ქართული ენა და

1,367 views

Published on

დიანა ჯოჯუა, ქ.რუსთავის #26 საჯარო სკოლა

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ქართული ენა და

 1. 1. მასწავლებელი დიანა ჯოჯუა I კლასი 2011–2012ს/წ
 2. 2. A – ფაზა სიმღერით’’ცხრათვალა მზე’’; 2.განწყობის გამოხატვა “სმაილებით” 3.გონებრივი იერიშის მეთოდი 1.განწყობის შექმნა
 3. 3. B ფაზა მოსწავლეებს ნაწილ-ნაწილ ვაკითხებ წინა დღის მასალას სახელმძღვანელოში, ასო-ბგერა “ჩ”. ამის შემდეგ შესწავლილი ასო-ბგერებისაგან შედგენილი მაქვს სიტყვები და მოსწავლეებმა ისე უნდა დაალაგონ, რომ მიიღონ წინადადება. დანართი 1.
 4. 4.  გავიხსენებთ რა არის არსებითი სახელი, მისი კითხვები ; ასახელებენ: ვინ? რა? განმარტავენ თითოეულს. დანართი 2.
 5. 5. • შესვენება• ტყეში გასეირნება•• „შემოდგომის სლაიდი“.
 6. 6. Semodgoma oqrosferi Bbaraqiani Mmxiaruli Mmravalferovani
 7. 7. mSvenieri
 8. 8. dRem iklo , Ramemimata
 9. 9. Ggrila, gayviTlda tye-veli
 10. 10. Camosdis xeebs foToli
 11. 11. Yyviris bu , Ramis mTeveli. ..
 12. 12. baraqiani
 13. 13. “მშიშრა თაგვი “ წინასწარ შედგენილი მაქვს პატარა ტექსტი , სადაც სიტყვებში გამოტოვებულია ასო- ბგერები. •დანართი 3
 14. 14. erT soroSi Tagvia. Tagunas moSivda . gareTgamovida, xeze avida da gaiar-gamoiara. man xezesasusnavs miagno, magram xmauri moesma,SeeSinda da isev ukan SeZvra. Cveni Taguna mSieridarCa.
 15. 15. •TvalsaCinoeba „ანბანის სახლი“ •, ist-is daxmarebiT ვაჩვენებ თამაშს•. danarTi 4
 16. 16. 11
 17. 17. ჯგუფური თამაში დანართი 5.
 18. 18. daalageT sityvebi maTSi SemavaliasoTa raodenobis zrdadobis mixedviT.
 19. 19. dakarguli xmovnebix i d iS i n d i d r o S a
 20. 20. C ფაზამეთოდი “ ხუთი თითი “;რა ვიცოდი! რა ვისწავლე! ღა მომეწონა!საშინაო დავალება- გამოწერონ ახალი ასო-ბგერა “დ”.

×