Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rph lia combine

315 views

Published on

Published in: Education, Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Rph lia combine

 1. 1. Rancangan Pengajaran Harian(RPH)Produksi MultimediaKPD3016Pengajaran, Teknologi Dan Penaksiran 1AT46Ijazah Sarjana Muda Pendidikan MultimediaNAMA : AMILIA BINTI MD NOORDINNO.MATRIK : D20102039854PENSYARAH : DR. CHE SOH BIN SAID
 2. 2. Rancangan Pengajaran HarianBerpusatkan GuruProduksi Multimedia : AudioRANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
 3. 3. Sekolah: Sekolah Menengah Kebangsaan Raja Muda MusaSubjek: Produksi MultimediaTarikh:22 Mei 2013Tingkatan: 5 MultimediaMasa : 8:00am – 9:20am [1jam 20 minit]Bilangan Murid: 20 orangKehadiran: 20/20Tajuk: Unit 2: Elemen MultimediaTopik: Unit 2.5: AudioHasil Pembelajaran:Mengenali audio dalam multimedia dari aspek:FungsiSumberFormat failReka letakObjektif Pembelajaran:1. Di akhir pembelajaran ini, murid dapat mengenalpasti fungsi audio dalammultimedia.2. Di akhir pembelajaran ini, murid dapat mengenalpasti sumber audio dalammultimedia.3. Di akhir pembelajaran ini, murid dapat mengenalpasti format fail audio dalammultimedia.
 4. 4. 4. Di akhir pembelajaran ini, murid dapat mengenalpasti reka letak audio dalammultimedia.5. Di akhir pembelajaran ini, murid dapat menggunakan perisian AudacityPengetahuan Sedia Adaa. Murid mempunyai pengetahuan asas mengenai audio.Langkah PembelajaranLangkah Kandungan Aktiviti Pembelajaran Guru Bahan / NotaSet Induksi5 minit(8:00am –8:05am)Memperdengarkanbeberapa klip audioGuru:Memperdengarkanbeberapa klip audioMenyoal muridmengenai audio yangdiperdengarkan.Mengedarkan tutorialPenggunaan Audacitykepada murid.BBM: klip audioABM: computer,projector, layar putih,pembesar suaraTeknik: Pendengaran,ramal, perhatidan terang.Langkah 110 minit(8:05am –8:15am)Penerangan secarateori kepada muridmengenai:Fungsi audioSumber audioFormat failaudioReka letakaudioGuru:Menerangkan secara teorikepada murid mengenai:Fungsi audioSumber audioFormat fail audioReka letak audioBBM: slidepresentationABM: computer,projector, layar putihTeknik: Pendengaran,ramal, perhatiLangkah 220 minitPenerangan mengenaiperisian AudacityGuru:Menerangkan secaraBBM: tutorialaudacity
 5. 5. (8:15am –8:35am)asas mengenai perisianAudacity.Menerangkanmengenai menu-menuyang terdapat dalamantaramuka Audacity.Meminta murid untukmencuba semua jenismenu yang terdapatdalam antaramukaAudacity.Meminta muridmenekan butang-butang menu dalampaparan antaramukaAudacityABM: computer,projector, layar putihTeknik: Pendengaran,ramal, perhati,berinterkasiLangkah 320 minit(8:35am –8:55am)Demontrasimemotong klip audiomenggunakanperisian AudacityGuru:Menunjukkandemonstrasimenggunakan perisianAudacity untukmemotong klip audioBBM: lampirantutorial Audacity, klipaudioABM: computer,projector, layar putihTeknik: Pendengaran,perhatiLangkah 420 minit(8:55am –09:15am)Penghasilan klipaudioGuru:Meminta murid untukberada dalamkumpulan masing-masingMeminta murid untukmenghasilkan klipaudio yang telahdipotong denganmenggunakan klipBBM: lampirantutorial Audacity, klipaudioABM: computer,projector, layar putihTeknik: Pendengaran,ramal, perhati,kreativiti, praktikkan
 6. 6. audio yang disediakan.Membimbing muridyang kurang cekapmengendalikanAudacity.Penutup5 minit(09:05am –09:20am)Rumusan keseluruhankandunganpembelajaranGuru:MerumuskankeseluruhankandunganpembelajaranMengulang semulatajuk-tajuk utamasebagai rumusanMembuat kesimpulanbahawa murid telahmemahami apa yangsudah diajar.Teknik: merumuskan,pendengaranRefleksi:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 7. 7. Rancangan Pengajaran HarianBerpusatkan MuridProduksi Multimedia : AudioRANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
 8. 8. Sekolah: Sekolah Menengah Kebangsaan Raja Muda MusaSubjek: Produksi MultimediaTarikh:22 Mei 2013Tingkatan: 5 MultimediaMasa : 8:00am – 9:20am [1jam 20 minit]Bilangan Murid: 20 orangKehadiran: 20/20Tajuk: Unit 2: Elemen MultimediaTopik: Unit 2.5: AudioHasil Pembelajaran:Mengenali audio dalam multimedia dari aspek:FungsiSumberFormat failReka letakObjektif Pembelajaran:1. Di akhir pembelajaran ini, murid dapat mengenalpasti fungsi audio dalammultimedia.2. Di akhir pembelajaran ini, murid dapat mengenalpasti sumber audio dalammultimedia.3. Di akhir pembelajaran ini, murid dapat mengenalpasti format fail audio dalammultimedia.
 9. 9. 4. Di akhir pembelajaran ini, murid dapat mengenalpasti reka letak audio dalammultimedia.5. Di akhir pembelajaran ini, murid dapat menggunakan perisian AudacityPengetahuan Sedia AdaMurid mempunyai pengetahuan asas mengenai audioLangkah PembelajaranLangkah Kandungan Aktiviti PembelajaranGuruBahan / NotaSet Induksi5 minit(8:00am –8:05am)Memperdengarkanbeberapa klip audioMurid:Mendengar beberapaklip audioMemberi responsmengenai audioyangdiperdengarkan.Menerima tutorialPenggunaanAudacity yangdisediakan olehguru.Mencatat isi pentingBBM: klip audioABM: computer,projector, layar putih,pembesar suaraTeknik: Pendengaran,ramal, perhati,mencatat dan terang.Langkah 110 minit(8:05am –8:15am)Penerangan secara teorikepada muridmengenai:Fungsi audioSumber audioFormat failaudioReka letak audioMuridMendengar teoriyang disampaikanoleh guru.Bertanya jika adamasalahMencatat isi pentingBBM: slidepresentationABM: computer,projector, layar putihTeknik: Pendengaran,ramal, perhati,mencatatLangkah 2 Penerangan mengenai Murid: BBM: tutorial
 10. 10. 20 minit(8:15am –8:35am)perisian Audacity Mendengarpenerangan gurumengenai perisianAudacity.Mendengarpenerangan gurumengenai menu-menu yang terdapatdalam antaramukaAudacity.Mencuba semuajenis menu yangterdapat dalamantaramukaAudacity.Menekan butang-butang menu dalampaparan antaramukaAudacityBertanya jika adamasalahMencatat isi pentingaudacityABM: computer,projector, layar putihTeknik: Pendengaran,ramal, perhati,berinterkasi,mencatatLangkah 320 minit(8:35am –8:55am)Demontrasi memotongklip audiomenggunakan perisianAudacityMurid:Memerhatidemonstrasimengenaipenggunaan perisianAudacity untukmemotong klipaudio.Bertanya jika adamasalahBBM: lampirantutorial Audacity, klipaudioABM: computer,projector, layar putihTeknik: Pendengaran,perhati,mencatat
 11. 11. Mencatat isi pentingLangkah 420 minit(8:55am –09:15am)Penghasilan klip audio Murid:Membentukkumpulan atasarahan guru.Menghasilkan klipaudio yang telahdipotong denganmenggunakan klipaudio yangdisediakan.Bertanya jika adamasalahMencatat isi pentingBBM: lampirantutorial Audacity, klipaudioABM: computer,projector, layar putihTeknik: Pendengaran,ramal, perhati,kreativiti, praktikkanPenutup5 minit(09:05am –09:20am)Rumusan keseluruhankandunganpembelajaranMurid:Mendengar rumusanguru mengenaikeseluruhankandunganpembelajaranMendengar gurumengulang semulatajuk-tajuk utamasebagai rumusanMendengar gurumembuatkesimpulanTeknik: merumuskan,pendengaran,mencatatRefleksi:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 12. 12. Rancangan Pengajaran HarianBerpusatkan KoperatifProduksi Multimedia : Prinsip RekaanRANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
 13. 13. Sekolah : Sekolah Menengah Kebangsaan Raja Muda MusaSubjek : Grafik BerkomputerTarikh : 22 Mei 2013 Kelas : 4 MPVMasa : 8.00 pagi -9.20 pagi ( 1 jam 20 minit)Bilangan Pelajar : 25 (13 lelaki, 12 perempuan)Tajuk/Bidang Pelajaran : Pengenalan Kepada Reka Bentuk GrafikTopik : Prinsip rekaanSub Topik : KeseimbanganStandard Pembelajaran :1. Mendengar dan memberi respon terhadap perbualan2. Mengemukakan soalan yang sesuai dan mudah difahamiObjektif Pembelajaran :Pada akhir pelajaran, pelajar dapat :1. Membina kemahiran menghuraikan prinsip rekaan.Hasil Pembelajaran : Mencipta karya grafik mengikut jenis.Pengetahuan sedia ada :1. Pengetahuan melalui persekitaran contohnya daripada keluarga, kawan-kawan dan sekolah.2. Pelajar-pelajar telah mempelajari teknik menghasilkangrafik semasa di Tingkatan 1, 2, 3.Kemahiran Berfikir:Menjana idea, mencirikan, mengenal pasti, mengkategori, menilai sikap positif dan negatif .Penerapan nilai:Bekerjasama, tolong menolong, tidak mudah berputus asa, berani mencuba.Alat Bantuan Mengajar :1. Komputer Sekolah2. Projektor3. Printer4. BoardBahan Bantuan Mengajar :1. Powerpoint
 14. 14. 2. Bahan bacaan: Majalah, surat khabar3. Perisian Adobe Photoshop4. Poster5. Google SearchLangkah Pengajaran:Masa /LangkahIsi Pelajaran Aktiviti Pengajaran danPembelajaranCatatan(BBM, Kesepaduan,Kemahiran Berfikir,Nilai)AktivitiGuruAktivitiPelajarPermulaanSet Induksi( 3 - 5minit)Pengenalankepada rekabentuk grafik(Keseimbangan).Melihat hasilgrafik (poster)yang telah siapdihasilkan.Menayangkanvideo berkaitangrafik.Gurubertanyakansoalan kepadapelajar :1. Siapa yangpernah lihat apayang cikgutunjuk ni?Gurumemberipeneranganterperincikepadapelajar .Gurumenunjukkanposter yangtelah siapdihasilkan.Gurumenerangkantentang ciri-ciri danelemen grafikyangdiperlukanbagimenghasilkanPelajarmendengar danmengambilcatatan.Pelajarmemberirespon dengancubamenjawabsoalan guru.Teknik : SyarahanBBM :1.Bahan bacaan( majalah, surat khabar )2. „Board „3.http://www.youtube.com/watch?v=0dOObqRHkbMKemahiran Berfikir :1. Menjana idea2. MencirikanKemahiran Belajar :1.MencatatNilai :1. Mengikut giliran2. Berani mencuba
 15. 15. 2. Apakah ciri-ciri poster ini?3. Di manakahkita bolehmendapatkansumber-sumberuntukmenghasilkannya?poster .Gurumenerangkandimana perlumendapatkansumber-sumber bagimenghasilkanposter .[PerkembanganP & P]Langkah 1( 10 minit )Gurumemberikan satutema iaitu “HariKemerdekaan”sebagai garispanduan bagipelajarmenghasilkanposter .Gurumembahagikanpelajar kepadabeberapakumpulan kecilmengikut senarainama yangdibaca.Setiap kumpulanterdiri daripada 5orang pelajar.Gurumenyatakantema yangperludihasilkanadalah tema“HariKemerdekaan” dan posteryang ingindihasilkanmestilahmengikutkreativitisetiapkumpulan.Gurumenyuruhpelajar masukdi dalamkumpulanmasing-Pelajarbergerak kekumpulanmasing-masing.Kemahiran Berfikir :1. Menjana ideaNilai :1. Mengikut arahan2. Bekerjasama
 16. 16. masing yangtelahditetapkan.Langkah 2(15 minit)Setiap kumpulanperlumenyuntingbahan yangdiperolehi dariinternetmenggunakanperisian AdobePhotoshop.Gurumemberikansekeping“board”,surat khabar,koleksimajalah dangambarkepada setiapkumpulan.Gurumemberitahupelajar jugaboleh mencarigambarberdasarkantema darisumber lain (internet ).Salah seorangwakil darikumpulanpergimengambilbahan yangtelahdisediakanoleh guru.Pelajarmencarigambarmenggunakanmediaelektronik (internet )berdasarkantema yangtelahditetapkan.Bahan dariinternetperisian AdobePhotoshop.BBM :1. Bahan bacaan (majalah, surat khabar )2. “Board”Kemahiran Berfikir :1. Menjana idea2. MengkategoriKemahiran Belajar :1. MengumpulmaklumatNilai :1. Bekerjasama2. BertanggungjawabLangkah 3(15 minit)Menyunting danmereka letak.GurumembimbingpelajarmencariPelajarmemilihgambargambar yangBBM :1. Komputer2. Gambar
 17. 17. gambargambar yangsesuaimengikuttema posteryang ingindihasilkan.Gurumenyuruhpelajarmenyuntinggambarmengikutkreativitimenggunakanperisian“AdobePhotoshop” .Gurumenyuruhpelajarmenyimpangambar didalam satufail danmencetakgambar yangtelah siapdisunting.sesuai dariinternetmengikut tema.Pelajarmenyuntinggambar yangdipilihmenggunakanperisian“AdobePhotoshop”mengikutkreativitimasing-masing.Pelajarmenyimpangambar yangdisunting didalam satu fail.Kemahiran Berfikir :1. MengkategoriKemahiran Belajar :1. Mengumpulmaklumat2. Memproses maklumatLangkah 4(15 minit)Menyunting,menyusun aturGurumemberiPelajarmenyuntingBBM :Komputer
 18. 18. bahan dangambar.arahan supayapelajarmenyunting,menyusunatur bahandan gambarmengikutkreativitikumpulanmasing-masing.Gurumembuatpemantauandari semasake semasa.gambarmenggunakanperisian.Pelajarmenyusun aturgambar .Pelajarberusahamenyiapkanposter dengankreativiti yangtersendiri.Kemahiran berfikir :1. MengenalpastiKemahiran Belajar :1. Mengumpulmaklumat2. Memproses maklumatPenutup( Refleksi )5 minitPenutup kognitif:1. Membuatrumusan isipelajaran.Penutup sosial :1. Memberipujian danmotivasi.Guru memilihhasil posteryang palingkreatif danterbaik.Pelajarmendapat inputdengan berjayamenghasilkanposter .Pelajarbertepuktangan danmengucapkan.terima kasihkepada rakansekumpulanatas kerjasamayang diberikan.Refleksi:___________________________________________________________________________
 19. 19. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

×