Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Asas Falsafah Pendidikan dan Falsafah Pendidikan Guru

6,105 views

Published on

Asas Falsafah Pendidikan dan Falsafah Pendidikan guru

Published in: Education

Asas Falsafah Pendidikan dan Falsafah Pendidikan Guru

  1. 1. 3.0 Asas Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan GuruFalsafah Pendidikan Kebangsaan telah dirangka berdasarkan ideologi danfalsafah yang terkandung dalam Laporan Pendidikan dan Akta Pendidikan,Rukun Negara serta ideologi budaya masyarakat Malaysia yang diumumkanpada tahun 1988 berbunyi :"Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arahmemperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepaduuntuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani,emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu,bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri sertamemberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dannegara”3.1 Analisis Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK)Elemen dalam Analisa FPKUsaha yang Perlu menyesuaikan dengan pelbgai perubahan seperti K-Ekonomi dan ICTberterusan Perubahan kepada pengurusan pengetahuan dengan kemahiran dan pengetahuan terkini Pendidikan seumur hidupMengembangkan Setiap individu dianugerahkan kebolehan dan potensi semulajadi dari Allah yangpotensi individu mungkin tidak disedari Potensi dan kebolehan ini perlu sentiasa diperkembangkan dan dipertingkatkan melalui interaksi dengan persekitaran dan pendidikan yang berkualitiMenyeluruh dan Potensi dan kebolehan domian perlu dipupuk secara bersepadu dan menyuluruhbersepadu dari segi intelektual, rohani (agama), emosi, fizikalSeimbang dan Menghargai pengetahuan, perwatakan yang baik, ketahanan dan cabaranharmoni Rasional, sihat, bekerjasama , sentiasa cuba menyelesaikan masalahKepercayaan Saling berhubung dengan dengan diri sendiri, persekitaran dan Tuhanteguh serta Mengakui Tuhan sebagai penciptabertaqwakepada TuhanWarganegara Budaya ilmuMalaysia yang Menyebar maklumatberpengetahuan Cekap dalam memahami prosedur dan pengetahuan kemahirandanberketerampilanMempunyai Sopan dan berdisiplin
  2. 2. tahap moral Boleh membezakan baik buruk, nilai muliayang tinggi Menghargai kemanusiaa, kewarganegaraan dan aspek kerohanianMampu Daya tahan yang kuat untuk menghadapi percanggahan, stabil dan tenangmencapai Badan yang sihatkesejahteraan Boleh mewujudkan pertalian yang baik dengan orang laindiri ditahaptinggiBoleh Melalui kerjasama, timbangrasa dan hormatmenyumbangkan Kesefahaman dalam keluargakepada Semangat kenegaraan dan cintakan tanah airkeharmonian Menghargai dan mengamalkan rukunegaradan Patuh dan memelihara perlembagaankesejahteraan Membangunkan ekonomi melalui pelbagai caradalam keluarga,masyarakat dannegara3.2Falsafah Pendidikan Guru (FPG)Telah digubal sebagai panduan dalam pelaksanaan Falsafah PendidikanKebangsaan bagi menggariskan jenis guru yang diperlukan oleh Negara.Pernyataan Falsafah Pendidikan Guru ada;ah seperti berikut :“Guru yang berpekerti mulia, berpandangan positif dan saintifik, bersediamenjunjung aspirasi Negara serta menyanjung warisan kebudayaan Negara,menjamin perkembangan individu dan memelihara suatu masyarakat yangbersatu padu, demokratik, progresif dan berdisiplin”3.2.1 Analisis Falsafah Pendidikan Guru Elemen Analisa FalsafahPendidikan GuruPerwatakan Sopan dan berdisiplinyang mulia Boleh membezakan baik dan buruk, nilai mulia Menghargai kemanusiaan.kewarganegaraan dan aspek rohaniBerkembang Perlulah berpengetahuan serta berkemahiranmaju dan Mempunyai kemahiran professional dalam mengunakan dan menghasilkan bahanberpandangan pengajaran dan pembelajaran bagi tujuan peningkatan P & PsaintifikBerkomited Cekap, jujur dan boleh dipercayai, patuh kepada undang-undang Negaramenegakkan Sentiasa memperbaiki diri, keluarga, masyarakat, agama , bangsa dan Negaraaspirasi Negara
  3. 3. Mengekal Menegakkan amalan dan mempromosikan budaya dan cara hidup Malaysiawarisan budaya Mengamalkan nilai murni, penyayang dan berempati, inovatif dan kreatifkebangsaan Patuh kepada profesion perguruanPembangunan Guru sebagai ejen perubahanindividu dan Menegakkan dan mempromosikan rasa hormat antara budaya dan kehidupan yangpengekalan harmonimasyarakat Cintakan ilmu pengetahuan dan pembelajaran seumur hidupyang bersatu,demokratik,progresif danberdisiplin3.2.2 Matlamat Falsafah Pendidikan GuruMatlamat utama dalam falsafah pendidikan guru adalah untuk melahirkanguru yang professional, tinggi daya tahan, beretika, berfikiran kreatif,mengamalkan nilai murni, mempunyai kemahiran yang diperlukan danberpengetahuan dalam teknologi. Guru-guru mampu hidup dan menegakkanwarisan Negara seperti demokrasi, intergrasi dan antara budaya yangharmoni. Mereka akan menghasilkan murid yang sesuai dengan pembinaanNegara. Pendidikan guru meliputi aspek seperti membina kemahiran dalammata pelajaran utama, pedagogi serta pengurusan pembelajaran.
  4. 4. 3.2.3 Implikasi FPK dan FPG kepada peranan GuruFalsafah ini mengalakkan kita sebagai guru memahami sistem pendidikanselain dari membimbing kita melaksanakan fungsi pendidikan. Boleh diperolehidimana-mana dan pada bila-bila masa sahaja yang diperlukanBoleh menjadi ejen perubahan untuk mendidik dan melahirkan generasi yangbertanggungjawab membantu merealisasikan matlamat dan aspirasi FPK danvisi 2020 dengan meningkatkan pengetahuan dan kemahiran terutamanyadalam ICT supaya boleh mengikuti perubahan sistem penyampaian. Perlulah bertanggungjawab sepenuhnya dan bersifat akauntabiliti dansentiasa berusaha untuk memperoleh dan mengamalkan apa yang telahdipelajari bagi memenuhi matlamat dan aspirasi negara dan bertindak sebagaipengawal kepada aktiviti negatif.Sebagai seorang yang saintifik dan progresif, perlu sentiasa mengikutiperkembangan dan trend pendidikan terkini serta dapat membina dan
  5. 5. memperkayakan pendidikan melalui perkembangan kurikulum bilik darjah,menjalankan aktiviti dan lembaran kerja yang diusahakan guru.4.0 RumusanFalsafah adalah satu pendekatan yang menyeluruh terhadap kehidupan dan dunia ini danmerupakan satu kajian mencari kebenaran dan nilai dalam hidup.Falsafah pendidikan adalah satu kajian mengenai pendidikan dari segi maksud, tujuan dankaedah, merupakan satu inkuiri terhadap minda semula jadi, semula jadi manusia, danbagaimana pendidikan dan masyarakat saling berhubung antara satu sama lain.Sistem pendidikan di Malaysia adalah berasaskan Falsafah Pendidikan KebangsaanLatihan dan kualiti guru adalah berpandukan kepada Falsafah Pendidikan GuruFalsafah Pendidikan Negara adalah berasaskan falsafah pendidikan barat dan falsafahpendidikan IslamPerennialism berfokus kepada perkembangan diri dengan tujuan utama adalah pendidikanialah untuk mengajar nilai dan ilmu sejagat serta memupuk nilai rasional dan intelekEssentialism melihat pendidikan sebagai persediaan untuk kerjaya dan kewarganegaraan.Sekolah memainkan peranan penting dalam membantu perkembangan intelek sesorangindividu. Guru mempunyai kuasa terhadap pengajaran dan kurikulumProgressivism menyarankan bahawa kebenaran itu adalah relatif dan tentatif. Ilmumembawa kepada pertumbuhan dan perkembangan. Pendidikan haruslah menyediakan muridsupaya boleh menyesuaikan diri dengan perubahan situasi melalui usaha koloboratif.Rekonstruktionism menyarakan pembaikan dan pembangunan semula masyarakat. Sekolahdianggap tempat untuk mengenal pasti penyakit masyarakat dan mencari jalan untukmengurang dan mnyelesaikan masalah.Falsafah pendidikan Islam adalah berasaskan pengajaran Islam, diperolehi daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad s.aw. Pendidikan dilihat sebagai usaha berterusan untukmenyampaikan ilmu , kemahiran dan amalan berasaskan al-Quran dan Sunnah. Ini akanmenyediakan manusia dengan pengalaman dan ilmu yang lengkap supaya ia tahu siapa dirinya ,peranan dan tanggungjawabnya sebagai hamba Tuhan dan menjadi Khalifah yang baik.Objektif utama Falsafah Pendidikan Kebangsaan adalah untuk menghasilkan perhubunganmelalui nilai-nilai murni seperti kepercayaan kepada Tuhan, peribadi yang baik,bertanggungjawab, setia kepada negara serta mampu memberi sumbangan kepada kemajuannegara serta menggalakkan perpaduan antara manusia yang berbilang bangsa.
  6. 6. Falsafah Pendidikan Kebangsaan boleh dijadikan rujukan kepada pendidik memahami sistempendidikan kebangsaan, penyuluh kepada murid, menyumbangkan bimbingan dan halatujukepada semua usaha pendidikan, samada dalam atau luar institusi pembelajaran. Iamenyediakan polisi dan pertimbangan asas untuk merancang kurikulum sekolah,mereka ciptabahan pembelajaran dan menentukan strategi untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran.Falsafah Pendidikan Guru dicipta sebagai panduan untuk membina program pendidikan guru.Program pendidikan guru menekankan kepada perkembangan potensi guru dalam aspekjasmani, emosi, rohani dan intelek. Ia harus melahirkan guru permulaaan yang bermoraltinggi, seimbang, bersepadu secara harmoni dari segi sikap, amalan dan kecekapan. Penafian/Disclaimer. Pengendali tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan, kerosakan dan permasalahan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini Dibina pada 17 Nov2006 dan dikemaskini pada oleh Pengendali@2006

×