ETIKA DAN PROFESION KEGURUAN
Aspek Etika dalam Profesion        KeguruanJati diri (dignity) setiap insanAmalan prinsip demokratik dalam prosesp...
Tanggungjawab pihak pihak berkepentingandalam proses pendidikanMelahirkan insan yang seimbang (JERIS…)Keseimbangan antara ...
Amanat Menteri Pendidikan       Tahun 2000Pendemokrasian pendidikan dan pemantauankualiti pendidikanRelevan masa kin...
Amanat Menteri Pendidikan      Tahun 2001Pembangunan yang seimbangPengemaskinian input pendidikanPeluasan peluang pe...
Amat Menteri Pendidikan       Tahun 2002Perpaduan sebagai agenda utamaProgram integrasi sekolahPerpaduan di semua p...
Kurikulum kebangsaan prasekolah diperluaskan dandiwajibkan penggunaannya ke semua institut prasekolahmulai tahun 2003Progr...
RM 98.7 juta dibelanja untuk latihan dalamperkhidmatan (LDP) untuk 150,000 orang guruPengenalan mata pelajaran vokasional ...
Amanat Menteri Pendidikan      Tahun 2003Agenda perpaduan diteruskanWujudkan masyarakat multilingual: BahasaMandarin...
Pendidikan sebagai prioriti kerajaanKPM diperuntukkan sebanyak RM 18.132 billion bagitujuan belanja mengurus bagi tahun 20...
Membudayakan kecemerlanganMelaksanakan Standard Tinggi Kualiti Pendidikan (STKP)pada tahun 2003Proses penilaian kendiri di...
Amanat Menteri Pelajaran        2008Isu yang disentuh:Teras dalam PIPPi. Membina negara bangsaii. Membina modal in...
Akauntabiliti dari segi peruntukan PerbelanjaanPembangunanIndikator dalam pencapaian akademikIndikator dalam pencapaian da...
Akses terhadap pendidikanSistem pentaksiran Kebangsaan (SPPK)Menjadikan profesion keguruan lebih menarikdan memartabatkan ...
Perintah-Perintah Am Kerajaan      Lantikan dan kenaikan pangkatBab A      Elaun-elaun dan kemudahan dalamBab B ...
Kelakuan4 (2)Seseorang pegawai tidak boleh:(a) Membelakangkan tugas awamnya demi kepentinganpersendiriannya(b) berkelakuan...
Pemberian Hadiah8 (1) Seseorang pegawai tidak boleh menerima ataumemberi, atau tidak boleh membenarkan isteri atausuaminya...
(2) Ketua Jabatan boleh membenarkanseseorang pegawai menerima surat pujiandaripada mana-mana persatuan, badan, orangatau k...
Menyenggara Taraf Hidup yang BerlebihanEmolumen dan Pendapatan Persendirian yang Sah 11 (1) Jika Ketua Jabatan berpendapat...
Bab D Bahagian V        HukumanAmaranDendaLucuthak emolumenTangguh pergerakan gajiTurun gajiTurun pangkat; atauBua...
Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)Seksyen 134(a) …(b) enggan mengemukakan mana-mana jadual waktu,sukatan pelajaran, rekod, bu...
Surat Aku JanjiAkan sentiasa taat kepada Yang di-PertuanAgong, negara dan kerajaanAkan sentiasa melaksanakan tugas denganc...
Kod Etika Profesional KeguruanPrestij atau martabat perguruan dipercayaidapat dipelihara melalui:Dalam semua hubungan dan ...
Definisi Etika & PendekatanKepada Kajian Moral/Etika
Pengertian Falsafah/Etika   Philia (Greek) means ‘love or friendship”   Spphia means wisdom   Philosophy means ‘love...
Definisi EtikaEtika berasal dari perkataan ‘ethos’ (Greek) yangmembawa maksud perangai/keperibadianMoral berasal dari perk...
Morality and EthicsMorality refers to the first beliefs and practicesabout good and evil by means of which weguide our beh...
Where does morality come from? It is as system of ‘shared’ values which justify our means There is basically two types of ...
Moral Education in Real SenseAnalyze the following statements: Are theymoral education?You are taught not to tell lie beca...
How about the following set of statements?You are taught not to lie because it is wrong todo so.You are taught not to trea...
The Seven Principles of           Personal Ethics           For your Thoughts!Positive mental attitud...
Pendekatan Kepad Kajian MoralPendekatan Saintifik dan Pedekatan FalsafahPendekatan Saintifik/’descriptive’Ia merupakan kaj...
EgoismTerdapat dua jenis egoism iaitu:Psychological egoismIt is a view about people behave or what theydo want to doEthica...
MetaetikaAmoral: Having no moral sense or beingindifferent to right or wrongNo moral: It means out of realm of moralitytog...
Kebaikan Mempelajari Etika     Kepada Para PendidikMembantu memahami kedudukan sesuatumasalah etikaBerfikir secara kr...
Tiga Sumber Data terhadap         EtikaSecara intuitif (intuitions)Peraturan dan kod-kod tertentuPeranan sosial (s...
Teori EtikaTeori-teori etika yang utama:Teori Moral Kant (kant’s Moral Theory)Teori Utilitarianism (Utilitarianism Theory)...
Teori-teori yang didasarkan kepada akibat digelar‘consequentialist’ atau pun teleological (Greek)Teori yang hanya didasark...
Teori UtilitarianismPengasas teori ini ialah Jeremy Bentham (1748 –1832) dan John Stuart Mill (1806 – 1873)Mereka berdua b...
Mill sebaliknya mengambil kira aspek kuantiti dan juga aspekkualitiPertimbangan kualiti dilihat dari segi intelektual yang...
Perbezaan Act Utililitarianism        dan Rule UtilitarianismAct utilitarianismMempertimbangkan akibat perlakuan me...
Aspek calculus dalam teori       UtilitarianismPrinsip utilitiThe morally best/better alternative is that which prod...
Pengiraan Darjah KegembiraanNet utilityAct A produces 12 units of happiness and 6 units ofunhappiness (6 units of happines...
IntensityBased on the scale of 1 to 10.Act A gives 40 people each mild pleasure (40 x 2 =80 degrees of pleasure)Act B give...
LikelihoodAct A has a 90% chance of giving 8people each 5 days of pleasure (40 daysx .90 = 36 days of pleasure)Act B has a...
DurationAct A gives 3 people each 8 days ofhappiness (3 x 8 = 24 days of happiness)Act B gives 6 people each 2 days ofhapp...
Kritikan terhadap teori utilitarianisme Adakah teori ini benar-benar boleh berfungsi? Teori ini meminta kita membuat pengi...
Bagaimana dengan tindakan yang sememangnyasalah dari segi moral, tetapi dapat membawakegembiraan/keseronokan yang tinggi?R...
Teori Moral Kant  German Philosopher 1724 – 1804)  Terdapat tiga persoalan yang perlu dijawab  untuk menentukan kemoral...
Nilai baik secara intrinsik: Baik kerana perkara/perlakuan itu sendiri2. Persoalan kedua Apakah motif yang betul? Sesua...
Motif dan perlakuan itu mestilah betul danrelevanPerlakuan yang patut kita buat (imperatives)yang bersifat individu dan be...
Summary of Kant’s BeliefsWe are responsible for our motive to do good orbad, thus we are held morally accountableHaving th...
Etika keperibadian muliaBukan semua teori boleh digolongkan kepadadua katogori di atas. Etika keperibadian muliaboleh terg...
Contoh untuk nilai kesederhanaan ialahseperti berikut:lokekkemurahan hatimembazirrendah ketabahanberlagakhatiSifat-sifat m...
Kerelatifan etika (ethical relativism)   Nilai etika dan kepercayaan adalah relatif   kepada individu atau kumpulan ...
Sebab-sebab wujudnya kerelatifan   etika:   Kepelbagaian pandangan moral1.   Ketidaktentuan moral (moral2.  uncerta...
Kerelatifan dari segi nilai (value relativism)Keliru mengenai prinsip betul dan salahPerbezaan dalam dunia perniagaan/korp...
Kepelbagaian pandanganSecara umum: isu pengguguran, euthanasia,pornografi, keadilan, diskriminasi dansebagainyaAspek pendi...
Ketidaktentuan moralApakah yang penting dari segi moral dalamkeadaan tertentu?Membantu kawan dalam keadaan tertentu yangki...
Teori etika dan pendekatan moralHubungan antara teori etika dengan prosespembuatan keputusan moral     Teori etika  ...
Global values, moral boundaries:  A pilot survey (1996) Global Values, Moral Boundaries: A Pilot Survey By William E. ...
Global values, moral boundaries: A   pilot survey (1996)Conducted by Institute for Global EthicsThe 272 respondents were...
Had an average age of 51 years57% male> half had some graduate educationOn a scale from 1 (not at all religious) to 4(stro...
Values Chosen by RespondentsFollowing are the results of that survey:(# of times each value was chosen)Truth (kebenaran) :...
Tolerance (Toleransi): 86Generosity (Kemurahan hati): 73Humility (Kerendahan hati): 50Social Harmony (Harmoni sosial): 43H...
Dapatan kajianKebenaran (truth) merupakan pilihan yangpaling kerap dipilih untuk lima nilai moral yangmengikut tanggapan m...
Batasan moral75% bersetuju dengan kenyataanbahawa ‘Manusia boleh menggunakannilai-nilai lain selain apa yang saya anutidan...
Sumber autoritiSumber autoriti yang mereka bergantung: sainsmoden, pemimpin agama, kawan-kawan rapat,pengalaman peribadi, ...
The Golden Rule is an ethical statement which is found inmany religions and philosophies. It is also called the ethic ofre...
Obligasi Moral Guru dan     Sekolah
Adakah anda setuju dengan kata-kata      berikut?• Teachers are among the most influential adults in the lives of th...
‘Myth’ Mengenai Pendidikan/perguruan• Terdapat sekolah yang baik dan sekolah yang tidak baik• (Myth about great schools)• ...
• Education can be complete without religions• Year-round-school improves education• Effectiveness of school uniforms (Stu...
Masalah etika yang dihadapai guru masa kini• ‘Morale’ guru yang rendah• Peranan guru untuk melahirkan masyarakat ‘pemikir...
• Mengajar kemahiran-kemahiran generik seperti kemahiran komunikasi, kebolehan bekerja dalam kumpulan, memahami budaya o...
Pendidikan dan perguruan• Pendidik yang berkebolehan seharusnya rapat dengan pelajar (learners)• Kedudukan hirarki dalam ...
• Kajian Mitchell dan Kerchner menunjukkan mengajar meliputi empat elemen penting: Buruh perindustrian (industrial labor...
• Kelakuan guru dari semua segi dan pada setiap masa adalah bersabit dengan moral
Keunikan amalan profesional guru• Perbezaan amalan profesional guru dengan profesion yang lain dapat dilihat melalui tiga...
• Mistifikasi pengetahuan Doktor dan peguam mempunyai kuasa untuk menyorok pengetahuan yang ada pada mereka Guru terpak...
• Usaha timbal balik• Ini tidak kelihatan dalam profesion kedoktoran dan guaman• Pelajar perlu memperlihatkan usaha timba...
Ciri-ciri usaha timbal balik dalam proses    pengajaran dan pembelajaran• Guru tidak sesuai mengamalkan perlakuan misti...
• Aspek proses Proses pembelajaran yang aktif (pelajar membina makna sesuatu konsep melalui kaedah penemuan) Pembelajar...
• Aspek tugasan• Tugasan yang diberikan kepada pelajar boleh berlaku secara tulen (authentic) iaitu tidak banyak berbeza ...
Dimensi moral mengajar oleh Goodlad• Tanggungjawab sekolah untuk mengajar semua kanak-kanak (enculturation) Tanggungjawa...
• Amalan-amalan yang menafikan peluang pembelajaran yang sama untuk semua pelajar: Pealiran (streaming) Tracking Penja...
• Guru dan kaedah mengajar• Guru perlu mengetahui aspek apa yang hendak diajar (the what) dan bagaimana untuk mengajar (t...
Anjakan nilai kerja (Kajian Schnall)• Our career choice is based on values rather than the work!• Nilai kerja merupakan pr...
• 1980-an Mengambil berat tentang orang lain• 1990-an Apa pemerhatian anda?• Intrinsic values, extrinsic values and life...
Obligasi moral sekolah• Obligasi moral sekolah dapat diperinci melalui tiga model seperti berikut: Model profesional Mo...
• Guru perlu memfokus kepada sumber kuasa rujukan dan sumber kuasa pakar selain kuasa ganjaran, kuasa ugutan dan kuasa y...
• Model birokratik Model ini dicirikan oleh sistem pendidikan yang berpusat seperti Malaysia Sekolah dikehendaki memain...
• Model keadilan• Sekolah dianggap sebagai satu mekanisme pembahagian pendapatan dan status• Pembahagian ini dibuat mengi...
Artikel ‘Understanding schools is basic to  improving them’ oleh John Goodlad• Artikel ini memuatkan kajian yang dilapork...
• Dapatan kajian juga mendapati ramai guru melibatkan diri dalam profesion keguruan kerana mereka ingin membantu pelajar...
• Sekolah-sekolah yang didapati lebih memuaskan (satisfying) menggambarkan ciri-ciri berikut: Hubungan yang baik antara ...
• Chapter 1:• Time is virtually the most precious resource they have at their (teachers) disposal …Differences in using t...
Peranan sekolah dari dimensi moral• Tanggungjawab sekolah untuk mendidik semua kanak- kanak (enculturation) Pendidikan u...
• Hak untuk mendapatkan pengetahuan• Wujud amalan-amalan dalam pendidikan yang menafikan peluang pembelajaran yang sama u...
No Child Left Behind Act• Signed by Bush in 2002• The federal government will help fund the Title program• Promote federal...
Second Gallup Poll Phi Delta Kappa     Amerika Syarikat• Masalah utama yang dihadapi oleh sekolah• Pandangan guru Ke...
• Kekerapan berlakunya masalah di sekolah• Pandang guru Gagal menyiapkan tugasan (76%) Mengganggu pengajaran di dalam bi...
• Kesukaran untuk mendapatkan guru yang baik• Pandangan guru Ya19% Tidak75%• Kesukaran untuk mengekalkan guru yang baik ...
• Pandangan mengenai gaji guru• Pandangan guru Terlalu rendah82% Terlalu tinggi- Sesuai18%• Pandangan orang awam Terla...
• Tiga sebab guru meninggalkan profesion keguruan• Pandangan guru Gaji yang rendah (77%) Kekurangan sokongan orang awam ...
• Gaji berdasarkan merit (merit pay)• Pandangan guru Sokong31% Tidak sokong61%• Pandangan orang awam Sokong84% Tidak s...
• Sebab menentang (Pandangan guru)(61%) Sukar untuk menilai secara adil )47%) Akan wujud masalah ‘morale’ (26%) Pentadb...
• Siapa yang patut menentukan merit pay?• Pandangan guru Jawatankuasa guru(50%) Pengetua(43%) Jawatankuasa pendidik di...
• Nilai dan status pelbagai profesion• Sumbangan kepada masyarakat• Pandangan guru Guru sekolah 1 Doktor2 Paderi3 Haki...
• Pandangan orang awam Paderi1 Doktor2 Guru3 Pengetua/guru besar 4 Pengarah funeral5
• Status profesion• Pandangan guru Doktor1 Hakim2 Peguam3 Esekutif perniagaan 4 Guru12 Apakah implikasi daripada dap...
• Pandangan orang awam Doktor1 Paderi2 Pemimpin politik3 Hakim/peguam4 Guru5
• Pendidikan seks• Patut/tidak patut pendidikan seks dimasukkan ke dalam program pengajaran?• Pandangan guru (untuk sekol...
The 35th Annual Phi Delta Kappa/Gallup Poll  Public attitudes toward the public schools         2003• Some of th...
•  The public sees itself as uninformed on the No Child Left Behind  (NCLB) Act  A total of 83% of respondents believ...
•  Sixty-seven percent believe special education students should not be  required to meet the same standards as other s...
The 36th Annual Phi Delta Kappa/Gallup Poll  Public attitudes toward the public schools         2004• Biggest pr...
• Means to of improving public schools Reforming existing system Finding alternative system
Should Students Enrolled in Special be Required to meet the same standards as all other students in        the scho...
In your opinion, should one of the  measurements of a teachers ability be  based on how well his or her students  pe...
Profesionalisma Keguruan
Senario Masa KiniDalam era/abad pengetahuan, pengetahuan akan menjadilandasan utama dalam semua aspek kehidupan (Trillinga...
Abad Insustri        Abad PengetahuanGuru sebagai pengarah    Guru sebagai               pemudah...
Some of the Teaching Associations and UnionsNational Board for Professional Teaching Standards(U.S.A.) NBPTSNUTP (National...
Teachers ProfessionalismeResearch and teachingProfessional engagementLeadershipProfessional community (Collaboration betwe...
Guru yang profesional      (Saranan bekas KPPM)Prinsip pemilihan guru untuk masuk perkhidmatanLatiahan pra-perkhidmat...
Pendapat Dato’ Dr. Abdul Shukor Abdullah (1998)Guru sebenarnya adalah aktor utama dalam sistempendidikan. Pembangunan sist...
Ancaman ekologi terhadap profesion  keguruan (Walker & Barton, 1987)Permintaan yang lebih terhadap peranan yangperlu dima...
Mengapa guru terasa status mereka rendah?Model perbezaan status yang wujud dalamprofesion keguruanProfesion    Pandang...
Aspek keguruan dan perguruan dalam proses    profesionalisasi Aspek keguruan merujuk kepada profesion keguruan itu send...
Program-program penyediaan guruKursus Diploma Perguruan Malaysia (DPM)Program Bacelor PendidikanKursus Perguruan Lepasan D...
Persoalan dari aspek keguruanAdakah pendidik di semua peringkat pendidikanmempunyai kelayakan ikhtisas?Adakah pendidik ter...
Kemahiran-kemahiran untuk BTAP (BeginningTeachers Assistant Program)Masa untuk pembelajaran akademikAkauntabilitiPerbezaan...
Akauntabiliti guruSistem ganjaran yang dapat meggalakkanpenyegaran dan pemupukan profesionalismekeguruan
Aspek perguruanKelayakan nilai pemohon selain dari faktorakademikKelulusan pengajar institusi yangmenyediakan guruKurikulu...
Ciri/Kriteria untuk sesuatu profesionCiri-ciri secara umumMemperlihatkan satu bidang kepakaran yang ditentukandngan jelasM...
Model LiebermanMerupakan perkhidmatan yang penting denganmatlamat yang jelas untuk masyarakat dan negaraMenggunakan banyak...
Kelebihan pada Model Lieberman:    Kuasa/autonomiKuasa di peringkat sekolah dan peringkat bilikdarjahPeringkat sekolah...
Peringkat bilik darjah:Konteks pengajaran dalam kelasAktiviti pembelajaran yang digunakanPedagogi yang digunakanPolisi dis...
Seven characteristics of a profession. A profession       (Rich)1.  Requires a high degree of general and systemat...
Keguruan sebagai satu profesionLatihan perguruan yang setara dan mutu latihan ditentukanoleh satu badan penilai yang berau...
Kod Etika ProfesionalIa merupakan teknik profesional tambahan yangmenuntut agar setiap individu yang dilayani akanmenerima...
Ahli profesional sepatutnya menawarkanperkhidmatan yang dia mempunyai kompetensiyang diiktirafTanggungjawab untuk tingkah ...
Prinsip pembentukan kod etika profesionalIndividu yang bertindak sebagai ahli profesional perlumemikul tanggungjawab etika...
ExamplesConflict of interestPupils:The teacher may not accept pay for tutoring a pupil in any subjects inwhich the teacher...
ConfidentialityThe teacher may not divulge information about apupil received in confidence or in the course ofprofessional...
Etika Profesion KeguruanSila rujuk kepada nota edaranAntara beberapa amalan yang disarankantermasuk:Mengelakkan tingkah la...
Menumpukan perhatian terhadap keperluan setiap muridMendidik dan mengambil tindakan secara adil terhadapsemua murid tidak ...
Menghormati maklumat sulit pelajrTidak menyatakan dan membuat sesuatu yang bolehmengurangkan keyakinan diri murid dan ibu ...
Tidak mejatuhkan nama baik guru-guru lainHanya menggunakan cara yang sah untukkenaikan pangkat
Tanggungjawab Profesional GuruTanggungjawab terhadap pelajarMengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajarBersikap adilTel...
Tanggungjawab terhadap rakan sejawat danprofesionTidak mencemarkan nama baik rakan sejawatTidak melibatkan diri dalam kegi...
Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negaraMembimbing murid untuk menjadi warganegarayang …….Menghormati masyarakat tempa...
Tanggungjawab terhadap ibu bapaMemberi maklumat kepada ibu bapa demikepentingan anak-anak merekaMenganggap semua maklumat ...
Code of Ethics of the         Idaho       Teaching ProfessionCommitment to the studentCommitment to the publ...
Code of Ethics for School Administrators(American Assoc. of School Administrators) Makes the well-being of students the fu...
Obey local, state, and national laws and does notknowingly join or support organizations thatadvocate the overthrow of gov...
Due ProcessDua kategori due process iaitu:Procudural due processSubstantive due processProcedural due processFair warning ...
Substantive due processPanduan untuk menentukan due processSah dari segi undang-undangJelas dan spesifikMunasabahMempunyai...
Keperluan Khas untuk Profesion TertentuAPABefore recording the voices or images of individualsto whom they provide service...
Registered Psychiatric Nurses AssociationPsychiatric nurses recognize that caring is a holistic processAmerican Counseling...
Etika dalam Pengurusan   Sekolah
For Your ThoughtsValues, morals and ethics are the very stuff of leadershipand administrative life. (Hodgkinson, 1991)The ...
Kenapa tajuk ini dimasukkan?Pengetua berperanan untuk mempertingkatprofesionalisme guruKepemimpinan pengetua mempengaruhi ...
Kepentingan etika dalam  pengurusan/kepemimpinan sekolahDalam usaha untuk melaksanakan dasarpendidikan supaya matlamat-m...
Kriteria untuk pemimpin sekolah yang berkesan:Bersifat kritikalBersifat transformatifMempunyai wawasanMengamalkan pengupay...
Beretikan secara IndividuAdakah beliau seorang pemimpin yangmengamalkan nilai-nilai seperti kejujuran,keikhlasan, keadilan...
Beretika di Peringkat OrganisasiAdakah pengetua/guru besar berupayamewujudkan persekitaran sekolah yang positif,menyokong ...
Tugas Utama Pengetua/Guru BesarPengurusan kurikulum (aspek ikhtisas)Pembangunan diri pelajarPengurusan dan pembangunanPela...
Pembangunan organisasi dan diriPembangunan kendiri
Kajian NUTP (1998)Dijalankan di 189 buah sekolah rendah dan 83buah sekolah menengah di Wilayah Persekutuan,Kuala LumpurDap...
Pengetua/guru besar tidak menyediakanpersediaan mengajarPengetua/guru besar mentadbir sekolah secarakuku besi
Kepentingan etika dalam aspek-aspek   pengurusan sekolahPengurusan ujian dan penilaianPenyediaan peluang yang sama untu...
Pemanfaatan teori pengurusan perniagaan  dalam pengurusan sekolahTeori pengurusan perniagaan diterima pakai dalampengurus...
Tanggungjawab Pendidik         Sebagai In Loco ParentisBantuan pertolongan cemas kepada pelajar yang cedera: :Peng...
Strategi pengurusan risiko: Latihan kecemasan dari semasake semasa (kebakaran), prosedur yang betul (soal siasatoleh pihak...
Bidang pengurusan pendidikan secara relatifmerupakan satu bidang agak baru/mudaPendidikan kini telah menjadi satu ‘komodit...
Kenapa Aspek Moral Kepemimpinan Penting?Tugas pengetua/guru besar ialah untuk menukarkanorganisasi sekolah kepada sebuah i...
Pengetua/guru besar mempunyai kebebasan/kuasa untukbertindak mengikut pertimbangan sendiri (discretion)Without choice, the...
Perbezaan konsep dalam pengurusanperniagaan dengan pengurusan pendidikanTerdapat dua aspek yang menonjol yangmemperlihatka...
Aspek pelangganQuality: Ability of a set of inherent characteristics of aproduct, process or system to fulfill requirement...
Siapakah pelanggan dalam pendidikan?Pihak-pihak berkepentingan seperti pengetua/gurubesar, guru, pelajar, ibu bapa, JPN at...
Alasan Menafikan Pelajar Sebagai       PelangganKonsep pelanggan harus dianggap sebagai satu metaforaPelajar hanya m...
Aspek persainganPersaingan dalam perniagaan merupakan fenomena yangsihatAmalan ‘survival of the fittest’ memang wujud dala...
Issues We Need to Address!Is private education really a lucrative business?Urban middle-class parents, being better endowe...
The Heart, Head and Hand of Leadership      (Segiovanni)The heart of leadershipWhat a person believes, values, dreams...
Kesesuaian Amalan Konsep Pengurusan Saintifik dalam pengurusan sekolahAntara andaian Pengurusan Saintifik termasuk:Pekerj...
Sumber kuasa bergerak dari atas ke bawahFaktor ekonomi merupakan rangsangan yangpaling utama untuk pekerja
Kesesuaian Amalan Konsep Birokrasi dalam    PendidikanKomunikasi dalam organisasi lazimnya wujud dariatas ke bawahGuru...
Kurikulum dibina oleh pakar dan dilaksana olehguruKeputusan dibuat oleh pihak atasan tanpamelibatkan guru
Kajian mengenai Penerapan Nilai-nilai Murni  dalam Kepemimpinan Pengetua Kajian dibuat berdasarkan 16 nilai yang diperaku...
Guru mempersepsikan pengetua mereka hanyamenerapkan nilai ‘keadilan’ dan ‘berdikari’ pada peringkatsederhanaContoh item ya...
Responden bersetuju bahawa pengetua berkesan perlumempunyai ciri-ciri nilai murniTidak terdapat perbezaan yang signifikan ...
Contoh Soalan Kepada RespondenRujukan 1: Sangat tidak setuju, 2: Tidak setuju, 3: Setuju, 4: SangatsetujuPengetua saya mem...
Pengetua saya menghargai sumbangan samua wargasekolah.Pengetua saya berani mempertahankan guru sekiranyaguru berkenaan did...
Kemahiran untuk Pemimpin       Pendidikan yang Beretika?Meneliti situasi daripada pelbagai perspektifMenentukan prin...
Quality of leadership is a barometer that indicates theextent to which moral authority has replaced bureaucraticand psycho...
Renungan BersamaApakah tahap pemantauan yang perlu dilakukan olehpengurusan terhadap para guru? Adakah anda setujudengan k...
Etika Kerja
Tuntutan Terhadap Etika Kerja• Produktiviti merupakan kata kunci untuk era globalisasi dan ICT• Apabila sejumlah input da...
• Kebimbingan terhadap beberapa gejala dalam senario pendidikan: Morale guru yang rendah Tahap profesionalisme guru yang r...
Ramai Pegawai Muda Rasuah Laporan Utusan Malaysia 13-8-02• Penglibatan pegawai muda sektor awam dan swasta dalam gejala ra...
Ikrar Pegawai Awam Malaysia• Berusaha memupuk dan mengamalkan nilai-nilai membenci rasuah• Menutup semua ruang dan pelua...
• Bekerjasama sepenuhnya dengan mana-mana pihak untuk memerangi sebarang perlakuan jenayah rasuah• Bertindak tegas terha...
Pengertian Etika Kerja• Etika Kerja merupakan panduan tingkah laku yang menjadi pegangan setiap warga Kementerian Pendidik...
• Work ethic is a cultural norm that advocates being personally accountable and responsible for the work that one does and...
• Etika kerja dapat berfungsi sebagai panduan tingkah laku di tempat kerja• Prinsip dan nilai yang terkandung di dalam eti...
Etika Kerja UPM         Objektif• Menanamkan sifat positif dalam melaksanakan tugas yang diberi serta dapat men...
Prinsip Etika Kerja UPM•  Niat yang betul•  Perlakuan yang baik•  Penggerak ke arah kebaikan•  Memperkotakan apa yang ...
Etika Kerja UPM            Nilai•  Amanah•  Adil•  Benar dan telus•  Bijaksana•  Bersyukur•  Cekap, cepat...
Komitmen terhadap Organisasi• Kepercayaan terhadap matlamat dan nilai organisasi• Kesanggupan untuk menjaga imej organisas...
Komitmen terhadap Profesion• Tidak mencemarkan nama baik profesion• Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menj...
For Your Thoughts!• Kualiti yang mungkin dapat difikirkan:• Penghargaan terhadap profesion/kerja itu Setakat mana individu...
Work Ethics Cartoons••
Prinsip Etika Kerja UPM   Kekitaan, Kesetiaan, syura dan      Muafakat• Menghargai pepatah Melayu :Bersatu kita teg...
Nilai Bersih        Etika Kerja UPM• Pertuturan tidak menyingung perasaan• Pakaian sentiasa bersih dan kemas dan te...
Pemanfaatan Teori Etika dalam  Pembentukan Etika Kerja• Teori ‘Consequentialist’, Teori Kant dan Etika Keperibadian Mulia...
• Teori consequentialist dengan etika kerja Membolehkan sesuatu organisasi memilih alternatif yang paling sesuai dari se...
Contoh Teori Consequentialist• Benar• Rela berkongsi pengalaman, ilmu dan kepakaran untuk kejayaan bersama• Bersyukur• Be...
• Teori Kant dan Etika Kerja• ‘Categorical imperative’ yang disarankan oleh Kant memberi panduan yang jelas kepada kita ...
• Keperibadian mulia dan etika kerja Nilai-nilai murni yang bersifat unggul dan sejagat kurang menimbulkan masalah
Pendirian KPM terhadap   Kewujudan Etika Kerja• Satu etika kerja yang mantap perlu diamalkan untuk memastikan warga KPM...
Matlamat Etika kerja KPM• Menanamkan sikap positif dan menghapuskan sikap negatif dalam melaksanakan tugas-tugas yang d...
• Memberikan sumbangan positif yang berterusan kepada negara Etika Kerja KPM terdiri daripada dua komponen yang utama: Pri...
Prinsip Etika Kerja KPM• Niat yang betul• Perlakuan yang baik• Pergerakan ke arah kebaikan• Memperkotakan apa yang dikata...
Niat yang betul• Memenuhi kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK), misi, matlamat dan objektif KPM• Ikhlas menyemp...
Perlakuan yang baik• Menunjukkan penampilan diri, pertuturan dan perbuatan yang terbaik sepanjang masa• Memberikan kepuasa...
Pergerakan ke arah kebaikan• Menampilkan diri sebagai orang yang dinamik, maju, berdaya saing dan dapat mendorong seseor...
Memperkotakan apa yang    dikatakan• Sentiasa menunjukkan ketekalan dalam tanggapan, pengucapan dan tindakan, sama ada...
Berdisiplin dan beradab• Sentiasa menjaga adab sopan seperti yang terdapat dalam ajaran agama• Sentiasa mematuhi peratura...
Nilai-nilai Etika Kerja KPM•  Amanah       UPM•  Benar       Adil•  Bijaksana     Cekap, cepat dan te...
Amanah• Sentiasa menjalankan kerja yang diberikan dengan penuh tanggungjawab, tanpa penyelewengan dan cuai• Bersikap juj...
• Berdisiplin dan mengawal diri dan tidak melakukan sesuatu yang boleh menghilangkan kepercayaan orang lain terhadap dirin...
Benar• Mempunyai niat yang baik dan jujur dalam melakukan sesuatu pekerjaan, tanpa niat yang tersembunyi atau mengharapkan...
Bijaksana• Menggunakan seluruh potensi, keupayaan dan kepakaran untuk menjayakan sesuatu tugas dengan cemerlang dan tidak ...
Bersyukur• Sentiasa menghargai anugerah dan nikmat yang diterima tanpa menganggap kejayaan-kejayaan sebagai hak• Bersedia ...
Dedikasi• Bekerja tanpa rasa jemu dan bosan serta bersedia menerima tugas dengan tidak mencari helah• Sanggup berkorban ma...
Ikhlas• Menerima tanggungjawab dengan rela hati yang suci• Menjalankan tugas semata-mata untuk mencapai matlamat organis...
Penyayang• Bersifat pemaaf dan penyayang, tidak berdendam, sombong dan suka meninggi diri• Menganggap setiap orang mempuny...
Aplikasi Etika Kerja di Sekolah dari     Aspek Prinsip• Niat yang betul Guru perlu menjalankan tugas mereka berlandas...
• Perlakuan yang baik Menerima cabaran untuk memberi kepuasan kepada pelanggan Menetapkan satu standard moral yang tinggi ...
• Penggerak ke arah kebaikan Pendidik perlu bersifat futurisitk Berada di barisan hadapan dari segi perkaedahan Guru berku...
• Memperkotakan apa yang dikatakan Guru menjadi model moral kepada pelajar Mematuhi piagam pelanggan sebagai satu kewajipa...
• Berdisiplin dan beradab Guru menjaga kesopanan mereka berdasarkan ajaran agama Akur kepada Perintah-perintah Am Kerajaan...
Aplikasi Etika Kerja KPM dari      Aspek Nilai• Amanah Akauntabiliti guru terhadap pelajar, rakan sejawat, ibu bap...
• Benar Menunaikan ogbligasi moral dari perspektif ‘categorical imperative’ Melibatkan diri secara aktif falam program pem...
• Bijaksana Tidak mencari jalan yang mudah untuk menyampaikan ilmu kepada pelajar Menunaikan tanggungjawab secara profesio...
• Bersyukur Tidak akan menganggap cuti sekolah yang dinikmati sebagai hak Tidak menabur fitnah disebabkan perasaan cemburu
• Dedikasi Mendidik merupakan satu proses yang memakan masa untuk melihat kesannya. Oleh itu mereka seharusnya bersabar da...
• Ikhlas Bersedia menerima teguran dan kritikan dengan hati dan fikiran yang terbuka Pelajar yang akan membuat penilaian t...
• Penyayang Menjadikan sekolah sebagai sebuah keluarga besar yang dipenuhi kemesraan Menghormati jati diri setiap pelajar
Isu dalam Etika Perguruan
Isu Etika UmumEuthanasiaPengguguran bayiEuthanasiaIa berasal dari perkataan Greek yang membawamaksud ‘good death’Istilah y...
Euthanasia yang pasifStopping (or not stopping) some treatment, whichallows the person to die. The person’s conditioncause...
We are committed to the fundamental belief that theintentional killing of another person is wrong. We havedeep sympathy fo...
Pengguguran bayi (abortion)Pengguguran bayi menjadi isu moral apabila ia melibatkanperkara hak asasi manusia, kesejahteraa...
Isu Kesamaan dan DiskriminasiNot long ago, a couple dozen secret service agents were inAnnapolis, Marryland, to prepare fo...
U.S.A. constitution requires that all kids beengiven equal educational opportunity no matterwhat their race, ethnic backgr...
G8 Education Ministers’ Meeting, Tokyo, 1 – 2 April 2000Educational challenges in a changing societyEducation has created ...
For Your Thoughts!No. Federal law prohibits schools from discriminatingagainst pregnant students or students who are marri...
Reverse discriminationSandy Atkins is white and according to the school district,she cannot be promoted due to her skin co...
Etika Profesion KeguruanDia haruslah mendidik dan mengambil tindakan secara adilterhadap semua murid tidak kira bangsa, wa...
Contoh Diskriminasi di SekolahSistem pealiran yang keterlaluanPengagihan tugas kepada guruLokasi kelasLayanan kepada pelaj...
Prinsip-prinsip kesamaanIt is unjust to treat people differently in ways that theydeny to some significant social benefits...
Prinsip ini menuntut agar wujud bukti yang sahuntuk kita memberikan layanan yang berbezaBukti perlu wujud secara saintifik...
Pendidikan KhasPerkembangan dalam pendidikan khas didorong olehbeberapa faktor:Pendemokrasian pendidikanPengisytiharan Uni...
Akta Pendidikan 1996 Akta 550 Seksyen 40:Menteri hendaklah mengadakan pendidikan khas disekolah khas yang ditubuhkan di ba...
Unit Pendidikan Khas dinaiktarafkan menjadiJabatan Pendidikan Khas pada 1 Oktober, 1995Pendidikan khas merealisasikan kons...
Proses Mengenal Pasti Murid         Keperluan KhasPengenal pasti kanak-kanak yang disyaki mengalami masalahpembela...
Kadar Purata Perkapita bagi Seorang Murid     Pendidikan KhasSR Pend Khas Cacat pendengaran  RM 311.40SR Program Per...
Prejudis KaumA song by Richard Rogers and Oscar HammersteinYou’ve got to be taught to hate and fearIts got to be drummed i...
You’ve got to be taught before its too lateBefore you are six, seven or eightTo hate the people your relatives hateYou’ve ...
The development of racial prejudice is taught by othersResearch shows that preschool children are raciallyconscious by the...
Keadilan dari segi EkonomiPerbincangan akan memfokus kepada keadilan pengagihan(distributive justice)Terdapat tiga pendeka...
Pandangan prosesIa juga dikenali sebagai pandangan ‘procedural’ iaituproses bagaimana seseorang/kumpulan manusia itumemper...
Etika profesion guru
Etika profesion guru
Etika profesion guru
Etika profesion guru
Etika profesion guru
Etika profesion guru
Etika profesion guru
Etika profesion guru
Etika profesion guru
Etika profesion guru
Etika profesion guru
Etika profesion guru
Etika profesion guru
Etika profesion guru
Etika profesion guru
Etika profesion guru
Etika profesion guru
Etika profesion guru
Etika profesion guru
Etika profesion guru
Etika profesion guru
Etika profesion guru
Etika profesion guru
Etika profesion guru
Etika profesion guru
Etika profesion guru
Etika profesion guru
Etika profesion guru
Etika profesion guru
Etika profesion guru
Etika profesion guru
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Etika profesion guru

4,991 views

Published on

Etika Profesion Guru

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,991
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
17
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Etika profesion guru

 1. 1. ETIKA DAN PROFESION KEGURUAN
 2. 2. Aspek Etika dalam Profesion KeguruanJati diri (dignity) setiap insanAmalan prinsip demokratik dalam prosespendidikanKebebasan mengajar/belajarKesamaan peluang dalam pendidikan(Aliran perdana dan pelajar keperluan khusus)Antara profesionalisme dan kemersialismePertimbangan etika dalam proses membuatkeputusanEtika dalam teknologi pendidikan
 3. 3. Tanggungjawab pihak pihak berkepentingandalam proses pendidikanMelahirkan insan yang seimbang (JERIS…)Keseimbangan antara aspek proses dankandungan dalam proses pendidikanKepentingan ilmu/kandungan dan pedagogiKeterbukaan organisasi sekolah…
 4. 4. Amanat Menteri Pendidikan Tahun 2000Pendemokrasian pendidikan dan pemantauankualiti pendidikanRelevan masa kini dan masa depanPendidikan untuk warga istimewaKemahiran pendidikan teknikalMemartabat profesion keguruan
 5. 5. Amanat Menteri Pendidikan Tahun 2001Pembangunan yang seimbangPengemaskinian input pendidikanPeluasan peluang pendidikan mengikut potensidan minatKepemimpinan dan kecemerlangan sekolahMeningkatkan peluang pendidikan tinggi
 6. 6. Amat Menteri Pendidikan Tahun 2002Perpaduan sebagai agenda utamaProgram integrasi sekolahPerpaduan di semua peringkat – prasekolahhingga institusi pengajian pendidikanPendekatan bersepaduPelan Pembangunan Pendidikan 10 tahun (2001– 2010)Teras kepada pelan ini ialah dari segi akses,ekuiti, kualiti dan keberkesanan pengurusanpendidikan
 7. 7. Kurikulum kebangsaan prasekolah diperluaskan dandiwajibkan penggunaannya ke semua institut prasekolahmulai tahun 2003Program prasekolahMenjelang tahun 2007, program prasekolah di bawahKPM akan mempunyai 8,881 buah kelas mempumenawarkan temapt kepada 220,775 kanak-kanak diseluruh negaraPendidikan rendah dan menengahProgram prasekolah, rendah dan menengah diberiperuntukan RM9.57 billion (61%) daripada RM 15.6billion bagi seluruh belanja mengurus KPM tahun 2002
 8. 8. RM 98.7 juta dibelanja untuk latihan dalamperkhidmatan (LDP) untuk 150,000 orang guruPengenalan mata pelajaran vokasional ke sekolah harianbiasaPengenalan pendidikan wajib bagi tempoh persekolahanrendah mulai tahun 2003Pendidikan tertiari (tinggi)16 buah politeknik dan 17 buah kelej komunitiDua buah kolej universiti ditubuhkan iaitu Kolej UniversitiKejuruteraan dan Teknologi Malaysia (KUKTEM) diPahang dan Kolej Universiti Kejuruteraan Utara Malaysia(KUKUM) di PerlisKemudahan PTPTN
 9. 9. Amanat Menteri Pendidikan Tahun 2003Agenda perpaduan diteruskanWujudkan masyarakat multilingual: BahasaMandarin, Tamil dan Arab bagi Tahun SatuGolongan kurang mampu dibelaBaget 2003: Penubuhan Tabung Amanah PelajarMiskin (TAPM) sebanyak 200 jutaTahun 2003 diperuntukkan 1.008 billion untukpemberian biasiswa, bantuan makanan,rancangan makanan tambahan, skim pinjamanbuku teks dan sebagainya
 10. 10. Pendidikan sebagai prioriti kerajaanKPM diperuntukkan sebanyak RM 18.132 billion bagitujuan belanja mengurus bagi tahun 200357% (RM10.4 billion) daripada peruntukan 2003 adalahuntuk aktiviti pendidikan prasekolah, rendah danmenengahMembina daya saingPeruntukan RM 5 billion (lima tahun) bagi melaksanakanpengajaran Sains dan Matematik dalam bahasa InggerisPenambahan 10% pelajar bukan Bumiputra ke SekolahBerasrama Penuh dan Kolej Matrikulasi
 11. 11. Membudayakan kecemerlanganMelaksanakan Standard Tinggi Kualiti Pendidikan (STKP)pada tahun 2003Proses penilaian kendiri di IPTA melalui konsep jaminankualiti dalaman IPTAKempen Gempur dan Hebah ke semua ITPS olehJabatan Pendidikan SwastaMemantapkan latihan perguruanRM 319 juta bagai program pensiswazahan guruProgram ICT kepada guruLatihan guru untuk pendidikan khas seperti Dislaksia,Attention Deficit Hyperactive Disorder (ADHD) dansebagainya
 12. 12. Amanat Menteri Pelajaran 2008Isu yang disentuh:Teras dalam PIPPi. Membina negara bangsaii. Membina modal insaniii. Memperkasa Sekolah Kebangsaaniv. Merapatkan jurang pendidikanV. Memartabatkan profesion keguruanV. Melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan
 13. 13. Akauntabiliti dari segi peruntukan PerbelanjaanPembangunanIndikator dalam pencapaian akademikIndikator dalam pencapaian dalam bidang kurikulumGejala disiplinMembangun modal insan – Pelajar seimbang (Jeri) – Pekerja berkualiti – Pemain global – Warganegara bertanggungjawab
 14. 14. Akses terhadap pendidikanSistem pentaksiran Kebangsaan (SPPK)Menjadikan profesion keguruan lebih menarikdan memartabatkan profesion keguruanPengantarabangsaan sistem dan institusipendidikan
 15. 15. Perintah-Perintah Am Kerajaan Lantikan dan kenaikan pangkatBab A Elaun-elaun dan kemudahan dalamBab B perkhidmatanBab C CutiBab D Peraturan-peraturan pegawai awamBab E (Kelakuan dan tatatertib) Rumah dan bangunan pejabatBab F kerajaanBab G Perubahan Waktu bekerja dan lebih masa
 16. 16. Kelakuan4 (2)Seseorang pegawai tidak boleh:(a) Membelakangkan tugas awamnya demi kepentinganpersendiriannya(b) berkelakuan dengan sedemikian cara yang mungkinmenyebabkan kepentingan persendiriannya bercanggah dengantugas awamnya(d) berkelakuan dengan sedemikian cara hingga memburukkannama atau mencemarkan nama perkhidmatan awan(e) kurang cekap atau kurang berusaha(f) tidak jujur atau tidak amanah(i) ingkar perintah atau berkelakuan dengan apa-apa cara yangboleh ditafsirkan dengan munasabah sebagai ingkar perintah, dan(j) cuai dalam melaksanakan tugasnya
 17. 17. Pemberian Hadiah8 (1) Seseorang pegawai tidak boleh menerima ataumemberi, atau tidak boleh membenarkan isteri atausuaminya atau mana-mana orang lain menerima ataumeberi bagi pihaknya, secara langsung atau tidaklangsung, apa-apa hadiah (sama ada dalam bentuk zahiratau selainnya) daripada atau kepada mana-mana– Penerimaan dan pemberian hadiah itu mempunyai kaitanpersatuan, badan, orang atau kumpulan orang jika: dengan apa-apa cara, dengan pelaksanaan tugas pegawai itu, dan– Bentuk, amaun atau nilai hadiah itu tidak sepadan dengan maksud hadiah itu diberikan
 18. 18. (2) Ketua Jabatan boleh membenarkanseseorang pegawai menerima surat pujiandaripada mana-mana persatuan, badan, orangatau kumpulan orang sempena persaraan ataupertukarannya dengan syarat bahawa suratpujian itu tidak terkandung dalam bekas yangbernilai
 19. 19. Menyenggara Taraf Hidup yang BerlebihanEmolumen dan Pendapatan Persendirian yang Sah 11 (1) Jika Ketua Jabatan berpendapat bahawa seseorang pegawai adalah atau ternyata: (a) menyenggara suatu taraf kehidupan yang melebihi emolumennya dan pendapatan persendirian lain yang sah, jika ada; atau (b) mempunyai kawalan atau memiliki sumber-sumber kewangan atau harta, harta alih atau tak alih, yang nilainya tidak seimbang dengan, atau yang tidak boleh semunasabahnya dijangka diperoleh oleh pegawai itu dengan emolumennya dan apa-apa pendapatan persendirian yang sah Ketua Jabatan hendaklah, melalui notis bertulis, memanggil pegawai itu supaya memberi penjelasan bertulis dalam tempoh tiga puluh hari dari tarikh penerimaan notis itu bagaimana dia telah mendapat sumber-sumber kewanagannya
 20. 20. Bab D Bahagian V HukumanAmaranDendaLucuthak emolumenTangguh pergerakan gajiTurun gajiTurun pangkat; atauBuang kerja
 21. 21. Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)Seksyen 134(a) …(b) enggan mengemukakan mana-mana jadual waktu,sukatan pelajaran, rekod, buku, bahan, dokumen ataubarang, atau memberi maklumat, dengan melanggansubperenggan (b)(ii) atau©Adalah melakukan satu kesalahan dan boleh, apabiladisabitkan, didenda tidak melebihi tiga puluh ribu ringgitatau dipenjara selama tempoh tidak melebihi dua tahunatau kedua-duanya sekali
 22. 22. Surat Aku JanjiAkan sentiasa taat kepada Yang di-PertuanAgong, negara dan kerajaanAkan sentiasa melaksanakan tugas dengancermat, bersungguh-sungguh, cekap, jujur,amanah dan bertanggungjawabTidak akan mebelakangkan tugas awam demikepentingan peribadi sayaTidak akan menggunakan kedudukan sayasebagai pegawai awam bagi faedah diri sayasendiri
 23. 23. Kod Etika Profesional KeguruanPrestij atau martabat perguruan dipercayaidapat dipelihara melalui:Dalam semua hubungan dan tugasSeseorang guru hendaklah menjalankannyadengan jujurDia haruslah menumpukan perhatian terhadapkeperluan tiap-tiap muridnya
 24. 24. Definisi Etika & PendekatanKepada Kajian Moral/Etika
 25. 25. Pengertian Falsafah/Etika Philia (Greek) means ‘love or friendship” Spphia means wisdom Philosophy means ‘love of wisdom’ Tiga cabang falsafah1. Epistemology: The study of knowledge2. Metaphysics: The study of reality3. Ethics: The right or wrong of our conduct
 26. 26. Definisi EtikaEtika berasal dari perkataan ‘ethos’ (Greek) yangmembawa maksud perangai/keperibadianMoral berasal dari perkataan Latin “moralis’ yangbermaksud adat budi pekerti /adabEthics refers to the area of morality whichconcentrates on human conduct and humanvaluesMorality refers to that part of human behaviorsthat can be evaluated in terms of right or wrong(Goree, Keith., 1966)
 27. 27. Morality and EthicsMorality refers to the first beliefs and practicesabout good and evil by means of which weguide our behaviorEthics is a reflective (the second order)consideration of our moral beliefs and practicesMorality is a system of rules that modifies ourbehavior in social conditionsIt sets some standard of virtuous conductIt is about doing good instead of harm
 28. 28. Where does morality come from? It is as system of ‘shared’ values which justify our means There is basically two types of justification:1. Negative sense2 Positive sense
 29. 29. Moral Education in Real SenseAnalyze the following statements: Are theymoral education?You are taught not to tell lie because if you didothers would not trust you.You are taught to treat others well because theywould treat you well in returnYou are taught to work hard because of thesatisfaction this brought to you
 30. 30. How about the following set of statements?You are taught not to lie because it is wrong todo so.You are taught not to treat others well becausethey deserve to be so treated/It will be wrong todo otherwise.You are taught to work hard because you oughtto contribute to the society/organization orwrong to do otherwise.
 31. 31. The Seven Principles of Personal Ethics For your Thoughts!Positive mental attitude (mind)Respect (eyes and ears)Integrity (mouth)Compassion (heart)Cooperation (hands)Perseverance (mouth/gut)Initiative (feet)Character Education CenterBureau of Essential Ethics
 32. 32. Pendekatan Kepad Kajian MoralPendekatan Saintifik dan Pedekatan FalsafahPendekatan Saintifik/’descriptive’Ia merupakan kajian saintifik terhadap tingkah laku manusiaPendekatan FalsafahIa merupakan pendekatan normatif (standard) prescriptive seperti:Egoism: Manusia seharusnya bertindak mengikut kepentinganperibadi.Atruism: Manusia seharusnya sentiasa bertindak mengikutkepentingan orang lainUtilitarianism: Manusia seharusnya sentiasa bertindak mengikutkepentingan semua orang termasuk kepentingan peribadi.
 33. 33. EgoismTerdapat dua jenis egoism iaitu:Psychological egoismIt is a view about people behave or what theydo want to doEthical egoism (Normative)It is a theory about how people ought to doKewujudan dua jenis egoism seringmenimbulkan dilema moral kepada kita
 34. 34. MetaetikaAmoral: Having no moral sense or beingindifferent to right or wrongNo moral: It means out of realm of moralitytogetherMetaetika menganalisis bahasa etika sepertiadakah hukuman mati itu boleh dijustifikasikanYang dipersoalkan ialah bahasa etika (ethicallanguage), istilah etika (ethical terms),pernyataan etika (ethical statements) untukmengetahui maksudnya
 35. 35. Kebaikan Mempelajari Etika Kepada Para PendidikMembantu memahami kedudukan sesuatumasalah etikaBerfikir secara kritikal setelah memperolehkemahiran dan konsep tertentuMampu menganalisis perdebatan etikaMenghormati pandangan orang lain yangbertentanganMempertimbang kemunasabahan pandanganyang selama ini tidak disetujui…
 36. 36. Tiga Sumber Data terhadap EtikaSecara intuitif (intuitions)Peraturan dan kod-kod tertentuPeranan sosial (social roles)
 37. 37. Teori EtikaTeori-teori etika yang utama:Teori Moral Kant (kant’s Moral Theory)Teori Utilitarianism (Utilitarianism Theory)Etika Keperibadian Mulia (Virtue Ethics)Teori-teori etika boleh dilihat dari aspek-aspekseperti:Motif (motive)Perlakuan (act)Akibat (consequences)
 38. 38. Teori-teori yang didasarkan kepada akibat digelar‘consequentialist’ atau pun teleological (Greek)Teori yang hanya didasarkan kepada perlakuan (act) yangbetul atau salah tanpa mengambil kira akibat dipanggil‘nonconsequentialist’ atau deontological (Greek)
 39. 39. Teori UtilitarianismPengasas teori ini ialah Jeremy Bentham (1748 –1832) dan John Stuart Mill (1806 – 1873)Mereka berdua bersetuju tentang hakikatbahawa perlakuan yang dapat menghasilkanlebih banyak keseronokan dan kehahagianadalah perlakuan yang bermoralBentham memberi penekanan kepada kuantitikeseronokan dan kebahagian yang dibawa olehsesuatu perlakuanBeliau membuat pertimbangan kuantiti dari segidarjah keseronokan, tempoh keseronokan,kemungkinan terhasilnya keseronokan dansebagainya
 40. 40. Mill sebaliknya mengambil kira aspek kuantiti dan juga aspekkualitiPertimbangan kualiti dilihat dari segi intelektual yangmengambil kira faktor pendidikan, keperihatinan orang laindan perasaan moralKeseronokan secara intelektual dianggap lebih bernilaidaripada yang bersifat nafsuUtilitarianism berasaskan perlakuan (act utilitarianism) danutilitarianism berasaskan peraturan (rule utilitarianism)
 41. 41. Perbezaan Act Utililitarianism dan Rule UtilitarianismAct utilitarianismMempertimbangkan akibat perlakuan mematuhi/melanggarsesuatu perjanjian (Consider the consequences of this act ofpromise keeping/breaking)Rule utilitarianismMempertimbangkan akibat amalan mematuhi/melanggarsesuatu perjanjian (Consider the consequences of the practiceof promise keeping/breaking)Pada pendapat anda, utilitarianism jenis mana yang harusdiberikan perhatian?
 42. 42. Aspek calculus dalam teori UtilitarianismPrinsip utilitiThe morally best/better alternative is that which produces thegreatest/greater net utility, where utility is defined in terms ofhappiness and pleasureWe ought to do that which produces the greatest amount ofhappiness for the greatest number of peopleIa berkait rapat dengan konsep ‘hedoism’ yang mempercayaibahawa manusia akan mencari/mendekati keseronokan danmenjauhi kesakitan
 43. 43. Pengiraan Darjah KegembiraanNet utilityAct A produces 12 units of happiness and 6 units ofunhappiness (6 units of happiness)Act B produces 10 units of happiness and 1 unit ofunhappiness (9 units of happiness)Which act is more preferable in terms of morality?
 44. 44. IntensityBased on the scale of 1 to 10.Act A gives 40 people each mild pleasure (40 x 2 =80 degrees of pleasure)Act B gives 10 people each intense pleasure (10 x 10= 100 degrees of pleasure.Which act is more preferable in terms of morality?
 45. 45. LikelihoodAct A has a 90% chance of giving 8people each 5 days of pleasure (40 daysx .90 = 36 days of pleasure)Act B has a 40% chance of giving 10people each 7 days of pleasure (70 daysx .40 = 28 days of pleasure)Which act is more preferable in terms ofmorality?
 46. 46. DurationAct A gives 3 people each 8 days ofhappiness (3 x 8 = 24 days of happiness)Act B gives 6 people each 2 days ofhappiness (6 x 2 = 12 days of happiness)Which act is more preferable in terms ofmorality?
 47. 47. Kritikan terhadap teori utilitarianisme Adakah teori ini benar-benar boleh berfungsi? Teori ini meminta kita membuat pengiraan untuk unit kegembiraan/keseronokan yang terhasil daripada tindakan-tindakan alternatif. Adakah kita mempunyai kemampuan dari segi masa dan kebolehan untuk melakukan ini semua?
 48. 48. Bagaimana dengan tindakan yang sememangnyasalah dari segi moral, tetapi dapat membawakegembiraan/keseronokan yang tinggi?Rujuk kepada contoh yang diberi.Adakah utilitarianisme ini adil?Keputusan A membawa tiga unit kegembiraankepada lima orang = 15 unitKeputusan B membawa 10 unit kepada seorang,4 unit kepada dua orang dua orang lagi tidakmemperoleh apa-apa. Jumlah kegembiraaanyang dibawa ialah 18 unit.Adakah keadaan ini adil?
 49. 49. Teori Moral Kant German Philosopher 1724 – 1804) Terdapat tiga persoalan yang perlu dijawab untuk menentukan kemoralan sesuatu perlakuan1. Persoalan pertama Apa yang menjadikan sesuatu perlakuan itu bernilai (worth) dari segi moral? Seseorang itu perlu bertanggungjawab dari segi moral terhadap motifnya Nilai sesuatu perlakuan boleh dilihat dari aspek intrumental dan intrinsik Nilai Instrumental: Perlakuan yang baik kerana akibatnya
 50. 50. Nilai baik secara intrinsik: Baik kerana perkara/perlakuan itu sendiri2. Persoalan kedua Apakah motif yang betul? Sesuatu perlakuan itu akan dianggap mempunyai nilai moral sekiranya ia mempunyai niat (intention) yang betul.3. Persoalan ketiga Apakah perkara yang betul untuk dilakukan?
 51. 51. Motif dan perlakuan itu mestilah betul danrelevanPerlakuan yang patut kita buat (imperatives)yang bersifat individu dan bersyaratdikategorikan sebagai hypothetical imperativeTuntutan moral yang tidak bersifat individu(universal) dan tidak bersyarat digelarcategorical imperative (CI)Perlakuan yang bersifat CI ini mempunyaiobligasi moral yang tinggiApabila peraturan moral dianggap sebagaimutlak, manusia harus mematuhinya sebagaisatu kewajipan dan ketepikankecenderungan/kemahuan sendiri (inclination)
 52. 52. Summary of Kant’s BeliefsWe are responsible for our motive to do good orbad, thus we are held morally accountableHaving the highest intrinsic value is central toKant’s ethicsKant was not a relativistIn order for our action to have moral worth, wemust not act out of a right motivation alone. Wemust also do the right thingI ought to do Y vs. If I want X, then I ought todo Y.
 53. 53. Etika keperibadian muliaBukan semua teori boleh digolongkan kepadadua katogori di atas. Etika keperibadian muliaboleh tergolong ke dalam consequentialist ataunonconsequentialistIa menitikberatkan budi pekerti manusia. Kehidupan manusiaperlu diasaskan kepada keunggulan (ideals)Keperibadian mulia dapat dipelajari melaui pengulanganAristotle mengklasifikasikan keperibadian mulia sebagaipertengahan (min) di antara sesuatu yang murni (virtue) dankejahatan (vice)
 54. 54. Contoh untuk nilai kesederhanaan ialahseperti berikut:lokekkemurahan hatimembazirrendah ketabahanberlagakhatiSifat-sifat murni ini perlu bersifat sejagatwalaupun ia kadangkala dipengaruhi olehmasyarakat dan budaya
 55. 55. Kerelatifan etika (ethical relativism) Nilai etika dan kepercayaan adalah relatif kepada individu atau kumpulan yang mendukungnya Jarang wujud kebenaran/kesalahan secara mutlak Terdapat dua jenis kerelatifan: Kerelatifan etika individu Kerelatifan etika sosial atau budaya1.2.
 56. 56. Sebab-sebab wujudnya kerelatifan etika: Kepelbagaian pandangan moral1. Ketidaktentuan moral (moral2. uncertainty) Perbezaan situasi3.
 57. 57. Kerelatifan dari segi nilai (value relativism)Keliru mengenai prinsip betul dan salahPerbezaan dalam dunia perniagaan/korporatdengan dunia pendidikanDunia pendidikan menitikberatkan nilai-nilaimurni, penerapan nilai-nilai murni dalampengajaran dan sebagainyaDunia perniagaan didasarkan kepada‘kepentingan dan keuntungan’
 58. 58. Kepelbagaian pandanganSecara umum: isu pengguguran, euthanasia,pornografi, keadilan, diskriminasi dansebagainyaAspek pendidikan: Tujuan pendidikan untukperkembangan IQ, EO, SQ dan sebagainyaKesamaan peluang dalam mendapat pendidikanyang berkualitiPeraliran dalam pendidikan
 59. 59. Ketidaktentuan moralApakah yang penting dari segi moral dalamkeadaan tertentu?Membantu kawan dalam keadaan tertentu yangkita terpaksa melakukan perbuatan yang tidakjujurPerbezaan situasiIsu dan standard nilai adalah berbeza untuksituasi yang berbeza. Contohnya hak asasimanusia, kebuluran dan sebagainya
 60. 60. Teori etika dan pendekatan moralHubungan antara teori etika dengan prosespembuatan keputusan moral Teori etika ↓ Prinsip etika ↓ Keputusan etika
 61. 61. Global values, moral boundaries: A pilot survey (1996) Global Values, Moral Boundaries: A Pilot Survey By William E. Loges and Rushworth KidderThis publication is a report on a survey conducted at theState of the World Forums meeting in San Francisco in1996. Respondents from 40 countries identified a core ofvalues centering on truth, compassion, and responsibility.Well produced and illustrated, this report is a fascinatinglook at the question: Is there a global core of shared moralvalues? Also includes interviews with 11 leadingparticipants at the forum, including Jane Goodall, Jean-Bertrand Aristide, and Abba Eban. 80 pages. 1997.$15.00. (Members: $13.50.)
 62. 62. Global values, moral boundaries: A pilot survey (1996)Conducted by Institute for Global EthicsThe 272 respondents were:Well educatedCosmopolitanAccomplishedThoughtfulThey represented 40 countries and > 50different faith communities
 63. 63. Had an average age of 51 years57% male> half had some graduate educationOn a scale from 1 (not at all religious) to 4(strongly religious), they the research indicateda mean score of 2.836% were in education/research/nonprofit-volunteer sectors, 32% in business, finance orconsulting
 64. 64. Values Chosen by RespondentsFollowing are the results of that survey:(# of times each value was chosen)Truth (kebenaran) : 169Compassion (belas kasihan) : 153Responsibility (Tanggungjawab) : 147Freedom (kebebasan): 113Reverence for Life (Memuliakan kehiduapn): 108Fairness (Keadilan): 100Self Respect (hormat kendiri): 96Preservation of Nature (Pemeliharaan alamsemula jadi): 92
 65. 65. Tolerance (Toleransi): 86Generosity (Kemurahan hati): 73Humility (Kerendahan hati): 50Social Harmony (Harmoni sosial): 43Honor (Kehormatan): 31Devotion (Ketaatan): 27Respect for Elders (Menghormatiorang tua): 19
 66. 66. Dapatan kajianKebenaran (truth) merupakan pilihan yangpaling kerap dipilih untuk lima nilai moral yangmengikut tanggapan mereka paling pentingTiga nilai yang dipilih secara paling kerap secarakelompok ialah kebenaran (truth), belas kasihan(compassionate) dan tanggungjawab(responsibility)Belas kasihan menduduki tempat pertamaapabila dipilih secara berasinganNilai-nilai yang dipilih mengatasi faktorkerakyatan, jantina, umur ataupun status sosial
 67. 67. Batasan moral75% bersetuju dengan kenyataanbahawa ‘Manusia boleh menggunakannilai-nilai lain selain apa yang saya anutidan masih saya anggap sebagaikeputusan beretika’‘Bolehkah mereka hidup dengan amanbersama orang-orang yang mempunyaiperbezaan nilai-nilai asas denganmereka?’ 87% menyatakan ‘ya’
 68. 68. Sumber autoritiSumber autoriti yang mereka bergantung: sainsmoden, pemimpin agama, kawan-kawan rapat,pengalaman peribadi, ajaran agama ataukerajaan.Yang dianggap paling penting ialah pengalamanperibadi dan ajaran agama menduduki tempatkeduaMenyelesaikan dilema moral:49% memilih pendekatan utilitarian, 39%memilih ‘golden rule’ dan 12% memilih Kantiancategorical imperative.
 69. 69. The Golden Rule is an ethical statement which is found inmany religions and philosophies. It is also called the ethic ofreciprocity.It is something which should be remembered
 70. 70. Obligasi Moral Guru dan Sekolah
 71. 71. Adakah anda setuju dengan kata-kata berikut?• Teachers are among the most influential adults in the lives of their children• School is mandatory for children under _____. And teachers exercise considerable power over their students by: Law Circumstance Tradition
 72. 72. ‘Myth’ Mengenai Pendidikan/perguruan• Terdapat sekolah yang baik dan sekolah yang tidak baik• (Myth about great schools)• Faktor perbelanjaan terhadap pendidikan akan menentukan mutu pendidikan yang bakal diterima oleh pelajar (Myth about better schools require higher spending)• Gaji yang tinggi akan melahirkan guru yang lebih berkualiti• Pencapaian akademik merupakan pengukur tunggal pencapaian seseorang pelajar• Kejayaan akademik akan menentukan kejayaan dalam hidup seseorang• Sekolah swasta adalah lebih baik daripada sekolah kerajaan (Myths and facts about private schooling)
 73. 73. • Education can be complete without religions• Year-round-school improves education• Effectiveness of school uniforms (Students who were forced to school uniforms actually performed several points on standardized tests)• Penilaian sumatif merupakan kayu pengukur untuk pencapaian pelajar
 74. 74. Masalah etika yang dihadapai guru masa kini• ‘Morale’ guru yang rendah• Peranan guru untuk melahirkan masyarakat ‘pemikir’• Pendekatan ‘metakognitif’ vs. pendekatan ‘rote- learning’• Mengimbangi fokus kandungan (content) dan proses• Akauntabiliti guru dan akauntabiliti pihak-pihak berkepentingan dalam pendidikan
 75. 75. • Mengajar kemahiran-kemahiran generik seperti kemahiran komunikasi, kebolehan bekerja dalam kumpulan, memahami budaya orang lain, menapis dan memanfaatkan maklumat dan sebagainya
 76. 76. Pendidikan dan perguruan• Pendidik yang berkebolehan seharusnya rapat dengan pelajar (learners)• Kedudukan hirarki dalam pendidikan tidak menggambarkan paras kebolehan, kemahiran dan latihan yang diperlukan oleh pendidik dalam sesuatu kategori/peringkat• Perlu ada satu mekanisma kanaikan pangkat untuk mengekalkan guru-guru berkebolehan untuk kekal dalam bidang pengajaran (contoh seperti jawatan guru pakar)
 77. 77. • Kajian Mitchell dan Kerchner menunjukkan mengajar meliputi empat elemen penting: Buruh perindustrian (industrial labor) Pertukangan yang mahir (skilled craft) Pertunjukan artistik (artistic perfromance) Amalan profesional (professional performance)• Keempat-empat elemen ini perlu diseimbangkan
 78. 78. • Kelakuan guru dari semua segi dan pada setiap masa adalah bersabit dengan moral
 79. 79. Keunikan amalan profesional guru• Perbezaan amalan profesional guru dengan profesion yang lain dapat dilihat melalui tiga aspek: Mistifikasi pengetahuan (mystification of knowledge) Jarak sosial (social distance) Usaha timbal balik (reciprocity of effort)
 80. 80. • Mistifikasi pengetahuan Doktor dan peguam mempunyai kuasa untuk menyorok pengetahuan yang ada pada mereka Guru terpaksa menyampaikan pengetahuan yang ada pada mereka kepada pelajar• Jarak sosial Jarak sosial antara doktor dan peguam dengan pelanggan mereka amat jelas Guru terpaksa rapat dan memahami keperluan/latar belakang pelajar mereka
 81. 81. • Usaha timbal balik• Ini tidak kelihatan dalam profesion kedoktoran dan guaman• Pelajar perlu memperlihatkan usaha timbal balik dalam proses pembalajaran
 82. 82. Ciri-ciri usaha timbal balik dalam proses pengajaran dan pembelajaran• Guru tidak sesuai mengamalkan perlakuan mistifikasi pengetahuan terhadap pelajar mereka• Guru perlu rapat dengan pelajar faham akan keperluan mereka• Usaha timbal balik sering wujud di dalam bilik darjah melalui tiga aspek seperti berikut: Aspek proses Aspek gaya Aspek tugasan
 83. 83. • Aspek proses Proses pembelajaran yang aktif (pelajar membina makna sesuatu konsep melalui kaedah penemuan) Pembelajaran secara berterusan dan secara individu (individualized)• Aspek gaya Pembelajaran boleh berlaku secara bersendirian, berpasangan atau berkumpulan Pengajaran boleh berlaku melalui pakar yang terdiri dari ahli komuniti, guru sebagai fasilitator atau sumber bukan manusia (seperti penggunaan komputer)
 84. 84. • Aspek tugasan• Tugasan yang diberikan kepada pelajar boleh berlaku secara tulen (authentic) iaitu tidak banyak berbeza daripada apa yang berlaku dalam dunia sebenar• Keperluan membuat projek mungkin akan diperkenal dalam pengajaran bahasa• Kemahiran yang diajar boleh bersifat umum seperti kemahiran interpersonal dan membuat keputusan dan kemahiran spesifik
 85. 85. Dimensi moral mengajar oleh Goodlad• Tanggungjawab sekolah untuk mengajar semua kanak-kanak (enculturation) Tanggungjawab pendidik sebagai warganegara, pegawai pendidikan dan ibu bapa Hak setiap kanak-kanak untuk mendapatkan pendidikan yang diperlukan merupakan satu keadilan moral Siapa harus bertanggungjawab terhadap pelajar yang tercicir dari sekolah? Bagaimana dengan amalan buang sekolah terhadap pelajar?
 86. 86. • Amalan-amalan yang menafikan peluang pembelajaran yang sama untuk semua pelajar: Pealiran (streaming) Tracking Penjadualan (Bagaimana penjadualan dapat mempengaruhi peluang pembelajaran pelajar?) Sekolah asrama penuh/sekolah harian Sekolah bestari/biasa (akan diperbaiki)
 87. 87. • Guru dan kaedah mengajar• Guru perlu mengetahui aspek apa yang hendak diajar (the what) dan bagaimana untuk mengajar (the how)• Kepentingan ilmu pedagogi dipandang ringan untuk peringkat yang lebih tinggi• Motivasi intrinsik pelajar adalah berbeza berdasarkan faktor-faktor tertentu seperti aliran sains vs. aliran sastera, budaya sekolah asrama penuh vs. sekolah harian
 88. 88. Anjakan nilai kerja (Kajian Schnall)• Our career choice is based on values rather than the work!• Nilai kerja merupakan prinsip untuk memandu seseorang pekerja dalam proses membuat keputusan dan pembentukan tingkah laku untuk sesuatu pekerjaan• 1930 – 1950an Pekerja mengutamakan kebajikan orang lain daripada kebajikan diri sendiri• 1960-an Memuaskan nafsu sendiri (self-indulgent) dan kepuasan serta mera tanpa mempedulikan orang lain• 1970-an Tidak percaya kepada orang lain
 89. 89. • 1980-an Mengambil berat tentang orang lain• 1990-an Apa pemerhatian anda?• Intrinsic values, extrinsic values and life style values!
 90. 90. Obligasi moral sekolah• Obligasi moral sekolah dapat diperinci melalui tiga model seperti berikut: Model profesional Model birokratik Model keadilan• Model profesional Model in menganggap guru sebagai pakar Guru perlu mempunyai kepakaran yang dicirikan oleh pengetahuan khusus seperti profesional yang lain
 91. 91. • Guru perlu memfokus kepada sumber kuasa rujukan dan sumber kuasa pakar selain kuasa ganjaran, kuasa ugutan dan kuasa yang sah• Perlu wujud proses pensijilan yang dapat mengawal bilangan ahli yang ingin menyertai profesion ini• Pengetahuan untuk amalan profesional adalah sukar dan susah untuk diperolehi
 92. 92. • Model birokratik Model ini dicirikan oleh sistem pendidikan yang berpusat seperti Malaysia Sekolah dikehendaki memainkan peranan sebagai institusi pendidikan untuk melaksanakan polisi dan rancangan pendidikan yang telah dibuat oleh kerajaan pusat Model ini juga didapati mengurangkan kuasa kepakaran yang ada pada para guru
 93. 93. • Model keadilan• Sekolah dianggap sebagai satu mekanisme pembahagian pendapatan dan status• Pembahagian ini dibuat mengikut dasar kebolehan dan motivasi• Konsep kesamaan demokratik juga dicadangkan di bawah model ini• Sekolah dicadang berperanan menghapuskan ‘structural roadblocks’ untuk kemajuan seperti faktor jantina, ras, SES keluarga, agama dan sebagainya• Ia mencabar doktrin mengenai ‘segregation of schools’ (pengasingan sekolah) yang mengemukakan konsep ‘separate but equal’
 94. 94. Artikel ‘Understanding schools is basic to improving them’ oleh John Goodlad• Artikel ini memuatkan kajian yang dilaporkan dalam buku ‘A place called school’• Mula diterbitkan pada 1 Sept. 1984• Responden ditanya mengenai tujuan sesebuah sekolah diwujudkan. Ia meliputi aspek: Akademik Sosial/kewarganegaraan Kerjaya Peribadi (personal)
 95. 95. • Dapatan kajian juga mendapati ramai guru melibatkan diri dalam profesion keguruan kerana mereka ingin membantu pelajar untuk belajar, tetapi akhirnya terpaksa meninggalkan profesion ini apabila mengalami kekecewaan• Dapatan juga menunjukkan program pemajuan staf yang sering diadakan tidak mencapai matlamat kerana ilmu yang diperoleh guru yang terlibat tidak dikongsi bersama
 96. 96. • Sekolah-sekolah yang didapati lebih memuaskan (satisfying) menggambarkan ciri-ciri berikut: Hubungan yang baik antara pengetua dengan guru Budaya sekolah yang menggambarkan kesepakatan di antara pengetua dan guru Pengetua dan guru mewujudkan persekitaran yang stabil dan selamat Sekolah mengamalkan pendekatan pencegahan dan bukan reaktif dalam menangani masalah disiplin pelajar
 97. 97. • Chapter 1:• Time is virtually the most precious resource they have at their (teachers) disposal …Differences in using time create inequalities in opportunities to learn.• One goal of block scheduling is to reduce time spent on routine non-instructional activities (starting class, ending class and changing class) in the belief that minimal time lost to such activities can increase actual learning time and result in student achievement
 98. 98. Peranan sekolah dari dimensi moral• Tanggungjawab sekolah untuk mendidik semua kanak- kanak (enculturation) Pendidikan umum untuk guru perlu menyediakan mereka dengan perspektif yang kritikal tentang bentuk semulajadi masyarakat yang demokratik (aspek sejarah, falsafah dan sosiologi) Hak setiap pelajar untuk mendapatkan pendidikan yang diperlukan merupakan satu keadilan moral Siapa harus bertanggungjawab terhadap pelajar yang tercicir dari sekolah?
 99. 99. • Hak untuk mendapatkan pengetahuan• Wujud amalan-amalan dalam pendidikan yang menafikan peluang pembelajaran yang sama untuk semua pelajar seperti pealiran/ penjurusan (tracking), penjadualan, sekolah bestari dan sebagainya.• Guru dan perkaedahan mengajar• Guru perlu mahir tentang apa yang hendak diajar (What) dan bagaimana untuk mengajar (How)• Kepentingan ilmu dari segi pedagogi dipandang kurang penting untuk peringkat yang lebih tinggi seperti di maktab dan universiti
 100. 100. No Child Left Behind Act• Signed by Bush in 2002• The federal government will help fund the Title program• Promote federal testing – National Assessment of Educational Process
 101. 101. Second Gallup Poll Phi Delta Kappa Amerika Syarikat• Masalah utama yang dihadapi oleh sekolah• Pandangan guru Kekurangan minat/sokongan daripada ibu bapa Kekurangan sokongan kewangan Kekurangan minat pelajar• Pandangan orang awam Penyalahgunaan dadah Masalah disiplin Kekurangan sokokngan kewangan Kenapa wujud perbezaan pandangan di atas?
 102. 102. • Kekerapan berlakunya masalah di sekolah• Pandang guru Gagal menyiapkan tugasan (76%) Mengganggu pengajaran di dalam bilik darjah (47%) Ponteng sekolah (47%)• Pandangan orang awam Gagal menyiapkan tugasan (64%) Mengganggu pengajaran di dalam bilik darjah (60%) Ponteng sekolah (53%)
 103. 103. • Kesukaran untuk mendapatkan guru yang baik• Pandangan guru Ya19% Tidak75%• Kesukaran untuk mengekalkan guru yang baik Ya32% Tidak66% Apa implikasi kepada dapatan kajian di atas?
 104. 104. • Pandangan mengenai gaji guru• Pandangan guru Terlalu rendah82% Terlalu tinggi- Sesuai18%• Pandangan orang awam Terlalu rendah37% Terlalu tinggi7% Sesuai41% Mengapakah hampir separuh daripada orang awam berpendapat gaji guru adalah sesuai?
 105. 105. • Tiga sebab guru meninggalkan profesion keguruan• Pandangan guru Gaji yang rendah (77%) Kekurangan sokongan orang awam dari segi kewangan untuk pendidikan (69%) Status profesion keguruan yang rendah (45%)• Pandangan orang awam Masalah disiplin di sekolah (63%) Gaji yang rendah (52%) Pelajar kurang berminat/ibu bapa tidak menyokong sekolah (37%) Mengapa wujud perbezaan pandangan seperti di atas?
 106. 106. • Gaji berdasarkan merit (merit pay)• Pandangan guru Sokong31% Tidak sokong61%• Pandangan orang awam Sokong84% Tidak sokong11% Kenapa orang awam lebih menyokong gaji berdasarkan merit untuk guru?
 107. 107. • Sebab menentang (Pandangan guru)(61%) Sukar untuk menilai secara adil )47%) Akan wujud masalah ‘morale’ (26%) Pentadbir tidak menilai secara adil (16%) Masalah politik (20%) Sukar dinilai secara objektif (22%)• Sebab menyokong (Pandangan guru 31%) Guru yang baik perlu diberikan ganjaran (26%) Pelajar akan mendapat manfaat (3%)
 108. 108. • Siapa yang patut menentukan merit pay?• Pandangan guru Jawatankuasa guru(50%) Pengetua(43%) Jawatankuasa pendidik di luar sekolah(35%) Pelajar(15%) Ibu bapa(13%)
 109. 109. • Nilai dan status pelbagai profesion• Sumbangan kepada masyarakat• Pandangan guru Guru sekolah 1 Doktor2 Paderi3 Hakim4 Pengetua/guru besar sekolah 5
 110. 110. • Pandangan orang awam Paderi1 Doktor2 Guru3 Pengetua/guru besar 4 Pengarah funeral5
 111. 111. • Status profesion• Pandangan guru Doktor1 Hakim2 Peguam3 Esekutif perniagaan 4 Guru12 Apakah implikasi daripada dapatan kajian di atas?
 112. 112. • Pandangan orang awam Doktor1 Paderi2 Pemimpin politik3 Hakim/peguam4 Guru5
 113. 113. • Pendidikan seks• Patut/tidak patut pendidikan seks dimasukkan ke dalam program pengajaran?• Pandangan guru (untuk sekolah rendah)• Patut55%• Tidak patut 37%• Pandangan guru (untuk sekolah menengah)• Patut76%• Tidak patut16%
 114. 114. The 35th Annual Phi Delta Kappa/Gallup Poll Public attitudes toward the public schools 2003• Some of the interesting findings:• The public has high regard for the public schools, wants needed improvement to come through those schools, and has little interest in seeking alternatives. The number assigning an A or a B to schools in their community is 48% The number believing that reform should come through the existing public schools is 73%, up from 69% in 2002, while the number of those seeking an alternative is down to 25%.
 115. 115. • The public sees itself as uninformed on the No Child Left Behind (NCLB) Act A total of 83% of respondents believe decisions regarding what is• taught in the public schools should be made at the state level (22%) or by the local school board (61%). Eighty-four percent believe the job a school is doing should be measured on the basis of improvement shown by students. NCLB requires that a specified percentage of students -- in the school as a whole and in each subgroup -- must pass a state test, and improvement is not a factor. The public has little interest in the four-day school week as a means of cutting costs.
 116. 116. • Sixty-seven percent believe special education students should not be required to meet the same standards as other students. NCLB requires that the percentage of special education students showing proficiency must be the same as the percentage required for the total school and for all subgroups. The public is concerned about getting and keeping good teachers, thinks teacher salaries are too low. Fifty-nine percent say teacher• salaries are too low Respondents regard funding as the biggest problem schools in• their communities must face.
 117. 117. The 36th Annual Phi Delta Kappa/Gallup Poll Public attitudes toward the public schools 2004• Biggest problems in public schools (Schools in the community) Lack of financial support Lack of discipline Overcrowded schools Use of drugs/dope Fighting violence/gangs
 118. 118. • Means to of improving public schools Reforming existing system Finding alternative system
 119. 119. Should Students Enrolled in Special be Required to meet the same standards as all other students in the school?• Yes – 35%• No – 65%
 120. 120. In your opinion, should one of the measurements of a teachers ability be based on how well his or her students perform on standardized tests or not?• Yes – 50%• No – 50%
 121. 121. Profesionalisma Keguruan
 122. 122. Senario Masa KiniDalam era/abad pengetahuan, pengetahuan akan menjadilandasan utama dalam semua aspek kehidupan (Trillingand Hood, 1999)Antara Mega-trend Asia Naisbbit: Pengaruh Barat ke caraAsia, dari desa ke metropolitan, dominasi kaum wanita dandari Barat ke Timur (Kesemuanya 8)Penyediaan sumber manusia seharusnya dapat menerimacabaran di atasAliran belajar sepanjang hayatKewujudan Super Teachers
 123. 123. Abad Insustri Abad PengetahuanGuru sebagai pengarah Guru sebagai pemudahcara Guru sebagai kawanGuru sebagai sumber belajarPengetahuan Tumpuan kepadaTumpuan kepada penyampaian penyelesaian masalahFakta Suasana kolaboratifSuasana persaingan Komunikasi tidak terhadKomunikasi terhad dan bersidat global
 124. 124. Some of the Teaching Associations and UnionsNational Board for Professional Teaching Standards(U.S.A.) NBPTSNUTP (National Union of Teaching Profession)The National Council of Teachers of English (NCTE)(U.S.A.)Association of Professional Teachers
 125. 125. Teachers ProfessionalismeResearch and teachingProfessional engagementLeadershipProfessional community (Collaboration between schoolsand universities)
 126. 126. Guru yang profesional (Saranan bekas KPPM)Prinsip pemilihan guru untuk masuk perkhidmatanLatiahan pra-perkhidmatanPembangunan profesionalisme dan etika profesionmelalui kursus dalam perkhidmatanPengayaan ilmu (content)Pengayaan kemahiran pengajaran danpembelajaran (pedagogi)Konsep ‘guru mengajar dan murid belajar’
 127. 127. Pendapat Dato’ Dr. Abdul Shukor Abdullah (1998)Guru sebenarnya adalah aktor utama dalam sistempendidikan. Pembangunan sistem keguruan yangprofesional adalah penting untuk mencapai hasratpembangunan pendidikan. Matlamat ini bermula dari asaspemilihan permohonan calon guru untuk latihan pra-perkhidmatan. Latihan dan kursus pra-perkhidmatan dimaktab perguruan dan univesiti perlu ditumpukan kepadailmu teras (content knowledge) dan ilmu pedagogi(pedagogical knowledge). Dengan dua keperluan asas ini,pembangunan etika keguruan dan profesionalisme akandiperkukuh melalui latihan dalam perkhidmatan.
 128. 128. Ancaman ekologi terhadap profesion keguruan (Walker & Barton, 1987)Permintaan yang lebih terhadap peranan yangperlu dimainkan oleh guru (multiple roles)Gaji dan status yang rendahKurang mendapat pengiktirafanKeberkesanan dalam aspek mengajar kurangditentukanTerasa kekurangan kuasaBerasa terasing (isolation)‘Morale’ guru yang semakin merosot
 129. 129. Mengapa guru terasa status mereka rendah?Model perbezaan status yang wujud dalamprofesion keguruanProfesion Pandangan Pandangan Beza Masyarakat Diri tinggi tinggiPeguam rendah rendah tiadaPAR rendah tinggi tiadaGuru ada
 130. 130. Aspek keguruan dan perguruan dalam proses profesionalisasi Aspek keguruan merujuk kepada profesion keguruan itu sendiri Aspek perguruan pula menyentuh proses penyediaan guru
 131. 131. Program-program penyediaan guruKursus Diploma Perguruan Malaysia (DPM)Program Bacelor PendidikanKursus Perguruan Lepasan Diploma (KPLD)Kursus Perguruan Lepasan Ijazah (KPLI)Kursus Diploma Perguruan Khas (KDPK)Program Khas Pengsiswazahan Guru (PKPG)
 132. 132. Persoalan dari aspek keguruanAdakah pendidik di semua peringkat pendidikanmempunyai kelayakan ikhtisas?Adakah pendidik terlibat dalam pembacaan dan penulisanbahan-bahan ilmiah?Siapa yang membuat keputusan mengenai perkara-perkarayang mempunyai implikasi falsafah dan prinsippendidikan? (sapatutnya guru)Wujudkah satu himpunan ilmu untuk profesion keguruan?(Seperti yang wujud pada BTAP seperti berikut)
 133. 133. Kemahiran-kemahiran untuk BTAP (BeginningTeachers Assistant Program)Masa untuk pembelajaran akademikAkauntabilitiPerbezaan individuPenilaianBudaya sekolah yang bersifat afektifHarga diri (self concept) pelajarPembelajaran yang bermaknaPerancanganTeknik menyoalkeperihatinan
 134. 134. Akauntabiliti guruSistem ganjaran yang dapat meggalakkanpenyegaran dan pemupukan profesionalismekeguruan
 135. 135. Aspek perguruanKelayakan nilai pemohon selain dari faktorakademikKelulusan pengajar institusi yangmenyediakan guruKurikulum perguruan itu sendiri
 136. 136. Ciri/Kriteria untuk sesuatu profesionCiri-ciri secara umumMemperlihatkan satu bidang kepakaran yang ditentukandngan jelasMenentukan ahli-ahlinya menjalani latihan mengikut satutempoh masa yang telah ditetapkanMenunjukkan bahawa kemasukan ke profesion tersebutsecara memilih (selective)Wujud satu prosedur untuk aspek pengujian dan pelesenanMemastikan ahli-ahlinya menawarkan kualitiperkhidmatan yang tinggi tanpa mengambil yuran ataubayaran yang diterimaMempunyai kod etika yang tinggiMempunyai cara untuk pengawasan kendiri (self-surveillance)
 137. 137. Model LiebermanMerupakan perkhidmatan yang penting denganmatlamat yang jelas untuk masyarakat dan negaraMenggunakan banyak kepakaran dan kebolehanintelek semasa menjalankan tugasMendapatkan latihan yang khusus dalam jangkamasa yang tertentuAda autonomi semasa menjalankan tugasMementingkan mutu perkhidmatan dan dedikasidengan tidak mementingkan keuntunganMempunyai tatasusila perkhidmatan
 138. 138. Kelebihan pada Model Lieberman: Kuasa/autonomiKuasa di peringkat sekolah dan peringkat bilikdarjahPeringkat sekolah:Berkongsi idea dari segi perkaedahan denganguru-guru lainPemberian tugas-tugas khasMengurus keceriaan dan keselamatan sekolahMewujudkan program inovatifTerlibat dalam program pemajuan stafPenyediaan jadual waktu sekolahMenentukan kriteria untuk penilaian guruMerancang budget sekolah
 139. 139. Peringkat bilik darjah:Konteks pengajaran dalam kelasAktiviti pembelajaran yang digunakanPedagogi yang digunakanPolisi disiplin di dalam kelasPemilihan buku rujukanPenempatan pelajar dalam sesuatu kelas
 140. 140. Seven characteristics of a profession. A profession (Rich)1. Requires a high degree of general and systematized knowledge, Requires a long period of specialized intellectual2. training, Is characterized by work that is essentially intellectual,3. Provides a unique social service, Controls its standards of entrance and exclusion,4. Develops and enforces a professional code of ethics, and5. Grants practitioners a broad range of autonomy.6.7.
 141. 141. Keguruan sebagai satu profesionLatihan perguruan yang setara dan mutu latihan ditentukanoleh satu badan penilai yang berautoriti dalam profesionLatihan perguruan mempunyai kurikulum yang berstrukturyang digubal oleh pakarPengetahuan/kemahiran diperolehi melalui pembelajaranteori dan amali dalam satu tempoh masa yang panjangPerkhidmatan guru diasaskan oleh satu kod etikaMempunyai kuasa atau autoriti terhadap pelajar,kandungan pembelajaran, kaedah pengajaran danpenilaian.(Tiada badan profesional yang dapat mengawal tingkahlaku profesional ahli)
 142. 142. Kod Etika ProfesionalIa merupakan teknik profesional tambahan yangmenuntut agar setiap individu yang dilayani akanmenerima kualiti perkhidmatan yang paling tinggiKod etika wujud untuk pelbagai profesionKod etika pertama dicadangkan oleh ThomasPercival (1740 – 1804, England) diterbitkan dalambentuk pada tahun 17794 untuk pegawai perubatandan pembedah.
 143. 143. Ahli profesional sepatutnya menawarkanperkhidmatan yang dia mempunyai kompetensiyang diiktirafTanggungjawab untuk tingkah laku beretika perludipikul oleh ahli profesional itu sendiri
 144. 144. Prinsip pembentukan kod etika profesionalIndividu yang bertindak sebagai ahli profesional perlumemikul tanggungjawab etika tambahanKod etika profesional yang bertulis perlu dilandaskankepada prinsip-prinsip berikut:Kesaksamaan/kedilan (impartiality)Keterbukaan (openness)Kerahsiaan (confidentiality)Ketekunan (due deligence)Tanggungjawab profesional (fidelity to professionalresponsibilities)Mengelakkan percanggahan kepentingan (Avoidingconflict of interest)
 145. 145. ExamplesConflict of interestPupils:The teacher may not accept pay for tutoring a pupil in any subjects inwhich the teacher is responsible for giving classroom instruction tothat pupil.The teacher may not take advantage of a professional position to profitfrom the sale of goods or services to or for pupils in the teacherscharge.ColleaguesIt is the teacher who is also a parent and has a child in the samesystem, school, or even class in which the parent teaches.A husband and wife are on the staff of the same school.
 146. 146. ConfidentialityThe teacher may not divulge information about apupil received in confidence or in the course ofprofessional duties except as required by law orwhere, in the judgment of the teacher, to do so isin the best interest of the pupil.
 147. 147. Etika Profesion KeguruanSila rujuk kepada nota edaranAntara beberapa amalan yang disarankantermasuk:Mengelakkan tingkah laku yang bolehmenyebabkan orang ramai hilang kepercayaanterhadap profesion keguruanAmanah berhubung kewanganKepentingan murid harus mengatasi semuakepentingan lain
 148. 148. Menumpukan perhatian terhadap keperluan setiap muridMendidik dan mengambil tindakan secara adil terhadapsemua murid tidak kira bangsa, warna kulit, jantina,agama, kepercayaan politik, tempat asal, asal keluarga,intelek dan status-status lainBerperanan sebagai ‘pengganti ibu bapa’ (in loco parentis)kepada pelajarMengesan dan menerima perbezaan individu danmemperkembangkan potensi pelajar dari segi JERI
 149. 149. Menghormati maklumat sulit pelajrTidak menyatakan dan membuat sesuatu yang bolehmengurangkan keyakinan diri murid dan ibu bapaTidak menerima apa-apa bayaran daripada murid untukpengajaran tambahan semasa waktu sekolah/cuti sekolahmelainkan bayaran-bayaran yang disahkanTidak akan mengiklankan diri untuk tuisyenTidak memaksakan kepercayaan, keagamaan, politikpersendirian terhadap muridTidak harus meminta/menerima hadiah daripada ibu bapamurid/ahli masyarakat dalam menjalankan tugas
 150. 150. Tidak mejatuhkan nama baik guru-guru lainHanya menggunakan cara yang sah untukkenaikan pangkat
 151. 151. Tanggungjawab Profesional GuruTanggungjawab terhadap pelajarMengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajarBersikap adilTeladan kepada pelajarMembimbing dan mengajar pelajarMempertingkat profesionalisme dari semasa kesemasa
 152. 152. Tanggungjawab terhadap rakan sejawat danprofesionTidak mencemarkan nama baik rakan sejawatTidak melibatkan diri dalam kegiatan yang bolehmenjejaskan kecekapan sebagai guruMembantu mereka yang baru dalam profesion iniMenjadi ahli kepada kesatuan/pertubuhan guru
 153. 153. Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negaraMembimbing murid untuk menjadi warganegarayang …….Menghormati masyarakat tempat bertugasMenggalakkan kerjasama dan persefahaman diantara guru, ibu bapa dan ahli masyarakat
 154. 154. Tanggungjawab terhadap ibu bapaMemberi maklumat kepada ibu bapa demikepentingan anak-anak merekaMenganggap semua maklumat yang diberikanoleh ibu bapa mengenai keadaanrumahtangga/anak mereka sebagai sulitMengelakkan diri daripada dipengaruhi olehkedudukan sosial dan ekonomi ibu bapa pelajar
 155. 155. Code of Ethics of the Idaho Teaching ProfessionCommitment to the studentCommitment to the publicCommitment to the professionCommitment to professional employmentpracticesViolation of the code of ethicsUnder Code 33-1208, a violation of the Code ofEthics is grounds for suspension/revocation ofone’s teaching certificate.
 156. 156. Code of Ethics for School Administrators(American Assoc. of School Administrators) Makes the well-being of students the fundamental value of decision making Fulfill professional responsibilities with honesty and integrity Support the principle of due process and protects the civil and human rights of all individuals
 157. 157. Obey local, state, and national laws and does notknowingly join or support organizations thatadvocate the overthrow of governmentAvoid using positions for personal gain throughpolitical, social, religious, economic, and otherinfluenceAccepts academic degrees of professionalcertification only from duly accredited institutions
 158. 158. Due ProcessDua kategori due process iaitu:Procudural due processSubstantive due processProcedural due processFair warning (amaran yang secukupnya)Fair hearing (pembicaraan yang adil)
 159. 159. Substantive due processPanduan untuk menentukan due processSah dari segi undang-undangJelas dan spesifikMunasabahMempunyai penyebaran yang mencukupiPenaliti yang bersesuaian
 160. 160. Keperluan Khas untuk Profesion TertentuAPABefore recording the voices or images of individualsto whom they provide services, psychologists obtainpermission from all such persons or their legalrepresentatives.Radio-Television News Directors AssociationTreat all subjects of news coverage with respect anddignity, showing particular compassion to victims ofcrime or tragedy.
 161. 161. Registered Psychiatric Nurses AssociationPsychiatric nurses recognize that caring is a holistic processAmerican Counseling AssociationDual relationships – Counselors must must take every effort to avoiddual relationships with clients that could impair their professionalprofessional judgment or increase the risk of harm to clientsAmerican Bar CouncilAdvocates shall not in any manner publicise their practices orpermit other persons to do so on their behalf or in their interest.The Chamber of Advocates shall from time to time, either on itsown motion or at the request of any member, issue guidelinesand interpretations as to what does not constitute publicity forthe purposes of this Rule.
 162. 162. Etika dalam Pengurusan Sekolah
 163. 163. For Your ThoughtsValues, morals and ethics are the very stuff of leadershipand administrative life. (Hodgkinson, 1991)The four conceptions of leadership that emphasize values:Transformational leadershipServant leadership (The leader begins by being a servant)Principled centered leadershipStewardship
 164. 164. Kenapa tajuk ini dimasukkan?Pengetua berperanan untuk mempertingkatprofesionalisme guruKepemimpinan pengetua mempengaruhi prestasiguruKepemimpinan pengetua/guru besar yang beretikaakan mempengaruhi pentadbiran dan pengurusandi sekolahKepemimpinan transformational akanmempengaruhi aspek perguruan
 165. 165. Kepentingan etika dalam pengurusan/kepemimpinan sekolahDalam usaha untuk melaksanakan dasarpendidikan supaya matlamat-matlamatnyatercapai, sistem tersebut memerlukan pemimpinpendidikan yang cukup cekap, adil, beramanah,berdedikasi, berdaya usaha, bertanggungjawab,berkebolehan dan berakhlak tinggi (KamarudinKachar, 1989)
 166. 166. Kriteria untuk pemimpin sekolah yang berkesan:Bersifat kritikalBersifat transformatifMempunyai wawasanMengamalkan pengupayaanBeretika secara individuBeretika di peringkat organisasibertanggungjawab
 167. 167. Beretikan secara IndividuAdakah beliau seorang pemimpin yangmengamalkan nilai-nilai seperti kejujuran,keikhlasan, keadilan, rasional, bertanggungjawabdan sebagainya?Apakah pandangan beliau mengenai perkara yangpaling penting untuk diajar kepada pelajar?Apakah kepercayaan beliau mengenai keupayaanpelajar untuk belajar?
 168. 168. Beretika di Peringkat OrganisasiAdakah pengetua/guru besar berupayamewujudkan persekitaran sekolah yang positif,menyokong dan inklusif?Adakah pengetua/guru besar memupuk budayapembelajaran di kalangan pelajar?Adakah pengetua/guru besar menyediakanpeluang dan rangsangan pembelajaran untuksemua warga sekolah (termasuk yang kurangupaya) dan ahli komunitinya?
 169. 169. Tugas Utama Pengetua/Guru BesarPengurusan kurikulum (aspek ikhtisas)Pembangunan diri pelajarPengurusan dan pembangunanPelajarPengurusan personelKewanganKemudahan fizikal
 170. 170. Pembangunan organisasi dan diriPembangunan kendiri
 171. 171. Kajian NUTP (1998)Dijalankan di 189 buah sekolah rendah dan 83buah sekolah menengah di Wilayah Persekutuan,Kuala LumpurDapatan kajian:65% pengetua/guru besar jarang berada di sekolahkolahenuhi tuntutan KPM agar mereka mengajar
 172. 172. Pengetua/guru besar tidak menyediakanpersediaan mengajarPengetua/guru besar mentadbir sekolah secarakuku besi
 173. 173. Kepentingan etika dalam aspek-aspek pengurusan sekolahPengurusan ujian dan penilaianPenyediaan peluang yang sama untuk wargasekolahPengurusan kepelbagaian budayaPertimbangan due processKebebasan memberi pendapatPenurunan kuasa/autoriti
 174. 174. Pemanfaatan teori pengurusan perniagaan dalam pengurusan sekolahTeori pengurusan perniagaan diterima pakai dalampengurusan pendidikan disebabkan beberapafaktor seperti berikut:Pentadbir sekolah akan menguruskan komponenyang sama seperti rakan-rakan mereka dalambidang perniagaan iaituPersonelKewanganfizikal
 175. 175. Tanggungjawab Pendidik Sebagai In Loco ParentisBantuan pertolongan cemas kepada pelajar yang cedera: :Pengetahuanyang memadai tentang rawatan pertolongan cemasAktiviti perkhemahan di luarPelajar yang demam dan sakit perut: Menghubungi ibu bapa,meletakkan pelajar dalam bilik rawatan, Diberikan pemerhatian rapi,Menghubungi doktorPerubatan untuk pelajar kurang upaya: Dapatkan kebenaran dari ibubapa mengenai dosej dan yang berkaitanAncaman keselamatan pelajar: Orang yang tidak dikenali memasukikawasan sekolah, ancaman bom dan kes amuk,
 176. 176. Strategi pengurusan risiko: Latihan kecemasan dari semasake semasa (kebakaran), prosedur yang betul (soal siasatoleh pihak polis di kawasan sekolah seperti penggeledahandan penahanan pelajar)Perhubungan guru dengan pelajar
 177. 177. Bidang pengurusan pendidikan secara relatifmerupakan satu bidang agak baru/mudaPendidikan kini telah menjadi satu ‘komoditi’Konsep ekonomi bebas yang wujud dalam sektorperniagaan telah meresap ke dalam bidangpendidikan
 178. 178. Kenapa Aspek Moral Kepemimpinan Penting?Tugas pengetua/guru besar ialah untuk menukarkanorganisasi sekolah kepada sebuah institusiOrganizations become institutions when they are infusedwith valuesTugas pengetua/guru besar bukan sekadar untukmentransformasikan pelajar dengan pengetahuan dankemahiran tetapi juga dengan sahsiah dan keperibadianyang muliaKuasa di antara pengetua/guru besar dan guru (termasukstaf dan pelajar) adalah tidak sama. Apabila perbezaan iniwujud, maka hubungan itu adalah bersifat moral
 179. 179. Pengetua/guru besar mempunyai kebebasan/kuasa untukbertindak mengikut pertimbangan sendiri (discretion)Without choice, there is no autonomy, without autonomy,there is no leadership. Therefore discretion is necessaryfor principals to function effectively
 180. 180. Perbezaan konsep dalam pengurusanperniagaan dengan pengurusan pendidikanTerdapat dua aspek yang menonjol yangmemperlihatkan perbezaan:Aspek pelangganAspek persaingan
 181. 181. Aspek pelangganQuality: Ability of a set of inherent characteristics of aproduct, process or system to fulfill requirements ofcustomers and other interested parties (ISO 9001)Konsep pelanggan dalam bidang perniagaan amat jelasPelanggan berhak menentukan perkhidmatan/baranganyang diterimaKonsep ‘memuaskan hati pelanggan’ adalah jelas dalamsektor perniagaan
 182. 182. Siapakah pelanggan dalam pendidikan?Pihak-pihak berkepentingan seperti pengetua/gurubesar, guru, pelajar, ibu bapa, JPN atau KPM?Adakah pelanggan dalam pendidikan mempunyaihak untuk menentukan perkhidmatan yangditerima?Jika tidak, definisi untuk pelanggan dalampendidikan perlu diperjelasHak dan tanggungjawab yang perlu dipikul olehpelanggan perlu ditentukan dengan wajar
 183. 183. Alasan Menafikan Pelajar Sebagai PelangganKonsep pelanggan harus dianggap sebagai satu metaforaPelajar hanya membayar sebahagian daripada kospendidikan merekaPerkhidmatan kepada pelajar diberikan secara total danbukan secara individuKebebasan dari segi penjadualan
 184. 184. Aspek persainganPersaingan dalam perniagaan merupakan fenomena yangsihatAmalan ‘survival of the fittest’ memang wujud dalamperniagaan khususnya melalui proses globalisasiApakah implikasi persaingan kepada IPTS?Persaingan untuk mendapatkan pelajar mungkinmenyebabkan sekolah-sekolah kecil ditutupBagaimana dengan konsep ‘cooperative learning’ yangwujud dalam pendidikan?
 185. 185. Issues We Need to Address!Is private education really a lucrative business?Urban middle-class parents, being better endowedfinancially, have the widest choice possible?What is the relative tuition cost of private tertiaryeducation compared to a public one?The aggressive advertising undertaken by the industry’sbig league
 186. 186. The Heart, Head and Hand of Leadership (Segiovanni)The heart of leadershipWhat a person believes, values, dreams aboutThe head of leadershipThe theories of practice that we have developedThe hand of leadershipThe actions that we take and the decisions that we make
 187. 187. Kesesuaian Amalan Konsep Pengurusan Saintifik dalam pengurusan sekolahAntara andaian Pengurusan Saintifik termasuk:Pekerja merupakan ‘pembuat kerja’ dan bukanpemikir. Pemikir terdiri daripada pihakpengurusanKecekapan pekerja dinilai secara saintifik tanpamengambil kira faktor kemanusiaanManusia tidak suka bekerja. Oleh itu merekaperlu diawasi secara rapi di tempat kerja
 188. 188. Sumber kuasa bergerak dari atas ke bawahFaktor ekonomi merupakan rangsangan yangpaling utama untuk pekerja
 189. 189. Kesesuaian Amalan Konsep Birokrasi dalam PendidikanKomunikasi dalam organisasi lazimnya wujud dariatas ke bawahGuru dianggap sebagai juruteknik dan bukan ahliprofesionalPerubahan lazimnya didesak oleh pihak atasanPencerapan pengajaran perlu dilakukan oleh pihakatasan
 190. 190. Kurikulum dibina oleh pakar dan dilaksana olehguruKeputusan dibuat oleh pihak atasan tanpamelibatkan guru
 191. 191. Kajian mengenai Penerapan Nilai-nilai Murni dalam Kepemimpinan Pengetua Kajian dibuat berdasarkan 16 nilai yang diperakui oleh Pusat Perkembangan Kurikulum Guru mempersepsikan pengetua menerapkan lima nilai utama dalam kepemimpinan mereka: Kebebasan Baik hati Kebersihan fizikal dan mental Rasional Kasih sayang
 192. 192. Guru mempersepsikan pengetua mereka hanyamenerapkan nilai ‘keadilan’ dan ‘berdikari’ pada peringkatsederhanaContoh item yang menyentuh dua nilai di atas:Pengetua saya membuat penilaian SSB dengan munasabahberdasarkan sumbangan guruPengetua saya tidak bersikap pilih kasih terhadap gurumaupun orang lainPengetua saya berani mengakui kesilapan/kesalahan diri
 193. 193. Responden bersetuju bahawa pengetua berkesan perlumempunyai ciri-ciri nilai murniTidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara guruyang mempunyai agama yang berbeza terhadap ciri-ciripengetua berkesanTiga nilai yang paling baik untuk membezakan kumpulanpengetua sebagai model yang baik dengan kumpulanpengetua bukan model yang baik ialah:KerajinanHemah tinggiSemangat bermasyarakat
 194. 194. Contoh Soalan Kepada RespondenRujukan 1: Sangat tidak setuju, 2: Tidak setuju, 3: Setuju, 4: SangatsetujuPengetua saya membuat penilaian SSB dengan munasabahberdasarkan sumbangan guruSaya boleh bercakap dengan pengetua saya secara bebas dan terbukaPengetua saya sentiasa datang ke sekolah sebelum waktu pelajaranpertama dimulakanPengetua saya tidak memberikan komen yang negatif terhadap saya dikhalayak ramaiPengetua saya berani mengakui kesilapan/kesalahan diriWalaupun pengetua saya sibuk dalam tugas hariannya, beliau masihmasuk kelas untuk mengajar
 195. 195. Pengetua saya menghargai sumbangan samua wargasekolah.Pengetua saya berani mempertahankan guru sekiranyaguru berkenaan didapati tidak bersalahPengetua saya bergaul dengan semua orang tanpa mengiralatar belakang merekaPengetua saya mengamgil berat terhadap kebajikan semuawarga sekolahPengetua saya sentiasa memberi pengiktirafan kepadawarga sekolah yang menghasilkan kerja dengan cemerlangPengetua saya merupakan model yang baik untuk semuawarga sekolah
 196. 196. Kemahiran untuk Pemimpin Pendidikan yang Beretika?Meneliti situasi daripada pelbagai perspektifMenentukan prinsip atau nilai untuk diterapkan ke dalamdiri pelajar melalui pendidikan formal/tidak formalMeneliti dilema moral dari pespektif consequentialist dannonconsequentialistMembandingkan kod etika dari pelbagai organisasiMembaca penulisan mengenai dilema moral
 197. 197. Quality of leadership is a barometer that indicates theextent to which moral authority has replaced bureaucraticand psychological. When moral authority drivesleadership practice, the principal is at the same time aleader of leaders, follower of ideas, minister of values, andservant to the followership.
 198. 198. Renungan BersamaApakah tahap pemantauan yang perlu dilakukan olehpengurusan terhadap para guru? Adakah anda setujudengan konsep yang dibawa oleh pengurusan saintifik?
 199. 199. Etika Kerja
 200. 200. Tuntutan Terhadap Etika Kerja• Produktiviti merupakan kata kunci untuk era globalisasi dan ICT• Apabila sejumlah input dapat menghasilkan output yang lebih besar, maka pekerja- pekerja di dalam sesuatu organisasi dianggap sebagai produktif• Kita harus mengeluar/membekalkan perkhidmatan/barangan yang dapat memenuhi/melampaui keperluan pelanggan• Perlu ada daya saing (competitiveness) untuk menjadi pusat kecemerlagan dalam pendidikan
 201. 201. • Kebimbingan terhadap beberapa gejala dalam senario pendidikan: Morale guru yang rendah Tahap profesionalisme guru yang rendah Pedagogi yang kurang sesuai• Oleh itu kita memerlukan satu set etika kerja yang bukan sahaja memastikan kepatuhan pentadbir dan guru kepada piawai minimum yang telah ditetapkan, malahan melampaui keperluan dan jangkaan pihak berkepentingan dalam pendidikan
 202. 202. Ramai Pegawai Muda Rasuah Laporan Utusan Malaysia 13-8-02• Penglibatan pegawai muda sektor awam dan swasta dalam gejala rasuah• Statistik sepanjang lima tahun menunjukkan seramai 340 kakitangan yang berumur 16 – 30 terlibat dalam gejala ini (20% daripada keseluruhan kes rasuah di negara ini)• Majoriti yang terlibat terdiri daripada pegawai bahagian penguat kuasa• Persepsi Indeks Rasuah Antarabangsa (TI)– Dari tempat ke-23 kepada ke-37?• Dapatkah kita mencontohi Finland – Negara Tahap rasuah pada tahap yang paling
 203. 203. Ikrar Pegawai Awam Malaysia• Berusaha memupuk dan mengamalkan nilai-nilai membenci rasuah• Menutup semua ruang dan peluang yang mendedahkan kepada amalan rasuah• Bertindak tegas terhadap mereka yang melanggar undang-undang, peraturan dan etika jabatan
 204. 204. • Bekerjasama sepenuhnya dengan mana-mana pihak untuk memerangi sebarang perlakuan jenayah rasuah• Bertindak tegas terhadap mereka yang cuba menggugat integriti dan imej pegawai awam; dan• Mematuhi sepenuhnya kod etika jabatan dan mengamalkan nilai-nilai murni yang berteraskan agama dalam menjalankan tugas
 205. 205. Pengertian Etika Kerja• Etika Kerja merupakan panduan tingkah laku yang menjadi pegangan setiap warga Kementerian Pendidikan Malaysia berlandaskan nilai-nilai akhlak mulia (Kementerian Pendidikan Malaysia)
 206. 206. • Work ethic is a cultural norm that advocates being personally accountable and responsible for the work that one does and is based on the belief that work has intrinsic value
 207. 207. • Etika kerja dapat berfungsi sebagai panduan tingkah laku di tempat kerja• Prinsip dan nilai yang terkandung di dalam etika kerja akan menjadi pegangan setiap warga organisasi
 208. 208. Etika Kerja UPM Objektif• Menanamkan sifat positif dalam melaksanakan tugas yang diberi serta dapat meningkatkan kualiti perkhidmatan• Meningkatkan disiplin diri bagi menghasilkan perkhidmatan cemerlang dengan memenuhi kehendak pelanggan dan organisasi• Memberi sumbangan positif kepada negara
 209. 209. Prinsip Etika Kerja UPM• Niat yang betul• Perlakuan yang baik• Penggerak ke arah kebaikan• Memperkotakan apa yang dikatakan• Beradab• Kekitaaan, kesetiaan, syura, dan muafakat
 210. 210. Etika Kerja UPM Nilai• Amanah• Adil• Benar dan telus• Bijaksana• Bersyukur• Cekap, cepat dan tepat• Ikhlas• Penyayang• Berdisiplin• Bersih• Bertanggungjawab• Berdedikasi
 211. 211. Komitmen terhadap Organisasi• Kepercayaan terhadap matlamat dan nilai organisasi• Kesanggupan untuk menjaga imej organisasi• Keazaman yang kuat untuk menjadi anggota organisasi
 212. 212. Komitmen terhadap Profesion• Tidak mencemarkan nama baik profesion• Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan sebagai seorang guru• Sentiasa mempertingkat kemajuan dari segi ikhtisas
 213. 213. For Your Thoughts!• Kualiti yang mungkin dapat difikirkan:• Penghargaan terhadap profesion/kerja itu Setakat mana individu tesebut menanggung risiko untuk melucutkan jawatan yang dipegang?• Semangat terhadap kerja Setakat mana individu tersebut sanggup melaksanakan sesuatu yang melebihi rakan sejawat?• Kesungguhan terhadap kerja Setakat mana individu tersebut cuba melaksanakan kerja secara betul pada kali pertama• Kesanggupan untuk menangguhkan keseronokan Setakat mana individu itu sanggup mengorbankan hari cuti dan sebagainya?
 214. 214. Work Ethics Cartoons••
 215. 215. Prinsip Etika Kerja UPM Kekitaan, Kesetiaan, syura dan Muafakat• Menghargai pepatah Melayu :Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh• Bekerja dengan semangat berpasukan dan bersyura dalam membuat keputusan yang penting• Berunding dan merujuk orang lain yang lebih mengetahui dalam menangani masalah yang besar• Sentiasa bersemangat kekitaan dan setia
 216. 216. Nilai Bersih Etika Kerja UPM• Pertuturan tidak menyingung perasaan• Pakaian sentiasa bersih dan kemas dan tempat kerjanya sentiasa tersusun• Sentiasa memastikan harta yang diperolehi adalah bersih dan berpadanan dengan kedudukan dan kemampuan• Sentiasa mengawal diri supaya tidak terjerumus dalam keadaan berhutang yang tidak terkawal sehingga mendorong kepada perbuatan keji seperti penipuan, penyelewengan atau rasuah
 217. 217. Pemanfaatan Teori Etika dalam Pembentukan Etika Kerja• Teori ‘Consequentialist’, Teori Kant dan Etika Keperibadian Mulia• Setiap teori ini mempunyai kekuatan dan kelemahan masing-masing untuk dijadikan sebagai panduan pembentukan etika kerja
 218. 218. • Teori consequentialist dengan etika kerja Membolehkan sesuatu organisasi memilih alternatif yang paling sesuai dari segi polisi dan keputusan untuk membawa kesejahteraan dan kebahagiaan kepada ahli Mementingkan aspek altruisme. Dapat mengurangkan perasaan ego Membolehkan sesuatu organisasi membuat keputusan yang realistik
 219. 219. Contoh Teori Consequentialist• Benar• Rela berkongsi pengalaman, ilmu dan kepakaran untuk kejayaan bersama• Bersyukur• Bersedia memberikan pengiktirafan kepada mereka yang berjaya tanpa sebarang prasangka, berdendam atau menabur fitnah Dedikasi• Sanggup berkorban masa dan tenaga demi• kepentingan perkhidmatan
 220. 220. • Teori Kant dan Etika Kerja• ‘Categorical imperative’ yang disarankan oleh Kant memberi panduan yang jelas kepada kita untuk membuat keputusan moral• Teori ini mengambil kira niat dan perlakuan. Oleh itu, dapat mengelakkan amalan ‘matlamat menghalalkan cara’• Mengamalkan kebaikan sebagai satu kewajipan (duty)
 221. 221. • Keperibadian mulia dan etika kerja Nilai-nilai murni yang bersifat unggul dan sejagat kurang menimbulkan masalah
 222. 222. Pendirian KPM terhadap Kewujudan Etika Kerja• Satu etika kerja yang mantap perlu diamalkan untuk memastikan warga KPM mempunyai sifat-sifat luhur, bertanggungjawab dan tahap profesionalisme yang tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab masing-masing
 223. 223. Matlamat Etika kerja KPM• Menanamkan sikap positif dan menghapuskan sikap negatif dalam melaksanakan tugas-tugas yang diamalkan bagi mempertahankan kualiti kerja• Meningkatkan disiplin diri bagi menghasilkan perkhidmatan yang cemerlang kepada pelanggan dan organisasi; dan
 224. 224. • Memberikan sumbangan positif yang berterusan kepada negara Etika Kerja KPM terdiri daripada dua komponen yang utama: Prinsip Nilai
 225. 225. Prinsip Etika Kerja KPM• Niat yang betul• Perlakuan yang baik• Pergerakan ke arah kebaikan• Memperkotakan apa yang dikatakan• Berdisiplin dan beradab• (Kekitaan, kesetiaan, syura dan muafakat – UPM Tambahan)
 226. 226. Niat yang betul• Memenuhi kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK), misi, matlamat dan objektif KPM• Ikhlas menyempurnakan tanggungjawab terhadap agama dan negara• Memberikan sumbangan bermutu• Sentiasa memperbaharui niat untuk kebaikan• (Mencari rezeki yang halal untuk menyara diri sendiri dan keluarga –
 227. 227. Perlakuan yang baik• Menunjukkan penampilan diri, pertuturan dan perbuatan yang terbaik sepanjang masa• Memberikan kepuasan kepada pelanggan• (Ubahsuaian UPM: Menghasilkan kerja berkualiti yang secara berterusan, di samping memberikan kepuasan kepada pelanggan)• Menghargai dan bertanggungjawab terhadap hasil usaha organisasi
 228. 228. Pergerakan ke arah kebaikan• Menampilkan diri sebagai orang yang dinamik, maju, berdaya saing dan dapat mendorong seseorang melakukan kebaikan• Berusaha agar hasil kerja dan amalan dapat menonjolkan ciri-ciri kecemerlangan dan ketinggian kualiti yang menjadi sumber inspirasi kepada rakan sejawat• Sentiasa berusaha menjadi pekerja terbaik• (Tambahan UPM: Mempunyai kefahaman yang jelas dan benar berkaitan profesion masing-masing)
 229. 229. Memperkotakan apa yang dikatakan• Sentiasa menunjukkan ketekalan dalam tanggapan, pengucapan dan tindakan, sama ada terhadap diri sendiri atau orang lain• Apa yang dibuat mesti sesuai dengan apa yang diucapkan• Sentiasa menepati apa yang dinyatakan dalam piagam pelanggan
 230. 230. Berdisiplin dan beradab• Sentiasa menjaga adab sopan seperti yang terdapat dalam ajaran agama• Sentiasa mematuhi peraturan dan arahan perkhidmatan• Sentiasa berpandukan prosedur dan kaedah yang sesuai dan betul
 231. 231. Nilai-nilai Etika Kerja KPM• Amanah UPM• Benar Adil• Bijaksana Cekap, cepat dan tepat• Bersyukur Berdisiplin• Berdedikasi Bersih• Ikhlas Bertanggungjawab• Penyayang
 232. 232. Amanah• Sentiasa menjalankan kerja yang diberikan dengan penuh tanggungjawab, tanpa penyelewengan dan cuai• Bersikap jujur dan setia kepada organisasi tanpa menyelahgunakan kuasa dan kedudukan• Menggunakan masa dengan sebaiknya dan menyiapkan kerja dalam tempoh yang ditetapkan dan tidak menggunakan masa pejabat untuk urusan peribadi
 233. 233. • Berdisiplin dan mengawal diri dan tidak melakukan sesuatu yang boleh menghilangkan kepercayaan orang lain terhadap dirinya• Bertanggungjawab melaporkan penylewengan dan penyelahgunaan kuasa
 234. 234. Benar• Mempunyai niat yang baik dan jujur dalam melakukan sesuatu pekerjaan, tanpa niat yang tersembunyi atau mengharapkan balasan• Bercakap benar dan menepati janji• Bersedia untuk mempelajari atau menerima nasihat orang lain dengan tidak bersikap sombong atau angkuh• Memberikan atau menerima arahan yang jelas dan tepat dan tidak mengelirukan• Rele berkongsi pengalaman, ilmu dan kepakaran untuk kejayaan bersama
 235. 235. Bijaksana• Menggunakan seluruh potensi, keupayaan dan kepakaran untuk menjayakan sesuatu tugas dengan cemerlang dan tidak mengambil jalan mudah• Sentiasa berusaha menghasilkan kerja yang bermutu tinggi dan berkualiti• Mempunyai fikiran yang rasional dan pertimbangan yang saksama dalam menyelesaikan sesuatu masalah tanpa mengikut perasaan dan emosi• Sentiasa mempertingkat ilmu, kepakaran dan profesionalisme
 236. 236. Bersyukur• Sentiasa menghargai anugerah dan nikmat yang diterima tanpa menganggap kejayaan-kejayaan sebagai hak• Bersedia memberikan pengiktirafan kepada mereka yang berjaya tanpa sebarang prasangka, berdendam atau fitnah• Tenang menghadapi masalah dan reda menerima ketetapan, kegagalan dan ujian serta tidak putus asa• Berpuas hati dengan nikmat yang diperoleh seperti ganjaran yang diterima dan kemudahan yang disediakan
 237. 237. Dedikasi• Bekerja tanpa rasa jemu dan bosan serta bersedia menerima tugas dengan tidak mencari helah• Sanggup berkorban masa dan tenaga demi kepentingan perkhidmatan• Tekun dan rajin serta bersikap positif dalam melaksanakan tugas dan memastikan hasil kerja sentiasa berkualiti• Menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan sabar, teliti, ceria, tidak cuai dan merungut• Cergas dan pantas bekerja dan hasilnya menepati kehendak organisasi
 238. 238. Ikhlas• Menerima tanggungjawab dengan rela hati yang suci• Menjalankan tugas semata-mata untuk mencapai matlamat organisasi, bukan kerana pangkat, kedudukan atau mendapat perhatian orang lain• Memberikan layanan yang baik, tanpa mengira pangkat, status atau kedudukan dan tidak bersikap pilih kasih
 239. 239. Penyayang• Bersifat pemaaf dan penyayang, tidak berdendam, sombong dan suka meninggi diri• Menganggap setiap orang mempunyai harga diri yang perlu dihormati tanpa sebarang prasangka buruk• Bersifat bertimbang rasa dan suka mengambil berat dalam melakukan tugas• Menjadikan organisasi sebagai sebuah keluarga besar yang penuh kemesraan• Bersifat simpati dan empati dalam menjalankan tugas
 240. 240. Aplikasi Etika Kerja di Sekolah dari Aspek Prinsip• Niat yang betul Guru perlu menjalankan tugas mereka berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan Niat untuk mengajar semua pelajar, aspek nilai tambah perlu dititikberatkan untuk golongan pelajar yang ‘lemah’ Mengambil kira keperluan pelajar yang pelbagai Niat perlu diperbaharui mengikut perkembangan semasa dalam sistem pendidikan negara
 241. 241. • Perlakuan yang baik Menerima cabaran untuk memberi kepuasan kepada pelanggan Menetapkan satu standard moral yang tinggi sepanjang masa
 242. 242. • Penggerak ke arah kebaikan Pendidik perlu bersifat futurisitk Berada di barisan hadapan dari segi perkaedahan Guru berkualiti melahirkan pelajar berkualiti Mengekalkan (sustain) kualiti dari semasa ke semasa Mengamalkan etika kerja yang mencirikan penambahbaikan secara berterusan
 243. 243. • Memperkotakan apa yang dikatakan Guru menjadi model moral kepada pelajar Mematuhi piagam pelanggan sebagai satu kewajipan dalam melaksanakan tugas
 244. 244. • Berdisiplin dan beradab Guru menjaga kesopanan mereka berdasarkan ajaran agama Akur kepada Perintah-perintah Am Kerajaan, Akta Pendidikan 1996, Aku Janji dan Perkeliling Ikhtisas Mematuhi prosedur yang telah didokumentasikan seperti yang wujud dalam sistem kualiti ISO 9001:2000
 245. 245. Aplikasi Etika Kerja KPM dari Aspek Nilai• Amanah Akauntabiliti guru terhadap pelajar, rakan sejawat, ibu bapa, ahli masyarakat dan negara Mengelakkan konflik kepentingan dalam menjalankan tugas Keterlibatan guru dengan aktiviti lain tidak menjejaskan keberkesanan prestasi kerja mereka
 246. 246. • Benar Menunaikan ogbligasi moral dari perspektif ‘categorical imperative’ Melibatkan diri secara aktif falam program pemajuan staf Mewujudkan organisasi pembelajaran (learning organization)
 247. 247. • Bijaksana Tidak mencari jalan yang mudah untuk menyampaikan ilmu kepada pelajar Menunaikan tanggungjawab secara profesional
 248. 248. • Bersyukur Tidak akan menganggap cuti sekolah yang dinikmati sebagai hak Tidak menabur fitnah disebabkan perasaan cemburu
 249. 249. • Dedikasi Mendidik merupakan satu proses yang memakan masa untuk melihat kesannya. Oleh itu mereka seharusnya bersabar dan tidak merungut
 250. 250. • Ikhlas Bersedia menerima teguran dan kritikan dengan hati dan fikiran yang terbuka Pelajar yang akan membuat penilaian terhadap prestasi kerja guru
 251. 251. • Penyayang Menjadikan sekolah sebagai sebuah keluarga besar yang dipenuhi kemesraan Menghormati jati diri setiap pelajar
 252. 252. Isu dalam Etika Perguruan
 253. 253. Isu Etika UmumEuthanasiaPengguguran bayiEuthanasiaIa berasal dari perkataan Greek yang membawamaksud ‘good death’Istilah yang lazim digunakan ialah ‘mercy killing’Euthanasia yang aktif (active euthanasia)Doing something, such as administering a lethaldrug dose or other means, which causes theperson’s death
 254. 254. Euthanasia yang pasifStopping (or not stopping) some treatment, whichallows the person to die. The person’s conditioncauses deathEuthanasia secara sukarela (voluntary)The person whose life is at issue knowingly andfreely decides what shall be doneEuthanasia secara tidak sukarela (assisted to die)Persons other than the one whose life is at issuedecide what shall be done
 255. 255. We are committed to the fundamental belief that theintentional killing of another person is wrong. We havedeep sympathy for those people who are suffering!
 256. 256. Pengguguran bayi (abortion)Pengguguran bayi menjadi isu moral apabila ia melibatkanperkara hak asasi manusia, kesejahteraan dan nilai hidupmanusiaPengguguran perlu mengambil kira:Faktor agamaPermulaan nyawa kandunganKaedah pengguguranImplikasi undang-undang
 257. 257. Isu Kesamaan dan DiskriminasiNot long ago, a couple dozen secret service agents were inAnnapolis, Marryland, to prepare for the visit of thePresident. They stopped at a local fast food restaurant forbreakfast. They sat in three tables and all ordered at thesame time. Those sitting at the two tables were servedshortly. Those at the third table waited. They alsoreminded the server that they had not yet been served.They did so again. After fifty-five minutes, they were stillnot served and all had to leave.This event took place not in the sixties but in 1993
 258. 258. U.S.A. constitution requires that all kids beengiven equal educational opportunity no matterwhat their race, ethnic background, religion, orsex, or whether they are rich or poor, citizen ornon-citizen. Even if you are in that countryillegally, you have the right to go to a publicschool
 259. 259. G8 Education Ministers’ Meeting, Tokyo, 1 – 2 April 2000Educational challenges in a changing societyEducation has created more opportunities for young peopleto participate in the complex and information rich societyand economy of the new centuryThese opportunities are not, however, shared evenly by allin societySchools have to address underachievement, schoolabsence, drop-out and disruptive behavior
 260. 260. For Your Thoughts!No. Federal law prohibits schools from discriminatingagainst pregnant students or students who are married orhave children. So, if you are pregnant, school officials cantkeep you from attending classes, graduation ceremonies,extracurricular activities or any other school activity exceptmaybe a strenuous sport. (USA)
 261. 261. Reverse discriminationSandy Atkins is white and according to the school district,she cannot be promoted due to her skin colorSandra Atkins has a real degree from a real school, but ablack teacher with a mail-order degree got the jobNAU deliberately excluded 192 white male teachers frompay rises but granted pay raises to virtually all female andminority teachers. A reverse discrimination lawsuit ispending
 262. 262. Etika Profesion KeguruanDia haruslah mendidik dan mengambil tindakan secara adilterhadap semua murid tidak kira bangsa, warna, jantina,bahasa, agama, kepercayaan politik, tempat asal, asalkeluarga, intelek, akademik dan status-status lainSatu satu tujuan reformasi pendidikan yang dikenal pastioleh Sarason ialah:Mengurangkan jurang perbezaan pencapaian pendidikanpelajar yang mempunyai latar belakang kelas sosial dan rasyang berbeza
 263. 263. Contoh Diskriminasi di SekolahSistem pealiran yang keterlaluanPengagihan tugas kepada guruLokasi kelasLayanan kepada pelajar berdasarkan S.E.S.Pemilihan pelajar untuk mengambil bahagian dalampertandinganLayanan kepada guru siswazah dan bukan siswazahSistem ‘appraisal’Keberkesanan pendidikan khas di sekolah (pendekataninklusif)Gangguan seksual di tempat kerjaGlass ceiling…
 264. 264. Prinsip-prinsip kesamaanIt is unjust to treat people differently in ways that theydeny to some significant social benefits unless we canshow that there is a difference between them that isrelevant to the different treatmentAdalah tidak adil untuk memberikan layanan yang berbezakepada manusia sehingga menyebabkan mereka dinafikanfaedah-faedah sosial tertentu kecuali kita dapatmenunjukkan bahawa wujudnya perbezaan di antaramereka yang relevan dengan layanan yang berbeza itu
 265. 265. Prinsip ini menuntut agar wujud bukti yang sahuntuk kita memberikan layanan yang berbezaBukti perlu wujud secara saintifik dan bukanbersifat andaian semata-mataSalah satu contoh perbezaan yang benar ialah darisegi perbezaan fizikal antara lelaki dan perempuanSalah satu cabaran kepada prinsip kesamaan ialahperbezaan yang wujud selalunya bersifatperbezaan purata
 266. 266. Pendidikan KhasPerkembangan dalam pendidikan khas didorong olehbeberapa faktor:Pendemokrasian pendidikanPengisytiharan Universal Declaration of Human Rights1948Perakuan Laporan 169 Laporan Kabinet 1979Pengisytiharan melalui The World Declaration onEducation for All 1990
 267. 267. Akta Pendidikan 1996 Akta 550 Seksyen 40:Menteri hendaklah mengadakan pendidikan khas disekolah khas yang ditubuhkan di bawah perenggan34(1)(b) atau di mana-mana sekolah rendah atau menengahyang difikirkan oleh Menteri suaimanfaatKPM memperkenalkan rancangan percantuman danpendidikan inklusif
 268. 268. Unit Pendidikan Khas dinaiktarafkan menjadiJabatan Pendidikan Khas pada 1 Oktober, 1995Pendidikan khas merealisasikan konseppendidikan untuk semua dan memperkukuhpendidikan inklusifMurid-murid dengan keperluan khas ini terdiridaripada mereka yang mengalami kesukarandalam pembelajaran, bermasalah penglihatan,pendengaran dan juga golongan pintar cerdas
 269. 269. Proses Mengenal Pasti Murid Keperluan KhasPengenal pasti kanak-kanak yang disyaki mengalami masalahpembelajaran oleh guru, ibu bapa dan ketua-ketua masyarakatPengesahan murid keperluan khas oleh pengamal perubatan di hospitalatau pusat kesihatan bagi tujuan penempatan (Jabatan KebajikanMasyarakat/Kementerian Pelajaran Malaysia)Penempatan ke sekolah Pendidikan Khas atau ke program pendidikankhas integrasiMurid yang ditempatkan ke Program Pendidikan Khas KementerianPendidikan Khas Malaysia diberi tempoh percubaan selama 3 bulanKekal dalam program Pendidikan Khas Kementerian PelajaranMalaysia
 270. 270. Kadar Purata Perkapita bagi Seorang Murid Pendidikan KhasSR Pend Khas Cacat pendengaran RM 311.40SR Program Percantuman CacatPendengaranSR Khas Cacat Penglihatan RM 397.70SR Program Percantuman Cacat RM 446.00PenglihatanSM Khas Cacat PendengaranSM Program Percantuman Cacat RM 539.00Pendengaran RM 520.50SM Khas Cacat PenglihatanSM Program Percantuman CacatPenglihatan RM 696.50 RM 783.20 RM 769.00
 271. 271. Prejudis KaumA song by Richard Rogers and Oscar HammersteinYou’ve got to be taught to hate and fearIts got to be drummed into your little earYou’ve to be taught from year to yearYou’ve got to be carefully taughtYou’ve got to be taught to be afraidOf people whose eyes are oddly madeAnd people whose skin is a different shakeYou’ve got to be carefully taught
 272. 272. You’ve got to be taught before its too lateBefore you are six, seven or eightTo hate the people your relatives hateYou’ve got to be carefully taught
 273. 273. The development of racial prejudice is taught by othersResearch shows that preschool children are raciallyconscious by the age of threeRacial consciousness develops in two stagesAwareness stageThe ability to and willingness to identify people asmembers of a racial group (age 3 – 5)Attitude formation stageAcceptance, preference, perceptions of similarity andclassification (age 5 – 9)
 274. 274. Keadilan dari segi EkonomiPerbincangan akan memfokus kepada keadilan pengagihan(distributive justice)Terdapat tiga pendekatan untuk meneliti isu ini:Pandangan prosesPandangan hasil (end-state)Peluang yang sama
 275. 275. Pandangan prosesIa juga dikenali sebagai pandangan ‘procedural’ iaituproses bagaimana seseorang/kumpulan manusia itumemperoleh kekayaanPandangan hasil (end-state)Ia mirip kepada pandangan egalitarian iaitu kekayaanmanusia harus sama

×