Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Aldus Visie En Ervaring 20110913

517 views

Published on

Aldus Bouwinnovatie, eigenwijze ingenieurs, inventieve adviseurs

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Aldus Visie En Ervaring 20110913

 1. 1. Aldus bouwinnovatie eigenwijze ingenieurs | inventieve adviseurs
 2. 2. Profiel van een creatief ingenieursbureauAldus Bouwinnovatie: Partner bij strategische en marktgerichte productontwikkelingOnze missie: Het succesvol realiseren van innovatieve producten en duurzame gebouwen
 3. 3. Initiator Stichting Living Daylightsstichting ter bevordering van het optimaal inzetten vandaglicht in de gebouwde omgeving-kennis delen-lezingen-excursies-daylight award
 4. 4. Programma Bouwen met Groen en GlasMeerwaarde daglicht engroen voor:- Welzijn- Energiebesparing- Lokale voedselproductie
 5. 5. Innovatie productontwikkeling en procesmanagementSuccesvol realiseren van innovatieve producten en duurzame gebouwen
 6. 6. Innovatie advies›  Concept- en productontwikkeling›  Innovatiemanagement›  Strategisch marktonderzoek›  New Business development
 7. 7. Ontwikkeling CPV systeem Innovatiemanagement en inhoudelijk onderzoekDoeltransitie van technologie uit dekassenbouw naar de bouw.Doorontwikkeling van detechnologie en uitbreiding vande mogelijkheden.Realisatie›  onderzoeksrapport›  business case CPV in atria›  eerste concrete toepassing wordt onderzocht
 8. 8. Ontwikkeling CPV systeem Innovatiemanagement en inhoudelijk onderzoekDoeltransitie van technologie uit de kassenbouw naar de bouw.Doorontwikkeling van detechnologie en uitbreiding vande mogelijkheden.Realisatie›  onderzoeksrapport›  business case CPV in atria›  eerste concrete toepassing wordt onderzocht
 9. 9. Flexibel ophangsysteem MIC productontwikkeling en materiaalonderzoekDoelOntwikkeling van een flexibel ophangsysteem voorexpositieruimte
 10. 10. Ontwikkeling passiefkozijnen onderzoek, strategie en innovatiemanagementDoelVan productidee ‘passiefraam’ tot marktintroductie.Aldus was in dit proceszowel verantwoordelijk voorhet innovatiemanagementals integraalproductontwikkelaar.Er is samen met de klanteen meerjareninnovatieroadmapopgesteld.Na de ontwikkeling van hethoog isolerende raam is dedeur, borstwering en hettotale gevelsluitendecomponent ontwikkeld.
 11. 11. Ontwikkeling passiefkozijnen onderzoek, strategie en innovatiemanagementDoelIn navolging van hetverduurzamen van hetproductenpakket zijnachtereenvolgens eenactiefraam, -deur en facadeontwikkeld. Al dezeproducten voldoen aan denormen om in depassiefbouw te wordentoegepast. Aldusheeft het proces metfabrikant enonderzoeksinstituutgecoördineerd enondersteund bij desuccesvolle marktintroductievan het eerste massiefhouten passief kozijn vanNederland.
 12. 12. 3D cladding new business developmentDoelOndersteuning vaP bijopzetten nieuwe businessunit 3D cladding
 13. 13. 3D cladding new business developmentDoelEerste gebouwde case van3D Cladding is eenparkeergarage in Almerenaar ontwerp van Meiarchitecten.
 14. 14. Vloersysteem Maskerade bouwsysteem productontwikkelingDoelAldus is gevraagd Maarten vd Breggen te ondersteunen bij de doorontwikkeling envermarking van zijnproductidee ‘de flexvloer’.
 15. 15. Marktpropositie Maskerade bouwsysteem new business developmentDoelBepaling van een optimalemarktpositionering eneffectieve communicatie-strategie voor het Maskeradebouwsysteem.Sament heeft nu een goedbeeld van haar marktpositieen –strategie en debeschikking over gerichtecommunicatiemiddelen: film,brochures, website,persberichten en demogelijkheid omgeïnteresseerden teontvangen in eengerealiseerde proefwoning.
 16. 16. Gevelinnovaties Schiecentrale productontwikkeling en materiaalonderzoekDoelDe ontwerpen van Mei voorde nieuwbouw van deSchiecentrale bevatten eengroot aantal innovatieveproducten en materialen.Aldusbouwinnovatie is gevraagdeen deel hiervan (eenhorizontale harmonica gevel,een zeer grote glazenschuifpui en een transparantgevelscherm) uit te werken.Er zijn drie bijzondere gevelsontwikkeld die zichonderscheiden door huntechnische innovaties enesthetischeverschijningsvorm.
 17. 17. Plexwood productontwikkelingDoelOp eigen initiatief is het ideevoor een nieuw type parketmet een bijzondereesthetische waardeontwikkeld en vermarkttot een succesvol product.Het productidee isuitgegroeidtot een zelfstandig bedrijf. Opdit moment wordt het productsuccesvol toegepast invloeren, wanden, plafondsen meubels.Plexwood is een voorbeeldvan een succesvol doorlopeninnovatiecyclus.
 18. 18. Plexwood productontwikkelingDoelOp eigen initiatief is het ideevoor een nieuw type parketmet een bijzondereesthetischewaarde ontwikkeld envermarkt tot een succesvolproduct.Het productidee isuitgegroeid tot eenzelfstandig bedrijf. Op ditmoment wordt het productsuccesvol toegepast invloeren, wanden, plafondsen meubels.Plexwood is een voorbeeldvan een succesvol doorlopeninnovatiecyclus.
 19. 19. Een kritische kijk op DuurzaamheidSuccesvol realiseren van innovatieve producten en duurzame gebouwen
 20. 20. Definitie duurzame ontwikkeling“Ontwikkeling die aansluit op de behoeften van hetheden zonder het vermogen van toekomstigegeneraties om in hun eigen behoeften te voorzien ingevaar te brengen”definitie VN-commissie Brundtland uit 1987Maar wie kan de toekomst voorspellen? 1981 2011
 21. 21. Oorsprong duurzame ontwikkelingDuurzaamheid gaat over de schaarste van de hulpbronnen waarmee welvaartwordt voortgebracht, zowel nu als in de toekomst. De oppervlakte van de aardeis eindig; grondstoffen kunnen op raken; en de opnamecapaciteit van deatmosfeer en onze natuurlijke omgeving kent haar grenzen.De termen duurzaamheid en duurzaam gebruik komen van oorsprong uit debosbouw. Later zijn ze ook in de visserijbiologie gebruikt. In beide gevallen wasde betekenis verwant met begrippen uit de ecologie. Het ging er om de natuurzodanig te beheren dat de natuurlijke structuren en processen niet principieelwerden aangetast.Concreet: aan visgronden en bossen mocht niet méér vis of hout wordenonttrokken dan er door natuurlijke aanwas vanzelf weer bij zou komen. Hetrespecteren van deze ‘gebruiksruimte’ betekent dat ook toekomstige generaties ergebruik van kunnen blijven maken.Bron: VROM
 22. 22. Waarom duurzame ontwikkeling?Duurzaamheid gaat dus over de bedreiging van onze welvaart (en dus nietprimair over bescherming van de natuur): eindigheid van grondstoffen (NB energie hoort hier bij!), produceren van voedsel voor iedereen, gezondheid, klimaatverandering (wateroverlast, orkanen, landverschuivingen)Duurzame ontwikkeling=Zoeken naar een evenwicht en/of afweging tussen ecologische, economische ensociale belangen. Alle ontwikkelingen die op technologisch, economisch,ecologisch, politiek of sociaal vlak bijdragen aan een gezonde aarde metwelvarende bewoners en goed functionerende ecosystemen zijn duurzaam.
 23. 23. Duurzaamheid in de praktijk Containerbegrip: iedereen is duurzaam of claimt duurzaam te zijn, Duurzaam = duur? Duurzaam bouwen werkt beperkend bij het ontwerpen? Open voor interpretatie. Voorbeeld: wat is duurzamer, hout of aluminium? Veel toegepaste duurzame maatregelen zijn technische oplossingen enbovendien energetisch van aard (WKO, PV-cellen, etc.)
 24. 24. Onze kijk op duurzaamheidVele mogelijkheden en keuzes te maken
 25. 25. Onze visie op Duurzaamheid in de bouwHet maken van het meest duurzame gebouw is onzin, want het is alachterhaald voordat het opgeleverd is. Een echt duurzaam gebouwontwikkeld zich waardoor het steeds duurzamer wordt en blijft; hetgebouw als innovatieplatform.Stel ambitieuze doelen voor een periode van 30 jaar, en begin met dequick winns. Veel ‘duurzame’ gebouwen zijn veel te technisch encomplex voor de gebruiker waardoor ze niet werken.Duurzaamheid gaat over slim integreren van kennis en kunde, overpraktisch nadenken over de volgende onderwerpen:› Energie› Materiaalgebruik› Water en ecologie› Gebruik› Mobiliteit
 26. 26. EnergieVaak wordt er ‘bespaard’ op energiegebruik door goed te isoleren enefficiënte technieken te gebruiken. Maar begin bij de basis, hoe kaneen ruimte het meest effectief geventileerd, verwarmd en gekoeld teworden. Door goed en slim te ontwerpen kan bijvoorbeeld met minderventilatielucht worden volstaan en is koeling vaak overbodig.Gezondheid en de gebruiker staan bij Aldus voorop en dienen als alsvertrekpunt voor de uitwerking van het ontwerp. Hierbij is daglicht enhet effect op ons welzijn een belangrijk thema. Voorbeeld termietenheuvel; natuurlijke ventilatie en koeling
 27. 27. MateriaalgebruikVormt een grotere uitdaging dan energie door schaarste (NB eigenlijk isenergie onderdeel van materiaalgebruik)Het sluiten van kringlopen en het toepassen van gezonde (niet toxische)materialen vormt hierbij de basis.
 28. 28. Water en ecologieBiodiversiteit en bodemverarming vormen hier de grootste uitdaging.Problemen die spelen zijn; verzilting grondwater door daling bodem,bodem is beste natuurlijke opslag voor CO2, overstromingen doorverharding (waterberging)Gebouw heeft een positieve impact op omgeving, footprint,groenoplossingen, compenseren verharding, waterkringlopen
 29. 29. GebruikAlle goede ontwerpbedoelingen ten spijt, als een gebruiker niet met eensysteem kan of wil omgaan is het verspilde energie.Denk dus na over de gebruiker, en de gebruiker na de gebruiker.Flexibele gebouwen, gebruiksvriendelijk (wie mag de zonwering latenzakken?) en onderhoudsbewust.Bewustwording tijdens het ontwerp, visualiseren en communiceren
 30. 30. MobiliteitLocatie keuze (indien mogelijk) is hier van belang. Goede aansluitingop fietsnetwerk en openbaar vervoer.Vervoer op maat: auto/openbaar vervoer/fietsThuiswerken
 31. 31. Hoofdkantoor bouwbedrijf Jurriëns, Utrecht Ontwerpconcepten voor duurzame renovatieAmbitieRenovatie met EPC<0,7Realisatie›  Integraal advies›  Input in DO architect›  o.a. sterke reductie mechanische installaties Lichtgekleurd of groen dak Benut thermische massa Luchtkoeling aanvullend Goede zonwering (dynamisch Flink te of in glas) openen ramen LT vloerkoeling
 32. 32. Renovatie en nieuwbouw gerechtshof Zwolle Onderzoek + ontwerp aanvullende duurzaamheidsmaatregelenAmbitie‘extra’ maatregelen om focusop duurzaamheid te houdenRealisatie›  Uitwerking 7 bouwkundige maatregelen
 33. 33. prijsvraag ROC Stadskanaal Volledig en integraal duurzaamheidsadviesAmbitienatuurlijke installatieprincipes,duurzaamheid toevoeging aanarchitectonische ruimteBREEAM very good scoreRealisatie›  Atrium met CPV›  Zonneschoorstenen en wintertuinen›  Materiaalkeuze
 34. 34. prijsvraag ROC Stadskanaal Volledig en integraal duurzaamheidsadviesAmbitienatuurlijke installatieprincipes,duurzaamheid toevoeging aan architectonische ruimteBREEAM very good scoreRealisatie›  Atrium met CPV›  Zonneschoorstenen en wintertuinen›  Materiaalkeuze
 35. 35. prijsvraag ROC Stadskanaal Volledig en integraal duurzaamheidsadviesAmbitienatuurlijke installatieprincipes,duurzaamheid toevoeging aan architectonische ruimteBREEAM very good scoreRealisatie›  Atrium met CPV›  Zonneschoorstenen en wintertuinen›  Materiaalkeuze
 36. 36. schoolvoorbeeld klimaatneutraal Haren adviseur klimaatneutraalAmbitieDe Gemeente Haren heeftzijn duurzaamheidsambitievastgelegd in de wens om in2030 klimaatneutraal te zijn.Als onderdeel van dezeambitie is Aldus gevraagdom voor hetnieuwbouwprojectbasisschool de Octopus eenstap te maken in hetconcretiseren van dezeambitie.Echter met alleen een CO2sommetje maken om aandeze ambitie te voldoen iswat ons betreft te kort doorde bocht. Wij denken meetijdens het ontwerpprocesom het ontwerp zo optimaalmogelijk te ontwerpen ophet gebied van materiaal,energie, gebruik,water enecologie. Aan de hand vandit ontwerp kan een CO2balans opgesteld worden eneen stappenplan gemaaktworden om in 2030 debalans gesloten te hebben.
 37. 37. prijsvraag stationstransformatie Lid ontwerpteam, integraal duurzaamheidsdaviesAmbitiegroenste station van NederlandRealisatie›  Daglicht›  Groen›  Duurzaamheid
 38. 38. prijsvraag stationstransformatie Lid ontwerpteam, integraal duurzaamheidsdaviesAmbitiegroenste station van NederlandRealisatie›  daglicht maximaal benutten met inachtname van gevaren van oververhitting
 39. 39. prijsvraag stationstransformatie Lid ontwerpteam, integraal duurzaamheidsdaviesAmbitiegroenste station van NederlandRealisatie›  beplantingsadvies
 40. 40. PvE daglichtambitie in de ouderenzorg Expertise, ambitie concretiserenAmbitieDe ParnassiaBavo Groep heeft als grote landelijke zorginstantie op het gebied van psychiatrie de ambitie ‘aangename’ gebouwen voor haar patienten en medewerkers te realiseren, die optimaal bijdragen aan hetwelbevinden van de patiënt.De resultaten van eenworkshop georganiseerd doorAldus zijn uitgewerkt in eenconcrete en meetbareomschrijving van de achtonderwerpen en typischesituaties welke als bouwstenen dienen voor het onderdeel licht in het PvE. De omschrijvingenzijn gerelateerd aan definitieswelke ook in het Bouwbesluiten NEN normering gebruiktworden en daarmee dusconcreet en toetsbaar.

×