Projectmanagement

400 views

Published on

Ben je aankomend of beginnend projectleider en zoek je praktische handvatten om een project gestructureerd naar een goed resultaat te brengen? Dan kan ik je uit eigen ervaring absoluut de opleiding Projectmanagement bij Inholland Academy aanraden.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Projectmanagement

  1. 1. Projectmanagement U bent een aankomend of beginnend projectleider en u zoekt praktische handvatten om een project gestructureerd tot een goed resultaat te brengen. Hierin hebt u te maken met het krachtenveld van opdrachtgevers, shareholders, projectmedewer- kers en externe invloeden. U zoekt naar een goede manier om de kwaliteit van uw project te waarborgen en bent creatief in het oplossen van de projectrisico’s en onverwachte ontwikkelingen tijdens het project. In deze opleiding doet u binnen een veilige omgeving ervaring op met het leiden en werken in een aantal projecten. De opleiding Een goede projectmanager die effectief leiding kan geven aan het samenwerkingsproces is een belangrijke succesfactor voor het slagen van het project. Als projectleider moet u verschillende afdelingsculturen onder één noemer (= het beoogde projectresultaat) brengen. U moet de werkzaamheden volgen en vooral aandacht schenken aan bestuurlijke taken als taakverdeling, planning, voortgangscontrole en leidinggeven, aan zowel indivi- duen als het projectteam. De benodigde kennis en vaardigheden doet u op in deze praktijk- gerichte opleiding. Deze opleiding is voor (beginnende) projectleiders of managers, adviseurs en medewer- kers, die binnen hun functie de rol van projectleider beogen en een gedegen en praktische kennis op het gebied van projectmanagement willen ontwikkelen. Uw medecursisten hebben functies als teamleider, afdelingshoofd, marketing-, communicatie- of beleidsmede- werker, werkvoorbereider of projectleider. U dient te beschikken over een hbo-diploma. Indien u niet beschikt over de juiste vooropleiding, kunt u ook worden toegelaten op basis van een aantoonbaar hbo denk- en werkniveau. Indien u niet beschikt over de juiste voorop- leiding dan vindt een nader toelatingsonderzoek plaats. De opleiding bestaat uit de volgende zes modules: Projectmatig werken Daarnaast komen in deze module de volgen- Leidraad voor deze module vormen de zes de onderwerpen aan de orde: fasen van projectmatig werken: − activiteitenplanning − initiatieffase: wat moet het project wel en − voortgangsrapportage niet zijn − changemanagement − definitiefase: eisen waaraan het − risicoanalyse projectresultaat moet voldoen − beheersaspecten − ontwerpfase: oplossingen vinden om het − beslissen en beslisdocumenten project te realiseren − rolverdeling in projecten − voorbereidingsfase: alles wat nodig is − omgevings(f)actoren om realisatie te laten slagen − realisatiefase: maken, invoeren, imple- menteren of uitvoeren van project − nazorgfase: maximale benutting project
  2. 2. Projectmanagement 2 rode draad en verbindt de diverse modules. Met uw Project in geld − projectbegroting en budget projectteam moet u uiteindelijk een presentatie houden − kostencalculatie waarin project én proces aan de orde komen. De modu- − budgettering les worden afgesloten met een opdracht. Iedere project- − nacalculatie groep heeft een aantal coachingsgesprekken waarin vooral de procesmatige voortgang aan de orde komt. De opzet van de opleiding vraagt van u een grote betrokken- Creatief denken heid en inzet en minimale aanwezigheid van 75%. Creatief denken helpt bij het ontstaan van nieuwe ideeën en het oplossen van problemen. Creativiteit heeft te maken met vernieuwend bezig zijn en met het vinden Wat leert u? van nieuwe combinaties van mogelijkheden. Tijdens In deze opleiding ligt de nadruk op de volgende deze module leert u een creatieve sessie voor te berei- competenties: den, uit te voeren en te evalueren. Het doel van een − algemene managementvaardigheden creatieve sessie is het gebruik maken van alle ervaring en − systematisch en resultaatgericht werken kennis van het projectteam om te komen tot de juiste − deskundigheid oplossing bij het echte probleem. Door het organiseren − stressbestendigheid wordt de betrokkenheid van de medewerkers en de − inzicht hebben in de belangen van alle partijen doelmatigheid en effectiviteit van het project verhoogd. − creativiteit Kwaliteitszorg − kwaliteitsmanagement Resultaat/einddoel − herkennen van kwaliteitsbegrippen in project Bij het afronden van de module Projectmatig werken: − formuleren van integraal kwaliteitsbeleid met behulp − bent u in staat tot het beschrijven van middelen en van een aantal sturingsmodellen: balanced score card, randvoorwaarden om een project te kunnen INK-managementmodel en de kwaliteitsmatrix uitvoeren − risicomanagement − kunt u een project conform plan van aanpak uitvoeren − Changemanagement − heeft u inzicht in het gebruik van de beheersinstrumenten Leiderschapsvaardigheden − kunt u de gewenste producten leveren aan de − stijlen van leiderschap opdrachtgever − onderhandelen − conflicthantering Na afloop van de module Project in Geld bent u in staat: − teamontwikkeling en teamrollen in projectteams − om een activiteitenplanning met een Work − opstellen van persoonlijk ontwikkelingsplan Breakdown Structure op te stellen en het kritische pad te bepalen op basis van relaties en doorlooptijden Coaching − tot het begroten van menskracht, middelen en In de bijeenkomsten wordt het persoonlijke- en het tarieven groepsproces in de hele projectcyclus besproken. − tot het begroten van opbrengsten, vaste en variabele Module coaching is gericht op: kosten − stijlen van leiderschap − om een Break Even Analyse op te stellen − het onderling delen van kennis en ervaring − tot het maken van een liquiditeitsbegroting − het bewust maken van methoden, modellen en − om de kritische succesfactoren te bepalen patronen − om een meetplan voortgangsrapportage (SMART) te − het sturen op gedrag en houding maken − het proactief gebruik maken van beschikbare hulpbronnen Na afloop van de module Creatief denken bent u in staat − het omgaan met grenzen om: In deze module is het resultaat bereikt als u meer − het doel van creatief denken te beschrijven inzicht heeft gekregen in de eigen mogelijkheden en − de theorie van creatief denken toe te passen beperkingen binnen projectmanagement. − een plan van aanpak op te stellen voor een creatieve sessie − op basis van praktische ervaring een creatieve sessie Structuur uit te voeren De opleiding heeft een theoretische en praktische component. Bij aanvang worden projectgroepen geformeerd. Vervolgens definieert u in uw projectgroep een op de praktijk gericht project. Dit project vormt de
  3. 3. Projectmanagement 3 Na afloop van de module Kwaliteitszorg bent u in staat Gedurende het cursusjaar vinden drie coachingsgesprek- om: ken aan de hand van de beslisdocumenten met uw − het begrip kwaliteit toe te passen op verschillende projectgroep plaats. Coaching is gericht op ondersteu- aspecten van projectmatig werken ning van het eigen leerproces naar projectleiderschap. − de kwaliteitsmodellen die specifiek gelden voor dienstverlenende organisaties toe te passen op De totale opleiding is 12 European Credits (EC) waard. Bij projectmatig werken positieve afronding van deelopdrachten, presentatie en − de principes van Customer Service toe te passen op een minimale aanwezigheid van 75% ontvangt u een projectmatig werken en een Customer Service beleid diploma van Inholland Academy. op te stellen − de belangrijkste bijdragen van ‘kwaliteitsgoeroes’ weer te geven Combinatiemogelijkheden − veel gebruikte technieken toe te passen om Combinatiemogelijkheden zijn er met de cursussen/ problemen te analyseren en processen te verbeteren opleidingen Verandermanagement, Bedrijfskunde, − in te schatten of een gecertificeerd kwaliteitssysteem Kwaliteitsmanagement, Coaching. een toegevoegde waarde heeft voor de eigen organisatie − uit te leggen wat de rol van verbeterprojecten is Docenten/trainers binnen verbeterprogramma’s (managementsys- Het docententeam bestaat een mix van ervaren hbo- temen) als de Balanced Score Card en het INK-model docenten met jarenlange ervaring als docent op het gebied van Projectmanagement en professionals uit het Na het volgen van de module Leiderschapsvaardigheden bedrijfsleven die in het dagelijks leven werkzaam zijn als bent u in staat om: projectmanagers. − groepsprocessen in de rol van projectleider te demonstreren, begeleiden en te sturen Persoonlijk advies of meer informatie? − problemen succesvol en effectief aan te gaan 072 518 35 98 / 010 439 99 99 − problemen bespreekbaar te maken academy@inholland.nl − de eigen inzet te demonstreren in de diverse rollen www.inhollandacademy.nl o.a. projectleider m.b.t. motiveren van groepsleden − de verschillende stijlen van conflicthantering toe te passen met behoud van relatie De opleiding wordt afgerond met een integrale groepsopdracht. Van de 6 fases in projectmatig werken worden er door de projectgroep in ieder geval 3 doorlopen: de initiatieffase, de definitiefase en de ontwerpfase. Afhankelijk van de omvang en complexiteit van het project kunnen ook vervolgfases (voorbereidingsfase, uitvoeringsfase en nazorgfase) worden meegenomen. De eindopdracht bestaat uit − projectopdracht - initiatieffase − programma van eisen - definitiefase − projectontwerp - ontwerpfase − lessons learned rapport − eindpresentatie
  4. 4. Projectmanagement 4 Type opleiding Niveau post-hbo Prijs € 2.675 (excl. lesmateriaal, ca. € 200) Duur acht maanden, totaal zesentwintig bijeenkomsten van 19.00 – 22.00 uur, wekelijks Studiebelasting ca. 6-8 uur zelfstudietijd per bijeenkomst Locatie, data Alkmaar, start maandag 24 oktober 2011 Haarlem, start donderdag 15 maart 2012 Voorlichtingsbijeenkomsten 8 en 16 september 2011 U bent van harte welkom op onze Voorlichtingsbijeenkomsten Projectmanagement op donderdag 8 september a.s. op onze locatie in Rotterdam (16.30 - 17.30 uur) en vrijdag 16 september a.s. in Diemen (16.00 - 17.30 uur). Neemt u voor aanmelding of meer informatie contact op met Marion Veenstra: T: 072 518 36 48 of E: marion.veenstra@inholland.nl Meer dan 250 studiemogelijkheden die werken! Inholland Academy ontwikkelt en organiseert kwalitatief hoogwaardig en praktijkgericht onderwijs voor werkende professionals. Voor u persoonlijk, maar ook als maatwerkprogramma voor uw team of organisatie. Door intensieve samenwerking met Hogeschool Inholland kunnen wij beschikken over 10 leslocaties in de Randstad en een keur aan ervaren docenten. Daarnaast zetten wij externe praktijkdeskundigen in. Wij realiseren ons onderwijsaanbod voor een redelijke prijs, zonder kostenverhogende franje. Cursisten waarderen onze aanpak gemiddeld met een 8,2. Daar zijn we trots op, maar het is ook een stimulans om het nog beter te doen. Inholland Academy Postbus 403 1800 AK Alkmaar T +31(0)72 518 35 98 / T +31(0)10 439 99 99 F +31(0)72 518 35 89 www.inhollandacademy.nl

×