Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Եզդիների մասնակցությունը Ղարաբաղյան պատերազմում գիրք (1-174)

411 views

Published on

The participation of Yezidis in Karabakh war

Ա. Թամոյանի հրամանատարությամբ և նրա ղեկավարությամբ 500 եզդի ազատամարտիկներ 1990-1994 թթ. իրենց մասնակցությունը բերեցին Ղարաμաղյան պատերազմին` տալով երեք տասնյակից ավելի զոհեր և անհայտ կորածներ:

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

Եզդիների մասնակցությունը Ղարաբաղյան պատերազմում գիրք (1-174)

 1. 1. ²½Ç½ ³ÙáÛ³Ý, гë³Ý ³Ùá۳ݺñ¨³Ý§êåÇϳ¦2010º½¹Ç ÅáÕáíñ¹ÇÙ³ëݳÏóáõÃÛáõÝÁÔ³ñ³μ³ÕÛ³Ýå³ï»ñ³½ÙáõÙ(º½¹ÇÝ»ñÇ ½áñ³í³ñ ². ³ÙáÛ³ÝÇÑñ³Ù³Ý³ï³ñáõÃÛ³Ùμ ¨ Ýñ³ ջϳí³ñáõÃÛ³Ùμ 500»½¹Ç ³½³ï³Ù³ñïÇÏÝ»ñÇ 1990-1994 ÃÃ. Çñ»ÝóÙ³ëݳÏóáõÃÛáõÝÁ μ»ñ»óÇÝ Ô³ñ³μ³ÕÛ³Ýå³ï»ñ³½ÙÇÝ)
 2. 2. ²ÚÈàø ²¼Æ¼ ²ØàÚ²ÜÆ Ø²êÆܲðò²ÊÚ²Ü Ðºðàê²Ø²ðîÆ ÜìÆðÚ²ÈܺðÀ²¼Æ¼ ²ØàÚ²ÜÆ ØºÌ ²ì²Ü¸À²ÝóÝáõÙ »Ý ûñ»ñ, ï³ñÇÝ»ñ, ë³Ï³ÛÝã»Ý ˳ÙñáõÙ ³ÛÝ ÷áÃáñÏáï ûñ»ñÇ Ñáõß»ñÁ,»ñμ áïùÇ »É³í ÙÇ áÕç ÅáÕáíáõñ¹ª å³ßïå³-Ý»Éáõ Çñ ÑáÕÝ áõ ³½³ïáõÃÛáõÝÁ, ³ñųݳ-å³ïíáõÃÛáõÝÝ áõ ³½³ï ³åñ»Éáõ Çñ³íáõÝ-ùÁ£…ºñμ ëÏëí»ó ÐÐ ë³ÑٳݳٻñÓ ·áïÇÝ»ñÇ ÇÝùݳ-å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ ²ñó³ËÇ ·áÛ³Ù³ñïÇ Ù³ñï³Ï³Ý·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ï»ÕÇ áõÝ»ó³Ý ׳ϳﳷñ³Ï³Ý Çñ³-¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñ, ëñμ³·ñí»ó å³ïÙáõÃÛáõÝÁ, í»ñ³Ï³Ý·Ýí»ó×ßÙ³ñïáõÃÛáõÝÁ, ÍÝáõݹ ³é³í È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³μ³ÕÇ Ð³Ý-ñ³å»ïáõÃÛáõÝÁ£ гÕóݳÏÁ Ó»éù μ»ñí»ó ½áÑ»ñÇ ¨ ·áñÍá-ÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ³ÝûñÇÝ³Ï ëËñ³ÝùÝ»ñÇ áõ ÝíÇñáõÙÇ ÷³é³-íáñ ¿ç»ñáí£ àõ ³Û¹ ¿ç»ñÇó ÏñÏÇÝ áõ ÏñÏÇÝ Ñ³éÝáõÙ »Ý ëÇñ»-ÉÇ ¹»Ùù»ñ áõ ³ÝÙáé³ó ¹»åù»ñ, áñáÝó ÷³éùÝ áõ ³ÝÙ³ÑáõÃ-ÛáõÝÁ ϳåñ»Ý å³ïÙáõÃÛ³Ý å³ÛÍ³é ¿ç»ñáõÙ£²Û¹åÇëÇ ÝíÇñÛ³É ¹»Ùù»ñÇó ¿ ²½Ç½ ³ÙáÛ³ÝÁ, »½¹Ç Åá-Õáíñ¹Ç ³ñųݳíáñ ½³í³ÏÁ, áñÝ Çñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ùμ Ýáñ¿ç μ³ó»ó »½¹Ç ¨ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ ¹³ñ³íáñ μ³ñ»Ï³ÙáõÃ-Û³Ý ï³ñ»·ñáõÃÛ³Ý Ù»ç, ¹³ñÓ³í ³Û¹ Ù»Í μ³ñ»Ï³ÙáõÃÛ³ÝÝáñûñÛ³ ËáñÑñ¹³ÝÇßÁ£²Ûë ³Ù»ÝÝ ³ëíáõÙ ¿ ³ÛÝ ÷áÃáñÏáï ûñ»ñÇ ³Ï³Ý³ï»ëÇíϳÛáõÃÛ³Ùμ, »ñμ Ù»ñ μ³ñ»Ï³Ù, ³Ýí³ÝÇ Ñ³Û ³ñ¨»É³·»ï,åñáý»ëáñ ¶³éÝÇÏ ²ë³ïñÛ³ÝÇ Ñ»ï ϳ½Ù³Ï»ñåíáõÙ ¿ÇÝ32²½Ç½ ³ÙáÛ³Ý
 3. 3. ºé³μÉñáõÙ£ ²½Ç½ ³ÙáÛ³ÝÇ ßÝáñÑÇí »ñ»ù ³½³ï³Ù³ñïÇÏ-Ý»ñÇ ßÇñÇÙÝ»ñÁ ÙÇßï ͳÍÏí³Í »Ý ÉÇÝáõ٠óñ٠ͳÕÇÝÏÝ»-ñáíª í³é å³Ñ»Éáí ÁÝϳÍÝ»ñÇ ÑÇß³ï³ÏÁ£²Ýáõß³¹ñáõÃÛ³Ý ã»Ý Ù³ïÝíáõ٠ݳ¨ ½áÑí³Í »½¹Ç ³½³-ï³Ù³ñïÇÏÝ»ñÇ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÁ£ º½¹ÇÝ»ñÇ ³½·³ÛÇÝ ÙÇáõÃ-ÛáõÝÁ, áñÇ åñ»½Ç¹»ÝïÝ ¿ ²½Ç½ ³ÙáÛ³ÝÁ, ³ß˳ñÑÇ»½¹ÇÝ»ñÇ ³é³çÝáñ¹Á Ñá·³ï³ñáõÃÛ³Ùμ ¿ ßñç³å³ï»ÉÝñ³Ýó, ͳÝáà ¿ Ñá·ë»ñÇÝ ¨ Ùï³Ñá·áõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, ³ß˳-ïáõÙ ¿ ÙÇßï û·ï³Ï³ñ ÉÇÝ»É ½³í³ÏÝ»ñ Ïáñóñ³Í ÁÝï³ÝÇù-Ý»ñÇÝ£¸»é¨ë 1992 Ãí³Ï³ÝÇÝ º½¹ÇÝ»ñÇ ³½·³ÛÇÝ ÙÇáõÃÛ³Ý Ý³-˳·³ÑáõÃÛáõÝÁ ë³ÑÙ³Ý»É ¿ñ §º½¹Ç ÅáÕáíñ¹Ç ³½·³ÛÇÝ Ñ»-ñáë¦-Ç å³ïí³íáñ ÏáãáõÙÁ£ ²½Ç½ ³ÙáÛ³ÝÝ ³é³çÇÝÝ»ñÇó¿ñ, áñ ³ñųݳó³í ³Û¹ å³ïí³íáñ ÏáãÙ³ÝÁ ¨ Ñ»ñáëÇ áëϻٻ¹³ÉÇÝ, ¹³ñÓ³í Çñ Ñ»ñáë ݳËÝÇÝ»ñÇ ³ñųݳíáñ ų-é³Ý·áñ¹Á, ¨ ûñÇÝ³Ï ·³ÉÇù ë»ñáõݹݻñÇÝ, ³ÛÝ ¿` »½¹Ç »ñÇ-ï³ë³ñ¹áõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ£²½Ç½ ³ÙáÛ³ÝÇ Ù³ëÇÝ ³ëí³ÍÁ ûñÇ ãÉÇÝ»Éáõ ѳٳñ Ù»çμ»ñ»Ýù º½¹ÇÝ»ñÇ ³½·³ÛÇÝ ÙÇáõÃÛ³Ý å³ßïáݳûñà §¾½¹Ç-˳ݳ¦-áõÙ ïå³·ñí³Í ѳÕáñ¹³·ñáõÃÛáõÝÁ. §º½¹Ç Åá-Õáíñ¹Ç ¹³ñ³íáñ å³ïÙáõÃÛ³ÝÝ ¿ ÝíÇñí³Í §Ø»Ýù »½¹Ç»Ýù¦ å³ïÙ³í³í»ñ³·ñ³Ï³Ý, §²ÝÙ³Ñ ¿ ùá ëËñ³ÝùÁ, »½¹Ç³½³ï³Ù³ñïÇϦ ·ñù»ñÇ, Ù³ÙáõÉáõÙ »½¹ÇÝ»ñÇ ÏÛ³ÝùÇÝ áõ׳ϳﳷñÇÝ ÝíÇñí³Í Ññ³å³ñ³Ï³ÛÇÝ Ñá¹í³ÍÝ»ñÇ, é³-¹ÇáÛáí áõ Ñ»éáõëï³ï»ëáõÃÛ³Ùμ áõÝ»ó³Í ѳÝñ³Ù³ïã»ÉǽñáõÛóÝ»ñÇ, »½¹Ç ÅáÕáíñ¹Ç å³ïÙáõÃÛ³ÝÁ, ÏñáÝÇÝ ¨ ³ëï-í³Í³μ³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³ñó»ñÇÝ ³éÝãíáÕ Ñá¹í³ÍÝ»ñÇ áõ »ÉáõÛÃ-Ý»ñÇ, ³Ýμ³ëÇñ Ù³Ýϳí³ñÅ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñï³ñμ»ñ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ, ï»ÕÇ ¿ÇÝ áõÝ»Ýáõ٠ѳÝñ³Ñ³í³ù-Ý»ñ, ÑÝãáõÙ ¿ÇÝ Ïáã»ñª Ï³Ý·Ý»É Ñ³Û »Õμ³ÛñÝ»ñÇ ÏáÕùÇÝ, ë³-ï³ñ»É ³ñó³ËóÇÝ»ñÇÝ, Ù»ÏÝ»É é³½Ù³×³Ï³ïª ½»Ýùáíå³ßïå³Ý»Éáõ ѳÛáó ÑáÕÝ áõ Ñ³Û ¨ »½¹Ç ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ ³-½³ï ³åñ»Éáõ Çñ³íáõÝùÁ£ºñμ»ù ã»Ý Ùáé³óíÇ ²½Ç½ ³ÙáÛ³ÝÇ »ÉáõÛÃÝ»ñÁ Îáï³ÛùÇÙ³ñ½Ç ¼áíáõÝÇ ·ÛáõÕáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ѳÝñ³Ñ³í³ùÝ»-ñáõÙ, »ñμ ݳ ³ñï³Ñ³Ûï»ó Çñ ÅáÕáíñ¹Ç ϳÙùÁª ϳݷݻÉÑ³Û »Õμ³ÛñÝ»ñÇ ÏáÕùÇÝ, ÙdzëÇÝ Ïé»É ѳÕóݳÏÁ£ гÝñ³-ѳí³ùÝ»ñÁ ß³ñáõݳÏíáõÙ ¿ÇÝ, ¹ñ³Ýó Ù³ëݳÏóáõÙ ¿Ý ѳ-½³ñ³íáñ »½¹ÇÝ»ñ, ¨ ²½Ç½ ³ÙáÛ³ÝÝ Çñ Ïñ³Ïáï »ÉáõÛÃÝ»-ñáí, »½¹Ç ÅáÕáíñ¹Ç ÇÕÓ»ñÝ ³ñï³Ñ³Ûï»Éáí, ÅáÕáíñ¹ÇÝá·¨áñ»Éáíª ÷³ëïáñ»Ý ¹³ñÓ³í ÅáÕáíñ¹Ç ÝíÇñÛ³É ³é³ç-Ýáñ¹Á£¼áíáõÝÇ ·ÛáõÕÇó, áõñ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í ѳñÛáõñÇó ³í»ÉÇѳÝñ³Ñ³í³ùÝ»ñ, á·¨áñáõÃÛ³Ý ³ÉÇùÝ ³Ýó³í ѳÝñ³å»-ïáõÃÛ³Ý ÙÛáõë ßñç³ÝÝ»ñÁ£ ºí ³Ù»Ýáõñ»ùª ²ñï³ß³ïáõÙ áõ²ñÙ³íÇñáõÙ, ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ¹³ßïÇ »½¹Ç³μÝ³Ï ·ÛáõÕ»ñáõÙ,ºñ¨³ÝÇ å»ï³Ï³Ý ѳٳÉë³ñ³ÝáõÙ, áõñ ï»ÕÇ ¿ÇÝ áõÝ»ÝáõÙѳÝñ³Ñ³í³ùÝ»ñ, »ÉáõÛà ¿ñ áõÝ»ÝáõÙ ²½Ç½ ³ÙáÛ³ÝÁ, á·¨á-ñáõÙ, á·»ÏáãáõÙ ¿ñ »½¹Ç »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇÝ, ϳ½Ù³Ï»ñåáõÙÝñ³Ýó Ù³ëݳÏóáõÃÛáõÝÁ, Ýñ³Ýó ÙÕáõÙ å³Ûù³ñÇ ¨ Ñ»ñá-ëáõÃ۳ݣº½¹Ç ÅáÕáíáõñ¹Á ¨ë ²ñó³ËÛ³Ý Ñ»ñáë³Ù³ñï»ñáõÙ Ù»ÍÏáñáõëïÝ»ñ Ïñ»ó£ ܳѳï³Ïí»óÇÝ »ñ»ù ï³ëÝÛ³ÏÇó ³í»ÉÇ»½¹Ç ³½³ï³Ù³ñïÇÏÝ»ñ£ Üñ³ÝóÇó »ñ»ùǪ ÆëÙ³ÛÇÉ Þ³ñáÛ³-ÝÇ, »Ùáõñ ¼»Û¹ÇÝÛ³ÝÇ ¨ ¶³·ÇÏ Ð³çáÛ³ÝÇ ³×ÛáõÝÝ»ñÁѳݷãáõÙ »Ý ²ñó³ËÛ³Ý ³½³ï³Ù³ñïÇ Ñ»ñáëÝ»ñÇ ÏáÕùÇݪ54
 4. 4. Êàêø ²¼Æ¼ ²ØàÚ²ÜÆ Ø²êÆÜÔ³ñ³μ³ÕÛ³Ý ß³ñÅÙ³Ý ³é³çÇÝûñ»ñÇó` 1988 Ãí³Ï³ÝÇó ÙÇÝ㨠1994Ãí³Ï³ÝÁ, »ñμ ëÏëí»ó ²ñó³ËÛ³Ýå³ï»ñ³½ÙÁ, »½¹Ç ÅáÕáíáõñ¹Á Ùdzó³í Ù»ñ ³½·Ç ³½³-ï³·ñ³Ï³Ý å³Ûù³ñÇÝ` ×Çßï ³ÛÝå»ë, ÇÝãå»ë 1915 Ãí³Ï³-ÝÇ ³ß˳ñѳٳñïÇÝ, Çñ ׳ϳﳷÇñÁ ϳå»ó Ñ³Û ÅáÕáíñ-¹Ç Ñ»ï ¨` ãë˳Éí»ó:²Ûëûñ »½¹Ç ÅáÕáíáõñ¹Á Ï»ñïáõÙ ¿ Çñ ³å³·³Ý:ȳí ÑÇßáõÙ »Ù, ÇÝÓ Ùáï»ó³í »½¹Ç ÅáÕáíñ¹Ç ³é³çÝáñ¹²½Ç½ ³ÙáÛ³ÝÝ áõ ³é³ç³ñÏ»ó Çñ ³ç³ÏóáõÃÛáõÝÁ μ»ñ»É ѳÛÅáÕáíñ¹Ç ³ñ¹³ñ³óÇ å³Ûù³ñÇÝ:î³ëÝÛ³Ï Ñ³í³ùÝ»ñ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Ý ܳÇñÇÇ ßñç³ÝÇ ¼á-íáõÝÇ ·ÛáõÕáõÙ (áñï»Õ ³åñáõÙ ¿ ²½Ç½ ³ÙáÛ³ÝÁ), áõñ »½¹Ç-Ý»ñÝ ²½Ç½ ³ÙáÛ³ÝÇ ·É˳íáñáõÃÛ³Ùμ ϳ½Ù»óÇÝ Ï³Ù³íá-ñ³Ï³ÝÝ»ñÇ çáϳï` 500 Ñá·áõó: ¼»Ýù í»ñóÝ»Éáí, ²½Ç½ ³-ÙáÛ³ÝÇ Ññ³Ù³Ý³ï³ñáõÃÛ³Ùμ Ù»ÏÝ»óÇÝ å³ßïå³Ý»Éáõ г-Û³ëï³ÝÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÝ áõ ²ñó³ËÇ ëñμ³½³Ý ÑáÕÁ: î³ñ»ó-Ý»ñÁ Ù³ëݳÏóáõÙ ¿ÇÝ ÙÇïÇÝ·Ý»ñÇÝ, óáõó³μ»ñ»Éáí û·Ýáõ-ÃÛáõÝ ÇÝãå»ë ëÝݹáí, ³ÛÝå»ë ¿É` ÝÛáõóå»ë:г۳ëï³ÝÇ »½¹Ç ϳٳíáñ³Ï³ÝÝ»ñÇ çáϳïÇó, áñáÝóջϳí³ñáõÙ ¿ñ ÝáõÛÝ ÅáÕáíñ¹Ç Ñéã³Ï³íáñ ½³í³Ï ²½Ç½Â³ÙáÛ³ÝÁ, 30-Çó ³í»ÉÇÝ Ñ»ñáë³μ³ñ ÁÝÏ³Ý Ñ³ÝáõÝ Ð³Û³ë-ï³ÝÇ ³½³ïáõÃÛ³Ý:ʳãÇÏ êï³ÙμáÉó۳ݲ½Ç½ ³ÙáÛ³ÝÇÝ ßÝáñÑí»É »½¹Ç ÅáÕáíñ¹Ç å³ïÙ³·ÇïáõÃ-Û³Ý ¨ ³ëïí³Í³μ³ÝáõÃÛ³Ý å³ïí³íáñ ¹áÏïáñ, åñáý»ëá-ñÇ ÏáãáõÙ¦£ ä³ï³Ñ³Ï³Ý ã¿, áñ ²½Ç½ ³ÙáÛ³ÝÇ Ù³ñï³Ï³ÝÁÝÏ»ñ, ¹áÏïáñ, åñáý»ëáñ ¶³éÝÇÏ ²ë³ïñÛ³ÝÝ ³ë»É ¿. §²-½Ç½ ³ÙáÛ³ÝÇ ³ÝáõÝÁ å»ïù ¿ ¹ñíÇ áã ÙdzÛÝ »½¹Ç, ³Ûɨ ѳÛÑ»ñáëÝ»ñÇ ÏáÕùÇÝ ÙǨÝáõÛÝ ß³ñùáõÙ¦£²½Ç½ ³ÙáÛ³ÝÇÝ É³í ·Çï»Ý »½¹Ç³μÝ³Ï μáÉáñ ·ÛáõÕ»-ñáõÙ, μáÉáñ ѳٳÛÝùÝ»ñáõÙ£ º½¹ÇÝ»ñÁ ·Çï»Ý, áñ Çñ»Ýó ÃÇ-ÏáõÝùáõÙ Ï³Ý·Ý³Í »Ý º½¹ÇÝ»ñÇ ³½·³ÛÇÝ ÙÇáõÃÛáõÝÁ, Ýñ³Ý³Ë³·³ÑáõÃÛáõÝÁ, ³ÝÓ³Ùμ ²½Ç½ ³ÙáÛ³ÝÁ£ ÆëÏ ¹³ ¨°å³ïí³μ»ñ ¿, ¨° å³ñï³íáñ»óÝáÕ£ ²Ù÷á÷»Éáíª Ï³ñ»ÉÇ ¿ ³-ë»É, ÑÇñ³íÇ, ²½Ç½ ³ÙáÛ³ÝÇ ÏÛ³ÝùÝ áõ ·áñÍÁ Ñ³Û ¨ »½¹ÇÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ ¹³ñ³íáñ »Õμ³ÛñáõÃÛ³Ý áõ ·Çï³ÏóáõÃÛ³ÝÉ³í³·áõÛÝ ³éѳí³ïãÛ³Ý »Ý£²Èºøê²Ü¸ð ê²ü²ðÚ²Üä³ïÙ³Ï³Ý ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ã»ÏݳÍáõ, ¹áó»Ýï,²ß˳ñÑÇ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ §¾ÉÇﳦ ³Ï³¹»ÙdzÛÇ ³Ý¹³Ù,ºñ¨³ÝÇ å»ï³Ï³Ý ѳٳÉë³ñ³ÝÇ Ãáõñù³·ÇïáõÃ۳ݳÙμÇáÝÇ í³ñÇã76
 5. 5. سñï³Ï³Ý áõÕDz½³ï³Ù³ñïÇÏ ²½Ç½ ²Ù³ñÇ Â³ÙáÛ³ÝÍÝí³Í 1933 Ã., ÏñÃáõÃÛáõÝÁ` μ³ñÓñ³·áõÛÝ1990-1994 ÃÃ. Ù³ëݳÏó»É ¿ ÐÐ ¨ ÈÔÐ ë³Ñ-Ù³ÝÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³ÝÁ:1990-Çó ¼áíáõÝÇ ·ÛáõÕáõÙ ¨ å»ïѳٳÉ-ë³ñ³Ýáõ٠ϳ½Ù³Ï»ñå»É ¿ ï³ëÝÛ³Ï Ñ³Ý-ñ³Ñ³í³ùÝ»ñ, áñáÝó Ù»ç Áݹ·ñÏ»É ¿ ݳ¨ 500 »½¹Ç »ñÇï³-ë³ñ¹Ý»ñ, áñáÝóÇó 500-Á Ù³ëݳÏó»É »Ý ²ñó³ËÛ³Ý ³½³-ï³·ñ³Ï³Ý å³Ûù³ñÇÝ:1990 à ٳëݳÏó»É ¿ ºñ³ë˳í³ÝÇ ÇÝùݳå³ßïå³ÝáõÃ-Û³Ý Ù³ñï»ñÇÝ: ²ÏïÇí Ù³ëݳÏóáõÃÛáõÝ ¿ óáõó³μ»ñ»É àëÏ»-å³ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³ÝÁ: º½¹Ç ³½³ï³Ù³ñïÇÏÝ»ñÇ Ñ»ïѳٳ·áñͳÏó»É ¿ §ê³ëáõÝóÇ ¸³íÇæ çáϳïÇ Ñ»ï, áñÇÝ û-ųݹ³Ï»É ¿ ½»Ýùáí ¨ ½ÇݳÙûñùáí:²½Ç½ ²Ù³ñÇ Â³ÙáÛ³ÝÁ ѳݹÇë³ÝáõÙ ¿ ÐÐ §²½³ï³Ù³ñ-ïÇ í»ï»ñ³ÝÝ»ñÇ ÙÇáõÃ۳ݦ ËáñÑñ¹Ç ³Ý¹³Ù:§ê³ëáõÝóÇ ¸³íÇæϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³Ñ`Ð. Ðáíë»÷Û³Ýî»Õ»Ï³Ýùºë` ¶³éÝÇÏ ê»ñáμÇ ²ë³ïñÛ³Ýë, íϳÛáõÙ¨ ѳëï³ïáõÙ »Ù, áñ º½¹Ç ÅáÕáíñ¹Ç ٻͽ³í³Ï ²½Ç½ ³ÙáÛ³ÝÁ 1990-1994 ÃÃ. Ù³ë-ݳÏó»É ¿ ÐÐ ¨ ÈÔÐ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇ å³ßïå³-ÝáõÃÛ³ÝÁ:²½Ç½ ³ÙáÛ³ÝÇ Ñ»ï ÙdzëÇÝ 1990 Ã. º-ñ³ë˳í³ÝÇ Ù³ñï»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï »Õ»É »Ýù 鳽ٳ׳ϳ-ïáõÙ, Ïéí»É »Ýù ÁݹѳÝáõñ ÃßݳÙáõ ¹»Ù:´³óÇ ³Û¹ ²½Ç½ ³ÙáÛ³ÝÁ »Õ»É ¿ »½¹Ç³Ï³Ý çáϳïÇ Õ»-ϳí³ñ, áñÁ ï»Õ³Ï³Ûí³Í ¿ »Õ»É ºäÐ Çñ³Ý³·ÇïáõÃÛ³Ý ³Ù-μÇáÝáõÙ:Æñ³Ý³·ÇïáõÃÛ³Ý ³ÙμÇáÝÇ í³ñÇã` ¶. ²ë³ïñÛ³Ý98
 6. 6. §º¼¸ÆܺðÀ вںðÆ Ðºî ¸²ðÒÚ²È ä²îð²êî ºÜÎèìºÈ ²ðò²ÊÆ Ð²Ø²ð¦º½¹Ç ÅáÕáíñ¹Ç ׳ϳﳷÇñÁ, ѳïϳå»ë í»ñçÇÝ100-³ÙÛ³ÏÇ ÁÝóóùáõÙ, ë»ñïáñ»Ý ¨ ³Ýù³Ïï»ÉÇáñ»Ý ϳå-í³Í ¿ »Õ»É Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç ¨ г۳ëï³Ý »ñÏñÇ ×³Ï³ï³·ñÇÝ:²Ûë ³ÏÝѳÛï ÇñáÕáõÃÛ³Ý, ݳ¨ ÐÐ-áõÙ ¨ ÈÔ-Ç ßáõñç ͳí³É-íáÕ í»ñçÇÝ ï³ñ³μÝáõÛà ½³ñ·³óáõÙÝ»ñÇ Ï³ñ¨áñáõÙáíѳñó³½ñáõÛóÇ Ññ³íÇñ»óÇÝù º½¹Ç ÅáÕáíñ¹Ç ³½·³ÛÇÝÏñÏݳÏÇ Ñ»ñáë, ÝáõÛÝ ÅáÕáíñ¹Ç å³ïÙ³·ÇïáõÃÛ³Ý ¨ ³ëï-í³Í³μ³ÝáõÃÛ³Ý ¹áÏïáñ, åñáý»ëáñ, ²ß˳ñÑÇ ¨ г۳ëï³-ÝÇ »½¹ÇÝ»ñÇ ³½·³ÛÇÝ ÙÇáõÃÛáõÝÝ»ñÇ åñ»½Ç¹»Ýï ²½Ç½ ³-ÙáÛ³ÝÇÝ:- äñÝ. ³ÙáÛ³Ý, Ý³Ë å³ñ½³μ³Ý»ù, Ëݹñ»Ù, áñù³-Ýá±í ¿ñ 2004 Ã.-Á Ý߳ݳϳÉÇ ¨ ѳçáÕí³Í г۳ëï³ÝÇ »½-¹ÇÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, ¨ ÇÝã ëå³ë»ÉÇùÝ»ñ áõÝ»ù 2005-ÇÝ:- ´Ý³Ï³Ý³μ³ñ, г۳ëï³ÝÇ ëáódzÉ-ïÝï»ë³Ï³Ýμ³ñ¹ íÇ׳ÏÁ Éáõñç ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ¿ ³é³ç³óÝáõ٠ݳ¨ »½-¹Ç ÅáÕáíñ¹Ç ѳٳñ: ê³Ï³ÛÝ Ù»ñ å³ïÙ³Ùß³ÏáõóÛÇÝËݹÇñÝ»ñÇ íÇ׳ÏÁ »ë ·»ñ³½³Ýó Ϸݳѳï»Ç: ²ß˳ñÑáõÙ»½¹ÇÝ»ñÇ ÃÇíÁ ³ÝóÝáõÙ ¿ 2 ÙÉÝ-Çó: Ø»ñ Ï»ÝïñáݳϳÝëñμ³í³ÛñÁ ·ïÝíáõÙ ¿ ÐÛáõëÇë³ÛÇÝ Æñ³ùáõÙ` º½¹Çëï³ÝÇï³ñ³ÍùáõÙ, ȳÉÇß ÏáãíáÕ í³ÛñáõÙ, áñï»Õ Ù»Ýù ½ñÏí³Í »ÝùÙß³ÏáõóÛÇÝ μáÉáñ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó: ÆëÏ Ð³Û³ëï³-ÝáõÙ Ù»ñ ÃÇíÁ 41 ѳ½³ñ ¿, μ³Ûó áõÝ»Ýù ³Ù»ÝûñÛ³ Ï»ëųÙ-Û³ é³¹ÇáѳÕáñ¹áõÙ, §º½¹ÇÝ»ñÇ Ó³Ûݦ ûñÃÁ: ºí ³Ù»Ý³-ϳñ¨áñÝ ³ÛÝ ¿, áñ 2002Ã. سÛÇëÇ 1-ÇÝ ÐÐ ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÁ׳ݳã»ó »½¹ÇÝ»ñÇ É»½áõÝ: ¸³ ѳëï³ï»ó ¨ ÁݹáõÝ»ó ݳ¨ìβڲ¶ÆðØ»Ýù` سÝáõÏ êÇÙáÝÛ³Ýë, áñ 1980 -³Ï³Ý ÃÃ. Îáï³ÛùÇÙ³ñ½Ç ¼áíáõÝÇ ·ÛáõÕÇ ëáíËá½Ç ïÝûñ»ÝÝ ¿Ç ¨ ·ÛáõÕëáí»ïÇݳ˳·³Ñ ì³Ñ³Ý ²É»ùë³ÝÛ³Ýë, Áݹ³é³ç»óÇÝù Ù»ñ ѳ-Ù³·ÛáõÕ³óÇ ²½Ç½ ³ÙáÛ³ÝÇÝ ¨ ·ÛáõÕÇ ³ÏáõÙμÁ ïñ³Ù³¹ñ»-óÇÝù ²ñó³ËÛ³Ý Ñ»ñáë³Ù³ñïÇÝ ÝíÇñí³Í ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇϳ½Ù³Ï»ñåÙ³Ý Ñ³Ù³ñ (1990-94ÃÃ):ìϳÛáõÙ »Ù, áñ ѻﳷ³ÛáõÙ »½¹Ç ÅáÕáíñ¹Ç ³½·³ÛÇÝ Ñ»-ñáëÇ ÏáãÙ³Ý ³ñųݳó³Í ²½Ç½ ³ÙáÛ³ÝÁ ³Û¹ ųٳݳÏϳ½Ù³Ï»ñå»ó ѳñÛáõñÇó ³í»ÉÇ Ñ³Ýñ³Ñ³í³ùÝ»ñ, Ïñ³Ïáï»ÉáõÛÃÝ»ñ áõÝ»ó³í, á·¨áñ»ó μáÉáñÇÝ, áñ ë³ï³ñ ϳݷݻÝÔ³ñ³μ³ÕÇ ÅáÕáíñ¹ÇÝ, ³½³ï³Ù³ñïÇÏÝ»ñÇÝ:²Û¹ ѳí³ùÝ»ñÇÝ Ù³ëݳÏóáõÙ ¿ÇÝ §Ô³ñ³μ³Õ¦ ÏáÙÇï»Ç³Ý¹³ÙÝ»ñ, ¹áÏïáñ-åñáý»ëáñ ¶³éÝÇÏ ²ë³ïñÛ³ÝÁ, ʳãÇÏêï³ÙμáÉóÛ³ÝÁ, ²ñß³Ï öáɳ¹Û³ÝÁ, ºñç³ÝÇÏ ²μ·³ñÛ³ÝÁ,ì³Ñ³Ý ¼³ïÇÏÛ³ÝÁ ¨ áõñÇßÝ»ñ:Ø»Ýù Ù³ëݳÏó»É »Ýù ·ñ»Ã» μáÉáñ ѳÝñ³Ñ³í³ùÝ»ñÇÝ,á·¨áñí»É ²½Ç½ ³ÙáÛ³ÝÇ »ÉáõÛÃÝ»ñáí, ½·³ó»É »Ýù, áñ Ý³Ù»Í Ñ³Ûñ»Ý³ë»ñ ¿, Ù»Í Ù³ñ¹, Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç ³Ù»Ý³É³í μ³-ñ»Ï³ÙÝ»ñÇó, Ñ»ñáë ³ÝÓݳíáñáõÃÛáõÝ:Ø»Ýù Ñå³ñï »Ýù, áñ ²½Ç½ ³ÙáÛ³ÝÇ ÝÙ³Ý É³í μ³ñ»Ï³ÙáõÝ»Ù:Ø. êÇÙáÝÛ³Ý ¨ ì. ²É»ùë³ÝÛ³Ýгëó»ë` Îáï³ÛùÇ Ù³ñ½, ·. ¼áíáõÝÇ21 ÑáõÉÇëÇ 2002Ã.1110
 7. 7. Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý Ñ³ñóÁ ³Ýå³ÛÙ³Ý åÇïÇ ÉáõÍíÇ:ÂáõñùÇ³Ý Ñ»ñÛáõñ³ÝùÝ»ñ ¿ ï³ñ³ÍáõÙ, áñ Çμñ ÝÙ³Ý μ³Ý ãǻջÉ, μ³Ûó 㿱 áñ Ù»ñ ÍÝáÕÝ»ñÁ ÙÇßï å³ïÙ»É »Ý ó»Õ³ëå³-ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ:- ÆÝãåÇëÇ±Ý ¿ »½¹Ç ÅáÕáíñ¹Ç ¹ÇñùáñáßáõÙÁ ÈÔ ÑÇÙݳ-ѳñóÇ í»ñ³μ»ñÛ³É, áñÁ, ÇÝãå»ë ·Çï»ù, í»ñç»ñë ³Ýݳ˳-¹»å Éáõñç ùÝݳñÏáõÙÝ»ñÇ ³é³ñϳ ¿ ¹³ñÓ»É ÙÇç³½·³ÛÇÝï³ñμ»ñ ³ïÛ³ÝÝ»ñáõÙ:- ºë Éë»óÇ æáÝëÇ Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ ¨ ѳٳñáõÙ »Ù ë³¹-ñ³Ýù: Ô³ñ³μ³ÕÁ ѳÛÏ³Ï³Ý ï³ñ³Íù ¨ å»ïáõÃÛáõÝ ¿: ºÃ»÷áñÓ»Ý ï³ñμ»ñ Ó¨»ñáí ×Ýß»É Ð³Û³ëï³ÝÇÝ, Ù»Ýù` »½¹Ç-Ý»ñë, ã»Ýù ѳßïíÇ ¹ñ³ Ñ»ï: ºë, áñå»ë г۳ëï³ÝÇ »½¹Ç-Ý»ñÇ Ñ³Ù³ÛÝùÇ Õ»Ï³í³ñ, ¹»Ù »Ù ÝÙ³Ý Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝ-Ý»ñÇÝ: Ø»Ýù ³ñÛ³Ý ·Ýáí »Ýù ³Û¹ ï³ñ³ÍùÁ í»ñóñ»É: ºë Õ³-ñ³μ³ÕÛ³Ý ß³ñÅÙ³Ý ï³ñÇÝ»ñÇÝ ëï»ÕÍ»É »Ù §æ³Ñ³Ý·Çñ³Õ³ÛǦ ³Ýí³Ý »½¹Ç³Ï³Ý çáϳïÁ, ¨ Ù»Ýù å³ï»ñ³½ÙÇÅ³Ù³Ý³Ï 30-Çó ³í»ÉÇ ½áÑ »Ýù ïí»É:- ÆÝãå»±ë »ù í»ñ³μ»ñáõÙ ³ÛÝ ÷³ëïÇÝ, áñ ²¹ñμ»ç³ÝÁ Ýá-ñÇó Ù»½ Ñ»ï áõ½áõÙ ¿ Ëáë»É å³ï»ñ³½ÙÇ É»½íáí…- Ø»Ýù ¹³ñÓÛ³É å³ïñ³ëï »Ýù ³ñųÝÇ å³ï³ë˳Ýï³É: ÆÙ ï³ñÇùÁ ³ÛÝù³Ý ¿É Ù»Í ã¿, ¨ ³Û¹ ¹»åùáõÙ Ïû·ï³-·áñÍ»Ýù Ù»ñ »Õ³Í μáÉáñ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ÆѳñÏ», Çß³Ñ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç ¨ Ç ß³Ñ ³ñ¹³ñáõÃÛ³Ý: Ø»Ýù ÑÇÙ³ ³ÙμáÕ-çáíÇÝ å³ïñ³ëï »Ýù ¹ñ³Ý: ²ÝÏ»ÕÍ »Ù ³ëáõÙ: ÂáÕ Ýñ³Ýùã÷áñÓ»Ý áõÅ û·ï³·áñͻɅ Ø»Ýù ¨ ³ß˳ñÑÇ ß³ï ÅáÕá-íáõñ¹Ý»ñ Ô³ñ³μ³ÕÇ Ñ³ñóáí áïùÇ ÏϳݷݻÝù: Ø»Ýù Ïå³Û-ù³ñ»Ýù ÙÇÝ㨠³ñÛ³Ý í»ñçÇÝ Ï³ÃÇÉÁ: ºë ÝáñÇó »Ù áõ½áõÙ ³-ë»É, áñ ¹³ï³å³ñïáõÙ »Ù Ô³ñ³μ³ÕÇ í»ñ³μ»ñÛ³É ÑÝãáÕ ³-ºíñ³ËáñÑáõñ¹Á: ÆëÏ ³Ù»Ý³áõñ³Ë³ÉÇÝ ³ÛÝ ¿, áñ ÐРϳé³-í³ñáõÃÛ³Ý áñáßÙ³Ùμ ¨ ÐРݳ˳·³ÑÇ Ñ³ÝÓݳñ³ñáõÃÛ³Ùμ,»½¹ÇÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ¹³ë³·ñù»ñÇ ëï»ÕÍÙ³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ»Ý ï³ñíáõÙ: ÐÇÙ³ Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃÛ³Ý Ñ»ï 1-7-ñ¹ ¹³ë³-ñ³ÝÝ»ñÇ ¹³ë³·ñù»ñÇ íñ³ »Ýù ³ß˳ïáõÙ, áñáÝù å³ï-ñ³ëï ÏÉÇÝ»Ý ÙÇ ù³ÝÇ ³ÙëÇó: ¸ñ³ÝÇó Ñ»ïá Ïëï»ÕÍí»Ý 8-10-ñ¹ ¹³ë³ñ³ÝÝ»ñÇ ¹³ë³·ñù»ñÁ: ¸³ Ù»½ ѳٳñ ß³ï Ù»ÍÝí³×áõÙ ¿, ù³ÝÇ áñ ³ß˳ñÑÇ áñ¨¿ ³ÛÉ »ñÏñáõÙ »½¹ÇÝ»ñÇÝÝÙ³Ý Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ ãÇ ÁÝÓ»éÝí»É: ²ë»Ù, áñ ï³é»ñÁ éáõ-ë³Ï³Ý »Ý` μ³ó³éáõÃÛ³Ùμ 7 ɳïÇÝ³Ï³Ý ï³é»ñÇ: ÆÝã í»-ñ³μ»ñíáõÙ ¿ 2005Ã. Ù»ñ ëå³ë»ÉÇùÝ»ñÇÝ, ³ë»Ù, áñ ³ñ¹»ÝѳٳÛÝ ³ß˳ñÑÇÝ »Ýù Ý»ñϳ۳óÝáõÙ Ø»Í »Õ»éÝÇ ×³Ý³ã-Ù³Ý Íñ³·ÇñÁ ¨ áõ½áõÙ »Ýù, áñ ѳۻñÇ ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛáõÝÁ׳ݳãí»Éáõó μ³óÇ, ÂáõñùÇ³Ý ×³Ý³ãÇ Ý³¨ 500 ѳ½³ñ »½-¹ÇÝ»ñÇ ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛáõÝÁ: ÆëÏ ÁݹѳÝáõñ ³éÙ³Ùμ, Ù»Ýù³Ù»Ý ÇÝ㠳ݻÉáõ »Ýù ѳÛ-»½¹Ç³Ï³Ý μ³ñ»Ï³ÙáõÃÛáõÝÁ ¿°É ³-í»ÉÇ ³Ùñ³åݹ»Éáõ áõÕÕáõÃÛ³Ùμ:- Ò»ñ ³ë³ÍÇó ϳñ»ÉDZ ¿ »Ýó¹ñ»É, áñ г۳ëï³ÝáõÙ Ñ»-ï³·³ÛáõÙ Ïëï»ÕÍí»Ý »½¹Ç³Ï³Ý ÙÇçݳϳñ· ¹åñáóÝ»ñ:- àã: ¸³ Ù»½ Ó»éÝïáõ ã¿: àñáíÑ»ï¨ »½¹Ç³Ï³Ý ¹åñáó ³-í³ñï³ÍÁ ãÇ Ï³ñáÕ áõëáõÙÁ ß³ñáõݳϻÉ, ѳٳå³ï³ë˳ݳß˳ï³ÝùÇ ³ÝóÝ»É: Ø»½ å»ïù ¿, áñ »½¹Ç »ñ»Ë³Ý»ñÁ Ù³Û-ñ»ÝÇ É»½íáí ·ñ»É, ϳñ¹³É ÇٳݳÝ:- ¸³ï»Éáí Ò»ñ ËáëùÇó, »½¹Ç ÅáÕáíáõñ¹Á Ùï³¹Çñ ¿ ׳-ݳã»É ï³É ݳ¨ Çñ ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛáõÝÁ: ÎáÝÏñ»ï, DZÝã ³ÏÝ-ϳÉÇùÝ»ñ áõÝ»ù ³Û¹ ѳÛï³ñ³ñáõÃÛáõÝÇó:- Ø»ñ ÑáõÛëÝ ³ÛÝ ¿, áñ ºíñ³ËáñÑáõñ¹Á ѳßíÇ ³éÝÇ Ù»ñËݹÇñÁ ¨ áõëáõÙݳëÇñÇ ³ÛÝ: ºë ÑáõÛë áõÝ»Ù, áñ гÛáó ó»-1312
 8. 8. ööááññÓÓíí³³ÍÍ μμ³³ññ»»Ïϳ³ÙÙááõõÃÃÛÛááõõÝݺ½¹Ç ÅáÕáíñ¹Ç ³½·³ÛÇÝ ÏñÏݳÏÇ Ñ»ñáë« »½¹Ç ÅáÕáíñ¹Çå³ïÙ³·ÇïáõÃÛ³Ý »õ ³ëïí³Í³μ³ÝáõÃÛ³Ý ¹áÏïáñ« åñá-ý»ëáñ« ²ß˳ñÑÇ »õ г۳ëï³ÝÇ »½¹ÇÝ»ñÇ ³½·³ÛÇÝ ÙÇáõÃ-ÛáõÝÝ»ñÇ Ý³Ë³·³Ñ ²½Ç½ ³ÙáÛ³ÝÁ ÐÐ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ýݳ˳ñ³ñ ê»ñÅ ê³ñ·ëÛ³ÝÇ Ññ³Ù³Ýáí å³ñ·»õ³ïñí»É ¿§Ø³ñß³É ´³Õñ³Ù۳ݦ Ù»¹³Éáí£¬ äñÝ Â³Ùá۳ݫ ßÝáñѳíáñáõÙ »Ýù Ò»½ ³Û¹ μ³ñÓñ å³ñ-·»õÇ ³éÇÃáí£ àñù³Ý ÇÝÓ Ñ³ÛïÝÇ ¿« ¸áõù ³é³çÇÝ »½¹ÇÝ »ù«áñ ÝÙ³Ý å³ñ·»õÇ ¿ ³ñųݳÝáõÙ®¬ ²Û¹ å³ñ·»õÁ û»õ äÜ ÏáÕÙÇó ïñí³Í ¿ ÇÝÓ« ÇÙ ³ÝáõÝáí¿« ë³Ï³ÛÝ ³ÛÝ ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ å³ïϳÝáõÙ ¿ Ù»ñ ³ÙμáÕç Åá-Õáíñ¹Çݪ μáÉáñ »½¹ÇÝ»ñÇÝ£ ²Û¹ å³ñ·»õÁ ²ñó³ËÛ³Ý ³½³-ݳñ¹³ñ³óÇ Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ¹ñ³Ýù ³ÝÙ³ñ¹Ï³ÛÇÝ»Ý ¨ ë˳É: ºÃ» ÷áñÓ»Ý ×ÝßáõÙ ·áñͳ¹ñ»É, г۳ëï³ÝáõÙ³åñáÕ »½¹ÇÝ»ñÁ Çñ»Ýó Ó³ÛÝÁ Ïμ³ñÓñ³óÝ»Ý áÕç ³ß˳ñ-ÑáõÙ, μáÕáùÇ óáõÛó»ñ ¨ ÙÇïÇÝ·Ý»ñ Ïϳ½Ù³Ï»ñå»Ý:- ÐÇÙ³, »ñμ ÈÔ ßáõñç ûųóáõÙÝ»ñ »Ý ÝϳïíáõÙ, áñáß ù³-Õ³ù³Ï³Ý áõÅ»ñ ÷áñÓáõÙ »Ý ³ÏïÇí³óÝ»É Ý»ñù³Õ³ù³Ï³Ý½³ñ·³óáõÙÝ»ñÁ: Àëï Ò»½, ¹³ ϳñ»ÉDZ ¿ áñ¨¿ Ï»ñå ³ñ¹³-ñ³óÝ»É:- àã, »Ã» Ù³ñ¹ÇÏ ÙÇ ³½·Ç »Ý å³ïϳÝáõÙ, Ýñ³Ýù å³ñ-ï³íáñ »Ý ëñμáõÃÛ³Ùμ å³Ñå³Ý»É Çñ»Ýó ѳÛñ»ÝÇùÁ ¨ Ýñ³ß³ÑÁ: ºë ËÇëï Ϲ³ï³å³ñï»Ù ³ÛÝ Ù³ñ¹Ï³Ýó, áñáÝù г-Û³ëï³ÝÇ ¨ Ô³ñ³μ³ÕÇ ß³Ñ»ñÁ ãå³ßïå³Ý»Ý ¨ Ùï³Í»Ý Ç-ñ»Ýó ³ÝÓÝ³Ï³Ý ß³ÑÇ Ù³ëÇÝ: àõñ»ÙÝ, Ýñ³Ýù ³Û¹ ³½·ÇÝ ã»Ýå³ïϳÝáõÙ: ²Ûëï»Õ ³ñųݳå³ïíáõÃÛ³Ý ËݹÇñ ϳ:- ²ÛÝáõѳݹ»ñÓ, ¸áõù ÇÝã-áñ ã³÷áí ɳí³ï»±ë »ù:- г۳ëï³ÝáõÙ Ï³Ý μáÉáñ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñå»ë-½Ç Ù»ñ »ñÏÇñÁ »ñÏÇñ ¹³éݳ: ¸ñ³ ѳٳñ Ù»Ýù áõÝ»Ýù ·Çï-ݳϳÝÝ»ñ, ³ß˳ï³ë»ñ ÅáÕáíáõñ¹: ²Û¹ áõÅÁ å»ïù ¿ ×Çßïû·ï³·áñÍ»É, áõ ÑáõÛëÁ ã¹Ý»É ÙdzÛÝ »íñáå³óÇÝ»ñÇ íñ³:¼ñáõÛóÁ í³ñ»ó ê³Ã»ÝÇÏ Îáϻ۳ÝÁ§ºññáñ¹ áõŦ 2005Ã., ÷»ïñí³ñ, ¿ç 101514æѳ
 9. 9. ݻɫ ³í»ÉÇݪ ½³ñ·³óݻɣ Ð³Û »õ »½¹Ç ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ μ³ñ»-ϳÙáõÃÛáõÝÁ ѳ½³ñ³ÙÛ³ å³ïÙáõÃÛáõÝ áõÝÇ« »õ Ù»ñ ËݹÇñÝ¿« áñ ³Û¹ μ³ñ»Ï³ÙáõÃÛáõÝÝ ¿°É ³í»ÉÇ ë»ñï³Ý³ »õ ³Ùñ³åݹ-íÇ£ Ø»Ýù μ³Ëï³ÏÇó »õ ½ÇݳÏÇó ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñ »Ýù£ 1915éгÛáó »Õ»éÝÇ Å³Ù³Ý³Ï Ãáõñù Ññáë³ÏÝ»ñÇ ½áÑÁ ¹³ñÓ³Ýݳ»õ ï³ëÝÛ³Ï Ñ³½³ñ³íáñ »½¹ÇÝ»ñ® Ø»ñ ÅáÕáíáõñ¹Ý ³ÛëÑáÕÇ íñ³ ó÷³Í ùñïÇÝùáí áõ ³ñÛáõÝáí ¿ í³ëï³Ï»É ѳÛÅáÕáíñ¹Ç Ñ»ï ³åñ»Éáõ Çñ³íáõÝùÁ£¬²Ûá°« ÑÇß»Ýù ê³ñ¹³ñ³å³ïÇ ×³Ï³ï³Ù³ñïÁ« æѳݷÇñ³Õ³ÛÇÝ »õ Ýñ³ 500 Ñá·³Ýáó ѻͻɳ½áñÁ« àõëáõμ μ»ÏÇÝ®:¬àõñ³Ë »Ù« áñ ¸áõù ÑÇß³ï³Ï»óÇù Ù»ñ ÅáÕáíñ¹Ç ѳٳñëñμ³ó³Í ³ÝáõÝÝ»ñÁ£ Üñ³Ýù Ñ³Û ½ÇÝíáñÝ»ñÇ Ñ»ï ÙdzëÇÝ«¸ñáÛÇ Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³Ùμ« Ï³ñáÕ³ó³Ý ç³ñ¹»É áõ ¹áõñë ùß»ÉÞ»ýù»Ã ÷³ß³ÛÇ ¹Çíǽdzݣ ÆÝãå»ë ¹³ñ³ëϽμÇÝ ê³ñ¹³-ï³Ù³ñïáõÙ Ù»ñ ÷áùñ³ÃÇí ÅáÕáíñ¹Ç áõÝ»ó³Í ³ÏïÇí Ù³ë-ݳÏóáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïáõÙÝ ¿£ ²Û¹ Ù»¹³ÉÁ г۳ëï³ÝÇ Çß˳-ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ »õ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç ³½·³ÛÇÝ ÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÛáõÝ-Ý»ñÇ ÝϳïÙ³Ùμ áõÝ»ó³Í ѳñ·³ÝùÇ íϳÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ù»ÏÝ¿£ ºí ³Û¹ Ý߳ݳϳÉÇó ÷³ëïÁ ã¿ñ ϳñáÕ ³Ý³ñÓ³·³ÝùÙÝ³É Ù»ñ ÅáÕáíñ¹Ç ÏáÕÙÇó© Ù»¹³ÉÇ Ñ³ÝÓÝÙ³Ý Ñ³Ý¹Çë³íáñ³ñ³ñáÕáõÃÛ³Ý ûñÁ« áñÁ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í Îáï³ÛùÇ Ù³ñ½Ç ¼á-íáõÝÇ ·ÛáõÕÇ ²Ùá »½¹Ç³μÝ³Ï Ã³Õ³Ù³ëáõÙ« í»ñ³Íí»ó Çë-Ï³Ï³Ý Ñ³Ù³ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ïáÝÇ£ º½¹Ç ÅáÕáíñ¹Ç ³ÝáõÝÇóËáñÇÝ ßÝáñѳϳÉáõÃÛáõÝë »Ù Ñ³ÛïÝáõ٠г۳ëï³ÝÇ Çß˳-ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ Ç٠ѳٻëï í³ëï³ÏÁ μ³ñÓñ ·Ý³Ñ³ï»Éáõѳٳñ£ §Ø³ñß³É ´³Õñ³Ù۳ݦ Ù»¹³ÉÁ ѳïϳå»ë óÝÏ ¿ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ« áñáíÑ»ï»õ ³ÛÝ ïñí³Í ¿ é³½Ù³Ï³Ý ·»ñ³ï»ë-ãáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó »õ ³½³ï³·ñ³Ï³Ý å³ï»ñ³½ÙáõÙ ÇÙ áõÝ»-ó³Í ¹»ñ³Ï³ï³ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ£ ºë »õ ÇÙ ³½·³ÏÇóÝ»ñÝ ³Û¹å³ï»ñ³½ÙáõÙ å³ßïå³Ý»É »Ýù ³ÛÝ ÑáÕÁ« áñÁ Ù»½ ѳٳñóÝÏ ¿ áõ ëáõñμ« áñï»Õ ÍÝí»É »Ýù« ³åñ»Éáõ »Ý Ù»ñ ½³í³Ï-Ý»ñÁ®¬Æ±Ýã ¿ Ò»½ ѳٳñ г۳ëï³ÝÁ£¬®ÆÙ ïáõÝÁ« ï»ÕÁ« ÍÝݹ³í³ÛñÁ« »ñÏñáñ¹ ѳÛñ»ÝÇùÁ£ г-Û³ëï³ÝÝ ³ß˳ñÑÇ ³ÛÝ »½³ÏÇ ³ÝÏÛáõÝÝ»ñÇó ¿« áñï»Õ ³å-ñáõÙ áõ μ³½Ù³ÝáõÙ ¿ ÇÙ ÅáÕáíáõñ¹Á« ½³ñ·³ÝáõÙ ¿ Ùß³ÏáõÛ-ÃÁ« áñï»Õ Ù»Ýù ϳñáÕ³ÝáõÙ »Ýù å³Ñå³Ý»É Ù»ñ ÇëÏ ³½·³-ÛÇÝ ¹ÇÙ³·ÇÍÁ« ÍÇë³Ï³ï³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ ëáíáñáõÃÛáõÝÝ»-ñÁ© ïáݳϳï³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ® Ø»Ýùª »½¹ÇÝ»ñë« ³í³Ý¹³-å³ßï áõ ³í³Ý¹³å³Ñ ÅáÕáíáõñ¹ »Ýù£ ²ÙμáÕç ³ß˳ñÑáõÙßáõñç 2 ÙÉÝ »½¹Ç ¿ ³åñáõÙ« μ³Ûó Ù»Ýù ÙdzÛÝ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ¿« áñ ϳñáÕ³ÝáõÙ »Ýù Ù»ñ ³½·³ÛÇÝ ÇÝùÝáõÃÛáõÝÁ å³Ñå³-1716
 10. 10. §º½¹ÇÝ»ñÁ ²ñó³ËÛ³Ý Ñ»ñáë³Ù³ñïáõÙ¦« Ññ³ï³ñ³Ï»É »õ³ÝٳѳóÝ»É Ýñ³Ýó í³ëï³ÏÝ áõ ù³ç³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ£¬ äñÝ ². ³Ùá۳ݫ ßÝáñѳíáñáõÙ »Ù Ò»½ ݳ»õ »½¹Ç³Ï³Ý³Ûμμ»Ý³ñ³ÝÇ »õ ³é³çÇÝ áõ »ñÏñáñ¹ ¹³ë³ñ³ÝÝ»ñÇ »½¹Ç»-ñ»Ý É»½íÇ áõ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¹³ë³·ñù»ñÇ ÉáõÛë ÁÝͳÛÙ³Ýϳå³ÏóáõÃÛ³Ùμ£ ö³ëïáñ»Ý Ò»ñ ÅáÕáíáõñ¹Ý Çñ ¹³ñ³íáñå³ïÙáõÃÛ³Ý ÙdzÛÝ ³Ûë ųٳݳϳѳïí³ÍáõÙ« Ù»ñ ûñ»-ñáõ٠ϳñáÕ³ó³í Çñ ·ÇñÝ áõ ³Û¹ ·ñáí Çñ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁëï»Õͻɣ¬Ø»ñ ³Ûμμ»Ý³ñ³ÝÇ ëï»ÕÍáõÙÁ« »½¹Ç»ñ»Ý ³é³çÇÝ ¹³-ë³·ñù»ñÇ ïå³·ñáõÃÛáõÝÁ« áñ ¹³ñÓÛ³É Çñ³Ï³Ý³óí»É ¿åñáý»ëáñ ¶© ²ë³ïñÛ³ÝÇ ç³Ýù»ñÇ ßÝáñÑÇí« Ù»Í Çñ³¹³ñ-ÓáõÃÛáõÝ ¿ Ù»ñ ÅáÕáíñ¹Ç ÏÛ³ÝùáõÙ£ ì»ñç³å»ë Ù»ñ ÅáÕá-íáõñ¹Ý ¿É ϳñáÕ ¿ Çñ »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ Ù³Ûñ»ÝÇ É»½íáí ÏñÃ»É áõ¹³ëïdzñ³Ï»É£ г۳ëï³ÝáõÙ Ù»Ýù Ù»ñ É»½íáí Ñ»é³ñÓ³Ï-íáÕ é³¹ÇáѳÕáñ¹áõÙ áõÝ»Ýù« ïå³·ñáõÙ »Ýù º½¹ÇÝ»ñÇ ³½-·³ÛÇÝ ÙÇáõÃÛ³Ý §¾½¹Ç˳ݳ¦ å³ßïáݳûñÃÁ£ ²Ûë ³Ù»ÝÁíϳÛáõÙ ¿ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç ٻͳÑá·áõÃ۳ݫ Ýñ³ Ù»Í ëñïÇ »õÙ»Í Ñá·áõ Ù³ëÇÝ£ г۳ëï³Ýáõ٠ѳñ·íáõÙ »Ý ³½·³ÛÇÝ÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ« »õ Ù»Ýù г۳ëï³-ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ÉÇÇñ³í ù³Õ³ù³óÇÝ»ñ »Ýù© ³Ñ³ ³Ûë ¿³Ù»Ý³·É˳íáñÁ£ ¸Åí³ñÇÝ ûñ»ñÇÝ Ù»Ýù Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç Ñ»ïÏÇë»É »Ýù Ýñ³ ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ« »õ ³Ñ³ ³Ûë Ë³Õ³Õ Å³-Ù³Ý³Ï ¿É í³ëï³Ï»É »Ýù Ù»ñ Ùß³ÏáõÛÃÁ« Ù»ñ ³½·³ÛÇÝ ÏÛ³Ý-ùÁ ½³ñ·³óÝ»Éáõ Çñ³íáõÝùÁ£Ð³ñó³½ñáõÛóÁ í³ñ»ó ¶© ²ê²îðÚ²ÜÀ§Ð³Û ½ÇÝíáñ¦ ÂÆì 12 (674) 31 زðîÆ - 7 ²äðÆÈÆ 2007ñ³å³ïÁ Ñ³Û »õ »½¹Ç ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ μ³ñ»Ï³ÙáõÃÛ³Ý ÷áñ-Ó³ù³ñÁ ¹³ñÓ³í« ³Û¹å»ë ¿É ²ñó³ËÁ ¹³ñÓ³í ÝáñûñÛ³ Ù»ñμ³ñ»Ï³ÙáõÃÛ³Ý íϳ۳·ÇñÁ£Ð³Ûáó ³½·³ÛÇÝ ½³ñÃáÝùÇ ³é³çÇÝ ûñ»ñÇÝ Ù»ñ ·É˳íá-ñáõÃÛ³Ùμ »õ ºäÐ åñáý»ëáñ ¶© ²ë³ïñÛ³ÝÇ ³ÝÙÇç³Ï³Ýݳ˳ӻéÝáõÃÛ³Ùμ ëï»ÕÍí»ó Ô³ñ³μ³ÕÛ³Ý ß³ñÅÙ³ÝÁÝå³ëïáÕ Ï³½ÙÏáÙÇﻫ áñáõÙ Áݹ·ñÏí»óÇÝ Ñ³Û³ëï³Ý³μ-Ý³Ï »½¹ÇÝ»ñÇ Ñ³Ûñ»Ý³ë»ñÝ»ñÁ£ Ø»ñ ÅáÕáíáõñ¹Ý ³Û¹ ûñ»-ñÇÝ Ñ³Ù³ËÙμí»ó ÙÇ Ù³ñ¹áõ å»ë£ Þáõïáí ϳ½ÙÏáÙÇï»ÇÝÏÇó ëï»ÕÍí»ó é³½Ù³Ï³Ý ßï³μ£ º½¹Ç ϳٳíáñ³Ï³ÝÝ»ñÁÏéí»óÇÝ ²ñó³ËÛ³Ý å³ï»ñ³½ÙÇ ï³ñμ»ñ ׳ϳïÝ»ñáõÙªêï»÷³Ý³Ï»ñï« È³ãÇÝ« سñï³Ï»ñï« ºñ³ë˳í³Ý« àëÏ»-å³ñ ¨ ³ÛÉÝ: лÝó ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï ¿É »½¹ÇÝ»ñÇ ³½·³ÛÇÝÙÇáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³ÑáõÃÛáõÝÝ Ç Ýå³ëï ²ñó³ËÛ³Ý å³ï»-ñ³½ÙÇ` ¹ñ³Ù³Ñ³í³ù ѳݷ³Ý³ÏáõÃÛáõÝ Ñ³Ûï³ñ³ñ»ó£ г-í³ùí³Í ßáõñç 6 ÙÉÝ éáõμÉÇÝ ÷á˳Ýóí»ó ÐÐ Çß˳ÝáõÃÛáõÝ-Ý»ñÇÝ, å³ï»ñ³½ÙÇ Ï³ñÇùÝ»ñÁ Ñá·³Éáõ ѳٳñ£º½¹Ç ÷áùñ³ÃÇí ÅáÕáíáõñ¹Á ²ñó³ËÛ³Ý Ñ»ñáë³Ù³ñïáõÙù³ç³μ³ñ Ïéí»ó »õ óÝÏ ÏáñáõëïÝ»ñ Ïñ»ó£ ºñ»ù ï³ëÝÛ³-ÏÇó ³í»ÉÇ »½¹Ç »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñ Çñ»Ýó ÏÛ³ÝùÁ ½áÑ»óÇÝ ²ñ-ó³ËÇ ³ÝϳËáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ© Ýñ³ÝóÇó »ñ»ùÁª ÆëÙ³ÛÇÉ Þ³-ñáÛ³ÝÁ« »Ùáõñ ¼»Û¹ÇÝÛ³ÝÁ »õ ¶³·ÇÏ Ð³çáÛ³ÝÁ ѳݷãáõÙ»Ý ºé³μÉáõñáõÙª ѳÛáó ù³ç»ñÇ ÏáÕùÇÝ£ º½¹Ç ݳѳï³ÏÝ»ñÇó÷³Í ³ñÛáõÝÁ« Ýñ³Ýó ù³ç³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³ÝÝϳï ã»ÝÙݳó»É Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç ÏáÕÙÇó£ ºë ßÝáñÑ³Ï³É »Ù« áñ ѳñ-·³ñÅ³Ý å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñ ê»ñÅ ê³ñ·ëÛ³ÝÇ Ñá-í³Ý³íáñáõÃÛ³Ùμ Ù»Ýù ϳñáÕ³ó³Ýù ³Ûë Ñ»ñáëÝ»ñÇ ù³ç³-·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ å³ïÙáÕ Ù»ñ Ñ»ÕÇÝ³Ï³Í ·ÇñùÁª1918
 11. 11. º½¹ÇÝ»ñÇ ³½·³ÛÇÝ ÙÇáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³ÑáõÃÛáõÝÁå³ñ·¨³ïñÙ³Ý ÙÇçÝáñ¹áõÃÛ³Ý Ñ»ï ÙdzëÇÝ Ñ³Ýñ³å»-ïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³ÑÇÝ ¿ Ý»ñϳ۳óñ»É ѳٳå³ï³ë˳Ý÷³ëï³ÃÕûñ, áñáÝóÇó ÙÇ ù³ÝÇëÇ å³ï×»ÝÝ»ñÁ Ý»ñϳ۳ó-íáõÙ »Ý ÁÝûñóáÕÝ»ñÇÝ:Ü»ñϳ۳óí»É ¿ ϳé³í³ñ³Ï³Ý å³ñ·¨Çº½¹ÇÝ»ñÇ ³½·³ÛÇÝ ÙÇáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³-ÑáõÃÛáõÝÁ, ѳßíÇ ³éÝ»Éáí ²ñó³ËÛ³Ý Ñ»ñá-ë³Ù³ñïÇ ³ÏïÇí Ù³ëݳÏÇó, ³ñó³ËÛ³Ý鳽ٳ׳ϳïÝ»ñáõÙ Ù³ñïÝã³Í, »½¹Ç ³-½³ï³Ù³ñïÇÏÝ»ñÇ ³é³çÝáñ¹ ²½Ç½ ³Ùá-Û³ÝÇ Ù³ñï³Ï³Ý ͳé³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ѳÛñ»-ÝÇùÇ ³éç¨, ÙÇçÝáñ¹áõÃÛáõÝ ¿ Ý»ñϳ۳óñ»Éг۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³Ñè. øáã³ñÛ³ÝÇÝ` º½¹ÇÝ»ñÇ ³½·³ÛÇÝ ÙÇáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³Ñ,»½¹Ç ÅáÕáíñ¹Ç ³½·³ÛÇÝ Ñ»ñáë, »½¹Ç ÅáÕáíñ¹Ç å³ïÙ³·Ç-ïáõÃÛ³Ý ¨ ³ëïí³Í³μ³ÝáõÃÛ³Ý å³ïí³íáñ ¹áÏïáñ, åñá-ý»ëáñ ²½Ç½ ³ÙáÛ³ÝÇÝ Ï³é³í³ñ³Ï³Ý å³ñ·¨Ç ³ñų-ݳóÝ»Éáõ ѳٳñ:²½Ç½ ³ÙáÛ³ÝÝ Çñ ѳÛñ»Ý³Ýí»ñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ùμ ٻͳ-å»ë Ýå³ëï»É ¿ ²ñó³ËÛ³Ý Ñ»ñáë³Ù³ñïÇ Ñ³ÕóݳÏÇÝ,ϳ½Ù³Ï»ñå»É ¿ »½¹Ç ϳٳíáñ³Ï³ÝÝ»ñÇ çáϳïÝ»ñ, ³Ý-Ó³Ùμ Ýñ³Ýó ³é³çÝáñ¹»É ¿ ¹»åÇ é³½Ù³×³Ï³ï, ²ñó³ËÛ³ÝÑ»ñáë³Ù³ñïÇ ï³ñμ»ñ ѳïí³ÍÝ»ñáõÙ áã ÙdzÛÝ á·¨áñ»É ¿ÏéíáÕÝ»ñÇÝ, ³Ûɨ ³ÝÓ³Ùμ Ù³ëݳÏó»É Ù³ñï³Ï³Ý ·áñÍá-ÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, Ù³ñï³Ï³Ý ³é³ù»ÉáõÃÛ³Ý å³ÑÇÝ ÝáõÛÝÇëÏ·»ñÇ ¿ ÁÝÏ»É ËáñÑñ¹³ÛÇÝ μ³Ý³ÏÇ Ù³ñïÇÏÝ»ñÇÝ ¨ ³¹ñμ»-ç³ÝóÇ ûÙáݳϳÝÝ»ñÇÝ, ÑÇÝ· ų٠å³Ñí»É ¿ ·»ñáõÃÛ³Ý Ù»ç,å³ï»ñ³½ÙÇ áÕç ÁÝóóùáõ٠ѳٳ·áñͳÏó»É ¿ Ô³ñ³μ³Õ-Û³Ý ÏáÙÇï»Ç, ÐÐ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý, ³Ý-Ó³Ùμ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñ ì³½·»Ý ê³ñ·ëÛ³ÝÇ Ñ»ï,ϳï³ñ»É Ù³ñï³Ï³Ý ³é³ç³¹ñ³ÝùÝ»ñ:2120
 12. 12. ÉáñïÝ»ñáõÙ ãϳ ÙÇ áñáß³-ÏÇ μݳ·³í³é, áñ åñ. ².³ÙáÛ³ÝÁ Çñ ³ÏïÇí ¨ »-é³Ý¹áõÝ Ù³ëݳÏóáõÃÛáõÝÁáõÝ»ó³Í ãÉÇÝÇ: àñù³Ýáí³éÝãí»É »Ýù í»ñçÇÝÇë Ñ»ï,Ùßï³å»ë ÉÇ ¿ ѳËáõéÝ ¨ »-ñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý ³íÛáõÝáí, ÙdzÛÝ áõ ÙdzÛÝ Ù³ñ¹Ï³Ýó ÙÇμ³ñÇù μ»ñÇ, ÙËÇóñ³Ï³Ý ¨ ѳÛñ³Ï³Ý Ñáñ¹áñáí ÙÇ ÇÙ³ë-ïáõÝ ËáñÑáõñ¹ ï³: ܳٳݳí³Ý¹ ²ñó³Ë-Ô³ñ³μ³Õ ÑáõÅ-Ïáõ ³½·³ÛÇÝ-³½³ï³·ñ³Ï³Ý ß³ñÅÙ³Ý ûñ»ñÇÝ ¨ ¹ñ³ Ñ»ïϳåí³Í å³ïÙ³ù³Õ³ù³Ï³Ý ³Ýóáõ¹³ñÓ»ñÇÝ, ݳ ¹ñáßÁÓ»éùÇÝ, áñå»ë ³ÝÓÝáõñ³ó ¨ ³Ýí»Ñ»ñ ÙÇ ½ÇÝíáñ, Ñ³Û Åá-Õáíñ¹Ç ÏáÕùÇÝ Çñ ³½¹áõ Ó³ÛÝÝ ¿ñ μ³ñÓñ³óÝáõ٠ѳÝáõݼàìàôÜÆ ¶ÚàôÔÆ ²Øà ²ԲزêàôØ(ÐÐ Îàî²ÚøÆ Ø²ð¼)º¼¸Æ ÄàÔàìàôð¸Æ вز¼¶²ÚÆÜ ØºÌ îàÜ ¾,§²ÞʲðÐÆ ºì ÐÐ º¼¸ÆܺðÆ ²¼¶²ÚÆÜ ØÆàôÂÚàôܦ-Æäðº¼Æ¸ºÜî` äð. ²¼Æ¼ ²ØàÚ²ÜÆÜ §Ø²ðÞ²È Ð. ø. ´²Ô-ð²ØÚ²ÜÆ ²Üì²Ü¦Ðàô޲غ¸²Èàì ä²ð¶ºì²îðºÈàô ²èÆÂàìÐÇñ³íÇ, 2007Ã. ÷»ïñí³ñÇ 23-ÇÝ ¼áíáõÝÇ ·ÛáõÕÇ ²Ùỽ¹Ç³μÝ³Ï Ã³Õ³Ù³ëáõÙ Ù»Í Ñ³Ý¹ÇëáõÃÛáõÝ ¿ñ, áñï»Õ ³å-ñáõÙ ¿ Ýñ³Ýó åñ»½Ç¹»Ýï, åñ. ²½Ç½ ³ÙáÛ³ÝÁ: ²Ûë ÙÇ »ñ³-Ý»ÉÇ áõñ³ËáõÃÛ³Ý ³éÇà ¿ñ, ÐÐ ³½·³ÛÇÝ ÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÛáõÝϳ½ÙáÕ »½¹ÇÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, áñ ѳíáõñ å³ïß³×Ç Ï»ñåáíÝñ³Ýù ³ñųÝÇ »Ý ÛáõñáíÇ Ù»Í³ñÙ³Ý, ѳÝÓÇÝë` åñ. ². ³-ÙáÛ³ÝÇ Ï³ï³ñ³Í ÉáõÙ³ÛÇ ¨ ³Ýμ³ëÇñ í³ëï³ÏÇ Ñ³Ù³ñ:²ÝÏ»ÕÍáõÃÛáõÝÁ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë Ëáëïáí³Ý»É, áñ ³Ûë Åá-Õáíñ¹Ç Ñ»ï ϳåí³Í ÐÐ ÝáñáíÇ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÇ ¨ ²ñó³Ë-Ô³ñ³μ³Õ ѳÛïÝÇ Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, ³ÛÉ Ëáëùáí`å³ïÙ³ù³Õ³ù³Ï³Ý, ëáódzÉ-ïÝï»ëÏ³Ý ¨ Ùß³ÏáõóÛÇÝ á-2322
 13. 13. ϳï³ñ»É: ²ÛÝå»ë áñ ÉÇÇñ³í ³ñųÝÇ ¿ Ïñ»Éáõ Ù»Í ½áñ³í³-ñÇ Ñáõß³Ù»¹³ÉÁ:²Ûë μáÉáñÇó Ñ»ïá ·³Éáí ÷»ïñí³ñÇ 28-Ç Ñ³Ý¹ÇëáõÃ-Û³ÝÁ, Çñáù ¼áíáõÝÇÇ ²Ùá óճٳëÇ »½¹ÇÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ûáõ-ñáíÇ áõ »½³ÏÇ ïáÝ ¿ñ: äñ. ². ³ÙáÛ³ÝÇ ÑÛáõÁÝÏ³É ûç³ËáõÙ¿ÇÝ Ñ³í³ùí»É áã ÙdzÛÝ »½¹Ç μݳÏãáõÃÛ³Ý ëïí³ñ³ÃÇí μ³½-ÙáõÃÛáõÝ, ³ÛÉ Ý³¨ å»ï³Ï³Ý ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ß»ñï»ñÇó Ý»ñ-ϳ۳óáõóÇãÝ»ñ, Ñ»éáõëï³Éñ³·ñáÕÝ»ñ, Éñ³·ñáÕÝ»ñ ¨ áõñÇß-Ý»ñ: ä³ïí³íáñ ÑÛáõñ»ñÇ ß³ñùáõÙ ¿ÇÝ åñ. ê. ºñÇóÛ³ÝÁ (ÐÐݳ˳·³ÑÇ §²½·³ÛÇÝ ÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Íáí¦ËáñÑñ¹³Ï³Ý), ê. ´³μ³Û³ÝÁ (§¸³ßÇÝù¦ ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý-ù³Õ³ù³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÇó, Çñ ѳٳËáÑÝ»ñáí) ¨áõñÇßÝ»ñ: ²Ûá, »ñ³Ý»ÉÇ å³Ñ»ñ, áñ »½¹Ç ÅáÕáíñ¹Ç ÏÛ³ÝùáõÙ¹»é »ñϳñ ÏÑÇßíÇ:ä³ïñ³ëï»ó Â.Â-´.å³ïÙ³Ï³Ý ×ßÙ³ñïáõÃÛ³Ý: ØÇßï Áݹ·Í»Éáí ³ÛÝ Ñ³Ýñ³-ѳÛï ÇñáÕáõÃÛáõÝÁ, áñ »½¹Ç-Ñ³Û μ³Ëï³ÏÇó ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ׳ϳﳷñ»ñÁ ¹³ñ»ñÇó Ç í»ñ ÙdzÑÛáõëí³Í »Ý »Õ»É Çñ³-ñáõ: г۳ëï³ÝÁ Ý»ñϳ å³ÑÇÝ Ñ³Ù³ñ»Éáí Çñ»Ýó »ñÏñáñ¹Ñ³Ûñ»ÝÇùÁ (å³ïٳϳÝÁ Ñáõß ¿ ¹³ñÓ»É), å»ïù ¿ ѳۻñÇÑ»ï áõë-áõëÇ ïí³Í, Çñ³ñáõ ÃÇÏáõÝù ¹³ñÓ³Í ï»ñ áõ Ñáí³-ÝÇ Ï³Ý·Ý»É ÐÐ ³Ûë ÙÇ μáõé ÑáÕ³ÏïáñÇÝ: ܳ ³ÛÝù³Ýáí, ÇÝã-ù³Ýáí ï»ÕÛ³Ï ¿ Çñ ÅáÕáíñ¹Ç ³Ýó³Í Ù³ù³éáõÙÝ»ñáí ÉÇ á-ñá·³ÛÃÝ»ñÇÝ, áñáÝù ÉÇ »Ý ѳ½³ñ áõ ÙÇ Ý»ÕáõÃÛáõÝÝ»ñáí áõ½ñϳÝùÝ»ñáí, ѳí³ë³ñ³å»ë ï»ÕÛ³Ï ¿ ѳۻñÇ ³ÝóÛ³ÉÇÝ(Ýñ³Ýù Ïáñóñ»É »Ý Çñ»Ýó å³ïÙ³Ï³Ý Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ ½·³ÉÇ Ù³-ëÁ): ²Ûá, ųٳݳÏÝ»ñ, áñáÝù ѳçáñ¹»Éáí Ù»ÏÁ ÙÛáõëÇÝ Çí»ñçá å³ïÙ³Ï³Ý ³ñ¹³ñáõÃÛáõÝÁ Çñ å³ïß³×ÇÝ ï»Õ ¿·ïÝ»Éáõ: ²ñó³Ë-Ô³ñ³μ³ÕÇ ¹»åù»ñÇÝ ³Ï³Ý³ï»ë ². ³-ÙáÛ³ÝÁ Çñ ³ÝÙݳóáñ¹ ÝíÇñáõÙÝ ¿ ѳݹ»ë μ»ñáõÙ: γ½Ù³-Ï»ñåáõÙ ¿ »½¹Ç³Ï³Ý ϳٳíáñ³Ï³Ý çáϳï, ·É˳íáñáõÙ ¿ßï³μÁ ¨ Ïáñ¹ÇݳóÝáõÙ ¿ Ù³ñï³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:²ÛÝå»ë, áñ åñ. ². ³ÙáÛ³ÝÁ ³ë»Éáõ ¨ Ëáë»Éáõ ß³ï μ³Ý áõ-ÝÇ` 1988-1994ÃÃ. ¹»åù»ñÇ Ë³ãÙ»ñáõÏÝ»ñáõÙ: ºì å³ï³Ñ³-Ï³Ý ã¿, áñ 1992Ã. ÝáÛ»Ùμ»ñÇ 27-ÇÝ §²ß˳ñÑÇ ¨ ÐÐ º½¹ÇÝ»ñdz½·³ÛÇÝ ÙÇáõÃÛáõÝÝ»ñ¦-Á Ýñ³Ý ßÝáñÑáõÙ ¿ §º½¹Ç ÅáÕáíñ¹Ç³½·³ÛÇÝ Ñ»ñáë¦-Ç ÏáãÙ³Ý ¨ å³ñ·¨³ïñáõÙ áëÏ» Ù»¹³Éáí:ܳ Çñ »½¹Ç³Ï³Ý ÷ñϳñ³ñ³Ï³Ý ËÙμáí ³ÏïÇí Ù³ëݳÏ-óáõÃÛáõÝ ¿ áõÝ»Ýáõ٠ѳÛïÝÇ »ñÏñ³ß³ñÅÇ Å³Ù³Ý³Ï Ù³ñ¹-ϳÝó ÷ñÏ»Éáõ ¨ ÝÛáõÃ³Ï³Ý û·ÝáõÃÛáõÝ óáõÛó ï³Éáõ ³éáõÙáí,áñÇ Ñ³Ù³ñ ³ñųݳÝáõÙ ¿ ç»ñ٠ѳٳÏñ³ÝùÇ ¨ ѳñ·³Ýùdzñųݳå³ïíáõÃÛ³Ý: ²ÛëåÇëÇÝ ¿ ³Ûë ³ÝѳݷÇëï áõ ÙÇßïÑá·³ó³í Ù³ñ¹Á, μáÉáñÇÝ ÙdzÛÝ Ï³Ù»ÝáõÙ ÙÇ μ³ñÇ ·áñÍ2524
 14. 14. ¨ ·áÛáõÃÛ³Ý ÁÝóóùáõÙ ß³ï ¿ ï³Ýçí»É áõ Ù³ù³é»É` Çñ ÇÝù-ÝáõÃÛ³Ý ¨ ³½·³ÛÇÝ Ýϳñ³·ñÇ å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ, ë³-ϳÛÝ ³Û¹ ³Ù»ÝÁ ϳñÍ»ë ³å³ñ¹ÛáõÝ áõ ǽáõñ ¿ñ ¨ ã¹ñí»óå³ßïáÝ³Ï³Ý Ñ»ÝùÇ íñ³:ÆѳñÏ», ²½Ç½ ³ÙáÛ³ÝÇ ÏÛ³ÝùÇ ¨ ³½·³Ýí»ñ ·áñÍáõÝ»-áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ¹»é ÏËáëíÇ, ë³Ï³ÛÝ Ñ³ñÏ »Ù ѳٳñáõÙ Ëá-ë»É ݳ¨ ³ÛÉ ËݹñÇ ßáõñç, áñÇ ÉáõÍáõÙÁ, Ù³ëݳíáñ³å»ë г-Û³ëï³ÝáõÙ, ÇÝãáõ ã¿, ݳ¨ ݳËÏÇÝ ÊêÐØ-áõÙ, μ³ÅÇÝ ÁÝÏ³í²½Ç½ ³ÙáÛ³ÝÇÝ ¨ Çñ ·³Õ³÷³ñ³ÏÇóÝ»ñÇÝ:º½¹ÇÝ»ñÁ, ϳ٠ÇÝãå»ë Çñ»Ýù Çñ»Ýó »Ý ³Ýí³ÝáõÙ` ¿½¹Ç-Ý»ñ, Ø»ñÓ³íáñ ²ñ¨»ÉùÇ Ñݳ·áõÛÝ ¨ Ûáõñ³Ñ³ïáõÏ, ³½·³ÛÇÝÏñáÝÇ Ñ»ï¨áñ¹ ÅáÕáíáõñ¹ »Ý: º½¹ÇÝ»ñÝ Çñ»Ýó μÝûññ³ÝÝ áõÙ³Ûñ ѳÛñ»ÝÇùÝ »Ý ѳٳñáõÙ êáõñμ ȳÉÁßÝ áõ Ýñ³ ßñç³Ï³Û-ùÁ, áñáÝù ·ïÝíáõÙ »Ý Ý»ñϳÛÇë Æñ³ùÇ ÑÛáõëÇëáõÙ` º½¹Çë-ï³Ý ÏáãíáÕ ï³ñ³ÍùáõÙ (êÇÝç³ñ)` êÇñdzÛÇ, ÂáõñùdzÛÇ ¨Æñ³ÝÇ áñáß Ñ³ïí³ÍÝ»ñáõÙ:º½¹ÇÝ»ñÁ, áíù»ñ Çñ»Ýó ѳٳñáõÙ »Ý Þ³ñý³¹ÇÝÇ ÏñáÝÇÑ»ï¨áñ¹Ý»ñ, ßñç³Ï³ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇÝ, Ù³ëݳ·»ïÝ»ñÇÝѳÛïÝÇ »Ý áñå»ë ³ñ¨³å³ßïÝ»ñ: ¸³ñ»ñáí ѳɳÍí»É »Ýѳñ¨³Ý í³ãϳïáõÝ Ýí³×áÕÝ»ñÇ, ѳïϳå»ë Ù³ÑÙ»¹³-ϳÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó, áñáÝù ÷áñÓáõÙ ¿ÇÝ Ýñ³Ýó ¹³í³Ý³÷á˳ݻÉ, áñ »ñϳñ áõ ÓÇ· ¹³ñ»ñ Ù³ù³é»É »Ý Çñ»Ýó ³½·áõÃÛ³Ý,Ûáõñ³Ñ³ïáõÏ ÏñáÝÇ, ù³Õóñ³ÑáõÝã »½Ç»ñ»ÝÇ` å³Ñå³Ýáõ-ÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ...º½¹Ç ÅáÕáíñ¹Ç å³ïÙáõÃÛ³Ý Ù»ç ß³ï »Ý ¹»Ùù»ñÝ áõ ¹»å-ù»ñÁ, áñáÝù ³éÝãíáõÙ »Ý Ù»ñ ÇÝùÝáõÃÛ³Ý å³ïÙáõÃÛ³ÝÁ, ¨»½¹Ç »ñ³Ëï³·»ï ÅáÕáíáõñ¹Á ¹ñ³Ýù ãÇ Ùáé³ÝáõÙ áõ ·Ý³-ѳïáõÙ, ÇÝãå»ë ѳñÏÝ ¿: ÐÇß»Ýù ÙÇ ù³ÝÇ ³ÝáõÝ. Þ»Ë ØÇñ-²½Ç½ ³Ùá۳ݲ½Ç½ ³ÙáÛ³Ý, ϳ٠ÇÝãå»ë »½¹Ç ÅáÕáíñ¹Ç Ù»ç ¿ ѳÛï-ÝÇ` ²½Ç½» ²Ù³ñ... âÝ³Û³Í ²½Ç½» ²Ù³ñÝ ³ñ¹»Ý Çñ ³åñ³Íï³ñÇÝ»ñÇÝ 1988 Ãí³Ï³ÝÇó Ýñ³ ³ÝáõÝÝ áõ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõ-ÝÁ ѳÛïÝÇ »Ý áã ÙdzÛÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ, ³Ûɨ` áÕç ³ß˳ñÑÇ »½-¹ÇÝ»ñÇ Ù»ç...²Ûë ³Ù»ÝÇ å³ï׳éÁ ÙÇ ß³ï ϳñ¨áñ ¨ óÝϳ·ÇÝ Ñ³ñó¿, áñÇ ÉáõÍáõÙÁ ѳٳÛÝ ³ß˳ñÑÇ »½¹ÇÝ»ñÇó μ³½áõÙ áã ûï³ñÇÝ»ñÇ, ³Ûɨ ¹³ñ»ñÇ ç³Ýù áõ »é³Ý¹ ¿ å³Ñ³Ýç»É. »½¹ÇÅáÕáíñ¹Ç Çñ³Ï³Ý ³Ýí³ÝÙ³Ý í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:ÖÇßï ¿, »½¹Ç ÅáÕáíáõñ¹Ý Çñ μ³½Ù³ã³ñã³ñ å³ïÙáõÃÛ³Ý2726
 15. 15. Õáíñ¹Ç ¹³ñ³íáñ ÇÕÓ»ñÇó Ù»ÏÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ:²ñ¹»Ý ³ëí»ó, áñ ¹³ñ»ñ ß³ñáõÝ³Ï ßñç³å³ïáÕ ÅáÕá-íáõñ¹Ý»ñÁ, ѳïϳå»ë` Ù³ÑÙ»¹³Ï³ÝÝ»ñÁ, ѳɳÍáõÙ ¿ÇÝ,ÑÇÙ³ ¿É »Ý ѳɳÍáõÙ »½¹ÇÝ»ñÇÝ, ³Ù»Ý ÇÝã ³ÝáõÙ ¿ÇÝ, áñ-å»ë½Ç »½¹ÇÝ»ñÇÝ í»ñ³óÝ»Ý áõ Ùáé³óáõÃÛ³Ý Ù³ïÝ»Ý, ù³ÝÇáñ Ýñ³Ýù ß³ï áõ ß³ï Ù³ÑÙ»¹³Ï³Ý ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ ×³Ý³-å³ñÑÇÝ ¹³ñÓ»É ¿ÇÝ ³ÝѳÕóѳñ»ÉÇ ³ñ·»Éù áõ ³ÝÉáõÍ»ÉÇËݹÇñ:ºí ³Ûëå»ë ß³ñáõݳÏí»ó ÙÇÝ㨠ËáñÑñ¹³ÛÇÝ Ï³ñ·»ñÇѳëï³ïáõÙÁ ݳËÏÇÝ ÊêÐØ-áõÙ: 20-³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ,»ñμ ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ¨ ݳËÏÇÝ ÊêÐØ-áõÙ ³Ýó-ϳóí»óÇÝ Ù³ñ¹³Ñ³Ù³ñÝ»ñ, »½¹ÇÝ»ñÁ ϳñáÕ³ó³Ý ³½³ïÇñ»Ýó ϳÙùÝ ³ñï³Ñ³Ûï»É ¨ ³ë»É, áñ »½¹Ç »Ý, ³é³ÝÓÇݳ½· áõ ÅáÕáíáõñ¹ »Ý, áõÝ»Ý Çñ»Ýó áõñáõÛÝ É»½áõÝ áõ å³ï-ÙáõÃÛáõÝÁ, Çñ³íáõÝù áõÝ»Ý Ñ³Û »Õμ³ÛñÝ»ñÇ Ñ»ï ÏáÕù-ÏáÕùdz½³ï áõ ³Ýϳßϳݹ ³åñ»Éáõ, ÏÇë»Éáõ ÝáõÛÝ ×³Ï³ï³·ÇñÁ,ûñѳë³Ï³Ý áõ ¹Åí³ñ å³Ñ»ñÇÝ ÙÇßï Çñ³ñáõ Ñáí³ÝÇ ¹³é-ݳÉáõ: ÆÝ㨿, »ñμ ëï³ÉÇÝÛ³Ý é»ÅÇÙÝ ³ñ¹»Ý Ùï»É ¿ñ Çñ ï³-ñ»ñùÇ Ù»ç, ÇÝãå»ë ݳËÏÇÝ ÊêÐØ ß³ï ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ, ³Û¹-å»ë ¿É »½¹ÇÝ»ñÇ ³ÝáõÝÁ Ùáé³óáõÃÛ³Ý ïñí»ó:²ÝÏ»ÕÍáõÃÛáõÝÁ å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ ³ë»Éáõ, áñ ѳïϳå»ëݳËÏÇÝ ÐÊêÐ-áõÙ »½¹ÇÝ»ñÇ ³ÝÓÝ Ñ³ëï³ïáÕ÷³ëï³ÃÕûñáõÙ` ÍÝÝ¹Û³Ý íϳ۳ϳÝÝ»ñáõÙ ¨ ³ÝÓݳ·ñ»-ñáõÙ ¨ ³ÛÉ ÷³ëï³ÃÕûñáõÙ, ·ñíáõÙ ¿ñ »½¹Ç, ë³Ï³ÛÝ, »ñμ·áñÍÁ ѳëÝáõÙ ¿ñ Ù³ñ¹³Ñ³Ù³ñÝ»ñÇÝ, Ù³ÙáõÉÇÝ ¨ å»ï³-Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇÝ, »½¹Ç ³ÝáõÝÁ Ùáé³óíáõÙ ¿ñ ¨ Ù»çï»Õ ¿ñ·³ÉÇë μáÉáñáíÇÝ ûï³ñ áõ ³ÝÁݹáõÝ»ÉÇ ³½·Ç ³ÝáõÝ, áñÁ »ñ-μ»ù ÁÝϳɻÉÇ, ÁݹáõÝ»ÉÇ ãÇ »Õ»É ³Ûë ÅáÕáíñ¹Ç ѳٳñ:½³, Þ»Ë ØÁ×á, гٻ Þ³ñá, гë³Ý ²Õ³, àõëÁí μ»·, æ³Ý·Çñ²Õ³, ²ÉÇ μ»·, ØÇñ ÆëÙ³ÛÇÉ ¨ ³ÛÉÝ...²é ³Ûëûñ »½¹Ç ÅáÕáíáõñ¹Á í»ñáÑÇßÛ³É ¨ μ³½áõÙ ³ÛÉ»ñ³Ëï³íáñÝ»ñÇÝ ÑÇßáõÙ ¿, ãÇ Ùáé³ÝáõÙ, Ýñ³Ýó Ù³ëÇÝ »ñ-·»ñ áõ É»·»Ý¹Ý»ñ ¿ ÑÛáõë»É, »ñ·áõÙ ¿ áõ å³ïÙíáõÙ Ýñ³Ýó ëË-ñ³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ³½·³ÝíÇñí³ÍáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ:²é³Ýó í³ñ³Ý»Éáõ ³Ûë ß³ñùáõ٠ϳñ»ÉÇ ¿ ¹³ë»É Ù»ñ ų-ٳݳϳÏÇó ²½Ç½ ³ÙáÛ³ÝÇÝ, á±í Çñ ÏÛ³ÝùÁ ÝíÇñ»ó Çñ Åá-Õáíñ¹ÇÝ, áñ ݳ ׳ݳãíÇ, å³Ñå³ÝíÇ, ãÓáõÉíÇ, ѳí³ïÝ áõÑáõÛëÁ í³Õí³ ÝϳïÙ³Ùμ ãÏáñóÝÇ ¨ ³ÛÉÝ:²Ûë ·ÇñùÁ ÑÇÙݳϳÝáõÙ ÝíÇñí»Éáõ ¿ ѳÛ-»½¹Ç³Ï³Ý é³½-Ù³Ï³Ý Ñ³Ù³·áñͳÏóáõÃÛ³ÝÁ, ³Û¹ ÝíÇñ³Ï³Ý ·áñÍáõÙ²½Ç½ ³ÙáÛ³ÝÇ áõñáõÛÝ ¨ ·Ý³Ñ³ï»ÉÇ Ý»ñ¹ñÙ³ÝÁ: ê³Ï³ÛÝÑݳñ³íáñ ã¿ ßñç³Ýó»É ݳ¨ Ýñ³ μ³ó³éÇÏ ¨ ³Ýáõñ³Ý³Édz½·³Ýí»ñ áõ ³½·³Ýå³ëï ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ, áñÁ ³í»ÉÇù³Ý ѳÙá½í³Í »Ýù, áñ ï³ñÇÝ»ñ, ¹³ñ»ñ ³Ýó ³í»ÉÇ ûμÛ»Ï-ïÇí áõ ³ñ¹³ñ³óÇ Ï·Ý³Ñ³ïí»Ý ·³ÉÇù ë»ñáõݹݻñÇ ÏáÕ-ÙÇó...1988 Ã., ϳñ»ÉÇ ¿ ³ë»É, áÕç Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Á áïùÇ Ï³Ý·-Ý»ó áõ ¹ñ»ó ³ñ¹³ñ³óÇ å³Ñ³Ýç. ²ñó³ËÁ å³ïÙ³Ï³Ý Ñ³Û-Ï³Ï³Ý ï³ñ³Íù ¿ ¨ å»ïù ¿ í»ñ³ÙdzíáñíÇ Ø³Ûñ ѳÛñ»ÝÇ-ùÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ»ï:ÆѳñÏ», ß³ï ¿ ³ëí»É áõ ·ñí»É ²ñó³ËÛ³Ý ß³ñÅÙ³Ý Ù³-ëÇÝ, ѳÙá½í³Í »Ýù, ¹»é ß³ï áõ ß³ï ÏËáëíÇ áõ Ï·ñíÇ í»-ñáÑÇßÛ³É ³Ýóù»ñÇ áõ ¹»åù»ñÇ Ù³ëÇÝ: ºí ³Ûë ³Ýóù»ñÇÝ »Ý³éÝãíáõÙ Ñ»Ýó ³ÛÝ ß³ñÅáõÙÁ, å³Ûù³ñÁ, áñáÝù ëÏëí»óÇÝ ².³ÙáÛ³ÝÇ ·É˳íáñáõÃÛ³Ùμ, å»ïù ¿ ѳëÝ»ÇÝ ÙÇ Ñ³Ý·ñí³-ÝÇ, áñÁ Ïáãí»Éáõ ¿ñ ³ñ¹³ñáõÃÛ³Ý í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙ, »½¹Ç Åá-2928
 16. 16. ñ»Ý ÉÍí»óÇÝ ³Û¹ ÝíÇñ³Ï³Ý áõ ³ñ¹³ñ ·áñÍÇÝ...²½Ç½ ³ÙáÛ³ÝÁ ÙÇßï ³ë»É áõ ÏñÏÝáõÙ ¿, áñ ÙdzÛÝ ÇÝùÝ áõÙÇ ù³ÝÇ Ñá·áí ã¿ÇÝ Ï³ñáճݳ ³Ûë ³ñ¹³ñ³óÇ ·áñÍÁÝóóÁѳëóÝ»É Ñ³ÕÃ³Ï³Ý ³í³ñïÇÝ, »Ã» áïùÇ ãϳݷݻñ áÕç »½-¹Ç ÅáÕáíáõñ¹Á` Ù»Í áõ ÷áùñ, ÏÇÝ áõ ïÕ³Ù³ñ¹, ÇÝãå»ë ݳ¨,»Ã» ãÉÇÝ»ñ Ñ³Û Ù³ñ¹Ï³Ýó ¨ Ñ³ïϳå»ë` áñáß Ñ³Û Ñ³ÛïÝÇÙï³íáñ³Ï³ÝÝ»ñÇ μ³ñáÛ³Ï³Ý áõ Ñá·»Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃÛáõ-ÝÁ...´³Ûó ¨ ³ÛÝå»ë ³Ûë ß³ñÅÙ³Ý á·ÇÝ ²½Ç½ ³ÙáÛ³ÝÝ ¿ñ` Çñ»é³Ý¹áí, ³íÛáõÝáí, ϳ½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý ѽáñ çÇÕáí:ì»ñáÑÇßÛ³É Ñ³ïϳÝÇßÝ»ñÇó μ³óÇ, ²½Ç½ ³ÙáÛ³ÝÝ áõ-Ý»ñ ݳ¨ Ù»Ï ³ÛÉ ³é³í»ÉáõÃÛáõÝ` ¹»é¨ë 20-ñ¹ ¹³ñÇ 70-³Ï³ÝÃí³Ï³ÝÝ»ñÇ ëϽμÝ»ñÇÝ ë»ñÝ áõ Ó·ïáõÙÁ »½¹ÇÝ»ñÇ μÝûññ³-ÝÇ ¨ Þ³ñý³¹ÇÝÇ ÏñáÝÇ ¨ ³½·³ÛÇÝ ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñÇ Ýϳï-Ù³Ùμ Ýñ³Ý ï³ñ»É ¿ÇÝ êáõñμ ȳÉÁß, áñï»ÕÇó ݳ í»ñ³¹³ñ-Ó»É ¿ñ í³é áõ ³ÝçÝç»ÉÇ ïå³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñáí ¨ ³Ýå³ÛÙ³Ýáõ½áõÙ ¿ñ í»ñ³Ï³Ý·Ý»É å³ïÙ³Ï³Ý ³ñ¹³ñáõÃÛáõÝÁ »½¹Ç-Ý»ñÇ Ñ³ñóáõÙ:ܳ¨ å»ïù ¿ Ýß»É, áñ ËáñÑñ¹³ÛÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝѳïáõÏ»Ýï Ù³ñ¹ÇÏ Ï³ñáÕ ¿ÇÝ ·Ý³É ³ñï³ë³ÑÙ³Ý۳ݻñÏñÝ»ñ, ѳïϳå»ë` Æñ³ù ¨ ³ÛÝ ¿É` ȳÉÁß: ´³Ûó, ÇÝãå»ë³ëáõÙ »Ý, μ³ËïÁ ²½Ç½» ²Ù³ñÇ ÝϳïÙ³Ùμ μ³ñÛ³ó³Ï³Ù ¿ñ»Õ»É, ¨ ݳ ݳËÏÇÝ ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ØÇáõÃÛ³Ý ³ÛÝ »½³ÏÇ »ñç³-ÝÇÏ »½¹ÇÝ»ñÇó ¿ñ, áí ϳñáÕ³ó»É ¿ñ, ÇÝãå»ë ³ñ¹»Ý ³ëí»ó,ÉÇÝ»É ÐÛáõëÇë³ÛÇÝ Æñ³ùÇ º½¹Çëï³ÝÇ »½¹Ç³μÝ³Ï μݳϳ-í³Ûñ»ñáõÙ, ·Ý³É ȳÉÁß ¨ ѳݹÇå»É ѳٳÛÝ ³ß˳ñÑÇ »½¹Ç-Ý»ñÇ ³½·³ÛÇÝ ¨ ÏñáÝ³Ï³Ý ³é³çÝáñ¹Ý»ñÇÝ, ³í»ÉÇ ËáñÁ ¨É³í ï»Õ»Ï³Ý³Éáõ Þ³ñý³¹ÇÝÇ ÏñáÝÇÝ, »½¹Ç ÅáÕáíñ¹ÇºÃ» Çñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³éç¨ ãÙ»Õ³Ýã»Ýù, ³Ûë ·áñÍáõÙ Çñ»Ýó§Ù»Í¦ Ý»ñ¹ñáõÙÝ áõÝ»Ý ÙÇ ù³ÝÇ ùáõñ¹ ϳ٠ùñ¹³ó³Í »½-¹ÇÝ»ñ, áíù»ñ ï³ñí»Éáí ³Ù»Ý³ï³ñμ»ñ ¨ ³Ù»Ý³ëÇÝ ÝÏñ-ïáõÙÝ»ñáí ÷áñÓ»óÇÝ í»ñ³óÝ»É áõ Ùáé³óáõÃÛ³Ý ï³É »½¹ÇÅáÕáíñ¹Ç ³ÝáõÝÁ: ÆÝãÇ Ñ³Ù³ñ: ÆÝãå»ë ³ëí»ó, ¹³ñ»ñáíï³é³å»É »Ýù, ¨ ³Ûëûñ ¿É ³ß˳ñÑÇ ß³ï »ñÏñÝ»ñáõÙ ÝáõÛÝíÇ׳ÏÝ ¿, μ³óÇ ÐÐ, è¸, ìÐ, áñï»Õ »½¹ÇÝ»ñÁ å³ßïáݳå»ë׳ݳãíáõÙ »Ý ³é³ÝÓÇÝ ³½· áõ ÅáÕáíáõñ¹... úñÇݳÏг۳ëï³ÝáõÙ 1926Ã. 12300, 1989 Ã` 51900, 2001 Ã.` Ùáï41000:ÆѳñÏ», ³Ûë ³Ù»ÝÁ` »½¹ÇÝ»ñÇ ³Ýí³Ý í»ñ³Ï³Ý·ÝٳݷáñÍÁÝóóÝ, ëÏëí»ó ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇó, ÇÝãå»ë³ñ¹»Ý ³ëí»ó, ¹»é¨ë Ñ»é³íáñ 1988 Ãí³Ï³ÝÇÝ...²ñó³ËÛ³Ý Ñ½áñ ß³ñÅáõÙÁ §í³ñ³Ï»ó¦ ݳ¨ ѳÝñ³å»-ïáõÃÛ³Ý »½¹ÇÝ»ñÇÝ, áíù»ñ Çñ»Ýó Ñ³Û »Õμ³ÛñÝ»ñÇ ÏáÕùÇÝϳݷݻÉáõó, ½áñ³Ïó»Éáõó ½³ï, ¹ñ»óÇÝ Ý³¨ Çñ»Ýó ·É˳íáñ¨ ÑÇÙÝ³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÁ` §¸³ñ»ñáí »½¹Ç »Ýù »Õ»É, »½¹Ç »ÝùÏáãí»É, å³Ñ³ÝçáõÙ »Ýù í»ñ³Ï³Ý·Ý»É å³ïÙ³Ï³Ý ³ñ¹³-ñáõÃÛáõÝÁ, å»ï³Ï³Ýáñ»Ý í»ñ³Ï³Ý·Ý»É Ù»ñ ³½·Ç ³ÝáõÝÁ ¨Ù»½ ãß÷áÃ»É ûï³ñ ³½·»ñÇ Ñ»ï...¦:ÆѳñÏ», ÑÇÙ³ ß³ï Ñ»ßï áõ ѳݷÇëï ¿ ³Ûë Ù³ëÇÝ ³ë»Éáõ Ëáë»É, ë³Ï³ÛÝ ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï, »ñμ ݳËÏÇÝ ÊáñÑñ¹³ÛÇÝØÇáõÃÛáõÝÁ ¹»é¨ë §áõÅ»Õ áõ ³Ù»Ý³½áñ¦ ¿ñ, ³Ûë ¨ ÝÙ³Ý Ñ³ñ-ó»ñÇ Ù³ëÇÝ ³ë»ÉÝ áõ Ëáë»ÉÁ ÝáõÛÝÇëÏ ¹Åí³ñ áõ íï³Ý·³íáñ¿ñ, ë³Ï³ÛÝ »½¹Ç ÅáÕáíñ¹Ç ³ñųÝÇ ¨ Ù»Í ½³í³Ï ²½Ç½Â³ÙáÛ³ÝÇ ·É˳íáñáõÃÛ³Ùμ ëÏëí³Í ß³ñÅáõÙÝ áõ å³Ûù³ñÁãÁÝÏñÏ»óÇÝ áõ ãÃáõɳó³Ý, ³ÛÉ` ѳÕóѳñ»Éáí ³é³çÇÝÙï³í³ËáõÃÛáõÝÝ áõ ³Ýíëï³ÑáõÃÛáõÝÁ, ³í»ÉÇ í×é³Ï³Ýá-3130
 17. 17. Ù³ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñáõÙ, ѳٳñÛ³ í³ÃëáõÝ ï³ñÇ ³Ýó, ÏñÏÇÝ»ñ¨³ó »½¹Ç ³½·áõÃÛ³Ý ³ÝáõÝÁ, ÇÝãÁ ѳÕÃ³Ý³Ï ¿ñ ¨ å³ï-Ù³Ï³Ý áõ ³Ýßñç»ÉÇ Ñ³çáÕáõÃÛáõÝ: àã ÙdzÛÝ Ð³Û³ëï³Ý,³Ûɨ ݳËÏÇÝ ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ØÇáõÃÛ³Ý áõ ³ñï³ë³ÑÙ³ÝμݳÏíáÕ ³åñáÕ »½¹ÇÝ»ñÁ óÝÍáõÃÛ³Ý Ù»ç ¿ÇÝ:²½Ç½ ³ÙáÛ³ÝÇ ·É˳íáñáõÃÛ³Ùμ »½¹Ç³Ï³Ý ß³ñÅٳݳé³çÝáñ¹Ý»ñÁ ãμ³í³ñ³ñí»óÇÝ Ó»éù μ»ñ³Íáí ¨ ïñ³-Ù³¹ñí³Í ß³ñáõݳϻóÇÝ å³Ûù³ñÁ` Ýñ³Ý ï³Éáí Ýáñ áñ³Ïáõ ó÷: γñÇù ϳñ, áñ ³ñ¹»Ý ѳÝñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ãíáí »ñÏ-ñáñ¹ ³½·áõÃÛáõÝÝ áõݻݳñ Éñ³ïíáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñ, ³½·³-ÛÇÝ-Ùß³ÏáõóÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñ áõ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ: ²é³-çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ ïå³·ñí»ó §¸³Ý·» ¾½¹Ç³¦ (§º½¹ÇÝ»ñÇ Ó³Ûݦ)å³ïÙáõÃÛ³ÝÁ:ÆÝãå»ë ³ëáõÙ »Ý, ²½Ç½ ³ÙáÛ³ÝÁ §Ñ³ñáõëï å³ß³ñáí¦Ùï³í ß³ñÅÙ³Ý Ù»ç ¨ ³ÛÝ ·É˳íáñ»ó, ³ñųÝÇáñ»Ý ÉÍí»ó³Û¹ ·áñÍÇÝ, áñÁ Ñ»ßï ã¿ñ, áñÁ áã ÙdzÛÝ Ñ³ñ·³Ýù áõ å³ïÇí¿ñ μ»ñáõÙ, ³Ûɨ` Ñ»ñÛáõñ³Ýù, μáÕáùÝ»ñ áõ μ³Ýë³ñÏáõÃÛáõÝ-Ý»ñ: ²Ûá, ϳÛÇÝ ¨ Ï³Ý ³ÝÓÇÝù, áíù»ñ Ñ»ßïáõÃÛ³Ùμ áõ Ñdzó-ÙáõÝùáí ãÁݹáõÝ»óÇÝ ß³ñÅáõÙÁ, áñÝ Ýå³ï³Ï ¿ñ Ñ»ï³åÁÝ-¹áõÙ í»ñ³Ï³Ý·Ý»É å³ïÙ³Ï³Ý ³ñ¹³ñáõÃÛáõÝÁ »½¹ÇÝ»ñÇѳñóáõÙ:гïϳå»ë Ýñ³Ýó, áíù»ñ Çñ»Ýó §ùáõñ¹¦ ¿ÇÝ ×³Ý³ãáõÙ,ÃßݳٳÝùáí áõ ѳϳÏñ³Ýùáí Éóí»óÇÝ »½¹Ç³Ï³Ý ß³ñÅ-Ù³Ý áõ í»ñçÇÝÇë ³é³çÝáñ¹Ý»ñÇ áõ ѳٳÏÇñÝ»ñÇ Ýϳï-Ù³Ùμ, ³ÝáõÙ ¿ÇÝ ³Ù»Ý ÇÝã, áñå»ë½Ç Ñ»Ýó §μÝáõÙ¦ ˻չ»Ý³Û¹ ß³ñÅáõÙÁ:²½Ç½ ³ÙáÛ³ÝÝ áõ Çñ ѳٳËáÑÝ»ñÁ ËáñÑáõñ¹ ¿ÇÝ ï³ÉÇëãÙáé³Ý³É Ù»ñ ݳËÝÇÝ»ñÇ ½ñϳÝùÝ»ñÁ, å³Ûù³ñÁ »½¹Ç³-ϳÝáõÃÛ³Ý å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ÑáõÛëáí áõ ɳí³ï»ëáõÃÛ³Ùμ·áñÍÁÝóóÁ ѳÕÃ³Ï³Ý ³í³ñïÇÝ Ñ³ëóÝ»Éáõ ѳٳñ:ö³éù ²ëïÍá, áñ ѳë³Ýù ¹ñ³Ý: ²ÛÝ, ÇÝãå»ë ³ëí»ó, ¹Å-í³ñ ¿ñ áõ ͳÝñ:êϽμÝ³Ï³Ý ßñç³ÝáõÙ å³Ûù³ñÝ ³ñï³Ñ³Ûïí»ó ÷áùñ³-ÃÇí Ù³ñ¹Ï³Ýó ïñïáõÝçáí, ëñïÝ»ÕáõÃÛ³Ùμ, ë³Ï³ÛÝ ³ÛݳëïÇ׳ݳμ³ñ í»ñ³Íí»ó ѽáñ ¨ ³Ýμ»Ï³Ý»ÉÇ ß³ñÅÙ³Ý:¸ÇÙáõÙÝ»ñ áõ μáÕáùÝ»ñ ѳëó»³·ñí»óÇÝ áã ÙdzÛÝ Ý³Ë-ÏÇÝ ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ, ³Ûɨ` ݳËÏÇÝ ÊáñÑñ¹³ÛÇÝØÇáõÃÛ³Ý Õ»Ï³í³ñ ¨ å³ïÏ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇÝ: ºí »ñϳ-ñ³ï¨ áõ ùñïݳç³Ý å³Ûù³ñÁ ïí»ó Çñ ³é³çÇÝ ³ñ¹ÛáõÝùÁ`1989 Ãí³Ï³ÝÇ ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ í»ñçÇÝ Ù³ñ¹³Ñ³-3332
 18. 18. ÝÙ³Ý ³ÝÓÁ ϳñáÕ ¿ñ ¨ ϳñáÕ³ó³í Çñ³Ï³Ý³óÝ»É ³ÛÝ ³é³-ù»ÉáõÃÛáõÝÁ, áñÁ ÷³÷³·áõÙ ¿ñ »½¹Ç ÅáÕáíáõñ¹Á:ûñÃÁ (1990 Ãí³Ï³ÝÇ ÝáÛ»Ùμ»ñ), ÇëÏ ÙÇ ù³ÝÇ ûñ ³Ýó г-Û³ëï³ÝÇ é³¹ÇáÛÇó ëÏëí»óÇÝ Ñ»é³ñÓ³Ïí»É ³Ù»ÝûñÛ³ Ï»ëųٳÝáó »½¹Ç»ñ»Ý é³¹ÇáѳÕáñ¹áõÙÝ»ñÁ:º½¹Ç»ñ»Ý ûñÃÝ áõ é³¹ÇáѳÕáñ¹áõÙÝ»ñÁ, ϳñÍ»ë ¹³ñ-Ó³Ý »½¹Ç³Ï³Ý ß³ñÅÙ³Ý »ñÏñáñ¹ ÷áõÉÝ áõ ѳݷñí³ÝÁ:²½Ç½ ³ÙáÛ³ÝÝ ÁÝÏ³Í »½¹Ç³μÝ³Ï μݳϳí³Ûñ»ñÁ, ÇñѳٳËáÑ»ñÇ Ñ»ï, ³í»ÉÇ ¿ñ ï³ñ³ÍáõÙ ³Û¹ ß³ñÅÙ³Ý ·³-Õ³÷³ñÝ»ñÝ áõ Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ:Þ³ñÅÙ³Ý áõ å³Ûù³ñÇ Ñ³çáñ¹ ÷áõÉÁ ÉÇÝ»Éáõ ¿ÇÝ »½¹ÇÝ»-ñÇ ¹åñáó³Ï³Ý ·áñÍÝ áõ ¹³ë³·ñù»ñÁ, áõëáõóã³Ï³Ý ¨ ³½-·³ÛÇÝ Ï³¹ñ»ñÁ, ë³Ï³ÛÝ ¹³ ³Ï³Ù³ÛÇó Ñ»ï³Ó·»ó. ÊáñÑñ-¹³ÛÇÝ ²¹ñμ»ç³ÝÇ ³ñϳͳËݹÇñ áõ ³½·³ÛݳÙáÉ Õ»Ï³í³ñ-Ý»ñÝ áõ Ýñ³Ýó Ñ»ï¨áñ¹Ý»ñÁ å³ï»ñ³½Ù áõ Ïáïáñ³Í, ³ñ-ï³ùëáõÙ áõ ï»Õ³Ñ³ÝáõÙ å³ñï³¹ñ»óÇÝ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹ÇÝ,áñÁ ù³Õ³ù³ÏÇñà ¨ ûñÇÝ³Ï³Ý áõ ³ñ¹³ñ å³Ûù³ñ ¿ñ ëÏë»É,áñå»ë½Ç ϳñáճݳ Çñ ÙÇ Ñ³ïí³ÍÁ` È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³μ³Õ-²ñó³ËÁ` ³½³ï³·ñ»É ³½»ñÇÝ»ñÇ ÉÍÇó áõ í»ñ³Ùdzíáñ»ÉسÛñ г۳ëï³ÝÇÝ:ƱÝã ϳñáÕ ¿ÇÝ ³Ý»É ²½Ç½ ³ÙáÛ³ÝÝ áõ Çñ ѳٳÏÇñÝ»ñÁ`ÉÍí»É ÙdzÛÝ ³½·³ÛÇÝ ËݹÇñÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³ÝÁ, û` û·Ý»É ³Õ»-ïÇ ·áïáõÝ, í»ñçÇÝÇë ïáõųÍÝ»ñÇÝ, å³ßïå³Ý»É ݳ¨Çñ»Ýó ѳÛñ»ÝÇùÁ ѳٳñíáÕ Ð³Û³ëï³ÝÁ:ºí ѳí³ï³ñÇÙ »½¹Ç ÅáÕáíñ¹Ç ¨ Çñ ݳËÝÇÝ»ñÇ å³ï-·³ÙÝ»ñÇÝ, ²½Ç½ ³ÙáÛ³ÝÁ ¹³ñÓ³í ³é³çÝáñ¹Ý áõ ¹ñáß³-ϳÏÇñÝ ³ÛÝ »½¹Ç áõëïñ»ñÇ áõ ¹áõëïñ»ñÇ, áíù»ñ Éë»Éáí Ýñ³ÏáãÝ áõ ѻ層Éáí Ýñ³ ûñÇݳÏÇÝ, Ù³ñïÇ ¹³ßï Ý»ïí»óÇÝ`Ùáé³Ý³Éáí Çñ»Ýó ³ÝÓÝ áõ ÏÛ³ÝùÁ:²Ûá, ³Ûë í×é³Ï³Ý áõ ûñѳë³Ï³Ý å³ÑÇÝ ²½Ç½ ³ÙáÛ³ÝÇ3534
 19. 19. ²ÝÑñ³Å»ßï ¿ ³Ýå³ÛÙ³Ý Áݹ·Í»É, áñ ݳ¨ Õ³ñ³μ³ÕÛ³Ýß³ñÅÙ³Ý Ë³Õ³Õ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ »½¹Ç ѳٳÛÝùÁϳݷݻó Ñ³Û »Õμ³Ûñ ÅáÕáíñ¹Ç ÏáÕùÇÝ: г۳ëï³ÝÇ ï³ñ-μ»ñ ßñç³ÝÝ»ñÇó ·³ÉÇë ¿ÇÝ »½¹Ç ѳٳÛÝùÇ Ý»ñϳ۳óáõóÇã-Ý»ñ, Ù³ëݳÏóáõÙ óáõÛó»ñÇÝ áõ ÙÇïÇÝ·Ý»ñÇÝ, μ»ñáõÙ ÝÛáõó-Ï³Ý ¨ μ³ñáÛ³Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃÛáõÝ:²ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï å³Ûù³ñÇ ÁݹáõÝí³Í Ó¨»ñÇó Ù»ÏÁ ѳó³-¹áõÉ Ñ³Ûï³ñ³ñ»ÉÝ ¿ñ` Ñ»Ýó ûå»ñ³ÛÇ Ã³ï»ñ³Ï³Ý Ññ³å³-ñ³ÏáõÙ, áñ ѻﳷ³ÛáõÙ í»ñ³Ýí³Ýí»ó ²½³ïáõÃÛ³Ý Ññ³-å³ñ³ÏÇ:гëϳݳÉÇ ¿, áñ ûñÁëïûñ» Ïñù»ñÁ ßÇϳÝáõÙ ¿ÇÝ: ²¹ñμ»-ç³ÝóÇÝ»ñÝ Çñ»Ýó ݳËÝÇÝÝ»ñÇ μݳ½¹ÇÝ Ñ³í³ï³ñÇÙ, ëÏ-ë»óÇÝ Ñ³ñÓ³Ïí»É ѳÛÏ³Ï³Ý Ë³Õ³Õ μݳϳí³Ûñ»ñÇ íñ³,½μ³Õí»É Ù³ñ¹³ëå³ÝáõÃÛ³Ùμ áõ ³í³ñ³éáõÃÛ³Ùμ:²½Ç½ ³ÙáÛ³ÝÁ, á±í ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï ÑÇÙݳϳÝáõÙ ½μ³Õ-í³Í ¿ñ »½¹Ç ѳٳÛÝùÇ ·É˳íá ѳñóÇ` ³Ýí³Ý í»ñ³Ï³Ý·Ý-Ù³Ý å³Ûù³ñÝ ³é³çÝáñ¹»Éáí ¨ ³Õ»ïÇ ·áïáõ μݳÏãáõÃÛ³ÝÝû·Ý»Éáí áõ »½¹Ç ÁÝï³ÝÇùÝ»ñáõÙ Ýñ³Ýó ï»Õ³íáñ»Éáí, ß³ï³ñ³· ÏáÕÙÝáñáßí»ó, áñ å³ÑÝ Çëϳå»ë ûñѳë³Ï³Ý ¿`å»ïù ¿ áïùÇ Ï³Ý·Ý»É áõ Ñ³Û ¹³ßݳÏÇó ÅáÕáíñ¹Ç Ñ»ï ÙÇ-³ëÇÝ Ãáõñù»ñÇ í³Ûñ³·áõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³éç¨Ý ³éÝ»É, û 㿠ѳ-ϳé³Ï å³ñ³·³ÛáõÙ íï³Ý·Ý ³ñ³·³Ý³Éáõ ¿ñ:²é³çÇÝ ù³ÛÉÝ ³Ûë áõÕÕáõÃÛ³Ùμ, áñ ³ñí»ó, ³ÛÝ ¿ñ, áñ ²½Ç½Â³ÙáÛ³ÝÁ Ïáãáí ¹ÇÙ»ó г۳ëï³ÝÇ ¨ ³ß˳ñÑÇ ï³ñμ»ñ»ñÏñÝ»ñáõÙ ³åñáÕ »½¹ÇÝ»ñÇÝ, áñ ѳí³ï³ñÇÙ ÙݳÉáí Ù»ñݳËÝÇÝ»ñÇ ³í³Ý¹Ý»ñÇÝ áõ ÷áñÓÇÝ, å»ïù ¿ û·Ý»É áõ ³ç³Ï-ó»É Ñ³Û ÅáÕáíñ¹ÇÝ, ÅáÕáíáõñ¹, áñ ûñѳë³Ï³Ý ûñ»ñÇÝÏ³Ý·Ý»É ¿ Ù»ñ ÏáÕùÇÝ, ¨ ÙdzëÇÝ å³Ûù³ñ»É »Ýù ÁݹѳÝáõñºð´ êÎêìºò ä²îºð²¼ØÀ²ñ¹»Ý ³ëí»ó, áñ 1988 Ã Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Ý Çñ μáÉáñ ѳï-í³ÍÝ»ñáí áïùÇ Ï³Ý·Ý»ó áõ ¹ñ»ó ³ñ¹³ñ³óÇ å³Ñ³Ýç` ²ñ-ó³ËÁ í»ñ³Ùdzíáñ»É سÛñ г۳ëï³ÝÇÝ: êϽμÝ³Ï³Ý ßñ-ç³ÝáõÙ óáõÛó»ñÝ áõ ÙÇïÇÝ·Ý»ñÝ ³ÝóÝáõÙ ¿ÇÝ Ë³Õ³Õ áõ³é³Ýó Éáõñç ÙÇç³¹»å»ñÇ: ²í»ÉÇÝ, Õ³ñ³μ³ÕÛ³Ý ß³ñÅٳݳé³çÝáñ¹Ý»ñÁ ѳí³ïáõÙ ¿ÇÝ, áñ ѳñóÝ Çñ ÉáõÍáõÙÁ Ïëï³-ݳ ûñ»ÝùÇ ¨ ù³Õ³ù³ÏñÃáõÃÛ³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ: ê³Ï³ÛÝųٳݳÏÁ óáõÛó ïí»ó, áñ ųٳݳÏÇ ÷ï³Í ËáñÑñ¹³ÛÇÝé»ÅÇÙÝ áõ ѳñ¨³Ý ²¹ñμ»ç³ÝÁ μáÉáñáíÇÝ ³Û¹å»ë ïñ³-Ù³¹ñí³Í ã»Ý: ²Ûë Ù³ëÇÝ ß³ï ¿ ³ëí»É áõ Ëáëí»É...3736
 20. 20. Ù³ÛÝùáí Ùáï»ÝáõÙ ¿ Ãáõñù»ñÇó ¨ ùñ¹»ñÇó μ³Õϳó³Í30.000-³Ýáó μ³Ý³ÏÇÝ ¨ Çñ»Ýó ÷áùñÇÏ ½áñ³Ù³ëáí ·ñ»Ã»áãÝã³óÝáõÙ »Ý ³ÙμáÕç μ³Ý³ÏÁ. ³Û¹ Ù³ëÇÝ »ñ·íáõÙ ¿:ܳ »ñ·Ç í»ñݳٳëáõÙ ·ñ»É ¿ §º½Ç¹Ç³Ï³Ý é³½Ù»ñ·Ãáõñù»ñÇ ¨ ùñ¹»ñÇ ³é³çÝáñ¹ Þ»Ë-Ô³ëáõÙÇ ¹»Ù í³ñ³Í§×³Ï³ï³Ù³ñïÇ Ù³ëÇݦ:ØÇÝã »ñ·Ç ï»ùëïÁ ß³ñ³¹ñ»ÉÁ, í»ñçÇÝë ݳ¨ ³ÛëåÇëÇï»Õ»ÏáõÃÛáõÝ ¿ ï³ÉÇë. §º½Ç¹ÇÝ»ñÁ å³ïÙáõÙ »Ý ݳ¨ ³Û¹Ý߳ݳíáñ ׳ϳï³Ù³ñïÇ Ù³ëÇÝ: ²ÛÝ Þ»Ë-Ô³ëáõÙÁ, Çñ½ÇÝíáñÝ»ñÇÝ á·¨áñ»Éáõ ¨ ˳ݹ³í³é»Éáõ ѳٳñ, ÇÙÇçdzÛ-Éáó ëϽμÇó ѳÛï³ñ³ñáõÙ ¿, áñ »Ã» ÃÙμáõÏ ½³ñÏÇ ¨ é³½Ù³-Ï³Ý ÷áÕ ÑÝãÇ, ³å³ »½¹ÇÝ»ñÇ áÕç ³ÙñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ Çñ»ÝùÃßݳÙáõÙ ¹»Ù:гëϳݳÉÇ ¿, áñ ³Û¹ ûñ»ñÇÝ ß³ï ³ÛÅÙ»³Ï³Ý ¿ÇÝ Þ»ËØÇñ½³ÛÇ ¨ ø³Ñ³Ý³ äáÕáëÇ (ø³ßÇß äáÉáÛÇ), Ø×áÛ» Þ»ËÆë³Û»Ç, àõëÁí μ»·Ç ¨ ÎáÙÇï³ëÇ, æ³Ñ³Ý·Çñ ²Õ³ÛÇ ¨ ¼áñ³-í³ñ ²Ý¹ñ³ÝÇÏÇ »ñμ»ÙÝÇ Ñ³Ù³·áñͳÏóáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ í»ñ-ÑÇß»ÉÝ áõ Ýñ³Ýó ûñÇݳÏáí Ýáñ ë»ñݹÇÝ á·¨áñ»ÉÝ ¨ ѳٳ-ï»Õ Ù³ñïÇ Ïáã»ÉÁ:â¿Ç áõ½»Ý³ Ñå³ÝóÇÏ ³ÝóÝ»É í»ñáÑÇßÛ³É ³ÝÓ³Ýó ³Ýí³Ýáõ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÏáÕùáí, áíù»ñ, Çëϳå»ë ³ÝçÝç»ÉÇ áõ³ÝÙáé³Ý³ÉÇ Ñ»ïù »Ý ÃáÕ»É Ù»ñ »ñÏáõ ÅáÕáíñ¹Ç å³ïÙáõ-ÃÛ³Ý ¨ ѳٳï»Õ å³Ûù³ñÇ ùáõñ³ÛÇ Ù»ç:²½Ç½ ³ÙáÛ³ÝÁ, Ù»ç μ»ñ»Éáí Ñ³Û Ù»Í Éáõë³íáñÇã, »½¹ÇÅáÕáíñ¹Ç ٻͳ·áõÛÝ μ³ñ»Ï³Ù ʳã³ïáõñ ²μáíÛ³ÝÇ Ùïù»-ñÁ ѳۻñÇ ¨ »½¹ÇÝ»ñÇÇ Ñ³Ù³ï»Õ å³Ûù³ñÇ Ù³ëÇÝ, ѳٳ-éáõÃÛáõÝ ¨ ϳÙù ¿ñ ¹ñë¨áñáõÙ:Ð³Û ÅáÕáíñ¹Ç ٻͳ·áõÛÝ ½³í³ÏÝ»ñÇó Ù»ÏÁ` Ê. ²μáíÛ³-ÝÁ, áñÁ ݳ¨ Ñ³Û Ýáñ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ³ß˳ñѳμ³ñÇ ÑÇÙ-ݳ¹ÇñÝ ¿, μ³½áõÙ ³Ý·³Ù ³Ûó»É»É ¿ »½¹Ç ѳٳÛÝùÇÝ, ½ñáõ-ó»É »½¹Ç ó»Õ³å»ï»ñÇ, ß³ñù³ÛÇÝ Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñ»ï ¨ ·ñdzé»É »½¹Ç ÅáÕáíñ¹Ç μ³Ý³íáñ ½ñáõÛóÝ»ñÝ áõ μ³Ý³ÑÛáõëáõ-ÃÛ³Ý μ³½Ù³ÃÇí ÝÙáõßÝ»ñ, áñáÝù ³Ûëûñ ¿É Çñ»Ýó ·»Õ³ñí»ë-ï³Ï³Ý, å³ïÙ³Ï³Ý áõ ³½·³·ñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ ã»Ý Ïáñóñ»É:гٳï»Õ å³Ûù³ñÇ Ù³ëÇÝ Ëáë»ÉÇë, Ê. ²μáíÛ³ÝÝ Çñ³ß˳ï³ÝùáõÙ Ù³ëݳíáñ³å»ë ·ñáõÙ ¿. §ÆÝãå»ë å³ïÙáõÙ¿ ³Ï³Ý³ï»ëÝ»ñÇó Ù»ÏÁ, ¹»é¨ë Ýáñ»ñë ³ñÇáõÃÛ³Ý áõ ù³ç³-·áñÍáõÃÛ³Ý Ññ³ßùÝ»ñ »Ý óáõÛó ïí»É »½¹Ç ó»Õ³å»ï ØÇñ½³-³Õ³Ý áõ Ñ³Û äáÕáë ù³Ñ³Ý³Ý: 1828 Ãí³Ï³ÝÇÝ è³¹áí³Ýμ»ñ¹Ç Ùáï»ñùáõÙ, ØáëáõÉÇó áã Ñ»éáõ, Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÝ Çñ ѳ-3938
 21. 21. ¸áɳÝáõÙ Ãáõ½ ¿ μáõë-ÝáõÙ,ÞÕÃ³Û³Ï³å ¿ ØÇãáÛÇëáõñÁ:ØÇãáÝ Ï³Ýã»ó. §²ëï-í³Í ¿ íϳư٠ù³ç»ñ, Ç°Ù »Õμ³Ûñ-Ý»ñ:Ø»ñ Ýǽ³ÏÝ»ñÁ ç³Ë-ç³Ëí»É »Ý,²ïñ׳ݳÏÝ»ñÇ Ï³ÛÍ-ù³ñ»ñÁ Ïáïñ³ïí»É »Ýêñ»ñÁ Ó»éù»ñ¹ ³é»°ùºí å³ßïå³Ý»ó»°ù Ù»ñÁÝï³ÝÇùÇ ÃÇÏáõÝùÁ:àïùÇ Ï³Ý·Ý»óñ»°ù ØÇãáÛÇÝ:¶áï»åݹ»°ù Ýñ³Ý ëñáí ØëáõñÇ,àñå»ë½Ç ³Ýѳí³ïÁ ë³ñë³÷»ÉǺí Ù»½ ãμéÝǦ:²Ûá, ³é ³Ûëûñ ³Ûë ¨ μ³½áõÙ ³ÛÉ »ñ·»ñ, áñ í»ñ³μ»ñáõÙ »Ý³Û¹ ûñ»ñÇ ³Ýóù»ñÇÝ, Ù»ñ ÅáÕáíñ¹Ç Ùáï ÑÇßíáõÙ, »ñ·íáõÙ,å³ïÙíáõÙ »Ý...²Ûá, ²½Ç½ ³ÙáÛ³ÝÁ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇÝ, ÇÝãå»ë ³ëí»ó,¹³ëïdzñ³ÏáõÙ àõëáõμ μ»ÏÇ ¨ Ù»Í ÎáÙÇï³ëÇ Ñ³í³ï³ñÇÙÙï»ñÙáõÃÛáõÝáí:гïϳå»ë á·¨áñÇã ¿ñ æ³Ñ³Ý·Çñ ³Õ³ÛÇ ¨ ¼áñ³í³ñ²Ý¹ñ³ÝÇÏÇ Ñ³Ù³·áñͳÏóáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ Ëáë»ÉÁ:Çñ»Ýó ÏÏáñͳÝí»Ý, Ýñ³Ýó ѳó³Ñ³ïÇÏÝ»ñÇ å³Ñ»ëïÝ»ñÁÏáãÝã³Ý³Ý, Çñ Ñ»Ýó ³é³çÇÝ Ï³ÝãÇÝ μáÉáñÁ ÍÝϳãáù ÏÉÇݻݨ ³ÛÉÝ: ÜϳïÇ áõݻݳÉáí ³Û¹ ¹»åùÁ, Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ »½¹ÇÑå³ñïáõÃÛ³Ùμ ÑÇßáõÙ ¿ »½¹ÇÝ»ñÇ ó»Õ³å»ï ØÇñ½³-³³Õ³ÛǨ Ñ³Û ù³Ñ³Ý³ äáÕáëÇÝ, áñÇÝ Ýñ³Ýù ø»ßÇß-äáÉá »Ý ³Ýí³-ÝáõÙ, ³ÝáõÝÝ»ñÁ: лÝó ³Û¹ ³ÝáõÝáí ¿É ÑÛáõëí³Í ¿ ÑÇßÛ³É »ñ-·Á¦.ºí ³Ñ³ »ñ·Á, áñÝ Çñ ï»ÕÝ ¿ ·ï»É Ê. ²μáíÛ³ÝÇ áõëáõÙݳ-ëÇñáõÃÛ³Ý Ù»ç:è³¹áí³ÝáõÙ ëáõÝÏ ¿ μáõëÝáõÙ,ØÇñ½³-³³Õ³ÛÇ ÓÇÝ ËñËÝçáõÙ ¿:ø»ßÇß-äáÉáÝ ·áã»ó Þ»Ë-Ô³ëáõÙÇÝ.§ºë áãÝã³óñÇ ùá μ³Ý³ÏÁ,¶É˳ï»óÇ Ýǽ³ÏÝ»ñáí ½ÇÝí³Í »ñ»ëáõÝ ¹»ñíÇߦ:è³¹áí³ÝÇ Ùáïáí ·»ï ¿ ÑáëáõÙ:Þ»Ë-Ô³ëáõÙÇ μ³Ý³ÏÁ Ýñ³ ÙÇçáí ³Ýó³í:ø³ç ØÇñ½³ ³Õ³Ý ¨ ø»ßÇß-ääáÉáݶáã»ó Ýñ³Ýó. §Ø»Ýù Ó»½ÝÇóÜǽ³Ï³Ñ³ñ»É »Ýù ѳ½³ñ Ódzíáñ¦:è³¹áí³ÝáõÙ Ï³Ý Ë³ÕáÕÇ ³Û·ÇÝ»ñ,Þ»Ë-ÔÔ³ëáõÙÇ μ³Ý³ÏÁ Ý»ñë Ùï³í ³ÛÝï»Õ,ø»ßÇß-ääáÉáÝ ·áã»ó Ýñ³Ý.§Ò»ñ ·ÉáõËÝ»ñÁ ëáËÇ ·ÉáõËÝ»ñ »Ý Ù»½ ѳٳñ¦:4140
 22. 22. ݳËáñ¹Ý»ñÇó ųé³Ý·»É ¿ñ ù³çáõÃÛ³Ý ·Í»ñ, ë»ñ ¹»åÇѳñ³½³ï ³½·³ÛÇÝ μ³Ý³ÑÛáõëáõÃÛáõÝÁ, ݳ¨ áõÝ»ó»É ¿·»Õ»óÇÏ »ñ·»Éáõ μݳïáõñ ßÝáñÑù ¨ ³ÛÉÝ: Üñ³ ݳËáñ¹Ý»ñÁ`å³åÇ Ñ³Ûñ ´ß³ñ ÷³ß³Ý (³Û¹ Ù³ëÇÝ ·ñ»É »Ý ³ñ¨»É³·»ïÈ»³ñ¹Á, Ê. ²μáíÛ³ÝÁ ¨ ³ÛÉÝ), å³åÁ` عáõñ ³Õ³Ý, ѳÛñÁ`ʳïÇý ³Õ³Ý, »Õ»É »Ý éáõë³Ï³Ý ÏáÕÙÝáñáßáõÙ áõÝ»óáÕ³ÝÓݳíáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù ë»ñï ϳå»ñ »Ý áõÝ»ó»É ѳۻñÇÑ»ï` ٳݳí³Ý¹ ì³ÝÇ íÇɳۻÃÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ: Ø»Íͳé³ÛáõÃÛáõÝ ¿ áõÝ»ÝáõÙ 1894-1896 ÃÃ., 1904-1905 ÃÃ. ¨1914-1918 ÃÃ. Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï, Çñѻͻɳ½áñáí μ³½áõÙ ÇÝùݳå³ßïå³Ý³Ï³Ý Ù³ñï»ñÙÕ»Éáí Ãáõñù³Ï³Ý ϳÝáݳíáñ ½áñ³ÙdzíáñáõÙÝ»ñÇ ¹»Ù:²μ¹áõÉ Ð³Ùǹ ´ ëáõÉóÝÇ Ï³½Ù³Ï»ñå³Í ½áõÉáõÙÇï³ñÇÝ»ñÇÝ Ññ³Å³ñíáõÙ ¿ §Ð³Ùǹ»¦ ½áñ³·Ý¹»ñÇϳ½Ù³Ï»ñåáõÙÇó ¨ Ïáã ¿ ³ÝáõÙ Çñ ïáÑÙ³ÏÇóÝ»ñÇÝã³ñ³ï³íáñ»É Çñ å³å»ñÇ ³í³Ý¹áõÛÃÁ: ²Ûëå»ë ëÏëíáõÙ »ÝÝñ³ ³ÝѳݷÇëï` ýǹ³Û³Ï³Ý Ñ»ñáë³óí³Í ¹ñí³·áõÙÝ»ñÁ:Âáõñù»ñÝ ³Ù»Ý ³éÇÃáí ÃßݳٳÝù, ˳ñ¹³í³ÝùÝ»ñ »ÝÝÛáõÃáõÙ ÷áùñ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ Ùdzμ³ÝáõÃÛ³Ý ¹»Ù, áñ Ù»ÍÙ³ë³Ùμ ³å³ñ¹ÛáõÝ ¿ ÉÇÝáõÙ Ç ßÝáñÑÇí æ³Ñ³Ý·Çñ ³Õ³ÛÇ:²Ýã³÷ Ñ»ï³ùñùÇñ ¨ áõß³·ñ³í ¿ ¼áñ³í³ñ ²Ý¹ñ³ÝÇÏÇ ¨æѳݷÇñ ²Õ³ÛÇ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÁ ´»ñÏÇÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ð³½³ñ³Ý·ÛáõÕáõÙ, áñÝ ³í»ÉÇ áõß ¹³éÝáõÙ ¿ ëáõñμ ÙdzëÝáõÃÛáõÝ,³í»ÉÇÝ` ¼áñ³í³ñÁ ¹³éÝáõÙ ¿ Ýñ³ ù³íáñÁ: ²é³çÇݳß˳ñѳٳñïÇ ûñ»ñÇÝ, ݳ Ùáï 500 Ñ»ÍÛ³ÉÝ»ñáíÙ³ëݳÏóáõÃÛáõÝ ¿ áõÝ»ÝáõÙ μ³½áõÙ Ù³ñï»ñÇ: гïϳå»ë`1915 Ã. гë³Ý ԳɳÛÇ áõ ¸ÇɳÝÇ Ù³ñï»ñÇ Ý³Ëûñ»ÇÝ ß³ï¿ ûųݹ³ÏáõÙ ²Ý¹ñ³ÝÇÏÇÝ ¨ ϳٳíáñ³Ï³Ý ÙÛáõëÀëï ÇñáÕáõÃÛ³Ý, ½áñ³í³ñ ²Ý¹ñ³ÝÇÏÁ »Õ»É ¿ Ýáñ Ýß³Ý-í³Í æ³Ñ³Ý·Çñ ³Õ³ÛÇ ù³íáñÁ (1904): ä³ï׳éÝ áõ ³éÇÃÁáã ÙdzÛÝ Ñ³Û ¨ »½¹Ç ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ ¹³ñ³íáñ ѳٳ·áñͳÏ-óáõÃÛáõÝÝ áõ æ³Ñ³Ý·Çñ ³Õ³ÛÇ Ýáñ Ýß³Ýí»ÉÝ ¿ÇÝ, ³ÛÉ æ³-ѳݷÇñÇ ³ñdzëÇñï áõ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹ÇÝ û·Ý»ÉÝ ¿ñ, ݳ¨³ç³Ïó»Éáõ Ù»ç ¿ñ: лﳷ³ÛáõÙ æ³Ñ³Ý·ÇñÇ ëáõñÁ ÷³ÛÉ»óμ³½áõÙ Ù³ñï»ñáõÙ, áñ-ï»Õ ѳÛÝ áõ »½¹ÇÝ ¹³ß-ݳÏó³Í å³Ûù³ñ»óÇÝÃáõñù³Ï³Ý áÑÙ³ÏÇ ¹»Ù:´³Ûó Ýñ³ ¨ »½¹Ç ϳٳ-íáñ³Ï³ÝÝ»ñÇ Ñ»ñáëáõ-ÃÛ³Ý Ã³·Ý áõ åë³ÏÁ¹³ñÓ³Ý ê³ñ¹³ñ³å³-ïÇ ¨ ´³ß-²å³ñ³ÝÇ Ñ»-ñáë³Ù³ñï»ñÁ...æ³Ñ³Ý·Çñ ²Õ³Ý ѳٳñíáõÙ ¿ »½¹Ç ÅáÕáíñ¹Ç ³ÛÝ Ñ»ñáë½³í³ÏÝ»ñÇó Ù»ÏÁ, áñÁ 19-ñ¹ ¹³ñÇ í»ñçÇÝ ¨ 20-ñ¹ ¹³ñÇëϽμÝ»ñÇÝ ÝíÇñí»ó »½¹Ç ÅáÕáíñ¹Ç ³½·³ÛÇݳ½³ï³·ñ³Ï³Ý å³Ûù³ñÇÝ` Áݹ¹»Ù úëÙ³ÝÛ³ÝϳÛëñáõÃÛ³Ý: Æñ ݳËáñ¹Ý»ñÇó ųé³Ý·»Éáí³½Ýí³½³ñÙáõÃÛáõÝ, ѳۻñÇ, ³ëáñÇÝ»ñÇ Ñ»ï ç»ñÙμ³ñ»Ï³ÙáõÃÛáõÝ, ÙÇÝ㨠Çñ ³ÝѳݷÇëï ÏÛ³ÝùÇ ³í³ñïÁÙݳó Çñ ݳËÝÛ³ó »ñ¹Ù³ÝÁ ѳí³ï³ñÇÙ: ÌÝí»É ¿ 1874 Ã.ì³ÝÇ íÇɳۻÃÇ, ´»ñÏñÇÇ ë³Ýç³ÏÇ âÇμáõËÉÇ ·ÛáõÕáõÙ,ٻͳѳñáõëï »½¹Ç ʳïÇý ³Õ³ÛÇ Ù»Í ·»ñ¹³ëï³ÝáõÙ:öáùñáõó áõÝ»ó»É ¿ ³ÝѳݷÇëï μݳíáñáõÃÛáõÝ, Çñ4342æ³Ñ³Ý·Çñ ²Õ³ ¨ ²Ý¹ñ³ÝÇÏ ½áñ³í³ñ
 23. 23. г۳ëï³ÝÇ »½¹Ç ѳٳÛÝùÇ å³Ûù³ñÇ áõ ß³ñÅٳݳé³çÝáñ¹Ý áõ é³ÑíÇñ³Ý ß³ï μ³Ý áõÝ»ñ ³ë»Éáõ ÇÝãå»ë ÇñÅáÕáíñ¹ÇÝ áõ ³ÛÝå»ë ¿É Ñ³Û ÅáÕáíñ¹ÇÝ, ѳïϳå»ë` Ýáñë»ñݹÇÝ, áñ Ù»Ýù ÙdzëÇÝ ³Ýó»É »Ýù ѳٳï»Õ å³Ûù³ñÇ÷³é³íáñ áõ Éáõë³íáñ ׳ݳå³ñÑ:ÆÝãå»ë áñ í³Û»É ¿ñ »½¹Ç ÅáÕáíñ¹ÇÝ, Ýñ³ μ³½áõÙ ½³í³Ï-Ý»ñÝ ³ñÓ³·³Ýù»óÇÝ ²½Ç½ ³ÙáÛ³ÝÇ ÏáãÇÝ ¨ áïùÇ Ï³Ý·-Ý»óÇÝ áõ å³ïñ³ëï ¿ÇÝ Ý»ïí»Éáõ Ù³ñïÇ ¹³ßï áõ û·Ý»ÉÙ³ñï³¹³ßïáõÙ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ·Ý¹³ÏáÍáõÃÛ³Ý ï³Ï ·ïÝíáÕ-Ý»ñÇÝ:ê³Ï³ÛÝ, ÇÝãå»ë áñ í³Û»É ¿ Ñ»é³ï»ë ³ÛñÇÝ, ²½Ç½ ³Ùá-Û³ÝÁ ËáñÑñ¹³Ïó»Éáí Çñ ѳٳËáÑÝ»ñÇ Ñ»ï, ѳñÙ³ñ ѳ-Ù³ñ»ó, áñ áïùÇ »É³Í ¨ û·ÝáõÃÛ³Ý å³ïñ³ëï ϳݷݳÍÙ³ñ¹Ï³Ýó áõÅÝ áõ »é³Ý¹Á å»ïù ¿ ѳٳϳñ·»É ¨ áõÕÕáñ¹»ÉÙ»Ï ÁݹѳÝáõñ Ýå³ï³ÏÇ Ñ³Ù³ñ:²Ûë ·áñÍÇ ³é³çÇÝ ù³ÛÉÝ ³ñï³Ñ³Ûïí»ó г۳ëï³ÝÇ »½-¹ÇÝ»ñÇ é³½Ù³Ï³Ý ßï³μ ëï»ÕÍÙ³Ùμ: ²½Ç½ ³ÙáÛ³ÝÁ½áñ³·Ý¹»ñÇÝ, Ùßï³å»ë å³Ñ»Éáí ÃÇÏáõÝùÁ:гïϳå»ë Ù»Í Ñéã³Ï »Ý μ»ñáõÙ 1918 Ã. Ù³ÛÇëÛ³ÝÑ»ñáë³Ù³ñï»ñÁ` Ù³ëݳÏó»Éáí ê³ñ¹³ñ³å³ïÇ, ´³ß-²å³ñ³ÝÇ Ù³ñï»ñÇÝ` ³í»ÉÇ ù³Ý 200 Ñ»ÍÛ³ÉÝ»ñáí:ê³ñ¹³ñ³å³ïÇ ×³Ï³ïáõÙ` Øáɳμ³Û³½»ï í³ÛñáõÙ, ÇëÏ´³ß-²å³ñ³ÝáõÙ` ²å³ñ³ÝÇ ¨ øÛáõÉáõç³ í³Ûñ»ñÇ Ùáï (Ýñ³Ýûųݹ³ÏáõÙ »Ý ²É³·Û³½Ç »½¹ÇÝ»ñÁ): Üñ³ íñ³ ×ÝßáÕïå³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ·áñÍáõÙ 1918 Ã. Ù³ÛÇëÇÝ` æ³ÙßÉáõ(²É³·Û³½) í³ÛñáõÙ Ãáõñù»ñÇ Ý³Ë×ÇñÁ, ÙáñÃíáõÙ »Ý ³ÝÙ»Õ»½¹ÇÝ»ñ, ÇëÏ 600-ÇÝ ·»ñÇ »Ý ï³ÝáõÙ: Üñ³Ýó ׳ϳﳷÇñÁ³é³Ûëûñ ѳÛïÝÇ ã¿: öñÏíáõÙ ¿ Ù»ÏÁ` ²ÉÇ» ø۳ɳßÁ(²Ù³ñÛ³Ý):àõÝ»ó»É ¿ 5 áñ¹Ç ¨ 1 ¹áõëïñ: ijé³Ý·Ý»ñÇó ³ÛÅ٠ϳêáõñ»Ý ³ÝáõÝáí áñ¹ÇÝ:æ³Ñ³Ý·Çñ ²Õ³Ý ٳѳó»É ¿ 1946 Ã. êí»ñ¹ÉáíëÏÇÙ³ñ½áõÙ (ºÏ³ï»ñÇÝμáõñ·), ïÇýÇó: ²ñ¹³ñ³óí»É ¿Ñ»ïÙ³Ñáõ` 1959 Ã. û·áëïáëÇ 13-ÇÝ: гÝÓÇÝë æ³Ñ³Ý·Çñ²Õ³ÛÇ ¨ ¼áñ³í³ñ ²Ý¹ñ³ÝÇÏÇ ³ÝÏ»ÕÍ Ùï»ñÙáõÃÛ³Ý, ÃáÕѳñ áõ ѳñ³ï¨ ÉÇÝÇ Ñ³Û ¨ »½¹Ç ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ ¹³ñ»ñÇËáñùÇó »ÏáÕ, ѳí»ñÅáÕ μ³ñ»Ï³ÙáõÃÛáõÝÁ:²½Ç½ ³ÙáÛ³ÝÁ ã¿ñ Ùáé³ÝáõÙ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇÝ áõ Ù»ñÅáÕáíñ¹ÇÝ á·¨áñ»É ݳ¨ ØÇñ ÆëÙ³ÛÇÉÇ ûñÇݳÏáí, áí ¹»é¨ë1918 Ãí³Ï³ÝÇÝ, êÇÝç³ñÇ É»éÝ»ñáõÙ, å³ïëå³ñ»ó í»ó ѳ-½³ñÇó ³í»ÉÇ Ãáõñù³Ï³Ý ۳óճÝÇó Ù³½³åáõñÍ Ñ³ÛÇ:²Ûë ³Ýóù»ñÁ »ñÏáõ ÅáÕáíñ¹Ç ѳí³ï³ñÙáõÃÛ³Ý, ѳٳ-·áñͳÏóáõÃÛ³Ý ¨ ÁݹѳÝáõñ ÃßݳÙáõ ¹»Ù å³Ûù³ñÇ ÙdzÛÝÙÇ ÷áùñÇÏ Ù³ëÝ ¿:4544ì³½·»Ý ëå³ñ³å»ï ²½Ç½ ³ÙáÛ³Ý
 24. 24. ݳ¨ ³Ûë ·áñÍÝ áõ å³ñï³-ϳÝáõÃÛáõÝÁ ÷³ëïáñ»Ý²½Ç½ ³ÙáÛ³ÝÝ ¿ñ ϳï³-ñáõÙ:ØdzÛÝ é³½Ù³Ï³Ý ßï³μÑÇÙÝ»ÉÝ áõ ϳ½Ù³íáñ»ÉÁ,ѳëϳݳÉÇ ¿, ã¿ÇÝ Ï³ñáÕμ³í³ñ³ñ»É å³ï»ñ³½ÙÇ,Ù³ñï³¹³ßïÇ å³Ñ³ÝçÝ»-ñÁ... ºí ³Ñ³ ²½Ç½ ³Ùá-Û³ÝÁ, áí ³ñ¹»Ý ÁÝïñí»É ¿ñг۳ëï³ÝÇ »½¹ÇÝ»ñÇ ³½-·³ÛÇÝ ÙÇáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³Ñ,ϳñ»ÉÇ ¿ ³ë»É, ÏÇë³Ã³ùáõÝ ¹ÇÙ»ó »½¹Ç ѳٳÛÝùÇÝ, ѳï-ϳå»ë Ù³ñïÇ ¹³ßï Ý»ïí»Éáõ Ù»Í Ïñ³Ïáí μéÝÏí³ÍÝ»ñÇÝ,áñ »Ã» áõÝ»Ý ½»Ýù áõ ½ÇݳÙûñù, ³ÛÝ ïñ³Ù³¹ñ»Ý ßï³μÇݨ ¹ñ³Ýù áõÕ³ñÏ»Ý Ù³ñï³¹³ßï:¸», ËáñÑñ¹³ÛÇÝ ï³ñÇÝ»ñÝ ¿ÇÝ, ѳï áõ Ï»Ýï Ù³ñ¹ÇÏ áõ-Ý»ÇÝ ½»Ýù áõ ½ÇݳÙûñù, μ³Ûó »Õ³ÍÝ ¿É, ÇÝãå»ë ³ëáõÙ »Ý,áñáßí»ó ³ñ¹Ûáõݳí»ï áõ ï»ÕÇÝ û·ï³·áñÍ»É:È³í »Ù ÑÇßáõÙ, ÉÇÝáõÙ ¿ÇÝ ¹»åù»ñ, »ñμ ²½Ç½ ³ÙáÛ³ÝÝÇÝùÁ ÇٳݳÉáí, û áõÙ Ùáï, ϳ٠áñ ÁÝï³ÝÇùáõÙ Ñݳñ³íáñ¿ ÉÇÝ»Ý ½»Ýù ϳ٠½ÇݳÙûñù, ³ÝÓ³Ùμ ·ÝáõÙ, ËݹñáõÙ, ѳ-Ùá½áõÙ ¿ñ, áñ ¹ñ³Ýù å»ïù ¿ ¹áõñë Ñ³Ý»É áõ û·ï³·áñÍ»É Ã»ã¿ ¹ñ³Ýù ¿É á±ñ ûñí³ Ñ³Ù³ñ »Ý ¨ ¿É »±ñμ å»ïù ¿ û·ï³·áñÍ-í»Ý:¸», ï³ëÝÛ³Ï ï³ñÇÝ»ñ Ù³ñ¹ÇÏ å³ï»ñ³½Ù áõ ÏéÇí ã¿ÇÝï»ë»É, í³éá¹Ç ÑáïÁ ã¿ÇÝ ½·³ó»É, ¨ »ñ¨Ç ¹³ ¿ñ å³ï׳éÝ»-Ý߳ݳÏí»ó è³½Ù³Ï³Ý ßï³μÇ Ññ³Ù³Ý³ï³ñ:ÊáñÑñ¹³Ïó»Éáí å»ï³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ, ѳïϳå»ë í³-Õ³Ù»éÇÏ ëå³ñ³å»ï ì³½·»Ý ê³ñ·ëÛ³ÝÇ Ñ»ï, ²½Ç½Â³ÙáÛ³ÝÁ ºñ¨³ÝÇ å»ï³Ï³Ý ѳٳÉë³ñ³ÝÇ ²ñ¨»É³·Çïáõ-ÃÛ³Ý ý³ÏáõÉï»ïÇ Ù³ëݳ߻ÝùáõÙ ¹ñ»ó г۳ëï³ÝÇ »½¹Ç-Ý»ñÇ é³½Ù³Ï³Ý ßï³μÇ ÑÇÙùÁ: Îáï³ÛùÇ Ù³ñ½Ç ¼áíáõÝÇ(²Ùá) ·ÛáõÕáõÙ Øß³ÏáõÛÃÇ ï³ÝÁ ëáíËá½Ç ïÝûñ»Ý سÝáõÏêÇÙáÝÛ³ÝÇ ¨ ·ÛáõÕ³å»ï ì³Ñ³Ý ²É»ùë³ÝÛ³ÝÇ ûųݹ³Ïáõ-ÃÛ³Ùμ 100-Çó ³í»ÉÇ Ñ³Ýñ³Ñ³í³ù ¿ñ ï»ÕÇ áõÝ»ó»É, áñï»Õ1000-Çó ³í»ÉÇ »½¹Ç Çñ»Ýó Ù³ëݳÏóáõÃÛáõÝÝ ¿ÇÝ μ»ñ»É:ºñ³Ëï³·ÇïáõÃÛ³Ùμ å»ïù ¿ Ýᯐ áõ Áݹ·Í»É, áñ ³Ûë ·áñ-ÍÁÝóóáõÙ Çñ»Ýó Ûáõñ³Ñ³ïáõÏ ¹»ñ³Ï³ï³ñáõÃÛáõÝÝ áõÝ»-ó³Ý ³ñ¨»É³·»ï ¶³éÝÇÏ ²ë³ïñÛ³ÝÁ, ¶áõñ·»Ý Ø»ÉÇùÛ³ÝÁ:ºñμ Ù»Í á·¨áñáõÃÛ³Ý ¨ ÝíÇñí³ÍáõÃÛ³Ý ÙÃÝáÉáñïáõÙ ¹ñ-í»ó »½¹Ç³Ï³Ý é³½Ù³Ï³Ý ßï³μÇ ÑÇÙùÁ, áñÇ Ýå³ï³ÏÝ,ÇÝãå»ë ³ñ¹»Ý ³ëí»ó, é³½Ù³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ³Ý-ÙÇç³å»ë Ù³ëݳÏó»ÉÝ ¿ñ: ²½Ç½ ³ÙáÛ³ÝÇ ³ÝÙÇç³Ï³Ý³é³ç³ñÏáõÃÛ³Ùμ ¨ ËáñÑñ¹áí ßï³μÇ å»ï ÁÝïñí»ó г۳ë-ï³ÝÇ »½¹Ç³Ï³Ý ß³ñÅÙ³Ý ³ÏïÇí, ³ãùÇ ÁÝÏÝáÕ ³Ý¹³ÙÝ»-ñÇó Ù»ÏÁ` ø³ñ³Ù ²í¹áÛ³ÝÁ, áí ³ß˳ïáõÙ ¿ñ ºñ¨³ÝÇêå³Ý¹³ñÛ³Ý ßñç³ÝÇ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝáõÙ:г۳ëï³ÝÇ »½¹ÇÝ»ñÇ é³½Ù³Ï³Ý ßï³μÇ ÑÇÙݳ¹ñáõÙÝáõ ϳ½Ù³íáñáõÙÁ »½¹Ç ѳٳÛùáõÙ Ù»Í á·¨áñí³ÍáõÃÛáõݳé³ç³óñ»óÇÝ, ¨ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ »½¹Ç ϳٳíáñ³Ï³Ý ³ñ¹»Ý·Çï»ñ áõñ ·Ý³É ¨ áõÙ ¹ÇÙ»É, áñå»ë½Ç áã ÙÇ μ³Ý ï³ñ»ñ³Û-Ýáñ»Ý áõ ³ÝϳÝáÝ ãϳï³ñí»ñ:²ÝÏ»ÕÍáõÃÛáõÝÁ å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ ³ë»É, áñ ×Çßï ¿, г۳ëï³-ÝÇ é³½Ù³Ï³Ý ßï³μÇ å»ïÁ ø³ñ³Ù ²í¹áÛ³Ý ¿ñ, ë³Ï³ÛÝ4746ø³ñ³Ù ²í¹áÛ³Ý
 25. 25. ܳ˳å³ïñ³ëïáõÃáõÝáõ û·ÝáõÃÛáõݲñ¹»Ý ³ëí»ó, áñ ²½Ç½ ³ÙáÛ³ÝÁ û·ïí»ó ÙÇ ³ÕμÛáõñÇó,áñÝ, Ç٠ѳÙá½Ù³Ùμ, ³Ù»Ý³×ÇßïÝ áõ ³Ù»Ý³û·ï³Ï³ñÝ ¿ñ.Ù»ñ Ý߳ݳíáñ ݳËÝÇÝ»ñÝ áõ Ýñ³Ýó ϳï³ñ³Í ù³ç³·áñ-ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ Ýñ³Ýó ÃáÕ³Í ³Ý·Ý³Ñ³ï»ÉÇ áõ »ñ³Ëï³·Ç-ïáõÃÛ³Ý ³ñųÝÇ ³í³Ý¹Á:» ó³íáù, û Ç áõñ³ËáõÃÛáõÝ Ù»ñ ÅáÕáíñ¹Ç, Ù»ñ å³ï-ÙáõÃÛáõÝÝ áõ ³ÝóÛ³ÉÁ Ù»ñ ÅáÕáíñ¹Ç ÑÇßáÕáõÃÛ³Ý Ù»ç Ùݳó»É»Ý ÑÇÙݳϳÝáõÙ μ³Ý³ÑÛáõëáõÃÛ³Ý ßÝáñÑÇí: ºí Ñ»Ýó μ³-ݳÑÛáõëáõÃÛ³Ý ßÝáñÑÇí Ù»ñ ³ñųÝÇ Ý³ËÝÇÝ»ñÁ ųٳݳÏÇÁÝóóùáõÙ μ³Ý³ÑÛáõëáõÃÛ³Ý Ù»ç ¨ ÅáÕáíñ¹Ç Ùï³ÍáÕáõ-ÃÛ³Ý Ù»ç Ùï³å³ÑíáõÙ ¨ Ý»ñϳ۳óíáõÙ ¿ÇÝ ³í»ÉÇ Ù»Í Ï³-ñáï³μ³ÕÓáõÃÛ³Ùμ: ¸», Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Á, áñ ¹³ñ»ñáí å»-ï³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ãÇ áõÝ»ó»É ¨ ѳɳÍí»É ¿ ³ÝÇñ³í áõ ³ÝËÇÕ×ѳñ¨³ÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó, ѳëϳݳÉÇ ¿, áñ Çñ ѳ۳óùÁ ÙÇßïѳé»É ¿ Çñ ³ÛÝ ½³í³ÏÝ»ñÇÝ, áíù»ñ ãËݳۻÉáí Çñ»Ýó áõÝ»ó-í³ÍùÝ áõ ÏÛ³ÝùÁ, ÝíÇñí»É »Ý Çñ»Ýó ÅáÕáíñ¹Ç ³½³ïáõÃ۳ݨ ·áÛ³ï¨Ù³Ý å³Ûù³ñÇÝ: лÝó ÝÙ³Ý Ù³ñ¹Ï³Ýó ßÝáñÑÇí ¿,áñ ÇÝãå»ë Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Á, ³ÛÝå»ë ¿É Ù»ñ ÝÙ³Ý ÅáÕáíáõñ¹-Ý»ñÁ, ã»Ý í»ñ³ó»É å³ïÙáõÃÛ³Ý Ã³ï»ñ³μ»ÙÇó...¶áÝ» ѳٳéáï ãí»ñÑÇß»É Ù»ñ ³ñųݳíáñ ݳËÝÇÝ»ñÇÝ,áõÙÇó ѻﳷ³ ë»ñáõݹݻñÁ á·»ßÝãí»É áõ á·¨áñí»É »Ý, ϳñ-ÍáõÙ »Ù, ×Çßï ãÇ ÉÇÝÇ, ³é³í»É ¨ë, áñ Ýñ³Ýù ²½Ç½ ³ÙáÛ³ÝÁ¨ Ù»ñ áÕç ÅáÕáíñ¹Ç ѳٳñ »Õ»É ¨ ÙÝáõÙ »Ý Ù»ñ ³½·Ç å³ï-ÙáõÃÛáõÝÁ Ï»ñïáÕÝ»ñ...²Ûëå»ë, ²½Ç½ ³ÙáÛ³ÝÁ, áñ Çñ ÁÝï³ÝÇùáõÙ, Çñ ·»ñ¹³ë-ï³ÝáõÙ áõ Ù»ñ ѳٳÛÝùáõ٠ѳïϳå»ë å³ï³Ý»ÏáõÃÛ³Ý áõñÇó Ù»ÏÁ, áñ áñáß Ù³ñ¹ÇÏ Ï³ëϳͳÙïáñ»Ý áõ ûñ³Ñ³í³-ïáõÃÛ³Ùμ ¿ÇÝ í»ñ³μ»ñíáõÙ ÝÙ³Ý Ñ³ñó»ñÇÝ:ÐÇÙ³ ¿, áñ ÙÃÝáÉáñïÝ áõ ïñ³Ù³¹ñáõÃÛáõÝÝ ³ÛÉ »Ý:гëϳݳÉÇ ¿, áñ å³ï»ñ³½Ù ·Ý³Éáõ, Ïéí»Éáõ, Ù³ñïǹ³ßï Ý»ïí»Éáõ Ù³ñ¹Ï³Ýó ÃÇíÝ ³í»ÉÇ Ù»Í ¿ñ, ù³Ý û Ó»é-ùÇ ï³Ï »Õ³Í §å³å»Ý³Ï³Ý¦ ½ÇݳÝáóÁ: ºí ¹³ §ëïÇå»ó¦²½Ç½ ³ÙáÛ³ÝÇÝ áõ Çñ ÁÝÏ»ñÝ»ñÇÝ, áñ Ïáãáí áõ Ëݹñ³Ýùáí¹ÇÙ»Ý Çß˳ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, áñå»ë½Ç »½¹Ç ϳٳíáñ³Ï³Ý-Ý»ñÁ μ³í³ñ³ñí»Ý ½»Ýùáí áõ ½ÇݳÙûñùáí:¼»ÝùÇ áõ ½ÇݳÙûñùÇ Ñ³ÛóÛÃáõÙÝ áõ û·ï³·áñÍáõÙÁ ϳ-ï³ñíáõÙ ¿ÇÝ ²½Ç½ ³ÙáÛ³ÝÇ ·É˳íáñáõÃÛ³Ùμ áõ ѳٳ-ϳñ·áõÙáí: ²Ûá, ݳ ÇÝãå»ë Çß˳ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ³ÛÝå»ë ¿É³ñó³ËÛ³Ý ß³ñÅÙ³Ý ³é³çÝáñ¹Ý»ñÇ Ñ³ïϳå»ë ì³½·»Ýê³ñ·ëÛ³ÝÇ ¨ ¹³ßï³ÛÇÝ Ññ³Ù³Ý³ï³ñÝ»ñÇ Ùáï Ù»Í íëï³-ÑáõÃÛáõÝ áõ ѳñ·³Ýù áõÝ»ñ, ù³ÝÇ áñ Çñ ·áñÍáí áõ ϳï³ñ³-Íáí ¿ñ ¹³ í³ëï³Ï»É:ÆÝãå»ë ³ëáõÙ »Ý, å³ï»ñ³½ÙÝ ³ñ¹»Ý ÙïÝáõÙ ¿ñ Çñ ÉÇÇ-ñ³í Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Ù»ç ¨ ϳñÇù ϳñ, áñ áã ÙdzÛÝ Ù³ñ¹Ï³-ÛÇÝ, ³Ûɨ ÝÛáõÃ³Ï³Ý é»ëáõñëÝ»ñÝ û·ï³·áñÍí»Ý 鳽ٳ׳-ϳïÇ Ñ³Ù³ñ:4948
 26. 26. ¸³íñ»ßÇ Ñáñ, ù³ç³·áñÍáõÃÛáõÝÇó, ë³Ï³ÛÝ Ñ»ï³·³ÛáõÙíÇñ³íáñ»É ¿ Ýñ³Ý` Ýß»Éáí, áñ ݳ »½¹Ç ¿:²Ûá, ²½Ç½ ³ÙáÛ³ÝÁ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇÝ ¹³ëïdzñ³ÏáõÙ¿ñ áã ÙdzÛÝ ¸³íñ»ß» ²í¹ÇÇ, ³Ûɨ Ù»ñ ÙÛáõë Ñ»ñáëÝ»ñÇ ù³-ç³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñáí áõ ûñÇݳÏáí:гçáñ¹ Ñ»ñáëÁ, áñÇÝ Ý³ ß³ï ¿ñ ÑÇß³ï³ÏáõÙ, гٻ Þ³-ñáÝ ¿ñ, áñÇ Å³é³Ý·Ý»ñÇÝ ïÕ³ÛÇÝ` ê³ÛǹáÛÇÝ, Ãáé`¸³ËÇÉÇÝ, Ãáé` ²ÉÇÇÝ, ²½Ç½ ³ÙáÛ³ÝÝ ÇÝùÁ ³Ûó»É»É ¿ñ¹»é¨ë ³ÝóÛ³É ¹³ñÇ ÛáóݳëáõÝ³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ, »ñμ»Õ»É ¿ñ Æñ³ùáõÙ:гٻ Þ³ñáÝ, áí ÇÝãå»ë ³ëí»ó, ³åñ»É áõ ·áñÍ»É ¿ Æñ³-ùáõÙ, ÍÝí»É áõ ³åñ»É ¿ 19-ñ¹ ¨ 20-ñ¹ ¹³ñ»ñáõÙ:Àëï ï»Õ»ÏáõÃÛ³Ý, 20-ñ¹ ¹³ñÇ ëϽμÝ»ñÇÝ, »ñμ 600ÁÝï³ÝÇù Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç ÙÇ ëïí³ñ Ù³ë Ù³½³åáõñÍ »Õ³íÃáõñù³Ï³Ý ۳óճÝÇó, Çñ÷ñÏáõÃÛáõÝÁ ·ï³í Æñ³ùÇ »½-¹Ç³μÝ³Ï í³Ûñ»ñáõÙ ³Û¹ ų-Ù³Ý³Ï »½¹ÇÝ»ñÝ Çñ»Ýó ³é³ç-Ýáñ¹Ý»ñ` ØÇñ ÆëÙ³ÛÇÉÇ ¨ гٻ޳ñáÛÇ ·É˳íáñáõÃÛ³Ùμ ϳ½-ٳϻñå»óÇÝ Ñ³Û»ñÇ ï»Õ³íáñ-Ù³Ý áõ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý, ÇÝãáõã¿` ݳ¨ ÷ñÏáõÃÛ³Ý ÙÇ Ù»Í ·áñ-ÍáÕáõÃÛáõÝ:1915-1918 Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇ ³ÛëÇñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Å³Ù³-Ý³Ï Ù»Í ¨ ³Ý·Ý³Ñ³ï»ÉÇ ·áñÍ¿ ϳï³ñ»É гٻ Þ³ñáÝ:»ñÇï³ë³ñ¹áõÃÛ³Ý ï³ñÇÝ»ñÇÝ ß³ï ¿ñ Éë»É Ù»ñ Ñ»ñáë ݳË-ÝÇÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ, ó³ÝϳÝáõÙ ¿ñ ¨ ÑÇÙ³ ¿É Ó·ïáõÙ ¿, áñ Ýñ³ÝùÙÝ³Ý Ý³¨ Ý»ñϳ ¨ ѻﳷ³ ë»ñáõݹݻñÇ ÑÇßáÕáõÃÛ³Ý Ù»ç,ã¿ áñ ãÇ Ï³ñ»ÉÇ Ùáé³Ý³É Ù»ñ ³ÝóÛ³ÉÁ, ³ÛÝ ¿É ÙÇ ÅáÕáíñ¹Ç,ÙÇ ³½·Ç, ¹³ñ»ñáí ½áõñÏ »Ý »Õ»É ·Çñ áõ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÇó áõûμÛ»ÏïÇí ·ñ³íáñ ³ÕμÛáõñÝ»ñÇó, »Ã», ÇѳñÏ», ³Û¹åÇëÇùÏ³Ý ¨ å³Ñå³Ýí»É »Ý Ù»ñ ѳñ¨³Ý ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ Ùáï:ÜÙ³Ý Ñ»ñáëÝ»ñÇó ¿ ¸³íñ»ß» ²í¹ÇÝ: àñáß ³ÕμÛáõñÝ»ñ³ëáõÙ »Ý, áñ ݳ ³åñ»É ¨ ·áñÍ»É ¿ 19-ñ¹ ¹³ñáõÙ: Àëï ³í³Ý-¹áõÃÛ³Ý, ¸³íñ»ß» ²í¹ÇÝ Ý߳ݳíáñ ·»ñ¹³ëï³ÝÇ ¨ ÁÝï³-ÝÇùÇ ½³í³Ï ¿ »Õ»É: ÆѳñÏ» ¸³íñ»ß» ²í¹ÇÝ Ù»ñ ÅáÕáíñ¹ÇÑÇßáÕáõÃÛ³Ý Ù»ç, ÇÝãå»ë ß³ï»ñÇ ¹»åùáõÙ, Ùݳó»É ¿ μ³-ݳÑÛáõëáõÃÛ³Ý, ѳïϳå»ë` »ñ·»ñÇ Ù»ç: ¸³íñ»ß» ²í¹ÇÇÙ³ëÇÝ Ï³Ý μ³½áõÙ »ñ·»ñ áõ å³ïÙáõÃÛáõÝÝ»ñ: ܳ Ù»ñ Åá-Õáíñ¹Ç ÑÇßáÕáõÃÛ³Ý Ù»ç Ùݳ-ó»É ¿ Çñ ù³çáõÃÛ³Ùμ áõ ³½Ýíáõ-ÃÛ³Ùμ:²ëí»ó, ÇѳñÏ», áñ ¸³íñ»ß»²í¹ÇÇ Ñ»ñáëáõÃÛ³Ý áõ ù³ç³-·áñÍáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ÑÛáõëí»É áõëï»ÕÍí»É »Ý μ³½Ù³ÃÇí »ñ·»ñ,μ³Ûó »ñ¨Ç ùã»ñÁ ·Çï»Ý, áñ »ñ-·»ñÇó ÙÇ ù³ÝÇëáõÙ »ñ·íáõÙ ¿Ý³¨ ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, áñ ¸³íñ»ßÇѳÛñÁ` ²í¹ÇÝ, ËáñÑáõñ¹ ¿ ïí»Éáñ¹áõÝ, áñ ãíëï³Ñ»É ùáõñ¹Â³ÙÁñ ÷³ß³ÛÇÝ, áí ¹»é ų-ٳݳÏÇÝ û·ïí»É ¿ ²í¹ÇÇ`5150¸³íñ»ß» ²í¹Çгٻ Þ³ñá
 27. 27. ÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ...гçáñ¹ ÑÇß³ï³ÏÙ³Ý ³ñųÝÇ ³½·³ÛÇÝ Ñ»ñáëÁ ²ÉÇ μ³-·» ÙÇñ» Þ»Ë³Ý ¿:²ÝáõÝÝ ÇÝùÝÇÝ ÑáõßáõÙ ¿, áñ ²ÉÇ μ»·Á »Õ»É ¿ ѳٳÛÝ ³ß-˳ñÑÇ »½¹ÇÝ»ñÇ ³ß˳ñÑÇÏ áõ Ñá·¨áñ ³é³çÝáñ¹Á:²ÉÇ μ»·Á Ù»ñ ÅáÕáíñ¹Ç ÑÇßáÕáõÃÛ³Ý Ù»ç Ùݳó»É ¿ áã ³ÛÝ-ù³Ý, áñ »Õ»É ¿ Ù»ñ ÅáÕáíñ¹Ç Ñá·¨áñ áõ ³ß˳ñÑÇÏ ³é³ç-Ýáñ¹, áñù³Ý áñ Çñ ³½·³ÝíÇñáõÃÛ³Ùμ áõ ѳÛñ»Ý³ëÇñáõ-ÃÛ³Ùμ:20-ñ¹ ¹³ñÇ ëϽμáõÙ ûëÙ³ÝÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÁ ³é³-ç³ñÏáõÙ »Ý ØÇñ ²ÉÇ ´»·ÇÝ, áñ ݳ »ÝóñÏíÇ Çñ»Ýó, Çñ Åá-Õáíñ¹áí Ùáé³Ý³ Þ³ñý³¹ÇÝÇ ÏñáÝÁ, »½¹Ç³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, ¨ÁݹáõÝ»Ý Ù³ÑÙ»¹³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ...´³Ûó ÇÝãå»ë, áñ ѳñÇñ ¿ »½¹Ç Ñá·¨áñ ¨ ³ß˳ñÑÇÏ ³é³ç-Ýáñ¹ÇÝ, ݳ Ù»ñÅáõÙ ¿ Ãáõñù»ñÇ áõ ùñ¹»ñÇ ÙdzëÝ³Ï³Ý ³é³-ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ áõ å³Ñ³ÝçÁ, å³Ûù³ñÇ ¿ ï³ÝáõÙ Çñ Ñݳ·áõÛÝÅáÕáíñ¹ÇÝ, ë³Ï³ÛÝ áõÅ»ñÇ ³Ýѳí³ë³ñáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙëå³ÝíáõÙ ¿ Ãáõñù»ñÇ áõ ùñ¹»ñÇ Ó»éùáí áõ ϳËíáõÙ Óáñ»ñÇóÙ»ÏÇ Í³éÇÝ...ÒáñÁ, áñï»Õ Çñ»Ýó Ù³ÑϳݳóáõÝ »Ý ÏÝù»É ѳñÛáõñ³íáñ»½¹ÇÝ»ñ` ²ÉÇ μ»·Ç ·É˳í³ñáõÃÛ³Ùμ, ¨ ÏáãíáõÙ ¿ ²ÉÇ μ»·ÇÓáñ:ÒáñÁ áã ÙdzÛÝ ßñç³Ï³ μݳϳí³Ûñ»ñÇ »½¹ÇÝ»ñÇ, ³ÛɨáÕç ³ß˳ñÑÇ »½¹ÇÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ¹³ñÓ»É ¿ ÝíÇñ³Ï³Ý í³Ûñ,ϳñ»ÉÇ ¿ ³ë»É` áõËï³ï»ÕÇ:²½Ç½ ³ÙáÛ³ÝÁ ÙÇßï ³ëáõÙ ¿ñ áõ ³ëáõÙ ¿, áñ ÝÙ³Ý Ñ»-ñáëÝ»ñÇ áõ ³ÝÙ³Ñ ³ÝÓ³Ýó ßÝáñÑÇí ¿, áñ ·áÛ³ï¨»É ¿ Ù»ñ Åá-Õáíáõñ¹Á, áñÁ å³Ûù³ñáõÙ ¿ñ áã ÙdzÛÝ Çñ ýǽÇÏ³Ï³Ý ·áÛáõ-²½Ç½ ³ÙáÛ³ÝÁ ÙÇÝ㨠ÑÇÙ³ ¿É å³ïÙáõÙ ¿, áñ »ñμ Æñ³-ùáõ٠ѳݹÇå»É ¿ гÙá Þ³ñáÛÇ ½³í³ÏÝ»ñÇÝ áõ ųé³Ý·Ý»-ñÇÝ, Ýñ³ÝóÇó ³í»ÉÇÝ ¿ ÇÙ³ó»É Ù»ñ ³ÛÝ ³½·³ÛÇÝ Ñ»ñáëÇÙ³ëÇÝ, áí íï³Ý·»Éáí Çñ ÏÛ³ÝùÁ, å³Ûù³ñ»ó áõ ½áÑí»ó ѳ-ÝáõÝ Ñ³Û ¨ »½¹Ç ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ μ³ñ»Ï³ÙáõÃÛ³Ý ¨ Ñ³Û Åá-Õáíñ¹Ç ÙÇ ëïí³ñ ѳïí³ÍÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý áõ ÷ñÏáõÃÛ³Ý:²ÝÑñ³Å»ßï ¿ ³Ýå³ÛÙ³Ý Ýß»É, áñ гٻ Þ³ñáÛÇ ÷³éùݳÛÝù³Ý ¿ ï³ñ³Íí³Í »Õ»É, áñ ³ÛÝ Ñ³ë»É ¿ ÝáõÛÝÇëÏ Ý³ËÏÇÝÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ØÇáõÃÛ³Ý »½¹ÇÝ»ñÇÝ, áíù»ñ ï³ëݳÙÛ³ÏÝ»ñß³ñáõÝ³Ï Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ ãáõÝ»ÇÝ Çñ»Ýó μÝûññ³ÝÇó ï»-Õ»ÏáõÃÛáõÝ ëï³Ý³Éáõ:²½Ç½ ³ÙáÛ³ÝÝ áõ Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Á Ù»Í ëÇñáí áõ »ñ³Ë-ï³·ÇïáõÃÛ³Ùμ »Ý ÑÇßáõÙ Ø×áÛ» Þ»Ë-Æë³»ÇÝ: âÝ³Û³Í Ø×á-Û» Þ»Ë-Æë³Û»Ç Ù³ëÇÝ, »ñμ ËáëíáõÙ ¿ ʳã³ïáõñ ²μáíÛ³Ýǧº½¹ÇÝ»ñ¦ ÙÇ Ñ³ïí³ÍÇ Ù³-ëÇÝ, ³ñ¹»Ý ³ëí»ó, μ³Ûó³í»Éáñ¹ ã¿ Ýß»É, áñ Ø×áÛ»Þ»Ë-Æë³»Ý, Çëϳå»ë Ù»ñÅáÕáíñ¹Ç ³Ù»Ý³ëÇñí³Í áõ³Ù»Ý³Ñéã³Ï³íáñ ù³ç»ñÇóÙ»ÏÝ ¿, áõÙ Ù³ëÇÝ Ï³Ý μ³½-Ù³ÃÇí »ñ·»ñ áõ å³ïÙáõ-ÃÛáõÝÝ»ñ:Ø×áÛ» Þ»Ë-Æë³»Û»Ý Çëϳ-å»ë áñ Ñ»ñáë áõ ³Ýí³Ë ¿»Õ»É, áí å³Ûù³ñ»É ¿ Çñ Åá-Õáíñ¹Ç ³½³ïáõÃÛ³Ý áõ ³ÝϳËáõÃÛ³Ý áõ ³Ýíï³Ý·áõ-5352Ø×áÛ» Þ»Ë-Æë³»

×