Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Group 1 hao_nv

349 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Group 1 hao_nv

 1. 1. www.elarion.com PostgreSQL [email_address] Never stop improving quality
 2. 2. PostgreSQL Nội dung <ul><li>Giới thiệu PostgreSQL </li></ul><ul><li>Cấu trúc PostgreSQL </li></ul><ul><li>PostgreSQL GUIs Tools </li></ul><ul><li>Làm việc với PgAdmin III </li></ul><ul><ul><li>Tạo CSDL </li></ul></ul><ul><ul><li>Truy vấn </li></ul></ul><ul><ul><li>Back up & Restore </li></ul></ul><ul><ul><li>Phân quyền </li></ul></ul>
 3. 3. PostgreSQL Giới thiệu PostgreSQL <ul><li>Là 1 hệ quản trị CSDL (DBMs) mã nguồn mở. </li></ul><ul><li>Ban đầu, PostgreSQL chỉ chạy trên nền UNIX. Về sau, nó có thể chạy trên Windows. </li></ul><ul><li>PostgreSQL cung cấp đa ngôn ngữ, hỗ trợ bảng mã unicode, quản lý nhiều use, hỗ trợ dữ liệu lên tới tera byte, và dung lượng CSDL không giới hạn </li></ul>
 4. 4. PostgreSQL Cấu trúc PostgreSQL
 5. 5. PostgreSQL PostgreSQL GUI Tools <ul><li>PGAccess </li></ul><ul><li>phpPgAdmin </li></ul><ul><li>OpenOffice.org </li></ul><ul><li>Mergeant </li></ul><ul><li>PostgreSQL Maestro </li></ul><ul><li>… . </li></ul><ul><li>Hiện nay thì công ty đang dùng PgAdmin </li></ul><ul><li>* Tham khảo: </li></ul><ul><li>http://wiki.postgresql.org/wiki/Community_Guide_to_PostgreSQL_GUI_Tools </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Truy vấn </li></ul><ul><li>Backup & Restore </li></ul><ul><li>Diagram & Database Designer </li></ul><ul><li>Phân quyền </li></ul>
 7. 7. PostgreSQL Truy vấn <ul><li>Truy vấn </li></ul><ul><ul><li>Dùng lệnh </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Soạn thảo trong phần SQL editor </li></ul></ul></ul><ul><li>B1: Chọn database cần truy vấn </li></ul><ul><li>B2: Vào Tool/Query tool </li></ul><ul><li>B3: Chọn tab SQL editor </li></ul><ul><li>B4: Soạn thảo các câu lệnh truy vấn SQL đã học </li></ul><ul><ul><li>Dùng tool </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Trong phần Graphical query builder </li></ul></ul></ul>
 8. 8. <ul><ul><ul><li>Các bước tạo query </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>B1: Chọn database cần truy vấn </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>B2: Vào Tool/Query tool </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>B3: Chọn tab Graphical query builder </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>B4: Kéo thả các bảng cần truy vấn </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>B5: truy vấn </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Columns: Tương ứng với câu lệnh select </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Criteria: Điều kiện lọc </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Odering: Sắp xếp </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Joins: Kết các bảng lại với nhau </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>B6: Chạy truy vấn </li></ul></ul></ul></ul></ul>Truy vấn
 9. 9. PostgreSQL Thanks for your attention!
 10. 10. Questions & Answers ?

×