Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pkk complete

351 views

Published on

Published in: Education
 • I have done a couple of papers through ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ they have always been great! They are always in touch with you to let you know the status of paper and always meet the deadline!
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Pkk complete

 1. 1. 11.0 PENDAHULUANPerkembangan manusia mempunyai hubungan yang rapat denganperubahan.perubahan ini sering dikaitkan dengan pertumbuhan dan perkembangan.Pertumbuhan dan perkembangan saling berkait antara satu sama lain. Perkembanagnkanak-kanak dikaitkan dengan perubahan dalam bentuk fizikal, kognitif, sosio-emosi,personaliti, bahasa dan kesan interaksi daripada pengaruh persekitaran.Dalam tugasan Perkembangan Kanak-Kanak ini, kami diminta untuk menyediakan satulaporan berserta ilustrasi mengenai fitrah kejadian manusia menurut islam dan biologidari peringkat lahir hingga 6 tahun.Kemudian dalam tugasan ini juga mengandungi grafik mengenai prinsip-prinsip asasdan factor-faktor perkembangan kanak-kanak yang bersuberkan lima bahan iaitu buku,artikel, akhbar, jurnal dan internet.Dalam tugasan ini juga mengandungi laporan soal selidik terhadap kanak-kanaksekolah rendah yang sedang bermain.
 2. 2. 22.0 FITRAH KEJADIAN MANUSIA :2.1 MENURUT ISLAM:Agama ialah satu set kepercayaan, nilai dan amalan yang berasaskanpengajaran. Agama menyediakan satu model atau “blueprint” untuk diri dan masyarakatdalam pembentukan nilai dan amalan. Ia memberi struktur kepada kehidupan manusiadan membantu memenuhi keperluan manusia untuk hidup bersama dan bersosial.Agama juga memberi kepuasan emosi kepada penganutnya. Ia membantu manusiamemahami kejadian di dunia, memberi ketenangan dan harapan dalam kehidupan yangpenuh cabaran.Aa Gym (2005) mendefinisikan fitrah sebagai tabiat yang suci dan asli yangdibawa manusia sejak lahir, dan belum pernah disentuh atau diubah.Ini bererti fitrah merupakan suatu pemberian atau anugerah yang diberikan olehtuhan kepada manusia sama ada dalam bentuk fizikal atau mental. Fitrah jugamerupakan suatu ketetapan Tuhan sejak manusia itu belum dilahirkan, yangmerangkumi aspek potensi, bakat semula jadi, keupayaan mental dan fizikal.Manusia adalah sebaik-baik kejadian yang diciptakan oleh Allah s.w.t. di mukabumi ini. Semua agama di dunia ini percaya bahawa manusia dilahirkan ke duniadengan sifat-sifat yang baik. Akal yang dianugerahkan oleh Tuhan membezakanmanusia dengan segala ciptaannya. Menurut Ragib Al Isfahami (2005), fitrah merukkepada kekuatan manusia untuk mengetahui agama yang benar dan Tuhan yangmenciptakannya. Ini disokong oleh Al-Ghazali (1971) yang mengatakan, setiap insanwajib mengenali diri untuk menjadi insan yang bertakwa. Al Ghazali (1971) turutmenyatakan tentang dua unsur berkaitan dengan keperluan manusia iaitu unsur rohdan jasad.
 3. 3. 3kejadian manusia menurut al-quran:Allah SWT menerangkan di dalam kitab suci Al-quran, proses kejadian manusiamempunyai beberapa peringkat iaitu :PERINGKAT PERTAMA (NUTFAH):iaitu bermula selepas persenyawaan atau minggu pertama. Iaianya bermula selepasberlakunya percampuran air mani. Sebagaimana firman Allah dalam surah al-insan ayat2 yang bermaksud :“sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia daripada setitis air mani yangbercampur yang kami (hendak mengujinya dengan perintah dan larangan), kerana ituKami jadikan dia mendengan dan melihat”Daripada nutfah ini Allah menciptakan anggota-anggota yang berlainan, tingkah lakuyang berbeza serta menjadikan lelaki dan perempuan. Daripada nutfah lelaki akanterbentuknya saraf, tulang dan fakulti, manakala daripada nutfah perempuan akanterbentuknya darah dan daging.PERINGKAT KEDUA (ALAQAH) :Peringkat pembentukan alaqah ialah pada hujung minggu pertama/hari ketujuh. Padahari ketujuh, telur yang sudah disenyawakan itu akan tertanam di dinding Rahim.Firman ALLAH yang bermaksud:“kemudian Kami mengubah nutfah menjadi alaqah”, surah al-mukminun ayat 14.Kebanyakan ahli tafsir menafsirkan alaqah dengan makna segumpal darah.Ini mungkindibuat berasaskan pandangan mata kasar.Alaqah sebenarnya suatu benda yang amatseni yang didliputi oleh darah. Selain itu alaqah mempunyai beberapa maksud iaitu:
 4. 4. 41. Sesuatu yang bergantung atau melekat2. Pacat atau lintah3. Suatu buku atau ketulan darahPeringkat alaqah adalah peringkat minggu pertama hingga minggu ketiga dalam Rahim.PERINGKAT KETIGA (MUDGHAH) :Pembentukan mudgah dikatakan berlaku pada minggu keempat. Perkataan mudghahdisebut sebanyak dua kali di dalam al-quran iaitu sura al-hajj ayat 5 dan surah al-mukminun ayat 14 yang bermaksud :“ lalu Kami ciptakan darah beku itu menjadi seketul daging”. Surah al-mukminun ayat14.Di peringkat ini sudah berlaku pembentukan otak, saraf tunjang, telinga dan anggota-anggota yang lain. Selain itu system pernafasan bayi sudah terbentuk.Vilus yangtertanam di dalam otot-otot ibu kini mempunyai saluran darah tersendiri.Jantung bayipula mula berdengup.Untuk perkembangan seterusnya, darah mula mengalir denganlebih banyak lagi ke situ bagi membekalkan oksigen dan pemakanan yangsecukupnya.Menjelang tujuh minggu sistem pernafasan bayi mula berfungsi sendiri.PERINGKAT KEEMPAT (IZAM DAN LAHM) :Pada peringkat ini iaitu minggu kelima, keenam dan ketujuh iailah peringkatpembentukan tulang yang mendahului pembentukan otot-otot. Apabila tulang belulangtelah dibentuk, otot-otot akan membungkus rangka tersebut. Firman Allah dalam surahAl-mukminun ayat 14 yang bermaksud :“ lalu Kami mengubah pula mudghah itu menjadi izam dan kemudiannya Kamimembalut izam dengan daging”.
 5. 5. 5Kemudian pada minggu ketujuh terbentuk pula satu system yang kompleks.Pada tahapini perut dan usus, seluruh saraf, otak dan tulang belakang mula terbentuk.Serentakdengan itu system pernafasan dan saluran pernafasan dari mulut ke hidung dan juga keparu-paru mula kelihatan.Begitu juga dengan organ pembiakan, kelenjar, hati, buahpinggang, pundi kencing dan lain-lain terbentu dengan lebih sempurna lagi.Kaki dantangan mula tumbuh.Begitu juga mata, telinga dan mulut semakin sempurna.Padaminggu kelapan semuanya telah sempurna dan lengkap.PERINGKAT KELIMA (NASY‟AH KHALQAN AKHAR) :pada peringkat ini iaitu menjelang ming gu ke lapan, beberapa perubahan lagi berlaku.Perubahan pada tahap ini bukan lagi embrio tetapi sudah masuk ke peringkatjanin.Pada bulan ketiga, semua tulang janin telah terbentuk dengansempurnanya.Kuku-kukunya pun mula tumbuh. Pada bulan keempat bentukan urimenjadi cukup lengkap menyebabkan kaki pranatel bayi dalam kandungan hanyauntuk menyempurnakan semua anggota yang sudah wujud. Walaupun perubahan tetapberlaku tetapi perubahannya hanya pada ukuran bayi sahaja.PERINGKAT KEENAM (NAFKHUR-RUH) :Iaitu peringkat peniupan roh. Para ulamak islam menyatakan bilakah ditiupkan ke dalamjasadyang sedang berkembang? Mereka hanya sepakat mengatakan peniupan roh iniberlaku selepas 40 hari dan selepas terbentuknya organ-organ tubuh termasuklahorgan seks.Nilai kehidupan mereka telah pun bermula sejak di alam Rahim lagi. Ketikadi alam Rahim perkembangan mereka bukanlah proses perkembangan fizikal semata-mata tetapi telah pun mempunyai hubungan dengan Allah SWT melalui iakatankesaksian sebagaimana yang disebut oleh Allah dalam surah al-hajj ayat 5 yangbermaksud:“ wahai ummat manusia, sekiranya kamu menaruh syak (ragu-ragu) tentangkebangkitan makhluk (hidup semula pada hari kiamat), maka (perhatilah kepada
 6. 6. 6tingkatan kejadian manusia) kerana sebenarnya Kami telah ciptakan kamu dari tanah,kemudian dari setitik air benih, kemudian dari sebuku darah beku, kemudian dariseketul daging yang disempurnakan kejadiannya dan tidak disempurnakan; (Kamijadikan secara yang demikian) kerana kami hendak menerangkan kepada kamu(kekuasaan kami); dan Kami pula menetapkan dalam kandungan Rahim (ibu yangmengandung itu) apa yang Kami rancangkan hingga ke suatu masa yang ditentukanlahirnya; kemudian Kami mengeluarkan kamu berupa kanak-kanak; kemudian kamudipelihara hingga sampai ke peringkat umur dewasa da nada pula yang dilanjutkanumurnya ke peringkat tua nyanyuk sehingga ia tidak mengetahui lagi akan sesuatuyang telah diketahuinya dulu. Dan (ingatlah satu bukti lagi) ; Engkau melihat bumi itukering, kemudian apabila kami menurunkan hujan menimpanya, bergeraklahtanahnya(dengan tumbuh-tumbuhan yang merecup tumbuh) dan gembur membusutlahia, serta ia pula menumbuhkan berjenis-jenis tanaman yang indah permai.Kehidupan beragama.Kehidupan beragama merupakan fitrah dalam diri setiap manusia di muka bumi ini. Iniditegaskan Allah s.w.t dalam Al Quran, (Surah Al Imran:19) yang bermaksud,“sesungguhnya agama yang diredhai di sisi Allah s.w.t hanyalah Islam.”Dalam mengenali pencipta-Nya, manusia akan mensyukuri keunikankejadiannya, dan ini akan menyebabkan manusia menghargai setiap bakat, kebolehandan keistimewaan yang telah dikurniakan oleh Allah s.w.t kepada setiap hambanya. Inibermakna kehidupan beragama, merupakan fitrah manusia yang sangat penting dalamkehidupan seseoran individu. Sepertimana firman Allah s.w.t dalam Surah Al-Zariyat,(51:56) yang bermaksud,“Dan (ingatlah) Aku tidak cipta jin dan manusia melainkan untuk mereka memperhambadiri kepada-Ku.”Manusia dicipta Allah s.w.t agar ia beribadat kepada-Nya dan melakukanperbuatan yang sesuai dengan suruhan dan menjauhi larangan-Nya. Ini kerana
 7. 7. 7kehidupan beragama dapat membantu manusia mengawal emosi dan dapat menguasaidiri sejajar dengan tuntutan arus kemodenan untuk kemajuan masyarakat dan negara(Hassan Langglung, 2005). Kehidupan beragama, merupakan fitrah manusia yangsangat penting dalam kehidupan seseorang individu. Seperti mana firman Allah s.w.tdalam Surah Al-Zariat, (51:56) yang bermaksud,“Dan (ingatlah) Aku tidak cipta jin dan manusia melainkan untuk mereka memperhambadiri kepada-Ku.”Ini bererti manusia diciptakan Allah s.w.t agar ia beribadat kepada-Nya danmelakukan perbuatan yang sesuai dengan suruhan dan menjauhi larangan-Nya. Olehitu kehidupan beragama merupakan suatu yang penting dalam kehidupan manusiasekiranya mereka ingin mencapai kemajuan yang telah menyeluruh daripada segikerohanian dan kebendaan. Kehidupan beragama juga merupakan naluri kepercayaankepada agama, seterusnya mengesahkan kewujudan Allah s.w.t dalam keseluruhankehidupannya.Manusia sebagai Khalifah AllahStatus Khalifah Allah di muka bumi ini mendorong manusia menyedari bahawa terdapatbanyak pilihan dalam kehidupan ini, tetapi manusia mestilah bertanggungjawabterhadap setiap perbuatan dan pekerjaan yang dilakukan. Ini kerana di akhirat kelak,kita semua akan dihidupkan semula dan akan bertanggungjawab terhadap pilihan-pilihan yang kita lakukan ketika hidup di dunia dahulu.Pemberian akal kepada manusia, menjadikan darjat manusia lebih tinggidengan makluk lain yang diciptakan Allah s.w.t di atas muka bumi ini. Ini dapat dilihatmenerusi hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas (dalam Manusia dan Islam, 1990);Telah bersabda Rasullulah s.a.w” ....Dan alat bagi mukmin ialah akal Dan Tiang agamaialah akal. Dan tujuan Allah ialah akal. Dan yang menyerukan orang-orang beribadatialah akal.Hadis ini menunjukkan akal sangat penting kepada manusia, dengan sendirinyaia sangat penting kepada agama. Justeru itu Islam diturunkan untuk membimbing dan
 8. 8. 8menunjuk ajar manusia ke arah kesempurnaan kehidupan di dunia akan menyumbangkepada kesejahteraan hidup di akhirat.Sumber bersifat maknawi, iaitu hati, akal, emosi dan nafsu juga yang bersifatlahiriah seperi pancaindera, kebijaksanaan, hasil bumi dan sebagainya mendorongmanusia mengembangkan potensi ke tahap maksimum. Kesimpulannya, asas-asasajaran yang wajib diamalkan oleh manusia menurut Islam ialah:1. Manusia wajib beriman, yakni mempercayai keesaan Allah s.w.t2. Manusia wajib beribadat kepada Tuhan Yang Maha Esa.3. Manusia wajib berakhlak dalam setiap perbuatannya.4. Manusia perlu kepada masyarakat yang berasaskan kepada ajaran agama yangdianuti.Kesimpulannya, secara fitrahnya, manusia dilahirkan dengan sifat yang baik yangdianugerahkan oleh penciptanya.Manusia dianugerahkan akal dan mempunyaikebebsan untuk memeilih serta tahu membezakan antara yang baik dan buruk.
 9. 9. 92.1 FITRAH MANUSIA DARI PERSPEKTIF BIOLOGIKajian mendapati bahawa tingkah laku manusia berdasarkan kepada arahan-arahangen dalam diri manusia dan dipengaruhi oleh baka. Baka merupakan ciri-ciri yangditurunkan oleh ibu bapa kepada anak-anaknya melalui gen. Interaksi antara gen-genmenghasilkan keupayaan dan kecenderungan kepada manusia untuk membentukperilaku yang kejam atau penyayang, beragama atau tidak, bergantung kepada asuhandan pengaruh budaya mencungkil potensi tersebut daripada himpunan gen dalam dirimanusia.rajah 1Perwarisan atau baka ini berlaku melalui proses persenyawaan kromosom yangterdapat dalam sel badan manusia. Persenyawaan kromosom (rajah 1) ini berlakuapabila sperma lelaki menembusi ovum wanita. Persenyawaan ini disebut mitosis danembrio akan terbentuk dalam tempoh 40 minggu sehingga lahirnya bayi itu. Semasaproses persenyawaan inilah, bayi akan menerima kromosom daripada sperma bapadan ovum ibu. Setiap kromosom mengandungi gen. gen inilah yang akan menentukankeadaan bayi yang akan dilahirkan dan menurunkan ciri-ciri kebakaan.Fitrah kejadian manusia yang dipengaruhi oleh faktor baka mempengaruhi perbezaanantara individu dalam aspek kognitif, fizikal dan emosi.
 10. 10. 10Pengaruh baka dalam sifat semula jadi manusia dapat dilihat dalam aspek kehidupan.Sebagai contoh, sifat-sifat manusia atau keupayaan dalam melaksanakan aktiviti-aktivitiharian dipengaruhi oleh baka. Selain itu, faktor keturunan turut dilihat membawakepada sifat semula jadi manusia.Persekitaran turut menyumbang kepada perbezaan individu dalam fitrah kejadianmanusia mengikut perspektif biologi. Antara aspek-aspek yang mempengaruhipersekitaran ialah latar belakang keluarga, rakan sebaya, kebudayaan masyarakat,sumber maklumat dan institusi sekolah. Persekitaran setiap individu adalah berbeza-beza mengikut pengalamannya. Ia banyak bergantung kepada perbezaan latarbelakang keluarga, keagamaan dan lain-lain.Latar belakang keluarga merupakan antara faktor utama yang mempengaruhiperbezaan individu. Justeru itu, ibu bapa berperanan mendidik dan mengasuh anak-anak untuk membantu tumbesaran yang sempurna. Aspek pemakanan, suasanarumah, kasih sayang dan perhatian juga perlu dititiberatkan dalam keluarga.Selain itu, rakan sebaya turut mendorong kepada perkembangan intelek dan potensisetiap individu. Rakan sebaya yang baik akan membantu pembentukkan peribadianak-anak dengan baik. Manakala, jika akhlak rakan sebaya tidak baik, ini akanmenjejaskan perkembangan anak-anak.Kebudayaan dan kepercayaan masyarakat menjadi penyumbang kepada pembentukanfalsafah hidup yang berbeza. Masyarakat yang sihat menjadi lebih bertanggungjawab,memiliki nilai moral yang tinggi dan norma hidup yang baik dan mantap.Oleh yang demikian, fitrah manusia daripada perspektif biologi berdasarkan kepadaaspek-aspek seperti baka dan persekitaran menyumbang kepada pembentukanindividu.
 11. 11. 11TEORI PERKEMBANGAN ARNOLD GESELL.Arnold Gesell merupakan ahli psikologi yang mementingkan baka.Beliaumempercayaibahawa faktor baka merupakan penggerak utama terhadapperkembanganindividu.Beliau merupakan seorang ahli psikologi yang manamempercayai bahawaperkembangan berlaku secara dalaman.Ini bermakna, ciri-ciri yang tertentu akanmuncul bila tiba peringkatkematangan yang bersesuaian. Sekiranya otot, saraf, otakdan tulang tidak bersediaatau tidak matang, peluang-peluang yang diberikankepada kanak-kanak untukbelajar sesuatu kemahiran tidak akan mencapai hasil yangpositif.Menurut Arnold Gesell, perkembangan manusia dipengaruhi olehfaktor kematangan. Arnold Gesell menyatakan bahawa perkembangan individumengikut jadual waktu yang tetap, urutan dan pola tertentu.Kadar perkembanganberbezabagi setiap individu.Beliau berpendapat bahawa kanak-kanak perlu diberikanpeluangberkembang pada kadar sendiri dan tidak dipaksa melakukan sesuatu hanyakeranatelah mencapai peringkat usia perkembangan tersebut. Beliau jugaberkatabakasebagai faktor utama, mempengaruhi perkembangan diri seseorangindividu, kalaubaik bakanya, baiklah individu yang akan terhasil. Di samping itu,kelancaran prosesperkembangan seseorang individu adalah dipengaruhioleh kematangan fizikalnya.
 12. 12. 12Lima Peringkat Perkembangan Gesell :rajah 2Peringkat Satu: dari 0 - 1 Tahun (rajah 2)Pada usia 1 bulan bayi boleh menangis untuk meminta sesuatu daripada orangdewasayang menjaganya, samada meminta perhatian belaian atau makanan. Padausia 4 bulanbayi akan berupaya untuk menggunakan mata untuk mengikut objekyang bergerak dihadapannya. Di usia 7 bulan bayi akan berupaya menggenggam,merangkak, duduk.Pada umur 12 bulan kanak-kanak sudah berupaya untuk berlari.rajah 3
 13. 13. 13Peringkat 2 : dari 1 tahun - 2 tahun (rajah 3)Kanak-kanak mula bertatih, memperkukuhkan otot kaki untuk berjalan denganlebihstabil dan mula boleh berlari.Kanak-kanak juga tahu perkataan “jangan”danmemahami makna perkataan itu di mana kanak-kanak berhenti darimelakukansesuatu perbuatan yang mereka lakukan apabila mendengar perkataan“jangan”.Kanak-kanak menguasai bahasa namun percakapan adalah pelat.rajah 4Peringkat 3 : dari 2 tahun - 3 tahun (rajah 4)Kanak-kanak boleh berjalan sendiri dengan pengawasan ibu bapa.Mereka jugasudahmampu menggunakan ayat mudah.
 14. 14. 14rajah 5Peringkat 4 :dari umur 3 tahun - 4 tahun ( rajah 5)Kanak-kanak mampu menunggang basikal roda tiga.Kanak-kanak juga sudahbolehmendengar arahan dan mematuhi arahan ibu bapa.rajah 6Peringkat 5 :dari usia 4 tahun ke atas. (rajah 6)Kanak-kanak mula bersosialisasi dan berkawan. Mereka juga akan sukabertanyatentang perkara-perkara atau benda-benda yang mereka tempuhi atau lihatdisekeliling mereka. Pada usia ini mereka sudah bersedia untuk dihantar keprasekolah.
 15. 15. 15PENGURUSANGRAFIK
 16. 16. 16
 17. 17. 17
 18. 18. 18
 19. 19. 19
 20. 20. 20
 21. 21. 21LAPORANANALISIS DATASOAL SELIDIK
 22. 22. 224.0 LAPORAN ANALISIS DATA SOAL SELIDIK* Sila rujuk Kerja Kursus Pendek Mohd Hafiz bin Abd Latif.Nama ahli kumpulan :1. Ahmad Amzar bin Mat Said2. Muhammad Hakimullah bin Mohd Lokman3. Mohd Hafiz bin Abd Latif
 23. 23. 235.0 RUMUSANSelepas banyak mengkaji dan memahami pelabagi teori serta pandangan ahli-ahli psikologi terkenal, saya dapat merumuskan bahawa perkembangan individu adalahbersifat kualitatif tetapi jelas berubah melalui peredaran masa.Perubahan tingkah lakuberlaku dalam keadaan yang berterusan dan melalui peredaran masa menerusiperingkat-peringkat kematangan tertentu.Peringkat-peringkat perkembangan membawaperubahan yang menuju kearah tertentu serta dijangkakan.Perkembangan individu sebenarnya dipengaruhi oleh 2 faktor iaitu faktor baka danpersekitaran. Baka menentukan had perkembangan manakala persekitaran akanmembantu individu mencapai tahap perkembangan yang maksimum. Perkembanganadalah satu pertalian saling berhubung dengan bahagian yang lain iaitu wujud pertaliannyata antara kematangan jasmani dan kematangan mental. Corak perkembanganberbeza-beza dimana semua kanak-kanak mencapai titik perkembangan yang samapada umur yang sama. Perkembangan berlaku mengikut peringkat iaitu peringkatsebelum lahir(prenatal), bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa dan seterusnya.Tambahan pula, pengawasan terhadap perkembangan dan pertumbuhan bayi selepaslahir dari semasa ke semasa adalah penting kerana ini merupakan satu -satunya carauntuk mengenal pasti sebarang keadaan yang luar dari kebiasaan Walaupun kerajaantelah menyediakan program - program bagi mengawasi perkembangan kanak -kanak ,usaha -usaha ini tidak akan berjaya tanpa kesedaran pihak ibu bapa tentang perananmereka dalam mengawasi perkembangan dan tumbesaran anak mereka.Akhir sekali, setiap pihak perlulah memberi kerjasama dalam kita mendidik anakbangsa kita yang akan menjadi pelapis kepimpinan negara kita. Jika dari kecil lagianak-anak sudah terbiar, sama-sama kita fikir dan renungkan apakah nasib yang akanmenimpa mereka kelak.
 24. 24. 24REFLEKSI : AHMAD AMZAR BIN MAT SAIDAssalamualaikum w.b.t. dan salam sejahtera. Bersyukur ke hadrat Ilahi keranadengan limpah dan kurniaan-Nya kerana masih lagi diberi peluang untuk menulisrefleksi tugas Perkembangan Kanak-Kanak ini.Terima kasih buat pensyarahpembimbing, Puan Patimah binti Abd Kadir kerana banyak memberi dorongan dalammelaksanakan tugasan ini.Tugasan ini mengandungi tiga bahagian dan bahagian yang ketiga kami diminta untukmembuat secara berkumpulan.Saya memilih Hafiz dan Hakimullah sebagai ahlikumpulan saya.Dalam bahagian pertama, kami diminta untuk membuat satu laporanberserta ilustrasi mengenai fitrah kejadian manusia menurut Islam dan biologi dariperingkat lahir hingga 6 tahun.Bahagian kedua pula kami diminta untuk menerangkanprinsip-prinsip asas dan factor-faktor perkembangan kanak-kanak melalui pengurusangrafik.Semasa melaksanakan tugasan kerja kursus pendek Perkembangan Kanak-Kanak ini,saya telah menerima banyak faedah yang berguna dan baik untuk diri saya sebagaibakal guru.Setelah membuat banyak rujukan dan perbincangan bersama rakan-rakan,saya mula lebih mengenali serta memahami tentang perkembangan kanak-kanak darisegi kognitif, fizikal, emosi dan sebagainya secara lebih terperinci.Kita sebagai manusiatidak boleh mengharapkan pensyarah 100% jika ingin Berjaya, tetapi memerlukan lebihbanyak usaha kita sendiri.Bak kata pepatah „di mana ada kemahuan di situ adajalan‟.Melalui bahagian yang melibatkan pengurusan grafik, saya dapat mengasahbakat saya melalui lukisan.Seorang guru perlu untuk mengetahui semua grafik keranamungkin di sekolah nanti kita diberi tugas untuk membuat carta atau sebagainya.Saya juga mula merasai kepentingan PKK ini terhadap diri saya kerana sebagai bakalguru.Satu hari nanti semua ilmu ini pasti saya perlukan untuk melaksanakan tugasharian sebagai seorang guru yang begitu mencabar. Saya sebagai bakal guru yangakan mengajar di sekolah rendah pasti akan menghadapi pelbagai situasi yangmungkin tidak pernah saya terfikir sebelum ini. Melalui kerja kursus PKK ini juga, sedikit
 25. 25. 25sebanyak telah membantu saya dalam membuat persediaan dalam menghadapi duniaperguruan ini. Melalui segala pengalaman dan ilmu-ilmu baru yang telah saya perolehi,dengan izin Allah s.w.t, saya akan praktikan sebaik mungkin nanti. Setelah saya banyakmembuat pencarian maklumat, saya berharap ilmu ini akan terus bermanfaat kepadapara pelajar. Saya juga mula sedar kepentingan subjek perkembangan kanak-kanak inidimana dengan hanya betul-betul memahaminya barulah saya dapat melaksanakantugas saya sebagai guru nanti dengan sebaik mungkin bagi melahirkan modal insanyang sempurna.Selain itu, melalui proses menyiapkan tugasan kerja kursus pendek ini yang sayalaksanakan bersama rakan-rakan telah membuatkan hubungan silaturrahim antarakami semakin rapat. Sikap toleransi dan bekerjasa sama pensyarah dan semua rakan-rakan juaga dapat di tingkatkan melaui proses menyiapkan tugasan kerja kursuspendek ini. Saya mula lebih mengenali sikap dan sahsiah rakan-rakan dan carapengajaran pensyarah dan hal ini sekaligus mengukuhkan hubungan dua hala kami.Pada masa yang sama bahagian ketiga tugasan ini melibatkan murid-murid sekolah.Secara tidak langsung ia juga melatih diri saya untuk berhadapan dengan murid-muridsuatu hari nanti.Tambahan pula, pengalaman berinteraksi bersama pensyarah dan rakan-rakan bagimelaksanakan tugasan ini membolehkan saya memperbaiki dan meningkatkan carasaya berkomunikasi. Hal ini sekaligus dapat melatih saya untuk berkomunikasi denganbaik dan membuat persediaan untuk menjadi seorang guru yang berkualiti. Selain itu,tunjuk ajar yang diberikan oleh para pensyarah dalam proses menyiapkan tugasankerja kursus pendek ini membolehkan saya memperbaiki kelemahan yang terdapatpada diri saya dan tidak akan mengulanginya lagi pada masa hadapan.Secara keseluruhannya, tugasan kerja kursus pendek PKK ini telah memberikanbanyak faedah kepada saya dan membuatkan saya lebih mencintai profesion yangmulia ini serta menambahkan lagi semangat saya untuk menjadi seorang guru yangberkualiti bagi melahirkan modal insan yang seimbang dan sanggup berkorban demiagama bangsa dan negara.
 26. 26. 26Akhir kata, terima kasih sekali lagi buat pensyarah pembimbing, rakan-rakanseperjuangan dan tidak lupa kepada ibu bapa saya kerana tanpa dorongan dan kata-kata semangat daripada mereka, saya mungkin tidak mampu untuk menyiapkantugasan ini dengan jayanya.Sekian, terima kasihBIBLIOGRAFI:1. Buku
 27. 27. 27Mok Soon Sang. (2010). Nota Intisari Ilmu Pendidikan Psikologi Pendidikan.Selangor Darul Ehsan: penerbitan multimedia sdn. Bhd.Abdul Aziz Abdul Syukor. (2007) Psikologi Pendidikan. Selangor Darul Ehsan:Penerbitan Oxford Fajar Sdn. Bhd.Kamarulzaman Kamaruddin. (2009). Psikologi Perkembangan. Perak Darul RidzuanPenerbitan Universiti Pendidikan Sulatan Idris.2. MajalahPa & Ma.(2011). Memahami Pertumbuhan & Perkembangan Kanak-Kanak.Selangor Darul Ehsan: Penerbitan Karangkraf Sdn. Bhd.3. AkhbarFatin Hafizah Mohd Shahar. (2010, 24 Ogos) Bermain Galak Perkembangan Kanak-Kanak. Berita Harian.4. InternetNatilia.(2012). Fitrah Manusia Dari Perspektif Biologi. Dicapai pada 10 april 2013,daripada :
 28. 28. 28http://ajourneyofateacher-to-be.blogspot.com/2012/01/faktor-yang-mempengaruhi-proses.htmlRosli Hanip. (2012) Rahsia kejadian Manusia Menurut Al-quran. Dicapai pada 11 April2013 daripada:http://pakarhowto.com/rahsia-asal-kejadian-manusia-mengikut-al-quran.html
 29. 29. 29LAMPIRANBORANG KOLABORASINAMA PELAJAR :AHMAD AMZAR BIN MAT SAIDNO K/P : 930302-11-5163
 30. 30. 30KUMPULAN : PISMP 1.01/2013SEMESTER : 1MATA PELAJARAN : PERKEMBANGAN KANAK-KANAKKOD MATA PELAJARAN : EDU3102PENSYARAH PEMBIMBING : PUAN SITI PATIMAH AB. KADIRTARIKHPERKARA YANGDIBINCANGKANCATATAN TANDATANGAN12Mac 2013Taklimat tugasan KKP PKKdan menerima soalan tugasan.- Bertempat di DewanSyarahan Abdul Jalil (Puan Siti PatimahAb. Kadir)13 Mac 2013 Menerima penerangandaripada pensyarahpembimbing iaitu Puan SitiPatimah Ab. Kadir- Tugasan perludihantar pada 9 April2013 ( Puan SitiPatimah Ab. Kadir)14Mac 2013 Memahami kehendak soalan. - Berbincang denganrakan sekelas.(Aliya Hanim)(hakimullah)
 31. 31. 3115 Mac 2013 Berbincang dan pembahagiantugasan aktiviti pemerhatian.-Tugasan pemerhatian- Berbincang bersamarakan sekumpulan (amzar)(hakimullah)(hafiz)18 Mac 2013 Mencari maklumat daripadapusat sumber - mendapatkanbantuan daripada pustakawan- Nota ringkas- Catatan bibliografi(Amzar)18Mac 2013 Mencari maklumat daripadainternet- Nota ringkas- Catatan bibliografi(Amzar)19 Mac 2013 Menyediakan draf tugasanindividu- Menyusun maklumat- Menganalisismaklumat berdasarkankehendak tugasan- Menghubungkaitmaklumat yang relevan- Membuat huraianterperinci(Amzar)
 32. 32. 3220 Mac 2013 Bertanyakan pandangandengan pensyarahpembimbing mengenai draftugasan- Komen danpenambahbaikandaripada pensyarahpembimbing- Memperincikanhuraian(Puan Siti PatimahBinti Ab. Kadir )21 Mac 2013 Membaiki draf tugasan - Membetulkansemua tugasan yangbermasalah (amzar)22 Mac 2013 Proses menyiapkan tugasanindividu.- Menaip draf(Amzar)3 April 2013 Melaksanakan aktivitipemerhatian- Tugasanberkumpulan- Menggunakan borangsoal selidik yangdisediakan- Membuat rakamanvideo dan menangkapgambar.(Amzar)(hafiz)(hakimullah)
 33. 33. 335 April 2013 Melakukan perbincangandengan rakan sekumpulanuntuk membuat dan membaikidraf- Membetulkan semuatugasan yangbermasalah(Amzar)(hafiz)(hakimullah)8 April 2013 Proses menyiapkan tugasan - Menaip draf(Amzar)(hafiz)(hakimullah)9April 2013 Menghantar tugasan lengkapkepada pensyarahpembimbing- Diterima dandirekodkan (Puan Siti PatimahAb.Kadir)

×