ประวัต ิค วามเป็น มาของหมู่บ ้า น    บ้านคุยโพธิ์ หมู่ที่6สมัยก่อน พ่อใหญ่เหง่า และ  พ่อขุนสาร ซึ่งเป็นชาวบ้านหนองเดิน...
ที่ต ั้ง /พืน ที่      ้    บ้านคุยโพธิ์ หมู่ที่ ๖ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก  ของอําเภอเมืองขอนแก่น ห่างจากที่ว่ากา...
ภูม ศ าสตร์  ิ• ลักษณะภูมิประเทศของบ้านคุยโพธิ์เป็นที่ราบ• ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย• ภูมํิอากาศโดยทั่วไปขึ้นอยู่กับลมม...
การคมนาคม บ้านคุยโพธิ์ หมูที่ 6มีเส้นทางการคมนาคมเข้าสู่ตัวอําเภอ          ่ เมืองขอนแก่นได้โดยใช้ เส้นทางตามถนน...
บริก ารสาธารณะในหมูบ ้า น          ่ • ไฟฟ้า มีและใช้ไฟฟํ้า ทุกหลังคาเรือน • ประปา มีและใช้น้ํำประปา ทุกหลังคาเ...
ประชากร   บ้านคุยโพธิ์ หมู่ที่ ๖ มีครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริง รวม ทังสิน ๔๙ ครัวเรือน  ้ ้ มี จํานวนประชากร ทีอาศัยอยู่จ...
สภาพทางสัง คมและการศึก ษา• สภาพบ้านเรือน มีความมั่นคงถาวร มีการจัดบ้านเรือนเป็น ระเบียบถูกสุขลักษณะ และ ครอบครัว มีความอบ...
สภาพทางสัง คมและการศึก ษา• ด้านศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม บ้านคุยโพธิ์ หมู่ที่  ๖ ภาษาที่ใช้ในหมู่บ้านส่วนใหญ่จะเป็นภาษาไท...
สภาพทางเศรษฐกิจ• ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพการเกษตรและรับจ้างทัวไป                      ่ ทํางานใน โรงงา...
ทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้อ ม  • แหล่งนำ้ำำที่สำำคัญของหมู่บ้าน  • บ่อน้ำาตื้นจํานวน ๑๑ บ่อ      ํ  • บ่อ...
กลุ่ม องค์ก รในหมูบ า น         ่ ้   • ๑ ) กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง   • ๒ ) กองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยา...
รูป แบบ/วิธ ีก ารขับ เคลื่อ นปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพีย ง ๑.การจัด เวทีป ระชุม พิจ ารณา คัด เลือ กครัว เรือ นเป้า หมายจํา  นวน...
รูป แบบ/วิธ ีก ารขับ เคลื่อ นปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพีย ง  ๒ กระบวนการในการพัฒ นาหมูบ า นให้เ ป็น หมู่บ า น         ...
รูป แบบ/วิธ ีก ารขับ เคลื่อ นปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพีย ง  ลดรายจ่าย       ครัวเรือนทําสวนครัว     ครัวเรือนปลอดอบ...
รูป แบบ/วิธ ีก ารขับ เคลื่อ นปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย ง         ตัว ชี้ว ัด กระทรวงมหาดไทย ๔ ด้า น ๓๒ ตัว ชี้ว ด  ...
รูป แบบ/วิธ ีก ารขับ เคลื่อ นปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย ง       ตัว ชีว ัด ความอยู่เ ย็น เป็น สุข ของชุม ชน       ...
ฝึก ปฏิบ ัต ิก ารจัด ทำา แผนชีว ิต ครอบครัว ของครัว เรือ น/ปรับ แผนชุม ชน     หลังจากกลับมาจากศึกษาดูงาน สมาชิกได้นัดก...
ฝึก ปฏิบ ัต ิก ารจัด ทำา แผนชีว ิต ครอบครัว ของครัว เรือ น/ปรับ แผนชุม ชน   ๕. สมาชิก ในหมู่บ า น มีห ลัก คุณ ธรรม จริย ...
ประชุม เชิง ปฏิบ ัต ิก าร/การสาธิต กิจ กรรมการดำา รงชีว ิต ตามแนววิถ ีช ว ิต เศรษฐกิจ พอเพีย ง           ี   ...
กิจ กรรมเพื่อ เสริม สร้า งระบบการบริห ารจัด การชุม ชนและการเรีย นรู้เ รื่อ งการพัฒ นาประชาธิป ไตยอัน มีพ ระมหากษัต ริย เ ป...
กิจ กรรมการจัด การความรู้ว ิธ ีก ารปฏิบ ัต ิก ารพัฒ นาหมู่บ ้า น   การดำาเนินการในลักษณะการแบ่งกลุ่มแกนนำาครอบครัว พัฒ...
ประโยชน์ท ี่ค รัว เรือ น /ชุม ชนได้ร ับ
ประโยชน์ท ี่ค รัว เรือ น /ชุม ชนได้ร ับ           ๒.มติด า นเศรษฐกิจ              ้     ๑.๑ ต...
ประโยชน์ท ี่ค รัว เรือ น /ชุม ชนได้ร ับ              ๓.มติด า นอนุร ัก ษ์แ ละเรีย นรู้           ...
สิ่ง ที่ส ่ง ให้ก ารพัฒ นาหมู่บ ้า นประสบผลสำา เร็จ  - มีก ารจัด ทำา แผนดำา เนิน งาน     ๑.๑ กำาหนดกรอบระยะเวลาดำาเ...
ขอขอบคุณข้อมูลจากสำานักงานพัฒนาชุมชนอำาเภอเมือง         ขอนแก่น     โทร o - ๔๓๒๔ - ๒๘๘๗
สมาชิก กลุ่ม   นางสาวเกวลิน    จันพลงาม533210083-9   นางสาวรุ่งอรุณ   ม่วงชูอนทร์               ...
Thank you!
หมู่บ้านคุยโพธิ์
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

หมู่บ้านคุยโพธิ์

836 views

Published on

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดขอนเเก่น

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
836
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

หมู่บ้านคุยโพธิ์

 1. 1. ประวัต ิค วามเป็น มาของหมู่บ ้า น บ้านคุยโพธิ์ หมู่ที่6สมัยก่อน พ่อใหญ่เหง่า และ พ่อขุนสาร ซึ่งเป็นชาวบ้านหนองเดิน จังหวัด มหาสารคามได้พาลูกหลานหนีโรคระบาด ผ่านมาริม ฝั่งน้ํําพอง ตรงจุดที่เป็นหมู่บ้านเห็นทําเลดี เป็น ลักษณะเนินสูง (คุย) และมีต้นโพธิ์ขนาดใหญ่อยู่ มี ความร่มรื่นน่าจะเป็นที่ตั้งอาศัยอาศัยบ้านเรือนได้ จึง ได้ พูดคุย ตกลงใจตั้งรกรากขึ้นที่บริเวณนี้ เลยเรียก ว่าคุยโพธิ์ อยู่ต่อมามีพ่อใหญ่ขาว ชาวสิงห์บุรี ได้มา สมทบ และพ่อใหญ่นวล พ่อใหญ่ใส พ่อน้อย จึงกลาย เป็นชุมชนใหญ่ เลยตั้งเป็นหมู่บ้านเรียกว่า บ้านคุย โพธิ์
 2. 2. ที่ต ั้ง /พืน ที่ ้ บ้านคุยโพธิ์ หมู่ที่ ๖ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก ของอําเภอเมืองขอนแก่น ห่างจากที่ว่ากา รอําเภอ ระยะทางประมาณ ๑๒ กิโลเมตร ตาม ถนนสาย ขอนแก่น – ยางตลาด มีพึ้นที่ทั้งหมด ประมาณ ๖oo กิโลเมตร เป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ํํ าพองและน้ํำชีบรรจบกัน และมีคลอง ชลประทาน
 3. 3. ภูม ศ าสตร์ ิ• ลักษณะภูมิประเทศของบ้านคุยโพธิ์เป็นที่ราบ• ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย• ภูมํิอากาศโดยทั่วไปขึ้นอยู่กับลมมรสุม ที่พัดผ่านประจําปี ลักษณะอากาศจัดอยู่ในประเภทอากาศแบบเมืองร้อนมีฝน ตกสลับกับช่วงแล้ง สามารถจัดแบ่งได้ ๓ ฤดู • ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ • ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม - พฤษภาคม • ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน - ตุลาคม
 4. 4. การคมนาคม บ้านคุยโพธิ์ หมูที่ 6มีเส้นทางการคมนาคมเข้าสู่ตัวอําเภอ ่ เมืองขอนแก่นได้โดยใช้ เส้นทางตามถนนมิตรภาพ ขอนแก่น – ยางตลาด มีรถประจําทางตลอด การ คมนาคมสะดวกทุกฤดูกาล - อยู่ห่างจากอําเภอ ๑๒ กิโลเมตร - อยู่ห่างจาก อบต. ๓ กิโลเมตร ยานพาหนะ ที่ใช้ในหมู่บ้าน แยกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้ – รถเก๋ง รถปิคอัพ จํานวน ๑๒ คัน – รถมอเตอร์ไซค์จํานวน ๕๔ คัน – รถจักรยาน ๒ ล้อ จํานวน ๕๕ คัน – รถอีแต๋น จํานวน ๒คัน – รถอื่นๆ (๖ ล้อ) จํานวน 1คัน
 5. 5. บริก ารสาธารณะในหมูบ ้า น ่ • ไฟฟ้า มีและใช้ไฟฟํ้า ทุกหลังคาเรือน • ประปา มีและใช้น้ํำประปา ทุกหลังคาเรือน • ร้านค้าจํานวน ๒ รํ้าน • โทรศัพท์สาธารณะ จํานวน ๑ เครื่อง • ศาลากลางบ้าน จํานวน ๑ แห่ง
 6. 6. ประชากร บ้านคุยโพธิ์ หมู่ที่ ๖ มีครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริง รวม ทังสิน ๔๙ ครัวเรือน ้ ้ มี จํานวนประชากร ทีอาศัยอยู่จริง ณ วันทีสํารวจข้อมูล ่ ่ จปฐ. ปี๒๕๕๔ เป็นชาย จํานวน ๑o๗ คน หญิง ๘๙คน รวมทั้งสิน ้ ๑๙๖ คน
 7. 7. สภาพทางสัง คมและการศึก ษา• สภาพบ้านเรือน มีความมั่นคงถาวร มีการจัดบ้านเรือนเป็น ระเบียบถูกสุขลักษณะ และ ครอบครัว มีความอบอุ่น เด็ก และเยาวชนได้รับการศึกษาภาคบังคับทุกคน ประชาชน ส่วนใหญ่ มีสุขภาพดี คนอายุ ๓๕ ปีขึ้นไปได้รับการตรวจ สุขภาพประจําปีทุกคน• ด้านการศึกษาประชากรส่วนใหญ่ จบการในระดับการ ศึกษาภาคบังคับ เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาภาค บังคับทุกคน ประชาชนที่อายุ ๑๕-๖o ปี อ่านออกเขียนได้ เป็นส่วนใหญ่
 8. 8. สภาพทางสัง คมและการศึก ษา• ด้านศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม บ้านคุยโพธิ์ หมู่ที่ ๖ ภาษาที่ใช้ในหมู่บ้านส่วนใหญ่จะเป็นภาษาไทย และ ภาษาลาวท้องถิ่น วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนใน หมู่บ้าน มีลักษณะสังคมชนบทซึ่งความสัมพันธ์ของ ครอบครัวและญาติพี่• การทำำบุญหรืองานประเพณีต่าง ๆ ชาวบ้านคุยโพธิ์ หมู่ ที่ ๖ ยึดถือการทําบุญตามประเพณีฮีต ๑๒ ครอง ๑๔ ใน การดําเนินชีวิต เหมือนประชาชนในภาคอีสานทั่วไป
 9. 9. สภาพทางเศรษฐกิจ• ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพการเกษตรและรับจ้างทัวไป ่ ทํางานใน โรงงาน อุตสาหกรรม หมูบ้านมีพนที่ ่ ื้ ทังหมด ๒,๕๗๖ ไร่ พื้นที่เกษตร ๑o๒ ไร่ ้ ประชากรมีรายได้เฉลีย ๓๑,๗๓๑.๒๔ บาท/คน/ปี ่
 10. 10. ทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้อ ม • แหล่งนำ้ำำที่สำำคัญของหมู่บ้าน • บ่อน้ำาตื้นจํานวน ๑๑ บ่อ ํ • บ่อน้ำาตื้นสาธารณะ จํานวน ๑ บ่อ ํ • บ่อบาดาลจํานวน ๑ บ่อ • สระน้ำําในหมู่บ้าน จํานวน ๑ สระ
 11. 11. กลุ่ม องค์ก รในหมูบ า น ่ ้ • ๑ ) กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง • ๒ ) กองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) • ๓) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต • ๔) ศูนย์สาธิตการตลาด • ๕) กองทุนสงเคราะห์หมู่บ้าน
 12. 12. รูป แบบ/วิธ ีก ารขับ เคลื่อ นปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพีย ง ๑.การจัด เวทีป ระชุม พิจ ารณา คัด เลือ กครัว เรือ นเป้า หมายจํา นวน ๓๐ คน คุณสมบัตของครัวเรือนต้นแบบ มีลกษณะดังนี้ ิ ั ๑. เสียสละ ๒. สมัครใจ ๓. มีความพร้อมทังครอบครัว ้ ๔. อยู่ในศีลธรรม ๕. เป็นแบบอย่าง ขยัน จิตอาสา
 13. 13. รูป แบบ/วิธ ีก ารขับ เคลื่อ นปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพีย ง ๒ กระบวนการในการพัฒ นาหมูบ า นให้เ ป็น หมู่บ า น ่ ้ ้ เศรษฐกิจ พอเพีย งต้น แบบ
 14. 14. รูป แบบ/วิธ ีก ารขับ เคลื่อ นปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพีย ง ลดรายจ่าย ครัวเรือนทําสวนครัว ครัวเรือนปลอดอบายมุข เพิ่มรายได้ ครัวเรือนมีอาชีพเสริม ครัวเรือนใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ประหยัด ครัวเรือนมีการออมทรัพย์ ชุมชนมีการออมทรัพย์ เรียนรู้ ชุมชนมีการสืบทอดและใช้ภมิปัญญาท้องถิ่น การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ู ครัวเรือนมี อนุรักษ์ชุมชนใช้วตถุดิบอย่างยั่งยืนในการประกอบอาชีพกต้นไม้ให้ร่มรื่น เป็นหมู่บ้านน่าอยู่ ั ชุมชนปลู เอืออารี ชุมชนมีการดูแลช่วยเหลือคนจน คนด้อยโอกาส ชุมชนรู้รักสามัคคี ้ และคนประสบปัญหา
 15. 15. รูป แบบ/วิธ ีก ารขับ เคลื่อ นปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย ง ตัว ชี้ว ัด กระทรวงมหาดไทย ๔ ด้า น ๓๒ ตัว ชี้ว ด ั ด้านจิตใจและสังคม 7 ตัวชี้วัด ด้านเศรษฐกิจ 5 ตัวชี้วัด 1. มีความสามัคคี/ร่วมมือของคนในหมู่บ้าน มีการจัดทําบัญชีครัวเรือน 8. 2. มีข้อปฏิบัติของหมู่บ้าน 9. มีกิจกรรมลดรายจ่ายและสร้างรายได้ 3. มีกองทุนในรูปแบบสวัสดิการแก่สมาชิก 10.มีการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาอาชีพหลักของหมู่บ้าน 4. ยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย 11.มีกิจกรรมการออมที่หลากหลาย 5. มีคุณธรรม/จริยธรรม 12.มีการดําเนินงานในรูปแบบวิสาหกิจหรือกลุ่ม 6. มีคนในหมู่บ้าน ชุมชนปลอดอบายมุข ที่มีการดําเนินงานในลักษณะเดียวกับรูปแบบ 7. มีความเชื่อมั่นในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จชุมชน วิสาหกิด้านการเรียนรู้ 7 ตัวชี้วด ั ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 ตัวชี้วด ั13. มีข้อมูลชุมชน 20.มีจิตสํานึกของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ14. ชุมชนมีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลแผนชุมชน สิ่งแวดล้อม15. มีการค้นหาและใช้ภูมิปัญญาท้องถินในการสร้างคุณค่า กลุม/องค์กรด้านสิ่งแวดล้อม ่ 21.มี ่16. มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ 22.มีการใช้พลังงานทดแทนที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม17. มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับศักยภาพของหมู่บ้าน ชุมชน18. มีการสร้างเครือข่ายภาคีการพัฒนา 23.มีการสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรธรรมชาติและ19. มีการปฏิบัติตามหลักของการพึงตนเอง ่ สิ่งแวดล้อม
 16. 16. รูป แบบ/วิธ ีก ารขับ เคลื่อ นปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย ง ตัว ชีว ัด ความอยู่เ ย็น เป็น สุข ของชุม ชน ้ หรือ ความสุข ของมวลชน ๑.การมีสุขภาวะชุมชน ๔.ชุมชนเข้มแข็ง ความสุข มวลรวมของชุม ชน สภาพแวดล้อมดี๒.เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ๕. ๖ องค์ป ระกอบ มีระบบนิเวศที่สมดุล ๓.ครอบครัวอบอุ่น ๖.เป็นชุมชนประชาธิปไตย
 17. 17. ฝึก ปฏิบ ัต ิก ารจัด ทำา แผนชีว ิต ครอบครัว ของครัว เรือ น/ปรับ แผนชุม ชน หลังจากกลับมาจากศึกษาดูงาน สมาชิกได้นัดกัน ประชุมเพื่อทำาแผนชีวิตครอบครัวของครัวเรือนและปรับ แผนชุมชน โดยได้ร่วมกันคิดและวางแผนการจัดการ พัฒนาหมูบ้านหรือชุมชนให้มวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ่ ี และอยูดีมีสข ด้วยการน้อมนำาปรัชญาของเศรษฐกิจพอ ่ ุ เพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัวมาเป็นแนวทางใน ่ การดำาเนินงาน โดยเน้นสมาชิกในชุมชนเป็นศูนย์กลาง การพัฒนาในการเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและ สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้สำาหรับการขยายผลให้กับ หมู่บ้านและผู้สนใจอื่นๆ ต่อไป โดยได้ก ำา หนดหลัก เกณฑ์ร ่ว มกัน คือ ๑. สมาชิก ในหมู่บ ้า นต้อ งมีค วามสามัค คีแ ละ ความร่ว มมือ อัน ดีร ะหว่า งกัน
 18. 18. ฝึก ปฏิบ ัต ิก ารจัด ทำา แผนชีว ิต ครอบครัว ของครัว เรือ น/ปรับ แผนชุม ชน ๕. สมาชิก ในหมู่บ า น มีห ลัก คุณ ธรรม จริย ธรรม ้ ในการดำา เนิน ชีว ิต ร่ว มกัน ๖. คนในครอบครัว มีค วามอบอุ่น บ้า นคุย โพธิม ี ์ ความปลอดภัย ๗. สมาชิก ในบ้า นคุย โพธิม ีค วามเชื่อ มั่น ใน ์ ปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย ง ๘. รณรงค์ใ ห้ท ุก ครัว เรือ นมีก ารจัด ทาบัญ ชีค รัว เรือ น ๙. หมู่บ า นคุย โพธิ์ม ก ิจ กรรมลดรายจ่า ยและสร้า ง ้ ี รายได้ ๑o. บ้า นคุย โพธิ์ มีก ารรวมกลุ่ม เพื่อ พัฒ นาอาชีพ หลัก ของหมู่บ า น ้ ๑๑. รณรงค์ใ ห้ส มาชิก ในหมู่บ า นคุย โพธิ์ม ก ารออม ้ ี
 19. 19. ประชุม เชิง ปฏิบ ัต ิก าร/การสาธิต กิจ กรรมการดำา รงชีว ิต ตามแนววิถ ีช ว ิต เศรษฐกิจ พอเพีย ง ี ฝึกอาชีพทำานำ้ายาอเนกประสงค์ ได้แก่ การฝึกทำานำ้ายาล้าง จาน ฝึกอาชีพการเพาะพันธุ์กล้าไม้ดอกไม้ประดับ การเพาะ พันธุ์ผก การเพาะพันธุ์สมุนไพร ั
 20. 20. กิจ กรรมเพื่อ เสริม สร้า งระบบการบริห ารจัด การชุม ชนและการเรีย นรู้เ รื่อ งการพัฒ นาประชาธิป ไตยอัน มีพ ระมหากษัต ริย เ ป็น ประมุข และการสร้า งสมานฉัน ท์ส ามัค คี ์ของชุม ชน ๑.การเปิดป้ายหมูบ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ่ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ๒. ประกวดคุมหมูบาน ้ ่ ้ ๓.ผู้บริหารท้องถิน/ภาคการพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กบแกน ่ ั นาครอบครัวพัฒนา ๔.กิจกรรมการพัฒนาทำาความสะอาดหมูบาน ่ ้
 21. 21. กิจ กรรมการจัด การความรู้ว ิธ ีก ารปฏิบ ัต ิก ารพัฒ นาหมู่บ ้า น การดำาเนินการในลักษณะการแบ่งกลุ่มแกนนำาครอบครัว พัฒนาเพื่อสรุปผลการดำาเนินกิจกรรมที่ผ่านมาและสิ่งที่จะ ดำาเนินการในอนาคตเพือขับเคลื่อนกิจกรรมต่อไป ่ด้ว ยการดำา เนิน การของคนในชุม ชนดัง นี้ ๑.แบ่งกลุ่มแกนนำาครอบครัวพัฒนาเพือขยายผลกับครัวเรือน ่ ในชุมชนเป็น ๑: ๖ ครัวเรือน ๒.กำาหนดเป็นแผนงานโครงการในแผนชุมชน ๓.ติดตามความก้าวหน้าในเวทีประชาคมหมูบ้านทุกเดือน ่
 22. 22. ประโยชน์ท ี่ค รัว เรือ น /ชุม ชนได้ร ับ
 23. 23. ประโยชน์ท ี่ค รัว เรือ น /ชุม ชนได้ร ับ ๒.มติด า นเศรษฐกิจ ้ ๑.๑ ต่อตนเอง ๑.พึงระมัดระวังในการใช้จ่าย ๒.ลด ละเลิกอบายมุข ๑.๒ ต่อครอบครัว ๑.ทำาบัญชีรับจ่ายครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง ๒.ทำานำ้าหมักชีวภาพ ลดการใช้ปุ๋ยเคมี ๓.ฝากออมสัจจะ ๑.๓ ต่อชุมชน ๑.ทุกครัวเรือนเป็นสมาชิกกลุมออมทรัพย์ ่ ๒.กองทุนชุมชนจัดสวัสดิการเพื่อส่วนรวม
 24. 24. ประโยชน์ท ี่ค รัว เรือ น /ชุม ชนได้ร ับ ๓.มติด า นอนุร ัก ษ์แ ละเรีย นรู้ ้ ๑.๑ ต่อตนเอง ๑.ดูแลรักษาความสะอาดของครัวเรือน ๒.ร่วมดูแลรักษาป่า,แหล่งนำ้าสาธารณะ ๓.ปรับปรุงบำารุงดิน ๑.๒ ต่อครอบครัว ๑.ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร ๒.คัดแยกขยะในครัวเรือน ๑.๓ ต่อชุมชน ๑. การดูแลรักษาป่าชุมชน ,การรักษาแหล่งนำ้า ,การ ทิ้งขยะ ๒.การปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ชุมชน ๓.การเรียนรู้ สืบทอด และจดบันทึกภูมิปัญญาเผยแพร่
 25. 25. สิ่ง ที่ส ่ง ให้ก ารพัฒ นาหมู่บ ้า นประสบผลสำา เร็จ - มีก ารจัด ทำา แผนดำา เนิน งาน ๑.๑ กำาหนดกรอบระยะเวลาดำาเนินการที่สามารถปฏิบติได้เป็นอย่างดี ั ๑.๒ บริหารความเสี่ยง ( ปัจจัยภายในชุมชนได้ดี ) - กิจ กรรม/โครงการฯที่ด ำา เนิน งาน ๑.๑ กิจกรรม /โครงการมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน ๒.๑ กิจกรรม /โครงการที่ชุมชนสามารถปฏิบติได้จริง ั - การมีส ่ว นร่ว มของประชาชนในหมูบ า น ่ ้ ๓.๑ มีการทำางานและให้การสนับสนุนเติมเต็มซึ่งกันและกัน ๓.๒ มีเป้าหมายเดียวกัน
 26. 26. ขอขอบคุณข้อมูลจากสำานักงานพัฒนาชุมชนอำาเภอเมือง ขอนแก่น โทร o - ๔๓๒๔ - ๒๘๘๗
 27. 27. สมาชิก กลุ่ม นางสาวเกวลิน จันพลงาม533210083-9 นางสาวรุ่งอรุณ ม่วงชูอนทร์ ิ533210147-9 นายกัมพล ภิรมย์ศรี533210520-3 นายอดิศร รอนยุทธ533210578-2 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาเศรษฐศาสตร์
 28. 28. Thank you!

×