Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
IPGM KAMPUS MIRI,SARAWAK<br />PSIKOLOGI PENDIDIKAN<br />Wolfgang Kohler <br />(Teori Gestalt)<br />NAMA PELATIH : RAZALI ...
biodata<br />Wolfgang Kohler dilahirkandiReval, Estonia, berketurunanJerman. Ketikaiaberusiaenamtahun, keluarganyaberpinda...
Teori gestalt<br />Ahli-ahlikognitifseperti Kurt Koffka, Wolfgang Kohler dan Max Wertheimer bersepakatuntukmenolakpendapat...
Gestalt adalahfonem(perkataan) yang berasaldaripada German, yang bermaksud ,satukeseluruhan’, ‘bentuk’ atau ‘konfigurasi’....
Eksperimenkohler<br /> Eksperimenpertama, Kohler telahmenempatkanseekorcimpanzi yang dalamkelaparandidalamsebuahsangkar. D...
Eksperimen Wolfgang Kohler yang keduaialahdenganmemasukkanseekorcimpanzikedalamkandangdanpisangdigantungdiatapkandang yang...
Rumusaneksperimen<br />Eksperimen Kohler initelahmenerangkanbahawacimpanzi-cimpanzitersebutberjayamelihatmasalahsebagaisat...
Kaitanteori gestalt dengankehidupan<br />Kita seringmemperolehpenyelesaianterhadapmasalahdengancara yang agakmendadak.<br ...
Implikasiterhadap P&P<br />Proseskognitifbolehmempengaruhipembelajaran.<br />Muridmemainkanperananaktifdalamprosespembelaj...
T<br />HANK<br />S<br />
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Psikologi pendidikan

1,588 views

Published on

 • Be the first to comment

Psikologi pendidikan

 1. 1. IPGM KAMPUS MIRI,SARAWAK<br />PSIKOLOGI PENDIDIKAN<br />Wolfgang Kohler <br />(Teori Gestalt)<br />NAMA PELATIH : RAZALI BIN DAUD<br /> : ABDUL MANAN BIN AHMAD HAFID<br />KURSUS : KPLI-PENDIDIKAN ISLAM<br />
 2. 2.
 3. 3. biodata<br />Wolfgang Kohler dilahirkandiReval, Estonia, berketurunanJerman. Ketikaiaberusiaenamtahun, keluarganyaberpindahkeJerman, danmenetapdiWolfenbüttell. Kohler mendapatpendidikandiUniversitiTübingen (1905-1906), Bonn (1906-1907) dan Berlin. Di Universiti Berlin diabelajarpsikologidibawah Max Planck Karl Stumpf. Kohler mendapatgelaran Ph.D. padatahun 1909 untukdisertasitentangpsiko-akustik. Padatahun yang sama, beliaumulabekerjadiInstitutPsikologidi Frankfurt-am-Main. Di sanaiabertemu Max Wertheimer dan Kurt Koffka, dansama-samamengasaskanteoripsikologi Gestalt<br />Hasilkajianbeliaudimuatkandalamkarya,jurnal-jurnal & buku-bukusepertiThe Mortality of Apes(1925),  Intelligence in Apes in Murchison(1926), The Mentality of Apes(1929), Gestalt Psychology(1935).<br />
 4. 4. Teori gestalt<br />Ahli-ahlikognitifseperti Kurt Koffka, Wolfgang Kohler dan Max Wertheimer bersepakatuntukmenolakpendapatahli-ahlibehaviourismeiaitukaedah ‘trial-error’. Justeru, merekatelahbersatuhatimengemukakanteori ‘ gestalt’. <br />Pada 1920-an, ramaisaintisberfikirbahawahaiwanhanyabolehbelajarmelalui trial and error.Merekaberfikirbahawaketikabinatangmenghadapimasalah, sepertimencarimakanan, iaakanterkandastanpaberfikirsehinggadapatmemilihpadajawapan yang betuldengancubapelbagaitindakansehinggaberjaya. Tapi Kohler percayabahawabinatang, terutamacimpanzi, jauhlebihpintardaripadakebanyakanorangbayangkan. Diapercayabahawacimpanzimempunyaikecerdasan, bahkanwawasan. Untukmenguji idea-ideanyadiamelakukanbeberapapercubaan(eksperimen).<br />
 5. 5. Gestalt adalahfonem(perkataan) yang berasaldaripada German, yang bermaksud ,satukeseluruhan’, ‘bentuk’ atau ‘konfigurasi’. Fonem – foneminimenunjukkanbertapapentingnyahubung-kaitantarasatudengan yang lain.Menurutahli-ahlikognitifmurid-muridmembentukstrukturkognitifdalamingatansewaktutempohpembelajaran . Setiapindividu yang belajarakanterdedahdenganprosesmenyusunsegalapengalamandanakanmenyimpannyasebagaiingatan.<br />Contoh: apabilamuridmelihatgambarseorangterkenal,merekatidakmelihatsecaraterasing; iaitu, melihatrambutnyadahulu, dikutidenganmatanya, kemudianhidungnya, danmulutnyatetapimenggabungkankepadasuatukeseluruhan ('gestalt') tentangrupaorangberkenaan<br />
 6. 6. Eksperimenkohler<br /> Eksperimenpertama, Kohler telahmenempatkanseekorcimpanzi yang dalamkelaparandidalamsebuahsangkar. Di luarsangkarcimpanzitersebut , diletakkanbeberapabatangbuluh yang berlainanukuranpanjangnyabesertadengansebijipisang yang tidakbolehdicapaiolehcimpanzitersebut. Usaha pertama yang dilakukanolehcimpanzitersebutialahdenganmelontarbeberapabatangbuluhpadapisang. Kemudiancimpanzitersebutmulasedarbahawabatang-batangbuluh yang adabolehdigunakanuntukmencapaipisangtersebut. Cimpanzipintar yang bernama sultan didapatibolehmenyambungduabatangbuluhdalamusahauntukmenarikpisangkekandang. Akhirnyacimpanzitersebutberjayamemperolehipisang.<br />
 7. 7.
 8. 8. Eksperimen Wolfgang Kohler yang keduaialahdenganmemasukkanseekorcimpanzikedalamkandangdanpisangdigantungdiatapkandang yang tinggi. Beberapabuahkotakdiletakkandiataslantaikandangtersebut. Cimpanzimemulakanusahanyauntukmendapatsebijipisangdiatasatap yang tinggidengancaramelompatbeberapa kali. Malangnyausahainitidakmembantucimpanzitersebutuntukmendapatkanpisangitu. Seterusnyacimpanzitersebutmemerhatisekelilingkandangdansecaratiba-tibacimpanzitersebutmengheretsatudemisatukotak yang diletakanoleh Kohler dilantaikandang. Iamenyusunkotak-kotaktersebutsecarabertindih-tindihsepertitangga. Kemudianmemanjatkotak-kotaktersebut, akhirnyausahacimpanziituberhasil. <br />
 9. 9.
 10. 10. Rumusaneksperimen<br />Eksperimen Kohler initelahmenerangkanbahawacimpanzi-cimpanzitersebutberjayamelihatmasalahsebagaisatukeseluruhan yang bersatumenurut Kohler cerdikakalataufenomena ‘a-ha’ tidakbergantungsemata-matakepadapengalamanlaludanbukansebagaipemindahankhas. Dimanateoriinimelihatkebolehanindividumengamatiataumemahamisesuatumasalahsecaratiba-tiba. Setelahdapatmengaitkanunsur-unsur yang relevan yang adadidalamnya.<br />
 11. 11. Kaitanteori gestalt dengankehidupan<br />Kita seringmemperolehpenyelesaianterhadapmasalahdengancara yang agakmendadak.<br />Konsepberfikirditakrifkansebagaimencaridanberpegangkepadaperhubunganantaraduaperkaraataulebih.<br />Menilai & mengamatikeadaan,benda-benda yang beradadisekelilingdenganmasalah yang hendakdiselesaikan.<br />
 12. 12. Implikasiterhadap P&P<br />Proseskognitifbolehmempengaruhipembelajaran.<br />Muridmemainkanperananaktifdalamprosespembelajaran, bukan guru yang menentukanapa yang akan/tidakdipelajari.<br />Pembelajaranmelibatkanproseshubunganproses mental yang tidakdapatdiperhatikan.<br />Pengetahuanbiasanyadisusunsistematik.<br />Prosesinidijalankanmengikutperingkatumur & kebolehan<br />Prosesmengitegrasikanmaklumatbarudenganmaklumat yang pernahdipelajari.<br />Muridperludiberipeluanguntukmenemuiperhubungan.<br />Guru berperanansebagaifasilitatordalam P&P.<br />Guru perlusedarmuridmungkinberadadalam mod pembelajaran yang berbeza.<br />Muridseharusnyadibekalkandenganbahanpembelajaran, aktivitidanalatan yang padandengantahapkognitifmereka.<br />
 13. 13. T<br />HANK<br />S<br />

×