Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

A intro uici 2022 sains teknologi dan manusia

3,126 views

Published on

A intro uici 2022 sains teknologi dan manusia

Published in: Education
 • Be the first to comment

A intro uici 2022 sains teknologi dan manusia

 1. 1. UICI 2022SAINS, TEKNOLOGI, & MANUSIA(SCIENCE, TECHNOLOGY & MANKIND)
 2. 2. Maklumat Pensyarah NURAZMALLAIL BIN MARNI FAKULTI TAMADUN ISLAM (FTI)BLOK S45-D05-04, KTC UTM, JOHOR TEL: 07-5535031 HP: 019-7353281 EMAIL: nurazmal@utm.my
 3. 3. PENILAIAN1. KERJA KURSUS 60% i. Proposal Kajian 10 % ii. Pembentangan 10 % iii. Teamworking 10% iv. Laporan Penyelidikan 20% v. Seminar Pengukuhan 10 %2. PEPERIKSAAN AKHIR 40% i. 80 soalan objektif
 4. 4. KRITERIA PENILAIAN BERDASARKANKEUTAMAAN ATRIBUT:1. Communication Skill(Kemahiran Komunkasi)i. Pembentangan:• Kebolehan mengolah idea dan mengutarakan hujah Kepakaran dalam menangani masalah atau persoalan yang dibangkitkan serta mampu mencari penyelesaian Mampu bertutur dengan fasih menggunakan bahasa yang baik Menguasai body language, berinteraksi dan menarik perhatian khalayak (audience)
 5. 5. ii. Tugasan: Mampu berkomunikasi dengan ahli kumpulan dalam memahami permasalahan tugasan berkumpulan Mampu mencadangkan idea bernas dalam perbincangan kumpulan untuk menyelesaikan tugasan Boleh menerima teguran dan cadangan ahli kumpulan dalam melaksanakan tugasan
 6. 6. KRITERIA PENILAIAN BERDASARKANKEUTAMAAN ATRIBUT:2. Team working (Kerja berpasukan): Kerjasama dalam menyiap dan menguasai kandungan tugasan Kerjasama dalam pembentangan seperti kehadiran, pakaian, dan keterlibatan. Kerjasama dalam mengemuka dan mempertahankan idea serta menyelesaikan masalah.3. Ethics and integrity (Akhlak):
 7. 7. SINOPSIS KURSUS-Membincangkan falsafah ilmu dari aspek definisi, konsep, teori,sejarah perkembangan, budaya ilmu, dan perpindahan ilmu.-Turut dibincangkan sains dan Islam dari sudut konsep, sejarahperkembangan, pandangan Islam terhadap pengajian ilmu sains,metodologi dalam sains Islam, serta perbandingan antara sains Islamdan sains Barat.-Perbincangan seterusnya adalah mengenai teknologi dari sudutkonsep, sejarah perkembangan, penyelesaian terhadap isu-isu semasa,serta hubungan antara teknologi dan ketuhanan.-Skop perbincangan juga merangkumi perkara-perkara yang berkaitandengan manusia dari sudut konsep, teori kejadian, proses penciptaan,status dan tanggungjawab, faktor kemuliaan dan matlamatpenciptaannya. Aspek lain yang dibincangkan ialah pencapaian parailmuwan Islam dalam bidang sains dan teknologi.
 8. 8. KANDUNGAN KURSUS
 9. 9. KANDUNGAN KURSUS
 10. 10. HASIL PEMBELAJARAN: Di akhir kursus ini, pelajar akan dapat:1. Menjelaskan konsep dan falsafah ilmu dalam Islam dari aspek definisi, konsep, teori, sejarah perkembangan, budaya ilmu, dan perpindahan ilmu dari tamadun Islam ke tamadun barat.2. Membincangkan sains dan teknologi dari perspektif: konsep, sejarah perkembangan, pengajian ilmu sains, metodologi sains Islam, perbandingan antara sains Islam dan sains Barat serta penyelesaian terhadap isu-isu sains dan teknologi.
 11. 11. HASIL PEMBELAJARAN: Di akhir kursus ini, pelajar akan dapat:3. Menganalisis secara perbandingan antara pandangan Islam dan pandangan sains moden mengenai konsep kosmologi; kejadian alam semesta dan kehancurannya; manusia: konsep dan teori, proses penciptaan, peringkat- peringkat alam kehidupan, peranan, kemuliaan dan matlamat penciptaan serta pencapaian para ilmuwan Islam dalam bidang sains dan teknologi.
 12. 12. PERSEPSI REMAJA TERHADAPPENGARUH PERKEMBANGANSAINS DAN TEKNOLOGI KEATAS PERADABAN MANUSIA:SATU KAJIANDI TAMAN ____________
 13. 13. KESIMPULAN• Apakah yang anda fahami mengenai sains, teknologi dan manusia?

×