Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Professional Experience Portfolio Resume Email

757 views

Published on

#Professional #Experience #การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ #Portfolio #แฟ้มสะสมผลงาน #Resume #CV #ประวัติส่วนตัว #Email #การเขียนอีเมลสมัครงาน #การเขียนอีเมลเพื่อขขอฝึกงาน

จัดทำขึ้นเพื่อการศึกษา

Published in: Education
 • Be the first to comment

Professional Experience Portfolio Resume Email

 1. 1. การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การทาแฟ้มสะสมผลงาน (PORTFOLIO) เตรียม PORTFOLIO อย่างไรให้ได้งาน เทคนิคการออกแบบ RESUME ให้สวย เทคนิคส่ง E-Mail ให้ดูเป็นมืออาชีพ 10.00-11.00 น. อ.กฤษณพงศ์ เลิศบารุงชัย สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีTouchPoint.in.th Facebook.com/TouchPoint.in.th
 2. 2. การทาแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เป็นหนังสือที่รวบรวมผลงานที่มีความยาวหลายหน้า เพื่อแสดงผลงานทั้งหมดที่ผ่านมา ตั้งแต่สมัยยังเป็นนักเรียน นักศึกษา จนถึงวัยทางาน ประกอบด้วย ตัวอย่างของผลงาน ที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพ และการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทักษะต่างๆ และ ประสบการณ์การทางานต่างๆ แฟ้มสะสมผลงานPORTFOLIO
 3. 3. การทาแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ออกแบบให้สวยสะดุดตา น่าสนใจ เหมาะแก่การหยิบขึ้นมาอ่าน สามารถสารูป ตัวเองลงไปได้ นาเสนอตัวเองให้เต็มที่ อาจบอกข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองเล็กน้อย เช่น ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล เว็บไซต์ โดยเน้นความเป็นตัวเองให้มากที่สุด องค์ประกอบของแฟ้มสะสมผลงานCOMPONENT 1. หน้าปก
 4. 4. การทาแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) นาเสนอข้อมูลของตัวเองให้เต็มที่ รวมถึงประวัติต่างๆ ของตัวเอง อาจทาเป็น 2 ชุด คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละชุด เพื่อแสดงถึงความสามารถ ของเราในระดับสากล และเสริมความน่าเชื่อถือ องค์ประกอบของแฟ้มสะสมผลงานCOMPONENT 2. ประวัติส่วนตัว
 5. 5. การทาแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ควรเรียงลาดับจากระดับปัจจุบันไว้บนสุดจนกระทั่งระดับต่าสุด และสรุปผล การเรียนไว้ในแต่ละระดับการศึกษาด้วย และควรแนบเอกสารรับรองผลการ เรียนประกอบด้วย องค์ประกอบของแฟ้มสะสมผลงานCOMPONENT 3. ประวัติทางด้านการศึกษา
 6. 6. การทาแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ควรเรียงลาดับจากรางวัลล่าสุดจนกระทั่งรางวัลอันดับแรกเริ่ม อาจจะใส่เป็นรูปถ่ายขณะได้รับรางวัล หรืออาจแนบเกียรติบัตรมา ด้วยก็ได้ องค์ประกอบของแฟ้มสะสมผลงานCOMPONENT 4. รางวัลและผลงานที่ได้รับ
 7. 7. การทาแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เป็นผลงานที่มีความภาคภูมิใจแบบสุดๆ ควรใส่หลักฐาน ลงไปประกอบด้วยเพื่อความน่าเชื่อถือ อาจมีรูปถ่าย ประกอบมาด้วยจะดีมาก องค์ประกอบของแฟ้มสะสมผลงานCOMPONENT 5. ผลงานที่ประทับใจ
 8. 8. การทาแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เช่น ประธานนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมหรือชมรมใน มหาวิทยาลัย ใส่เพื่อให้รู้ว่าเราไม่ได้เรียนอย่างเดียว เรามี ประสบการณ์การทางานร่วมกับผู้อื่น รู้จักการทางานเป็นทีม หากทางานพิเศษระหว่างเรียนก็สามารถใส่ได้ จะทาให้แฟ้ม สะสมผลงานมีคุณค่ามากขึ้น คนอ่านจะเห็นคุณค่าของเรา องค์ประกอบของแฟ้มสะสมผลงานCOMPONENT 6. กิจกรรมที่ทาระหว่างเรียน
 9. 9. การทาแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) อาจนาเอาผลงานที่ได้จากการทาในรายวิชาต่างๆ มานาเสนอ หรือเป็นงาน โปรเจ็คก็ได้ ดังนั้นควรทางานที่อาจารย์สั่งอย่างตั้งใจ เพราะงานแต่ละชิ้น สามารถนามาเป็นพอร์ตได้ องค์ประกอบของแฟ้มสะสมผลงานCOMPONENT 7. ผลงานตัวอย่าง
 10. 10. การทาแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) มีความสามารถพิเศษอะไรใส่เข้าไปด้วย เป็นความสามารถที่คิดว่าเรามีแต่คนทั่วไปไม่มีหรือมีน้อย และจะดีมากถ้าเป็น ความสามารถพิเศษที่เกี่ยวข้องกับสายงาน หากไม่มีก็เป็นความสามารถพิเศษทั่วไป เช่น ร้องเพลง เล่นดนตรี เล่นกีฬา ฯลฯ องค์ประกอบของแฟ้มสะสมผลงานCOMPONENT 8. ความสามารถพิเศษ
 11. 11. เตรียม PORTFOLIO อย่างไรให้ได้งาน การเตรียมแฟ้มสะสมผลงานPREPARATION ในช่วงเวลาระหว่างเรียนให้ตั้งใจทางานทุกชิ้นที่ได้รับมอบหมาย แล้วจะได้ ผลงานที่ดีใส่ลงไป การใส่งานเหล่านี้ลงไปจะทาให้แฟ้มสะสมผลงานดูมี คุณภาพมากขึ้น และเมื่อเปิดเราจะสามารถพูดอธิบายเกี่ยวกับผลงานได้ 1. คัดผลงานที่ดีใส่ลงไป
 12. 12. เตรียม PORTFOLIO อย่างไรให้ได้งาน การเตรียมแฟ้มสะสมผลงานPREPARATION ในกรณีที่ไม่มีผลงานมากพอใส่ลงไปในแฟ้มสะสมผลงาน ให้สร้างสรรค์ผลงาน ขึ้นมาใหม่ ถ้าไม่รู้จะทาอะไรให้ทาดังนี้ • เอางานในรายวิชาที่เคยทามาสร้างใหม่ • ตั้งโจทย์ชิ้นงานขึ้นมา แล้วสร้างสรรค์ผลงาน เช่น โมชั่นกราฟิก โลโก้ 2. สร้างผลงานขึ้นมาใหม่
 13. 13. เตรียม PORTFOLIO อย่างไรให้ได้งาน การเตรียมแฟ้มสะสมผลงานPREPARATION การใส่ผลงานในแฟ้มสะสมผลงาน ควรมีจานวนหน้าที่ เหมาะสมอยู่ที่ 20-30 หน้า โดยเน้นเฉพาะงานที่ดี น่านาเสนอ และครอบคลุมทักษะต่างๆ ของเรา 3. ใส่งานเข้าไปในปริมาณที่พอเหมาะ
 14. 14. เตรียม PORTFOLIO อย่างไรให้ได้งาน การเตรียมแฟ้มสะสมผลงานPREPARATION จะดีกว่าถ้าเราทาแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Portfolio) โดยอาจจะทาในลักษณะดังนี้ • Flipping Book • Website หรือ Weblog • ทาคลิปแฟ้มสะสมผลงาน คลิกเพื่อรับชม 4. ทาแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ TouchPoint.in.th | Khaooat.com
 15. 15. เตรียม PORTFOLIO อย่างไรให้ได้งาน การเตรียมแฟ้มสะสมผลงานPREPARATION สาหรับสายงานด้านมัลติมีเดีย เช่น Motion Graphic, VFX, Animation, 3D อาจจะต้องแสดงเป็นวิดีโอ ให้ทาเป็นวิดีโอสรุป กระชับ เรียกว่า VDO Showreel โดยเน้นผลงานสวยๆ มาตัด ต่อสลับกันไปมา 5. ทา VDO SHOWREEL คลิกเพื่อรับชม
 16. 16. เทคนิคการออกแบบ RESUME ให้สวย เป็นสิ่งที่บ่งบอกความเป็นตัวเราได้มากที่สุด โดยใส่ข้อมูลลงในแผ่นกระดาษ เพียง 1-3 แผ่น ให้ครบถ้วน นอกจากข้อมูลแล้ว รูปลักษณ์ก็เป็นสิ่งสาคัญ เราต้องทาให้ Resume ของเราแตกต่างกับของคนอื่นที่วางอยู่บนกอง เดียวกัน ประวัติส่วนตัวRESUME | CV
 17. 17. เทคนิคการออกแบบ RESUME ให้สวย การออกแบบประวัติส่วนตัวRESUME | CV DESIGN • ชื่อ-นามสกุล | ชื่อเล่น | อายุ | วันเดือนปีเกิด • ข้อมูลสาหรับการติดต่อ ที่อยู่ | เบอร์โทรศัพท์ | อีเมล • ระดับการศึกษา | ชื่อสถานศึกษา | เกรดเฉลี่ย • ทักษะความสามารถที่สาคัญที่เกี่ยวข้องตาแหน่งที่เราจะสมัคร • ประสบการณ์ที่ผ่านมา | โครงการที่เคยได้เข้าร่วม | รางวัลที่เคยได้รับ • งานอดิเรก | ความชอบ | ไลฟ์สไตล์ 1. เตรียมข้อมูลให้ครบถ้วนและจัดวางเหมาะสม Lorem ipsum dolor sit amet, an est blandit concludaturque, ex mazim senserit abhorrent. LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET. Lorem ipsum dolor sit amet, an est blandit concludaturque, ex mazim senserit abhorrent. Lorem ipsum dolor sit amet, an est blandit concludaturque, ex mazim senserit abhorrent. GRAPHIC DESIGNER JASON MARTIN CURRICULUM VITAE TEMPLATE Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat,ut wisi enim ad minim veniam. CONTACT 012 345 678 9000 012 345 678 9999 your address www.jason.com jason@mail.com SKILL Web design Graphic design Ui design Drawing Animation SOFTWARE Photoshop Illustrator Indesign After effects HOBBIES FOOTBALL, WRITING, MUSIC LOREM IPSUM PERSONAL INFORMATIONS LOREM IPSUM LOREM IPSUM2000-2002 LOREM IPSUM2002-2005 LOREM IPSUM2005-2008 EDUCATION WORK EXPERIENCE Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore. Lorem ipsum dolor siamet Lorem ipsum dolor siamet Lorem ipsum dolor siamet Lorem ipsum dolor siamet
 18. 18. เทคนิคการออกแบบ RESUME ให้สวย การออกแบบประวัติส่วนตัวRESUME | CV DESIGN ไม่มีกฎตายตัว สามารถออกแบบได้ตามใจชอบ ขอเพียงแค่สววยงาม อ่านได้ชัดเจน และถูกต้อง แนะนาให้ใช้โปรแกรมทางด้านมัลติมีเดีย เช่น Illustrator, InDesign, Photoshop ไม่ควรใช้ Word, PowerPoint ใน การออกแบบ 2. ออกแบบในสไตล์เรา
 19. 19. เทคนิคการออกแบบ RESUME ให้สวย การออกแบบประวัติส่วนตัวRESUME | CV DESIGN นอกจากรูปลักษณ์ที่สวยงาม ตัวอักษรจะต้องอ่านง่ายและดูไม่รก และไม่ควรใช้ฟอนต์ที่หลากหลายมากเกินไป สามารถหาฟอนต์ฟรี ได้ที่ http://www.f0nt.com/ 3. เลือกฟอนต์ให้สวยอ่านง่าย
 20. 20. เทคนิคการออกแบบ RESUME ให้สวย การออกแบบประวัติส่วนตัวRESUME | CV DESIGN ใน Resume มักจะมีตัวหนังสือเต็มไปหมด อาจเปลี่ยนมาใช้ Icon แบบง่ายๆ จะทาให้ Resume ดูสะอาดตาขึ้น สามารถดาวน์โหลด ไปใช้ฟรีๆ ได้ที่ https://www.flaticon.com/ 4. ใช้ Icon สัญลักษณ์แทนข้อความ
 21. 21. เทคนิคการออกแบบ RESUME ให้สวย การออกแบบประวัติส่วนตัวRESUME | CV DESIGN การใส่ชื่อโปรแกรมที่เรามีทักษะในการใช้ทั้งหมด อาจไม่รู้ว่าเราถนัด โปรแกรมอะไรมากที่สุด หากใช้หลอดพลังจะทาให้ผู้อ่าน Resume ของเราสามารถรู้ได้เลยว่าเราถนัดโปรแกรมไหนมากที่สุด 5. ใช้หลอดพลังเพื่อบอกทักษะ
 22. 22. เทคนิคส่ง E-Mail ให้ดูเป็นมืออาชีพ เป็นสิ่งที่สาคัญในการติดต่อสื่อสารอย่างเป็นทางการ เช่น การยื่นเอกสาร สมัครงาน การติดต่อสื่สารข้ามหน่วยงาน ดังนั้นจาเป็นต้องเขียนอีเมลให้ดูมือ อาชีพ เพื่อผู้เปิดอ่านจะได้ให้ภาพลักษณ์ที่ดีของผู้ส่ง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์E-MAIL
 23. 23. เทคนิคส่ง E-Mail ให้ดูเป็นมืออาชีพ เทคนิคการส่งอีเมลTECHNIQUE ควรระบุให้ชัดเจน • หากเป็นการสมัครงานควรระบุว่า “ต้องการสมัครงานในตาแหน่ง....” • หากเป็นการขอรับพิจารณาฝึกงานควรระบุว่า “ขอรับพิจารณาฝึกงานในตาแหน่ง....” 1. ระบุชื่อเรื่อง
 24. 24. เทคนิคส่ง E-Mail ให้ดูเป็นมืออาชีพ เทคนิคการส่งอีเมลTECHNIQUE การส่งอีเมลทางการ ควรใช้ชื่ออีเมลที่ทาให้เราดูมีความน่าเชื่อถือและเป็นมืออาชีพ ควรมีชื่อนามสกุล ไม่ควรมีคากุ๊กกิ๊ก 2. ใช้ชื่ออีเมลที่น่าเชื่อถือ Kridsanapong.ler@hotmail.com Kridsanapong_l@rmutt.ac.th TouchPoint.in.th@gmail.com GuZaa@hotmail.com Bozzaa_HoHoHo@gmail.com Numphung_Narakjung@Hotmail.com
 25. 25. เทคนิคส่ง E-Mail ให้ดูเป็นมืออาชีพ เทคนิคการส่งอีเมลTECHNIQUE การเริ่มต้นที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง เริ่มต้นจาก การแนะนาตัว แล้วบอกวัตถุประสงค์ในสิ่งที่ เราต้องการสื่อสาร แล้วบอกว่าจะสมัคร งานหรือฝึกงานตาแหน่งอะไร ถ้าเป็นการ ฝึกงานจะต้องบอกช่วงเวลาฝึกงานให้ ชัดเจนด้วย แล้วปิดท้ายด้วยการกล่าวว่า “จึงเรียนมาเพื่อขอความกรุณา” 3. เริ่มต้นทักทายให้ดี เรียน ฝ่ายบุคคลบริษัททัชพอยต์ เรื่อง ขอฝึกงานในตาแหน่ง คอมพิวเตอร์ซัพพอร์ต กระผมนายกฤษณพงศ์ เลิศบารุงชัย จากสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ทราบข่าวประกาศของทางบริษัท ว่าต้องการนักศึกษาฝึกงาน ในตาแหน่งคอมพิวเตอร์ซัพพอร์ต กระผมมีความสนใจขอพิจารณาเข้ารับการฝึกงานในตาแหน่งดังกล่าว ในช่วงเวลา 1 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2561 กระผมได้ส่งรายละเอียดส่วนตัวมาพร้อมกับจดหมายฉบับนี้ดังไฟล์แนบ มีความพร้อมที่จะเข้ารับการ สัมภาษณ์และฝึกงานในช่วงเวลาและตาแหน่งดังกล่าว หวังว่าคงจะได้รับความกรุณาจากท่าน ท่าน สามารถติดต่อกลับมาทางอีเมลนี้ หรือ โทร. 095-116-XXXX จึงเรียนมาเพื่อขอความกรุณา
 26. 26. เทคนิคส่ง E-Mail ให้ดูเป็นมืออาชีพ เทคนิคการส่งอีเมลTECHNIQUE บางครั้งเราอาจต้องแนบไฟล์ เช่น Portfolio หรือ Resume ไปทางอีเมลด้วย HR จะให้ความสนใจกับไฟล์แนบมาก ดังนั้น จะต้องตั้งชื่อไฟล์ให้ดี และส่งเป็นไฟล์ PDF จะดีที่สุด หากมีเอกสารจานวนมาก ให้รวมไฟล์เป็น .zip แล้วตั้งชื่อให้ดี 4. ตั้งชื่อไฟล์แนบให้ดี Portfolio_Kridsanapong.pdf Resume_Kridsanapong.pdf Portfolio_Edit_OK.pdf Resume_Edit_8_Final.pdf
 27. 27. เทคนิคส่ง E-Mail ให้ดูเป็นมืออาชีพ เทคนิคการส่งอีเมลTECHNIQUE ก่อนกดส่ง เราควรอ่านทบทวนข้อความทั้งหมดอีก 1-2 รอบก่อน เพื่อดูว่าพลาดส่วนสาคัญหรือไม่ รวมถึงตัวสะกด หลักไวยกรณ์ต่างๆ การใช้ภาษา และให้ตรวจสอบชื่ออีเมลของผู้รับว่าถูกต้องหรือไม่ 5. อ่านทบทวน ตรวจสอบก่อนส่ง
 28. 28. แหล่งที่มาSOURCES TouchPoint.in.th Facebook.com/TouchPoint.in.th

×