Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bảng 2

116 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Bảng 2

  1. 1. Bảng 2.2. Số lượng và cơ cấu lao động của Khách sạn Sentosa năm 2012STTNam ĐH CĐ TC A B C1 Ban giám đốc 2 1 1 45 2 - - - - 22 Bộ phận lễ tân 2 - 2 23 1 1 - - 1 13 Bộ phận buồng 9 1 8 26 - 7 2 2 4 34Bộ phận kinhdoanh - thị trường1 - 1 30 1 - - - - 15Bộ phận tàichính- kế toán1 - 1 40 - 1 - - 1 -6 Bộ phận massage 7 - 7 22 - 2 5 5 2 -7Bộ phận kỹ thuật,bảo vệ3 3 - 25 - 3 - 2 1 -8 Tổng số lao động 25 5 20 4 14 7 9 9 7

×