Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

02 productivity rating of project

1,063 views

Published on

Productivity Rating

Published in: Engineering
 • Be the first to comment

02 productivity rating of project

 1. 1. Productivity Rating of Project Site การประเมินค่าอัตรผลผลิตของหน่วยงาน 04
 2. 2. การปรับปรุงผลผลิตงาน ผลิตผล ปัจจัยการผลิต การวิเคราะห์และการ จัดการด้านผลผลิตงาน การปรับปรุงผลผลิตงาน
 3. 3. สิ่งบ่งชี้หน่วยงานที่ต้องปรับปรุงผลผลิตงาน การประชุมอย่างเป็ นทางการที่หน้างาน หน่วยงานที่ต้องการปรับผลผลิต การตรวจสอบสภาพการ ทางานที่หน้างาน ระบบรายงาน Cost Progress Risks
 4. 4. สิ่งบ่งชี้หน่วยงานที่ต้องปรับปรุงผลผลิตงาน ระบบรายงานในกระบวนการควบคุมโครงการ (Project Control Report)
 5. 5. สิ่งบ่งชี้หน่วยงานที่ต้องปรับปรุงผลผลิตงาน ระบบรายงานในกระบวนการควบคุมโครงการ (Project Control Report)
 6. 6. สิ่งบ่งชี้หน่วยงานที่ต้องปรับปรุงผลผลิตงาน ระบบรายงานในกระบวนการควบคุมโครงการ (Project Control Report) • ACWP • BCWP • BCWS ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ ผลงาน • ผลงานที่ทาได้ Earned Value Analysis • การวิเคราะห์ความเบี่ยงเบน • ต้นเหตุของปัญหา • รายงานการใช้ทรัพยากร • รายงานอื่นๆ รายงาน กระบวนการวิเคราะห์ผลงานที่ทาได้ หรือ Earned Value Analysis
 7. 7. สิ่งบ่งชี้หน่วยงานที่ต้องปรับปรุงผลผลิตงาน ระบบรายงานในกระบวนการควบคุมโครงการ (Project Control Report) กราฟเปรียบเทียบระหว่างแผนงานและงานที่ทาได้จริง
 8. 8. สิ่งบ่งชี้หน่วยงานที่ต้องปรับปรุงผลผลิตงาน ระบบรายงานในกระบวนการควบคุมโครงการ (Project Control Report) กิจกรรม % แล้วเสร็จ BAC BCWP ACWP A 100 2,000 2,000 2,400 B 50 1,500 750 800 C 0 1,000 0 0 รวม 4,500 2,750 3,200 ตัวอย่างการคานวณค่า EAC
 9. 9. ทฤษฎีสถิติในการสุ่มตัวอย่างกิจกรรม The Statistical Theory for Activity Sampling ในการเก็บตัวอย่างที่จะให้ผลถูกต้อง เริ่มมาจากคุณสมบัติของตัวอย่างก่อน ได้แก่ ตัวอย่างแต่ละตัวอย่างต้องเป็ นอิสระต่อกัน ทุกๆตัวอย่าง มีโอกาสถูกเลือกเท่าๆกัน คุณสมบัติของแต่ละตัวอย่าง คงที่
 10. 10. วิธีประเมินค่าอัตราผลผลิตโดยการสุ่มตัวอย่าง Productivity Rating by Activity Sampling การประเมินหน้างาน (Field Rating) การประเมินค่าอัตราผลผลิต (Productivity Rating) การประเมินแบบ 5 นาที (5 Minute Rating)
 11. 11. วิธีประเมินค่าอัตราผลผลิตโดยการสุ่มตัวอย่าง Productivity Rating by Activity Sampling การประเมินหน้างาน (Field Rating)
 12. 12. วิธีประเมินค่าอัตราผลผลิตโดยการสุ่มตัวอย่าง Productivity Rating by Activity Sampling ลักษณะของการทางานและไม่ทางาน (Oglesby et al., 1989:175) ช่างหรือคนงานที่อยู่ในลักษณะ “ทางาน” 1. ยกหรือย้ายวัสดุอุปกรณ์ 2. ร่วมทางานกับชิ้นงาน ได้แก่ - วัด วางผัง อ่านแบบ กรอกแบบฟอร์ม เขียนใบสั่ง สั่งงาน - ถือปลายเทปวัด, ช่วยจับบันได - ควบคุมเครื่องจักร 3. ปรึกษาหารือในเรื่องงาน ช่างหรือคนงานที่อยู่ในลักษณะ “ไม่ทางาน” 1. รอคอยงานอื่นให้เสร็จ เช่น รอขุดดินใส่รถเข็น รอเครนยก 2. พูดคุยเล่นขณะไม่ทางาน 3. ควบคุมเครื่องจักรที่ไม่จาเป็ น เช่น ยืนดูตู้เชื่อมไฟฟ้ า 4. เดินไปมามือเปล่า 5. นั่งเล่น
 13. 13. วิธีประเมินค่าอัตราผลผลิตโดยการสุ่มตัวอย่าง Productivity Rating by Activity Sampling 1. แนวทางการประเมินหน้างาน - จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ เครื่องนับ - การเก็บข้อมูลควรครอบคลุมอย่างน้อยร้อยละ 75 ของจานวนช่าง - ผู้เก็บข้อมูลควรทาหน้าที่อย่างต่อเนื่องและเต็มเวลาเพื่อผลงานที่ดี - การตัดสินใจว่า “ทางาน” หรือ “ไม่ทางาน” ต้องทาทันทีที่เห็น - การประเมินควรทาโดยเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ที่แท้จริงและทาตามขั้นตอน - ช่วงเวลาการเก็บข้อมูลควรหลีกเลี่ยงช่วงครึ่งชั่วโมงหลังเริ่มงาน หรือ บ่าย หรือครึ่ง ชั่วโมงก่อนเลิกงาน - นาผลที่ได้มาคานวณค่าประเมินหน้างาน 2. วิเคราะห์ในการประเมินหน้างาน
 14. 14. “โครงการ พรหมพาราไดซ์ เชียงใหม่ไนซ์บาซาร์” ถนนท่าแพ ซอย 1 ตาบลช้างคลาน อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 15. 15. “โครงการ พรหมพาราไดซ์ เชียงใหม่ไนซ์บาซาร์” ถนนท่าแพ ซอย 1 ตาบลช้างคลาน อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดข้อมูลเบื้องต้นโครงการ ชื่อโครงการ : “โครงการ พรหมพาราไดซ์ เชียงใหม่ไนซ์บาซาร์” ที่ตั้งโครงการ : ถนนท่าแพ ซอย 1 ตาบลช้างคลาน อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ลักษณะโครงการ : อาคารชุดพักอาศัย สูง 3 ชั้น จานวน 2 อาคาร เจ้าของโครงการ : บริษัท พรหมประธาน เชียงใหม่ จากัด ผู้รับเหมาก่อสร้าง : บริษัท เชียงใหม่ เค คอนสตรัคชั่น จากัด วันที่เก็บข้อมูล : วันที่ 23 กรกฎาคม 2550 จานวนคนงานทั้งหมด : 20 คน จานวนคนงานที่เก็บข้อมูล : 75% (15 คน)
 16. 16. ตัวอย่างคนงานที่ทางาน
 17. 17. ตัวอย่างคนงานที่ไม่ทางาน
 18. 18. ตัวอย่างการคานวณ • จานวนคนงานทั้งหมด = 20 คน • 75% ของคนงาน = 20*0.75 = 15 คน • จานวนรอบที่ต้องสังเกต = 384/15 = 26 รอบ • จานวนครั้งที่ต้องสังเกต = 26 * 15 = 384 รอบ
 19. 19. ตารางเก็บข้อมูลการทางานของคนงานก่อสร้าง ลาดับที่ ชื่อ - สกุล จานวนครั้ง ที่ทางาน จานวนครั้งที่ไม่ ทางาน หมายเหตุ 1. นายคา กันทะวัง 24 2 2. นายใหม่ คงดี 22 4 3. นายทา ใจไว 24 2 4. นายแก้ว อินต๊ะ 25 1 5. นางคามา อินต๊ะ 19 7
 20. 20. ตารางเก็บข้อมูลการทางานของคนงานก่อสร้าง ลาดับที่ ชื่อ - สกุล จานวนครั้ง ที่ทางาน จานวนครั้งที่ไม่ ทางาน หมายเหตุ 6. นายบุญมี แก้วมา 24 2 7. นายนัย คาสอน 23 3 8. นายสุริยา แสนแก้ว 23 3 9. นายแดน รักดี 22 4 10. นางจันทร์สม รักดี 21 5
 21. 21. ตารางเก็บข้อมูลการทางานของคนงานก่อสร้าง ลาดับที่ ชื่อ - สกุล จานวนครั้ง ที่ทางาน จานวนครั้งที่ไม่ ทางาน หมายเหตุ 11. นายสุภาพ ใจมั่นคง 24 2 12. นางดี ใจมั่นคง 21 5 13. นายณรงค์ อินวัง 23 3 14. นางสายใจ อินวัง 21 5 15. นางสีดา กันทะวัง 18 8 รวม 334 50
 22. 22. ตัวอย่างการคานวณ • จานวนคนงานทั้งหมด = 20 คน • 75% ของคนงาน = 20*0.75 = 15 คน • จานวนรอบที่ต้องสังเกต = 384/15 = 26 รอบ • จานวนครั้งที่ต้องสังเกต = 26 * 15 = 384 รอบ • จานวนครั้งที่ทางาน = 334 ครั้ง • จานวนครั้งที่ไม่ทางาน = 50 ครั้ง Field rating = (334/100) / (26*15) = 86.97 %
 23. 23. วิธีประเมินค่าอัตราผลผลิตโดยการสุ่มตัวอย่าง Productivity Rating by Activity Sampling การประเมินค่าอัตราผลผลิต (Productivity Rating)
 24. 24. วิธีประเมินค่าอัตราผลผลิตโดยการสุ่มตัวอย่าง Productivity Rating by Activity Sampling การประเมินค่าอัตรผลผลิตที่หน้างาน แต่ละประเภทมีรายละเอียดดังนี้ 1. งานได้ประสิทธิผล (Effective Work) เป็นการทางานที่ก่อให้เกิดผลงานนั้นๆ โดยตรง 2. งานสนับสนุนที่จาเป็ น (Essential Contributory Work) การทางานในลักษณะนี้ จะไม่ได้ก่อให้เกิดผลงานโดยตรง แต่จาเป็นต้องทาเพื่อสนับสนุนให้งานที่ได้ ประสิทธิผลข้างต้นดาเนินไปจนเสร็จได้ 3. งานไร้ประสิทธิผล (Ineffective Work) งานที่ไม่ได้ให้ผลงานใดๆ รวมถึงงานที่ทาแล้วให้ผลสูญเปล่าด้วย เช่น การรอคอย การแก้ไขทาใหม่
 25. 25. วิธีประเมินค่าอัตราผลผลิตโดยการสุ่มตัวอย่าง Productivity Rating by Activity Sampling ประเภทงาน กิจกรรมในงานติดตั้งไม้แบบ งานได้ประสิทธิผล (Effective Work) ติดตั้งไม้แบบ งานสนับสนุนที่จาเป็ น (Essential Contributory Work) รื้อไม้แบบ ทาความสะอาด ขนย้ายไม้แบบ งานไร้ประสิทธิผล (Ineffective Work) เวลารอคอย
 26. 26. ตัวอย่างงานได้ประสิทธิภาพ
 27. 27. ตัวอย่างงานสนับสนุนที่จาเป็ น
 28. 28. ตัวอย่างงานไร้ประสิทธิผล
 29. 29. ตารางเก็บข้อมูลการทางานของคนงานก่อสร้าง ลาดับที่ ชื่อ - สกุล งานได้ ประสิทธิผล งานสนับสนุนที่ จาเป็ น งานไร้ประสิทธิผล 1. นายคา กันทะวัง 19 3 4 2. นายใหม่ คงดี 18 6 2 3. นายทา ใจไว 19 4 3 4. นายแก้ว อินต๊ะ 16 6 4 5. นางคามา อินต๊ะ 12 5 9 6. นายบุญมี แก้วมา 13 8 5
 30. 30. ตารางเก็บข้อมูลการทางานของคนงานก่อสร้าง ลาดับที่ ชื่อ - สกุล งานได้ ประสิทธิผล งานสนับสนุนที่ จาเป็ น งานไร้ประสิทธิผล 7. นายนัย คาสอน 15 8 3 8. นายสุริยา แสนแก้ว 16 8 2 9. นายแดน รักดี 17 6 3 10. นางจันทร์สม รักดี 12 2 12 11. นายสุภาพ ใจมั่นคง 16 9 1 12. นางดี ใจมั่นคง 12 5 9
 31. 31. ตารางเก็บข้อมูลการทางานของคนงานก่อสร้าง ลาดับที่ ชื่อ - สกุล งานได้ ประสิทธิผล งานสนับสนุนที่ จาเป็ น งานไร้ประสิทธิผล 13. นายณรงค์ อินวัง 15 9 2 14. นางสายใจ อินวัง 13 3 10 15. นางสีดา กันทะวัง 10 4 12 รวม 223 87 74 รวมทั้งหมด (384) % 58% 22% 20%
 32. 32. ตัวอย่างการคานวณ • จานวนคนงานทั้งหมด = 20 คน • 75% ของคนงาน = 20*0.75 = 15 คน • จานวนรอบที่ต้องสังเกต = 384/15 = 26 รอบ • จานวนครั้งที่ต้องสังเกต = 26 * 15 = 384 รอบ จานวนครั้งที่งานได้ประสิทธิผล 223 ครั้ง จานวนครั้งที่งานสนับสนุนที่จาเป็ น 87 ครั้ง จานวนครั้งที่งานไร้ประสิทธิผล 74 ครั้ง
 33. 33. ตัวอย่างการคานวณ (ต่อ) สัดส่วนการใช้คน (ไม่รวมงานสนับสนุน) (223/384)*100 = 58.00 % สัดส่วนการใช้คน (รวมงานสนับสนุนบางส่วน) ((223/384)+0.25*(87/384))*100 = 63.00 %
 34. 34. ปัญหาที่พบจากการจัดทา Field Rating • คนงานนั่งคุยกัน • คนงานนั่งพัก • คนงานรองาน • คนงานรอวัสดุและอุปกรณ์สาหรับทางาน • ไม่มีหัวหน้าคอยตรวจสอบการทางานของคนงาน • งานบางงานที่ทาใช้คนเยอะเกินไป ทาให้บางงานที่ทามีคนที่ไม่ต้อง ทางาน
 35. 35. วิธีประเมินค่าอัตราผลผลิตโดยการสุ่มตัวอย่าง Productivity Rating by Activity Sampling การประเมินแบบ 5 นาที (5 Minute Rating)
 36. 36. วิธีประเมินค่าอัตราผลผลิตโดยการสุ่มตัวอย่าง Productivity Rating by Activity Sampling ผลของการประเมินแบบ 5 นาที ได้แก่ 1. สัดส่วนปริมาณเวลารอคอยหรือเวลาไร้ประสิทธิผลเทียบกับเวลาทั้งหมด 2. เป็นการวัดประสิทธิผลของทีมงาน 3. ใช้แทนการประเมินตามวิธีที่ละเอียด ซึ่งต้องใช้เวลาและทรัพยากรในการทามากกว่า
 37. 37. วิธีประเมินค่าอัตราผลผลิตโดยการสุ่มตัวอย่าง Productivity Rating by Activity Sampling รายงานผลิตผลแบบ 5 นาที โครงการ อาคารจอดรถ 10 ชั้น ทีมงาน ติดตั้งไม้แบบเสา รายละเอียดทีมงาน ช่างไม้3 คน, ทาวเวอร์เครน 1 คัน พร้อมคนขับ เวลา ช่าง 1 ช่าง 2 ช่าง 3 รายการงาน 10:22:00 - - - เตรียมทาความสะอาด 10:22:30 - - 1 ทาความสะอาดแบบ 10:23:00 - - 1 ทาความสะอาดแบบ 10:23:30 - 1 1 ทาความสะอาดแบบ 10:24:00 - - 1 ทาความสะอาดแบบ 10:24:30 - - 1 ทาความสะอาดแบบ 10:25:00 - 1 1 ยกแบบไปเข้าตาแหน่ง 10:25:30 - 1 1 ติดตั้งแบบและจัดตาแหน่ง 10:26:00 1 1 1 ติดตั้งแบบและจัดตาแหน่ง รวมคาบได้ประสิทธิผล 1 4 8
 38. 38. วิธีประเมินค่าอัตราผลผลิตโดยการสุ่มตัวอย่าง Productivity Rating by Activity Sampling รวม คน-คาบ(30 วินาที) ที่ได้ผลิตผล = 13 คน-คาบ จานวนคาบเวลาสังเกต = 9 คาบ จานวนช่าง = 3 คน รวม คน-คาบ(30 วินาที) ทั้งหมด = 27 คน-คาบ สัดส่วนผลิตผล = (13/27)*100 = 48.15% ผลการประเมินแบบ 5 นาที จะได้ออกมาเป็นสัดส่วนของเวลาได้ประสิทธิผล โดยหากได้สูงกว่า 50% จะถือว่าทีมงานทางานอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ และหากต้องการความถูกต้องและน่าเชื่อถือมากขึ้น ผู้ประเมินต้องเก็บข้อมูลจานวนที่มากพอ โดย อาจทาการเก็บหลายๆรอบ เช่น ช่วงเช้า 2 รอบ ช่วงบ่าย 2 รอบ เป็นต้น
 39. 39. 5 Minute Rating
 40. 40. 5 Minute Rating

×