Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kasala_Prostorovost_2010

665 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kasala_Prostorovost_2010

 1. 1. Nové koncepcie priestoru
 2. 2. Nové koncepcie priestoru• Zmena charakteru priestoru: meniaca sa realita• Zmena pohľadu na priestor, (paradigmatického) prístupu k priestoru: meniaca sa veda, filozofia, sociálne vedy.....• Zmena „obsahovej náplne“ priestoru
 3. 3. 1. Priestor empiricky skúma(teľ)ný, podliehajúci zákonom , objektívny, racionálny, funkcionálny, bez hodnôt – hodnotovo neutrálny, kvantifikovaný a klasifikovateľný; pozitivizmus, kvantitatívna geografia2. Sociálne produkovaný (a reprodukovaný) priestor, hodnotovo orientovaný, štrukturovaný, nadobúdajúci význam a symbolický význam; štrukturalizmus, marxizmus, teória štrukturácie3. Subjektívny priestor – miesto; kvalitatívny, priestor skúsenosti; fenomenológia, humanistická geografia, feministické geografie....
 4. 4. Predstavy o priestore vo vede v 20. storočí• Absolútny priestor (Newton a jeho hovorca Clarke)• Relatívny priestor (Leibniz)• Relativistický priestor (Einstein: masa objektu mení geometriu obklopujúceho časopriestoru)• Kvantový priestor: dualita energie a hmoty/vlny a častice; pozícia a stav častice iba ako pravdepodobnosť
 5. 5. Priestor a meniaca sa realita• Svet ako globálna dedina• Globalizácia vs identita: uniformné priestory, placelessness a autenticita miesta• Pohyb paketov na internete• Meniaci sa charakter vzdialenosti – sociálne siete• Aglomerácia NYLON
 6. 6. Meniace sa „geografie“• Geografia industriálnej éry: priestorová koncentrácia• Geografia rozvinutej industriálnej éry: priestorové uvoľnenie (suburbanizácia, ruralizácia resp. counterurbanization,• Geografia kyberpriestoru (viď predošlá strana)• Geografia postmoderny: pluralistický priestor, „anti-funkcionalizmus“, kultúrny eklekticizmus (Las Vegas)
 7. 7. Zmeny chápania konceptu priestoru• Priestor vecí• Priestor vzťahov• Priestor procesov• Priestor kontextov
 8. 8. Priestor vecí• Newtonovský absolútny priestor: existuje nezávisle od objektov (Clarke: rotácia a akcelerácia nemôžu byť vysvetlené pomocou relačného priestoru)• Geografia: priestor ako kontajner (Hartshorne: priestor ako nemenný box, v ktorom existujú objekty a nastávajú udalosti; kvantitatívna revolúcia)
 9. 9. Priestor vzťahov• Leibnizov relativistický priestor: priestor existuje iba ako vzťah medzi objektami a mimo objektov neexistuje• Einstein: časopriestor je „integrálnou súčasťou objektu“; „v každom danom časopriestore je udalosť unikátnou pozíciou v unikátnom čase
 10. 10. Priestor procesov• Systémová teória• Krajina: vec alebo proces?• „Social turn“, sociálne vzťahy
 11. 11. Priestor kontextov• Argument 1: rastúco komplexná zložitá realita – rast významu súvislostí a kontextov• Argument 2: vývoj sociálnych vied (a humánnej geografie) ako kontextovo ohraničených vied• Argument 3: kyberpriestor – kontextovo ohraničená reklama na internete (google adsense....)
 12. 12. Priestor kontextov• „social turn“, cultural turn• Kontexty, pozicionalita, situovanosť• Porozumenie a kontexty významu (Gadamer), významové súvislosti - Zinneszusammenhänge (Weber), enchainement (Paul Vidal de la Blache)
 13. 13. Priestor sietí• Priestor ako sieť mocenských vplyvov• Priestor ako sieť intímnych priestorov• Priestor ako sieť emócií• Priestor ako sieť komunikačných kanálov – Žijeme virtuálne životy na sociálnych sieťach
 14. 14. Priestor moci, dominancie a vplyvu• Teritorialita, Yi Fu Tuan....• Moc a vedenie; moc a rozdiely.....
 15. 15. Priestor reálny a priestor virtuálny• Priestor ako komodita• Kyberpriestor a virtuálny priestor• Virtuálna realita a reálna virtualita (Manuel Castells)• Jean Baudrillard: simulakra a hyperrealita simulácií
 16. 16. Virtualizácia priestoru• Virtualizácia priestoru• Virtualizácia vzťahov• Virtualizácia komunikácie
 17. 17. Priestor vnímaný• Percepcia a subjektívne vnímanie priestoru, spokojnosť, akceptácia zmeny a vôľa po zmene• Identita a jej zmeny• Morálna hodnota priestoru
 18. 18. Priestor utváraný – priestor ako adhokracia• D. Bell - postindustriálna spoločnosť: (hra proti prírode – hra proti pretvorenej prírode –) hra medzi ľuďmi• Vývoj organizačných štruktúr: od byrokracie k adhokracii
 19. 19. Priestor ako reprezentácia• Priestor ako prezentácia• Priestor ako re-prezentácia (opätovne prezentované)• Priestor ako reprezentácia

×