdasarkan Kesahan Ujian. </li></ul>
 3. 4. <ul><li>Analisis item dan ujian perlu dibuat untuk memastikan item/soalan dan ujian yang dihasilkan itu sesuai digunakan. </li></ul><ul><li>Analisis item membolehkan anda menilai kesesuaian item tersebut dari segi kesukarannya, iaitu sama ada item tersebut terlalu mudah atau terlalu sukar bagi sesuatu kumpulan pelajar. </li></ul><ul><li>Analisis item juga dapat menunjukkan keupayaan sesuatu item itu mengasingkan pelajar pandai daripada pelajar lemah. </li></ul><ul><li>Analisis item, anda digalakkan membuat analisis ujian (satu set item yang dibina) untuk menentukan darjah ketekalan ukuran yang dihasilkan oleh ujian tersebut dan juga apakah sebenarnya yang diukur oleh ujian ini. </li></ul><ul><li>Analisis-analisis ini akan menghasilkan pekali/indeks yang dinamakan Indeks Kesukaran Item, Indeks Diskriminasi Item, </li></ul><ul><li>Indeks Kebolehpercayaan, Ujian dan Indeks Kesahan Ujian. </li></ul><ul><li>Analisis-analisis ini perlu dilakukan supaya ujian yang dihasilkan adalah sesuai/sah bagi sesuatu tujuan tertentu. </li></ul>
 4. 5. INDEKS KESUKARAN ITEM <ul><li>indeks kesukaran item ( item difficulty index ) (p) . </li></ul><ul><li>menunjukkan aras kesukaran sesuatu item, iaitu </li></ul><ul><li>sama ada sesuatu item itu mudah dijawab atau susah dijawab. </li></ul><ul><li>Bagi ujian berbentuk objektif (betul/salah, isi tempat kosong, padanan, beraneka pilihan), indeks ini dikira denganmenggunakan nisbah bilangan calon yang memberi jawapan betul bagi item tertentu kepada jumlah calon yang menjawab item tersebut. </li></ul>
 5. 6. <ul><li>Pengiraannya adalah seperti persamaan </li></ul><ul><li>berikut: </li></ul>Satu soalan dapat dijawab dengan betul oleh 30 orang pelajar daripada sejumlah 40 orang pelajar yang menjawab soalan tersebut. Nilai p bagi soalan ini ialah 30/40 = 0.75. Nilai p ialah antara 0.00 hingga 1.00.
 6. 9. <ul><li>Bagi ujian objektif , indeks kesukaran menggambarkan peratusan pelajar yang menjawab sesuatu item dengan betul. Lagi tinggi peratusan pelajar menjawab sesuatu item dengan betul, lagi mudahlah item tersebut (Wood, 1960). </li></ul><ul><li>Item yang dijawab dengan betul oleh 85% , pelajar akan mempunyai nilai p = 0.85, manakala item yang dijawab dengan betul oleh 50% pelajar akan mempunyai </li></ul><ul><li>nilai p = 0.50. </li></ul><ul><li>Sebaliknya, indeks kesukaran item boleh memberi jangkaan peratus pelajar yang dapat menjawab item tersebut dengan betul. Misalnya, jika indeks kesukaran bagi sesuatu item ialah 0.65, ini bermakna 65% pelajar akan dapat menjawab item tersebut dengan betul. </li></ul>
 7. 10. <ul><li>Bagi item subjektif (esei); yang markahnya mengambil nilai 0, 1, 2, 3, …; indeks kesukarannya boleh dikira sebagai nisbah markah purata (markah min) kepada julat markah penuh seperti berikut (Nitko, 2004: 317): </li></ul>
 8. 11. <ul><li>Contoh: </li></ul><ul><li>suatu item ujian esei berjawapan pendek diberi markah minimum 0 dan maksimum 10. Sepuluh (10) orang pelajar (P) telah menjawab soalan ini dan mendapat markah seperti dalam jadual di bawah. Jumlah markah bagi 10 orang pelajar ialah 63.0. </li></ul>
 9. 12. <ul><li>Pengiraan indeks kesukaran item ialah seperti berikut: </li></ul>
 10. 13. Panduan Indeks Kesukaran <ul><li>Indeks kesukaran item yang dapat menghasilkan indeks diskriminasi item yang maksimum ialah antara 0.50 hingga 0.85, bergantung kepada format item. </li></ul><ul><li>Indeks kesukaran tersebut ialah </li></ul><ul><li>0.50 bagi item berjawapan pendek/melengkap, </li></ul><ul><li>0.70 bagi item objektif lima-opsyen, </li></ul><ul><li>0.74 bagi item objektif empat-opsyen, </li></ul><ul><li>0.77 bagi item objektif tiga-opsyen, dan </li></ul><ul><li>0.85 bagi item objektif dua-opsyen (betul/salah) </li></ul><ul><li>[Lord (1952) dalam Mehrens & Lehmann (1991)]. </li></ul><ul><li>Indeks kesukaran bagi item-item ujian yang mengukur satu jenis keupayaan (contohnya, membaca) haruslah antara </li></ul><ul><li>0.16 dan 0.84 (item-item mudah, sederhana sukar dan sukar); </li></ul><ul><li>0.40 hingga 0.60 (item-item sederhana sukar) bagi item-item ujian yang mengukur dua jenis keupayaan (contohnya, membaca dan menulis) </li></ul><ul><li>[ Nitko (2004: 323) ] </li></ul>
 11. 15. INDEKS DISKRIMINASI ITEM <ul><li>Item/soalan yang baik akan dapat membezakan/mendiskriminasikan antara mereka yang berkeupayaan rendah dan yang berkeupayaan tinggi. </li></ul><ul><li>Indeks yang diguna untuk menentukan </li></ul><ul><li>perbezaan keupayaan pelajar ini ialah indeks diskriminasi item. </li></ul><ul><li>Mehrens & Lehmann, (1991) </li></ul>
 12. 16. Langkah Indeks Diskriminasi <ul><li>(1) Membahagikan pelajar kepada tiga (3) kumpulan, iaitu pelajar berpencapaian rendah (27% pelajar berpencapaian terrendah), pelajar berpencapaian sederhana (46% pelajar berpencapaian antara terendah dan tertinggi) dan pelajar berpencapaian tinggi (27% </li></ul><ul><li>pelajar berpencapaian tertinggi). </li></ul><ul><li>(2) Mengira bilangan pelajar yang menjawab dengan betul di kalangan pelajar berpencapaian rendah (RL – Right Lower ), bilangan pelajar yang menjawab dengan betul di kalangan </li></ul><ul><li>pelajar berpencapaian tinggi (RU – Right Upper ) dan jumlah pelajar berpencapaian rendah </li></ul><ul><li>dan tinggi (T(L+U) – Total ). </li></ul>
 13. 17. Indeks Diskriminasi boleh dikira dengan membahagikan perbezaan (RU – RL) dengan separuh T(L+U) seperti berikut:
 14. 18. <ul><li>Contoh, andaikan seramai 200 orang pelajar </li></ul><ul><li>menjawab soalan tertentu. Setelah 54 orang (27% </li></ul><ul><li>daripada 200) pelajar berpencapaian tinggi </li></ul><ul><li>dikenalpasti, didapati 45 orang daripada mereka </li></ul><ul><li>dapat menjawab soalan tersebut dengan betul (RU </li></ul><ul><li>= 45). </li></ul><ul><li>Seterusnya, daripada 54 orang pelajar </li></ul><ul><li>berpencapaian rendah, seramai 15 orang dapat </li></ul><ul><li>menjawab dengan betul (RL = 15). </li></ul><ul><li>Dalam contoh ini, jumlah pelajar berpencapaian </li></ul><ul><li>rendah dan tinggi ialah 108 orang (T(L+U) = 54 + </li></ul><ul><li>54 = 108). </li></ul>
 15. 19. Indeks Diskriminasi boleh dikira seperti berikut:
 16. 21. <ul><li>Soalan-soalan yang dibina oleh guru hanya mempunyai Indeks Kesukaran antara 0.00 hingga 0.50. [Hanna dan Dettmer (2004: 252) ] </li></ul><ul><li>Indeks Diskriminasi untuk soalan-soalan ujian di bilik darjah perlu melebihi 0.20, sekiranya pencapaian pelajar dibahagikan kepada dua (separuh berpencapaian rendah, separuh berpencapaian tinggi). Indeks ini sepatutnya lebih tinggi daripada 0.20, sekiranya pelajar dibahagikan kepada 27% berpencapaian rendah dan 27% berpencapaian tingggi. [Mehrens dan Lehmann (1991) ] </li></ul><ul><li>Item yang boleh dipilih untuk sesuatu ujian hendaklah mempunyai Indeks Diskriminasi melebihi 0.30. [Nitko (2004: 323) ] </li></ul><ul><li>Justeru, sebagai kesimpulan, item/soalan yang baik untuk sesuatu ujian perlu mempunyai Indeks Diskriminasi melebihi 0.30. </li></ul>
 17. 23. KEBOLEHPERCAYAAN UJIAN <ul><li>Kebolehpercayaan ( reliability ) sesuatu alat ukuran bermaksud ketekalan ukuran-ukuran ( consistency of measures ) yang dihasilkan oleh alat tersebut (Hanna & Dettmer, 2004). </li></ul><ul><li>Justeru, kebolehpercayaan ujian bermaksud ketekalan markah-markah yang dihasilkan oleh ujian tersebut. </li></ul>
 18. 24. <ul><li>Darjah ketekalan ukuran-ukuran boleh ditentukan dalam pelbagai keadaan, misalnya, </li></ul><ul><li>apabila ujian yang sama diambil oleh pelajar kali kedua, </li></ul><ul><li>ujian yang sama ditadbirkan oleh guru lain, </li></ul><ul><li>ujian yang sama diambil oleh pelajar pada waktu yang berbeza (pagi/petang), </li></ul><ul><li>jawapan kepada ujian yang sama diperiksa oleh pemeriksa yang berbeza. </li></ul><ul><li>Ujian yang baik/sesuai adalah ujian yang mempunyai darjah ketekalan ( degree of consistency ) yang tinggi, iaitu markah/skor yang dihasilkan adalah hampir sama dalam apa jua keadaan. </li></ul>
 19. 25. Indeks Kebolehpercayaan <ul><li>pekali/indeks kebolehpercayaan boleh dikira/dianggar ( compute/estimate ) dengan menggunakan pekali korelasi antara dua (2) ukuran yang boleh dikira menggunakan pelbagai kaedah. </li></ul><ul><li>Julat pekali korelasi, julat indeks kebolehpercayan juga adalah antara -1.00 hingga + 1.00. </li></ul><ul><li>Indeks kebolehpercayaan negatif menunjukkan </li></ul><ul><li>ketekalan yang songsang, iaitu pelajar yang mendapat skor tinggi dalam ujian kali pertama akan mendapat skor yang rendah dalam ujian kali kedua, dan sebaliknya. </li></ul><ul><li>Kebiasaannya indeks kebolehpercayaan bernilai positif, dan bagi kebanyakan ujian, indeks antara 0.65 dan 0.85 adalah memadai </li></ul>
 20. 28. Ukuran Kestabilan <ul><li>Ukuran Kestabilan, yang juga dipanggil “anggaran kebolehpercayaan uji-uji </li></ul><ul><li>semula” ( test-restest estimate of reliability ) boleh dikira dengan memberikan ujian yang sama sekali lagi kepada kumpulan pelajar yang sama selepas ujian pertama ditadbirkan, dan seterusnya, mengira pekali korelasi Pearson antara dua/pasangan skor yang diperoleh setiap pelajar. </li></ul>
 21. 29. di mana: ialah jumlah, xi ialah skor ujian kali pertama, yi ialah ujian kali kedua, x ialah min skor ujian kali pertama, y ialah min skor ujian kali kedua, n ialah bilangan pelajar, sx ialah sisihan piawai skor ujian kali pertama dan sy ialah sisihan piawai skor ujian kali kedua.
 22. 30. Ukuran Kesetaraan <ul><li>Ukuran Kesetaraan [atau Ukuran Keselarian ( parallel )] dikira dengan memberikan dua (2) ujian yang berbeza tapi setara (kesamaan dari segi kandungan, Jadual Spesifikasi Ujian, format soalan dan arahan menjawab serta min, varians dan interkorelasi skor) kepada kumpulan pelajar dan hari yang sama, dan seterusnya, mengira pekali korelasi Pearson antara dua/pasangan skor yang diperoleh setiap pelajar. </li></ul>
 23. 31. Ukuran Kesetaraan dan Kestabilan <ul><li>Ukuran Kesetaraan dan Kestabilan ini akan memberikan tahap keyakinan kepada kita untuk membuat generalisasi skor yang akan diperoleh pelajar, sekiranya mereka diberi ujian yang setara pada masa yang berlainan. </li></ul><ul><li>Ujian jenis ini akan menghapuskan kesan hafalan jawapan atau kesan latih-tubi soalan ujian pertama terhadap jawapan ujian kedua, di samping menilai pencapaian pelajar selepas jangka masa yang panjang </li></ul>
 24. 32. Ukuran Ketekalan Dalaman <ul><li>Ukuran Ketekalan Dalaman Belah-Dua ini adalah hampir sama dengan Ukuran Ketekalan Kesetaraan, yang menggambarkan kesetaraan antara dua ujian yang berbeza. </li></ul><ul><li>Kaedah-kaedah lain yang digunakan untuk mengukur ketekalan dalam ujian ialah kaedah Kuder-Richardson dan kaedah Cronbach. </li></ul><ul><li>Kedua-dua kaedah ini juga menggunakan sekali ujian sahaja dan ukuran ketekalan dalamannya menggambarkan darjah keseragaman ( homogeneity ) antara item dalam sesuatu ujian, iaitu menunjukkan hubungan/korelasi antara setiap item dengan jumlah skor ujian (Mehrens & Lehmann,1991). </li></ul>
 25. 33. Ukuran Ketekalan Dalaman Belah-Dua <ul><li>Ukuran Ketekalan Dalaman Belah-Dua ( r ½½ ) boleh dikira dengan menggunakan korelasi Pearson ( r ) antara skor pelajar bagi separuh pertama ujian dengan skor pelajar bagi separuh kedua ujian, yang boleh dikira menggunakan rumus berikut: </li></ul>
 26. 34. Ukuran Ketekalan Dalaman Belah-Dua ( r ½½ ) di mana: ialah jumlah, xi ialah skor separuh pertama ujian, yi ialah skor separuh kedua ujian; x ialah min skor separuh pertama ujian, y ialah min skor separuh kedua ujian; n ialah bilangan pelajar, sx ialah sisihan piawai skor separuh pertama ujian dan sy ialah sisihan piawai skor separuh kedua ujian.
 27. 35. Kaedah Kuder-Richardson <ul><li>Dua (2) kaedah Kuder-Richardson yang digunakan untuk mengira Ukuran Ketekalan Dalaman bagi item yang berjawapan dikotomi (betul/salah), </li></ul><ul><li>iaitu K-R 20 dan K-R 21. K-R 20 digunakan sekiranya Indeks Kesukaran Item ( p ) berbeza bagi semua item, dan K-R 21 digunakan sekiranya indeks ini sama bagi semua item. </li></ul><ul><li>Bagaimanapun, rumus K-R 21 adalah lebih mudah digunakan oleh guru disebabkan rumus ini tidak memerlukan banyak pengiraan </li></ul>
 28. 36. Kaedah Kuder-Richardson di mana: k ialah bilangan item dalam ujian, p ialah kadar pelajar yang menjawab item dengan betul (Indeks Kesukaran Item), q ialah kadar pelajar yang salah menjawab item ( q= 1-p, pq adalah varians skor item), x ialah min skor keseluruhanitem dan Sx2 ialah ialah variance skor keseluruhan ujian.
 29. 37. Kaedah Cronbach <ul><li>Cronbach (1951) telah menggunakan pekali alfa sebagai Ukuran Ketekalan Dalaman. </li></ul><ul><li>Kaedah ini ialah lanjutan kepada K-R 20 bagi item-item yang bukan berjawapan dikotomi. Rumus bagi pekali alfa adalah sama seperti rumus bagi K-R 20, kecuali pq diganti dengan </li></ul><ul><li>Si2 , iaitu varians bagi skor item. </li></ul><ul><li>Pekali alfa adalah amat berguna bagi item yang bukan berjawapan dikotomi, terutama item berbentuk esei yang markahnya boleh merangkumi julat nilai yang besar </li></ul>
 30. 38. Kebolehpercayaan Pemeriksa <ul><li>Kebolehpercayaan pemeriksa bermaksud ketekalan ukuran/skor yang diberikan oleh dua atau lebih pemeriksa apabila memeriksa kertas jawapan yang sama. </li></ul><ul><li>Kebolehpercayaan ini tidak diperlukan bagi ujian berbentuk objektif, sebab jawapan kepada setiap soalan dalam ujian bentuk ini adalah sama, iaitu perbezaan skor antara pemeriksa tidak wujud (biasanya jawapan diperiksa oleh komputer sahaja). </li></ul>
 31. 39. Faktor yang Mempengaruhi Kebolehpercayaan <ul><li>Panjang Ujian </li></ul><ul><li>Kehomogenan Kumpulan </li></ul><ul><li>Kesukaran Item </li></ul><ul><li>Objektiviti Jawapan </li></ul>
 32. 40. KESAHAN UJIAN <ul><li>Kesahan sesuatu alat ukuran bermaksud sejauh mana alat tersebut dapat mengukur apa yang sepatutnya diukur oleh alat tersebut (Hanna & Dettmer, 2004). </li></ul><ul><li>Justeru, ciri kesahan bagi sesuatu alat ukuran adalah amat penting supaya alat ukuran tersebut dapat mengukur apa yang hendak diukur. </li></ul>
 33. 41. <ul><li>Misalnya, sesuatu alat yang dibina untuk mengukur sikap, hendaklah berupaya mengukur sikap, dan bukannya konstruk lain, seperti minat atau motivasi. </li></ul><ul><li>Perlu diingatkan bahawa sesuatu alat ukuran itu tidak semestinya memiliki kesahan untuk semua tujuan, tetapi </li></ul><ul><li>memiliki kesahan untuk tujuan tertentu sahaja. </li></ul><ul><li>Contohnya, ujian yang digunakan untuk tujuan diagnosis </li></ul><ul><li>adalah tidak sah digunakan untuk tujuan penggredan. </li></ul><ul><li>Dalam bidang bahasa, misalnya, ujian ejaan hanyalah sah, </li></ul><ul><li>sekiranya ia benar-benar dapat mengukur kebolehan </li></ul><ul><li>mengeja; begitu juga ujian mendengar hanyalah sah, </li></ul><ul><li>sekiranya ia dapat mengukur kemahiran mendengar. </li></ul>
 34. 42. Jenis Kesahan
 35. 43. Kesahan Kandungan <ul><li>Kesahan kandungan merujuk kepada sejauh mana sesuatu alat ukuran itu mencakupi kandungan pelajaran yang telah ditetapkan. </li></ul><ul><li>Kesahan kandungan adalah penting, terutama bagi ujian pencapaian, sebab markah yang diperolehi pelajar akan menunjukkan tahap pencapaian pelajar tersebut bagi kandungan pelajaran tertentu. </li></ul><ul><li>Sekiranya soalan ujian tidak meliputi secukupnya kandungan pelajaran tersebut, penilaian terhadap pencapaian pelajar menjadi tidak sah/bais </li></ul>
 36. 44. Kesahan Konstruk <ul><li>Kesahan konstruk/gagasan merujuk kepada sejauh mana sesuatu alat ukuran itu dapat mengukur sesuatu konstruk/gagasan berasaskan teori psikologi tertentu. </li></ul>
 37. 45. Kesahan Muka <ul><li>lebih kepada sesuatu alat ukuran “nampak pada permukaannya” mempunyai kesahan yang tinggi. Ini bermaksud, sekali pandang, nampak alat ukuran itu sah, atau orang biasa/tidak terlatih nampak alat ini sebagai sah. </li></ul>
 38. 46. Kesahan Hubungan-Kriteria <ul><li>Kesahan hubungan-kriteria merujuk kepada sejauh mana sesuatu alat ukuran itu dapat menghasilkan skor yang mempunyai hubungan dengan beberapa ukuran luaran (kriteria). </li></ul>
 39. 47. Kesahan Serentak <ul><li>Kesahan serentak merujuk kepada sejauh mana sesuatu alat ukuran itu dapat menghasilkan skor yang mempunyai hubungan dengan ukuran daripada alat lain yang diambil serentak. </li></ul>
 40. 48. Kesahan Ramalan <ul><li>Kesahan ramalan merujuk kepada sejauh mana sesuatu alat ukuran itu dapat menghasilkan skor yang mempunyai hubungan dengan ukuran daripada alat lain yang diambil kemudian </li></ul>
 41. 49. Kaedah Mengira Indeks Kesahan <ul><li>Daripada lima kesahan ujian yang dibincangkan, kesahan kandungan dan kesahan muka tidak dapat diukur/dijelas dengan menggunakan indeks kesahan, Kedua-dua kesahan ini dapat dijelaskan secara kualitatif sahaja. </li></ul><ul><li>Bagaimanapun, kesahan konstruk, kesahan serentak dan kesahan ramalan boleh diukur dengan menggunakan pekali korelasi Pearson, iaitu pekali korelasi antara skor alat yang dibina dengan skor kriteria yang diambil menggunakan alat lain. </li></ul>
 42. 50. <ul><li>Kesahan ramalan, selain menggunakan pekali korelasi untuk mengukur darjah kesahan, persamaan regresi boleh digunakan untuk meramal skor kriteria. </li></ul><ul><li>Contohnya, skor ujian pertama (x) mempunyai hubungan dengan skor ujian kedua (y) yang menghasilkan persamaan regresi y = ax + b, di mana a dan b ialah angkatap ( constant ). </li></ul><ul><li>Skor ujian kedua (y) boleh diramal oleh skor ujian pertama (x) dengan menggantikan nilai x dalam persamaan regresi ini. </li></ul>
 43. 51. <ul><li>Alfa Cronbach Indeks untuk megukur ketakalan dalaman/keseragaman item/soalan yang bukan berjawapan dikotomi. </li></ul><ul><li>Indeks Kesukaran Indeks untuk mengukur aras kesukaran sesuatu item, iaitu nisbah calon yang memberi jawapan betul kepada jumlah calon, atau markah purata dibahagikan dengan julat markah </li></ul><ul><li>penuh. </li></ul>
 44. 52. <ul><li>Indeks Diskriminasi Indeks yang dihasilkan oleh sesuatu item untuk mengukur perbezaan keupayaan pelajar, iaitu nisbah pelajar pandai yang menjawab dengan betul ditolak nisbah pelajar lemah yang menjawab soalan dengan betul. </li></ul>
 45. 53. <ul><li>Indeks Kebolehpercayaan </li></ul><ul><li>Indeks untuk mengukur ketekalan ukuran-ukuran yang dihasilkan oleh sesuatu alat ukuran, yang boleh dikira menggunakan pekali korelasi Pearson, Kuder-Richardson atau alfa Cronbach. </li></ul>
 46. 54. <ul><li>Indeks Kesahan </li></ul><ul><li>Indeks untuk mengukur sejauh mana sesuatu alat dapat mengukur apa yang sepatutnya diukur oleh alat tersebut, yang </li></ul><ul><li>boleh dikira menggunakan pekali korelasi Pearson atau persamaan regresi. </li></ul>
 47. 55. <ul><li>Kesahan Konstruk Kesahan dari segi sejauh mana sesuatu ujian dapat mengukur sesuatu konstruk tertentu. </li></ul><ul><li>Kesahan Kandungan Kesahan dari segi sejauh mana sesuatu ujian mewakili kandungan/sukatan pelajaran yang telah diajar. </li></ul><ul><li>Kesahan Kriteria Kesahan dari segi sejauh mana sesuatu ujian mempunyai hubungan dengan ujian lain, sama ada yang ditadbirkan secara serentak atau kemudian. </li></ul><ul><li>Kesahan Muka Kesahan dari segi sejauh mana sesuatu ujian dapat mengukur sesuatu konstruk tertentu seperti yang dipersepsikan oleh calon yang menduduki ujian. </li></ul>

×