Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Osman prostorovost 2011

840 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Osman prostorovost 2011

 1. 1. Tvar: možnost pojetí prostoru Robert Osman
 2. 2. Tvar jako možnost pojetí prostoru• PETŘÍČEK, Miroslav. Myšlení obrazem. Praha : Herrmann & synové, 2009. 204 s.• Matematické modely morfogeneze : sborník přednášek : Bechyně, 26.-30. září 1988. Praha : Československá vědeckotechnická společnost při FGÚ ČSAV, 1989. 315 s.• SCHWENK, Theodor. Sensitive chaos : the creation of flowing forms in water and air. Forest Row : Rudolf Steiner press, 1996. 144 s.• THOMPSON, DArcy Wentworth. On growth and form. Cambridge : At the University Press, 1917. 793 s.• Rivers and Tides
 3. 3. tvar mají především místa vprostoru; ta ho dodávají tělům, případně prázdnotě; tvarnějakého těla je tvar toho místa v prostoru, jež je v danémokamžiku tímto tělem zaplněno
 4. 4. obrázek pole
 5. 5. obrázek zoraného pole
 6. 6. obrázek bitevního pole
 7. 7. obrázek herního pole
 8. 8. pole• gravitační• elektromagnetické• sémantické• morfogenetické
 9. 9. gravitace dle Einsteina• všechny předměty padají v gravitačním poli stejně rychle• svědčí o nezávislosti pádu na vlastnostech padajícího tělesa• pád tělesa není starostí tělesa samého, ale je to zabezpečeno nějak prostěji• tělesa vůbec nepociťují účinky nějaké tíhy, protože se volně vznáší v prostoru• jestliže volně padáme, nepociťujeme vůbec účinky síly, která za nás "tahá" - jsme v beztížném stavu, přestože se pohybujeme se zrychlením• co přitahuje aby všechno padalo stejně rychle?• povrch Země se totiž určitě nepohybuje někam nahoru
 10. 10. gravitace dle Einsteina• nepotřebuje pojem síly• gravitaci vysvětluje jako vlastnost samotného prostoru a času• tělesa, která nepociťují setrvačnost, se prostorem a časem (pohyb časem je obyčejné stárnutí) pohybují po nejkratších možných drahách• kdykoli se časoprostorem pohybujeme po jiné než nejkratší trajektorii, pociťujeme účinek síly• pokud cítíme sílu na povrchu Země, musí to znamenat, že se při pobytu na Zemi pohybujeme časoprostorem po nějaké dráze, která není nejkratší možná• pokud volně padáme v gravitačním poli, necítíme žádný účinek síly prostě proto, že se pohybujeme časoprostorem po nejkratší možné cestě• aby taková trajektorie časoprostorem byla přesto ta nejkratší, to je možné zařídit jedině tehdy, když bude zakřiven sám časoprostor• je-li časoprostor zakřiven, těleso sleduje toto zakřivení - klouže opět po nejkratší cestě časoprostorem• nejkratší cesta danou oblastí časoprostoru je navíc pro všechna tělesa stejná - její tvar má na starosti prostoročas a ne ona tělesa
 11. 11. elektromagneticképole
 12. 12. Morfologie, morfogeneze,morfogenetické pole• tvar mají především místa v prostoru;• ta ho dodávají tělům, případně prázdnotě;• tvar nějakého těla je tvar toho místa v prostoru, jež je v daném okamžiku tímto tělem zaplněno;• o možných tvarech různých těl rozhoduje prostor, a to tak, že jim poskytuje místa;
 13. 13. morfogenetické pole• Proč by síla měla mít hlubší ontologický status než tvar?• Tvar není ad hoc uskutečněn, nýbrž je aktivním výběrem z tvarových možností.• Jednotlivé možnosti nejsou stejně pravděpodobné: jejich rozložení nazvěme morfologií.• Výběr z těchto nabídek vede k naplnění jedné z možností, tj. k uskutečnění, povstání určitého tvaru na dané morfologické úrovni.• Tomuto vzniku tvaru se říká morfogeneze.• Morfogeneze je společným jmenovatelem pochodů a jevů jak tělesných, tak duševních.
 14. 14. morfogenetické pole• MORFÉ znamená tvar, GENESIS pak vznik, zrod;• prostor, kterým probíhají (elektromagnetické) siločáry dostal název (silové) pole;• něco zde muselo být co zprostředkovává působení elektromagnetických sil – materiální plností, ne prázdným prostorem;• Zavedením pojmu pole nejsou zaváděny nové síly, nýbrž morfologii určité úrovně: tvar vtištěný silám na nižší úrovni, tj. potencialitám zaujmutí prostoru ve viditelném světě;• Médiem působení, polem může být samotný prostor;
 15. 15. sensitive chaos• určité archetypální formy pohybu mohou být nalézány ve všech proudících médiích bez ohledu na jejich chemické a fyzikální vlastnosti;• lze tak hovořit o základním principu proudění vody jako její vlastní seberealizace bez ohledu na materiál okolního prostředí;
 16. 16. řada vodních živočichů zahrnujearchetypální spirální pohyb do svých tvarů
 17. 17. Vlna rejnok ve svém pohybu přebírá tvar vlny
 18. 18. morfogenetické pole• Pobyt stejně jako každé jiné jsoucno – neexistuje odděleně od jiných jsoucen, totiž nikdy nemůže do existence vcházet odděleně, samostatně, nýbrž jen s dalšími jsoucny, s nimiž tvoří své okolí a svět.• Každá věc je rozvrhem svých možností, totiž uskutečnitelných vztahů k jiným jsoucnům na světe.• Prohlížím-li si obraz na stěně, je mi tento obraz bližší než brýle, které mám na nose.• Prostor je především prostorem možností, možností, které jej tvarují.• Prostřednictvím tvaru věcí jsme schopni sledovat tvar prostoru, možnosti prostoru.
 19. 19. tvar mají především místa vprostoru; ta ho dodávají tělům, případně prázdnotě; tvarnějakého těla je tvar toho místa v prostoru, jež je v danémokamžiku tímto tělem zaplněno
 20. 20. Literatura• BRÁZDIL, Rudolf. Úvod do studia planety Země. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1988. 365 s.• DESCARTES, René; GLOMBÍČEK, Petr; MARVAN, Tomáš. Meditace o první filosofii. Praha : Oikoymenh, 2010. 127 s. ISBN 9788072984275.• DESCARTES, René; MARVAN, Tomáš; GLOMBÍČEK, Petr. Principy filosofie : výbor doplněný dvěma Descartovými dopisy princezně Alžbětě Falcké : Bilingva. Praha : Filosofia, 1998. 179 s. ISBN 8070071125.• EINSTEIN, Albert. Relativity: The Special and the General Theory. London : Barnes & Noble, 2004. 144 s. ISBN 9780760759219.• HEBKÝ, Jan. Gravitace v Minkowského prostoročasu. Praha : [K+K Humburky], 2008. 173 s. ISBN 9788025434345.• LEWIN, Kurt. Principles of topological psychology. New York : McGraw-Hill Book Company, 1966. 231 s.• LEWIN, Kurt; CARTWRIGHT, Dorwin. Field theory in social science : selected theoretical papers. New York : Harper Torchbook, 1951. 346 s.• NOVOTNÝ, Jaroslav. Mezi rozprostraněností a významovou orientací. In NOVOTNÝ, Jaroslav, et al. Člověk mezi rozprostraněností a krajinou : studie k rozmanitosti chápání prostoru. Praha : Togga, 2008. s. 17-37. ISBN 9788087258040.• Matematické modely morfogeneze : sborník přednášek : Bechyně, 26.-30. září 1988. Praha : Československá vědeckotechnická společnost při FGÚ ČSAV, 1989. 315 s.• PETŘÍČEK, Miroslav. Myšlení obrazem. Praha : Herrmann & synové, 2009. 204 s.• SCHWENK, Theodor; SCHWENK, Wolfram; JACOBI, Michael. Tři úvahy o podstatě vody. Hranice : Fabula, 2005. 70 s. ISBN 808660022X.• SCHWENK, Theodor. Sensitive chaos : the creation of flowing forms in water and air. Forest Row : Rudolf Steiner press, 1996. 144 s.• ŠMEJKAL, Václav. Krize newtonovsko-karteziánské vědy. E-LOGOS : Electonic journal for philosophy [online]. 1997, 4, [cit. 2011-01-09]. Dostupný z WWW: <http://nb.vse.cz/kfil/elogos/science/smejkal.htm>. ISSN 12110442.• THOMPSON, DArcy Wentworth. On growth and form. Cambridge : At the University Press, 1917. 793 s.

×