Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Roques i minerals

24,029 views

Published on

Published in: Education

Roques i minerals

 1. 1. CONEIXEMENT DEL MEDI Presentació Multimèdia Cicle Mitjà, Primària ROQUES I MINERALS Realització de Kyka Bennasar Marroig kikabennasar@educacio.caib.esEls minerals per Kyka Bennasar està sota una llicènciaCreative Commons Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 Espanya de llicència .
 2. 2. ROQUES I MINERALS
 3. 3. ROQUESCom són les roques?Totes les roques estan formades perminerals. Algunes roques, a més deminerals, estan formades per closques ialtres restes d’animals, com la calcària. Roca Calcària
 4. 4. ROQUESCom són les roques?Altres roques, estan formades perun sol mineral, com el Marbre queestà compost per la Calcita. Marbre
 5. 5. ROQUESCom són les roques?Altres roques, estan formades perdiversos minerals, com el Granit. Granit
 6. 6. ROQUESCom són les roques?Hi ha roques dures com el marbre iroques toves, com l’argila. Fins i tot hiha roques líquides com el petroli. Marbre Argila Petroli
 7. 7. ROQUESD’on s’extreuen les roques?S’extreuen dels JACIMENTS. Si sónexcavacions a molts metres de profunditates diuen MINES. Si són excavacions a pocaprofunditat es diuen PEDRERES. Mina Pedrera
 8. 8. ROQUESPer què s’utilitzen?Per obtenir energia. El petroli és unaroca de la qual s’obté gas, benzines igasoils que són utilitzats per acombustible.
 9. 9. ROQUESPer què s’utilitzen?Per a la construcció. Amb l’argila, elgranit, el marbre i la pissarra es fanconstruccions d’edificis.
 10. 10. ROQUESPer què s’utilitzen?Per a la indústria. A partir del petroli,a les fàbriques s’elaboren plàstics,pintures… i moltes coses més.
 11. 11. MINERALSQuè són els minerals?Els minerals són els materials delsquals estan fetes les roques.Es troben al nostre voltant. El grafit, perexemple, el feim servir diàriamentperquè els llapis es fan amb aquestmineral.
 12. 12. MINERALS Com són els minerals? Cada mineral és diferent dels altres i es pot reconèixer per les seves propietats.Diamant Guix Pirita Talc Malaquita Calcita
 13. 13. MINERALSPropietats dels minerals: Duresa Un mineral és dur quan és difícil de ratllar. El diamant és el mineral més dur i el guix és tan tou que es pot ratllar amb una ungla. Dur Tou
 14. 14. MINERALSPropietats del minerals: Brillantor Hi ha minerals molt brillants com la pirita i n’hi ha que no tenen tens de brillantor, com el talc. Brillant Apagat
 15. 15. MINERALSPropietats dels minerals: ColorHi ha minerals amb un color característic,com la malaquita, que és de color verd, ialtres que tenen diferents colors com lacalcita, que pot ser blanca, taronja o verda. Malaquita Calcita
 16. 16. MINERALSPropietats dels minerals: FormaAlguns minerals tenen formesregulars, com la pirita, i altres sónirregulars, com la malaquita. Regular Irregular
 17. 17. MINERALSMinerals més habituals: Quars Feldspat Calcita
 18. 18. MINERALSEls usos dels minerals:Per construir edificis: el guix, lapissarra…
 19. 19. MINERALSEls usos dels minerals:Per obtenir metals: de la magnetitas’extreu el ferro i de la calcopiritase obté el coure.
 20. 20. MINERALSEls usos dels minerals:Per elaborar joies: el diamant, elrobí i la maragda.
 21. 21. MINERALSUna col.lecció de minerals
 22. 22. MINERALSAra veuràs molts minerals diferents. ARAGONITA ALBITA
 23. 23. BARITASOFRE
 24. 24. BLENDA BASALT
 25. 25. CARBÓ CARNAL·LlTA
 26. 26. CINABRIQUARS
 27. 27. FLUORITA GALENA
 28. 28. HALITALIMONITA
 29. 29. MICAMAGNETITA
 30. 30. ÒPAL PLATA
 31. 31. PROUSTITA OR
 32. 32. DOLOMITA CROM
 33. 33. BENTONITA ESTANY
 34. 34. FERRO PLOM
 35. 35. ACTIVITATSContesta al teu quadern. Després clica al quadrattaronja per a veure les respostes correctes: Què són les roques? Què és un mineral? Escriu el nom de tres minerals. Escriu 3 propietats dels minerals. Per a què s’utilitzen els minerals?.
 36. 36. SOLUCIÓ Què són les roques?Les roques són la partsòlida de la Terra.
 37. 37. SOLUCIÓ Què són els minerals?Els minerals són elsmaterials dels qualsestan fetes les roques.
 38. 38. SOLUCIÓ Escriu el nom de tres minerals.Níquel, plata, òpal,diamant, crom, caolí,talc, pirita, malaquita,sofre, mica, calcopirita...
 39. 39. SOLUCIÓ Tres propietats dels minerals.Duresa ColorBrillantor Forma
 40. 40. SOLUCIÓ Per a què s’utilitzen?Per construir edificis.Per obtenir metalls.Per elaborar joies.
 41. 41. EL SÒLEl sòl es la capa de terra, amb aigua, aire irestes d’animals i plantes, que cobreix lesroques.Les restes d’èssers vius formen una mesclade color fosc que s’anomena HUMUS.Quan els trossets de roca es mesclen ambl’humus es forma el sòl.
 42. 42. EL SÒLCom es forma el sòl?El sòl es forma a partir de la roca i l ’acció delvent, la pluja, els animals i les plantes.
 43. 43. EL SÒLEl sòl té tres capes:La capa superior: Conté arena, argila,aigua, aire i humus. Viuen alguns animalsi creixen les arrels de les plantes.La capa intermèdia: Conté pedres,arena, argila i un poc d’aigua.La capa inferior: Conté roques i no téquasi aigua.
 44. 44. EL SÒL CAPES
 45. 45. EL SÒLEl sòl té tres capes:La capa superior: Conté arena, argila,aigua, aire i humus. Viuen algunsanimals i creixen les arrels de lesplantes.
 46. 46. EL SÒLEl sòl té tres capes:La capa intermèdia: Conté pedres,arena, argila i un poc d’aigua.
 47. 47. EL SÒLEl sòl té tres capes:La capa inferior: Conté roques i noté quasi aigua.
 48. 48. EL SÒLCAPES DEL SÒL
 49. 49. ACTIVITATSContesta al teu quadern. Després clica al quadrattaronja per a veure les respostes correctes: Què és el sòl? Com es forma el sòl? Quàntes capes té el sòl?
 50. 50. EL SÒL Què és el sòl?El sòl és la capa de terra,amb aigua, aire, i restesd’animals i plantes, quecobreix les roques.
 51. 51. EL SÒL Com es forma el sòl?1. La roca es romp per l’acció de la pluja, les gelades i el vent.2. Les arrels de les plantes ajuden a rompre les roques.3. Els trossets de roca es mesclen amb l’humus i es forma el sòl.
 52. 52. EL SÒL Quàntes capes té el sòl?La capa superior: Viuen algunsanimals.La capa intermèdia: Conté pedres,arena, argila i un poc d’aigua.La capa inferior: Conté roques i no téquasi aigua.
 53. 53. MANUALITATS... AMB PEDRES
 54. 54. MANUALITATS... AMB PEDRES
 55. 55. Vull sortirAltre vegada

×